Skip to main content

Full text of "Corpus Paroemiographorum Graecorum"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ (^ 9ί^7 Έ Ηατνατά ΟοΙΙο^ο 
ΙίΒΓαιγ 
ι ΠΙΟΜ ΤΗΒ ΟΒΙΙΑΙΙΥ ΟΡ 

ΗΕΚΒΕΚΤ 1ΚΈΙΚ δΜΥΤΗ 

ΟΜοΤιβτβ 
ΕΙίο€ ΡηΙΪΒΜοτ οί ΟτμΙ: Ι^ητβιιιτβ 

ΟΙΥΒΝ ΙΝ ΗΙ8 ΜΒΜΟΚΥ 

ΒΥ ΗΙ8 ΡΑΜΙΙ.Υ 

«937 
Οίοι ίζβί^ϋνΟθΟ§ΐ€ Όφζβό όγ ν^005ΐ€ Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΡΑΒΟΕΜΙΟΟΒΑΡΗΙ 
βΒΑΕΟΙ. ΤΟΜϋδ Π. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ υ €ΟΚΡϋ8 ΡΑϋοκιίΕίοβηΑΡΗοητιιι €;ΑΑΐ:€οιιν]ΐι. Τ0Μϋ8 II. Εοιηιτ 0•^ κκΐϋΐκβττιβ ι<οιοτ. α ΐικιιτβοα 

ΡΚ0ΡΕ880Κ ΟΟΤΤΙΐΙβΒΝ8Ι8. οιοοει^ΐΑΝυδ. οαεοοαπιβ βγρκτυβ. μαολαιι;». ΛΕβορυβ. 

ΛΡ08ΤΟΙ.Τυ8 ΕΤ ΑΑβΕΝίυδ. 1ΙΙΑΠΤΙ88Α ΡΗΟΥΕΚΒΙΟΚυΜ. βΟννίΜβΑΕ 

βυΜΡΤυβ ΡΕ€ΙΤ ειβαααια βιετεμοηιανα 
]ΙΙΒ€€€Ι«Ι• Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΡΑΑΟΚΑΕΙΟβηΑΡΗΙ 

«;» Αΐ:€ΐ• 

0Ι06ΕΝΙΑΝυδ. 

6ΚΕ60Κΐυδ €ΥΡΐαυδ. ΜΑ€ΑΚΐυδ. 

ΑΕδΟΡϋδ. ΑΡ08ΤΟ£.Ιϋ8 ΕΤ ΑΚδΕΝΠΙδ. 

ΜΑΝΤΙ88Α ΡΒΟΥΕΒΒΙΟΚΙΙΜ. ΕΒΙΟΙΤ υ* ΕΚΙΙΠΕβΤΤβ ΙιΙΐηΟΤ. Α I^I:I^Τ8€Η 

ΡΙΙΟΚΕ880ΙΙ βΟΤΤΙ1Ι«ΒΜ8Ι8• €9οννΐ]ν«Ακ: 

βυνρτυβ ΤΈΟΐτ ειβιιαιιια βιετε&ιοιιιανα 

1ΙΙΟ€€€Ι«Ι• '\^'\ ^_ ΗΑκνΑκο οοιιεβε ιιβκαρυ 

». ΡΚΟΜ ΤΗΕ υΒΚΑΒΥ ΟΡ 

*^ ΗΕΚΒΕΐπ ΜΤε» βϋΥΤΗ 

ΑΡΚ. 15* 1941 .^9 Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΙΝ ΡΙΑΜ ΜΕΜΟΚΙΑΜ 

ΟΑΒΟυ ΟΟΟΡΚΕΟΙ ΙΗΙΙΕΙΙΕΚΙ. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ Όφζβό όγ ν^005ΐ€ Ι.Ε€ΤϋΚ18 8. Τ&ηΑβιη ηοιηβιι, ςαο 8οΙιη€ΐΑβι^Ιηο ιιιΐ6ΓρΓ€ΐ6 ίη ρΓ86- 
(&Ιιοα6 Τ. Ι• Ιιιιΐυβ ΰΟΓροηβ ρΓΑ€ΐιιί88& ριιΙ>Ιΐ€6 ιηβ οΙ>8ΐτ!η- 
χβπιαι , Αίββοΐνι , 81 ηοη ηΙ άβΐιαί , «( οβΗβ αΙ ροίαι. £οιιι- 
ρκΙιβηάαηΙηΓ βιιίηι Ιιοο νοίαπιίηβ 1ΐλ60 : 

$.1• Ρίο^^βηΐλΐιι ΕρΐΙοιηβ, ηιίΑίιι β οοάίΰβ ΥίηιΙοΒοηβηβί 
λ ιηβ ΓοςλΙθ8 ΑββοηρβΗ ΒΑΐκΙιυίζβη υαπ άοη ΒτιηΛ^ νΪΓ άο- 
ϋΐαβ ΒλΙλτιιβ, οηί ζτίΛΜ 1ιθ€ Ιοοο Βζο ηα«8 ροβ8αιιι ηίλχίηίλβ. 
ΰ<Νΐβχ, ςοΐ, λ ]1ιλΐιι1>€οίο ΰΧΧΧηΐ ηιιηιεΓ&Ιυβ, « ιηβ ιη ηοΐί» 
επίίΰΐβ ϋΐβτλ Α, ιη «ηηοΐλΐΐοηίΐιαβ βί^ο ΒΥ ιη8ΐ^ηίΙη8 ββΙ, 
ΐΒίβΓ &1ΐλ οραβοηΐλ ταγιι «τ^^πιβηΐί^ 6ίι&ηι ]1ι6χΐ€θΐι ΰοηΐΐ- 
ηβΐ ιϋΙ> Ιολπηβ ς[αοΑ&ιη βοηρίηιη, 1ά ΐ]υοΑ ίρββ ιη ηΐΐιηΐλ 
ΐΛΐά€Ϊ ρλ^^Ιηλ 1ιΐ8 τβΓίιίβ ΐ68ί«ΐΗΓ: * Ιωάννη γράψαντί %φ 
ηαλο^Ιίί^ ιτονς ίννηάρχοντοο ^ ^ Χ^ Ιν{ί ^' μτ^νΐ ζΐίΐιβ/ι- 
βρίφ , ί. 6. λ. ροβΐ £1ΐΓ. η. Μ££££ΧΧΧΙ : αΙι 6«Αβηι ηΐΑηυ, 
ηΙ ΒλΙκΙιαΐζβη! άιΐί^^βηΐΐλ ρλίβίλΰίοπι ε8ΐ, ςηυηι Βίο^βηΐληηβ 
βχιηιΐηβ 8ΐΙ, «{Πλβ «6|«9 βΐηβ βΐΐ β( ςηί βεηρΙοΓ ρλΙοΙ. ΰβ- 
Ιβταηι ΙΐΑ€ 83τ11θ£^λ άοοβιηαρ, ηιηΙ(θ8 6880 οχςυΪΓβηθοβ οοιίί- 
€€8, ηΙ Αβ {[βπηληλ ορβήβ ΒΙο^οηίληοί ΓοΓοίλ οβΓίυηι ιαθί- 
οίαη» λ1ιςα«ηΑο Γ&ββΓβ ροβ8ίηια8 : γ. Τ. Ι. ρηιβΓ. ρ. χχνιιι. 

Ριοξ^βηΐληυηι 6χοιρΙΙ 6Γ6£;οΓίυ8 £γρΓίυ8, άβ ηυο 
τ. Τ. Ι. ρηιοΡ. ρ. χχχτι. £οάίθ€ηι €[υι ιηίβ^ΓΑ βΓββοηί 
Ργου6γΙι!& 6οηΙιη€Γ6ΐ ηοη ηβοΐυβ 8ΐιπι : ββιΙ 8γ11ο^ιιηιιη φΐΑ» 
ρ. 53 8^^• «Αιθι «ηο(θΓ68 € €τΓ6ςοΗο 8η& άβην&δδβ οχ οοιη- 
ρλΓλΙιοηο οοΗοοίίοηίβ Τ• Ι. ρ. 348 βιΐίΐ&β οοςηοβοίΐηΓ. 8^1- 
Ιορΐ8 «υίοπι Ϊ8ΐ«8 ςη«ηΐΐτίβ ρτοΐϋ 8υρροά!ΐιινοΓυηΙ Ιιί οοΑίοβδ : 

$.2. [Χ•] Ι.6!ά6η8ί8, ίη ΰλίλΐ. ΒίΒΙ. £η^«1. ΒαΙ. ρ. 404 
η. 14, 8«6€αΙο XVII βοήρίαδ βΙ ίθβηι, θο <]αο Τ. 1. ρ. 535 
αιοηιΐηηι• ϋαιαβ οοθίοιβ οχοηιρίυηι ηιΐί(1ΐ88ΐιη6 οχαγαΙοιπ 
οΙΒοίοβΑβ Ι«οο1>ί βββϋί οοηιίΐλΐί ΑοοορΙυηι γοΓογο. 

$-3. [Μ] Μθ8€|ηβη8ΐβ, ιη ΜαΙΙΗαοϊ £αΙ«Ι. ΰοιίιΐ. Μο8€|. 
η. 884, οίλΠΑΟοηβ, ««οουΙο XIV νοΓροηΙο ιιαΓΧ;^^ (ιβ^^^^Ι^ VIII 

6ηΐ6 βοηρΙαβ. Αρο^^ρΙιηιιι βα» ηίληα ίΑοΙοιη ηΐΐτο οΒίαΙίΙ 
ΥΙγ Αοοίίββίηιαβ , €. ΗοβΤηΐΜίηαβ, ριτοΓβββΟΓ Μοβ^αβαβιβ. 
$.4. [Ρ] Υ>1ΐ€ληα8, η. 113, βλβοΗΐο ΧΥ βοηρίαβ : ιηΙβΓ «Ιίλ 
ΥΑηί ^βηβΗβ ρΓΟΤβΓίιιΟΓαπι οοΐΐβοϋοπβιη €θΐηρ1θ€ΐιΙαΓ, €[θλΐη 
ηιβαηι ΐη αβαηι άββοηρβίΙ Η• ΚβϋίυβΙ, ββιηίολΓϋ ρΐιΐΐοΐο^οΐ 
βοϋΐο^^βηθΐβ ηιιρβΓ βοΑλϋβ. ^IΜI6 βγΐίοςβ ςοαιη λ ΙιΜ ηοη 
ιηαΐΐυηι άιβ€Γ6ρΑΓ€ΐ, ρλΓίοιη ρ. 131 βρβοίηιΐπΐβ Ιοοο 6χρη- 
ιηβηάλΐη οαητί: ΐη ΓβΙίςοΑ ρ&τΐβ ηαλβ ίηγβηί Ιβοΐιοηββ ηο- 
ΙλΙιι άίρη&β βαιβ Ιοοίβ ΐη ηούβ «Α ΙιΜ βΙ ΑροβΙοϋαπι οοπι- 
ηιβπιΟΜΥΐ. ΙηβηηΙ «υΐβπλ ρΓονβΓίιίΑ Βοο ΟΓάίηβ : Ι, 1 - 55 


ν. ρ. 131 βςΐ|. 


Ι, 84 τ. Ι^ Π θ 


56 


— Ι. Ι 77 


85 — Ι. Η 9 


57 


-Ι. Ι 78 


86 -^ Ι. 11 10 


58 


- Ι. Ι 79 


^^}-ρ.134 


59 


— Ι. Ι 80 


60 


- Ι.Ι81 


89 - Ι. II 11 


61 


— Μ Π 55 


90 — Ι* II 12 


62 


— Ι. Ι 74 


91 — Ι4 II 13 


63 


- Μ II 59 


92 — Ι. 11 14 


64 


- Ι- 183 


93 — ρ. 134 


65 


— Ι. Ι 84 


94 — Ι. Π 15 


66 


-Ι. Ι 85 


95 — Ι. Π 16 


67 


— Ε 189 


96 - Μ ΠΙ 29 


68 


- Ι.Ι 90 


97 — Ι. II 17 


69 


- Ι-Ι91 


98 — Ι. II 19 


70 


— Μ 11 84 


99 — Ι* Π 20 


71 


— Ι. Ι 92 


100 — £ II 21 


72 


— ΜΠ 86 


II, 1 - Μ ΙΠ 59 


73 


— Ι^ Ι 93 


2 — Μ III 61 


74 


— Ι^ Ι 94 


3 — Ι. II 26 


75 


- Ι. Ι 95 


4 — £ Π 27 


76 


-Ι.Π 2 


5 — Ι. Π 28 


77 


- Ι. Π3 


6 — ι. Π 30 


78 


— £ II 4 


7 - Ι. II 29 


79 


- Ι- 115 


θ — Μ ΙΠ 74 


80 


— Ι. Π β 


9 — I^ Π 31 


81 


— Μ II 99 


10 ^ Ι< Π 32 


82 


— Ι. II 7 


11 — Ι< Π 34 


83 


— ρ. 134 


12-1. Π.41 , IX 13 τ. Ι. Μ 42 Μ, 52 τ. Ι* II 7δ 

14 — Ι< II 40 53 — Ι* II 70 

15 - Ι. Π 43 54 ^ Ι^ II «Ο 

16 — Ι. II 44 55 — Ι* Π 81 
17-1. ΙΓ 45 50 _ Μ IV 52 

18 — Ι• II 46 57 — Μ IV 53 

19 - ρ. 134 58 - Μ IV 54 . 

20 — Ι^ ϋ 48 59 - Μ IV 55 

21 — Γ. II 49 60 — Μ IV 56 

22 — £. Π 50 61 - Μ IV 57 

23 - Ι. Π 51 62 - Μ IV 59 

24 - ρ. 134 63 - Μ IV 61 

25 — Ιί II 52 64 — Ιί II 84 

26 — Μ III 92 65 — Ι* II 85 
27— Ι.ΙΙ36 66 — I^II87 

28 — Ι.Π53 67-Ι.Π88 

29 — Μ ΙΠ 89 68 — Μ IV 64 

30 - Ι. II 54 69 - Μ IV 6δ 

31 — Ι. II 55 70 — ρ. 134 

32 - £ Π 56 71 - Μ IV 67 

33 - Μ IV 21 72-1. II 89 

34 - Μ IV 22 73 - Μ IV 79 

35 - Μ IV 23 74 - Μ IV 80 

36 - Ι. II 59 75 - Μ IV 81 

37 - Ι. II 60 76 - Μ IV 82 

38 - Μ IV 15 77 - Μ IV 83 

39 - £ Π 61 78 - Μ IV 84 

40 - Ι. II 62 79 - Μ IV 85 

41 - Μ IV 16 80 - Μ IV 86 

42 - Μ IV 17 81 - Μ IV 87 
43-Ι.Πβ3 82-1. ΙΠ 7 

44 — Ι. II 64 83 — Ι.ΙΜ8 

45 - Ι. II 65 84 - Ι. ΠΙ 6 

46 - Ι. II 68 85 - Ι. III 9 

47 - Ι. Π 68 86 - Ι. ϋΐ 11 

48 - Μ IV 44 87 - Ι. πι 12 

49 - Μ IV 32 88-1. ΠΙ 13 

50 - Ι. Π 73 89 - Ι. ΙΠ 14 

51 - Ι. Π 74 90 - Ι. ΠΙ 15 η, 91 ▼. Ι< ΙΠ 16 


ϋΐ, 4 ν. Ι. III 31 


92 — Ι. ΠΙ 17 


5 — Ι. III 32 


93 — 1. III 19 


6 — Ι. υΐ 33 


94 — Ι. ηΐ 20 


7 — Ι. III 34 


95 — 1. 111 21 


8 — £ ΙΠ 35 


96 — ι. ΐη 22 


9 — Ι. ΙΠ 36 


97 — ρ. 134 


10 — Ι. ΠΙ 37 


98 — Ι. ΙΠ 25 


11 — Ι. ΠΙ 38 


99 — Ι. ΙΠ 26 


12 — Ι. ΙΠ 39 


100 — 1. ΙΠ 27 


13 — Ι. ΠΙ 40 


[II 1 — Ι. ΠΙ 28 


14 — £ ω 41 


2 — Ι. III 29 


15 — 1. 111 42 


3 — Ι. III 30 


16 — 1. ΠΙ 43 


[ρ] ΡλΓίβίηαβ, η. 

$.5. 

Ιΐηίληο [Ρ] ΓΰοβΑιΙ, αηάβ ΓβοΙαηι, αΐ ρλα«λ 6χ εο Γ6ί€ΓΓβιη. 
Η&8 βγϋοςλβ € ΡΙιΜΡρ βάΐϋιβ ςαβιηςαβιιι γ6Γοιιι ηον1Ι&(β 
ηοη ιηλ£^ορεΓ6 €οηιιη€ηά>ΓΪ ρΓθ1>6 βοΐο, βιςιιίίβηι Ιοης^β ρΐυ- 
Γΐαΐλ ίη 8ο1ιο1η8 Ρΐλίοιιιείβ , ιη ΟΙοςβηΐλοο Αΐιΐ8ΐ]α€ βετιρΙοΓί- 
Ιιυβ ΐ€(;αηΙυΓ, 1ι«1ΐ€ΐιΙ ΐΑΐηβιι ρβοηΚληλ €[υλ€άλΐιι, €1ιγ ηοη 
8Ϊη6 €«υ8Α βΑίΙλβ 6886 γιΑο«ηΙυΓ. 

$.6. [8] ΜλΟλΓίι £1ΐΓ78θθ€ρΙΐ8ΐλ€ 'ΡωΛίαΡίάν ε οοΑιββ Υβ- 
ηείο, €[η6ηι λοοαΓλΙβ ά€8€Ηρ{αηι άοάίΐ Υίυο!8οηη8 Αηβεύ. 
Τ. II ρ. 4, ^&1ζΐιΐ8 ΐη ηο(ΐ8 &Α ΑΓ8βηιιιηι ρηιηαβ ραίιΐίβί 
ιαή8 ίβοίΐ. 8εά ςααπι βχ 1Υ•1ζίΐ εάίΐΐοηβ άβ ΟΓθΐηβ, €[υ6ηι 

ρΓθν6Γΐΐίλ 8€ΓΤΑΓ6η(, ηοη €6ΓΙο ΟΟΠβίΑΓβΙ, «Αίί ρβΓ ΚΐβΓλβ 

Κοίΐίηηι πιοαηι Ιυηι Υ6η6ΐϋ8 €οηιηιθΓ&Βΐ€Πΐ 6υιη€{ΐΐ€ Γθ^•νι, 
υ( πιΙΗΐ Μαοαγιι ργου€γ1ι!α εχ οοιίίεβ ϋΙο άβ8^^^1>^^6ι• Ηβ• 
δροηθΐΐ ίΙΙε ρΓβοιΒηβ ηιβΐ8 πιιβΐΐηαβ βχοιηρίαιη €θΑί€ΐβ ΙλοΙιι 
ΑίΙί{;ϋηΐί& 6χρΓβ88αηι ^ αΙ βηηίβδίηιιιηι βηιεηθΑίίοηΐ ίιιηΑ&- 
πΐ6η(αιη ρο8!ΐαηι 6886(. 

§.7. Α6 8ορι ρΓΟΥβΓίιΐλ 6 οοά. Μβθιοεο Ρΐηΐ. Ι^ΥΙΙ, 91 εΑΐ- 
άίΙ Υ(Γ«1ζίη8 λύ ΑΓ86η• ρ. 488. ϋηάβ ΓβρείΗ. 

$^. ΡβΓΥβηίο «Α Αρο8ΐο1ιαηι βΙ ΑΓ8€ηιαηι• ΑροβΙο- 
ϋα8 Βγζληϋοβ βηεεοηιιη ρΓθΥ€Γΐ>Ιΐ8 οοΐΐβοΐίβ 6( Ιη ΟΓάίηβηι 
Γ€Α«ο(ί8 ββρλΓΑΐί8 Ιβηιροήΐιαβ θιιο οοΐΐβοΐίοηιβ βχεηρΙληΑ 
ί€€Ϊ(, €[ηοηιιη οηαηι 6«8ρΑΓ!, Οβιηί βρίβεορο, θβ ςαο ΑίοΙαηι 
ΐηίΓ. ρ. XXI, ΙηηβηιιΙΙβτβΙ, λΙΙβΓηηι Εαογο ΡυιΗηο, Ιιοιηιηί 
€βΐ€ΐ>€Γηηιο, ύβ €ΐιίη8 υΙΙα 6ΐ 8ΐηάίΐ8 άθ€ΐηη«6 ηιαίΐί ύοοίΐβ- 
8Ϊηΐ6 6χρο8α6ηιηΙ• ΟοΑβχ «ιιίβηι, ΐ]αεηι ^υI^^ηο ηιίβιΙ Αρο- XI 

βίοΐιαβ, βχ Ργ. Αβιιΐλΐιΐ ΙιΐΜΐοΐΙιβΰΐι ϊη ΡβΓΐβιβηββιιι Γβ^Ιλίη 
ρβΓΥβηΗ, οΙ ρηιιιαβ ρβτβρβχίΐ Β«8ΐίιΐ8 Εριβ(. βήΐ. ρ. 848, 
€αίο8 ίαβιβιυια ο&ίβυΐο βηο Ε. Μίΐίβηιβ βΙ Οοβίιιιβηιβ «ρρρο- 
1)3Υ6πιηΙ• ΜοηιβΓυιη ηιιιιβ ς^ηί 305Θ. Αΐι Ιιθ€ €θάίοβ φΐαηι 
επβίο Ιη Αρο8ΐοΙίί β^ι^«|^ο{^λ 6Χ€Γ0βιιύ«ηι ΙοΙνη ρβιιάβη 
δροηΐβ Ιιιΐ6ΐ1^6Γ6ηι , ρΓβοΐΙιυβ €θηιιιιοτΐ Ργ. Οο«1>η6πΐΒΐ, αΙ 
ηιοΐββίΐββΐιηιιιη €ο«ΙΪ€Ϊ8 οοηίβΓβηΑί ΙλΙιΟΓβηι ιη β6 ΓββΙρβτβΙ. 
υβηβ 8οηι βοήρΙοτιβ Ιιιιΐαβ €θάΪ€ΐ8 Ι«ιιΙ« ύιϋρβιιϋλ, τίχ αΙ 
ηΜΪΟΓ ορΙλή ροΙαβΗΐ, «1ι ορίίηο Αΐηιοο βηοΐ&ϋβ ϊίλ, αΐ 
ηαΙ1«ιιι β ΙβχΙο, (|αβιιι τοοληΙ, Γ6ΐηον€κιη : ΑΐνΙιβΙγραΒί βηιηι 
9£τ!ρ1θΓΐ8 ηιβΐ Ιη€!»1»λαιι ι^Ιητ βίο 1ι«1>βΙο: οιιιιΐ€β τ«γ1>ο- 
πιιη ίοτ0ΐ•β ίη ΙβχΙιι νβργΜβειιίΑΐΑβ αΙι ΑροβΙοΙιο ίρβο ρΐΌ- 
ί<Β€ΐ&€ 8οη(• Α1> 1ι«ο ΐ€^€, ά^ ςιίΑ άΐΒ άαίιιαβ 1ΐ808!, ΐ|θ8ηι- 
^α&ιη ηοΐοί Αίβεβύβκ, Ιιοβ Ιλίηβη οοηεβύβιιύοηι Ιιοάίβηΐλβ 
οοηβαβίυάΐιιι ΑΓΐ>ίΐΓ8(ιΐ8 8ηιιι, ιι( ιη ίηΐ€Γρυη€ΐίοη€ , ({ΐιιι ηί- 
ηίβ ραβΓίΙΐ Ιιοηαβ ιΐΐβ Μιβίίλβΐ οΙιΙαΓ, ϊη ίαλΑ βηΒβοΓΪΐΝίηΑο 
β1 ίϋ δρίτιΐά 1ίΐ€Γ86 ρ ΙηιροηβηΑο, ^αί1ια8 ίβνβ 8ΐΐ8ΐίηοιΙ, 
αιΟΓ^αι ηοηο ι«€€ρ1ιιηι βοηηοΓβτ. ϋβίβηιηι οοΑβχ, άβ (|ηβ 
λα€ΐΐ8^α€ (1!88€ηΗ, €λ8Γΐ8€βυ8 €8ΐ, (οΓηΐλο ηλχίηΐΜ, ηοΙ)ΐ8 
Ο άίβΙν8 : 8€ΓΐρΙα8 68| «η(6 «ηηοπι Μ£££££Χνΐ : βο «ηίυι 
ιηηο ^^ί^^η1I8 άιεπι οΐιίιΐ 8ϋρΓ€ηιοηι. ΜλΓςΐηίΐΗΐβ ρ8ϋθ« 
ΐ}θ«£Α«η ηΙ} ΑροβΙοΙΐο «ΑάίΐΑ 8υηΙ: ηιηΐΐο ρΙοΓΑ » ηίληιι ?ο- 
ΰεηΙϊοΓβ [η], 6Χ ηοίΐΝΐβ ηα•β αΐΐΐίίλίβηι λΐίςιηηι ρηβΙιεΓβ τί- 
ΑβίΜίηΙητ, ιη Μληΐιββληι ΡροτβΓΜοηιηι Γ6Ϊ6€Ϊ• 

Εχβηρίαιη ^υ^^ί^ο ΙηιύίΙαηι ηιηιηι γίΐΐΐβ ]ΒβηΑ!8ΐ|αβ 
οηιηΐβ ςβηβήβ ρίβηηπι βίΐ βΙ 8ΐ>υηΑ6ΐ, ηα8β8ΐ!ο 6χοη(αΓ, 
ηηπι ολΑβιη ηβςΙβςβΒίίλ βΙ €η88« ιη8€ΐ1ι• , βίβΑβοι ιη€ΓβΑΊ• 
Ιιϋίΐιαβ 8ΐαρίΑίβ8ίηΐ86 ήβη!» θοοηηιβηΐιβ βχοπιρίλτ £Α8ρ&η 
ΙηΒ9αιί88ηιη ΐ8|}θΓ8Υ€ηΙ• ϋΐ ΐΜίηο ηα8β8ΐίοη6ηι «Α 1ί€|υ1ι1ηηι 
εοιιΓ€β8αηι«|θ« ρβΓΑηοβΓβιη, ιη ρ8Γΐ€8 υοοαυι οοάίΰβ8 ΡαγϊβΙ• 
ηοδ, νρΒΐί8ΐ8νΐ0θ8β8, «Κοβ. Εΐ ΡΑή8Ϊηο8 Οα6Βη6ηΐ8 ηιβαβ 
εοαΙαΙΗ, οηίαβ ρΓοϋχΑ ιη ηιβ Ββηβτοΐοηΐΐλ ηιΙΗί ιΙβΓηιη νβήβ 
βββτβηΑλ 68ΐ 1«οΑΰ>α8ΐ ιηύοΓ688Α €ηίΒΐ 1ιυ!α8 1ιθΒλ!ηΪ8 ίηιΐυ- 

βίτία €θ1ΐ8ϋΐ8 β8ΐ 

$.9. [Ε] Ρ8Γΐ8ΐηυ8 3060, οΐιηι 288, ίοηΐ8β ηΐ8χιηΐ86, 

€||ΒΓ{Α 1&6νΐ^&1& 6ΐθ£^8η(6Γ 86Γΐρ1ΐΙ8 8860. XVI ΠΙβηΟ 1ΐθηΐΪΗί8 

ΪΛ Ιιίβ ΓβΐΗΐ8 ιΗ γιάβΙαΓ οπιηιηο ηοη τβΓβλίί. ΕβΙ Πιο οοάβχ, 
51 βχ Ρλπίίηΐ βάϊΐϊοηο ια^οίαηι ΪΛ€θτβ ΙΙοβΙ, ^ηΐϋΗυ8 &γ€ 
ΒΓαχβΙΙηί. Τηιη XII 

$.10. [Ν] Ρ«^^8ίηη8 3072, οΚιη Βίςοΐ!«ηυβ, Γοηιια€ φΐ«- 
ΙοηΐΑΓΜ6, Ε. ΜΐΙΙβΓΟ ΐ£»1β 8α€θ. XV βοηρΙυβ. 

ΥηΙΐβΙλτΐβηβΐιιιη €θΐηρ«ΓΑ(ιοηβΒΐ Β«1ι1ιυ!ζ6η!ο ιΐβΐιοο, ουί 
ο1) ΐΑπι 6ΧΪΒ1ΪΑΙΙΙ 1ΐΰηϊ^ιΙ«ΐ6πι ^ο***^ ΟρτΑΐΐΑ Ιΐλΐιοηάλ »ίΙ €ί 
ηαιιο 5ΰΐιΐίο βΐ ββιηροΓ ^«Ιαβ ρΓοβίβΙιοΓ. Ενοΐνιΐ ΑηΙβιη 
Υ!γ «Ιοοίίββίηιαβ 
$.11. [Β] ΒΙιβάίρβΓληαιη Ι, ρΒΗιιιι ηΐ€ηι1>τΑΡαο£αηι ρβΓίϊιη 
€ΐι«ΓΐΑ€οαηι, ίη Κηηΐζίί £βΙιι1. Βϋ»ΙίοΙΙι. Η1ιβ4ΐ(];6Γ. ιιιιηβτ«- 
Ιαια €1ί\^ 8•β€. XV €χ<νηιΙ6 α 1ϊ1»ΓλΗο ΐηάθ€ΐο ηβο «Ιι ίο- 
Ι«€ί8ΐηο ίηιιηιιηί 6χ«ηΙιιηι. Ρυ€τβ ^υΐ Ιιαηο οούί^οιη βΐι ιρβο 
ΑροβΙοΚο βοηρίαιη ββββ «βββτβΓβηΙ: γ. 1Υ«ο1ιΐ€Γυ8 άβΤΙιοηι. 
ΒΙιοάι^«Γ. ιΐίβρηί. ρ.38: Μάά. ΚηιηΙζϊιι» ΜβοιοΓλΙ». Βίλΐίοΐΐι. 
ροΐιΐίε. ΒΙίββΙι• Υηϋθΐ. ρ. βββς. ; ββά «οβ «ΓΓ&βββ Κίβηπιιιι 
%ατ40 ιη οοιίίΰβ Ρβηβίηο Ο 6χΙιί1)ί(λ6 βχΐη οιηηβιη 4υΙι!- 
1&(ι•ιΐ€ΐη ροβυεη. Ιηβρβχίΐ ιιΙοβι ΒιιΙβΙιιιϊζοιιαβ 
$.12. [γ] ΚΙΐ€άϊ^6?Αηιιηι II, €ΐι«Γΐ&€6θΐη , φιιιιίπιΐιιηι, «ΙΙογο 
ιηυΐΐο ΙΐΓ€νίθΓ6ΐη 6ΐ ^(οηοΓβηι ^ ηιιιη ηβ^Ιβ^βηΙβΓ ιιΙ> ΙϊΙιγβΗο 
Α ΚίβΗβ λϋβηο άββοηρίαβ 6― ^α^I>ιι8 1ί1ΐ0Γ&1ί(βΓ «ά!β€ίΙ 
$.13. [Ο] Γιοΐΐϋονΐοίληυιιι, ςαΐ «χ ΙΙαΗα οΗπι α ΒοΙββΙλτιο 
άο ^611(6 £ιθ1>ΰονί€η ΗΜββηβΙβΐοηηο , €^^ι^8 Βοηαιη ΜΟ 
ίο Βοΐιβηίαιη ΗΙβΙυβ ΑβΗογχ οοηΓ. £. Ε. €. &ΑηΜ^Γ^» «ά 
ΡΙαΙ. £ίνϊ(. Τ• I ρΓΑ6Γ. ρ. XV. 18 ΐη οιηιιί1>ιΐ8 ίβΓβ οου- 
^πιίΙ οαιη βάίΐΐοηβ ΗβητΑς^ηλ : ρτο οβΗο 1ΐθ€ «ΙΒπηο, φίλΐη- 
^ιΐλπι ΒβΚΗυϊζβηυβ, €[ΐιιιηι ΑρββΙοΗί βθϊΐΐο «ά ηΐΑηυηι ηοη 
θβ86ΐ, ίαχΐ» ΐ6θΐίοηβ8 β ΒΙι«άι^Γ«ηί9 €ηοΙλΙ«8 οοβεΐυβ €γ«Ι 
ΙίΙίΓαπι ΰοηίβΓτβ. 
$.14. Οοηΐφΐ6 ]ιιΐ€ ρβΓίίηβΙ « Κβιΐίο ιηβο άβ8€ηρ1αιιι 

[ϋτ] ΡΓλβίηβηΙηΒΐ ΜΑΥοίιιηυιη, ςιιοά β οικίΐββ Υο• 
ηβίο οίλββ. XI άββυπιρίηηι €8| : €οά^χ «βΙ ο1ΐΑΓΐιΐΰ€ΐΐ8 , 8Μ»:• 
XVI: ίηοΐρΐΐ ΧαλάϋίΛ ^ν,ν ΐΒράν άγηνραν: ν. ΑροβΙ.ΧνίΙΙ, 
10: άοβίΒΐΙ: άτίων πιστότεροι οψδαλ/αοΙ: ^ηϊτώντάχρδίτιη 
τοίς /ίβίοαί ηαραβαΧλο/ιίνων: ν. Αρ. XVIII, 71. δηηΙ ρΓΟ- 
νβΗΐΜ 6Χ ΑροβΙοΚο οχ€βτρΐΒ : Ικίηβ ηοη ηβοβββλήαηι ▼ΐβυιη, 
€ΐαο<1 ρπιηηιη βρυιΐ ηαβ οοηβΐίΐυοπιιιι [οΓ. ΪιιΓγ• ρ• 865], υ( 
ΙαΙο^^γα 1ια6£ ρτον6Γΐ)ΐΑ £ί1βπίιη : ιηοηιΟΓβΙιίΙεβ βοτΐρΐιιπιβ ιιοΐίβ 
οτίΐΐ€ί8 Αρο8ΐο1ίο ΑΐΙίβΟΐλβ ΐη8€ηιί• 
$.15. ϋοΑίβββ ΒΕΝΟϋτρ οιηηββ βχ 1ϋ)Γθ «Α £ί. ΖαοοΙιιηιη 4αΙο 
ΑαοΙοβ «886 βΙ ϋΐοΐΐ [οί. Ίηίτ. ρ. 833] οβίβηάβηΐ 6ΐ βαιηπιυβ 
ΐη νίΐίίδ €οη86η8α8: ιιΙ ίη ΡλήβιιιοΟ, 8ΐ€ βΐίλΐιι ιη 1ιΐ8 ΙϋΐΓΐβ Χ11Ι 

βρβηιηΐΒλ βιιρίολβ !|ριθΓΑη(ί«« οιιιβ ηκηΐιβ ^μι^αιβ ΙιοΒβΙα- 
θιηβ €οηιαη€ΐ«β ρ€πιια1ΐΑ ιη ^ιητιβ Γβκ ρ^ηλ βοη^ρββίΑ οΙ 
€ΐαΜΪ €<Νΐ€«ΓΤ«Ι« Βοπί. ϋβίβπιηι ηοη ρ•υ€« «χ άβ ηα«β Ιη 
Ο ΙβςνηΐΒΓ , ιη Ιιΐβ «οΑιοίΙιαΒ άββίιΙβηηΙηΓ αηιηίΒπβ , η( Ν 
ρΐ€ηιηΐφΐ€ Αβίίληι »€ Ρ&1ιΐ€ρ1ι«(ι Ιοββ^β οηιίβιΙ, ^ηο4, ^ηυηι 
ηηΐΐλ ϊηάβ ηΙΐϋΐΜ κ4αηά«τ6 τίάβκΙαΓ, γάτο βχρΓΜβίβ ν6Γΐ>ί8 
ίηάίοΑΥΪ : «1ί« γβτο ίηβυηΙ , ^^^'^'"^ Ι^ οιΐΓβΙ : 1ΐΒβ€ ιη Μ«η- 
Ιί8«ϋη ΡΓΟΤθτΙιίοηιηι 9 άβ η"* ΐηίη άίοβίητ, άβίλΐλ βηηΙ. 
ΕβΧ «αίβηι Ιιίβ Ιϋιήβ 6( ΐηρΓΐΗΐΐ8 0£Κ ρβτβίηιϋίβ «Ι^ηο 
ΰο^ροΑίηβ . 

$.16. €οιΐ€χ Ρληΐΐηΐ βιτβ ΒΓαχβΙΙβηβιβ : ν. ά^ €θ'. Ηοιηβίαβ 
6( ΡΜΐΙληηβΐηίΓ. ρ. χγιι β^• ^ ηηα€ ίη 1>ίΜιοΙΙΐ€θΑ Γ^λ Βηιχβΐ- 
Ιβηβί Α88βΓΥ«(ηΓ• ΟολοιςαΑηι οοάίοίβ γββίί^ίιβ Ιη €4ΙΙιοη€ 
8ηΑ Ρ«ηΐΙημηι ηοη Αηχΐβ Ιηΐίλββίβββ, 86^ «1» €18 886ρβ ηοη 
ηιοηΐΐο ΙβεΙΟΓ^ Γ€€68βΐ886 ρΓοΒβ ίηΐβΐΐβχΐ, Ι«ηΐ€η βάίΐιο ϋΐλ 
ηιϋιι €οάΐ€ί8 Ιη8ΐΑΓ 6886 άβΒοΐΜΐΙ : ηοη βηΐηι €οηΙί^ίΙ πιΙΙιΙ 
β88€ Ιλη ίβΐίοί η( Ιηγβηΐτβηι, ςηΐ €θάί€ΐ8 βχοηΐίβηάΐ 1«1ιογ6πι 
ηιο1β8ΐίβ8ΐηιηηι €ΧΑη(1«Γ6 γοϋβί• 

$-17. [Η] ΕΔϊΐΙο ρρΐηοβρβ 68ΐ ΗβΓΥλ^Ιληλ, ιι.ΜΟΧΧΧΥΙΙΙ 
ΒλβϋεΑβ ΙηιρΓ€β8λ• ΙΙβαηι οηϋουηι Ιΐ8ΐ>βΙ ηηΙΙαπι. 

$•18- [Ζ] 8€€αΐΑ «8ΐ Ρ• Ρ«ηΙίηι €<1ίΙΙο, » Ο. ΗβΙη8ΐο 6ΐ 
Α. 8€ΐιο(Ιο €θΓΤ6€ΐλ Αΐ^α^ «αϋΐλ: γ• Ιηίτ. ρ• χγιιι. Βίβ βάΙίΑ 
αβίζ ρΗοΓ Ιιοο Ιίΐηΐο (1«6ο?αΙα ι 

ΜΙΧ/ΙΗΑΟΤ ^ΠΟΣΤΟΜΟΤ ΠΑΡ01Μ1Μ. Μι- 
€ΐιιΐ€ΐί8 ΑροβΙοΚΙ ΡΑΓοβηιΙλβ: Νυηο ά€ηιοηι, ροβΙ Ερίΐοηιβη 
Β«8ΐΙΐ6ηβ6ηι , Ιη(6^;πΐ6, βαηι ΡβΙτΙ Ριιηΐΐοΐ γβΓ8ίοη6, βΙη8«[Ηβ 
€ΐ Οθ€ΐρηηι ηοΐΐβ, Ιη Ιηΰβηι «ύίΐΜ• 4. Ι^νί^Α. ΒαΙαυ. 

€ΐ3ΐ3εχιχ. 

Α1ΙβΓ«9 ςαιΐ6 Ιη ΐ€χ(α ΥθτΒοπιηι α ρήοΓο ηοη κοβάΐΐ, 
8η1ι Ιιοβ Ιΐΐαίο ρΓοΑϋΙι 

ΜΙΧΑΗΑΟΤ ΑΠΟΣΤΟΛΙΟΤ ΠΑΡΟΙΜΙΜ. €«η. 
ΐΒΓΜβ XXI. ΡΐΡΟΥβΓΒιοτηηι βχ ορΐΙ«8•8 «αοΙοη1)α8 βηβϋί» 
οο11β«;ΐΑ6 Α ΜΙΰΙΐΜΐβ Αρο8ΐο1Ιο Βγζβηΐΐηο• Οηηι V• €. ΡφΙγι 
ΡΑηΐίηί, ΤίΙβίΑηΙ, γβτβίοηβ βΙ ηοΙ» Ιρβίαβ «ο «ΙΙοΓυηι άοείο- 
Γοιη, ςηϋιηβ α^α^^Ια ΙΙΙυβΙτΑηΙηΓ 6( βαΐβ Αη€ΐοήΙιη8 Α88!£^Αη- 
Ιητ. (ΐηη Ιη^ΙοΙΒη» ΙοοαρΙβίΙΒιιβ• Ιΐ6πι ΡλΙτίΑτεΙίΑβ Οκ* 
Ε<κπί ΰγρήΐ ι^ογβΗΜΑ. 4. Ι.ι^. ΒαΙαυ. £ΐ3ΐ3££ΙΙΙ. 
$.19. Ημ€ Αβ Αρο8ΐο1Ιο άΐ€6η<ΐΑ βηαιΙ: ΙτΑηββο «4 Α^Β6- 
ηΐηηι• ΑροβΙο1Ια8 ςηηηι ρΓΟΥβτΐΗοηιιη οοϋοοίΐοηβηι €θΐη• 

οίοίίίζθό όγ ^^οο^ι€ XIV 

ροηβκΙ, βιιηι^ β6ΐιΐ6»1ι«8 βΙ ιιρορ1ιϋιο{^«Ι« νίΓΟΓυιη €1αγθπιιιι 
6θ βοηβΐΐίο οοη^βββΗ, ιι( β^ιΐιι Γβιτιιο^ίΒβ ίβίΑ ΪΒορίΑΐη βαλοη 
Λ€ ρ«αρ«τΐΑΐβιιι θΐι1ιΐ6¥«Γ6ΐ. ΜοΓίβ βοίβι» βΙΐΓβρΙαβ οιηηι» 
ΐ}αλ6 €θπηΐ8€ηιΙ ΐη ΑτββΒίί £1ϊί ιηβηυβ ρατνβοβΓαηΙ, ^αι ηπο 
ιηοάο ρλΐηβ εοΙΙβεΐΑοάβ ιίθηβ βιΙ ιη ρη€ΓΒΐΐοη6 Ιοηι«β 
— Ιλοο βηίηι ηοηίηβ οραβ οτηιινίΐ — ρηβιηίβΜ λΐ« ν^Γλίβ 

οηοτα^ ηάλαί ηο%^ ίίατρίβων ίν 'Ρωμι^ Γάοηαρί »ω αΙΟ€- 
α/ιωιάίω ίπίοχοηφ τον "Οα/ιου ουναγωγην η^ροί/αών 
ου^'&αναί νηέαχβΊο. ^^ίρξάμινος ϋ "κάν ησροίμιων^ ονν^ 
νη€μνγ;Ό&η ηάϊ γνωμών άηοψϋ^γμάχων τβ %ίχ\ νηο^%ηώρ 
αρχαίοτάτων χα} αοφωιάιων άνίράν* ναι;«ι γάρ όηησν&^Ρ 
αλλήλων βίοϊν άδίλφά' ο^ιν καηι τοίια τών ίνΛον, %άη\ %οίς 
ίξω&ίν Ιϋΐίν €νρΒίν ηαροίμίααχαΐς ου* ολίγας «ο} γνώμης 
%α\ ύηοΟηηας παϊ αηοφ&έγματα» ΤαΙς μϊν ουν ηαροιμίαίς 
%ίλος ίηι^ύς^ φ «αϊ νη^αχί&η, Ιξϋότο' τα λοίηά όί ηατα^ 
λίηων έτεραίς γροντίοιν άοχολ%&ύς και νόοφ άντ^ηέοτφ 
η$ρίΉ£οων ονμη^φυρμένα «αι αταητα, %α\ ΐν €ίηω ηατ 
^ναξαγόραν ηάν&* ομού χρίσματα, νου τίνος ό^ομβνα, ^ξ 
αταξίας £ίς τάξίρ ηαραγαγΒϊν, τον βίον βίΒτ^ηλλαξιν'^ρίοτά- 
γορ αφέ§ς νηο&ηοαο&αί ονχ Ιρραμίνον^ αλλ* αρ^αφον το νηέ- 
ίί^μα, ίγώ δ^ τίκϋτα διαδίξάμ^νος %αϊ τους ηατρίχοίς ίόράσι 
ονγχαταμι'ξας τους ίμαυτοί', τέλος ονν ^€ω τψ 6ργωίηί&ηηα, 
Ιξ αταξίας ^Ις ιάξίΡ ηαραγαγων χα) ηρος τοίς έη^ίνον ηοί/ι- 
ιιολλα^ ονγ^ οα ίων ύξω, αλλά χαί των έ'οω αογών ξυραγηω^ 
γ^ως ηαϊ ταΙς ηαροιμία^ς ξυντ^ταχως^ αηερ ^ίηερ των ίχΒίνον 
ηαρενρημίνων αρχαιότερα λίγοιμ αν είναι ηαί ωραίότερα^ 
θαρρών αν εϊηοίμι χάλη&ίς• τονιου ϋέ μοί γίγονεν αίτιος 6 λο' 
γιοηατος αν^ρ^ Ιωάννης ό Αάοχαρις^ ο του γένους των ^Βλ^»,- 
νων Ιηιοψιμότατος %τλ. ^οΑ^^^α^ Ιιηιαβ ορβΗβ »!> Ιρβο Ληβοΐο 
βχΑηιΙαπιΡΑτίβϊηλ 1>Ι1)1ιοΙ1ΐ€0» ροββιιΐβΐ: €8ΐ εΙι«ΓΐΑ€6ΐΐ8,η.3058, 
ίοπηιιβ ηι«χΐπΐλβ : βί^λνΐ Ιί^βη Α: οοηΐιιΐίΐ Οιιο1>η6Γα8. Ορη», 
€ΐαοΑ 6{^ο, ΐ}αο εοιηιηοάίαβ €ιΙαγΙ ρο886ΐ, ιη ο^ο^αηΜ 'ι-* 
γΪ8ί, Αηεηίυβ «ΓοΙιίβριβοοριιβ ββοιιηάηιη ΙίΙβηηΐΒΐ ο^Α^- 
ηβη ΐΐΑ άίβροβυίΐ, αΙ ^ΐΜβ !η1τ& ιιη«ιιι Ηίβηιιιι εοςοπάλ 
ραΐΑΓβΙ, ΐΒ ςοβΙοοΓ ο&ριίΑ <ΙΪ8ροη6ΓθΙ, ςαοΓουι ρΓΙηιηιη ρτο• 
νβΓΐ)ί«, λΐίβηιοι 86ΒΐΰΒΐίλ8 6 5(οΙμιο1 ΡΙογΗο^^ιο οΙ 55. ΡαΙγΙ- 
1>α8 εοΗοοίΑβ, ΙβΓίιιιιη οΙαγοπιβι νίΓΟΓαιη «ρορΙιΐΙι^ρΒΒίΑ, ^οαγ* XV 

(αια ΙιιβΙοήλβ «ΗίαιρΙβοΙοτβΙηΓ. Ευ Ιιΐβ «^ Ιιοο τοίυιηίηβ 
Ργου6γ1»ι« βιΐιάι^ Γ6ΐίΐ]αί8 βρβτο ίθΓ6 αΙ ϊη ΙβΗΐο Ιιαίαβ οογ- 
ροΗβ Ιοηιο Ιοουβ βχρΙοΓοΙοΓ. Οιιιηη τβτο φΐλ£ ρβΙβΓ ίη 
ρΓονβΑίοΓαιη οοϋβοΐΐοηβπι ι«06ρ«ηιΙ^ Α?8€ΐιΐιΐ8 ΥιοΙαγιο 8υο 
ιΙ« ίη56ΓυιΙ, ιι( ηβ τορΒυαι ςηιέίβηι ηιυΙ&ΓοΙ: ηηάβ βχρΠοιιη- 
Ααιη, ςαοά ίη »ρριΐΓ»Ια ηΐ6θ οηΐίΰο Γ&ηββιηΐΰ οοάίειβ Α 
$€ηρΙιΐΓ«β €θΐιιριΐΓ6ηΙ. ΟΰΙύπιιη €{αΜ ΑΓββηιηβ λΗιιΚί « ρβίτε* 
ρηβΙβΓίοιββιι , βλ πιιηοηΐιυβ ΙΙΙβήβ ΑροβΙοΚι τβΓΐ>ΐ8 βοΒΙβοί: 
ηϋιίΐ !η βΐ8 ιηιιΐιιγΐ, Γ&ίηβ, ςιιηιη ίο βεήρΙΟΓΐβ «ΓεΗβΙγρο 
ν€Γβ9Γβτ, & ηιη(8ΐ!οηίΙιυ8 ββββ ΑΒβΙίηβηθαιη• 

Ιη ηοΐιβ €ΓΐΙΪ€ί8 ςαλίη ροΐαΐ άίΐιςβηβββίηιβ βηιβηΑλίΑΐη 
ΐ6€(Ιοο6ΐιι ιιηηοΐιιτί βί ορβΓ&ιη θβθΐ, ηΙ Ι1Ι& ΙίΐβΓβπιπι θιΐΐυ- 
εΙ&ηΐΒΐ ορβ 8β οουΐΐβ ΙβοΙοΓπιη 8ροηΐ€ 4]αΑ8Ϊ ΐηβιηα&ΓΟί. Ιιι 
«οιιοΙ«{ίοηιΙ>η8 γβτο ρλοοίβ €« Α0Γ(6ΓΓβ β^υιίαι , ςηΜ «Α ρΓΟ- 
τβΓλίοΓαιη οχρΙιΟΑίΐοηβπι ιι6€688«γιιι 68β6ηΙ: ΐη ςαι1ιιΐ8 βοη- 
Ι>€ΐιάΪ8 ^πΜΐΙαιη 1«Ι>οη8 «Ι ηιοΐ€8(ι«6 ΓβΓβηΙαηι Γαβήΐ, !η- 
ΙβΙΙβρβηΙββ ΙβοΙΟΓβδ Ιρβι ί«€ΐΐ6 τιάβΒαηΙ. Ιη ΙοΙα 1ι«€ ορ6η8 
Ρ«γ(6 ςαΑηΙορβΓβ άαοΒπβ Ιι1>η8 «ΑιαΙαβ βιπι, τβΙιββΓβ ηοη 
ροββαηι : ^οο βχβηιρίαπι ρήηιΐ Ιιυίιιβ βθΓροη8 Ιοπι! « 8ε1ιηβι- 
(Ιβ^ίηο, οοηβ^λ 6ΐ Απιίεο ορ^υηο, βηρρβάιΜυηι , οαι Επι- 
ρβΓΪαβ, «ηιΐοη8 άββίάβηιΐίθθίηιαβ, βηιβηιΙ&Ιιοηββ ΑΔ80Γΐρ8€Τ9ΐ: 
β( βάίΐΐοηβπι Αρο8ΐοϋι ΡλπΙιηί&ηιιπι , « Ρ6ί6Γ86ηιο, άοο(ΐ8- 
βίαιο ΒίΙ>1ίοΙΙΐ€€Αβ ΗΑπι1>υΓ^6η8ί8 ρηβίβοίο, ρ€Γΐιαπι«ηίΙβΓ «ά 
ηιβ ιηΐββΜη, ΐη οηιηβ πίλΓ^ίηβηι 8(βιη1ΐ€ΐΐα8, ειτΐβ Ηβηι- 
Ι»ατ|Τ6η8ΐ8 9 €ίΓε« βηβπι β^βοηΚ άβοιηιί οοΙαυι ΑηηοΙ«(ίοη68 
€οηΪ6οβηι1 ΑοοΙτιηΑβ οορίΑ ίηβΐ^ββ. 
^ υΐϋηηπι Ιοουπι οοοηρ^Ι ΜΑηΙίββΑ ΡτοτβτΙιιοΓυηι, ΐιι 
^α&ηι 8βηΙβηίι&8 α πίληα Γ6€6ηΙΐθΓ£ ίη οοιίιΐ. ΌΑ ηΐΑΓ^ίηβηι 
οοηίεοϋιβ οοηιροΗΑτι, ςηΐΙ>α8 «ΔΑΜϊ, ςολβ ίη ΕΝΒ\νΖ ΐη- 
τβηί « Ο οπιΪ88λ• Κ6€6η(ΙθΓ€πι Α πι«ηιιηι Αλ βι^ΑγΙ. 

8αρ6Τ€8ΐ ηΙ βιςΙοΓαπι ςηΐΐιαβ ίη «ηηοΜιοηβ 0ΓΐΙί€« η8υ8' 
βαιη Ι)Γ6Υ«ηι βχρίιοιιΐιοηβπι ΙβοΙΟΓπηι ιη ^&1ι&πι &Αιί£ί9ηι. 
$^{;ηί&€&I^^ ις^ιΙαΓ 1ι!6γ« 

Α — οοιίβχ ΑΓββηϋ Ρληβιηηβ ηο• 3058 : γ. ΡγαοΓ. 
Τ. Π. §. 19. 

Αα — ηΐληα8€οΑΐ€ΐ8ΡΑή8ΐ)ιΙη.305886θηηά«:γ.ρΓ.§.20. 

ΑΒ — 8εηρΙορΐ8 Ιοεηβ Ιη οοΑ. Α ββουηάυηι ροβίΐηβ. 

Αο — 8οηρϊοη8 Ιοοηβ ιη οοθ. Α (ετίιο ρο8ΪΙα8. 

Αβ — ΑβΚβηπδ• Όφζβό^γΚ^ΟΟΟλ^ XVI Αγ8€ΙΙ• ρΓ• ρ. ΙΥ• 

£ — οοΛλχ Βθ4ΐ1βΜηαβ: γ. Τ. Ι ρπΜίί. ρ. XXXI. 
€ — οούβχ Οοι&ΐίηίληιιβ : γ. Τ. 1 ρπιοΓ. ρ. XXXII. 
Ό — ΰοιίβχ ΑροδΙοΗί ΡιιπβΙηαβ ηο. 3059: γ. Τ. II 

ρπιβΓ. §. 8. 
Οβ — ΟΙοςβηί&ηηδ ρηπλο Ιοιηο βιΙΊΐιιβ. 
ΟΥ — Οίοςοηίληαβ γοΙαπίΜΐβ 8€€αηΑο β οοάίοο Υΐηιΐο- 

1>οη6η3ΐ βάίΐαβ. 
ι1 — οοΑ^χ Οιθ£^βη!«ηΐ ΥιοάοΒοηβηβίβ : γ. Τ. II ρΓ. §. 1. 
Ε — ο.Αρο8ΐο1ίίΡΑΗ8ίοιΐ8ηο. 3060: γ. Τ. ΙΙρΓ. §.9. 
Ρ — οοάοχ Υϋΐίο&ιιαβ 6Γβςοήί £ γρηί : υ. Τ.ΙΙ ρΓ&βί. §.4. 
Ο — οοιίβχ ΥβηεΙαβ ίΓβ^βηϋ Ματομοϊ: υ. Τ. II 

ρηβί. §. 14. 
ζ — οοάβχ 6ΓΑΐ)1)ΐ&ηα8 ΟίοςβηίΑίιί: γ. Τ. Ι ρηβί. 

ρ. XXX• 
Η — εάίΐίο ΑροβΙοΙϋ Η6ΓΥ«{[ΐ&ηιι• 
Κ — οο άβχ Υ«(ί€Μΐιΐ8 Κηπιβη : υ. Τ.Ι ρηβί. ρ. XXXIII. 
£ — 6Γ0{θήι€;ρΓϋ€θά6χΐ4βίά6Β8ί8:γ.Τ. ΙΙρηΰΓ.§.2. 
Μ — 6ι«ςοηί £ ^ρΓΪί €θά6χ Μο8ςη€η8Ϊ8 : γ. Τ• II 

ρηιβΓ. §• 3. 
ιη — ΑΓ8€ηΰ οοιίβχ Μοβοογιβηβίβ «ρηά ΤΥαΙζΙιιιιι: υ. 

ϋΥλΙζϋ ρηιβί.'ΑΓβεη. ρ. ΙΥ• 
Ν — Αρο8(ο1ϋ οοΔβχ Ριιρίβίηυβ βο• 3072: υ. Τ. II 

ρπιβί• §. 10. 
Ο — ΑροβΙοΚι οοάβχ £ιθ1>€θΥΐ€ΐ&ιιαβ : γ. Τ. II ρηοί• 

§. *3. 
Ρ — €τΓ6^οηα8 €^ΓΪα8 & Ρ«ηΙιηο ρηιηαηι βάιίαβ : υ« 

Τ. Ι ρΓΐιβΓ. ρ. ΧΧΧΥΙ. 
Ρβ — Ρ&ΐΑ6ρ]ιιι(α8• 

ρ — €.6Γ6|;οΓϋ€γρηίΡΑή8ίηιΐ8: γ. Τ. II ρρ»βΓ. §. 5. 
Κ — ο. ΑροβΙοϋΙ Κ1ΐ6άίκ6Γ»Βυ8 Ι: ν. Τ. II ρΓ. §.11• 
Γ — €θά. Αροθίοΐϋ Κ1ΐ6<1ίκ6ΓΑΐιυ8 II : γ. Τ.ΙΙ ρΓ. §. *2- 
8 — €θ€ΐ6χ Υβιιβ1α8 Μ«€&Γϋ : γ. τ. II ρρββΓ. §. 6. 
υ — ιηλπηβ ββειιηιίΑ οοάίοίβ Β: γ. Τ. II ρΓββΓ. §.8. 
V — 6οιΐ€χ Υ«Ιϊο&ηα8 δοΐιοΐΐί : γ. Τ. Ι ρΜβΓ. ρ.ΧΧΧΜΓ 
\ν — ΑΓ86ηη βύίΐίο « λΥ&Ιζιο οηηίΑ. 
"^8 — Ρ&1&6ρ1ι&(α8 & ΙΥοβΙβηη&ηηο οιΐίΐηβ. 
Ζ — βΑίΐίο Αρο8ΐο1ίί ΡλΐιΙιοίιιηΑ. 
8€ΓίΙ)ο1>«ιιι 6οηιηε•ο ιηοηβο ΝουομΙϊρ. «. Μ^^^^I^• ΟίΟίίίζθοΙ όγ ϋοο^Ιε ο. ΗΕΙΝ8ΙΙΕΡΙ8ΤΟΙ^Α ΑΡ08Τ0Ι.Ι0 ΡΑΝ- 
ΤΙΝΙΑΝΟ ΡΒΑΈΜΙδ8Δ. ΑΜΡΙ,ΙβδΙΜΟ £Τ £Ι.Αΐα8δΙΜ0 ΥΙΕΟ 

ΙΑΡίΟ κυτβΕκδίο 

οοηβιυΑκιο κΕβιο, 

ΡΚΑΤΚΙ εΑΚΙδδΙΜΟ, 

ΟΑΝίεΐ. ΗΕΙΝδίυδ δ. Ό. Εβιθ 8«ρίβιι1ίϋη «]ί(]αΑΐη ιηαΗο βΐ Ρΐβίοηβ β( ΑηβΙοΙβΙβ ιηΐίιριοΓβηι 
κΑ ταΙ^ΑΓβιη πιβ^ίβ, ΙβιΙληΙοΓ (αιη α11« !υηι ρ1ιί1θ8ορΗοΓαιη «ιι(ί<]αοπιιη 

ηόόμτψα , ({Παβ Α Ε&6Γ(10 ΤΟΟϋΙΠΤ : (68(«ηΙΐ1Γ ρ&ΓΟβΠΐίΐβ ({088 ΤΟΟΠΐ• φίλβ 

ηίΐιίί ηιη( «Ηαά, φΐ«ιη βιρΓβηΐΜβ φϋβ ΗΒηβ ηοη οοτηρτβΙιβηάΗιιτ 6ΐ 
(|ο«8ί ρ6Γ πι«ηυ8 ίΐ|8ΐ8Γ ΒΏρρΒΪΙΐίϋίΛΆβ «ά τϊΐλΐη 6ΐρ6άί(«6 !γι<1Ηιιγ, τβΐί- 
φΐίββ οοηΙταοΙΐοΓββ• (]οΐ8 ηβο ΓοβιηΙηΑβ Ι^οηηΙ ηβφΐβ ΐιηρβτίλί, βΐ ρ«- 
Γ6ΐι(ίΙ>ιΐ8 ως πατ^οπαράάοτον σοφίαρ άβΐιβηΐ Ιίλβη. £( ΙΐΑβο βΐ ίρ8« οαιη 
^ Ίη «^(, Αη8ΐοΙβ1ί8 6οαίβ8•ίο 681. Νηη β( φΐΒβάΑΐη βαηΙ άβ τΛηΒ 
η«(αη1ίΙ>ιΐ8 : οΐ ηοηιιιιΐΐαβ , ιηοηΐ68 : ηβφΐβ ρ«ΐΜ»6 , 1ιί8ΚοηοΑβ• φΐ«β οαιη 
οαηιββ ΙβΒΐροη8 «ιΐίφΐί οΙ^βττλΙίοΐΜ «αΙ ρτ<Μ0βρΙί8 ίβιΙηιιηΙ» (ΐΓ•ιηηι«- 
ϋΰΐβ ηίΐιίίοιηίηαβ , 4{αο<1 ηιοτοβιΐιιι 6§8β β^ην» ^ηηιΐΒΐ •ο ριιϋ<}αιη ϋοο 
ηβΐΰίβ, οτηο&ΟΛ ήζαηί. ψη$ ψϊΛίΛψιαα ιιβοΒ ρ«ΙβΙ οιηηίΐΜβ «κΙ ΐΓί(«η, 
Οΐί^Ο ΪΛΏΛβΒ. βΐ Ο€€18Ϊ0 «Ι> Μ <{1Ιβ6ΤίΐαΓ ίη ΜΙ^Ιί• βιΐ ο•Ιβη(«ΐΜ>Α6ηι. 
1<Ιφΐβ «Β Μι φΐί ΙίΒβηΙβτ βηάίΐί^ηθίη τβηάϋβηΙ, ιημι άο ι^ίφΐίΒ •βοαη 
Μβ 8οΐ6•ιιΙ. Αίφΐβ βο , ΙΟ Ιιοβ ^οη^ν* ροΙίΜΪιηΜίι, Οτλβοοηιη ρΓοίβοίΙ 
•ηιΐιίϋο. €«•ΙβΓαη, ρτΜίβΓ λη1ί(]αο8 ίΙΙοβ ιΐΜ;;ιιί ηοιηίοίι ααοίοτββ» <|αί 
ία βοΐϋι^ιιάίβ 8ΐΐ]ΐΐθ ^αI6^ρ^θI•Μ^^• ΤθΙβΠΗη• ρλτοβηΐΝ• , βοα ίολίιβηι ρίνιβ 
ροναβτηηΙ «ρβηηι, βΙ «οΠτϋβαι Οθβίάβηππι £τ«8ΐιιυιιι ίυι( 6ΐ 1ϋ€ΐΐΑβ1 
Αρο8ΐο1ία• : τήτ <1οοϋ8βία«• «ί ία(6τ (χΓ&βΰοβ ίΐΐοβ , (]ΐιί ροβΙ Ιαη^ίΐαβ βτ6Γ- 
η• Γββ βΙ 1ίΙ«ι«8 βΓΜοοηιαι, ΚοηΐΜΐ 4βηηο Αϋΐ6ηΑ8 ύιτβιβπιΐιΐ. ΒοτίρΙί 
Ιιιιιιη αϋϋηίηιί ^ τΐϋΜΐιηι ρΙ•η« μ €θΐιΙηιο(υιη ιηΐβ μπο• ρΙυηηοΒ ΰοοι-* 
ρβη^πι ΙίλΒβηαβ. Ιρββιιι ΜΐΙβίη ίηίΛΤ ηΜφΛ ηαμηλια άία Λάχηοάυαη 
νή Κβν«τ«α4ιι• β( αηιίουι οΚιη ηο8ΐβΓ , ΡβΙτο8 Ρβαΐίαικι 80γυ•?ιΙ. Ουβοι 
Βπη^Κι οΐίη οααι τί^Ιβτβιη, ιϋ ΐηίΗτρΓβίΑΐίοαβιη βί ιΐνβΐ, ίρβυιη «αΐβιη 
1>«ι«Βοίο Ιιοο ΟΓΒΐΙαη, οΙλ9 ΜαΙ ύλΟΗΐψο•ρ ίη Ινοβοι θ<1«Γ6&, 86ηο ΙιογΙα- 
^ «υη. Οαο^ «Ι> ΰΐα «ΜρΙιιιη «•1 ίθ1ί^■Iβ^, ίβΐΜίβιιιαβ ΐ8 «1>Βα1τ1(| εαι χγπι Ο. ΗΕΙΝ8ΙΙ ΕΡΙ8Τ0ΙΑ. 

ίηβηίΐΑ, ίηΙβΓ «ΰ& «αΐβαι, βΐ ΡλΓΟβιηίοβ^τβρΗοβ (χηβοοηιηι οιηηβΐι ρηάβιη 
6Γυάίΐί άθύβηΐ. Ιβ Αιμ]γ6Μ δοίοΚοβ βιΐ: Υιγ λαιη«ηί(«1β 1«ηΐΑ, ιι( ουιη 
ριιΙιΙΐοΑ αΙίΗίΑΐβ βίΐ <1οοϋ8ΐί]ΐιιΐ8 ιιβ(]ΐιβ ([ΐιίο<|υ«ηι αΐΐί Ηοιηίιιί ίητίάβλΐ, <|αί« 
ηβπιίηβ ίηΓβηοΓ ββΐ ίί8 ({υίΒυι ίη?ί(ΐ6Γ6 ιοίβηΐ 1ιοηιίη68. ΕβΙ βηίηι ίητί- 
(ΙβΓθ, &1ίυηι βυρβτίοΓβηι ββ ίίιΐβή, ί(ΐ60(]υβ ηΐλΐβ ίΐΐΐ τβΐΐβ. Ι(ΐ6ΐη ηοΐββ 
ηίλχίηίΑ βχ ρΑΓίβ ΑυχίΙ, ηβ^υβ οοηΙβιηηβικίΑ &(1(1ί(1ι(. Ιρβαπι «αίβηι, ίη6- 
ηίΐΐβ Ιοβίβ τίΙίο8οηι, ία£ηίϋβ ρβιβίιηβ άβιοηρίαηι, ιιΙ βΙ τβπίοηβηι ηοο«- 
άυιη α1> &ιιο(ογ6 ρβΓροΗίΑπι, Γβοβηιβη «Ι^αβ βαιβη^αιί ά ηοΒίβ τοίυίΐ. 69 
Ιβ||;β , ιι( Ιιοο ΙοΙαιη οηηι «υοΙοΓβ 1ί1>ι οβάβνβΐ Οαί<1 ρΓΐββϋΙβηηι, ηβο ϋΐβ 
ηββοίΐ βΙ Ιυ ρη68βη8 8Αβρία8 τί<]ί8ϋ. οοιηίαπι &υΙβιη ορίίιηβ ΐ7ρο^«ρΙιΐ 
ηοτβπιηΙ. ΙΙηαιη (Ιίοιη, ρ«6θβ 6ΐηβη<]αη<ϋ (Αβάίυιη, αΐΰίΐβϋβ βΐυάίοιη 
τίοί886. Ν«ηι βΙ βίο^Ιί «υοΙοΓββ, β ΐ]ΐήΙ>η8 βηα «ΙββιιηιρΒίΐ ίΐΐβ, ρβΓοαΓ- 
Γ6η(1ί, 001068 ςυί ΡΑΓοβοιίΑ8 βοήρββΓΟοΙ, 6το1τβο(1ί, «Ιςυβ 6χ οοιοίΒαβ, 

11008 (]υί (ΐ6ίθ, 86(1 ΑΐΙβΟΐβ 6( βΖ ΐ60ΐρθΓ6, Γ68(ίΐΙ160(1υ8 ίΐΐίΐ. ΝοΙΙοπΐ βοίπΐ 
ΐ60ΐρθ8 0181 ίθΐ6Γ θρ6Γ88 (ΐ8ΐ)8(αΓ. ΟβΰΙβηίΟΙ ΗΟΟ 0ρυ8, αΐ ΙΑΟΙ (ϋζί, ϋΒί 
θ( ίθ80ΓίΙ>βΓ6Ολ , 1(1601 ίΐΐο βΟλβΗ, 00108 άβ 1ΐΟΐηΑθί(Αΐ6 ρΙοΠΟΐα 1801 <1ΐχί. 
0θ8Ο1 Ιο Ιθϋ68 8|ρΐ080β8, Ι]αθϋβ8 ίο 018008 ΗοΟΟ ΑΟΟίΟΓβαΐ 800168. Μ6Α 
6Χ8ρβ6(Αΐ)ί8 , Οαΐη Λά 88ρί6θΐίΑ6 80 ΙίΐβΓΑΠΙΟΙ 6ΐ6^Αηΐί801 Γ6(1ί6Γ0. ΝοΟΟ 

βοίαι 1οο||;6 «Ηα οο8 ΙβοβοΙ Ε( οΐ τ6γοοι άίοοι, 6χ <|θο ηοοΐ68 βϋλοι 
ρλτίίή 606ρί, ιηιιΙ(αοι άβ ίοάοΒίτία Γ6ΐοί8ί. 0α8β ίο^6θΐ6θΐ (ϋολοι ΙίΒί 

ΛΟΤ'ώβί, ΟοΑΠΙτίβ 60101 γΜβ 0161 8ΐθάίθ8Α δίΐ, θ( ΟΟβίί; 1&Ι1160, Οΐ 68ΐ 

Ββχο8 18(6 , οαιοίοιο 6( ροροΐβήοιο 6( ΐΓί1)α11οαι Ιθ6θηιοι Γ8είΐ6 οΐ6 ρΪ96Γ-> 
ηαιοοι 6886 ραΐίΙΟΓ. ¥«16, αιοιίθΐίαιη 8α8τΪ88ίοΐ6 ^80 8ΐοίοί88ίιο6. Αοηο 
(Ι13Ι30ΧΙΧ, ΧΠ ΡβΙΐΓ. Ιοίβτ ο66αρ8ϋοη68 ροΙιΗοΑΒ, βΙ ({οΐάβοι οιοΐ6- 

8(ΐ88ίΐΙΙ•8, φ1λ6<ΐα6 οίΐΐίΐ ΟΟΙΟ 1ΐί8 8(α(1ίί8 601001006 1ια1>6οΙ. €Αΐπ>η>ο I^Β^τολI 
Ριη. Ραιιτιιιό8 ΤοϋΤΑκυβ. 
υΐ ΤΗβιηίβΙοοΙβηι Μί1ΐΜΜΐΪ8 Ιτορ^θί8 βχοίΐλΐηηι 80Βΐηαιιι τίχ ο«ρ6Τ6 
ροΐαίίΒΟ Τα11ία8 8(^θ6 ΡΙοΙαγοΙιοβ τβίβΓοαΙ; ΐ(β οίο «ϋοπιαι ίο «η^ηοιοηΐο, 

ψίΟά ρΤΟ Τίηΐΐ ί11θ8ΐΤ8Γ601 , (ΐ6ΐί||;60<1θ 6Χ60ΐρ1αηΐ 6886 1ί]ΐ6η(βΓ 860θ(αθ1 

ιιίβί ρΓθβΐ68Γ, ΐιι^α1ο8 1ΐΑΐ)6η : 81 Υ6Τ0 ίο£οίβΓ, οιοοάλοϋ «τ^υί οΐ6η(ο 
ςηβαοι. δοΒοττυν οοβίΓοαι (οοΐαβ αι• ΙαΙογι ΙΐΑ68ίβ86 ρ6Γ6βτίη•Ιίοηί8φΐ6 
•6 8(αάίοπιαι Αιί886 8θ6ίοαι, ηοη ίοΐοτίΑ ιοίΐιί ^«α^βο) Ργοτ6γ1>ϊα β 
Οηΐ66οηιαι ίοηϋ1>ο8 , οάίΙΐΒ ηαρ6Γ Ζ6οο]ιίο , Βίο^^βοίαιι•, ί(6ηιιιθ6 5αί(1αβ 

8ΐφ16 Η68}Τ€ΐΐίί €0ΐΐ60ΐ«α6ί8 6Γα606, Ρ1«ΐϋΐΐίΑΙΐί8 ΟΠΙΑβ86ΐ7ρί8 0001 «ηίιο- 
λ4τ6Τΐί88601 ; 6886(ΐ{ΟΘ ρ6068 016 ΜΐΟΒΑΕί ΑρΟβΓΟΜΟβ Β^ΜΟΐλΟΒ, (]θί ρ08( 

<χτ•6008 ίΙ1θ8 ίο Ιοοίλ, Ιιοο 6•( Υίοΐανίο 8αο, (α( οροβ βαοιο ία80η- 
1>βΒ<1αοι (ΙαζίΙ} ηοο 56αΐ6θΙίβ8 ιηοάο 6ΐ Αρορ1ι(1ΐ69αιβ(8 λοΙίςοο- 

ΓΟΟΙ 6η6€β, 86(1 6( ΡλΓΟΟΙΟΙΑβ 0θ1ΐ69ί886( , ΟρίάοΟΟΙ ίλΟΐΟΟΙ 6ΧίΒΐί•^ 

ιολτί 81 6ΐ Ηΐοοι 8 016 <ΐ68οηρ(οοι 6( I^λϋη8 άοοΑίοιο οίτίΐΑΐβ , δοΐιοαί 
βΧ6ΐορ1ο, ίοΓΑβ (1«τ6ηι, 80 ροΒΗοΐ ίατίΒ ί806Γ6θΐ: (]00(1 68861 οιοΐΐο Ιοοο- 

ρΙβϋΟΓ €ΐαρ1θ(]υθ «ΟίρΙίΟΓ, «Ι^βαΐ οΐΐοΐ Β88ϋ6«6 ({ΟΜΙ ίν ^ηίΧΟμ»} 6ΤΙΐ1|^«8* 

861 Ηβιτο§;ίθ8: οοάίοβ, ηΙ οοοϋοίο, 8υο(οη8ΐο«ου,τβΐ€6ΐΐ6 6θίθ8ρ6€(ιιιΐ6 
6ΐ6β•οΐ6Γ οοαβοηρίο : οοηι ΓΓοβΙη βϋβπι 6χβρβ€ΐ•Γ6αιθ8 Ιι•6ΐ«ηα8 αίΜΓθΟί ρ. ΡΑΝΤ1Ν1 ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. χιχ 

Αχ>Α6ΐολΐΐΜ Αροβτουχ βέίΙίοιίΦΐη & Ηο1>. €οιΐ8ΐιοΙίαο Ι^βχΐϋοιίΓβρΙιο ίη Τί- 
^υιτοΑ 1>ϋ>1ίοΐΙΐ60« ρπάβιη |ΐτοιηίββ•ιη. Νοη ΰοηίβηΐυβ ί|β(]ΐΐ6 Οηβΰβ τ€«- 
ΙυΙ βχ ρβίβ^ο 1ι«αΜ08β» Ι«ι(ίηβ βϋλΐη ΤΒάά&τβ ρ1«€αίΙ, ςηο «ά ρΐατβ», 
Οηβοο βϋβηι ίιηρβηΚοβ , ιηβιινβΙ αΙίΙίΐΑβ : Ν ο (β β βΐΐβοι ίη Γβκη ρΓ•68βΒ- 
Ι«ιη «(ΙϋοίβηάΑΒ ουηΐγίιηυΒ, ρ«Γΐίιη ιιΐ ίηΙβΓρΓβΙ&ϋοηίβ ηοβίηβ ηΐίοηβιη ίη 
ώ'^ίβ τίη(ϋ€β ηοάίβ «χροηβΓβηΐ: ριΗίπι υΙ υβαπι ΡγοτθγΙ)!! οαίυβςύβ» 
8αε(οΓ68^υ6 φύ ιιβατρΑΓίηΙ, άί§ίΙο τβίαϋ (1βηιοη84τ8Γβηι : οη^ηβιη άβηί- 
({αβ 6αίθ84|α« « ορίΐβ «Γ€θ88«Γβηι: 8<ϋυ(α8 ηοη ρβηιπι, ίλΙβΒοτ βηίοι, 

8(:Η0ΤΤΙ «108^601 ΓβΟβηβ ΙΐΐηΟ β(ϋϋ8 «ά Ρ8Γ06Πΐίθ^ΓΑρ1ΐ08 ϋΙΟΒ ΤβΙβΓββ 

Οηβΰοι ΝοΙί8 , άοοίίβ ΙυρίΙβΓ «4 Ιβΐιοηοβίβ. Αι11ιίΚ>υί, α( άβύαΐ, 8ΐιί8 6ΐί«ηι 
ΙοοίΒ, 4|αΜ βτΓλβοβ Ιοη^θ (1θ€(ί88^ Οατίά ΗοββοΙιβΙίαβ Αο^ιμ&α νίηάθΐίοο- 
Γυηι Λά ΛΟΒ, άαπι τίτβΓβΙ, ηύββηΐ ΟΐΜβττλΙίοηββ ίη ΟηβοΑβ ηα^ο^μίαςι 
Γ8(α8, 4]υ<Ηΐ Γ68 68(, ίοββηαί 0886 Ηοοιίηίβ , ρ6Γ «ιυβπι ρΓθίβΟβΓί8, 1ί1>6ηΐ€Γ 
8^ηο80βΓ«, ηβΐ|ΐΐθ βΐίβηαιη €|ηΜΐ ιυτο|;βΓ6 τβΗβ. Οιιίά ρΓαο8ϋ1βΓίηι «α( 
εβΓίβ τοίαβηπι, α6φΐα8 τβΓυηι αΓΐ)ίΐ6Τ 6χΐ8ϋαΐλ1)ί( , 6ΐ, φΐο ^«βο 8«θοα1ί 
βΐιυηιΐλΐ ίβΐίοίΐ&β , ηυηΐ6Γθ8ΐιβ βτυιίίΐατυπι ^6Χ ίικίίοβίιϊΐ• Ε^ιιίάβπλ Αιρο* 
5τουυΜ , 6ΐΒί 8η1ί«|υυπ) ηοη 6886 8€ίΓ6Ηΐ , ίηβιιρβΓ 1ι&1>6η<1αηλ ηοη ίυάίοΑτί, 
({110(1 6 ΡαΓθ0ηιίο(;τ•ρΙιί8 ληΐί^υίβ , δαίάλ ^) ροΙί88ίηιιιηι, ρίβηφίβ ΙΐλΐυοηΙ. 
ΟαΑ Τ6Γ0 Α6ΐβΐ6 τίχβτίΐ Βίλίοτυπι οιβοιοηλ 810 ΙιβύβΙο: Β688•Γΐοηί8') βηίοι 1) ^ιιαΒφΜΜ 9«Ι^« ΑροιΙοΙϊιυΒ ηοοα «Μβ , ρτίκο «^ιρβΗο αΐτ• 4«Ι>ί(«Ιίο•«η νΜ^- 
(ατ ροΜίΜΒ, Ιηβαι ααη «1ί« ίιαβ ρΓΟτβτΒί• Μ«ρβ 1ί€βΒ<«τ β β«ί4«β τβιλί• μιι€1ηβ«1• [β. |;. 
Αρ. ΠΙ, 1 XI» 75 ΧΠ. 27. 98 ΧΙΥ. 10 18 19 21] »β «ΜμμΙ «Ι •(«Ιηη ϋ^η» 
Αροιλοίχο •4 ΜΗΗΐ» £«!«•« φιιΙβΒ Α€•αΆα ΜίΙΙβΓηι ίη Ιίλνο: €αίΛΐθ^ύ Λ€$ Μλ- 
η\ΐί<τίί{ Οτ€α άβ Ια ΒΛΙιο*Κ^φΛ€ ά€ νΕίϋΗτίαΙ, ρ. 73: ,,€οΙΐ€€αοη άϋ 
ρτον€τΒ€ί ρσνίαηί €€ ΙιΙγφ: Συναγωγή Ίων Τα^^αίον ηαΐ ^ίάνμου ΗαΙ των 
πα^ά Σονό^ (•<«) χα* άλλοις όαιφό^οίς ηαρο*μ$ών αυντι&ίΐΌων »ατά στοίχίΐον» — 
Ι^€ ρτύΡΛίατ ατΗϋΙϋ €$ί ^Αβααάν^οτος η αγνμναατος^ άάοΗΐμαστος' ιϊ^ηταιόϊ κτλ, 
^ο^€% «$Ί»Ί£«5, φΛΐ οοηίΐύΛί Ιβ ιΛέίΜ αΓϋΰΙ^,'^ €β ηΛΛηπ^ονΐ^ίί μ^ ίτέί^ 
ϋοττβϋί €ί ίτέΛ'Βίύη Φΰτϋ. ΜΙ λ έϋ ΙίνύΙί €η ρατα€ ΛαηΛ ΙΊηΰβηάιβ Λβ 
1671, «Μΐι^ Ιβ ί0χί€ η*α ρα$ έϋ αΗ€Μ,** Η««ο ΒΕί11β?η«. Υ. 01.: λ1ίο• ί<1 |;«- 
ηβ 1ϋΐΜ>« ΚΜΜβίΡΜίηαβ €ι(«1. Ιϋ^τ. β••. Βίλΐ. Τ««ήιι. ρ. 383. 383. 385. 8βΑ ίαβτίΙ 8ιι>^ •^ 
■ΛΒοι: ιρο^ ν«τίΜίΒΐ« ^ζί( Λ. Μ•! «Β » βο-ίρΙοΓ. Υβίφτ. ΙΗον. ΟοΙΙβοΙ. Τ. II, Λϋ. •Α 
ρ. 5βΟ β. ΒίοΒ. €μ•. Βί•Ι. Τ. IX, ρ. 247 81αη. Αλ Ατιβαίο, ί<1 ρ€τΐΜΐβΙ βΐί•» •4 

ΑροιίοϋβΜ* „^Η^4φ^^4 Ατ8€ηί%3 ιη «να α4 ΐΛ0η9ίΛ Χ γηταϋί^ίΗοηΜ Λί€αί, 
€^0 φίίάτΐΛ ηΜ^ηογ€Τ€ ΛΗ$ρί€0Γ ^ΚΛίΛ ύάιΛϊί ^ηίΗοΙο^ΛΜ ηοη ίΟΜ ψΛΗη^ 
Ματίβ ρτοψττο €χ νίΐτϋί' Μηβ ά9€€τρ*ί»ί€ , ^ΜαΜ 6Χ αΐίφίφ β•4«>« Μ^ 
α$ί€, ΑΒηΛά«Λί βηϊαι ιμ μλ^. ϊιΜίοί^ϋίφ λνιΉ^βηηίΟΐΙ• /ΙθΓ»Ιβ|^ιοτΜΐη 
ηά^€ ίηίίτ $€ ΛίΛ€Τ€ραΛΗΜηι ϋοϋοβί" ΡΜβίίτβ* ίιι•ρ«χί••β τί^βΐν ΑρΦ•ΐο- 
Ιίυ οο*ηψΙί•«ίαΜηη ΑκΙμβι €θ4ί€«», ιΐβ ^«ο ^Η ΙμοΙ^βμ• «Α Αβί. Ν. Α», Τ. Ι, 
ρτ•«ί. ρ. Ι.ΧΧΥ, Ρ•ΐΑ<ρ]Μΐη, ΡΙβΙνεΙά Ι,ρορΙιΙλρβιινιΙ* , Οί匿̻«» : Ζ««ολί• ΰβπιίΙ. 

2) ϋβ Β€ΛΛΛψΜύη€ τ. Ι^ηη Βμι4μι «1•^^Ιίίΐί— > « «Ιβ τίΐ• «Ι γφΙνμ ^■Ιι• Β«β. 
ΗήβΒΜ 0«4ίΜΐή ΝιβΜή €•ΜΛβ»*ΜΜ9Μ. 4. ΒβΜ•*. 1777, ία φΜ ρ. 69 «ϋη» β« Αρ•- 
ι(•Ιμ> β^Ιν. Εχ β• «τμηοΑμβ ]μΜ( ,,Μίβ^Μΐ Αρο•Ιο1ί«• 6οιι•1•ιι1ΐΒ•ροΗ οιία• Βομιβι 
τ«ιίΙ, ΐΐΜ*»•!»» μ1^ Μΐι<ίι^9Μνι ίηι ρΜ«Ι•. Α Β«•Μή«Β« ]ι«•ί|;>β ΓβΜρΜ• •ϋφΜ»4η 
•1«<1 ««Μ βηβίΙ. 8βι1 ΜΜ ρτορία ΐΒίβηνη Τ1ιβ«6«« ί1ΙβΙ«Ιι €•Γ4ίΜ(ΐ3 Ιύι«4 ««^μ •«* XX ρ. ΡΑΝΪ1ΝΙ ΡΚΑΕΡΑΤΪΟ. 

€Βτά, Νίο&βηί οΐ €οη8<8ΐιΙίηοροΙί(8ηί ΡλΙπΑΓΦίΜβ 86<{υ«ΐ6ΐιι 8ΐ^υβ «δβοίβηι 
Κοιηαβ οοηβϊαΐ ίαίβββ , ίη ^ο1)θ ιΐοείοπιηι ΟΓββοοηιιη, €|αί ο»ρ(α ρΓο «ΙοΙογ 
α ΤυΓϋίβ €οη8(&α1ίηορο]ί , ίη ΙΐΑΐίαιη^ ιι( ίη β8}τ1υιη , ροΗαοι β((ΐα6 ροΓΓυ- 
^ΐη 86 Γβθίρί6ηΐ68, βΓΑβΟβ ίηΤ6ΧβΓυΐΐ( 1ΙΜ6ΓΜ, β( ρβΓ ΕΐίΓορβιη ίη<ΐ6 

(ϋβββιηίηΒΓαηΙ : ηίιηίηιιιι 

(ΐΤΑβΰί& οβρίΑ ίβΓοιη τίοίΟΓθΐη γίοίΐ, β! ΙΓΐββ 

ΪΒίαΙΗ β^ΓββΙί Ι,αΙΐο — 
δββυΐί Ββ888ηοη6ΐη βαοί 1&η({αβιη οοΓ^^ρΙίλβυιη ββτϊ βαί άοϋίοτηνα, ρΓβ6- 
8(Αΐι(βιη ίη ΙιΐιΙίοβ β( Οηβοιι Ιπι^αιβ , Ιυιη ίη ρΙιΐΙοβορΗίβ, ρηβββΓίίιη ΡΙ«- 
ΙοΒίοΑ, $0 ΤΙιβο1ο|[ί3θ 8€ίβη(ί&: (αΐ ΡΙοΓβΒίίηο Ιη ΟοηοΠίο ^βηβηΐί βαΐι 
Ευ^βηίο ({υ«ν(ο ΡοηΙ. Μλχ, ΟΓοΙίοηιΙιαβ ΙίλΒίΙίβ, (|0«« Ιβ^ηΙβΓ, 08€βη<1{1:) 
866011 ίηςαβιη βαη ΕιηβηυβΙ €Ιιγ78ο]ογ«8, 06πΐ6ΐΓίη8 €1ΐ8ΐ6οη<Ι^ΐ68« €οη-- 
βίΑηΙίηαβ I^«8^β^68, ^«ηαιβίίοί: ΡΗΠοβορΙιί τ6γο Οβιηί8ΐιΐ8 Ηβΐΐιο, ίη 
ΡΙ«(οιιί6ί8 ΒβββΑτίοηίβ ρΓ«606ρΐ0Γ: ΑτίβΙοΙβΙβί ?6η> Τΐιβοά. (τλζιι, Ιοϋηο. 
ΑΓβΤτοργΙυβ; βΙ ΟβοΓ^ίυ8 ΤτϋρβιοηΙίαβ τΙιβΙοΓ. 1>Γ6η οπιηοβ Ιιβϋηβ βοη-- 
1>βη<Ιο 810 θχβΓοίΐΑΐί , υΐ βΙ 6αε• Βοηιβηί ββτιηοηίβ ροηβπβ ίη Αηίπιβίίυιπ 
ΑηβΙο(βΙί8 ΙιίΒΐοη« 8ί€ ρΓοΙαΙβτίΙ, ν( ιιαειη ίΠί οοηιρβΓβπι γίχ λα1>6«ηι, 
ρηβίίβηιη τβτο ηβηιίηβιη. ΗοΓαπι Α6^υΑ]ί8 6( οοηίοΙιβΓηΑΐΐβ Μιοηαει. Αρο« 
βτοίΐΐΓβ') ίαίΐ, 6νία8 6( «Ιίλ ρλΗο8θρΙιΐ6β ^) ΙιΐιΐΜαΗΐβ οριηοιίΐβ, βΙ ΟΓλϋο- 
ηβ8 ') 8υη( ρΑηβ^ττίοβ, αη« ία ΟβΓηι^ηίοίβ 1ιί8ΐθΓίί8 ^] ηορ6Γβ(1ίΙ&; λΙΐβΓα 
Τ6Γ0 αραά ηΐθ ανΜοτος ίυη6ΐ>τί8 Ιλυάλΐίο Β688«ΓΪοηί8 ^), υΐ βΐ 
Ρληβ^Ττΐοιι 6Χ8ΐΑ( Ρΐαϋηββ '] : αΙβΓ^αο ΤΓΑρβζυηΙο οπυη(1υια β( Ρΐβΐΐιοηίβ 
«υιάίΙΟΓβηι •ΡΓΑ68ιυΐ6ΐη ίΐΐιυη ί»6ίαπΙ, λο ΡΙβΙοηίβ ρο(ί8•ίπιυιη 860(Αΐοκηι: ΓρρΙη• »■«(, η«ο β« , ^αιβ §ρ«Γ•τβΓ«1, οοηβ«φΐί «« ροβββ ίηι^11ί^«^^I , ίη €τ«ΙλΗΐ ίηβιιΙ•ιη 
ΙηίοοίΙ , ί]ιί4|ΐιο οίΒοίο Ιη^ίίΒλ^ίβΙπ Η ρββαβ !ί]^η< βχιοΊΙιβηύίβ ρ•αρ«ιτίηβ τίζϋ. ΙΗίιιΙΐλ ΐιΐ 
ΙιίΙιΙίοΙΙΐίβίΒ ηΐβίαηΐ τοίαιηΐη• ΙΙΙί«1ι««)ί8 »•βμ «χ•ηΙ« β( Ιμο αΙ ρίνΐηαι^ βοΙ«1« ιαΐΐλαίρΐίοη» : 
ΜιχαηΧος ΐ4Λοατολης Βνζάπίος μηά 'ίην αλωοιν χης ηατρίάος πίψΐη σι*^^&9 
καΐ τηνάί βΙβΧον μ$θ&ΰ Ιν Κ^ητη ίΐίχρα^ρι,** Οβ Ιίΐβ »(« ϊβΙ^γ Τ1ι«οιΙοηΐΐιι β•- 
*•ηι «ι Λροιίοΐίαιιι «ΜΐϊΓ•Ιβ «χροιαίΐ Βπιο){«ΓαΒ Η'ιβΙ. €ηΙ. Ρλίΐοβορλ. Τ. IV, 1, ρ. 74 β<{(ι. : 
Λάά. ΒοίτΙιιΐΜ ίη Ηΐίίοιν€ ά€ 1*^€αά. ηη^αΐβ Λα ίηίΰτίρί, Τ. Π, ρ. 77β. ΠΤ, ρ. 903. 1. € . 
Ηλοΐκίιυ ^β Βηβ». €οηΐΒ«ιιΙ. ρ. 74. 117. Η. ΑΐΗ«ν«β ΒίνΙοΓ. Ρλίίοι. Τ. IX, ρ.230 β(ΐ<|. 

3) Οβ ΑροιΙοΙίο τ. ΟΙΐΓ. Ργ. Βοβτηβηιβ 4« «Ιοοίίι Ιιοιηΐβΐΐιιι• βηβηι ΙΐΗ. Οτ. Ίη Ϊ1•]ι• 
^α«I«α^«ι. ρ. 1^3 «^«Ι. : λΑΑ. Β^πΑλτΑΊομ ΗίιΙ. Ι^. βη«ο. Ι, ρ. 510 •ΐ{^. 

4) ΒβΓ«Α•βί ΙΐΒβο οριυηιΐ» Μϋΐητ*• ίη ΗΙιγο ι|ιι«βι «ηρ. η. 1 Ιβηθβτί , ρ. 70. 379. 
Η) ΕηίΛΐ οηΐίο ΑροιΙοΙϋ «4 ιιι•|(ίβ(ηΐΜ ΐΜη Λγ^τ'^ρ^Ιοιβ ί• ^ίΜίοΙΙιβη Τίηθολ«Β«»βί : 

τ. Ηοο«Ιί•β ^β 6η«ά• ίΙΙ. Ι•, (ντ. ΙίΗ. Ιμπβ. ίΑ8(•ιιτ. ρ. 195 ΙβΒλ. 

β) ΐΒΒαϋ • Χα^• ΓΓβλϋΜ β^ΐΐββ (ϊαηιΐΒίΰίΓαΐΒ τη-αΒί «ΓηρΙοκι : τ. Τ. ΤΤ, ρ. 33. 

7) νΐ4ΐ. Ηοο^ίΜ 1. «. ρ. 152: «4^. Ο. 0«μ. ΡΙ^υ^ιιίβ β« Μ, ΑροβΙοΙϋ οτ>11οβ«• 
£^Β«Ι»Ν• ιΗμφ , ιβ φΐίΐια• 4β ΐΒΐηοΗ«1ΐ(«(« «Βήί»ί «χροηίΐιη•. £4. β. Ο.Ρα«1Ιβ1)οηι.Ι<ίρι. 1793. 

8) Β« ΒιΗΐι. ΡΙ•Ηβ« •. ΡΙϋίνΜβΙ ΒιΚίι. ύα βΐΜλΙ» τ. ΙΙΙιπιηι β&ίΐίηί , ΤβΛίτο 
ά'ΗποΜίηί ΙίϋϋΓαϋ^ Τ. Ι. ρ. 171: ««Μ. Ο. ΐ. Υομ. ΗΙ»Ιογ. £•(. II. ρ. 588. Βαβ^Ιββι 
]. €. ρ. 23. 101. — Οηΐίο, αιίΐΜ ΡμΙιββ• ΜβΑΐβί», οβΜ η Ιηκ 1ίλι«: Ρ1«•ίΒ•β «Ιί•- 

Βθ1»αί(•Ιβ. Βίβίο^ί .ιΐβ ορϋηο ανβ. Ρ«]μ^«ιο ίη Ιβη^βΜ ΒβΜ«ί•ΒΜ. ΟηΗ•- «Ι• ρΜβ 
1Ι«1ί«6 €θΒβνΐΗΑ4• ϋ( ]^βΙ1ο Τβμϊ• μ41κ€β4ο. ΒήβηΜίή ΐΜΜβν*• " ρλίΜΐιΙί» «. Ρΐιι. 
ι^ο•€. Υμ•». 15Μ. [ΙλλΙμΜημ.] ι ρ. ΡΑίίΤίΝΐ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ• χχι 

υΙ 0«« βΙ ΑΓ^τΓορβΙιιβ , «ο Τηρβζιιηβιιβ ΡύΗρϋβϋΰββ Ββοϋβ ΙαβΓθ βίν-υ 
άίοβΐ ΟηαΓβ β^βΙ» ΝΙοοΙβο 0οίιι1ο Κοηκιη ΒβΑοηοη Ιιββ «ΑκύΙηβ θΓββ« 
ΰοπιιη (1θ€ΐοηιπι οογοββ Υβηίΐ, βΐ ΛΪ» £ο^6ΐιίο φΐ•ι1ο ΟλΗίηΑΐίβ οΓββΙυβ, 
οΒίΙίβ ρΓΟ βοοίββίβ «1ίΐ]ΐιο( Ιβ^λϋοηιΒαβ, Αυάίο ]ίΙ)ηβ(]αβ βάίϋι οΙαπιβ, νιΙ• 
\αηά&α ιΐβοββιίΐ $ιχΙο «{ιιαΠο ββ^^ηΙ», •ΐιιΙο, ορίηοΓ, Μ££€(ΧΧΧΙΙ. 
ε^ρϋι Μΐη ΟοηβίΑίιΙίιιοροΙί «ιίίΐο Μ^^^^I^II. ίιΐ ίρβίβ Ρβοΐ60θβΙβ8 ίβηίβ: 
εοηιϋΙα8<|ΐιβ ίλοβΙ, βΙθ(ρο οΓη^Ιυβ 0γ9«€ο, Κοιηβθ ίη «βάβ 88ογ8 XII 
Αροβίοΐοηιη. ίΐΐη& τβΓΟ ΜίοΙίΑβΙίΑροβΙοΠο,ιιΙ Ηίϋιηηαιη ^οβαΐΐ, ηοα 
ηΐίβ β«<{αιΐ8 βχΜιΐΙΐ ΕτΑίοηχέ *) : ίοΗ» ςυοΑ \Ηϋτ αοικίυιιΐ «ΙβσββιΙβββΙ, «υ( 
οΒ βΙιηιΚβ « [^ αι ρ ^ ιι ϋ ββη^ιιΐιϋοηβηΐ , ως ιαραμ^νς κί^αμη ηοτέη, φΐΐ οορία, 
(Ιυιη ΟιίΙΗιάΑΐ βάοπιν^, τιηο^Γβ ίιήΐβ ροβββΐ, ιη6ϋη8(]ΐιβ ΟΓββοοβ Ριτ- 
οβηΙο^αρΙΐοΒ ΟΓββύβ ρΗιη βάι^ββί Μΐοΐϋβΐ Αη^βΐί ΡοΙΗΙληΐ «βφϋ- 
Ια 6ΐΐ«ιη ΓηίΙ, • (|αο «ΰϋϋ ηοιηίηαιν «ΚΜ, ηί^ϊ !& ϋιοΐϋβΐ ΥβΓίηιιι 
ββ!, οΓβθΗατ: ηΐ ΟββΜβΗϋβ Ιη μΙα^ο πΐ6ΐηίηί(: Μοιτβιιβ β8ρί<1ί8. 
ΒηΓβαβ ϊη ρτοτ^ΓΒιο: ΡιΐΓ<Ιί ιηοΓίβιη Αΐΐ8ίπιιι]Αΐ Ιΐβΐϋι ΧηΙυιη 
ηίβί «υηάιίαΓ, οοα ίί\ ητοβιΐβ: β γιι1|^ ίββοβ 1ιΐιυ8(ιΐ(ΐι βϋ, βΒ 1ιο~ 
ιηίηβ ηοη ρβΗηάβ βίβ^&ηΐί Αίφΐβ ρβίβίο, ηΚ « άοιηββϋοα ϊΚ ΓβιηίΚβΓίΙβΙθ 
ηοΐο «0€6ρί88€(. Υβπιιη βηίιητβΓΟ ιπίβ^ρταπι λιιηο Αρο8(ο1ίαιη 8ΐ> 
Εηιιηο τί8α]ΐι , ηβά ΕρίΙοηιβιι (1υηΙ«χ«1 ΗβίΓΒ^ρνιβιη, α( 0Γβ<1βιη ηοηάυιη 
« πιβ ίηιρβίΓβΓΟ ροΐιιί. 0β(1ίθ8ΐ Τ6Γ0 Αρο8(ο1ία8 1ι«βο Αάβ^ροηιιη ββίβοΐβ, 
βΙΪΑΐΒ ίη ΒΜΪΐ66η8ί β^ϋοηβ Η6ΓΥ8|^8ΐια βηηί 6108 βλθοιιΐί XXXVIII. ηί- 

ηΐίβ €ΟΠΐρ6ΙΙ<ϋθ8Α , 088ρ8ή 08016081 βρίβΟΟρΟ , ΚοίΟββ ΙΟΟΙ ίΟΓίβ (Ιβ^θΟίί : 

ευίιιβ τβΐ ίο οοοΙοΒβτοΐο ΜίολλβΙ λββββηΐ, «αΐ Ββοββοοβ Ιιίο βΓ^Α 

ΟγΜΟΟΒ βΧ8θΐ68 βΧβΐίΐβΐίΐ. 08018 1°) •0(βΠ1 06 βΤΓ68, Ικκίίβ ίο Ηίβρλοίλ 
ΟγΙμ 68(, οΙίΐΟ 11X8018 άϊΟΪΛ^ €88ΐ6ΐΐ86 ΤθΙβΠβ ΕρίβΟΟρλΙΟΒ. ϋΧλΟΙλ λΟίβΙΟ 

Ρΐίηϊο, ΡίοΙβιοΜΟ τβΐΌ Οοξαμα *Α{^ίλΧΛΐ ΑΓβτλοοΓΟίη ββΐ ορρίάοαι ίο 
ΗίβρΒοίλ Τλίτβοοοβοβί : ηί8ί ίοΓίβ ίο Ρΐοΐ6θΐ•6θ ^^) ΐ6||;6ο<1ιιαι αρ<οΐ'αιια* 
ρΓΟ ά^^ίΧλα*. ΧάΑιϊ Ρ]ίαία8 οοιοβο λοο ΟΓβΙίΓΟ 8ΐίί8 ίο Ιοοί8 οβατρΑτί. 

ΝλΟΙ 6ΐ υΧΑΟΙ8ΐΐ•Γ08^') ΑοΙΠ^ΟΟΟΙΟ 68ΐ Ιΐτύβ ίο 68 ίρ8« Ηί8ρ8αί8. 

Βκ48 βΐ ΑυχίπίΑ ΡΙΟΓΟ 1ί1>. ΙΠ. ΗίβΙ. Κοοι. 6«ρ. 1. φ1•6 ϋΧ8108 68( 
ΡιοΙο θΓθ8ίο 6Ι Ααχααΐλ ΙαΙίο ΕχορβΓβαϋο. Ιο λοϋςοίβ ιοβΓΟίΟΓοαι ίο- 
ιαΐρΙίοιιίΒιιβ ίαΙβΓάυαι βΐ 11x88 10 8 80θΙρ(αιιι τίάβπ ιοοοιιίΙ ΑΒγ. ΟγΙο- 9) €£. Εηαϋ ΑίίΛ^. Π, 4, ββ. III, 1, 85. 8, 42. 5, 5. β. 7. 8 μΙΙ. 

10) ΡηϋΒΐ ■€ΒΐαιΙί«Μ 4β Οη» ηιρίφζί ■«■! Ρ>λπάΒ• Β. Οτ. Υ, ρ. 1101Ι•τ1.»Βοβη«ηβ 
Ι. Γ. ρ.1&8., ΑΒβΙ. €«Ι«1. €θ43. Μ••. ΒίΜ. Ραμμ. Τ. Π, ρ, β08, ¥(Τ•1ιίΜ β^ Λη«». ρη«ί. ρ. II . 
«β4ρ€ΐτρ«τ«Β. ^ίηιρήΒοαι β« Οι»« Ιιίο ■«■ β^Ντ, Μ44βΟ•Βΐο: (νβ Μ―1ο 4«€ηο φιΐΒίο 
•< νίιίΙ φύάοΒ ΟβΜββ «ρίΜορΜ, €« Μ>Μΐ«ιι 6Μρ«ή ί«βπΙ : τ. Οοτν«1•Μ Ι^€$ϋτίψΗθη ΛϋΙ ΟΒί' 
ΐρβΛο Λ€ Ομμ τ. II, ρ.815. ΙΙλφίβ φΐο4 ίοΒ ΜοτβΙΙΐΜ Βϋ>1. Χαμμο. ρ. 157 •ίριΐ8ο«γίΙ, ι1« 
ββ^βί ΖμοΜο ο»^Ιβ»4ηΒ «•Ι, €■! ■ Ρίο 8«€«β4ο «ρίΜορΑΐη Οιίβί •ίνβ Οηκί «. 1460 
^«1«Ιι• ηΙ: ΜΟΒ ^Λοά οΙΐΜ ΛΒχίιηυΒ «αββ «Ιι Ιΐιΐί• 0•ί»ο νοηΐν, Ιηο «Η•» Οηκο βο- 
«ΐΜίηΙν: *. ΟΙΐΓβη» ΙΙιϋ. Αη*. II, 11, ρ. 737. Β^^^(αϋκ»^^λ^Μ «3 I^^τ. XI^I,21, 12. 
€βΙ(πηΒ Ιλλ^Λολλ, φύ «τβ< •λ βρί•ΙοΙ1• ΒμμΗομ• , ΜοΗηι β•Ι •. 1474: ▼• ΙΙ^ΜΙη• 
ΙΙ«1. 8μτ. ι. ρ. 607. 

11) Ρΐ•1αι. β«ο{τ. Π, 5, ρ. 126 ΙΤίΙλ. : •4«1. υβΐιβτΐιι• ββο^. Α•Ι. Π, 455. 

12) νΛ€ήΜ 1. €. Π, ρ. 446. [ί€Μίβ€ΗίΗίη XXII ρ. ΡΑΝΤΙΝΙ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

Ιίαι ίη ΤΙιβΜΜΓΟ ϋβο^ηρ^ο• Ιη ΙΐΜοηρΙίοααπι (ιπιΙβη«Β•πιιη ρ. 693 
Ιμοο £οηιρ1ιιΙί & ηο1»ΐ8 τιμ Ιβ^αηΙηΓ βΐ ιΙ^ ΑοιΙιγομο Μοηϋ 9χαΛ «ΙΙιιΙα; 

ποίΝΐϋδ ιυι,ΐΑΝυβ 

υΧΑΜ£Ν8Ι8 

ΑΝΝ. XX. Η. 8. £8Τ 

ΐνΐ,ΙΑ ΜΑΤΕΚ Ρ. €. 
8, Τ. Τ. 1.. 
Οΐίιη βΐΗΐη Ερίβοοραιη 1ι«1)ΐιί( ΒίιΙαονιη Αΐ6ΐΐ6<ϋαΐΒ. <!« ηηι οαιη 8. 
Οοιηίιιίοο «οηίΓΑ Α1ΒίιφβιΐΒ4»β <ϋβραϊ8τί() οΒϋΙ^υβ «η. 1207. £( ΡβΙηιαι, 
Οβιηβηββιη οο^οπιβαίο α βα«. ββάβ: ουιη ΥίοΙΟΓΜ ίη θΜΐβλ>π« €βββΙ ογϊ- 
ιιηιΙΐΜ. Ου•6 βΐ ποβίτλ πι^ιηοηβ Ερίβοοραπι 1ι«^αθήΙ β^τβ^ίβ «ΙοοΙυαι 
τίτυιιι ΗοηοΓΑΐαηι Ιο«ησίαιη, Υλίβιιϋηιιιη , « Ι^αιίοτίοο Υίτβ οβΙβΙΐΓβΙαηι, 
ρηβοβρΙοΓβηι λ ΒΧηάηη Ολιοϊι Ρηοοιρίβ Ηίιρ. ΡΚιΙΙΐρρί Π β ίβΦβίΐΑ εοη- 
ίυ^ βΐϋ. 8ω(1α6 Μοβ βιηβΔάβιιιΙο Αιΐββίίβ^ιιβ ίϋαβΙτβηιΙίΒ ίηοΓβάϋιίΙίΙβΓ 
Ιιίο 1«1>0Γ, αΙ βρβτο £( ορΙο, ^τοάβ99β ροΙβηΙ: (|"βιη ΙιθοΙοη 1«1μ>Γ6ιιι 
1•α1>. 01 ο Γ. άθίβΓΟ (ΐ6(ϋοο(]υβ: Υοβ Αβςυί Ιιοιηφίο αΙ οοηβαΐβΐίβ, ιη«ο- 
Γ^ιη ίη ιηο<1ιΐ]η γο^ο, ρ1)(9βΐ0Γφΐ6. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΒΙΟβΕΝΙΑίΝϋδ. 

βκΕβοκιυδ ογρκιυβ. 

ΜΑΟΑΚΙϋδ. ΑΕ80Ρυ8. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ Τοιοντορι θΒμιστοχλης ονηώηοτ ίαΒψόηαΒΡ. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΠΑΡΟΙΜΙΑ! ^ΗΜΩΜΙΣ 

ΑΠΟ ΤΗΣ 

ΑΙΟΓΕΝΙΑΐ^ΟΤ ^ΤΝΑΓΛΓΗΣ. 
Ε1Σ1 ^ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΡΧΗ ΤΟΤ Α. 1 *Αβνύτ^νον έταφόρη/ία: ίηϊ τύρ άτ^^ώρ τάτχίται ιξ 
ηαροιμία• Τιν^β ϋφα^ιν. αηο τον έί αντωρ ουποφαρ- 
ηιο&αί τον ς ξίρονς• έρτεν&9Ρ * Αρίοτοφάρί^ς τορ αυκοψάν^ 
%ψ ^ Αβνδκινοϋομορ έκάλδοιν. 

2 "ΑβροΛΡος βίος: ^ηί τώρ ηολντβλώρ η ηαροίβΐΐα• ^ 
Αβ^ξην γαρ ίγέρ^το ηλονοίος τις καϊ άβροάΐαηος αρτ/ρ. 

3 * Αγορά Κ$ρηωηωρ: έηϊ ιώρ ηορηρώρ χαΐ ααηο^&ωρ 
1} ηαροίμια. Κίρχωηες γαρ τίρες ίγέρορτο ^ρ^Εφίοωάηα- 9ημίδηκ ά. απα τον ά: Α. ΜλίαΒ 8€ηρΙθΓθΐιι ΥθΙβΓαιη Νον 
ΟοΠβίΐ Τ. Π, 527 βτΙΙο^βΒ ΡΙληαάι&^ιΐ€υ8<)υ6 ιιι«(1ίΙ«ιη οίΙ&Ι Ιιοο ΙίΙιιΙο 
ήβΐ^ίΐαΐη: ανναγωχη 0νλΧ*γίΡία άπο διαφόρων βιβλίων, ΟβΙβίΌΐη τίάβ 
ίοΜηρκίοηβια ΒΐΜ^βηΜίο Τ. Ι, ρ. 177 ρτΑβ6χ8ΐη. 

2. ν» αυτών ΖβηοΒίαβ. ,Α,ΆβνάοΛομηψ ΖβηοΜυβ •Ο.Βίη(1θΓ&0 ΟΟΓ* 
Γ«ο(ιΐ8: Υ. η. ΟΓίΐΙ. ϋά ΖβηοΒ. Ι, 1. 5. "Αβρωνος Β^Αβρων 8 ΑρΟβΙοϋυΐ, 
ο1>ί τ. ηοΙΙ. ΟΓΪΙΙ. άβρο^έίτος ά. 7. Κί^ηόπων 6ΐ ίηίη Κίρχοη§ς ά. 

1. ΙΚο^βη. Ι, 1 : Ογ69• Οτρτ. Ι» η^ρΐ τώρ αντων^ αττα όή ηον^Ρν »αΙ 

Ι) 26. Μ«€ΑΓ. Ι, 1. ΑροβΙοΙ Ι, 1. οννΗςφίρην^ ωςταρ όή χατά την 

ΡτοτβΗ>Ηΐηι ρβΒήΐη «άλίΒαβηΐηΙ ηαροιμίαν ^Αβνΰηνον φασίν Ιπ«* 

κηρΙοΓββ «βτί Β^ΖΑΒϋοί: ΤΙιβοάοτ. φόρημαι λΐΐλ ίιι ηοΟ. λά Ζβηοΐ). 

Μβίοοί. Μίβοβϋ ΡΗΗολ β( ΗίβΙοτ. Ι, 1 ιΙΙβίΑ βυηΐ. 

1, ρ. 17 Κίβββί.: ηαΐ Ι^σωςϋνα^το % Οίθ£^6η. 1,2: ΟίΤ^%. €νρΓ. Ι^ 

«α£^' ι^μ2ς οτ» ηοχ' αρά προς ηλη- 1, 27. ΜλΟβυΓ. Ι, 2. ΑροβΙοΙ. Ι, 4. 

^9νοαν τράηίί^αν τιάοης ^νγίνΗας χα* 'ΑβροάΙαιτος βίος (ϋχΗ ΡΙιίΙο 4β 

3«ιτ»» άγ«&6ν τρνψΰν κατά την νΐη.Τ.ΙΙ,54θ ΜαΒ^. ΟβΗλ^ΓΟηβ 

^ο*μΙαΡ' ανΟ-έ^ ^Αβυόηνον ίπ^ Τ. ηοΙΙ. Α(1 Ζβϋοΐ). Ι, 4. 

ψ'•^ημα κηΐ ναχηηαν αφο^/ιι^': ίά. 3. ΙΚθ([6η. Ι, 3: Οτβ^. €γρτ. Μ 

ϋ)ί(190,ρ.604: η<*1 ίΙρηΗΟτας ημαχ; 1,3. Μ«€ΑΓ. 1,4. 8θ1ΐθ11 •ά Αγα99. 2 ΟΙΟΟΕΝΙΑΝί 

τιώνις αν&ρωηοι , οΥην^ς %α\ %6ν Α'α έξαηατηααί π^ηεί- 

4 ^Αγα'&η %αϊ μάζα μΒ% άρτον: η ηαροίμία, φηοίν, 
ίη\ %ών ίη δευτέρου τ§αϊ όίδόντων τάττεταί• 

5 ^Αγαμέμνονος &υσία: ίηΐ τώρ δυςηαόών %α] σηΐί]- 5 
ρών' *^ίγαμέμνονα γαρ ίν Τροία ^ύοντα Ιφυγεν η βούς 
ααί'μοΧίβ Ιηφ&Ηαα ^χ^η εΐύ άυοι\Α 

6 *Αγα&ωΡ€{ος αυλ^ηοίς: αγα&7^ ηαί μίοη παϊ ΐίαΧψ 
*^4γά^ίΛν γαρ τις άόχίμος εΙς αύλτ^τιηην, 

7 ^ΑγέΧαοτος ηέτρα: αύτη έθΊ\ν εν τί/Αττί%ί]* έφ ί^ν \0 
ίίίά&ίοερ 1] ^ημί^τήρ, ο%ε τ^ϊ^ αορτών ίζητη• πλψιχαι 9ϊ ν 
ηαροίμία έηϊ των λνηης ηροζενων όντων, 

8 ^Αγα&ών &άλαασα: αντί] ή ηαροιμία Ιηϊ ηλι^&ους 1. αν&ρωποΑ ΟΙπίΟΐΐ Βίθ§Γ6Ιΐί«ΟΙΙ8 011111 Γ6ΐί(]1ΐί8: Ιβά Τ. δοΐΐοΐΐ &<1 8711- 

ββίιιιη ίη «ηηοΐΑϋοηβ «(1 Ιι, 1. Αρροβί!». 3. /«^^^α <1. φησίν οπι. 
Ρίο^βηίβηΐΜ. 4. τα όινκρα Βΐο^βηίλΠίΐΒ : «« όίυτίρου Ι6§ΐ1ιιτ «ριιά 
Ζβηοΐι. 111,15. Οίο^βη. IV, 15. βαΐάββ βχρΙίοΑΐ: ίπΐ τύν τά Ο(νηρ*τα 
ΰίόυττων η αΙςονΐΛί9»ψ, β. ίν Τροία Οίη. ΐΗο^βϋΜΐιΟβ. 7. #{ς θ^>αίαν 
οηι. ί(1βιη. 8. 8€η8ΐιιη Βίο^βιΐΜΐιί Ιιοο Ιοοο βζρκββΗ βρίΙοιηΑΐοτ: 
▼. Βίο^. 1, 7. οοΐΐ. Ζβηοΐ). Ι, 2 ο. οοΙΙ. οηΙΙ. 10. ^φ' ης ΖβηοΒίυβ, ίη αυτής 
Βίο^βηΪΑίιαΒ, οΓ&ϋοηβ ρβαίο ΑΐίΙβτ οοηΓοηηβίΑ. \Ζ, άγαθ-ον &^ΙίΐΜααα <1. 

ΝβΐΤΑΐΙ.Α6§7ρΙρ.275 ΚτλΒίη^. : χ < ^- ^, 528, ρ. 1507, 62 : <κ ^Τ^ τήν δαίτα 
ηώηαον <ή, δια το Κίρκωπάς τ$νας ηψ ο ΑϊγίΛθ-ος π4νίτία ο ίσΠν ίψ^ρ^ 
αηατίω9ας «•'ΐ^ρας ιψ Έφέσο» χ*ρέ- γίϊίλλοχύρτΜ ^Αγαμ^μνοψ^ατ^ν §1- 
α&αΐψ ο^ίΐ' ηαΐ παροιμία Κίρχω^ ηίΐν ως χα* τοΓττο λ^χΟ^ιΙη αψ*Λ γα- 
τιών αγοράς ΙηΙ των ηονηρων χα* μίμνονίΛος όαίς η τράηίζα 
%α*οή&ωψ Χ*γομίνηχ ΑξΟβΙ. Ι, 18. ηαροιμιαηως, Μ των Ι)ΐ' ολί&ρω 
Εβάβπι ηΐίοηβ πιβΓβΐΗοίβ ηοηιβη (νωχονμίνωρ, 
Κΐρηώπη Λ ΟηηπιβΙίοο ΒβΙιΙιβη 6. Βίο^βη. 1,7: 6γθ(^. € 7ργ• 1. 1, 
Αβ«ο(1.271,21 ϋχψύύΛνατιΚΜρΜωαηζ 33. Αροβί. Ι, 7. Ββ Λι^βΐΐιοιιβ 
*ναί^>ας οψομα, χαλονμίνης ούτω όίά ροβίΑ ▼. ΑρόβΙοΗαπι 1. 6. ίΒίαυο ηοΐββ. 
χαχο?^^<*αν. Κέρκωηίς γάρ (Ιοι* οΐ 7. Βίο^Β. 1,8: 6Γβ9•0]φΓ• £. 1, 
ηαηονργο^ αψβ^ρωπο^ ι οί, ΜβϊΐΙΟ- 35. ΑροΐΙ, 1, 7. ££ 00(1. Μ ΖοηοΒ. 
ΙίίυΒ €οιιι. 6γ. ΙΙΙ, 294. Ββ €6Γ- Ι, 7: «άά. 8αΜ. τ. Σαλαμίνος ζ ... 
οοριιιη ί&1>α1& ▼. οοϋ. «ά Α]^Ο0(• «ατ* όΐ ααι ΆγίλαύΤβς Ίΐίχρα 
νΐΙΙ, 11, άο Τ6γ]ιΟ κΐρκωΛίΙ^Ην ιπΓγ. ηαλονμίνη ηαράτοϊς^Α&ηναίοις^οηου 
II, 100. ^ xα^^σα» φοΛΪ θηοΐα μίΐλοννη ιιατα- 

4. Βίο§[6η. 1,4: 0γ6^. Ο^ρΓ. Ι• βαίναν ης ζόου, "Ο^^ί» κα* τ^^ομα, 
1, 32. ΑροβΙοΙ. Ι, θ. Μάζα ίηΙβΓ ζ οτ* ίχίΐ ίααθ^&η ^ ^ημηνρα κΐαί- 
οϋΐοβ τίΐ68 βΐ βοηΐβΐηίοβ ΓβίβΓίΐΐΓ: ονοα,οη ίξγη^τήψχορ^ψ, Ββ Ιμιο 
ν. Βίο €1ΐΓ7808(. Οτ. VI, 89 Μο^. ρβίπι ίη «τϋβοαιη ορβηΐιι» ιιιΐι. 
ιΐβ Βίο§6ΐΐθ ΑίεβιΐΒ: το»γαρονν ηάιον ιικίβ Γβρβιΐβ Τ. Ριηοίΐ» ίη ΟβΓίιβπΙΐ 
μίν ηροςίφ4ρ§το ^ιαΐ^αν ^ οί αλΧοί τα £ρ1ΐ6ΐη. ΑγοΙιμοΙ. 1845, ρ. 49 «{{α. 
7ίόλίΐηλ4ύτατΛ ιών αιτίων. 8. Βίο^βη. Ι, 10: 0γ6§. €7Ρ>Γ• \ 

5. Βίοαβη.1, 6: Μ«οαγ. 1, 9. ^^β^. 1, 36. Αροβί Ι, 5. Οτβ^. £νρΓ. V 
Ο^τρΓ. ϊ. Ι, 31. Αροβΐ•Ι,26. Α1ία<1 Ι, 12: Μ‫Γ. Ι, 5. 8. 10. 13. VII, 
ΡΓοτογΜιιιιι αΙ) Α^Αΐηβιιιηοιίΰ <ΐ6Γί> 96. Εϋβαι ηίΐαγος^ ηόηος ο( βίαιίΐΜΐ 
τβΐιιιη 8β6Η ΕίλβΙλΙΙι. Λά Ηοιη. 04. ηιβ^ηίίαιίίοβιη τβΐ ΐΒΐι11ίΙα4ίιιοιη γο~ ΟΕΝΤυΚΙΑ 1. 3 

άγαμων λίγηαί* ύ^ νο άγα^ύν ϋ^ηοαυρος ηίά ^άγα^ 

9 *^ίγα&ο\ ό' άρίάάηρνίς ανδρός: ^ ηαροίμίο έηί 
τύρ €ίβ ίλ^ον ρΛηοντηψ. 

10 *^4γνο%€ρος ηηίαλίον: ίηΐ %ώρ άγνύς βΰβίωΜστων* ^ 
ηα^ εν ^λά%τι^ 6ν Λα ηαντός το ηηίάΧίον άγνον βίνβι ίοηεϊ* 

11 *^/ροίηον μη ζ^ταφρόν^ί ρ^τορος^ νηοΰ^βτίηη 
ηαροίβΐία• αν< υνϋψ χρη χαταφρορ^ΐΡ των ηρονργου ^ ή• 
ιίίωτύτ• 

12 ^Αϋνίύος %ηηος: ίηΐ των άώρην %ηϊ ολίγοχρύρίων ίΟ 
%αΙ άνάρδρωρ• "^ίίωΡίς γάρ ψέος τ9ς ^ύβιάης 9νά^ν άηονά' 
μένος τον χάλλονς• *ΙΤ ότι ηηηον λί&άάη ητ^οάμενος ονη 
αηίλανθ9 τοντον^ 1. &η^αν^ιος\ σω(»ος Βίοβ;6ΐΐίΑηΐΐ8 : ν. ηοΙΙ. β(1 ΑροβΙ. 1, 5. 6. κα^' ο <1. 
& ότ» μηά^ των ίντ&λύρ χρή ηαταφροΨψΤψ Βίο^βηίβηΐΐβ θΐρΐίύβΐ. η 

Ι^ίωνύν οοάβχ «ΟίταρΙβ: 80τί1)βη<1θΐη βαΙ ον^^ των 14§ωτων βαΙ ηαν 
^ τωρ Ιάίωτων» 10• κ^ηο» Βίο^βηίληηι. 11. «πωνάμ§νος ή. πιαι ΐ{ααιιι ββοαηάΑΐταίιι (αη Iηβ^^Iηθ 
<ι1τβΤ88Γαιη ίηιϋοΑηΙ : ηίΧαγος &ίΙας 
ψιίαν&ζωπίας ΐΐίχίΐ Αη^ΓΜβ €!«6ΜΓ. 
άΑ Αρ耫Ιτρ8. ρ. 82, 5 : της φ^Ιαν^ 
Θρωπίαςτο πέλαγος ίπιόίίξη άνίξάν- 
τΐι^τον Ρ1ιθΙ.£ρί8ΐ. 1Τ7: &ΙΐΑ οοΐΐβρ 
ίη λθηοΙΙ. Α<ί ΖβηοΒ. Ι, 9 : &<!<). δΰί- 

ΟβΓΟΒ 11ΐ£8. Ε€θΐ68. 8. ηίλαχος^ Βοβ- 

θβτΐιηιιβ Α<1 8ορ1ι« Οϋά. ΟοΙόπ. 659, 
01>1»ήιΐ8 λά ΗοΓβΙ. £ρί8(. Ι, 2, 22. 

*^4γ. &^αΛ 0Γβ§[. ΟνρΓ. ΕΙ, 36. 
ΟιΠο βροα ΑηΙοη. ΜβΙ δβπη. €ΧΣΤ, 
245 ΡαΟΓ.: τ/ ίοτ* πλούτος; θη^ 
σαν(>ος ^^αx«^, Ιφοίίον υίτνχημά» 
των, χορηγία ποψη^ίαςι Εΐιπρ. Ιοη. 
923: οϊμοί^ μίγας &ησανρος ως 
άτοίγνιταί Καχων, Ιφ* οία^ πας αν 
ίχβάΐΛΛ όάχρν: Ρ1ΐ3θ άθ ΜβΓΟβάβ 
ΒίεΓείΓ. Τ. Π, Ορρ. 266, 13 Μαη^.: 

&ηαανροΙ πάντων ηγαΟ^ώνι ΡΙ&ΙΐΙ. 
ΜβΓΟβΙ. Ι, 2, 5ί : ί% φά^[αη <λβ- 
ιβ«Γ««ι Αιιο αρροΓΐα»Α ιηαΙ%: Μβ- 
ιΐ8η<1 Μοηο8ΐ. 233 Μβίη.: Θ-ηααν- 
ρός ίση Ίων ηοΜων ηαηή γυνή, *Αγ, 
μνρμλ Τ. ΑρΟβί Ι, 6 6( ΠΟΙΙ. λα 

Οτβ^. €5ρΓ. Ι- Ι, 36. 

9. Ζ^αο"^, Ι, 14: Μ8€&Γ. Ι, 12. 
Ληβη. 1, \%• 

\{^. ϋίο^βη. 1,11: 0Γβ{?. ΟίφΓ.Ι- 
ί, 37. Μ뀫γ- ι, 20. Αροβί. Ι, 13. 11. ϋιο^βη. Ι, 12: βΓβί. ΟνρΓ. Ι- 
1,3. Μλ€ΑΓ. Ι, 17. Αρο8ΐ. Γ, 24. Εχ- 
ρΰοβίίο ηοτ8. 

12. Βίο^βη. 1, 14: (3Τ6|. Ο,γαΐ. Μ 
},'7. Ρ Ι, 15. Μ«08Γ. Ι, 63. Αροβί. 
Ι, 34. δοΗοΙ. βάΟΓβ^οτ.ΝλκίΑίιχ. Τ. 
Η, 567 β<1. Ρ8η8.^ β οοά. 991 θβ- 
βυπιρίαιη: ΙπΙ των άωρων χαΐ οΑ«- 
γοχρονίων ηηΐμηΐ^ρίΐ^ωμίνωνι Εαάοο. 

25. Α<11ιί1>υί( Ογθ^. Ν&ζίβηζ. Οβπη. 
64 Βίΐΐ., 29 ΡβΓΪβ., Τ8. 53: ηήπος 
^Αόωψιόος ήδι τίη χάρις ωλίσίχαρ^ος, 
Λά συβιη Ιοουιη €θ8ΐιι«8 ίη Α.ΜΑη 
δρίειί. Κοιη. Τ. II, 1β7 Ηββο λοιιο- 
Ι8τί(: ΰΙνΟ'ρωπος όΐ ωρ (Α<1θΐΗβ) ηοά^ 
α&η νηο της *Αφροάίτης* ^φονίνθ^ 
όί ν:ι^ του "Αοίως , άιί το ίΐνηρα" 
αθ^ήνα* νηο της Αφροδίτης τον" Αρια * 
(§τβ νοίννν οΙη^Χόν έχοντα ηάΐλος τον 
^Αάωριν ηαΐ διΛ τοντο άηολίαΘ^α* 
ηατά τον αναβίβηνότα λόγον φαοΐν 
" Ελληνας ^ ούη ϊομίν (ϊτί ηλΙ χήηον 
Τχηρ διολλύντα τονς •Ικ««οι;ς «αρ- 
ηοι/ς, ον* ^χομίν Ιίγαν το γάρΙρΛ- 
ηΟ-ίψτα ζηλοτνηηΟ•ηρα$ χηΐ τούτοι^ 
άπολίσθ'αΑ το> τρόπον^ ίΐς νηόνοΜν 
αγ*^ τοιάνδί, ΟβΙβπΐιη οί. ΟΓβιΐ— 
ζβηιβ 8ΙΙΓ Οαΰβήβ άβτ άΐΐ^η Ότφ- 
ηΜϋϋατ 115 6( βηηοΟ. 8(1 ΑροβΙθΙ. 
Χ, 17. 

1* 4 ηΐΟΟΕΝΙΑΝΙ 

13 *^4ό^^ς. όέος: έηϊ τώψ μάτην φ^β^υμέψίΛν^ 

14 ΑΙγίαλφ ΧαΧ^ϊς: έηϊ ιών άνψρίουαταύντΛΡ' άς •η^^' 
^Ανί$ίψ ΛίαΧέγψι. 

15 Αί&έρα νη ν^μον αίρ^ϋβίς: ίηί %ωψ μάτην ηονούν^ 
τωρ ίη άνηνύτας,ώς ΐίαί* ''^4μμα^ν μ€%ρ9ίς' και' ' Αατέ- 5 
ρας άρί& μ^Ις• 

16 "αίϊόος %ννη: εηϊ των ηρνητοντ^ν εαυτούς άιά^ τίνων 
μηχανημάτων • τααντη γάρ η τον "Αίΰος ιαννή , η Περ^ 
οινς γρηαάμ6νος την Γοργω έύείροτόμηο^ν, 

ΙΤ . Αίάντ%ιος γέΧωςι ^π^ των ηαραφρσνως γεΧωντων. 10 

18 Άνίητοίς χ^ρϋτνι έηϊ των β^βηΧως ίβρονργούντων* 

19 Αι&ίοηα αμηχειν: ίηΐ των μάτην ηονονντων• 

20 ΑΙϋώηΒίον αίμα: έηϊ των ΐϊνςαηονίητοίς ηαΐ ηαηοίς 
ονεϋΒΟί ουνεχο μίνων. 1. ^Α $4ος όίονς ά: €θΠΓβχί β Βίο^βηίβιιο. 5«ιίάββ: αόι^ς όίόιας <^/ος: 
Τ. ηοΙΙ. εηΟ. Α4ΐ Οίο^. 1. ο. 2. άψηΗονατονττΜν] Ιιοο ίρβαιη Βίο^βηίβηο τβιΙ- 
^6η<1υιη ββΐ. 4. ίρίοαας 8νάάΛΒ ; τ. ηοΙΙ. οιίΙΙ. «<1 Ζβηοΐκ Ι, 39. 5. ^»* 
χτ^Ι. <ΐ68ΐιιιΙ 010^601300. 11. Μ των βέβηλας χίροί τοις «γ^ιοΓς ^γχ**- 

ρονντοΜβ Όΐο^βοίβοΐΜ. 12. ΑΙ&Ιωηα ά, σμήχας Ι)ίο§[βθΜΜΐΐι•. ΕχρΙί- 
ελίίο ία Β1θ£;€θίβοο οιηίβββ ββΐ. 13. όνςαπονίπτωρ άι ν. ΖβαοΒ. Ι, 

47 εΐ ττ. 11. ίο ηοΟ. «ά Μαοαγ. Ι. ο. 

13. Οίο^βη. 1,16: Οτβ^• ^ΙΡΙ*- Ι^ Γνχον ^ακτνλίθ¥[θίΛη(τ,ΪΙ, 20] ^χον- 
ί, 29. Μα03Γ. ι, 27. Αρ08ΐ. Ι, 30. τ«ς άόίκοναιν^ ύφ' ίν λατ&άνονσΐ9, 
^Αό*τ}ς Ηίο ΐΓΜίβίΙίτβ άβ 60, φΐοά 17. Βίο^οο. Ι, 41: Ογ69.€7ργ. Τ^ 
οοο ίοίίοίΐ ΙβιτοΓβηι , (ΙίοΙαηι ββΐ : Ι, 44. Μαοαγ. Ι, 55. ΑροβΙ. Ι. 88. 
6041601 οιο<1ο νοεβοι Τ1ιυο7<ϋ<ΐ68 18. Βίο^βο. Ι, 43 : ϋΓβ^. Ονρτ. Ι. 
ϋβαιρΜ 1, 36, 1 : το όϊ ^αρσοΰν μη 1, 45. Ρ Ι, &. Αροβί. II, 95. ϋβυΓ* 
όίξαμίνον αοΟ-ίτΙς ον προς Ιαχνοντας ρβΐ 6γ6§. Νλζίβοζ. Ογ. Π, 15 Ο 
τονς ίχ&ρονς άόι4στ9ρον ίαομ^ψοψ» υ&ϋΐ. : ^οχνρ&ην ι/η>ρ τΛρ αλλωψ οσο» 

14. Βίο^βο. Ι, 37. ΰοΠ. ΖβαοΒ. 1, μηό^ν των πολλών ορπς βίλτίονς,.*. 
38: ΑροβΙ. Ι, 85. ΜβΟΑΓ. βρ. Τί(Ι- ανίπτο^ Χ^ρ^*^^ ^ ο ^ή λίχίτα^, καΐ 
ηίβηο. ρ^3βΓ. Αά ΖοοΑΓ. ρ. ΧΟΙίΙ. αμνήτοις ^νχαϊς τονς άχιωτάτοές 

15. Βίο^βο. Ι, 38: Μ«€«Γ. Ι, 51. ίαντονς ίηηςάγονσ», 

ΑροβΙ. Ι, 58. ^Αμμοψ μ,] οΓ. ίηΐτ. 19. Βίο^^εο. Ι, 45: ΜβοβΓ. Ι, 62. 

38. 'Αστίρας αρ*] §ίαιίϊι« ίο οοΙΙ. ΑροβΙ. Ι, 72. Α<11ιίΚ>αί( Βίοκ6θβ8 

8(1 Βίο|6θ, Ι, 45. €οη66ΐΑ βοοΙ. 0^01008 ίο άίοΐο 8ΐ) ΑαΙοαίο δβηη. 

16. Βίθ96ο.Ι,39: Ογ69. Ογψτ.Ι» \ V, 28 ΓαΒγ. ΐΓλ<1ί(ο : ^^γίνηςίνου^ 
Ι» 12. ΜλΟλΓ. Ι, 53. Αροβί Ι, 81 : &4τη τινά πονηρών * ίρωτωμτνος άΐ 
Λάά» ΑροβΚ. XVI, 30. δλερίβ* νπό "χι^ος, τίτοντο ποαίς^ίφη" ΑΙ• 
8ίηΐ6 υΙιιοΙιΐΓ Ιιοο ρ^οτ6^1>^ο 86* &ίοπα ομήχω^ ϊνα Ιινκον ηο$ζσω, 
ήοή» «6ΐα1ί8 8€ΓίρΙοΓ68 : ΕρίβΙ. ^ι ΜλΟΓ. ν, 50. 

δοΟΓλΙ. 14: καν πολλάκίς ιι<ρ»κρν. 20. ΒΐοΚΰΟ. 1,46: ΜλΟβΓ. Ι, 60. 

πτητα* πίΔ^ΗμίΨος τΊ}ν ΑΙΰου ηυνην VIII, 47. ΑροβΙ. Ι, 74 : Ει^^ιοι ίο 

η τοψ Γνγον άακτυλιον %αΙ όΙ*ας Οηοι. Αηβεάά. ΡΑτίβ. IV, 102, 23: 

γράψητα^ τοΙς ίν^τβ πολπ : ί1>ί<ι. τ. ίη- ΑΙοωπηον αϊμα: ίπΐ τ»> «<^»- 

1βΓρρ.ρ.200θΓ6η.:«άά.Γ.ί1ΐΑθ.ΟπΐΙΙ. χ«ς άναιρουμίνων' ου γάρ ίνόί*ως 

Τ. III, 36011.: άλλ* ονχ αν Τχοις^ ιΐ άηί*τΗναν τονΑϊσωχοψ ουίλφοί: οί. 

μη νη Μα την ^Λϊόος χννην η τον ιοΓγ. III, 77. Βο ΐΟοΗβ Αββορί τ. ΟΕΜΤϋΛΙΑ Ι. 5 

2ί Αιγιέε^ οντ€ τρίτο* ούτε τέταρτοι: έκΐτών μτ^- 

βενος άξιων «οι ενιεΧών. 
22 ^Αηάν&Λος τέχτίξ: ίηϊ των άμούοίον* ^αρούον οι/- 

τοί ούη αίονοίΡ. 
'^3 * ικεσίας Ιάσατο: ίηί των έηί το χείρον Ιωμενων• 5 
2* ^^Ιηηίζεται: ιηγονν ηαραφρονεί, βίωραίνει. ΕΙρψαε 6^ 

αηο ίατορίας τοίαύτψ^ς• '^ίπηώ γν$^ *^49ηρα{α ίηί μωρία 

ίιαβαλλομεν^τ , ί}ν φαοι τ^ έαντης είκόνί κατοητριζομίντ^ν 

δίαλΐγεο&αι• "Ο&εν %α) το άηπίζεο&αί. 
2^ ^^Ιηίνητα ηινείς: ηα&' νη£ρβολ%ν, 'οτι μη Λι ηινειν 10 

μη βωμου^^ μη τάφους, μη ορονς, 
26 *^ίχεοοαίον ηαΐ Ελικώνος €ργα: ίηΐ των Β-αύμα- 

%ος αξίων, οντά γαρ τ^ *^&ηνψ ηεηλον έάηβαούργηααν. 
2Τ ^Αηρον λαβε *αΙ μέσον 'εξείς: ίηί των ίνςφορούν- 

των ή- ηαϊ δνςνοηιων* 15 

28 ^^Ηονψ^ν Οίτίζείςΐ εηί των ηολλί^ ^Ο^ψν ΐρ^Ρ^^'^^^ 
και μτ^άεν εΙς το οώμα έηί9ί9όνιων. 

29 "Α κ ρω αψαα&α ι ΰακτνλω: έηΐ των ονδίν άκρίβώς 
'ηοκτ^ιενων• 

1. ΛίγιιΙς ή. 3. *^4Μάρ&Ηος ά. 5. \4Λίϋ*>ης ά, 6. υί*ΐζοιχο ά^ 
*^χΜίζίο&αί Οιο^βοΙ&ηαβ, ^Ακχω ΖβηοΒίιιβ. 7. Άχ»*}] ^Απην ά. 8. 

ην ψΛΟΐΡ ϊςοητ^ίΐ^ομίνηψ τη ίΐκόνι «ς* ίτί^α όιαλίγίο&ΗΛ ΖβηοΒ. Ι» 53. 
ΙΟ. 09ΐν ά. 11. 0^0 ΐ'ς] ά ο^οφψι γ. ττ. II. 8<1 Οίθ£βιιΐαηυηι. 8ίη<- 
«βΓ8πι Οίο^ηίβηί ιηίηιιιιι 86ΐτ3806 τι<ΙβιιΙιΐΓ 8€ΐιο1Ι. ΡΙβΙ. ρ. 364Β6ΐί1ι.: 
.., βΓ* μή όίί ί'βη 9ΐηδ\ βωμονς κίΨίΤψ ή χήφονς η οροΐ>ς. 12. Αχίο^ 

οαίον ά , *Ακίοαίου Οίο^βηίληυβ : Άηίοίως Γ6θΙβ ΖβηοΒ. 1, 56. ΟβρΓανβ- 
ϋο ΟΓίΑ τίθβΓΪ ρθβ8ί1 6 ρΓθΤβΓΐ>ίθ ΆχίοσαΙου α^λήψη ΑροβΙ. Ι, 90. τον 
ιης ΠολΜόος ^ΑΟ^ηνάς ηίπλον Ώϊο^ΒΏϊΛΏηΒ. 14. ]6θ(1ΐ6ίαηΐ18 όνςψαρω^ 

7(1 τΜν: γβΓλπ) ΙβοΚιοηβηο, ΰνσφράατωψ, '8υρρ6<ϋΐβηΙ Ζ6ηο1[)ίη8 ο1 δυίάββ. 
15. άνςνοημιίτων ά, 16. μχοκ<«τ ά. 17. χαί μί^όίν] μηό\ν όί ΏΐΟ^ΒΐΐίΛηνίη. 

δοΗοΠ. βθ Απβίορίι. Υββρ. 1437. Ζοπαγ. 100. Αρο8ΐ. VII» 66, ιιΒί ▼. 

ηοΐΐ. «1 Ζβηοΐ). Ι, 47. ιιοΙμ. 

21. Βίο^βη. Ι, 47: Αρρβί Ι, 60. 25. Βίο^βη. 11,6: Οη%. Ογψτ. Ι^ 
Αη, Ι.Ι, 46. Ι, 62. Μ«οαγ. 1,66. V, 98. ΑροβΙ. II, 

22. Ώίο^βα. Ι, 49: Αρο8ΐ. II, 2. 5. XI, 99. ΜοΙα ΐΑπιβη βυηΐ Μ- 
XVI, 78. Αά $ίιηοοι<1βιιι ΑηαοΓ- ραΙοΗη βΐ ΙιβΓουιη 88€6ΐ1α «1> ΑΐΗβ^ 
^ίηαιη ρΓονβΓΒίυσι ΓβίβΓΐ \\^6ΐο1^6Γυ8 ηίοηβϋοαβ, <ιυιιιιι ιηοβηία ραβί Ιιοΐ- 
^ 8ίπι. Αιη. ΚβΙΙ. ΧΠΙ, βίιηαΐ άβ Ιυιη Ρβπίϋοηι οχβΙηιβΚΜίηΙ : οί, ίη* 
0108 οη^ιηβ βί οβυ άίβρυΐληβ. ΙβΓρρ. 8(1 Οογπ. Νορ. ΤΗοαιίβΙ. 6, 5. 

23. Βίο^η. Π, 3: ΑροβΙοΙ. Ι, 95. Μη πινίί* ί^// Λάιχηα ΡΙιίΙο (Ιίχίΐ 
06 ηοιηίηβ ▼ίτΐ ιηοητΰΐ Κβΐΐίαβ ΑααΙ «Ιβ νίΓΐΙ. Τ. II, 590, 10 Μβηκ. 
Ερί(^8ρΙι. 6ΐ Οηοιη8ΐ.108: άβ ΑτΙ- 26. Βίο^οη. 11,7: ΑροβΙ. Γ, 100. 
8(ορ1ΐ8ΐιο Λ Ζβηοΐιίο Ι, 52 ίη ρΓο- 27. Ζβΐιοΐι. ί 57: ΑροβΙ. 1, 98. 
τβΛη βχρίίοβίίοηβ εοηιιηβιιιοΓΑίο οί. 28. Βίο§;οη, 11,8: ύη^. ^Ζΐ^' ^ 
«ηπ. Λά Αρο3ί. ι €. Ι, 34. Μβεβη 1, 68. ΑροβΙ. 11, 10. 

24. Βίο^βη. 11,4: Αρο8ΐ. Ι, 51. ΜβηΙ. Ργοττ. 8. λ*Λαρώτ*ρος, 
Ά&ηνα£ά] 8•ηιίβηίΐ άίχθπιηΐ αΐίί: 29. Βίο^βη. Ιϊ, 10 : ΟΓβ^. €)τρΓ. Ι^ 6 010&ΕΝΙΑΝ1 

30 "^ΑΑθ^ »άμο^^ αΧΧοί άφαντο: ίηΐ %ώρ ηαρ έλ^ 
ηίία ηΧιιροψομψίάντων %ά άΐλότρία• 

31 "ΑΧΧο γΧανΙ, αΧΧο ηορώνη φ&ζγγ^ταί: ΜΙ ιών 
%Όΐς Μρ$ίτ%οαί έριζόττων. 

32 *ΑΧωηΒ%ίζ9ίν ηρος έτΐραν άΧύη€ηα: έηΐ τών ίξ- 5 
αηΛ%άν τους ομοίους ίηιχΒίρούψτων• 

33 "^ΙΧΧα μ^ν Λεύπωνοβ οι^ος φέρΒί, αΧΧα δ^ Αβό^ 
»»ν: ίηϊ %ύν άαυμφωνονς τοΙς ίργοίβ 9σνς Χογονς παρ-* 
αγομένων* 

34 "ΆΧΧηψ μϊψ έξηντΧονμ^ν, η δ* έηαίίρέ^ί: έηΐ 10 
τών ηονούντων %α\ ηΧέον ουδϊν αννόντων. Έηαδη γά^ 
%ης ΐϋώς ρ€ονοης ΙΙαντΧονοι το ίν τ^ αψιΧια νδωρ^ ηX^04^ 

δ* ίίςρ€€ί, ματιών ηονύν οΐ ναύιαι δοκονοα*. 

35 *Αμ9ίΡΟνωψ οΙωνών τυχιϊν: έηι %ών ί% ΐϋίχώρ ίΐς 
άγα&ά ερχομένων. 15 

36 "Α μ ϋηοςαμ ϊργο ν: έη\ χώνταχίων ««< ο^ί^ον «ίλ^Λταί. 

37 ^^Ιμοναότ^ρος Αΐίβη&ρίων: έηϊ τών άμούοων ηαΐ 
άηαίδίντων• Α^ίβη&ρίοί γαρ έ'&νος Παρίκον ον%8 μέλους 1. καμόντις ά, αΙΙοι ό* ωναηο ΑψΟΒΐθ\ΐΌΛ: άλλο* οραντο ί^ναύΙάΐΆ 
ίη 8ο1ληβί<ΐ6ΐπιιί ΡΙιίΙοΙ. II, 158. 3. αίλη ύίι ά. Ρ1ιιΗί>ιΐ8 βχροηίΐ 
Οίο^βηΪΑηαβ. 5. αρος ίη ρΓΟΥβιύίο βΐ τους ίη θζρΚοΑίίοιιβ (1 οηι. 6. 
ίγχΗρονψΤΜν ΜλΟΑΤίυβ. 7. άλλα μ>ν ουψ Λ*νΛφ¥ος ΒβΠΐ1ΐ8Γθίΐ18 βά 

δαίιΐ. 8. άλλα οοη]βοί( , τυΐ^αίιιπι ΝΑηοΙϋυ8 λά ΑηβΙ. ^^ζ. Ργ. ρ. 236 <ίθ• 
ΓβηΐΙβΓβ 8ΐα<ί6ΐ. ΛίνίΜΨος] Γλίνκωνος <1. Λίνηίον\ ^ίυηί^νος (βίο) ι!• 
12. νίος ά. 16. ^. τ. οϊίως χαί ταχίως άρνομ^νων Ιΐίο^βηίαηοβ. 18. 

Ι, 13. Μαο3γ. ι, 72. Αροβί. II, 7. 34. Οίο£;βη. Π, 22: 0Γβ|^. €γρΓ. Ι. 

Α<11ιί1>6ηΙ ΑΓίβΐίά. Ογ. δβεΓ. III, 317: 1, 15. ΑροβΙ. II, 34: ν. Ζβηοΐ). 1, 75. 

μηΰ^ α»ρψ τω άακτνλω προςαψάβΐ*- Εηπρίάβηι ^ια^υ8 ΥβΓβυβ ΑυοΙΟΓβιη 

ψον λα&ίΖψ : ΟοηβϋιηΙ. Μβηλββ. Οοηιρ. 6886 οβιίαηι νί(ΐ6(υΓ Μβίηβΐιίο £χ~ 

Οΐιτοΐϋο. 1207: της ηόορης γίυσάμ*^ βχοίΙΙ. Ρΐιίΐοΐοβ^. ίη ΑΐΗοη. Οβίρηοβ. 

ψος αχρω όαχτνλω μ6>ω: Γ68ρί6€Γβ 5ρ. II, θ. ΙΙβυΓρβΙ Αιτίλη. Ρ. £υ- 

τίϋβΙαΓ ΡΙβΙο €00116118 ίη τβΓβα οογ- χυά Ροήρΐ. ίη Ηικίβοηί Οβο^τ. Μί- 

Γορίο «ρ. βοΐιοΐΐ Λά Αη8ΐ. Υββρ. ηοτ. Τ. Ι, 4: ως ίπαςρΐΐν ήμζρ ^κα- 

1312: αψα$ μόνορ ονχ ^^ν αχρψ τη τ^ρωθ-ιν αφ&όνως τον νόατος^ τοίΐτο 

Μοραίμψ κτΛ• (^^ το τραγιχον χαΐ την μ^ψ <|^ν- 

30. Βίο^οη. II, 13: 6Γ69•€νρΓ. Μ τλονμ^ν, ή ά* ίηί$ςρ*€ΐ, 

Ι, 35. Μαο&γ. ι, 77. ΑροβΙ. 11, 30. 35. Βίο^βη. II, 23: Μαο&γ. Ι, 93. 

31. Βίο^ΰη. II, 16 : βτβ^. Ονρη Μ ΑροβΙ. II, 68. 

Ι, 36. Μαοατ. ι, 80. ΑροβΙ. ΐΐ, 33. 36. Βίο^βη. 11,24: (μβ^. €τρΓ. Ι. 

32. Βίο^βη. II, 17: (ίτ^ζΧγ^τ. Μ Ι, 48. ΜβοΓ. Ι, 94. ΑροβΙ. II, 77. 
Ι, 37. ΜαοαΓ. Ι, 92. ΑςοβΙ. II, 31. 37. Βίοβ«η. II, 26: ΑροβΙ. 11,67. 

33. Βίο^οη. II, 21 : ΟΓβ^. Ο^ρτ. Μ XI, 4: Εΐ7πιοΙ. ίη Οταπιβη Αηβοά^. 
Ι, 40. ΑηοΒί. II, 36. Βο Εβυεο- Ρ«Γίβ8. IV, 148, 28: Α(ίβη^»α (βίο) : 
ηίβ βΐΙ>ιι1β, βχ σαλ ]ΐθ€ ρΓ0Τ6Γΐ>ίΐΐηΐ τόπος ίν φ χαταΐΜοναΐρ ανόητοι αν^ 
ΟαχίΙ, <1ί8ρυΐ8( Μ€ίηβ1(ία8 €οιη. Ογ. Ο^ρωΛο^,Θονχνΰΐ^ης' Ααβη&ρίων 
Ργ. 1,217. ανοην ότί^οιι τ. ϋΟΐΙ. 0Γί((. «<| ΟΕΝΤυΚΙΑ Ι. 7 

ουΜ ηοιι^μα^ο^ $ρψ9$αρ λαμβάνον ' λίγ€%αι ύϊ ο/ιοι/σότα- 
τοψ^ έη^ίίη η«^' αύ%9}ς ο %ον *Ορφεως γέγοί^^ &άνα%ος, 

38 "Άμμοψ μ^τφηΐψ: έηί τώ^ ά9υψά%ων %αΙ άί'ΒψΙχτίΜΐ^ 

39 "^μ ηΧέηται χαΐ %έ&νη%Βν ι^ Χ^^'^* ^'ΐ' ^^^ <(/* 
€^€%ονμ€Ψ999 %αι η&ραχρημα της χάρηος ίη$λαθΌμένων. 5 

40 *Αρ $%η ηαρ^ ηρίας, νο^ιχο; οτέργετΛΐ: ύηο- 
&€%ίηιί' ηηρ^γγνά η ηαρβίμία , οιι ;τρ^ τοίς ηαρσναιρ «τρ- 

41 '^ίψηρ α φινγων ου μίρ£ί λύρας Η%ύηορ: έη\ 
τύτ %αχέης %α\ οξεΛς όφαλορτωρ έ'καοτ» ηράτπίί^. ^^ 

42 'Άψδρϊ ^ίυ9ψ ηρόχμα'τα ον» ^ρ', αλλ* αντος έξ- 
ίλ&άρ ίηρίατο: έηΐ τώι^ ηαηά έαντοϊς ίηιοηημένίΛν^ 
ηαρόαορ Κροϋαος ίαντψ ηολέμιον έπισηάοατο Κνρον• 

43 *Αψ%1 ηέρ%ης αη,ορηίοψ: ίηϊ των αίρονμένων τα 
2<ιρβ• τωρ ββλτίόψων- 15 

44 *^Ινδρος /£ροΐ''»θ£ αϊ γνά&αι βαητηρια: ίηΐ τώρ 
ηρσς το γήρας ηολλά έό&ωντ^ν. 

45 *^ίρξίρός ηαπώς ηράαοορτος ίκηοδών φίλοι: ιη\ 
τιϋν άφίλΜΡ• 1. Ιίγινα^ χι 1.1 <Ιι;8ΐΐιιΙ Ώίθζ€ηΪΛηο. άμοναίηαπον ά. 5* ίη^Ιαν^ 

&α9ομ49ω9 Ζβηοΐο. Ι, 81. 6. χ(<^α| τα^ίχτι στ#^«τ#ο«τ, 8υί(ΐΑβ: τ. ΒβΓίΙ- 

Ιιβπΐΐΐΐ• 90 8ηΙά. Ι, 452: τ«0^/μ σηρητίσΡ ΙΝο^βη. 1,5. 7. ην^ψγγνξ ι)] 
Λα^*γγνΜαα ά. 9. ανψ}ρ ο φ*νγω¥ ΟηβοήαΒ Ο^ρπυβ, φΜΐη Ιβοϋοηοιη 
€οηιιΐ€ΐιι1>Ι ΒοίββοηΜίυβ «ά ΡΗίΙοβΙτ. ΕρίβΙ. ρ. 85. 15. ά¥9^β^λ^§σ9Φ»¥ 

ΙΗθ§Οθί«ΙΙΙ18. 

ΖβηοΙ». Ι, 79, ιιΒί ιηοηαί, ηοιηοη 40. Ζβηοΐ). Ι, 84: ατ^.€γ^, Μ 

θονΜυόίόης €11111 8οΙΐΑβί«Γθ Ιη θου- 1, 44. Αη«η. IV, 9. 

χίρί^ας «886 αιυίαιιΐιιιη. ΟοηβοιιΙίΐ 41. Βίο^βη. 1,74: (ΐΓβ§. Ο^τρη Ι. 

Α. ΙΙβίιιβΙάιιβ €οιιυιι. Ογγ. ΡγοΚιιι. Ι, 18* Αρθ8ΐο1. III, 11. Ιη ιιβιιηι 

IV, ρ. 594. βαιιβι ύΐΜίν^ηίΙ ΡαΜιιΐΒ 8^ηΐ8 921: 

38. Βίο|$βιι. II, 27: τ. βυρ. 15. 1^ Λ«9<βΜ< ΗαΜά ιηοταέίη' οομφφιι- 

Μαμγ. 1, 96. Αρο8(. II, 71. Ιΐβατ- <μ» Ι^. 

ριΐ ΑηηΐΜΒ. ΜβΓοβΙΙ. XIV, 11 Οη.: 42. ^ίο^βη. 1,73: Ογο^. ΟνρΓ.Μ 

^Μοβ οΛηία Λ «τίτβ ^μμ^ιμαι οβ- 1, ^ ΑροβΙ. II, 98. ΙΙ«ο«τ. II, 12. 

Άι ριοΜ Όοήα ΜΙ €ί /ΜΜΐ^Μΐ, ατ€- υ8αιρ8ΐ Βίο ΟΐΓ3Γ808(. Ογ. ΧΙ^ΙΙΙ 

ΗΛΓΗ1Λ ηΗΜβΡΗΛΛ ίά€Ηί ΜΙΜ <ίβ- ίιιΗ. : ΛυΟψ^ 9<Μ*» πι^άγματα ον* ί^ν, 

€ξ ΜοηίΪΜΜ ροηάβι'α ο ^^ ίζίλ&ω» 4Λ(ΐί«ιτο .οιί«οί7ν ο μΐ¥ ρί»ξ4Μΐ, . ϋί. ιιοΙΙ, Λά Μα^ Αυόός όίηαίνς ηρόγμα-^α ίΐχίν αντ^ς 

Ολτ. IV, 64. ΗιΟ-νμηαας' ^«ί όϊ ονπ ίπι&νμΑ» 

39. Βίθ£;6ΐΐ. II, 29: Ογο^^. Ο^τρΓ. Μ πρά/ματα *χω ό» ονΰ>ψ ητΐ, 
Ι, 43. ΑροβΙοΙ. II, 166. Βαοί)»» 43. Βίο^βη. 1,76. ^τβ^, ^γρτ.Μ 

1^ηΰ}η8 αάάϊύβ ΙβκΙΙυΓ ηοβίτυιη ίη Ι, 51. ΑροβΙ. III, 7. 8ιιηίΙο γ. ιη 

8ΐοΙΐ36ΐ Αρροηά. ΡΙογ. IV, ρ. 31, 11 Μαοαγ. VII, 52. 
(μΜ, αηϋβ ϊηΙβΓ ΜβηιηάτΰΑ ^6- 44. Οίο^βη. 1,78: ^Γββ^• €τρΓ.Μ 

ΓβρίΐΜβίηβΙυιιβΟοιηκβ. 6ΓΓ.ΡΓ8^ηι. Ι, 56. Μαοαγ. II, 5. ΑροβΙ. ΙΐΓ, 9. 
IV, ρ. 325. 45. Βίο^βη. 1,79: (ιΓβί. α^ρΓ.Μ Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 8 0100£ΝΙΑΝΙ 46 ''^^ν^^^Ληος άν^ρώηου δαιμονίων: ίηϊ ^Λρ 
αηροςδοχητως νηο άρ&ρώηων αηζομένην* καΐ έηΐ τ£ψ ίίά 
'ϋνος 9νδαιμονονρ%ων ^ ωαανύ βΧ^υ^ψ* ίνθ-ρωηος %ύ οίι/* 
&ρωηφ &ίΌΒί &β6ς γίψιτυα• 

47 '^ν εμού ηαίϋον: έηΐ τωρ €νμν$αβόΐΜ9 ηαϊ %ίΛφ9»ν. 5 

48 *^ίντ$η8λαργ€ΐν: έηΐ τύν τάς χάρηα^ άρταηοΜόν- 
των• ύΐ γαρ πελαργοί γεγηραΜτας %ονς έαυτρψ γονείς γη^ 
ροτροφούαΐ) τα τροφεία άηονεμονιες. 

49 ^Ανίητοις ηοοιν άναβαίνωΐΛ εηί ιυ οτεγο^: εη\ 
των άμα&ώς έηι τίνα ϊργα άψίηομενω^η 10 

50 ^Αμφοτεραίς αντλεί ν: έηϊ των ο^οϋΰαίωιΐ: «^ ηοί- 
ονντων» ' 2• νηο άψΟ(ίώη^»\ νφ* ^γ/(ι«•' ΟΙο^ιϋλΙΐΜ, ναο ιί^Θι^ωΐΛον 8ΐιίι1α8. 
αω^ομίνων ηαΐ όι αντον ίνάοχίμονηωρ δΐΐι<ΐ88, σωζ, η λι$1 ύιά τηα ίν~ 
όαιμ. ΓβΙίφΐίβ οιπ. Ζβηοΐ). Ι, 91. 5. πίόίον ά^ νίΐίυιη αηΐίσιιυιη, φΐο<1 
δΐιορβ Ιιΐ εοάίολαβ ιητβηίΐατ: ν. αηη. «α Οίο^βη. Ι ο., υϋι Ιβοϋοαβιη 
Ηψίμον Ίκύίοψ ρίβηβ <1αιηηιΐΓβ <ΐ6ΐ>6ΐ>«αι : ^βΓΠ^Αηαιη βηίιη βοτίρΐιν^πι Μΐ^ 
ΥΑτβηιηΙ Κ 1, 94 βΐ δυίάΜ. 1<ΐ6ΐη ταΙθΙ <16 Ι^ίΐιβηϋ ΕρίβΙ. ΜΟΧΙ^ΙΙ : 9μ\ 
ΰί μήτί Κοθνρψον [ν. 0γ6§[. ΟγψΤ. Ι» 11,12.] μήτ* ΕνρΜοτ ^}ι[ε^ε^Λ\, 18] 
μητί άνίμου πιύίοψ ηγήοη ταΐς γ^νομίψα^ς βιαΙΙαγαΙςχ νϋάι ηα»όί^ Γββίβ 
Γβροηί ίαββίΐ Τουρίιΐ8 Αηη. ίη δυίά. ΙΠ, 29! 6. τας ά οιη. α.-κο- 
ΰύότνωψ ά. 7. τους ά οιη. 9. το <1 οιη. τ^γος δυί(ΐ38. 10. 

ϊρχα καΐ πραξας άψ, ΖεηοΒίυβ. II. αηλιΤρ άμψοτ^ραιςΏίο^είοίίαΜΛ. ι 57. Μ«θΓ. 11,6. Αροι(ο11ΙΙ,82. 
... Βο τβΓβυβ βαεΙοΓβ δοΐιοΐί «<! 
ΧΐίΛύά. ΟγαΟ. ρ^. 37 Ιιββο 1ΐΑΐ»β(: 
Σοφο*14ονς ον ίψ ΟΙδίποό ι 
τοντα ιίς παι^οιμίαν ίηράτηΟί το * φΙ• 
λον ηα*ως ητλ, : ίΐιίίΐ. ρ.2β2ΡΓθΐΐ]ΐη. : 
*αΙ το* φίλον χαχώς χτΛ. Σ•φο•* 
ηλίονς 0¥ παροιμιώδες γέγοΡΜ κα* 
ίή^ρα μ\»ρια : Ιβά Σοφοκλίονς ίη Εν~ 
ριηίόον ηιαίηιάιιιιι ββββ ίηΙβΗβχίΙ Κ. 
ΙΙη^ΦΠΐβ ΡλΤΑίΙ. ΤΗβΙ). Ι, 374, υη^β 
({υλβ άβ τβηιιι αιιοΙΟΓβ ίη βηη. 
ΙΜ Ζβηοΐ). Ι, 90 (ίίχί, €0ΐτί^6α<ΐΑ 
βιιηΐ. Ιάβπι ϋη^βΓαβ 1. ο. βοθβηι 
δοΒοΚιιβϋι ΐιιιοΙθΓ6 τβεΐθ οοηίβηιϋββο 
νίάβΙαΓ, βχ ΕαπρίέΙίΑ ίλΙιαίΑ Οβ<1ίρο 
νοΓβαπιρβΙίΙιιη} 6886: €.Ρ.Ιΐ6πηΑη- 
ηηβ ({υίάβηι 0αΒ68(. Οβάίρ. 1, 8 ουπι 
βά ση8πΐ€ΐιη({ΐιβ «Ιί&ηι ΓβΙ>υ]βηι 6Χ 
ΕαηρΜίβ άβροπϋίίβ, φΐλ6 ηεριη4' 
τηαρ €ΐ ίηβί^ίβ ίθΓΐυη«β «οπιηιυ- 
ΐΒΐίοηΟΠΙ 1ΐ8ΐ>βΓ6(, Γβίβιτί ροΒββ 06η- 
βυίΐ. Ββ 86ηΐ6θΙί8 βοσιρβηη ροΐ» 
081 Εατ. ΑΙοβΒί. 210 8<|({., Μβηληιΐ. 
86ηΙ. ΜοηοβΙ. 165: ^«ν <^* ϊχωμιν 
χρήμη&\ ίξσμίν ψίλονς. 46. Βίο^βη. Ι, 80: Οτβ^ι^. €γψτ. Ι^ 
Ι, 50. Αροβί. III, 10: δαίιίΑβ. Ββ 
86η(6ηϋ8 εί. Οΐιβο. ΟηΜ. Τ. IV, 
360, 28 ΚβίβΙι. : €%σρωηο9 ό" αψ^ρω^ 
πον σνρίργάτην μ^ν ίΐραι και βίον 
ηοιρωψ^ν αηίόίΐξί. 

47. Βίοίβη. 1,62: Οτββ.Ογρτ. Ι. 
Ι, 54. Μ&ελΓ. II, 11. Αρο8ΐ. III, 14. 
διίΜββ. *Αψίμον ηαΤς <1β ΰβίοη 
6ηαο άίοΐαοι αοηοΙβτίΐΡοΙΙιιχ 1, 196 : 
αν*μο^ άβ Ιβτί βίςαβ ίη({υί6ΐο Ηο- 
ιηΐηβ ί(ί6πι VI, 121. 129: βεουΓβ-^ 
Ιία8 Αηοη. ίη ΒβΚΙί. Αηβοθά. 1,401, 
8: άνεμος καΐ ολ€ Ο'ρύς αρΟ-ρω^ 
η ο ς: ηίίνν χοϋΆς εϊρψναι καΐ ερκρ^ 
γώς. ^Ίντ* δ^Ενηόλιόος, το μ^ν 
γαρ, αι•»μος ΰηλοΐ' το πανταχον φερό^ 
μενον ιιρίμον όίκηρ ηαΐ αλίτίμερόΡ καΐ 
αβίβαιορ^ το ό\ οΙεΟ-ρος ηαί ο3ΛΟρ•Ό 
«1*0» χα* αηωλείας, 

48. Βίο^βη. 1,84: Οτο^. £νρΓ. Ι^ 
Ι, 49. Μαοαγ. II, 12. VII, 10. Αροβί. 
II, 100. XIV, 59. 

49. Ζβηοΐ). Ι, 95 : Ογθ;. Ο^ρΓ. Ι. 
Ι, 55. Αρο8(. III, 20. 

50. Βιο^βη. 1,87: Ογθ^. €7ρΓ.Μ Όφζβό όγ ν^005ΐ€ εΒΝτυ&ΐλ ι. 9 

51 Άνεμους γ%»ργ€ΐν: ίηί %άν ?ίονούνιωρ ΐίαί μι/ί^ρος 
μηαΧαμβανθ¥%^¥. 

52 "^ίν&ραΛΒς 6 ό^ίΘΜυρΌς: ίηϊ τών Ιφ οίς ^λη/σαν 
βίαφ€Όθ^€ν%ωτ »αΙ ίν αλλοίς ίρτυχοντων" μέμνψαι δαύ- 
της Α^υηίαψος• 5 

53 "Άξίος §1 %ης ίψ "Άργ^ι άσηίύος: έηΐ ιών αΐΰψ 
βί6ψ9Βν ηαΐ ^νγ^νάν* ηαρόοορ οΐ έν *^ρ/«ι «ν^/ίριατοι νιαί- 
ί^ς «β1 να^ροί ηα%ά τι ^ό/ι//«>ι^. ««ι παλαιοί^ /ίρας αοηί* 
ί^ς φορονντ^ς ηομη9νουοίν, 

54 *Αξίθύ χρίχός: , 10 

55 ['-^ηο ονωρ 4φ ίηηΘν^]: έηί των άηο'μικρύν «ΐ/θί 
μ&ζη χΦ9ρούντ»$^ 

56 '^φ Ζηηωψ 4η ονονς: ίηΐ %ών άηοαιμνύν $ίς 

57 *^ίηηψτι^09 ηέρανι^οΰ βολ^η ηρος ^η€ρ%ατ ορ \^ 
ίΐτης: ίηΐ τύρ αξία ηααχόρτ^ίτ. ηκ €ύραοαν. 2~' μίταλαγχαροντωρ Οίο^εηίβηαβ : Υ. $υί<1αΐη. 6. αΐΰημο^ων] ά #ΐ'> 

βαιμοψφψ. θ» ηαΐ ΛαΧαιον] ηοΙ ά οηι. ίΟ* δξν» ΖβηοΒίυβ: 4θΓίΙ>ο 

αίΛος» 11. ^Αλο « . ΪΛΤι^νς ά 009.: «ί£#ος•τ^«/ον νβ?ο αυυοι ίηί ίων 
»ι^τ9λύ9 καΐ μηάίνος άξίωρ (ϋΰβΙυΓ: Τ. Ζβηοΐ). II, 4: ρΓΟτβΓ&ιυιύ ΰχοίάίΜΟ 
βρρ&ΓβΙ. €οιιί€τ βϋβιη 8β({ΐιβιΐ8 ρΐΌΥβτΙιίιιπι 6( ϊβΓγ. ΙΠ, 100. 16. 
αΓί^ν ά: τ. ηοΟ. οηΟ. »ά ΖβηοΙ^. ύ, 8. Ρίϋοΐϋίιίιιι ίη «ηηοΐί «ά Ζβηο- 
Βο Ργοττ. ΙΙβί1[>ΓθΐιιΐΑβ 1843 β<ϋ1ί8 ρ. 6 <1β Ιιοε ρΓθτβΓΐ>ίο Κάβο άίβρα- 
Ι8ΐ : »ίιιΐ£^^ιιι Υβηαιη βχΐιίΐιβΐ Οτβ^οπαβ Ο^ρηαβ : άΛηψχηη* ηακοΰ βουλή 
3^ος νπ9^^άχην ητιμ^'. ψίοά Υ6Γαηι ραίο : <]αίρρβ ΙοΙαιη ρΓ0Υ€Γΐ>ίυπι Ζο^ 
ηοΒύηίβ 888αΐααι οβββ γί<1βΙυΓ, φΐοά ιιε({αβ Ι>ίο^ιι{«ηιΐ8 ΐΜφίβ «ϋυκ 
({οΐΒφίλΐιι βηΙί<ιαίοπιιιι 1ΐθ1>6&(, 61 Υύηιι ροΗϋοο ύΐιιη ΙιοιηοβοΙβΙβιιΙο 
€ο瀫ρΐΒΐιι 8ί( , οικνΙ Εβηαβ γβτΒαυιη ΖβηοΒίι «βίβΐβ Γβοβηΐήιβ ββββ νυΙ^ο 
ΰοηβίλΐ.» 0ιΐ8β Ιΐοο Οίο§;6ηί8ηί 1ο€θ ΓβίυΙβηΙυΓ. 

II, 27. Μ«€8Γ. Π, 15. ΑροβΙοΙ. 11,99. 55. Μ&€8γ. II, 19. Αγβ. IV, 96 : υ. 

Μ<ηΙ. Ργουυ. 8. ηψτΧίΐψ, 'ΐΏΪτ. 56 οΐ III, 100. ΑθΗιΒΰΙ Ρΐ8υ(. 

51. Βίοββη. 1,88: (ΐΓββ.Ο^ρΓ.Μ ^αίαΐ. II, 2, 58: λοο Μο^ηπτη $1 
Ι, 49. ΑροβΙ. ΠΙ, 3. ρβηοαίΗ/η^ αΒ αίΐηίί αά Ιονα 

52. Οιο^βη. 1,90: (ιΓβ^.€γρΓ.Μ ^ι^Λη^^^ηά€^ε. 

Ι, 61. Μ뀫Γ. II, 16. Αρς8(, Π, 8ξ. 56. ΠΙο^βη. Ι, 9(>: Οπε^. Ο^ρηΜ 

53. Βίο^βη. Ι, 92: θΓβ|;. £γρΓ. ί Π, 34. ΑροβΙοΙ. IV, 52: ςί. βιιρ. 55. 
Ι, 53. ΜβοΑΓ. νΠΙ, 23. ΑροβΙ. 11Ι„27. Αρρ6η(1. Ι, 38. υ8υΓρΑγίΙ ύΐιβα. 
όβ ρΓΟΥβΓΒίο ρΐιιτίΐ^υβ 6^ί( ΝββΚίυβ ΟΓαΙΙ. Τ. III, 457 Η.: ^ν Λνκ*ίω τζς 
Οραΐΰ. II, 2748<Ι.: <1βΓβΥ.Βθ6€ΐ(Ιιία8 ηότητος πα^^ουοι^^ το της η§ί(^ιμίας 
9ά ΫΙηά. ΕΐφΙΙ• 01γΐηρ« νΠ, 80, 8<1 *φη ηίπον&ίνηι , καΐ ατ^χνώς αφ 
ΟοΓρ. ΙαβΰΓ. Τ. Ι, ρ. 356. 703. ΤΛ,526. ϊηηων ης ο»οι»ς : . ροοϋεβ εχοΓηβγίΐ 

54. Οίοίβη. ϊ, 93: ΜβεβΓ. II, 17. Β«1)ηιιβ ίβΒΙι. 76,18: αν γά^ μ ά<ξ' 
ΛροΛ *ΠΙ, 25: οί. ΙοΓγ. III, 99. *•^'*<*"' "« °•'•"« ΜηαοτηααςίΙωςαν 
Λοοη/πι. Οοιηββ Εηοοιη. 49, ΐΜϋ- ^*« "«"«^^ *' »^*'«" /" ^ο^ηο^ις} 

ίίτ.: φίτοςβίΛ^ο^ος χξ^ιχοςαξΛο.ς 57. Ζοηοΐ». 11,8: (ΐΓβ^. Γ'3^ρΓ> Μ 
Γ(/070» ορ η παρ»μία βψβα^ληταί. Ι, 69. ΑροβΙ. III, 64. 10 ΟΙΟβΕΝΙΑΝΙ 

58 'ΆηΒρ την γΧανκα &η^άνί έηϊ τύν ιύιελές τι ζη^ 
τονντων* ηαρόαον η γλανξ /ηχρα &%0ο^• 

59 ^^ίXώνητον ανίράηοόον: οίον βαρβαρ€ΐ§ον ηαΐ ^ύ- 
τ^λίς* είς την μ^Όογηαν γαρ αναβαίνοντας οΐ Χμηοροι ίηά^ 
μιζον αΧας » άν&* ων τους οίηίτας έΧάμβανον * ο^εν ό 5 
Κω/ηηος* Θρόξ ενγανης εΐηρος άΧας ηγοραομένος. 

^ ΑΙ Χάρητος νηοαχέσείς: έηΐ τάν ηροχείρως 4ηαγ- 
γεΧΧοβίίνων. Χάρης γαρ στρατηγός Ά&ηνοΒος ηροχΒΐ'ρΦ^ 
ηοΧλά χα) τφ τνχόντι ίπαγγεΧΧομβνος. 

61 ^ΑΧίβύς ηΧηγεΙς νουν οίσα: ως τό* Πα^ων ύέ 10 
τΒ νήηιος Ιγνω^ ΆΧίεύς γαρ, ως φαοξ ^ χους αλίσιιο- 
μένονς τω Χινω Ιχ&ύς μετεχαρίζετο ηαι ηοτ• ηΧηγ€Ϊς ύηό 
σηορηίον ίφη. Νουν οίοω• ^Η ηαροίμια ίη\ τοις σφα- 
λβίαι χα) τότε Λωρ&ονμένοίς• 

62 Α II ΣηνρΙα: Χρύοέπηος φηαν έηί των %άς χάριτας 15 
ύνατρετιόντων τετάχ^αί την ηαροίμίαν, έηΒΐίη ηοΧλάηις 
τα αγγεία άνατρέηει η αΓ£. άΧΧοί όέ φαοιν ίηΐ των όνηοί- 
φόρων Χεγβα&αι ύίά το ηοΧύ γάλα φέραν τ ας Σκυρίας αίγας ' 
αμεινον ύί το ηρωτον• 

63 ^Α&ηνό τον αίλονρονί έ7ΐι των καηως ουγκρινοντων 20 
τα χρείττω τοίς ηττοαι ίιά μικράν όμοιοτητα' ως ει τις ΰιά 
γλανκότψα τον αΐΧουρον τβ *Α9•ηνό ουμβάΧοι» 4. μ*οόχαο9 Ζβηούίιιβ. 5. «ίφ' ^^ <!• 6. θ^ςι*| ίάβιη. ήγο^α- 
ομί¥α^\ »»ημίρος Αροβίοΐίϋΐ. 7. νΛΟσχ*ϋ*ς Ργ. Μ«Γθί«ΐΐυιη. 10, οιοιρ ά. 
12. ίν τν ^^''Ψ ΖβηοΒ. II, 14. ^ 14. άΜα&^μίνοίς ά. 15. ;|^<<^«ιας] 

ίνί^γ99ΐας Βιο^ηίαηΐιβ. 21. ητ%ωο^ Α, 22. ονμβάλα, ί<1βιη : ουμ^ίάλ- 
Λο« Οίοββηίβηιιβ , ονμβάλλίΐ 8ΐΐίά88. 

58. Αρρβηά, Ργοτυ. Ι, 36. ^Χ^^'^ψ '*^7 Χ**{!*• ^ροςα/αγόντα πατί- 

59. Οιοκβη. Ι, 100: Αρο8ΐ.11,28. χ**^^ *^^ /*^ ν^ΎΤί* "^^^^^ ^^ σνρή- 

Αγ8. ΧΧΤί, 12. ΚωμίΜος] ν.Μο— ^ς ηοιοΰρτα νπο αχο^ηίον ηΐι^η- 

ηβηά. Γγ. ίηο. ϋιΙ)1ι. 214 Μβιηβΐί. ψα^' «α» «*π< ^,ηλί^ίίς νονν φνσας** 

60. Βίθ2611. Π, 1: ΜβοαΓ. VIII, (ο»<7#κ Β), χαΐ μηκ4τ* η{»οςαχηψ «ξ 
80. ΑροβΙ. XVIII, 55 : Ργα^πι. Μ&Γ0. ΐχέίνου την χίϊρα, χ^χ{»ητα^ τ^ ηαρο»• 
Ι, 10. Αρρ. ΡτοΥΤ. V, 24. μΜ Σοφοκλής ιν ^Αμφοίράω 2ύχν^ 

61. ΒίΟ^^θη. 11,31: Ογ<;{[;. ΰνρΓ. Ι. ^ιχψ λί^ωρ ^τ αν ωοΛί^ άλι^νς 
Ι, 20. Μλθ«Γ. III, 44. ΑροβΙ. Ιΐ, 23. πλΐ/γ^Ις ίνωρ ^Μσκαλος, "έϊΌι* 
Αη. XXXVIII, 49: 8θ1ΐθ11 αά ΡΙβΙ. καΐ τρίτη ομοΐα * „^ά9 μη ηάθ-ι^ς, 
87Πΐρ08. 37ΘΒ6ΐ(1ί.: (αχ&\ν όέ η ον μη μά&ι^ς** <1β (|υ3 ▼. ΜβΟΑΓ. 
νήτΐίοςίγνω [ΑροβΙ. XV, 67.] ' ^ηΐ III, 44. Να^ώρ — ί>κ«] ν. (ΪΓβι^. 
Ίϋίρ μίτά το ηαΟίΧν ον>ιΙντων το Ο^Π 1• ΙΙ| 98. 

αμάρτημα, '£η» το αιιτο ίτίρα ηαροι- 62. Οίο^βΟ. II, 33 : ΜαοΑΓ. Ι, 58. 

μία „ό άλανς ηΐηγίίς νουν φνοί^^* . ΑροβΙ. Ι, 62. 

(Β θΛ0κ). φασί γάο αλιέα αγχιστρηΊ- 63. Βίθ|;βΙΐ. II, 37: Οτβ^. Ο^ΡΓ. Μ 

ονια, ίΛϋόα» απαση τύ λίνω ίο» II, 28. Μ«<»Γ. Ι> 47. Αρθ8ΐθ1. Ι, 55. ΟΕΝΤυΚΙΑ Ι. 11 

64 '^φνας ^Ιβ ηνρι ίηΐ %ώρ τέλος , οξύ Ια/ιβαψΟΡτίΛν 
η«(^0¥ άφνοί %άχ$09Λ ίψορται» 

β5 *^9%όρ ηίρϋαρος μαανεταί: τα γαρ ωά %ον ά^τον 
αφαη'ζοναν οί ηάν&αροί , ίηε} οί άίτοϊ %ονς ΐίαψ&άρονς 
αψαλ%γονοι• £1λψί9άΐ η ηαροψία ίηΐ %Λψ η^ρίηίητοψχηψ 5 
τοίς ηαρ αντην άίϊηη^^Ιοί %α\ ηα%* αξίαν ημωρουμέν^η». 

66 '^Τρος η ηόλις: ίηΐ %ών ηαρανομονντην. 'ΈηΙχαρ- 
μος' ^Αγρον χ^ν ηοΧιν ηοιονοίν. 

67 ΑΙ ΟΙίίηοίος άρα!: έηϊ ιών ΰυςτνχων, 

68 ΑΙ λάχανων ηρος&ηηαί: έηϊ τώψ μι^ό^ψ ονντβλονν- 10 
Τ9η^ -η αίφ^λ^οάντων• 

69 ΑΙΛως ίν οφ&αλμοίς: η οτ< οΐί τους οφ&αλμούς ««• 
ηαη^Βμίνοί οιί» αΙάονν^^αί, η σ9ΐ τους ηαρόντας α/ΰοννταί 
μάλλον οΙ αν&ρηηοί ^ τους άηόντ^ς• 

70 ^ΑγροΒΐ ά* αράχνη ηαΐίας ύςηα$ά9ν4%αί* ^ρέ•• 15 
ψΛοα γάρ τέ&νηηΒ ηρος %οό φιλτάτον: ίηΐ των 
αηο των ΙίΙων τίχίων Μίνόυηνοττων η η$ίροΜμ!α• 

71 Αχαρηότβρος άγρίηηον: έηϊ των μάτην η ινο μένων ' 
Λάηωνες γάρ την άγρίαν ίλαιαν άγρίηηον Ηαλονοι λ^ητο^ 
φνλλον ονααν χα) [βί%] ηλίον ανίανομένην ηχγάνον• 20 

72 "Αρτί Μυς ηΐοοης γεν^ταί: ΑΙνς ονομά \έοτξν\ 1. «ν^ας] αφι^κ ϋίθ§[βιΐί«ΐ1118. 4. ιιά¥Οα^ο^\ κνίίοψτίς β(1<ϋΐ Ζβηοΐ). 

I, 20. ίπα,τα ά, 8. ί^οιέΐ Βίο^βηίΑηΐΙβ. 13. Η^ηαχωμ^νοι] χίκομ- 
μίτοΛ Βθ(Ι1βί«Ι11ΐ& ηαρο*τας ορΜί^τις $ΐΐί(1«8. 15. ηαΐόα §ως 4* 
16. τόΐν φιλτάτωτ δΐΐΐά«8. 17. ιΐτο των] «Γΐίοΐΐΐυΐη <1 0Π1. 18. 

μάτηρ^ Λάρν Μαονίαβ^ ΖεηοΙ). Ι, 60. 20. μ^, ψιοά \η οοάίοβ <1«68(, 
β Κ ιηββπιί: γ. ηοΙΙ. ογιΟ. λά ΖβηοΚ». οΐ Πίθ|;οη. Π. οο. 21. ο^ομη 

64. ΙΜο^βη. Π, 41 : Αρ<ΜΐοΙ IV, 69. Αρρβηά. Ριότυ. Ι, 10. 

56: τ. Μαοιτ. IV, 71. 70. Αρρβη<1. Ρτοτν. Ι, 1: Μ«οαγ. 

65. ϋίθ9βιι.1Ι,44: βτβ2.εγρΓ.Μ Ι, 14. ΡΙιατογ. 10, 3. »Αη8ΐο«βΐ6Β 
Ι, 55. Μ>6βτ. Ι, 36. Αροβί. Ι, 50. ΗίβΙ. Αηίιη. V, 22 βΙ ΡΙίιι. Ν. Η. 
ΡλΒαΙβ 6Χ ({οβ «άΑ^αοι ΟΓΐιπη, βΐΜΐη XI, 24 ηο8 4οοβιιΙ*, ρΙι«Ι«ιι^ τβΙ 
ίο νϋα Αββορί 54, 32. ^ββίβπη. ρ1ι«ΐΗΐ9*<*8 (^ηιη «ηοβαιιιη ιί» 
6ΐ8ϋι1. τοοβίαιη ιη«(ι«8 βιΐΜ ροβΐ ρ«Ηαηι 

66. Βίο^βη. II, 47: Μ«μτ. Ι, 23. ηβοβτβ: <1β ςοΐΐκιβ Ιοοι» Ιιίβ ρο6&8ϋ 
ΑροβΙ. Ι, 16. 811011/1111 ίηΙβΙΗ^ρβηάαβ ββΚ;» Κα- 

67. Βίοιτ6η•ΙΙ, 51: Οτβ^. €7ρΓ.Μ βΙοΓαβ «<1 8αίιΙ β. αγψΜί. 

II, 31. Μ»€9Τ. Ι, 59. VI, 24. ΑροβΙ. 71. Βίο^βιι. II, 63: ΜβΜΤ. 1, 71. 

/, 63: βαίιίαβ. ΟίβρυΙβΙ άο ρΓο* Αροβίοΐ. Ι, 23. ΚαΟι βϋνββίηβ ίη- 

τβΓ6ίο £β8Μΐι1χ ^ο ώηβ Οηββοηυη ίΛ%φ (ΙβΒβΙ, «Ιβ <ιαβ ▼. ΤΙιβορΙΐΓ. 

άίαβΐί. 9. Η»^ ΡΙ^ηΙ. νπ, 6. 

68. ΙΗο§βη. II, 52: Αροβΐ Ι, 87. 72. Βίοβββ. 11,64: ΑροβΙ. 111,61. 12 0Ι06ΕΝΙΑΝΙ 

έπατον [*Ολνβΐηίάδά] ^ΟΧυριηίάα^ ΜχψίΒ ηοΐλάςηληγάς 
λαβών νηο %ών άνταγ^ρνίατών. καί %4ς άέ^χον/ί€Ρθί^ ηερϊ 
αύτον ίλ^χεν* "Οοα ίηα&ιν 6 Μύς 4ρ τ^ Πίοο^• Οι άί 
^αϋΐν ο%ι μνς %6 ζωον έμτίξοώί^ έΐς τ^ρ ηι^ααρ ηαΐ άρίλ- 5 
^^ίΡ μη ύννάμ€Ρος όπρά τ$ ηά&η εχ^ίκαί τέλος άηα&ρηοηί^ι» 

73 '^^ηααΐ]Ρ μ α/ιβι.^.• αντη τάττ^ταί έηϊ τώρ /ιβ- 
γάλα 9 ου μτ}Ρ αυμφίρορτα αιτούντων• 

74 *^ηό ιίώηης ίηΐ βήμα: ίη! τώρ ά&ρόως τοις /««//- 
στοίβ ^ηίχβίρονρτωρ. 10 

75 *^ίλώ:η'ηξ τον βονν έΧαύνει: ίηΐ %ών μη ηατά λό- 
γορ άηοβαίρόρτων. 

76 \4η6 τών οΙκεΙων ιίρχβαί^αι: ίηί των έηίχα^ύν- 
Ί^ν άηο τών οίηΜίων βλάη^αρ χ«} τσνς 4τέρονς• 

77 \/4ντ άγα^ώρ άγα^ΐδες: έηϊ τών «ν ηϋιαχίντων 15 
άν^' ων ηρο^υη^έτηαάν' 

78 '^ηο μηχανής &6 6ς αναφανείς: ί^ιΐ τώρ φα$ρο- 
μίνων άηροςύοηητως η ς ϋωτηρίαν. Ταραντϊρος ο ηύκτης άχ ν. Β ίη ηοΙΙ. ΰπΙΙ. βά ΖοηοΒ, V, 46 : ΡΗοΙ. Ι^ΟΧ. 
8. μνς : . . • 9θα Μνς ί» Πίσσ/^ ' αχυ Μνος τ ο ν ΤΜ^^αρτίρον ίιν4•τοι• κη- 
κώς *0λν^Λ^4ΐαΛΡ ατ^αΐΐάΐαντος^ 1. κατά ά οιη. #η« τα{^] ίπΐ τοξς ά. 
2. »α^ο^ *Ολνμ:ιιή<ίιν ά: ρ088ί8 εΐίβΐη /χαιο» *Ολνμηιαόα Ιν Πίαί/ι οι. 
ΖβηοΙ>. 1. €.: »Βά νΜβ ΡΙιοϋιιαι. 7. μ»χάλωρ ά. οι' μηψ] ηαΐ μή δαί- 
(Ιβ8. 9. αηο της χ. ^. το βήμα Β ίη ηοΙΙ. ΟΓΪΙΙ. λά Ι)ίθ(|;βη. 1.0. II. 
τυψ 6 ϋίο^βηί&ηο β( δυί(1λ βά]6€ί. 16. νίνΟ•* ων ^υ η\*ο9νη^γ, Α'. αν&' 

ων ίν*ιιγίτηααν ηροη(^ορ διιίά38 ουιη Μβο&πο, ηίβί (ΐαο<1 1ιί€ ίνηι^γηη- 
οαν ρΓΑβΒβΙ. 17. ^Λίφαπίς Βίο^εοίβοαβ. 

XII, 43. Αγ8. XIV, 60. ΜβοιίΓ. II, 74. ϋΐο^βη. 1,98: ^γθ^. Ο^ρΓ. Μ 

35. VI, 6. υ8ατρλΐΡ1ιο(.£ρί8(. 171 Ι, 74. Αροβίοΐ. III, 65. 

ΜοηΙ. : #2 όί σο* χαΐ ληρ^ψ άο^αιμι^ 75. Βιο^ιι. II, 73 : Τ. δαίάαβ : 

^να^αοίονκ ης μαΜ(^*ά» το τιαροιμίώ- θΓβ^. €^Γ. Ι- 1, 21. Αρ08ΐ. 11,22. 

όίς σνηχώς ία Γ|^/ο»ς 9}βομίνορ^Α \9 τ » 76. δΐιηΠίΙβΓ αφ* * Εστίας α^χίο&βιι 

μνς Λ ί -ζ τ 9/ ς γ§ϋ»ται. <1ίθ6|[)«ΗΐΓ 6ΐ άπο γ^ι^μμής αΐ'τ^/ΐ : 

73. Οίθ2βιι.Ι1,69:ΑροβΚο1.1Π33. δοΙιοΠ. «ά Απ8ϋ<!. 194. ηοΐΐ. ιιιΙ 

υβυιριηΐ Α1βζΙιΐΗΐ6ΓΚΙιβΙθΓίηΐν«1- Ζεηοΐ). Ι, 40. 

^ ΚΙιεΙ. 6γ. νια, 446, <|ΐιι 6ρ«. 77. Μ«ο«γ. Π, 10. δΗί<Ια8. Γ.Γ 

Ιΐ3ΐ6ρ•ΐ8 βχβαιρίυηι ροαίΐ: «ς χα* Μαοαγ. Ι, 5. 

ρνν ίν τω χίίηομω " *ΑρΜαάίην μ 78. Βίθ{;6η. II, 84 : ΑροβΙ. III, 4 1 . 

ηΐηίς' ουτοι^ωαω^ 4ώσωτο^ ΑΗυιϋΙ Αΐ6χί8 ΑΐΗοη. VI, 226 Β. νβ. 

Τ»γ4η9ΐηοί,Έ,ρίΒ%»ίί5ί Άρκα- 19: κλο μηχαρής ηοίλονη^ς ωοη*ρ 

όίαρ μ§ αΐτίϊς^ «κιμ αψ τ«ς, Ηαί ο» Θ9οί : Αηοηγοι. ίη Οηπιοπ Αη60<ΐ4ΐ. 

μάλα «ΜΟτ«•ς , ηαρο»μίαατής άρηο. Οχοη. Ι1Ι< 206, 18: α ά* /«ο* μ*•- 

ί^τω άί σοι όωσω^ ον %α *ζ άμα•» ραηίφ γ* ο^^» χ«* ονάίηω τω »οι'>4^ 

ί7?» •. οίν αη^ρ α» φιΧ^ί ή άΧη^ γ^ωμΐτρηΟίρτ* την γέννν ^ ίη μηχα^ 

^(««: ΑυοΙΟΓ ίηοβΓί. (Ιο ϋ|[ΐιη8 η;ς, ο φασ», Οίος Ιρτνχων ^*ίλί'ξατο^ 

Υ8. 5: Αηααίϋα» ρ&Ηί; •ιιιιιι«α»ιμι χτΑ. : βΐίβ οοΐΐβ^ίΐ ΐνγΙΙ«α1)θε1ιίΜ8 

ρβία; Ηα«ά ΐήΒπβΜ ιχΐιήί. ««Ι ΙαΙίααί Οταί, Ι, ρ. 41 βεΐιβεί. ΟΕΝΤϋΚΙΑ 1. 13 

'^ ^Αη&λΌγύς *ΑλΜίνον: ίιΐί τω•» ψλνάρ$9ν ηαΐ μακρόν 

80 *Αηο ηέ^ΨΜ αλλ€Ό&α{ ηΜχρών «/ς οχυτάλ^ν: 
έηΐ των δι α ηόοχσναν αίρονμίνων μάλλον ίανίονς ίμ^ 
βαλεϊν ΒΪς τίνα χΒίρονα ^ Μαηολα. 5 

81 'Άη»ςίχίνοςτραχν£:Μ9ώνάΐΗΐκάλΜΛνηα4ίνςτρ6η(ον. 

82 *^4ργνρον ηρήναί λίίλούσίν: ίηΐ ^ών σηιαΛ^ντων 
μΐρ , άίά ηλοΰταν ^ί ηαρρψίίαζομέη»ν. 

83 *Αρχη όέ τα τ^μί^ν ηαψ%ος^ τινίς μϊψ τψ}ν ηαροί^ 
$ααν Ιταζαν ίη) Ίων ας τι ηροΗοητόντωψ. Κλέαρχος 9^ 10 
αν'ί^ν ίντιν^έν φψ^ν €4ρήβϋ•α$* η€ΐρά Αακ^ίαίμ&νίοις τών 
ηαίβων ο ηρέοβύίερος τι;ι/ βαοιλ^ιαν Αι9$χ€ΐο ιού ηατρος 
τ^λ^υτηϋαντος• '^ρ^'χι'ία ούν %ρ *Αρια%οάημου γνναίηΐ γ^'- 
γόναοι 9ι9νμθί ηλϊ τον ανδρός ΐίλΐίΠ'/ΐϋανχος βουλομένη 
αμφ» τους ηαίίας βααλινίίν , ΙΤροπλία καΙ Μνρνο&εα, ονχ 15 
Βίδίναέ ΒψαοΜν ^ όηότ^ρος αντων ηρ^οβύτ^ρος εΐη' ^ϊτα 
έρωτη&ίϊς ό ^εος ^ϊη^ν' άρχη ηαντός ημίον' 9^λωι* 
ΟΤΙ άμφω όεΐ βαοίλΒνέΐν 9 μ^τίχ^ιν ΰ^ έηά%ε^ν της άρχης• 1. ^Αλχιρόον Βίο^οηΜίΙΙΙβ : ΐηΐΐβ. ' φΐνάρ^ν] φλανοορ ά•: φλναροννν*»» 
δαίάλ*. 3. ΟΐΜΦαηιιη «βΐ τήτ ΟΛυτάλ^^ρ', δαι<1•β ^« Μϋ/ια ίη βιυβ Ιο» 
«ααι «ββτΐ. 5. ιϊ^ τ»μ( ητλΛ άς πψα όνςηολίαρ ίάοΒί. 8. μ^ «χ Ι>ίθ9β«> 
ΏΛΜΛο ίιΐΜΠίί. 9• <ΓΙ Τ* α: τ. ΡΙιίΙοηβιιι ίη «ηη. «ά ]ι. 1.: ό4 το« ΙΜο- 
9βιιί«ιιιΐ8 οιη Γ«ϋφΐί8 οιη. 11. αντι}ν] αυτοί» ά. 12. β%%αΙλ9ΜΡ Λ, 

13. *Α^*4ηοάήμω ά, 16. π^9σβνη(}ος ίϊη] ηρίσβνη^*ν ά, 

79. Οίθ|6η. 11,86: Μμοτ. II, 26. Ι^-αοίερ» αβτϋ »ρ€ο%Λα άβ ιηοηϋΜ 
ΑροΒίοΙ. 111, 39: βοϋΐιπιϋαβ βχρΟ-> «η νηΛα$ Ώβί^ατ; ^χίΜΜπίΛ Κοο 
€ΑΒΐ δοΐιοΐΐ ΙΊβ(. 422 ΒβΙ&ΐΕ.: χα* ιιμμη» νίοη«ηΗ$ ΗαΒαο^ ηΪΛ τ. ίη• 
τοι*ν« τ•9*ΑληΙΡ9ν αηόλοχορ ιρταν&α ΙβΓρρ., 6ΐ ΡΙίο. Ν. Η. ρΓββί. $. 29: 
7ίαρΗληφ&αί φαμ*ρ, η ^σν» τον ^Ο^υα- οβ% ν€Τ0 η€»€ίαΜ , αΛθ€ΤΗα 1%€0~ 
σίως νίΜ*»α , χα^ τα Ιρ Αϋου θ^ίά- ρΙιτα$ίνΜ , λοηΐΜίΜΐ μ» ^Ιο^νβηΗα 
/Μτα, Ύ& ίμνχονίΛ•^ τ&ρ οφαγίο^ρ ^αηΗηη^ ΐίί ηο$η€η ΛϋΐηΛίΜ ίηάβ 
χρηοΛφ^ίρον βύίματ^' ο&ίΡ χα*^1«»α^ «ηΜηβηΙ) «(τΗ^Μλίβ βίΜΜίι βηύηαιη^ 
οΛμίατ ■αΛ^ήφ&η τί τον »ί^1 τωρ βΙ ρΓΟΦβτόήιιιι ίηά^ ιμΙμμ, «ιιιρβιΐ- 
Ιρ Αί$•ν τ» ϋγορτα Χίγ9ηΘ^α%*Αλ^ 4% ο ατλαΓ^Μ Βίί^βηάί: <Ιί€•Ι 
χΑΜν Ι^τ*** άηίΧογορ * άρνπαγθΛ$ίΡ9^ Ι^βοηΐίαπι Πΐ6ΐβ1ηΰα1•ιη : ΟίΰβΓ. ΝΗ» 
τα* •νρ τω τόν *Αλ»ίρον λογψ νηο ΒβΟΤ. Ι, 33, 93. 

το» νόνσβ4•§ς έη&4ι^ι ο νπο τοϋ 81. Οίο^^βη. 11,87: βη§^.€^ρΓ.Ι^ 

Ή^ς' πλήρ ^««Γ βΛρ ο ΆλΜίΡΟΒς Ι, 22. Α]ρο8ΐ. 111, 63. 

3^ος Μ^7'9*' ^*ΛΟχΗτα^ βλέηωρ η«1 82• Βιο^βη. 11, 93 χ 6τβ^. ^^ρ^• Μ 

*β^^* '^'^*^^» <^< ^^'ι^ά^ας τές 1, 29. ΑροΚ. 111, 93. 

ό 'Η^ ίστόρητοφ ηαΐ ηολ*μΜος χα» 83. ΒίΟ^^οη. II, 97 : Μμιιγ. 11, 46. 

ΚΤΛ.: ϋΐ ΑπιΙοΙ. ΚΙιβΙ. 111, 16, 7. ΑροβΙ. 1Π, 94. Οηίβ ίυ«π1 ρΓΟ^ 

ΝίΙζκΙιίυβ Αηη. «ιί Ηοηι. ΟάγΐΜ, τβΓίιίί «οοΙογ, ηβ ίηΙβΓτβΙβτ^β <{ηί• 

Τ. ΠΙ, ρ. ΧΙΪ. Λ>!η βοηβίβΐ: •<! ΡτΙΙΐΘκοΓβηι Γβαα- 

80. &ΜΜάΜ. £οηιρβΓΜ£Γ3βηιιΐ8 Ιίΐ Ι«ιηΙ)Ιίε1ιυ4 <1β V. Ρ^ΐΙιβ^. ο. 29, 
III, 2, 63 Υβτφϊα Έάοζ. ΥΠΙ, 59: ρ. 342 ΚίβββΙ, «4 Ηββίοιίιιπ» Ι,ιι- 14 0106ΕΝΙΑΜΙ 84 *^4ση6ν ίαιρβίν: ίηΐ των άνοήτω^ οφϋρα «ι ηόΐούν- 
την' η έηϊ τώρ νη^ρβολικώς αίηίζομίρωρ %ινΛς. 

85 "^Ιτης λόφο ς ι Μ των αφόδρα συμφοραΐς ίν^χημέ- 
νων »ο2 «α^* νη^ρβολην• 1. όαίρ$ίς ΙΗο^βηίΑΙΙΙ» , όέρ^ις Η«0«Ηΐ», «Κί. 3. "Αρτους Ιίφος 

οιιιη βΑάβιη ίβΓΟ βχρΙίοΑίίοηο Βίο^^η. ΙΙΙ» 10 ρτοίβΓΐ• 6ί«ιιΐ8 ΗβπηοΙ. ^ 3 : αΙβΓφΐβ ιαβΙο, 
οΙ ία ηοΟ. Λά Βιο^βα* 1« ο. -ίιι<1ί€•- 
Ιοιη 681. Ηίηο 1&υ<ΐ8ΐιιυβ ΡοΙγΒίαηι 
V, 32, 1ι <1θ «αβΙΟΓβ ηΜ οβτΰ 
4βΰ6Πΐβη(θη 7 άίοϋ βηίιη^ ο» /άψ 

Λαντος Ηραι ψϋνσαοψτί^,μ^γίατψ ηα^)^- 
ψφΌτ 7ίο$$ί9&α^σπον$ην ^ν(*άα^9^ςνη^ρ 
τον ηαλύς αοΙασ^α*. ΟΙβΑηΙΐϊ άβιΐί- 
σαβ 8€ΐιΐ6ΐι(ιβ, βίηβ <Ιυ1>ίο βχ είαβ 
ίΐΙπΓΟ ηί^^Ι ηα(ΐα»μ$ων Ιιαβ (ΓβηβΙ^Ιβ, 
ββρίΐ 8€ήρΙθΓ6ΐη ηοτβ €4 ΙοΰΙα ία- 
οαη^Α, Ιίθ6ΐ εβΓίΑ 6<1θ ΰΑΓβληΙ, ίη 
τιιΙ{^8 8ρ«Γ^Γβ ηοη άβΙτβοΐΑηΙβιη. 
8Μρίββίιηβ «άββίο α(ιιιι(ιιτ 8θήρΙο« 
Γ68: Ρΐιίΐο <1β Α^ουϋ. ρ. 319, 30. 
ϊ. 1 Μβη^^.: α^χη 0\ ως ο τωρ «α- 
Ια^Αν λόγος ^ ημ*ον τον παντός* 
ύς αν ήμίοΜΛ προς το τ^Α•ς αφ,ίστι^^ 
Μψψ ον μή πΐ}οςγ»ρομίνον ηαΐ το α^- 
^ααΘοΛ πολλάΜ»ς μ§γαλα πολίονς Χβλα- 
ψ*ν; ϊά, φΐίβ Γ6Π1Ι1Ι άίτίη. ΙίλβΓββ 
ρ. 489, 25, Τ. Ι Μ«ΙΙ§^.: τ*χ*α*ς όί 
«α* Ιπ^οτήμξΛ^ς^ ον πηγή χαΐ ρίζα 
ηαΐ Αιμίλιος παΐ <» τ» άλλο πρ^ςβν^ 
τέρας ρνο^α αρχής υποΜίτΟΑ η φν^ 
ο*ς ι 11 πάψτ ΙποΜθδομ§νΐα^ τω ^(*>- 
ρήματα^ φνσιφς όί μή η^ο'ύποΜΛμί^ 
ψης^ άτ§λζ πάντα, Έπίν&ίψ μοί 
άοΜϋ τ$ς ίνατοχως <ί»<Χ>* ^-^^χή 
^έ το* ημίϋν ]ΐα«^τός. Είκοτως 
ονψ το λόγιον ανί&η*{9 προς «ι;καρ- 
χάς τώ ήγ9μοψ* ^*ψ : ΏΐΟΟάοΓ• Μο- 

ΙοοΙι. ΙΡΙιίΙοβ. 6ΐ ΗίβΙ. Μί80€ΐ1. 6.11. 
ρ. 64 βφ Κίο••!• : καΐ μην «ύηκ»τ<β. 
όσο* ηαΐ ηρίαντό τίνος η>ρ4σ(θίς η 
τέχνης η έπ$οτήμης , ον» *οχον αμέ- 
λίΐ *αί ίΐς τίλος ΐΗανωοαα&αι, οη 
μη όϊ πέφνηί τουτ ^1^ϊνα$ σχ*όον, 
ως ίπΐ πάντων ίατΛ πραγμάτων οράρ 
των άηο το» παντός αίώιτον . ίΐς ννν 
^9ρημίνων *1ς το ηοινον Α^ρωποι/ς, 
ΚίΐΙ αι^χη φηο^ν η παροιμία παν^ 
τυς ημαανι ηίβτοείύβ ίη ΜθάίοΐΒβθ 
Υβίβηη. ίϊΜ). 11, ρ. 172 Οι^β•: 
Ήαίοάος μ!^ ημιϋν τον παν^ τος φηοιν πνοΛ την αρχην^ προ» 
τρίπων οΐμαι παΐ «Ικχ τούτου των 
αρίστων ίπιτη^ίνμάιων απτ*α&α$^(ως 
'ίοίς γ% άοΐαμένοις ίζ ήμιοίίας ηόη 
προηννσμ99ον τοΒ οπαυάάαμβη-ος• οι• 
πολλον όϊ οντος τον της -ημΜΛηίως 
μοίρας πλείονος Ζμως βίΤ τον λ(§πο^ 
μίναν προς την τον παντός ανμπλή~ 
ρωσ^ν: «1ί« οοηβ^βπηιΙ θΐ ιϋβίβη• 
βίιηϋίΑ ΰοηΐυΐβπιηΐ Βοί88θΐΜΐ(1ιΐ8 «ά 
Μηίηί Υ. ΡτοΰΚ 137. ΟΒΙκιηιη •<Ι 
ΙΙοηΙ.£ρίΒ(.Ι,2,40• Κλέαρχος *τλ.] 
1ΐΑ66 ΟΙββΓοΗί άιβραΐβΐίο «Ιίαηάβ 
ηοη ηοΐα: ίη Γ6ηι οί. ΗβΓοά. VI, 
52. €. Ο. Μιιβϋβηιβ Όοτ. Ι, 90. 

84. Οίο^η. ΙΠ,3: ΟΓβ^.ΟγρΓ.Μ 
Ι, 66. Μ30ΑΓ. II, 50. Αροβί. ΙΥ, 9. 
Αά βχρΚοβϋοηβηι , 8«6ΐιη<1ο 1θ€θ 8 
ΒίοκοηίιηοΜΓοροβίΙηη, «οοβάίΐδοΐο 

«ραα ΡΙηΙ. δοΐοη. 14: η&€λον γαρ 
... *Αα*ος νατ^^ζον ά§άάρ&α λ 
ηάπίτίτ(ίΙφ&αί γένος, ί. €• όίόάρθ-οα 
ωϋτί γίνέσθ-Μ άοΗος, υΙεχρϋοΑίΟο* 
η68 ><1 Ιι. 1.: αΙια βοάβη ηοιίοβχ- 
ρΙίοβικίΑ «<ΐ8<»ίρβ6ηιηΙ δοΐιββίβπιβ 
λά 6γ6|;ογ. €οηη(1ι. 533 βΐ ΝίΙχβοΙιίιΐΒ 
ΑηηοΚ. «ά Ηοη. 04 Χ, 19, Τ. ΠΙ, 
ρ. 92. €θ1θηιηι βοάβηι ββηβυ Αη- 
8ΐορ1ι•ηβ8 Μ«^^ον αϊψπν άίχΜί: ν. 
8ο&ο1].' «ιΙ ΑιΐβΙ. £<ιαίΜ. 959 βΐ 
Ββτ^ΐάαβ ίη ΜβίηβΙιϋ €οπι. Ογ. Π, 
2, 989. 1067. 

85. Μ«€«•. Π, 5α Αη. VI, 5 : 
£θ8ΐΑύι. «(ΙΗοη.Ε Τ, 128, ρ^1175, 

60 : φααΐ όί πς "Ιλέον ηατίνηνέχ&ωΛ 
^ίΐααν την "Ανην^ ό*ο ΜαΙ'Άτ^ς 
λόφος «χ«Γ, ον ο Ανηοφρων μέμνη••» 
τα«• τοίτΓο ^ί ααηίως πέπλαατα* ό»ά 
χά/ς Μγάλας δτβς, «ς έπ ^ιος οί 
Τρω^ς ίπα&ον^ ων ϊν^ηα »αΙ Ίλ^άς 
Λα* ω ν [▼. ίηίτ. II, 93.] η»;ι«ροι.- 
μ£αοτα$ι ιά. ίΙ>ϋ.^,591, ρ. 157, 7: 
ο&9ν *αΙ Αοφος "Ατής ίν Τροέη 
παρίΐ Ανχόφρον*^ ^ν&α νπο ^ιος έηιίνη 
έί^η% ως *αί Ιν τοίξς ^ΑπΙωψος 
ηβΛ 'Ηρ οόωρου όηίοντακ £ΐ Α«|| Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤυΚΙΑ Ι. 15 86 *^ί%%^ηος /ίάρ^υς': ίηΐ %ον ηίύ%οτά%ον ηαΐ άλ^&ί" 

σναγον* ηαρσσορ οί *^^^αΗΗ άλη&Βΐβ* 
^ ^^ίτβψ^ς ορά ωση^ρ ή αί| τηψ &άΧααααψ: έη$ 

%Λρ ψίλ^ηϋρωτ' ωςη9ρ ^ «ι{ την &άλααααν. 

88 *^ίφέψ%%ς τήψ νηέρ»^ τοψ ηόόα ίίώχουίϋνί'έηϊ ^ 
%άν %ά άψηγιααΐΛ »«φαΛ««ηό^«^, %ά ηΒρί%τά ΰί ηροτι* 
μάψ%9$ν. 

89 *^4φρο9ί%^ νρ %€&υη^ν: ίηΐ των άχαρίστων παϊ 
ανβηαφροϋτων^ ηαρόβΟΡ '^ίφροϋτ^ι ύς ου ^ν^ταί. ΙΜο^βηΪΑίιιιι 91 ΑροβΙοΙΙιι• οαι. 4.. φΛληάη'ίττωρ τίοΐψ Βίο^βηΜΟϋβ οαιη 
ΓβΚφΐί•. ^ ωςηι^Ι ^^ ΜβΟΑπα•. ?/' Βΐθ£;6ΐιί«ιια• βΐ Αροβίοΐίιιβ οπι, ίΐς 
Οάλασσατ νίά»ΒΛ , τη ^αλάοαν ΜΜΑΠαβ. 5. άψίντ άι αψίΐς^ «Ιΐί^|118 
ΙμΙϊο, βιβίβΐ ιραιΐ ΑροβΙ. IV, 51. να^ρώαν ά, ψή Βύνη «ιϋουΐυιη 

τηψ ηΐ«Ι« Οίηίΐΐίΐ. 6. ηαραΧιμηανόττων βΐΐί^Μ. ποοημοψτΜν Α, ηρο- 

αμημίψΜν 8ιιΐ(1λ8: V. ΕηβίΒΐΗίιιιη. ηα^»ά Ύια^ίάι^ «άαιΙ βαΐάββ: τ. βη- 
ΟΦΙΙ. Βΐΐ ΑροΒίοϋαιη. ^Ατγς λίφος ιιοπι«η ιηΐΜΐΐΜηιιιη 
ΤΓΟΜβ: Η«•τβΙΐ• 8. ^ίτ*Λλοφύς — ' 
80η1>β ^Ατης Ιόφος •— ύντ^ το ^ΙΧλοψ 
ίΜολίντ• ηρβττον: Ιιίηο Γ•7θορΙΐ• €«»- 
83Ιμ!. 28: ή ά* *ιΦ§9Ρ αχάαασα βα»" 
χΟοψ άτομα ^ "Ατής αη' αηρ^ν βαν- 
ΆΐοψοχτΙστωψ ϋφ^ίρ^ το$6Μ* άη 
«ν^ΓΫ^ νοχ' Άλίξάψ^ρα λόγων, ΐϋ)λ 
8εΙιο]Ι• Βίΐ€ΐιιιΐ8ηιΐί: α;κο τωρ τζς 
Τροίας ηορυφωρ' ϊστ^ ό^ ορός Τροίαΐί, 
•που «;ι<α^^ ή "Ατη : ΙΐΒβΗΐΐΒ βίρΙΙ- 
ηΐ και Τηΐχββ •<Ι Ι/οορΙΐ• Ι ο.: 
844. λροΗοϋ, ΙΠ, 12, 3. δίβρλαη. 
Β^η. 8. "ΙΧλορ 6( «ί. Ηβτηίιιιη μΙ 
ΑμΑ. ι ^ α ο. Μαβηβταηι ιη Ετ- 
βαιη €ΐ βηιΐιβη Εβζ. υηίτβη. β. τ. 
ΡβϋΜ ρ. 106 «Ι ηοϋ μΙ Βίο^6ΐι. 
ΠΙ, 10. βίιαΰί πμμΙο ΕιηρβιΙοοΙββ 
βροά β/ηββ. <1θ ρΓΟΓΜΐ 89 Ο ατής 
Ιί*μωρα ΐοπββίτθίη άλοιηοιιΐιιη 6χ»- 
8οί«ιΐίαιιι 86(1βηι τοββτίΐ. 

86. ΙΗο^ξϋο. ΠΙ, 11 : ΜλβλΤ. 11,61: 
Αροβί. IV, 26. 

87. ΙΚοβ6ΐι. ΠΙ, 8: ΜβΜτ. 11,56. 
ΑοοβΙ. IV, 18. ΟίρΙιίΙιιβ Αΐΐιβιι. 
ν1, 236 Β: άχίΡ^ Λ τι^£ .τοΰ μα" 
γ^ίρου το'^ *αποόν ι ΗΐΐΐΑΓύΙΐ^ άβ ΓββΙλ 
ηΐ. βιΐ(Κ6ΐΜΚ α 13, 44 Α: βαρνς 
μ^ γαρ 6 ακροατής ηαΐ φορτικός 6 
προς τιοψ ατίχχτος ηαΐ . ξίτινής το 
Ιίγομ*ρον: Ίμοικλ, Κβτίτί8€. $. 30: 
άτΜς αΛοβΙΗιωρι ί1ή4. $.46: άτ%- 
ύς φίΒΛ^ν Αββορ. ϋιΒ. 114 δοΐιη. : €λμτ. ρτο Ρΐ8Φ€. 11, 26: •ιιιίίο«« νοί 
%ηί€ηί%9 0ϋηΙΪ9ηί αίηηί^ α απ • ΐΜ § €< ι ι<ί 8 ΐ ρ/6ΐΜΐι' . 

88. Αρθ8ΐ.ΐν,51. 8υι4. 8. «νν 
ΐ(ς. Ευ8ΐ«11ι. «4 Ηοη. 04^88• £; 
260, ρ. 1534, 5: μ όϊ ηαλα$οΙ τήρ 
νη4ραρ σχο$ρίορ ίρμηρ^υσαντίς κέρα- 
τος %ον χατα τορ ίστον ω αρίίται 
καΙ 04αηίΡίταΛ ^ ηροφέρονσ» χαΐ παρ~ 
ο$μίαρ ίηΐ τΛρ α μ>ρ άίίί}^αβ^ άφ$4ι^ 
ν«», α 4ί μη ύίί ιιρ«τοΐ!κΓ«τ ^ το 
άφίρτ^ς τήρ νηίρατ τοι» ηόάα 
4»«»ο«τσ«ν* ηχονρ α^£σ«, μΐρ τ» 
άοαγχαΖα^ :ίροτΑμ&ρτα§ όϊ τα μη 
προέργον' οί ά^ αντοί καΙ πλίνς, 
ύχΐρας φααΐρ^ η τα ίκ τον άκρον 
της ού-ορης ΙΙημμίρα αχορρία η τους 
τροχίλονς χ ύΙ. Αρθ8ΐ.νΐ,76 ϋ>ία. ΙΙΟΙΙ.: 
8ο1ΐ4ΐΙΙ «4 ΐΛ€Μΐη. Ι)ίϋ. ΜοΗΙ. IV, 
1 1 γίχορί 4> ιια« αηο τούτον [χίΛίρΛ} 
ηαροΛμία Μτύρ α όίί '^χαρ αφίντωρ^ 
α ό\ μη ά*ν κρατοΰηων^ ΐΐΒί 8ΙΙΙβ 
τ• ^ηΐ ΐΜυιη ρΓσνβτύίηιη 6χοί4ίΐ. 

89. Αροβί. IV, 58 Οο8ιβ<|ΟΒ•ι 
νβ&βιί 8068 ηοη ιιηιη•ΐ8η Οίοκβ<- 
βίΑΜίβ ρο8< ΑηβΙορΙΐλΐΐύΐη βΙ βΠοβ 
εοηΙ«ιι4ιΙ , τ. ΑΗ8ΐ<ιρΙι. Αοΐιαπι. 793 : 
άίΧ ονχί /οΓ(ΐ9ς τάφρούΐτ^ &νίτα$, 
ΟΜ τ. δοΐΐοη., 6ίυ8({116 8€Β(βΙΐΐί& 

Υβι1>ί8 €οπια(ι 4β ΝαΙ. Βθογ, ο* 24: 

νς ΰια τήρ αηα&αρσίαν α^^1«γ^^ «(/'• 
τής έΙροΛ ά•κ*τ^ άβίίύάϊίχα: Ιβπιοη Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 16 0106ΕΝ1ΑΝ1 

90 *^4γ^αρνιηο} ονοί: ίηι των ρω&ρώρ «α) μ9]Μίλω^. 
91* *Αδ$λφός άνίρΐ παρ^ίη: οτί' ήροχίμητέβν χοίς οι- 
Ηΐίίονς ίηϊ βοη&Ηαν• 

92 ^ίνλητον βίοψ ζ^ΰ^ ^πί «ώ^ 4ί«ίλοΐΓψ{ωρ βίούντ^* 
ηαρόαοί^ ίηην^ρούντΒς οΐ ϋευΧ^ϋϋ χουβ ^νοίΗας Ιξ €ντε- 5 
λδίας έζων * ένίΒν&έρ Βΐλψιταίΐ^ ^αροι^Μ ίη) τάν ηαραΌ'ίχων. 

93 Αντί/ ς α ντο ν ο ν τρέφων χννας τρέφα: ίηΐ τών 
ίχηοροννιων μίν^ έτέρονς ^^ τρίφ€ίΡ έηαγγ^λλομίπΛΡ. 

94 Αντος ^φα: ίηϊ των άναγ^ρϋψτ^ν ίπ{ '^α^ ηίοτ^ως 
άξιον. * ^ 

95 ^ΑηοτίοΒίς χοΐρβ ^γίγαρ%αί οΐ^ρ ων Ματέφαγες^ 
άηοίωοας ηΧέΙονα. ^Εη\ τών ούν *ίθϊς άΐλοτρίοίς οΐς ηρ- 
ηαοαν ηα\ τά ϊδια ηροςζημέονμίνων ηαΐ άηοναίως αυτά 
%ίχταβαΧΚύ μένων. 

96 ^Ατταγας Νονμ%νιφ οννηλ&β: μέμνητηι ταύτας 15 3. « ι ς βοήθ-Μΐψ $9 χαί^ 9ΐΜ4ΐττάιτ<»ς βιιΜιβ• 4. Βίο§;6ηίΗΐιι» άβ- 
βίηίΐ ίη τ. βιούψτωψ: η^ψΆΛ ΙιαμΙ 8ιιη18Ι» οιηιηίβ Ιβηιβιι ττ. ^ρπυΘ-ίρ 
ΛτΙ, 7• αιιτοΐτ ον -^ ν(}4φη δαιάΜ: Βιο^θϋίβηί νβΓίΐΑ 6Χ ηοβίτο 
Ιοοο Τ68ΐί1ηβιΐ(1α ββηΙ. ΑηΙίιρΜί Ιθ6ϋο «βββ ^άβΙιΐΓ: αντος οπίΌτον ου τρί^ 
ψων *νψΛς τ(}ίφας. θ• ίΐατ§ηαγγΜομ4νω> Βίθ(|^βηί«ι11ΐ8. 9. ^φι^ ά. 

α λίγονα*ψ ψοβί αψαφ9ρσττων ίηββίίΐ Οίθ9β]ΐί<]ΐυ8. 11. «ν (1 οη. 

ί2,Λλί•Ψ ά. δΐΐίάββ βΧρΙίύλΚ; ίηΙ τύν μιίζοψΛ τιμ^ρίαν μρ ζμαρτοψ όιόόν- 
τνψ, 15. αττνγας ά: 6ΐ 8Ι€ βΐίβΐΐΐ ίη£ηΐ. 

β1> Αι^ίτίβ βυβ• Υβιιβιΐ ιη«€ΐιι(οβ 91. Βίο^οη. 111, 29: ΜβοΜτ.1,29. 

€«Ηίιηβ€ΐια*, άβ φΐο τ. Ηβοΐΐφπιιη ΑροβΙοΙ. Ι, 36. ϋβιίΓρβΙ Ρίπηαβ 

βοιηηΜίιΚ. €ιΑίηι. 39, ^βϋβοβίυτ |^*Ι.ΙΥίΒΜαη<οηΑιΐ£€<Μ.6τ•6Φ. 

«ραά Αΐ1λ6ΐι. ΠΙ, ^95 Ρ: οτ» ά* οψ^ 2ο7: α09ΐψο'ί «. π,^ φψίΐ τοΓιτο ά»} 

% ως ^ΑψρούΙχη νς έ^ιί<τ«» μαρτυρία νο χοΰ λοστοί* , «»ς της φύσας ονρ- 

Καλλίμαχος η Ζηροόοτος ίρ Ιστο^»- χρόφον παΐ γψηαίας φιλίας ηαρψχο- 

η9ϊς νπομρημαα* γράφων ωόα »*Λρ^ β^^^ ίΐηύλαναψ, 

γίίο*^ *ΑφραόΙτη ν> ^ι>•ικτ• κιαΐ ή 92. Βίθ§;6η.ΙΙ1, 14: Ονβ^ΧτΡ'^.Μ 

ίορχή καλί^αι Υστι}ριακχ ϊάΒΐη βχ Ι| 67. ΑροβΙ. IV, 33. 

Αϋϋρΐιβηβ άβ ϋγρήΪΛ άθ€Β% Αύιβη. 93. Βιο^βη,ΙΙΙ,ΙΤ: Οηι^.€τρτ.Μ 

ι ο. €ΐ οαιηίιιο Ιιοο ΜηπιβΙ «θ ββ- Ι, 72. ΑροβΙ. VI, 44. ΜβηΙ. Ργοττ. 

ΦηΒοίαηι ρηβΐΜίοιη ]>«8β ^βίαηι «>- 8. αντορ, 

οβρίυιηοιιβ ίυί886, βχ 8ΐηι1>. IX, 6, 94. Βίον6ΐι.ΙΗ, 19: Αρο8(.ΙΥ,39. 

17 ρ«43θ, «Ιίίβ, τ. ηοΟ. «θ Μαοαγ. υβαιρβί Αΐίΰΐιββΐ Αουιηΐηαΐ• Μοηοιί. 

11,70, €6Γΐαιιι τίιΙβΙυΓ. Αΐηβ τθιό ίη £ιΐ8ΐ«ϋι. 93 Εΐϋββ.: ηαΐ ο η αι^ 

Βίίβ ροπβοβ ίπιιηοΐ8ΐθ8 ββββ ηοΐυιη φΟίγ^οίτο (ΕοβΙλϋιίτιβ) φωνήτίς ^στι 

ββΙ: τ. Αϋΐ«Β.1Χ,396€.Χΐν,β57Α. &9ία ... »«τ1 ως τ«1ϊ ηυ&αγαρίΛοίς 

νΐΙΓΓΟη. Ι'. Ι^. V, 97. . Α^ΐβ^ίο το Αντος νφατο ηροβαλλόμ^ρος. 

ΐΛη\» ΜβΛίη Μϋββο γΜβΙατ: τ. 95. Βίθ9€η.ΙΙΙ,32:Μ6§ρ,θ7ρτ.Μ 

ΗβηβίηκβΓ «ίΐ Α08ορί (Λ, 230 ΡαΓ., Ι, 68. ΑροβΙ. ΙΠ, 69. 

220 δοίοβίβί 96. δηίάΜ: "Ατταγΰ^ς ψουμηψίωι 

90. Βίθ96θ.1,26:ΙΙβΒ}Τ€ΐι.:'^;(Τ«^- παροιμία ίηί τωρ **: οΐ ηοΙΙ. «ά 

ψΐΜοΙ οροΐί ίπΐ των μ9γάλωρ οίίτ^ς Ι>ίθ{[«ΐΐ. νΐϊΐ, 18. Μ«0«Γ. VII, 90. ο 

η^ορι €(. ηοΙΚ. 3<1 Αρο8ΐ. Ιϊ, 90. λφτ^4της] κείΙβΙαΓ £»ιιΐ6οη ΜβΙλ- ΟΕΝΤυΚΙΑ Ι. 17 

της ηα^οι/ι/α^ ο λογοθέτης ίψ χΛΐς 9ίν%9ν β$9%αφράσ9σίΡ 
εΙς τον βιον τοί) άγΙου Σ%%φάψον %ού νίσν* *£ξ ίστορίαβ 
τοίαύτι^ς. '^ταγάς τις θηταλος ηαΐ Νουμι}ψίος Κορ{ρ&ίος 
ύιαβοψοι Ιηϊ χαηία γβνόμβνοί ψίλίαν ηρος αλλήλους έση^ξ- 
σα$^ο* 9ίλψιταί ουν η ηαροίμία Ιηϊ άνο ηοντ^ρων ουψηλ^νο^ί. 5 
57 ^Ιϊδον ηρωητω η$ρίηέοοίς: Μ των ηαταρωμίρηρ 
τίνί• 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ Β. 

^ βάτραχος Σηρίφιος: Ιηϊ τών άφύνοίν' ηαρόαον οί 
έψ ΣερΙφψ τ^ νψω βάτραχο» κομίο&έψτ^ς $1ς Σηνρον ου 10 
φ&έγγορται• 

^ Βυζίνη παρρησία: ίηΐ των αφόδρα η$ηα^^»αομ€^ 
νων' άηο ΒυζΙνου του Ώοοαάώνος μηά ηα^^ηοίας άύ 
ίίαΐΛγομένου• 

100 Βίος ίζτ^υλη μένος: έηϊ των αχρηατωψ* άηο μ^τα-- 15 
φοράς των αύλων, οι όταν ουντρίβώαν, ίξψβληο&α» ίΐ€- 
γεταί* ίν&ιν χαΐ* Νους ηαρΒ^ηυλη μένος• 

1. ηΛρ^ιμΙας] /ιαρηι^/ας <!. Εζ Ηοο Ιοοο ΙβΟΟίΐΑ ία δοΜύΐ β. ατ- 
τβγά^ βχρίβη^β ββΙ. 6• ΙηΙ — τ#»^] όηλον ΙΝο^βηί«ιιαβ. 10. "τρνηοψ 
Η ηύραα&Ινης — Σκν^νν Βίθ£;βηί«ηα8 οίη.: τ. ί1)ί ηοϋ οηϋ. ' Σλό- 
ϋ•ψ ά. 12. Βυζηψη ά. 13. Βυζηνονά: ν. ηοα.€ηΙΙ. βά ΖβηοΒ. Κ ο. 

ρΙιηβ1«. ΕβΙ βαΐβιη ίη(βιριιιι^6η<)ιΐιη ην συνίλθ-ίΤν *Ατταγάς Νου» 

αΐί ίβ€Ϊ, ηοη 1{αβπΐλ<1ηιοουιιι ίη μηψίω η§παζοιμΙαστα»• , οιτνω ηαΐ 

οοάίοβ 8€η(βιιΐί« οοπϋιΐΐι•ίιΐΓ , αΐ (τνμφννίαι ^α^μσηω&ης. Αά ββηίβη- 

η^άοΓ^ ΗβΙβρΙΐΓ88(βη ηοη ΐΑηΙυηι Ιί«ηι οΐ ίηίτ. II, 26. Μαοαγ. VI, 20. 
ρΓ0Τ6Γ&η Β%ά €ΐ ΓβίΝΐΐΜ αιί οπ^ί* 97. Ρίο^^η. II, 43: Αγβ. Ι, 46. 
ηβηιΑΛβΙ πΐ€πιπιίβ•β. Νοη ββ4 ιΙ•. ^9. Οίοίβη. ΠΙ. 44: ΜβοβΓ. II, 

ΟοοηίΑηι θΓ.β€β φΐωΐιιιη βοιο 8ΐ^ γγ ^ ζ ^^ , ^β. ΑροβΙ. Ι V, 77. 
ρηβηι ^^η10^1β ΥιΙ• ηοηιίαηι β4ΐι«« τ ιΓ η λπ 

€81, ίΙίΑηιίη ρηββίβηΰββίηιο βΐ βηϋ- ^^• ^βη^Ι). II, 63. 
οαί8βίηιονίη^ο1κ>ηβη8ϊ ΰο<ϋθ6 βτοίτί. 100. ΖβηοΒ. Ιϊ, 64. Οίοκβη. Λ1Ι, 

Ηΐ€ ΙιαΙμ• Ιοοαηι. δβπηο ββΐ <1β 44: οί. αηηοΟ. βά ΑροβΙ. ΧΙΥ, 36^. 

ΟοηβίΑπϋηο €ορΓοη7ηιο «ίβφΐβ Αηβ- Αι11ιί1>6( I^βο Βί «οοη. V, 5 1 € Ηβλβ. : 

»ΐ8^ορ•(ή•ΓθΙΐΑ€οηβΐΑηϋηορο1ί(3ηο *να τΐ χάι>τα μέτρφ *αΙ στα&μφ 

Α ίρβο 0Γβ8(ο: Οντ^ς 9νψ σνρ^ρα^ ([ν&μίίων τα σα, βααΛ^υ^ ως άκρφή 

μονση^ χ^ς ^Ι'τναράς ταιη:ης όυόό•ς οτά&μηψ ίΐροί σ< καΐ χορορα σωφρο- 

ηαΐ χοίτφ όή το ^^ίμίψον, ρνψίλΟ^όψ- ούνης §ΰ^ΰτατον^ ηα^ορ^μ αρόραγίν-^ 

χας ν#ΤΓβ/δ ΝονμηψΙψ^ γράμματα *αΐ»ν ουτωκαΐ ΨΗίνΜον, αρ»πρίαη 

*ηά ηάσαψ ηολ*ρ ΙψοΙτα καΐ ίτιορ- Χ* ««τα χάς μάχας τνγχάψιηα ηαΐ 

χίαψ ητλ. (Οοάβχ Μβ. Υίηάοΐ). XX, αΛαταγώρΛί/τον , ίγΐίνλ*νό*ΐα&α» τψ 

ι 170).» Ββΐΐΐΐΐίζβη Τβη άβη βορβορω χωψ ηβύνΛρ ηαΐ βίοψ μί- 

Βτίηί. ΚββρβχίΙ ρτοτβΑίυηι βΙΪΛΐη τοάιωπί^ρ ηαρίξηυλίζμίψοψ καΐ 

ι ΒοίΐΜΰάοΜ ίη Α. Μ«Η δρίείΐ Κοαΐ«η. αρίτορ, αφρ^χϋρχα ηαΐ αντψ'χης ^Α*- 

Ι ν, 3ί3 : Μ.αΙ •ΙοΙρ αλη&ώς ηα&ά κΐας α/οντα τψ αημψτ, ΜΛά ταΓτα 

(ΐΐϊ9ίΧ»ναης €2α*υκχαϊα», ηαΐ ψίνηταΐαι^ αυταναμίον του οον Λί^^"^^» *^«- 

ίιοία ΜοΙ η '*^^ ηονηρ9υομίνωρ σνρ- χονς^ Χαμηράρ χμ του γένους ΐΐκοντα 

' •^ Λ ^«^^* ^αβ^ό^ *αί ηαΟ^ τψ οπράν; 

Δ 18 ΒΙΟΟΕΝΙΑΝΙ 

1 Βοίύτιον ονς: έηΐ ιώρ άναίΟ&ητων %αϊ «ΛβιΛβντωΐ'• 
9ΐς τού'ίο γάρ ίοΗωητορτο οί Βοιωτοί» , 

2 Βονίβ έηΐ γλώσοης: έηϊ τών μη δυνάμενων ηαρ^η^ 
Οίάζεο&αίΤ εϊληηται ά^ηαΐ έπϊ τώνδίά δωρο9ο%ιαςηονχαζον%ων. 

3 ΒαΧων φεύξΒΟ&αί οϊα; έηϊ τών χα%ον τι δραοάν ^ 
των %αϊ οίομένων έηφνγ^ίν, 

4 Βάλλ' ίβ νδωρ: έηι τών ολε&ρον άξιων" οίον κατά- 
ηόντιαον* τοιούτον χα2 τό' βάλλ* ές χ6ρα%ας, βαλλ 
Ις φ&όρον* το δ^ βάλλ* ίς μακαρίαν ίηΐ καλώ. 

5 Βονς έηϊ αωρω: έηι τών η^νηα&ονντων ταττομένψ ίΟ 

6 Βοΰς ύηο ζυγό ν: έηϊ τών άεϊ μογ&ούντων. 

7 Βορβόρφ νδωρ λαμηρον μιαίνων ονηο&* βνρ^- 
α€ΐς η ο τον: η παροιμία έηϊ τών τα πάλλιοτα τοίβ αΐ^ 
οχΙοτοις μιγνύντων. 

θ Βατράχοις οΙνοχοΒϊς: ηρος τούβ παρέχοντας ταύτα, 15 
ων ού χρί^ζουαιν οί Χαμ βάνοντας» 

1. βοίότοιον'ά: Τ. ηοΙΙ. οήΚ. βά Οίο^βηίβηαιη. 2. Βοιωτοί] βιωτοί ά. 
4. όωροάοΗίον ά. 5. βάλλων ά, Αρο8(οΙίυ8. 7. ίΐς νόωρ Ζβηοΐ). Π, 72 ; 
οί. ηοα ΛάΑροβΙ. VI, 56. 8. τοιούτον κτλ,] Βίο$6ηί3ηυ8 οηι. 9. **ς 
Μαηαρίαψ 8υιάΑ8 , φΐβιη γί<1β. χαλώ] 6Χθί<1ί886 ηοΙιηυΙίΑ Υ€γ1)Α τί<ΐ6η•^ 
Ιυτ: τ. ΖβηοΜαιη. 10. ΑάάίΙ δαΐάββ: η ΙχΙ τών άλοονντων^ κα» <^««« 
φιμον Ια&•ί(ΐν κωλυομένων, 11. ν.ιο] ίηΐ ά. 12. ον ηο&ίν ρήσης ά. 
16. χρήι^ονσι Λ. 

1. Οίο^βη. III, 46: ΑροβΙ. V, 16". ηάντας αυτούς χα* ποΐί1!ς ον$\ν νη^ρ 

Μ II, 49! Μαο. μ, 88. ΤΗοιη. Λα- ο. Βιοί^βη. III 53: Αγ8. ΧΠΙ, 19. 
ρβΐ. 55, 7 ΚίΙβοΜ.: ν βονς. ο,)χ ο 6. ϋιοίβη. III 54: Αροβί. V 6. 

βονς, άρο^νικώς ό\ μόνον τ^ν της Αά ββΠίβηΙ,Αη. οΓ Μ»€«Γ. V 6 : €.€. 
ηαοοιμίας ίχφίρομ,ν βονν, οίον τον ^^ Ν. ϋθΟΓ. II 63, 159: 6αι*« ... 
βονν^πΐ γλώττης φίρ,ιι θ(. ο^€^>,ηαΙαβ αά .^ηι, 

*^ ^ ^ ,ιιτ «« Ι> 68. Μαοαγ. II, 84. ΑροβΙ. V, 14• 

. 3. Ζβηοΐ). II, 71: ΑροβΙ. IV, 83. «ΥβΛ» Ηαθο Αθ8οΙι^1ί Ευιη.680 «ά 

4. Οίο^βη. 111,51 : 0γ6^. ΟγρΓ.Ι. ίηιηιυΐΑΐίοηβδ ία Αρβορβ^ο εοηβΐίΐα- 

I, 67. ΜβοΑΓ. II, 72. ΑροβΙ. Ιν, 84. οηάο λ\} £ρ1ιίΑΐΙο ίηίβηίΑίθβ ΑρΙβ 

β^χ}; — χόραχας] Ζβηοΐ). Π, 77. ΓβΙαίΑ Α ΒοεάβΓίίηο (Ρτο^. ΕγΙαο^. 

/9άλλ' — 9 &όρον] Μαοαγ. II, 71 . ΑροβΙ. 1 820) οοΙοΓβιη τβίβΓΓο τίάβηΙυΓ Ρ7- 

VI, 65. VII, 95. Αγ8. XII, 75. βάλλ* ΐΙια^οΓευιη , οοΙΙαΙα Ι^βίάΐβ θρίβίοΐβ 

— μαχαρίαν] ΑροβΙ. IV, 72. ναΐ^ο Α[>. ΙαιοΙ}!. V. Ρ}'ΙΗ. ρ.75: ίγκίρναντι, 

ίθβΐη φΐοά <2ς ί}^ον βχρΓίΐηβΓβ Ιιαπο γάρ η&ίοι τίταραγμίνοις χα* &ολ€- 

ίοπηυΐβιη ^ΓΑΐηιΠΑΐίοί 8ΐΑΐυιιηΙ: ν. ροΤς &*ωρήματα καΙ λογούς &ίίονς• 

Αρθ8ΐθΙ. 1. €.: Αάά. ΡΙΐοϋυβ τ. ^ς καΟ-άπίρ η τις πς φρίαρ βα&χί βορ- 

ολβίανι ως ίΐς μακαρίαν ' το <1ς βόρον πληρις ίγχίοι κα&αρον χα• 

>^οι;: 86(1 ϋοηο ββηβα οΐίΐη ΙΙβΙΙΓ- όαΜς υάωρ' τον τ« γάρ βόρβορον 

ρΑίιΐηΐ Ηθ6 (ϋοίυιη 688β , ΑπηοΐΑτίΐ άν*τάρα\^ καΐ το νβωρ ηφάνιαινη ι 

Ζβηοΐ). Π, 61 6η. ΙΙβυΓρΑΐ ΙυΙίΑη. ΛνΑΐζίαβ Αά Αηβη. 146. 

€α68αγ. 333 Α: βάλλ' ίΐς μακαρίαν 8. Βίο&βη. III, 57: Μαοαγ. 11,75. 

*?ίΐί» ο ^ιόνναος' Ιπισκώπηις σν ΑροβΙ. IV, 78. €ΕΝΤϋ»ΙΑ η. 19 9 Βα%ράχφ νίωρ, ηαί, Γαλ^ οτέαρ: ίίύ %άψ τανχα 
ΛΜντων, οίς χαΙρονο4ψ οΐ Χαμβάνοντίς* 

ΑΡΧΗ ΤΟ Τ Γ. 

10 Γρώ&ί ο αυτόν: άηόφ&ίγμά ίοτι Σόλωνος ' τάττ^ται 
α έηΐ των ύηίρ δνναμιν ηομπαζόντων- 5 

11 Γρανς βακχ€να: ΙηΙ των ηας/Α καίρόντί ηοιούν- 
των* νίαις γαρ ηρέη^ι το βαηχεν^ιν, ΐ^γονν το χόρευαν. 

12 η λ ως αυγηρούοιος: ίηι των άκόσμως %α} ατάκτως 
βίούντων* τινίς γαρ ατάκτως γ^Χώντες τάς χείρας ονγ- 
χρσνοναι. 10 5. ΙηΙ τ&ν ντί^ρ ο ίίσιη, δαίάλβ. Α<1<ϋΐ ίάβηΐ: ΓνΰΟ•^ σ αυτό ψ, 
Λοί, Το νόμισμα παραχάςαζον: ηαρα/γίλματα ΠνΟ-ιχά, τοντί^ 
στ», τη^ των ηολλων όόζης νπίρορα ηαί ηαραχάραττί μη την άλή&α<ιν^ 
αλλά το ψόμ*αμιχι ββάβηκ β Υ βάίΐΑ βιιηΐ ίη Αρρβικί. Ρτοττ. Ι» 81. 6. 
χορψνη δοίάλβ, βχ ίηΙβΓροΙβϋοηβ , υΐ τίάβίατ. ηαρ* ωραν Βίο^εηίβηυβ 
6< δαίάλβ: ηαρά ηαιρον 6(ί&ιη ΖβηοΜυβ. 7. νίαΐζ χτΛ. ΒίοςβηίΑηαβ οιη. 
πρίΛη το χορ«Μ•9 ΖβιίοΙιίιΐΒ II, 96. 8. γίλως σΐ/^αχονσιος (1, γ, σΐ'χ- 

Μροτονα$ος 8ΐΐίθΜ: γ, ίη*γηρούϋΐΛς. ΑροβΙοΙίΐΐΒ. 9. βΜ>ύντ^»ν\ γίλ«νχ»ψ 

ΑροβΙοϋαι. τας χίΐρης η τονς ηοόας Ζβηούίοβ. 9. ϋίο^βο. ΙΠ, 58 : <χΓ6^. ΟνρΓ 1. 
Ι, 71. ΜβοβΓ. II, 76. Αροβ*. ΐν,86. 

10. Οηρ €/ρΓ. Ι- II, 76. ΜβοβΓ. 
ΙΠ, 3. ΑροβΙ. V, 55. Οβ βυεΙοΓβ 
5«ηΙβηϋ8β άίβριιΐβΐ δοΐκ^. βά ΡΙβΙ. 
ρ. 383 ΈΜί.: Ιίγοναι Οί οί μ\ν Χί- 
ΐΜνος ίΐναι το άπόφθ-^γμα^ οΐ β\ 
Λάβνοζ (Αώβιος βίβΐ).) ίΰνούχον τ»- 
ψος ψΜΛϋόρον * ο2 ^έ φασαν οτι Χίλω- 
ψος ίρ^μίνου τον &ίον τΐ *ϊη αρ^στοιτ, 
ίΛΛ^ν η Πνθ-ία το γνώΟ•^ α αυτόν \ 
*?ΗβΓ ίπ<ϋ€«ιιΙ δοΐιου. Υβη. «ά Ηοαι. 
11 ρ, 53 : οίος ων, φησί , τίνα τίνος 
Ιίηίρηοας, ονη αρα Χ ίλ9»νος, ως 
νΛοφαίνίτύ$^ όόγμα το γνω&ι σαν- 
τοΓ, αλλ* Όμηρου: ΟΙΐιΙοϊιί Ιβιηβη 
8 δαίιίβι τ. γνω&Λ ΛάΒϋτώίίχίΤ άιο^ 
ΐυαι, βίάβιη βΐ Τΐιβίβϋ αΒ Μαχίιηο 
δβτιηοη. ο. ίαΥί €οηι1>6ί., ΤΗλΙβΙί 
αϊ) Ατ8€ΐιίο Ιοη. XXX, 99 [ρ. 292 
^^βίζ.], 8ο1οηί β1) Αυβοηίο ίη ίΜάο 
δβρί. ΒβρίβοΙ. : βΐη ιιΗΐβΓ : τ. ηοΙΙ. 
βά Αρρβικί. ΡΓΟτν.1,80. ϋβαΓρβηΙ 
ΜβΐΗαιΙβΓ 11ΐΓ«87ΐ6οη1β 8(ο1). ΡΙογ. 
ΧΧί, 5• ηατά ηόΐλ* αρ* Ιστίν ου 
χαλύς ίίρημ^νον Το γνώ&ι ααιηόν 
Ζρησιμωτίρστ γάρ ην Το γνώ&ι τους 
άλΧοι»ς: ίιΐβιη βριιά Βίο^. Ι^λβπ! VI, 83 : Βίο 0ΗΓ78Ο81. ΟΓβΐΐ. IV, 160 Κ.: 

ου γαρ αν τοντο πρώτον προςΗατ• 
τ^ν ο*Αηόλλων ως χαΧίτιώτατον 
€χάστω, γνώναι ίαντόνι ΡΙιίΙοάθ 
νίΠυΐΐ. 555, 42 Τ. II Μβη^.: ηλίον 

ίφυση&η τον μιτρίον το ^ίλφιχόν 
γράμμα ου βιίγνω^ το γνώ&ι 
σ αυτόν ζ Αιτί«ΐι. 8ρυ<1 8ΐο1>. ΡΙογ. 
Ι^ΧΧΧ, 14: μη τι ονν χαΐ το ίν 
Αίλφ.οΐς παράγγιλμα ηαρίλκον 
ΙοτΙ^ το γνώ&ι οαυτον^ τοΰτο 
ό\ μ\ν ου φησι. Τις ουν ή όύναμις 
>αι/τοι7; «1 χοριυτ^ τις παρήγγ§λλ^ το 
γνώναι ίαυτόν^ ουχ αν ιν τ^ ηρος- 
τά|<* ηροςίΤχί τω Ιπιατραφήναι ; ΙοοοΒ 
€Ιιη8(ίβηοπιιη τ. ίη Ιο&ηη. Β&ηΐΑ8ΰ. 
δβοηβ ΡβΓβΙΙ. γ, 2, ρ. 400 βσφ Τ. 

II. Ορρ. 6ΐ οί. ΚΑΓ8(6Ιΐ1ί.ρΓΟΙ118ίθ- 

ηβαι <1β βββίίβ άβίρΐιίοίβ μηάΐν άγαν 
6( γνώ&ι Οίαυτόν, ίηββΓίΑΐη 8^ηιϋθ~ 
1ί8 1ϊ(βιτ. ΒβίΑΥΟΓαιη Τ. II, 57 8(]ς. 

11. Βίο^βη. ΙΠ, 74: Ογθ^. €7ρΓ. 
Μ II, 53. Μβο«Γ. III, 1. Αρο8ΐ. V, 
59. Ηαίο €θ^8(α ρΓονβΓΒιβ Μβί- 
ηβλίαβ Οοιη. Ογ. Ργ. II , 1, ρ. 268 
οοιηρο8ΐιί(. 

12. Βίοςτβη. ΙΠ, 76: Μ&οαγ. Π, 
96. Αροβί. V, 28. 

2* 20 0Ι06ΕΝΙΑΝΙ 

13 Γ λα ν ξ €ΐ ς '^&η^ας: έηΐ τώψ άχ^^α%ίήβς ίμηορίας 
άγ6ν%ων* ίη^ίάη το ζωσ$^ ηάνυ έ^χωρίάζα *^4&ηνα^ς. 

14 Γ^ ονρανορ ουνάητ^ιν , χαί , Γ^ &άΧασσαρ 
άψάμίγνύναί: Ιηϊ %Αν αφόίρα οργίζομίνωψ άμφό%$ρα. 

15 Γάλα ορνί&Φν: η ηαροίμία ηαρ *^ίρΐΌτοφάνΗ «αϊ 5 
Εύηολίδί ' έη) των οηανιων %α\ βιαζομίνην ίη η9ψών ίχΒίψ 
τ$ ΗαΙ ίξ Ιν^Βών αίρφίν. 

16 Γλνηνς άη$ίρφ ηολ^μος: ίηϊ των νηο άηίΐρίας 
εαυτούς ηα&ηντων ^Ις %ιν9ννονς• 

17 Γλυη^ν οηωρα φύλαηος ίηλΒλοίηότος: ίηΐ των 10 
αν€ν μόχ&ον τα αλλότρια %αρηον μένων• 

18 Γρανς άναηροτηοααα ηολύν %ον ιορτον ίγεί^ 
ρβί: ίηΐ %ών δί ίμηαρίαν ηολλά πράγματα ηινουντων. 

19 Γνμνοτ€ρος ηαττάλον: έπΙ των σφόδρα άηόρων• 

20 Γνγον όακτνλίος: ίηϊ των ηολυμηχάνων ηαϊ πα- 15 
νονργων. Γύγψ^ς γάρ βουκόλος ων γ'ης ύηό αβωμού ^γ^ί^ 2. τοι'το το (. Ιλ9Ϊ ίγχ9»ρΜίον τίψχάνί* Οίο^^βηίβηυβ , ταΓ« ΆΒηνοις 
δαΜαβ, τοις ^ΑΘηναΙοίς ΖβηοΒ. III, 6 ίΐιίφΐθ τ. € ίη ηοΐιι. 3. γ^ — 
καΐ Β 8υί(ΐ88 οαι. γζ ^άλαααηψ] γί^ ά οιη. ^ά^αττα** Β 8ΐίΐ(ΐΜ. 
4. α ν ψαναμίγνί'Οίν βίθβιη. α/ιφότΐ^α δυί(ΐΜ οιιιη Γβϋααίβ οιη. €β1β- 
ταπι ▼. ηοΟ. οηΐΐ. Λά Α]2Ρΐ(οΗυιη. 5. Οίο^βιιί«ηιΐ8 ηϋιϋ ηίιί Μ τΔψ 
αηανίωψ βχρίίεβίίοηίι έλαβα αάάίάίΐ. 6. β»αζ6ψτωψ ά, 7. αϊ(/Η9 ά. 9. 
ηίνάνψοψ ΙΗθ%9ΏΪΛηνΛ, 10. γλν*ίνα ά, 11. μόχ&ου »α» άφόβ•»ς 

Όϊθ{ξβώίηίΐ», 12. άψαχο^ήσασα Γβοΐβ Μβίηβίκΐιιβ 8(1 Οοαιίοο. (ιτ«60. 
ΡΓ«$;ιη. ΙΠ, 18Θ. Εΐί&ιη τοχ ίμπίΐρίαρ οοιτυρίβ τΐάβίατ. 14. αψόά^α 
άηο^ωτάτωψ 8ΐιί<ΐΑβ. 16. ναο άοσμου ίη Οίο^βηίαηο 0Π1. 

13. Οίο^βη. III, 81 : Οτβ^. €^ρΓ. Μ ΙΥ, 71. Μαμγ. ΥΙ,49. Μβπι αρικΙ 
Μ II, 64. ΑροβΙοί. V, 46. Τίαπι«ηηυηι ίη ρηθΕ Ζοη«τ. 1, 

14. Αρρβηθ. Ργοτυ. Ι, 74: Απ. ΧΟΙΙΙ: γάλα ορνί&ωνι ίπΐ τώ» λίαν 
XIV, 80: δυίάββ 8. γ^> δίαΐΟίΙβΓ ίνόαιμορονρτων ^ η ίχΐ των αηανίως 
Ρ1υ(8Γθ1ιυ8 άίχίΐ^ V. Κοηιαί. 28: ίηο): ΑροβΙ. V, 19: &<Μ. Αη. ΠΙ, 
απογψηνΜ μίν ονψ πατκίΐηαα^ την 20. ϋίυΓρβΙ ΡβΙτοη. δ&Ιττ. 38: 
&ίΜτητα της α(^της ανόσιον »α^ οΜΜί'β άοιηί ηα$€ΗηΗαΓ: ... Ιαοίβ 
άγίψψίς* ον^αψΛ ό\ μίγνύίίΐβ ^αΙΙ%ηαο€Ηΐη, «• ^ΐΜίβηβτΜ, «ι•- 
γήψ αβίληρορι Ιαοίβη. Ρτοηιβύι. μμμ.- ▼. 8ίηη6ηΐ8 ίη ΒβΙβοΙ. ΡΡ. 
^9: τ£ ο(\ άΜ τούτου ίχρην το 478: 6θ(ΐ6Πΐ ίβΓβ 86η8α «1> Αΐβζίθθ 
τον Ιογου ι τ^ γι) τον ουρανό ψ Αΐΐιβίΐ. XIV. 654 Ρ γάλα λαγώ^ γάλα 
άναμ§μΤχ0•α*^ ηαΙ όίσμά ηαΙ σταν- τα£ς ροηυηΐιιτ. 

ρονς καΐ ΚανκαΦον ο^ιο«' ίπινοίΐν; 16. Βίο^βη. ΠΙ, 94: (ιτβ^. €7ΡΓ. 

ΥβιγΠ. Α6η. V, 790: Μάτια οιηηία Ι. Ι, 74. Μαμγ. ΙΠ, 1. ΑροβΙ. ν,51. 

€0^ ΜΜβιιί/: ι1>. Ι, 133: Ιαγβη. 17. Πίο^βη. ΙΠ, 95: (μ^. €γρτ, 

881. II, 25: ^ οοβΐ9αη ξβττί$ ηολ Μ Π, 17. ΑροβΙοΙ. V, 52. 

«ΜΜΜί βΙ ίηατβ ϋύίϋύ^ η /«τ ιΙί•* 18. Βίοι^βη. III, 97: ΟΓββτ. €γρΓ. 

β^αί ν€η%?: 61. 8&1. VI, 283: Μ II, 57. ΜβοβΓ. III, 6. ΑροβΙ. V, 64. 

τ. IV, 3, 6: φηά ίαηάΒΜ €$ί, ομγ 19. Βίοκβη. ΙΠ, 98: (ΪΓβ^. ΟτρΓ. 

Γοβ/ΐΜΐ α€ ξ€ττα$ ιΐΜοβαηΐΫ Μ II, 59. Μ&ε«Γ. 111,8. Αρο8ΐ. V, 72. 

15. Βίθ96η. III, 92: Οτ^, (ιγψτ. 20. Βίο^βη. ΠΙ, 99: 6γ6«^. Ο^ρτ. ΟΕΝΤϋΚΙΑ Π. 21 

σ^ς ^««ρο^ 9νρων φορουψτα ίαΜτνλίΟΡ ηαΐ τούτορ ηδρηλό^ 
μ99ος φνοίΡ ίχοντα ωο%% %α%ά τάς ατροφάς της οφ^νίονης 
οράο^αί ηαΐ μη όταν βούληταί, §1χβ ηαρ έαντφ* /ι«^* ου 
ηαί ιηΜίψας τοψ προ αύτον ίβαοίΧ^υην ^Ινδώψ» 

21 Γνρ/α&οψ φυσφς: έηΐ τύψ μάτην ηονονντην. 5 

22 Γενναίος λΙ ίη βαλαντίου: ίηϊ των ύίά ηλούτον 
9νγ€ψΛψ βίψαί Λόηουντωτ. , 

23 Πρων άλωηηζ ούχ άλίαη^ταί: ίηϊ των 9ίά ηλη* 
&9νς χρόνου μη η§ριηίητ6ντων η νιπωμίνων άηάτψ 

24 Γλώαοα ηον ηορ^ύί/, ηόλίν ανορ&ώοουοα \0 
%αΙ ηόλίν αναστρεψουαα: Μ των ίιά λ6)^ου η ωφε-- 
λονντων η βλαητόντων• 

25 Γέρων βούς άηέν&ητος ίομοίοιν: έήϊ των 
ηαδ-* ωραν τίΧίυτηοάντων. 

26 Τυφ ηόραηα εγγυάται: ίηϊ των ομονοονντων ίηΐ 15 
ηαηία» 

27 ηΧως βάρα^ρον ηαΐ γέρουοί %α\ νίοίς. 1. ίν^9 Οιο^βηΐβηαι. ΛαΙ — ωοτή τοϋνοψ ηί^Μΐλΐ' ο όϊ ϋχ§φ\*αΛψ^ 
ωαη 8ηά&Β, ^ 2. ««9 ΙΗο^^βηίβηυβ οιη. 3. νταν βούλψται ίη 8ακΙ« 
οη., ατ«ητ βονλητα* *αΙ μη Βίο^βηίβηιΐβ. §1χί ητΐ."] ό$ α ντον αη«- 
Μτηψ§ Τ09 βασ$λία καΐ η^ίξί ΙΜο^βηίΑηα• , ό^ αντον ηηίψας τοψ προ αν^ 
τον ίβασιλίναίν δαΐάββ: οι, Αροβίοΐίαβ. 4. *Ιψόών] «ΙβΒβΒβΙ Ανά ων. 

6. ό*α τον πλοντον ΖβηοΒ. Π, 88. β. αλίαχ$τα^ ^^ΥΡ δοίθλβ, ΥΒ 
ίη οοΙΙ. οπϋ. α<1 ΖβηοΙ». II» 7. «^«α πΑή&ος ΖβηοΒίυβ » διίίίΐββ. 9. /ρό- 
ννν ονχ άμα^ανόηων Βίο^βΐΐίαηαβ. 10. ποϊ Ζβηοΐιίαβ: τ. ηοΙΙ. βιά 
Ι)ίο§βΒ. Ιο. ίί, η η, αναατ^^ψοναα εοηιβοίΐ ΒβηιΙι«Γ(1ίυ8 «4 δαίά. «.▼.: 
▼. <ιτ^. Οτρπηιη. 14. ηΐΐιντωψτων ΌϊοξΒτάΛηηΒ, 15. Μ χαχ»^] 
Μ ΥΒ οη. 

ΜΠ,58. Μλον.ΠΙ,θ. Αρο8ΐ.ν,70. τον πολυχρύσου ηαρ^^ £τρίφι^ζ τ< 

ΙΙιΐίτρβτβηιηΙ ρΙιιΗπιί: τ. βηρ. 1, 16: ηάντα τή στροφή τ^ς αφίψόονης, Σι- 

Ιϋιβιι. ΕράΙ. 1031: σύ ά* οίου μίτά γύψ άυψάστης, 

τοΰ άαΜτνλίον τον Γύγον πάντα 21. (ΐΤΒβ, ^^ψ^^ Μ II, 77. Αροβί. 

^ρΜψ λ«ν&ή9«$νι %ΟΜΒ^ο β βΐ6ίιι-< V, 69 ίΙ>ίφ ▼. ηοΐΐ.: εΓ. Αρρ6ΐΐ(1. 

Ιιβϋί €οΠβ€ΐ«η6ί8 Ογ6|τογ. ΝβΖΜηζ. Ρτοττ. Ι, 89. 

Ολο. IV, 94, ρ. 91 ΒίΙΙ: αλλ' οιίχ 22. Βίο^βο. IV, β: Μ‫Γ. Π, 95. 

ϊστιν οπω^ ίαντοψ αποχρνφ'* «>'<'' ΑροβΙ. V, 33. VIII, 14: οί. ΐί- 

(& ΛφΙλά σ^ραφ^7 ηαΐ παντοίος γί^ ιηιΐθ β<1•^ίυιη •ρΐΐ(Ι Οτθ^. €3^ρΐ'• 

9η[τα*. ταϊς ίαινοΐαίς^ ονά* <* τηψ Μ ΙΠ, 24. 

*Αύ9ος ηννίψ^ ο όή λίγίτα*^ η^ρ^&ί^ 23. Βίο^βη. IV, 7: Ογθ^. '€7ρΓ. 

/»Μς, η τω όακτυΧΙω Γύγον ηαΐ τη Μ II, 63. ΑροβΙ. V, 3ΐ.^ 

ίηροψή τής αφίΨ09νης χρηαάμ*νος^ 24. Βίο^βη. IV, 9: Οΐ^^. (^7Ϋ^- 

ίηντίί αποΜϋψΜΐ &. ΟτβΟ. ΧΜΙΙ, Ε Ι, 84. ΑίροβΙ. V, 53. 

21, ρ. 331 Βαΐ: φ πϋον ίφροναί»- 25. Βίο^βη. IV, 11: ΟΓβ^. ΟτρΓ. 

μίΡ 7 τι^ ϋτροψη τής σφ^νάονης ο Μ II, 6: Αροΐΐ. V, 36. 

Γνχης, '^ίΛ^ρ μη ^Γ'^ος ην, ί| |ς 26. Αρρβηθ. Ργοτυ. Ι, 90. δί- 

Αί>όύρ ίτν^άννηϋίπ «ί. Ολτοϊ. Χ ηιίΐβ οβί βυρ. Ι, 96. 

[155 ΒίΕ], 31 : »α9 σο« τ« Γιίγου 27. ν«ΙβΓαιιι •€ΐι(6ΐιΙί•8, φΐαβ η- 22 0Ι06ΕΝΙΑΝΙ 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ/ί. 

28 ^αφνινην φορά βαηχηριαν: τούτο λέγπν ΒΪώ- 
&ααίΡ οΐ νηό τίνος έηίβονλβνόμεροί ηαϊ τον ίηίβονλόν 
ηΒριγίΨομενοι" ηαρόσον άλεξιφάρμαχον ιΙ} δάφνη. 

29 /// όξίίας δραμβϊν: ίηΐ των χίνίυνίνοντων * οξεϊαν 5 
γαρ λίγουαι την λόχχην, 

30 ^ιηην νφέξα, ηάν οΗος όάηι; Ηννα: έπΙ των έηϊ 
μιαροϊς ουχοφαντον μένων• 

31 ζ/ίς παΐόίς οί γέροντβζ: ίηΐ των νηο γηρως ενη&ε- 
στέρων. 40 

32 /ίίς προς τον αντον αίαχρον ίγΗρον^ίν λΐ&ον: 
ίηϊ των ίβντέρως τοϊς αντοίς ηβρίηιητόντων• 5. ΟΜ**νΰννίνοη:ων Βίος^βηί&ηοβ. 7. όάκψί^ θ, υΐ €Κ. Μ μι^ 
κ^οΐ^] ΙηΙ θ οιη. 11. Ουααι ίη Ζβηούίο «Ι Γβϋ<|ΐιΐ8 ηροςκρον^λτ ίητβ- 
ηΐΓβΙ ΚυβΙβΓΟβ, βά δαίά. 8. όίς οοηίβοίΐ Ιβ^βΐΜΐυιη τβηαβ οΑυβΑ «Ιςχροΐ'- 
Ηνχ βΐί&ιη ΥΟΓΟ βίαβάβιη ρΓ0Υ6Γΐ}ϋ ίοππΑΐη ίάβπι 8ϋ)ί τίβυβ ββΐ ίητβηιβββ 
ίη ηοΙΙ. βά δαίιΙ. 8. μή ηοΙΚάη^ς 6( <ιιιί(1βπι Ιι&ηΰ : μη ηρος τον αντον 
-Λολλάκις ηταίην λίΟορ , ψϊοά άυχίΐ 6 $υί(1<ΐ β. πιαί#«ν: ηταίΐιν, προς- 
Ηροναν, Και ηαροιμία' Μη πολλάκις προς τον αντον λΐθ-ον 
πτ αΙ{ ιψ ^ Ι'χοντα ηαιρον ομολογούμινον , Ιΐΐΐί Τ6γ1)8 μη πολλάκις ητλ, 6 
Ρο]7ΐ). XXXI, 19, 5 βαιηρίΑ βυηΐ: ββάβιιι ίΐοηιπι ία. δυί<1λ 8. μη ηολ^ 
λάχις , Ά Ιί1)Γ&ηίβ Ι&ιηβη ϊΒΐ ΙθΐηβΓθ ϊηββΓία, ΓβρβπυηΙιιτ. £ 8ιιί(ΐΑ0 Ιοολβ, 
81 608 ουαι ηο8(Γθ οοηΙιιΐ6Γί8, «ρρΑΓβΙ, (1η«8 οϋοι ρΓ0Τ6Γΐ>ϋ ίοπηβ8 6Χ« 

βααΐ ίπΐρΓθΙ)&ΐΐΙ , εοΐΐβ^ίΐ Μ&χίΐη. αλλά κα2 ό μ^&νσΟ'ίίς, χα* Μίναν^ 
δβΓίη. Ι^Χίν. όρος Χήρα χαΐ ^Αριστοφάνης 

28. Βίο^βη. IV, 14: Μαε&Γ. III, Άίιφίλαις α' : 8ο1ιο1. 8<1 Ιυνβη. 5αΙ. 
14. ΑροΒί. V, 88. VIII, 16. Ι^η- XIII, 33: Ηοο €χ ρτονα-Ιηο Οταεο9 
ηιιη 6886 άλίΐιφάρμακον 08ΐ6η<1ίΐΝί- παϊόις ΰΐς γίρονης, Λά φΐβιη Ιοευιη 
6ΐ&8 Α(ί (χβοροη. Τ. II, 794 : 8<1ά. ν. δείιορβηίυιη β εο(1(1. Γβε(6 άΐς παΐ- 
ηοΙΙ. βά Ζβηοΐι. III, 12. 6*ς οΐ γίροη^ς Γ68ϋΐιΐ6η(6ΐιι. Ιαη^ 

29. 0|οκ6η.ΐν, 1 6 : Αοο8(. VI, 25. οιιβ &ρ. δίοΚ). ΡΙογ. ΟΧ VI, 49: χ^ 

30. Βίθ^6η. IV, 17: υΓβ^ρ. Ο^'^ρΓ. τί 'ψρχη [« /«ρ»»]» ηατά την ηαροί" 
Μ II, 78. Αρ08(. VI, 12. 1η αίβηΐβ μίαν^ ηαΤς πάλ^ν γίγον^άς: |||^ 
1ΐ8ΐ)υί886 τίάβΙιΐΓ ΜίοΙίΑβΙ Αευΐϋίη. οβΠί £ιιοοιη. €οιη«6 32, 24 ΜίΙΙ. : 
98 Εϋΐββ. : «» τις όί άναιάίατιρον , . . καΙ τούτον \τριχζ»ν^ ψιλην χ«ια«. 
άντιβλ^:ΐΗν αντη τ^ πηγαίί/, των λιηονσών την Μφαλην^ ϋνμψιλονται. 
αχτίνων οφαίρα φιλονηκήαΐΐ , ^ατ- ηαΐ ψνχή γνωσίως , ωατί μή μάτην 
τον άν νφίξ(ΐ όίκην της άσνμμ4τρον φίρία&αι την παροιμίαν την ΰ ις 
τα7ς χόραις άντοφ&αλμήαιως, πανό ας τ ονς γέροντας λίγοξβ-' 

31. ΒίθΕ6ΐΐ. IV, 18. Αρρ. Ργουυ. ϋαν, ονς καΙ ηρονοληρον,ς ηαΐ 
IV, 68: (ιΓβ§. €}'ρΓ• Ι* 1,89. Μα- χριομύξας καΙ βίχχίθίλτ},νονς 
Γ3Γ. III, 31. Αροβί. VI, 28. δΰΐΐοΐ. χαΐ πάντα τά τοιαντα χαλίίίτ&αρϊ^θος 
&ά ΑχίοϋΗ. ίη Βο6ΐΙί§[6Γί δοηρΙΙ. ίχράτηοί : Αυβοη. ΡΓΟίΓβρΙ. βά Νβ^ 
ΜίηοΓΓ. III, 179: μίμνηται αντης ροίοπι ρΓΑβίλΙ. 8ίτβ Ιά^υ. ΧΧΧΙΙ : 
Κρατίνος ίν ^ηλιάσι λίγων *Ην ηβηι^β^ βρο Ηα^ϋ αηη%$ ίΙΚια ΙΙΜΧ^ 
ά ρ* ά λ η Ο• ης ο λόγος ως ό Ις ηνατΆ ΜβΜ 9θήρ$ί : αηί /οι^<Μ#β €ί 
παις χίρων, χα* Πλάτων ίν ιηβ». ^ις παΙό§ς οί γίροντ^ς. 
Νόμων α'• ον μόνον αρα, ως *ο*χίΐτ, 32. Βίο^βη. IV, 19: Ογθ^. ΟνρΓ. 
ο γίρων ό»ς παίς γίγνοιτ αν, Μ II, 32. ΑροβΙ. VI, 30. Κβ- ΟΕΝΤϋΚΙΑ Π. 23 

33 ^^ιλον Ό ηλοντος: έη€ίδή οΐ ηλούοίΟί τ ας οίηιας 
άοφαλίζονταί• 

34 /ίίξιον €ΐς νηόδημα^ άρίοτβρον εΙς ηοΛάη- 
ητροψ: ίηέ τών αρμοδίως Μβχρημέρωρ νο& ηράγμαοί• 

35 /ίιχ^ς δίηαιότβρος: ίηϊ των άγαν δικαίων. 5 

36 δαίδαλου ποιήματα: ίηϊ τών ηαραδόξωρ ίργων' οΐ 
δ^ ίηΐ των άκριβονντων τας τίχνας, 

37 δαιδάλου ητβρά: ίηΐ %ών δι άηοριαν ηρος&ηχη 
ηαρελχούοι; γ ρω μένων• 

38 δέχεται %αϊ βώΧον ^ΑΧητης: ίήϊ των μ%δϊν «'ηο- 10 
ΟΕίομίνων• ^Αλητην γαρ φαα$ ψβύγοντα ί» Κορίν&ον /ίον- 
ηολον τίρος αηανττ^ααντος αΐτήσαι τροφην χαηανον φάαχειν 

βϋΐίβββ, οηΑΐη, ^«β λοο 1θ€ο α Οίο^οηίΑίιο Γβίβηατ, ΑΐΙβηηι, μη ποί^ 
λαΜΛς Λ^ος χοψ αντο^ ητα/ηιτ λΐ&ον, ^Ις ηρος τον αΰτον αίοχρά η(ΐος- 
9γον9»ν λί&οψ ΜβίηβΙκίιΐΒ €οιιι. (λτ. Ργ. ΙΥ, 364 βΐ Ναυολίυβ ιη δείιηβί- 
<1βιπηί ΡΙΐίΙοΙ II, 156 ΟΟηίβοίΑΠί. 12. τοΓς αντοϊς] άηοηήμασΛ Λάάϊΐ 

5ιιΙι1α8 8. όΐς προς , €[110(1 ΒβπιΙι&ΓΐϋαΒ τ^οΙλ ιανΛΛί ίη άτνχήμαο^. \ά ίη 

ρ3ΓΟ€ΐηίθ£Γ9ρ1ΐ08 Γβ^αεβίκίοπΐ 681. 

1. ϋοβΓίηβ ΖεηοΒϊυβ ρΓον6Γΐ)ίπιιι βχρϋοβί. 3. νποάήματ ΒοΓ^Ιιΐυβ 
ίη ΜείηβΙι. €οηι. 6γ. II, 2, ρ. 1188. Μβίηβΐιίαβ €οιη. Ογ. Τ. Ι, ρ. 336 
6<1. ιηΪΔ. : 8ΐ ιιηηιη οαΙοθιιπι αηί ροάί ίιΐ€ΐαίιηυ8. ηοόόνιπ^ορ ΖβηοΒίι» : 
αο^οψίπτραν δυίάλβ. Α<1<1ί( 8υ1(]β8 : Αριστοφάνης^ φΐο ηοιηίηθ 
Απ8ΐορΙι«η6πι βτβοιιηβϋοΐΐιη 8191116081*1 ρΓοΒβΒΐΙίΙβΓ ίυάίεβΐ 6. ΟίηάοΓ- 
6αβ «β Αη8(ορΒ« Οοπι. ίπ. η. 291. ΑάβϋρυΙβηΙαΓ ΒβπιΙιβπϋιΐΒ αά δυί<1. 
•.τ.βΐΝ8αοΙκίιΐ8 Αη8(.Έ7ζ. Ργ. ρ. 236. ^, οΐ μίψ ίηΐ ΖεηοΜυβ, ΐ{πί 
ίη 6ηβ Λρηα&αί φααι τήψ ηαροιμίαν ΜνίΏρΙ, 8. ηρος&τ/ηης χρ, παο<ίΙ- 

χνο** διιίά&8: Βίο|;6ΐιί&ιιί υθγΒα ρτοΒαΙ βΐ άβίβικϋΐ Β6ΐτιΙΐ8Γ(1ίυ8 8<1 Βυί* 
<ΐ8ΐη 8. ^(αόάΐον, 10. ^ηί των πάντα όίχομίνων Οίθ9βηί&ηα8. 

βρβχίΐΡοΙ^Βίαβ: ▼. ηοΙΙ. οπΟ.: ίΐβιη βχροαίΐ 8ο1ιο1. ΡΙ&Ι. 367 ΒοΙΙκ.: των 

Ιπΐίαηΐΐβ, η( τίάβΐΐΐτ, £ρί8Κ. Γ•[Χ: πάλα^ όημιονργων πλαττόντων τα 

αλλά χα* προς των Χαρίτων »αί της ζώαανμμίμνκόταςί'χοντατονςοφ&αΐ- 

Ι^ψρύόίτης^ η τολμηρός οντωσΐ καΐ μοχ'ς ηαΐ ου όίΐστηχότας τονς πόόαςψ 

γίΡναΐος , τί χα* τρίτον (υλαβή&ης^ αλλ* ίατωτα ονμΛοΰα^ /ίαίόαλοςαρ^" 

αν όίυ προςχρουπνι αηάβ ίηΐ^ΐΐί^ί— στος άγαλματοηοΐΛς Ιπ^γίγονως πρώ' 

Ιατ, Ιβοϋοηβιη προςχρούί^ν β&Ιίβ απ- τος άναπίτάνννσί τ» τα τούτων βλ^- 

ϋαιηοΐ 6886. £βΙβηΐΠ[ΐ τ. Ηβ^Ιβηΐβ φαρα^ ώς όόξαι βλίτιην αντά, ααΐ 

&α Η. 1. ρ. 440. ' το?/ς πόόας, ως νομίοα^ βαβίΙ^Ην^ 

33. Μαοαγ. III, 27. Αγ8. XVIII, βάατηο^ χαΐ όιά τούτο β^άέα&α^ 
8: οϋ Ζβηοΐ). 111,35. ΕυβΙβίΙΐ. «ά ϊνα μι) φύγοαν ^ ως όήΟ^ν ίμψνχων 
Ηοπα. II. Ε, 12, ρ. 515, 24 : *οτ* ά' ηύη γ^γονοτοίν αντων. ΙΙβαηιαγίΙ 
ίν τοντο»ς ΙόΙα&αι ύπτμφαηόμ^νον χαί €Γ«Ιίηυ8 , (1β φΐο Υ. Μ6ίη6ΐ^ίπ8 €οιη. 
ως^αλον 9 ηλοντος ΜαΙ φ*λό' βτ. II, 1, 62: Οίο 01ΐΓ^8θ8ΐ. Ογ. 
ψυχον ηαχόν: Υ. ηοΙΙ. 8(1 ΑροβΙ. 37, ρ. 105 Κ.: ό ό* άνόρΜς^ τωψ 
ι ε. β( Μ«€8Γ. VIII, 60. ^α^όάλον ποιημάτων Ιτνχίν ων ηαΐ 

34. ΖβηοΙ). III, 36. λαθών ημϋς άπίάρα, 

33. Γίθίβιι.ΐν,22:Αρο8ΐοΐνϊ,14. 37. ϋίο^εη. IV, 25: ΜβοβΓ. III, 

36. Οτβ§. Οτρτ. Ι' 1» 90. Μαοιιγ. 12. Αρο8ΐ. V, 83. 

η^ 14 Αρθ8ΐ V, 79: €£. ηοη. α(1 38. Βίο^βη. IV, 27: Μαοατ. III, 

ΖβΒοΙ». ίίΛ9 7. ΡτοΥ•Η[)ϋ οη^ίΒβιη 19. ΑροβΙ. V, 91. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 24 ΟΙΟβΕΝΙΑΝΙ 

ύς ονχ ίχ^ι, αραί^α ϋ βώλον δούναί αύ%ά ώβ- %ού Λος 
οντά, τον ά^ βΐηδϊν άέχβταί χαΐ βώλον *^4λη%η^. 

39 δικαιότερος σταχάνης: αχαχάνην γαρ οΐ /ίωραΐς 
την τρυτάνην παλούοιν * ίηϊ των τά διύαια άγαηώντην. 

40 Λιητνφ ανεμον &ηράν: ίη\ των μάτην πονούντων» 6 

41 /ίίά άακτυλίον άεΙ οβ έλχνο&ηναι: έηΐ των ίιά 
νοοον η λνηψ λεητων καϊ Ιαχνών γενομένων• 

42 ^ίηη ΰίαηψ δτιπτε %αϊ βλάβη βλάβην: ίηι των 
φιλονειχονντων ηαϊ ονμηλεκόντων μάχας »αϊ κριαεις. 

43 ^ελφίνα νηχεα&αι όιΰάσκεις: έηϊ των ηαιίοτρι- 10 
βονντων^ τινάς ϊν ίηείνοις οϊς ηοχηνται ηγονν έΜάχδηοαρ• 

44 δέλφινα ηρος ου ραϊον δεϊς: ίηϊ τον άίννάτον. 
Λα τον εύκινητον εϊναΐ' λέγεται <Ϊ4 ηρός τονς ου δυναμέ- 
νους τηρεϊν τά ηαρ άλλον άιδόμενα η ά έ'χονοι• 

45 δεύτερος ηλονς: ταντην την ηαροιμίαν οαφη ποιεϊ 15 
Φίλη μ ων ηλονς •\• δεύτερος ίοτι δήηον λεγόμενος,* Αν 
άηοτύχη** τού ούριου ηαϊ ηωηαις πλει* οίον δευτέρα 
γνώμη καϊ ηράξις• * Η μεταφορά άηο τών ναυτιλλομένων. 3. όΛπαΛοηρορ δΐιίάββ. αταγάψίς ά. 6ΐ ΐηοχ οταχάνην. 4. τρ^τβ^- 
νην ά» αρχαϊζόντων ά, 5. ^ρ'/9 Βίο^βηίοηιιβ. μάτην] ανοι}τ•»ς τ» 

Μβιη: ν. Ζοηοΐ}. 111, 17. 6. δαχτύλου ά, 8. βλάβην βλάβη Ζβΐΐο— 
Βίαβ. 10. ΑΙμ8 τ6γ1)Ϊ8 υΙίΙιΐΓ ίη ύχρϋο&Ιίοηο Οίο^οηίίΐηαβ. 11. < ν 
οίς ηοκηντα§ δοίάββ. 12. τοι*^αΓον Βίο^βηίβηυβ. 13. Α/χ«τη» Μτλ. 

ία Βίο^επίβηο άεβαηΐ. 16. δίο^ββαβ Ι. ο. ΓβοΙβ ο ό*νηρος ηλονς, αν 
— πλιή αν άιοτύχη τ»ς ^κρώ^ο^, ^ι^ κ«;τα*σ« ηλιΐν 81ο1μ6Ι18, <|αο<1 
Γ60ΐ6 άβίΰπάίΐ ΜβίηβΙίίυΒ 8<1 Μβη&ικί. 6ΐ ΡΙιΐΙβιη. ΚβΙΙ. ρ. 83 8σ.; «Ιϋ 
γοΐΐιβηιηΐ: αν αΛοτνχτ^ ης ονρίον^ νώχα^σ* ηλΐΐνι τ. ΜθίηβΙιίΐΙβ. ηοβίτο 
αΐΐΐοηΐ Ιοοο ΓβοΙίοβ οΟΓΓβΧβήβ: αν άηοτνχη ης ηρώτ9ν, ίν ηωπβίξσι ηλ^ΐν, 
Αί/^ται ό^^ όι« άΛίτνχί ης ον(^ίον καΐ ηώπαίς ηλτϊ* οίον κτλ,: τ. Εΐΐ— 
8(8(Ιι. 111 βάηοα λά Ογθ^. Ο^γ. Ρ 1. ο. ρΓοροβϊΙιιιη. ΙΙιιάβ 8ί^« Ιβοα* 
η&β ρο8άί. 

39. ΌΙοζβη. IV, 28: ^γθ^. €νρΓ. 45. αΓββ. €γρΓ. Μ II. 86. Μ•- 
Ι.Ι, 91. ΜβοβΓ.ΙΙΙ,ΒΟ. Αρο8ΐ.νΐ,8. 08γ. III, 20. ΑροβΙοΙ. V, 99: οί. 

40. Βίο^βη. IV, 29 : ΑροβΙ. VI, 13. αηιι. 8ΐί ^τβζ, ΟνρΓ. Ρ II, 21 . ϋβιΐΓ- 

41. Βίο^οη. IV, 30: ϋρβ^. €^ρΓ. ρβΐ Ροΐ7ΐ). VIII, 2, 6: ^«#4 Λ οην- 
Μ II, 82. ΑρΟβΙοΙ. VI, 22. νιον *νρ*ΐν <οτ* το τοΛοντον , «Τ « ΐ'- 

42. βΓβξ. €^ρΓ. Ι. Ι, 87. ΑροβΙοΙ. τ^ρος αν 9ΐίη πλους το τ&ν ««τα 
VI, 10: οί. ΛβηοΒ. III, 28. Ουιη λόγον φροψτίί^ην, Ββ υ8ΐι τοοί8 <Γ»ι'~ 
8ίιηί1ί1>υ8 εοιηρο8ΐιίΙ Ιιούβολίαβ α<1 τ#^ον 8(1<1ο £αΓίρί(ϋ8 γβηαιη αϊ &*ν^ 
8θρΗ. Αίβΰ. 522: Ιβΐίηο οχρΓβββίΐ ηραί πως φροντίόίς οοφώηραΛ βΐ 
ΡιιΙϊΙ. δ^Γ. δοηΐ. 2: αώ αΐΐ&το «τ- ρΓΟΥβΓίιίυιη ό^ιτίρν^ν. άμπνόνων: τ. 
8ρ€€ία , αίΐβή ψηοά /βοβτΜ. Αρθ8(. V, 89. δίοΐίΙίΙβΓ ΰιντίρος λι^ 

43. Βίοςεη. IV, 33: Μ^οβγ. III, μην, όίυτίρα &ρχή «ϋχβπιηΐ Ρ8ΐΤ68: 
22. Αρο8ΐ. V, 97. δίωΠίΙβΓ Ιχ&νν υ. ΧοΐβΙΙβηιβ λΑ ΡΡ. ΑροβΙ. Τ. II, 
ν, ό. (ΙίοίΙιιτ: βΓ69. ^^ρ^. Ι• 11,31. ρ. 98. Ρ1ιΗβηιοηΐ8 γβΓβιη β δίοΒ. 

44. Βίο^οα. IV, 37 : ΑροβΙ. V, 92. ΡΙογ. ΙΙΧ, 9 Μβηβικϋ-ί ΤΙιΤΒβγΙβοηϋ οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ εΕΝτυιιίΑ π. 25 ΑΡΧΗ ΤΟΤ Ε. 

46 *^Β^ ρνη%} βονΧην: ίη\ των άαφαλώς βουλ^νο/ίέ^ων, 
ηα(^ορ η ννξ ηουχίαρ α/α• 

47 "Έοχατος Μναών: ίηΐ τών όναχερη ίηηααοο μένων* 

48 'Ένίνμίωνος νηνον ηα&Βνδίίς: έηί των νην^λωρ* 5 
έηαύη ξν %ίνι ηοΧπ τί}ς Καρίας 6 "Τήνος ίραα&ύς ηαιόός 
τίνος 'Ένόυμίωνος χαλονμένον £τί ηαΐ νυν αντον λέγεται 
ηατεχίΐν χαμώμΜνον. 

49 'Έηιμινϋον νηνον: ηαρόαον αντος η^ντηκοντα ίτη 
ί»ά^9νά€ν η έητά- 10 

50 ^£ς Τροφωνίου μ^μάντ^νται: ίηϊ των ακν&ρω^ 
ηων %αϊ αγελαατων» Ζ βονΧη Ζβαοΐιίυβ οαιη Τ6Κ<|ΐιΐ8. 4. Μονοων Α, πλίΧν ρΓο- 
τβΓΒϊο βάιίαΐΐΐ δαίάλβ , αΗΪ. 5. 'Ενόημίωνος ά, 6. Κα^ΰας ά: τ. ΥΒ 

ίο ηοΙΙ ΰΠΐΙ. 8<1 Ζβηοΐ). ΙΠ, 76. 7. Έψάι^μίωνος χαλονμίνω ά, 10. ιχα- 
ί>^υαίψ Α. ΝοηηαΙίΑ νβΓΒλ ΐη βχρϋΰΑΐίοηβ 6χεί<1ί88θ γίάβηΙιΐΓ: τ. ΑροβΙ. 
VII, 72: Λυτός γαρ ο ^Εη»•μ9νίόης ϊζηοίν ίχατοτ π^ρτήxο^^α Χτη' τα ό\ %1 
ίχά&ίυύ*, 11. <ίς Ζβηούίαβ. ΜίΜπρΙοβ ϊηΙβΓ Μβηαη^Α Μθΐηβ- 
ΐααβ Οοιηιη. Οιτ. ΚβΙΙ IV, ρ. 139 
Γβ€βρίΙ: Μ<1 8<ο1}Α6ΐιβ ηί ίλΠοΓβάβιη 
ηοα ΒετοΙοΓ, ({ηυιη 8οΙιο1ί«β1λ Ρΐα- 
Ιοα. 381 ΒβΙϋκ., φΐβιη τ. :ία ηοη. 
9ά Μ<ε«Γ. III, 20, 0ΙΙΙ1168 α( τίιΐβ- 
Ιητ Μβιι«ιΐ(1η ίλΒιϋββ, ίη φΐίΐ»!» 
ρΓοτβΓύϋ ίλεΐΑ 6β( ηκβηΐίο , βηαιηβ^ 
Γ8ηβ, ΊΙιΤΜγΙβοηΙβιιι ηοη ηοηώιβΙ. 
46. Ογθ^. €τρΓ. Ιι II, 4. ΑροβΙ. 
Υ1Ι, 46: βί. Ζβιιοί». ΠΙ, 97: αιΙιΙ. 
Ε^ Μ«^ 399, 50: ^ιν^ό^ν» V 
ρνξ, ααρα το ί» φροψίΐρ ΐ}μ^<: ίΐ' 
αΐιΐ^* ηαί • χρηαμφς ^ χα* ή βουλή* 
*αί γά^ • λύγιομο^'^ οΧ9 άσχύλίΐ, «(»«• 
της ψίψίχα^ %&9 ηρΜγμίηνν. Ρΐα— 
(«ΓοΙι. ΊΙΐβαΐίβΙΟΟΐ 26 : «»τα μίτά τ• 
ΰ^ϊΜΡοψ Ικ 0υαίας τ*9ος ^Ολβ*ος « 
Ίύψ τίϋψωρ τον βίΜογέψονς Λοιόα•" 
γωγος **φρωψ γ^ήμίΡος ηιλΙ (ΗοψΟ'- 
ρηνος αρίφω^ηικ μίτρψ χαυτί, Ι)ίυ*χΙ 
ψ•η^ν, νυ*ιΙ βονλήν^ ννητί %ήν 
ψίκψ9 όίόο^ί ι £οπιιι(. <16 ΝαΙιιγ8 Βεοη 
14, ρ. 161 Οϋΐ.: (νφρόνην γαρ οΐ 
ΖΜγταΙ ον <^»* αίλο τ« τηρ >νχτα 
ί*ηΙίθαψ' ΜοΙ *ΕπΙχαρμος α^τ*'χα 
ψ9/θίρ• ΆΙτ( τ* ζ'^'*^*» σβςρό» τβς, νι/- 
ηοςίνΟνμητίον * χα* * Πόψχα τα αηου- 
όαίάτυητος μάλλον ^ηρ*ο««τα*: α<1- 
ώ'ΐ ΒβπΑΒΐήίνΛ Λά δυίά. β. ν. Ηβ^ 
τοάοίηω VII, 12: ννκΐΐ όί β ο ν- λ ή ρ όιόονς [ΧβΓΧββ] , παγχν ^υρίΠηί 
β* οι' ηρήγμα <»να* στ(>€βτ«ΐ/«ο^α* ίηί 
τήψ *Ηλλαόα, 

47. θΓ«ί. Ο^ρΓ. ί υ, 77. ΜλββΓ. 
VI, 3. Αροβί. VII, 100: οί. Αρρβηά. 
ΡΛυτ. 11, 85. 

48. Οίοίβη. IV, 40: 0γ«2. €γρΓ. 
Μ III» 11. ΜβεβΓ. ΙΠ, 89. \ΐυ,51: 
Αροβί. VII, 41. 

49. ΟΓβ^. ςγρη Μ II, 96. 

50. αΓ€ΚΓ. ΟτρΓ.Μ Π,97.Μ«ΟΑΓ. 

III, 63. ΑροΛ ΎΙ, 82. XVII, 74: 
οί. Ζοηοΐ). ΙΠ, 61 : ««Μ. δόλου, βά 
(■Γ6§^. Ναζιμζ. ΟηΙΙ. ρ. 128 Μοη(. 
βίτβ ΟοβπίΑβ &(1 θίιιβά. €«πη. ΕΧΙΥ 
ίη Α. Μαη δρίοίΐ Κοιη. II, ρ. 184: 
ΤροψύψΛος ό% μμΙ ^Εμτι*όόηιμος υπήρ^ 
χον μίν 4μ τψ: ΒοιντΙας ττόλπ^ς Α*" 
βαάίας^ μάντ*^ ό^ της τ^χψβις* χ«1 
οντοΛ ΰ\ βονλόμίΡΟΛ χ«>ο^•|<^σΜ* καΙ 
όίίξαΜ. Ζν* α9*λήψ&ψία¥ ^ ^ΐττονς «V 
τ*0*ν υΛοβρι^χνης Ιβαλορ νόηο*ς ^ηΐ 
τψ τ(&ν«»{ΐί χ«1 μηβϊψ *νρ*&ηψα^ 
αντ^ψ να λίίψανα* ίγψώα&ηοαν ό% 
«τ* }ρ σηηληίο^ς άηίθ^ψοψ , «Για το 
μαψπϊον φανήρα^ τοψ τίηοψ' Ιστ* Αέ 
τ*ς παροιμία^ ψ} λίγοναα' ίΐς Τρο^ 
φωψίον μίμάρτίνααι' ίϊρητα* 
ό^ ΙηΙ των αγίλΛΟτων ΗαΙ ο>χρ^»ν- 
των' ηάς γαρ ο ηαταβαίνωρ ίϊς το 
μΜΐΎ»709 ίΗίΐΡΟ^ άγίλαατος άψι^ιι καΐ Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 26 0106ΕΝΙΔΝΙ 51 ^Εγ^ιΧιηιζΒται: καχΌη&Βύ$ταί , %αχοηοι$ν διαβ^βόην- 
ται γαρ έηΐ ηοντ^ρία οι ΚΙλικες' Ιντ^ν&^ν Χέγ^ται %άί ίγ^ 
ΧΒΚίλίΧΐϋβΐένος αίαχρώς. 

52 ΕΙς άρηρ ούίβϊς άνηρ: ηαρόσον ύφ ένος άψύρος 
σύδΐν χατορϋΌνταί. 5 

53 £1ς αρχαίας φάτνας: ίηϊ των άτίολανοεώς τίνος 
^ηΒουντων^ ύτα ηάλιν ίηΐ την άρχαιαν παΧίνίρομψιάν^ 
των ίιαίταν, 

54 ΈΙς μβλίττας ίχωμαααςι έηΐ των ηαρά δοξαν χα- 
χον μίνων α&ρόως• 10 

55 ί;ΐς πάγας 6 λνχος: ίηΐ των εΙς ηρονητον χίνδννον 
ηχόντων- 2. ίψτιΰ&*ν λίγηαι ηοΐ ΚιλΙκιοζ οΛ<^(»ος δυί<ΐ88 οιπη Αρρβηά. 
ΡγοΥΥ. ι. ο. 6. €/2κοΑαι<σ««ς] άπολαβόντων ά. 9. γ* «χαί/<ασας 5ψ(1&8. 
\2.ίκόντων ά, Μβΐίαβ βχρΗοΑΐ δαΐ(1&8: ίπί των πονηρών ^ οτανιΐ^ η^οντιτορ 
Ιμτιίαωα»• ηίνβννον. ωχρΜ9 ό^ηι^κως» *λ{γχος Λ ήν ον- 
τος αντών τούτων^ οτι ωχ(ΐανσαη;ίς 
καί μηόίηοτΐ ίψ τψ ύποβρνχίω γ^λά- 
οαρτές τί&ρήηασίψ' ηζίύ&ησαν όϊ 
Τ^^οφωψίος χαΐ Γαννμήόης — βίο — 
ο α^ίλφος αντον μαντιν^οθΌ* (^«ο^το 
χτίσαι αντοι'ς το ^ν ^(λφοίς Ιιρον 
του *ΛιιόλΧωνοίΐ άηο οΐχίίωτ χ^ημά- 
τωρ^ μίμνητα^ ύ\ τούτων καΐ άλία^ 
χον Γ" ρ ηχόρ ιος ο &ιΐος ωάι φά" 
αχωρ' Κ α ι Τροφωνίου η ατά 
γή^ ηαίχν^α καΐ μαντινματα 
[ΟγβΙϊ. 39, 5, ρ. 626 ΒίΒ.]. ίηοΐουν 
άϊ τίλίτάς τ*>ας οΐ χατιόντίς Ιν τω 
Τροφωνίου αηηλαίψ μαντιύ§α&αι ηαΐ 
ως χρησμωόηΟ-ίντίζ άν^^ίααν ωχροί 
χαΐ αχίλαστο»^ ι β&άβιη ΓβΓβ Ιβ^αηΙατ 
ίη δοΐιοΐΐ. «ά (ΐΓβ^. Ν•ζί&ηζ. & ΤΙι. 
ΟβίβΓοΓάο ίη ΟαΙλΙ. Οοάιΐ. ΟατΙε. 
οάίΐίβ ρ. 52. 

51. ΑρρβηιΙ Ργοττ. II, 7. '£/«*- 
λΜίζπν ΓββϋΙαίΙ ΑηβΙορίΐΑηί ΒβΓβρ•* 
λίυβ ίη Μβίηβΐιη Οοαι. Ογ. Ργ. II, 
2, 990. €6ΐβΓυιη- νίάβ άβ Μλικίζαν^ 
άΙγυΛτ^άζία&α^ βΐ βίιηί1ίΙ>α8 ι^ΟΑβ 
(Ιίχί ίη «αηοΙΙ. «ά Αρρ.' Ργοττ. IV, 
73: α(1ά.-ηυη6 βηη. »ά Μαοαγ. III, 
18, Αά ΑροβΙ. 1, 67, τ6Γΐ>υιη »ανκΜί• 
ζαν, άβ ψίο τ. δΰίιοΐΐ. Α(1 ΑπβΙορΙι. 
Ραο. 1081 οοΐΐ. ΑροβΙ. IX, 35, βΐ Ναπ- 
οΐάαβ Α<1 Αηβίορίι. Β^ζ. Ργα^οι. 179. 52. Ογ69. ΟνΡΓ. Ι^ II, 3. Μါγ. 
III, 52. Αγ8. XXII, θ: €ί: Ζ6αο1>. 
ΙΙΚ, 51. υΐίΐιιτ Οίο ΟΙιι^βοβΙ. Ογ. 
ΧΙ,νυΐ, 241 Κβίβΐ^.: ην [ηόΐ^ν^ ίχο» 
πολλά όνναμα* συν το{ς &ίοΤς άγαΟ-ά 
ιιο«7<^α*, τοιίτονς ^χων σν7αχα»'4^ο~ 
μένους, λίγων το της παροιμίας, ί ί ς 
ονηρ ονόίίςβίνηρ: ΗβΙίοά. Αθ— 
ώίορ. Ι, ο. 32, ρ. 50 ΟοΓ.: τον ό^ 
αμυνομένου, ... &αΰματος ην <π<-> 
Λίΐνα το γ^γνόμιννν * «Ζς γαρ ονΰ^Ις ^ί" 
φος οντ9 Χβαλίν, οντ( ϊφ^ρΐν, άλλ^ άπα^ 
σαν Μαστός ιίςιφίρίτο σηονόήν Ι^ωψχν. 
λαβίίν : οί. Αρο8(οί VI, 55. δίιηϋβ 
Ιιυίο ργοτθγΒιο, υΐ ηοΐΑΐ ΜβίηβΙίυβ 
Οοπιιη. Ογαθοο. Ργ. IV, 698, οβΙ 
φΐθ(1 8βΓΤΑτίΐ Η687€ΐιία8: *ν ον> 
όίν: ΙηΙ του ολίγου λίγίτα*ι οοη-« 
ΐΓΑΓΪιιιη *1ς ίμοί μνρ^οΛ Αρυά 
ΟίοβΓ. £ρί8(. Αά Ααίο. XVI, 11, 1. 
Ιβ^ίΙυΓ, υΒί τ. νίοΙΟΓίιιβ. 

53. (ΐΓβ^. Ο^ρΓ. Μ III, 1. Μαοαγ. 
ΙΪΤ, 51. ΑροβΙ. VI, 60: οί. Ζβηοΐι. 
III, 50. 

54. Ογθ^. €τρΓ. 1• Π, 6. Αροβί. 
VI, 70: οΓ. Ζβηοΐι. ΙΙΪ, 53. Αρρ. 
Ργοττ. II, 2Ϋ. 

55. Ογοιτ. €τρΓ• 1» ΙΙ> 5. Μαοαγ. 
ΠΙ, 53. Αγ8. XXII, 46: οΓ. ΖβηοΒ. 
III, 52. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΚΙΑ Π. νί 

56 Ε% ύυοϊρ τρία βΧέη^ις: τον%ο λίγεταί ίηΐ των Λα 
γ%9Λς η αΧλο τι ηά&ος ονη οίνάορηούντωρ ούό^ [είλιχρί" 
Ρ€ξβ Βχ6ν%ίΛ¥ %άς αίο&ηαας• 
^7 *Έ%ηΛράί%ίθαί: %6 ίίολιβδήααί ναΙ άηοίραναί* άηο 
με%αφοράς τών ηερϋηωρ , οτί ηαψοϋργον το ζωον καϊ Λα- 5 
βίδράοηον τους ^ρεντάς. 

58 Έί μη άνναίο βονν, Ιλαν9 9 ονον: Ιη\ τών κατά- 
ραττόντην-^ ο χατά ίύναμίν ίχουοίν. 

59 ^Ε^^ ΰάωρ σηβίρβίςί ίηΐ τών μάτην ηονονντων. 
'Ιοον τό* Καά* νόατος γράφεις• 10 

60 Έϊη μοί τα βί^ταξυ ΚορίνϋΌυ ηαΐ Σίκνώνος: 
ίηΐ τώψ τα κάλλίοτα ηαϊ λνοιτ^λέστατα ίαντοϊς ευχόμενων. 
^Εηεί8η μεταξύ τών είρημενων ηόλεων εύφορωταται χώραί 
ειοίψ• 

61 ΕΙς ηνρ ξαίνείς: έηΐ τών μάτην ηονονντων χαχο- 15 
ηα&εία, όμοια τη λεγονοη• Κατά πετρών οηείρεις* 
ηαϊ ΕΙς ονρανόν τοξενείς* ηαϊ Νεφελας ξαίνεις' 
%αΙ Τον λέοντα ξνρίς* 1. ίρ όυοΧν ία σιιί1>α8άΑΐη «ιι(ί<ιαίβ 6Χ6ΐηρΐ8Γί1»η8 βοηρίιιιη ίητοηίπ 
α<1ηοΙ&τΗ Ετββηιαβ |ΙΙ, 1, 6: ν. ηοΐΐ οηΜ. &<1 Ογθ^. ^^ρΓ. Ρ II, 29. 
όνι9¥ 5αί(ΐΑ8. 2. ο^υΰι^Άούντωΐβ Η68]το1ιία8. ύλι,ηϋν»*ΐς ά. 3. αΙοΘη^ 
09κΐ\ ό^άσ««ς 8αί€ΐ48. 4. Ικτΐί(^^$Λήοαι ά, δυίάλ» , ΑοϋΑΐϋοίβΙβ ΒβΙιΙίΟΓί, 
ΚΒ ία ηοη. Αά ^τ^%» ^ΤΡί*• Ρ 1• β• άηούίόοάναι ά : ν. ττ. 11. Άά δυίά. 
8. ΟΛαά*όοαΌ*Η , 8. ΟΜΟράναι> €ΐ Ειηρςηιιβ βά Οίοιι. €1ιι^808ΐ. Ογ&Κ. τ. 

Ι, 52.Α€ί8^. ^.ΟΜά^όρά*ον ά. β, ί^ηί/ώνχας Β^ Ηβ^γΟΩΪΐΙΒ. 7, Ι'λαυνί 
ά* 099 ονο7 Ββπιίκνάίο Α«ί .δαί(1« 8. τ. ρπβϋαΑ 8€ΓίρΙαΓ& ίυί88β νίάβΙαΓ: 
Βίβΐΐιι» Μβίη6]άα8 Οοιησι. Κβΐΐ. IV, 698: <» μή «^ι/ι^α^ο βονρ έλαρ, Ιλαυν* 
ονον. χίχταραττ όντων] 8ΰΓϋ>6ΐ1<1αΐη τίάβΙΐΐΓ: η(^άττ*ΐ9 πα^αινούντων : 

8αίιΐ88: ίπΐ των ο ηατά ^ύναμιν Ι'χονο^ ηράτταν παρίίινονννων ι ν. Ζβηο* 
Βίαιη. 9. σ,^ίέρπν Ζβηοΐιίυβ. 11. <1 το μίσον χτήααιο Κορίνθου ααΐ 

ΣΛηυύνος , 8ΐΐί(ΐΑ8 , ΑάίβοΙίΙ Η90 6Χρ1ίθ&(ίθΐΐ6 : ΑΙοωαφ τφ μυ&ογράφφ χρω- 
βίνω Λ€ρΙ ηΐοντον ο &§ος άνιίλ* το λόγιον τοντο' εύφορος γαρ αντη η χιόροί» 
15. Ρίβηίτιβ βχρίίο&ΐ δβ^οΐ. β(1 ΡΙαΙ. Ι'βββ* ^^ 1^^ Ρ* ^^^ Βοΐ^ΐί.: ηαρο»- 
βία ίαΐ των ηαΟ'* ίαντων ττ» ηραττ όντων μάτην η λ^^ύψτωψ η αακοΛα&ονν- 
των λίγομίνη, 

56. θΓβ^. €^Γ. Μ ΙΠ, 2. Αρο8(. III, 57. Ββ ηο1)ί1ί88ίιιΐ8β ΓοτΙί1ϋ«ϋ8 
VI, 88: οί. ηοΙΙ. θ<1 (ιγ0§;. €7ρΓ. Ρ 8§^ο δίογοηεηι ίη(6Γ βΐ £θΓίη11ιυηι 
II, 29. ήΐο τβίβτυιη .(68ΐίΐΒ0Βί« «ϋΙί^βηΙβΓ 

57. 6γ69. ΟτρΓ. Μ III, 3. ΑροβΙ. 6θΐηρο8υίΙ Οοιηρβαβ δίΰ^οη.!, 14 8<{. 
νΐ, 96: οίΐ ΟΓβ^ρ. Ο^ρΓ. Ρ II, 30. ΡΓοίβοί* βχ 1ιο<ί ρΓονβΓίιίο 1.ΐ1ΐΑΐιίιΐ8 

5& Αρθ8ΐ.νΐ,51:ν.Ζβηο1).ΙΠ,54. Ερί8ΐ. 374: ηως Ι'χα^ρον^ οϊ^^, χαΐ 

59. Μλ€ΆΤ. III, 55:Ζ6ηο1}.ΙΙΙ, 55. /**τα ηόαον τον γίλωτος 1'λ*γον, τω 

Καθ'* χτλ.] Βίθ§^€ΐι. V, 83: Μ«6ΙΙΤ. ννμφίψ μ^ν ύ*όόϋ&αι ηαρά της μη- 

IV, %. ν,^- ΜΛβΙ.Ρ^ΟΨΥ. 8. χ«^* τρος γήν άτίχνώς το μΐοον Κορίν- 

ΐ^ατος • ^^^ ^'^'^ 2'4χΐ/£«'θΐ: ϋιίΗ. 754. 

60. 'Μλοβτ. πι, 58: ^ί, Ζβηοΐί. 61. Μ»ομ•. III, 60, ΑροβΙ. VI, 72. 28 0Ι06ΕΝΙΑΝΙ 62 *^&^^τος ηηλον τους ποίας ίχ^ίς: ίηΐ ιών ίξ» ηί^^ 
δυνον χα&€ατωτω¥* ϊαοντψ* "Έξω β^λώρ** έαντον ηοίέΐς. 

63 *Εχ τρίγ^οζ χρέβίαταί: ίηϊ τάν αφόίρα ηΐψΛνρ^υϋντων * 
«ς* ^Εηϊ ξυροϋ ΐοταταί άημής. 

64 ^Ελέφαντας ίίαφίρβίς ούύέί^: ίηΐ %ώψ αραίο&^'- 5 
των* ηαρόαον %αΙ το ζωον τοιούτον• 

65 *£ν ηί&φ την ηεραμΒίαν μαν&άνΛίν: ίηΐ των 
τάς ηρωτας μίν μα&ηοΒίς ύη^ρβαινοντων , άητομίνων ^έ 
€υ^€ως των μειζόνων ως βΐ τις μαν&άν€ί Μίραμνυαν ηρίν 
μα&Βΐν ηΐναχας η αΧλο τι των μίχρων ηράττειν, ηί^ον 10 1. Ικ του πηίον ά. 2. βίλων] ίη ά ϋΐιΐίαιη ΙλοαιίΑβ τββϋ^ηηι 6Χ- 
βίαΐ. 8θΓί1>θ: ΡΙ» β^Ιωψ καθ-ηϋ&α^χ παροιμία ηαραιψονσα μαηι^άν 
τύν βίλων των ίναηίων ^αντο» ηοαίν, 4. ϊστατοΛ *αΙ ^λ άημΐης ά» 

ταΰτο όέ Ιστ» τ^' ^ΕπΙ ζνροϋ βαίνηψ Οίο^βηκίηΐιβ. 7. χί^αμίαρ ά. 

9. μίίζορωρ] Λάάιί δαΐάββ: τοιττ^στ» τνν ααρ^ί^των τάς »^»τας μαθ^Οίις 
ηαΐ ίφαμίνην των ηΧίνταίων, IX, 100: ΖβηοΙι. Υ, 27. Κατά ». 
στι.] 8υί<1. 8. «»9 ηΰρ, Αροβί. IX, 100: 
▼. ηοΙΙ. βά Αορβηα. Ργουυ. III, 67. 
Είς οΐ'ρ. Τ.1 ΜβεβΓ. III, 60. ΑροβΙ. 
VI, 71: οΓ ΖβΏύϊ), III, 46: βχρίί- 
ο«1ίοη6ΐιι «<1«ςρα βχ € ίη ηοΐΐ αά 
ΖβηοΙ). 1. ο. ρΓοροδίΐΑΐη ίΠαβΙτβί 
Ηβτοά, ΐν, 94 οοΐΐ ΙαοοΒο Οτίιη- 
ιηίο Μτϋιοΐ. Ι, 19. Μφ. ξ,] Οίο- 
9βη. VI, 83: ίιι&. ΙΙΪ, 35. Οτ^λ. 
Ι,γψτ, Μ IV, 48. ΑροβΙ. ΧΙΤ, 59. 
Τον λ. ϊνρ.] Οιοςτβη. VI, 25: Μα- 
οβΓ. V, 50. Αροβί. XI, 8: ΤΗοω. 
Μ39ί8ΐ.251 Κί(8θ1ΐΙ: .. Άριϋτίίάης 
ίν Π^ρ,ΜλίΖ (III, 238 Ιβ1)1>., II, 192 

Οίΐ1(1.] * μή Α/ση α ξυρ^ΐν άόξωμίν ι 
Ευοίβη. £γηϊο, $. 14: χαΐ ονη αψ 
νΛίμαψίν ονόί (Ις αντ&ρ ον&^ν μάλ-- 
λοτ, η των λίοντνψ τ*ς ζνρωμίψος, 

62. Οτβ^. ΟτρΓ. Μ ΙΠ, 22. οοΐΐ 
Π, 32. Μ•οβΓ. III, 67. Ατββιι XXII, 
94: οΓ. Ζβηοΐ). ΙΠ, 62. "Εξω βλ 
Βίο^βη. IV, 71 : ΟτοΛ, ΟτρΓ. Μ ΙΙΙ, 
48. Αροβί. VII, 53. 

63.Ί^ίο8;6η. IV, 41: βτβ^. ΟτρΓ. 
Μ ΙΠ, 23. Αροβίοΐ. VI, 100. 'Ε»1^ 
9»χμ^ς] ΜβΟβΓ. IV, 7 : ϊ)ίθ%&Λ. Ι ο. : 
ΜβαΙ. Ργοττ. β. ίπΐ ξυρον ΐΐιίφ οοΙΙ. 
ΡΓΟΤθΓΒίυιη βχ Ηοιηβτο Οαχίΐ: τ. 
Αρρβηιΐ. 1. ο.: αβιΐΓρβτ6ηΐ]ΐΙ ιηαΐΐί: 
Ευοίβη. Ιοτ. ΐΓ«;οβ<1. $.3: ^ν ^σχα- 
το*ς, ω "//(?«, αβί &^ρ πράγματα, 
ΗαΙ τβΓιτβ ό^ το τον λόγου , «π« |ι;- ρον ννψ ΐύτηκί9, «*τ< χρή τΛμάσ&αβ. 
ήμας Ιτ* ητλ,ι Αβίίβη. αραά 8υί(1.τ. 
ακμή ; *αΙ αντο το κράτος ^πΐ ζνρον 
ά*μης ην ι Πβιηαβοίυβ ία ΡΙιοΙίί Βί— 
Μίοΐΐι. 1065 Κ.: άλλα τοιττο ανμβί- 
βηηί ννν ^πΐ ξνρον ίστάνοΛ ον της 
ά»μης, του άϊ Ιαχάτο^$ γηρως ως 
άλη&ώςι Ρτοοορ. Β«Ι1. Οοΐώο. IV, 
9 : ό <^^ του κα«ρ•ί7 την άημήν ^ν τψ 
παραυτίηα μ^&ήιαν, ης γί ον* Ρτο 
άντιλαβία&αι οίος τ« ίγιγονηι 6γ6^• 

ΝβζίΜίζ. Οτ&(1. XV, 1 1, ρ. 408, Βίΐΐ. : 
ηαΐ ως ^πΐ ξνρον τά πράγματα 9ΐστή^ 
«#» τοτ{ παντί τω των Εβραίων γί~ 
νί*, τα της ^κιΐνων ά&λψί9ως: Μ&<- 
ηυβί Ρ«1β«ο1. ίη €οιη1>βοβίί Ααο(«Γ• 
ΡαΚ. Τ. Π, 1085: αλλ' ίν ΤΦντο^ 
Ισταμένων των πραγμάτων, ως ^πΐ 
ξνροΰ, φασίν, η καλώς ΙΘ-ύνοΐΌΛ 
σοφία τό09 το πάν, ... ον* Μσ« 
πράτταν τά *ατά νουν ι ου Βοίββο^ 
ηβάαβ Αά ΤΗβοβηίά. 557. 

64. Πίο^βη. IV, 43: 6τ6(^.£νρΓ. 
Ε Π, 9. ΑροβΙ. νΠ, 4. Ερίηιοιια 
«ραά ΑΐΗβη. XI, 497 Β, τβ. 7 : ο». 
ό^ν ίλέφαντος γαρ βίΛψίρπς ονόί σι''• 

65. Πίο^βη. IV, 44: Ογβ^. €31>γ. 
Μ ΠΙ, 28. ΜλοΓ. ΠΙ, 90. Αροβί. 
VII, 31. υβαηιβΐ Μίο1ι«€ΐ Αοαιη. 
Μοηοά. ίη ΕαβΙβύι. ρ. 81 ΕΙΙίββ.: 
άμαθίς γαρ *οΛ αψαίαρον οιόίν ι} 
παροιμία το ίν πί&ψ ψην Λίραμ^ίαν 
όίόάσ*ία&αί. εΕΜΤυΚΙΑ π. 29 

Ιγχεί^ίη μ<«Ιι^• Λί^ίαρχος ύ^ ^τ%ρ6ν τι φψ>\ %%¥ ηαρα^ 
μίαν ίηλΰύρ• οΙονεΙ τηρ μεΧέτην ίν τω ομοίω ηοΐδία&αί, 
ως κυβερνήτης έηΐ νηος καϊ ηνίοχος Ιφ ΐηηωί'η 

66 'Έλέφας μνν ούχ άλίοΜΒί: ίηϊ των τα μικρά καΐ 
φαύλα ύηερορωντων• 5 

Π ^Ελέφαντα ίκ μυΐας: ΙηΙ των τα ίλάχίοτα έηαι- 
ροντΦΛν τφ λόγψ %α\ μεγάλα ηοίονντων. 

68 ^Έλεν&εραί αίγες αρότρων: έηΐ των βάρους τινός 
η ηαχού λυτρουμενων. 

69 ^Έν οχότφ όρχεϊο&α$: ϊηΐ των αμάρτυρα βίοχ&ούν" 10 
των^ ων το ίργον αφάνες• 

ΤΟ ^£ν άερεί την χλαΐναν τριβείς: έηϊ των μη κα&* 
ωραν τοϊς άναγκαιοις χρωμίνων• 

71 '£ν μίΧίτι ααυτόν καταηλάττε$ς: ίηΐ τώνηΛυ- 
ηά&ειαν μεταίιωηόντων• 15 

72 'Ένάΰεταί μοί την λεοντην: ίηΐ των μεγάλοις 
ίηιχειρούντε»ν ηράγμααιν* έη μεταφοράς του Ήραηλεους. 

73 *Έρημην άΧώναι: αυτή η ηαροιμια λέγεται όταν μη 
άηαντηαας ο άντϋιηος ίηΐ την ηρισιν ηαταόικαα&η. Ι. ^χπρίι^ ά. Ζ, ΙηΙ της ψηος βΙ Μ των ϊηη^Λψ ΖβηοΒιαβ. 

4. Ββ ρτοτβΓύϋ κηρΙυτΑ τ. ηοΟ. α<1 Αρο8(ο1ίαηι. «α;] η Βίοςρβηία- 
Βΐιβ. 5. ηαρο^ώψτωψ ί(1βηιι. 6. ΙΙίφαντας ΟΙο^ηίΑηαβ. μχιας ύ. 
μυίας πο**ίς Βίο^βιΐΜΐιΐΜ : Τθτ&υιη 6ΐί«ιη 8ιιί<1β8 οιηίΐϋΐ. 7. μ^γαλο^ 
ΑΜονττΜΡ ΖβηοΒίαβ III, 68. 8. βα^νς — λΐ'Τίΐονμίνων^ βάθους ατιηλ" 
Ιαχμίρων ΏΙοξ&ηέηνα, 11. ίν κτλ, οιη. Οίο^βοίληαβ. 12. «ατα- 
τ^ί^β^^ς ΏΙο^ϋώεΛηΒ οααι τβΐΐφΐίβ. 14. Ματαηάττί^ς ΙΗο^ιαΛηνα ιη«1β 
ειιηι τβΒφύβ: άβρΜτ«ϋο οτίε τίάβίατ β ρΓθΤ6Γΐ»ίο, φΐο<1 ιηίΓ. ΠΙ, 30 
βββΗητ. η<ιταΗ{/ύπτίίς Οιτβ^οήαΛ Ο^ρηαβ. ηόνπα&ίΤρ Βίο^βηΪΑηαβ. 
15. (ΓμμΟττιμ^ ίάβηι. 16. ^•'<^ν(τ« ^« οοιτορίβ Βίο^βηίβηηβ. 17. 'Κ^α- 
χ^/ος ά, η^άγμαο^ψ ητΐ, ίη Βίο^βηίβηο άββαιιΙ. 18. Αρυά ΖβηοΒίαιη 
III, 84 6( Βίο^ηίληιιιιι 6χρ1ίο«(ϊοηί ρΓβββαίΙυΓ άίοϋο: Ι^ήμη όίχη*. 8αί- 
άε» €ααΐ ΡΙΐοϋο βχΙΐίΒβΙ: ^{^ήμη όΐκηι «ταν μη άη, ο άιωχόμίψος ίηΐ 
την ϋκην χαταάΜαοθ-η ' ομ0ΐ9ν καΐ νο ϊρήμην αΑώΐ'α». Ηΐηο γβΓΟβί- 
Βκϋβ βΙ, « ΙΗο^βηίβηο ίη 6ζρ1ί€•(ΐοαί8 ώβ τ6γ1>3 α<ϋβο(β 6886: ο/«ο«ον 

66. Βίο^βη. ΐν, 45 : (λΤ^%, ^ΤΡ^• Μ όι>αλίγώμ$0•α, πρΛτί>ν ορίοωμίΟπ 
111,21. Μ&ΰβΓ. 111,75. ΑΒθ8{.νΐ1, 8. τάς τ« άναγχΛί^νς ίχα&νμίας ηαί 

67. ΏίοζβΏ. IV, 46 : (ΐΓβ8• ^^Ρ*"• ""^«^ ^ί* 

Μ ΙΠ, 4. ΑροβΙοΙ VII, 5. 70. Βίο^βη. IV, 51 : Οτβζ. €γψτ. 

68 Βίοκβιι.ΐν,47:θΓ68.0νρΓ.Μ Ι. II, 1. Αρο8ΐ. VII, 18 6( ηοΜ. 

ΙΠ, 26. Μεατ. ΠΙ, 76. ΑροβΙ. ΥΠ, 1. οηΟ. εΑ βίαβιΙ. XI, 50. 

69. Ώίοα^η. IV, 50: ΙίΓββ. ^^ρ^. 71. Βίο^η. IV, 53: Ορβ^. ^^γτ, 

Μ Ι», 29. ΑροβΙ. VII, 45. Εμβιοο Μ ΠΙ, 10. Αροβί. VII, 44. 

αάί€β Ι, 9, 40 ΡΓΟΥβΛίαιη ΡΙβΙο 72. Βίο^βη. IV, 54. ΟΓβ^ρ. ΟτρΓ. 

ηερετϋ Κβίρ. VIII, 558 Β: βονλη Μ. III, 12. ΑροβΙ. νΠ, 47. 

Ηψ, ηρ <Τ*^», ♦'« /«^ σκατ«*»•ί 73. Βίο|;6ΐι. IV, 67: Αρθ8(. VII, 30 ΒΙΟΟΕΝΙΑΝΙ 74 "Έκκλητοί βίκαι: αΐ η^ρι ξέ^ης λ^γόμ^ναι [%αΧ\ ονκ 
ίν τ^ ηόλει. 

75 Έ%ΒρομόΧίος δίκη λεγ^ταί €ΐς ην αντϋιηοι ουΗ 
ηλ&ον. 

76 'Έ^ετρΙβη Λιηην ηίτνος: ίηΐ των ηαντ^λύς άψα- 5 
νΐύβ-έντων. 

τι *Εν γιι πένεο&αι μάλλον η ηλουτονντα ηλ^ϊν- 
άποτ^Βητίκ^^ τσύ &αλατ%οηλΒΐν. 1. ϊγκλητοί ιηλίβ Αρρβηάίχ. πίρΐ] Μ ΥΒ Η687θΙιίυ8. »αί ίη~ 
ββηιί 6Χ βίβάθΐη. 2. ίηος πόλ§ως ΥΒ. 3. οΐ άντίάίκο$ Βίο^εηίαηιιβ. 

4. ίίςηλ&ον Βίοςρβηί&οαβ. 7. χ^ίΤαοον η^Ρίσ&αι ίρ γ^ ^ £17111. Μ., 

κρίΓασο» Ιν γβ ηίνια&Μ η Αΐ160<1<1. Οχοη. , $1ΐί(1&8. μάλΐύνΐ χρίΖττορ 
8ΐο1)&6υ8. ' 8. ^αϊΙαττο7ΐ;ΐ<Γ^ τθΓΒυαι βΙιιΐΒάθ υΐ τίθβΙαΓ ηοη ηοΐυιη. 
€6(βηιηι «ραά Βίθ9θηί8ηαιιι 6χρ1ίο«1ίο άβαί: « ηο8(ΓΑ <1ίτ6Π«ιη ρηβΒβλ 
€ ίη ηοΙΙ οιΐΚ. β(1 Βίθ£^. 1. ο. 90: 8ολο11 ΑάΡΙβί. ΑροΙ. ίηίΐ. ρ. 330 
Ββΐϋΐ. : Ιοήμη όΐηη ΙοτΙψ^ όταν» 
μη απαντηαας 6 άίωηόμίνος ίηΐ την 
χρίαιν ηατα^Μίτη&ΐ} [θθηΥ6ΕΐίΙ Ηο— 
βγοΗ. 8. V,]. ?ί: άντΙ τον ίΐς ερή- 
μην άίκην ηατηγοροννης . λίγ^τα^ 
καΐ Ιρήμην άλωναν άντΙ τον *1ς 
Ιρημηψ άίκην Ιμη^Οίΐν, Ιρήμη όϊ 
ΰίχη λ^γιται. ή μη Ι'χονσα τον άπο^ 
λογονμίνον : ιιΐίο οαοάο εχρίίοβΐ Ι.6Χ. 
ΚΙιβΙΟΓ. Ββΐίΐίεη : τ. Αηβοάϋ, 1, 245, 
14: οΓ.^Ζβηο1). III, 84. ΙΙδυβ 68( 
Ι^υοΪΑη. ΤοχβΓ. ί 1 : "Ελληνας ό^ πάν 
τας , τοσαντα Τθ-νη χαΐ τοσαντας 
πόλης ερήμην νπο σον άλωναν: βίΐΐβ^.. 
ΡίβΟβΙ. $. 32: ^£ έρημης άλέαχ(σ&α* 
άΐχΐΐ ίάβιη ΑΙχϋοαΙ. ^. 8: &Ηβ οοΐ- 
1β26Γυη( ίηΙΙ. Ηθβνοηίί 8. ▼., Λνββ- 
ββΐΐη^ίαβ «ά Οίθ£ί XIII, 5: β(](1. 
Ρΐυΐβτΰΐι. ΑΙείΒ. 22: ερήμην αυτόν 
χαταγνόνης χαΐ τά ;(^ρΐ7^ατα όημ^ν- 
σανης, 

74. Ηβ83το1ι. Αρρεηά. Ργοτύ. 11,8 
ίΙ)ίσ. ηοΙΙ.: β<1(1. ίηίειρρ. ΗββνεΗπ 
€ί Ιι. Οίη(1θΓ6α8 ίη 8ί6ρ1ι&ηί Τΐιββ. 
Ιί. 6γ. 8. τ. Ι'χχλητος, 

75. ϋίο^θπ. ΙΥ, 69 : ΑροβΙ. ΥΙΙΙ,3. 

76. ϋβυΓρΑΐ Α6ΐί8ΐιυ8 αρυά 8υίά. 
8. όίχην: τρόπον, ΚαΙ ο μ\^ ι ξ ι- 
τρίβη πίτνος άίχην, ριφ^Ις ιΐς 
Μλασοαν χαί άίόωοι δίκης αντω 
γίνηι υ1>ί Κυ8ΐ6Γυ8 Ηβεο <ϋ»^ 
ραΙ&Ι: »νί(ΐ6(ιΐΓ ΓΓβ^οιβηΙυιη Ιιοο 
άερΓοιηρΟιπι 6886 βχ 1ί1)Γ0 ΑεΙίΑϋί 
άβ ρΓοτίάβαΐίβ, βχ ({ΐιο ηοη ρβαο 1θ68 δαΐθ&πι ίη Ιβχίΰοη 8ηαηι ΐΓ9η8— 
Ιυϋθ8β οοη8ΐβΙ. ΟβιΊβ ίάβηι ΑβΙίΑ— 
ηυ8 ρΗΓ88ί Ηαο η8ΐΐ8 68ΐ , Υαγ. ΗίβΙ. 
ΥΙ, 13, ιιΒί 810 ίηφίίΐ: χαλώς το 
βαιμόνιον ΙπΙ τρ^/ονίαν τυραννίάνς 
μη αγον^ αλλά η ηαραχρημα ^χτρΐ- 
β ον τονς τυράννους ηίτνος άίχη ν 
κτλ. ΎίάΒ ίη 6αηι Ιοοαπι ίηΐ6ΓρΓ6— 
168. ΕΙβ^βηΙβΓ βαΐβιη ίΐΐί, <[υί ίυη^ 
άίΐυβ ίηΐ6Γ6υη(, ρίΰ««6 ίη8ΐ8Γ βχ« 
βϋΓρβη άίοηηΙιΐΓ, φΐο<1 «γ1>ογ ίΙΙ« 
ββηιβΐ 6X0188 ηυη(|α«ηι Γβηιιβοί βΐ 
ΓβρυΙΙαίΑΓβ ΟΓΰάλΙαΓ. Ευ8ΐ8ΐ1ΐι^ ίη 
II. Α^ 42 : Τιν^ς ό^ *χ9ηίνχΙς ίΐηον 
το &ανάσίμον χαΐ Ιχτίμνον τον βίον 
τον βλη&ίντα όίχην πίύχης' ηα- 
ρόαον ή τιη'ιχη χοη^ΐαα ουχίτ^ α»α- 
βλαοτάνα, Ιιβ^β ί1)ί β( 86<{116ηΐί«.« 
Οηίύηβ βάϋοίΐ ΒβΓηΙΐλΓίΙίηβ: 
νΙη&Γίπο ν&Μβ βΓ^υιηβηΙο υβαοι 
ΚυβΙβΓαιη, ({ΐιο ίτββιηεηίαηι Ιιοβ 
Αείΐ&ηο τίηάίοβΓβΙ, οβη86ΐ 1•6ηη6— 
ρία8 ίη ΡΙιβΙβΓ. ρ. 48. Υβίοΐκβηα— 
Γίυ8 <1α1}ίΙ&1}8( ι υίπιηι Αβίίληί 1ιβ~ 
ύεηάυαι 68861 «η £ηη8ρίί. δοά 
({υοηίβιη <1ί€ΐίοηί8 Γυηάυβ ββΐ Ηβ— 
Γθ<1ο(η8 ΥΙ, 37ι α ουίπβ ίοηηυΐίδ 
6( 86ηΐ6ηϋί8 ΙοΙυ8 ρεηιΐβΐ Αβίίβηυβ, 
Κιιβ8ΐ6ηιαι ρΓούβΓβ ρ]β€6λ.« Αθιΐο 
ΤζβΙζ. €ΙιίΙι«(Ι. Ι, 740: Πίτνος 
όίχην Χϋπηιάον τονς Σ$χ(λονς ^ χ~ 
Ί ρίψηι: οΓ. ηοΙΙ. Λά Ζεηοΐ). Υ, 76 
6( ίηΓΓ. III, 60 6( €Γ6υζ6ηιηι «ρικΙ 
ΒββΗηιιιη άο ΗβΓΟίΙ. Ι. ο. 
77. 0Γβ9.€7ρΓ. Ι• II, 14. Μαο«γ. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΚΙΑ II. 31 

7Β *£ηΙ ίοηαρμέψοις αηείρ^ίς: Ιη) τοϊς νηο άλλων 
ηονη&9ίσίΡ αν%6ς ο^μνυνυ• 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ Ζ. 

79 Ζτί χι/νρα ζίι φιλία: έηϊ %ών δια %οϋ Μηνον οννιόν^ 
%ϋί¥ εΙς ψίλιαν. 5 

80 Ζωος γ^νηοί] ηρομμνον μόνον λαβών: ηροβ 
Ίονς αηο μιηρας αίτιας μεγάλην όόξαν καρηουμενονς. 

81 Ζώμίν γαρ ονχ ως &έλομΒν, άλλ' ως όυνάμ€&α: 
ίπΐ %ών μη %ατά ηροαίρεαιν ζώντων» 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ Η. 10 

82 ^Η δ^Ι χίλώνης^ρέα φαγείν η μη φαγείν: της 
χελώνης ολίγα μίν κρέα βρω&εντα οτρόφονς ηοηΐ , ηολλά 
Λε ηα&αίρει' ο&εν η ηαροιμία νηοτΙ&ηαιν η μηΰόλως αηάρ- 
ξααΟ'αί πράγμα τι , η άηαρξαμένον τούτου μη ατελές έάν^ 
αλλά %αϊ τέλος ίηιτι&εναι. "Έτεροι βε ψαοιν εΙρηοΟαι ίη\ 15 

4. ΰ»^ — Κ^ Τήο%^η\9ΛνΛ%, 8αί<ΐ88 τβοΐβ: τ. ΕαβΙβύϋαιιι ίη βηηοΐβ- 
ϋοηβ «ρροβίίαιη. το όίίπνοψ Οίθ(|[6ΐιί8ηα8. 6. Ζωος] ζωμός Ειηρβ- 

Ηΐΐβ. 8. »θ•ίλομίΡ Α, ως μη ά, 13. νποτίΟ^ησίΨ — ίηιτ^&ιραι αβ- 

511111 «ρα<1 Ζ6ηο1)ίυιη βΐ Γβΐίφίοβ , ββά ΓαβΓαηΙ οΚπι εΐ ίη Ζβηοΐϊίο βΐ ίη 
δακίΑ, ιιικίβ ίο ίϋο ροβΐ γ. ηα^ο^μία, ίη Ηοο ροβΐ τ. ίΙρήοΟαι, ΛίζηΛ Ιβ- 
αιηΑβ ροηβικίβ βιιηΐ. Νβφΐβ ηοβΙβΓ Ιοοιιβ ίηΙβ^θΓ 68ΐ: η&ιη, ιι( β δαί<!α 

III, 79. Αξοβί. VII, 26 : τ. ηοΙΙ. «θ ββοι^ίθββ ίη Βοίββοη. Αηβεάθ. 6γ. 

Οίο^βη. IV, 83, φΐίΒαβ αάάβ £1701. Ι, 36. »0Γα1ίο εοιηίΰί ροβίββ, (]ΐιί 

Μ. 415, 29. ΟβηιεΓί Αη6€<1(!. Οχοη. φΐββ ρηβίϋοϋοηβΒ (Γβ^οί ροβίβββο- 

I, 189, 4. δυίά. 8. η, ΑηΙίρΗ&ηί Ιβΐιιιηΐ βρίΙο§;ίβ 8υί8 ίηΙεχθΓβ ίν. Ευ- 
ΐΗ1»ιιίΐ δίοΒ. ΠοΓ. Ι.ΙΧ, 15. «ιιιβηι Ηρ. ΗβοηΙ). 1265. ΒβοϋΗ. 1328) Αιί- 
1ο€ΐιιη «ιΙϋΜ Μβίηείιίο βά ΓιιΒυίΑπι βΙορΗβηίβ ηιΟΓβ ρεΓ8ΐΓίηχί(.« Βετη- 
ΕρΙιεβίΑπι Ιιαηο νεηαπι ΓεΓεΓεηϋ ΗβΓάίυβ β<!$αιά3ηι. δίπαϋΐΑββερβ 
€οταϊΩ. βΓ. ΚεΙΙ. Τ. III, 53 : υ. ηοΙΙ. & τίπβ θοεϋβ αίβΓπιβηΙυΓ , φΐυηι 
1(1 Λροβί. 1. ο. ρΐβοεβηΐ Ιιοάίβ ηε(|α6 εεΓΐί8 «γ;^- 

78. δίοιίΙίΙβΓ αλίίότρίορ αμί}ς &ί' ιηεηΐίβ ΓεΓεΙΗ ροββιηΐ: ε^ο ιριο βο- 
ρος άίοίΙΟΓ: Βίο^εη. II, 75. Αρο8ΐο1. οαΓβΙΐυβ ίη ρΓθτεΓΐ>ίθΓυηι ίηιΐοΐεπι 

II, 38ί1>ί<{. ηοΙΙ.: 8<1<1. νεΓ^ΰ. Εοΐο^. ίηι^ιιίΓο εορυαι^ηε εχΑοιίηο ΙιίβΙο- 
Ι, 73: βΛ, ^ιΐΜ ϋοη9€€ίίηη$ α^$! πβιη, εο πΐ8§ΐ8 αϊ) είυ8ΐηο(1ί εοη- 

79. ϋίο§^εη. IV, 97: ΟΓε^. Οτρρ. ίεοΙυή8, ηίβί βΓοιίβ «ο ρεΓβρίοαίβ 
ι II, 21. Μ&€3Γ. IV, 30. Αρο8ΐ. «Γ^υπιεηΙίβ άείεηάληΙιΐΓ, 8ΐ)8ΐιη8η- 
νΠΙ, 29: 9(1(1. Ειΐ8(ΑΐΗ. βίΐ Ηοητ. θασι εββε οεη8εο. 

η. ^, 274, ρ. 125, 19: *αί π«ρο*- 81. ϋΐο^εη. IV, 100: βΓε». Ο^ρΓ. 

μΜίς το ί:η χν'τρα^ ζί} φιλία* καΐ Μ III, 57. ΜβεβΓ. IV, 31. Αρθ8(. 

τμ'γο μ^ψ τοιούτον ηαρηχήοίως ιιόος VIII, 36. Αίΐΐΐίΐΐΐΐίΐ ΡΙβΙο : V. Αρο- 

ταιττοφωνίαν ϊχον παπίλή^ όιαφοράν 8(ο1ίυιη: ΒειηοβίΙιεηεηι &(1υ. ΕυουΙ. 

όί φίρορ Μοτά μάνην γραφήν' οη«ρ 1308Κ. 8((ΐΐΙίΐΒεΓηΙΐ8Γ(1ίυ8α€ΐ 8ΐϋ(). : 

πηι όιάφορον π^ος τήψ ^ητοριηήν ημιΖς ό* ομολογονμίν χαΐ ταινίας πω^ 

ΖΛοηχησι^ψ , ί7^*? ταντογραφουμίνη λ*Τν ηαΐ ζην ονχ οντινα τροηον /9οι/- 

ίιαφοράν ζτ'* ««τα τ^ ^*φωνησ$ν. λόμί&α. 

80 ΌίοΛβη. IV, 99: ΟΓε». Ο^ρΓ. 82. Βίο^εη. V, 1: ΑροβΙ VIII, 
ΜΙΙΙ 56. ΑροβΙ. νυΐ, 35: Λάά. 40: οϋ Ζεηοΐ). III, 19. 32 ΟΙΟΟΕΝΙΑΝΙ 

τώρ άηοδύντων μίν ηράχματα , ονατραηνο/ιίνωρ Λ'. 3/€- 
μν^ταί ίέ ταύτί^ς Τ^ρψίων* 

83 Ή ηνω¥ έρ ττ^ φάτ ρτ^ΐ ηρος τους μτ^χΒ αυτούς χρω- 
μενουί, μι^τε ίλλοι/ί έώντας' ηαρόαον ^ ηνωρ ουτβ αν%ν 
χρι&άς έσ&ια , ηαΐ τον ϊηηον κωλι/βι•"" 5 

84 -^^ φαρίύν ϋ-ϋρα: ο Φάρίος, ως ςρασιΐ', ίγίνετο οβο- 
Χοατάτί^ς , νίλλως ^Α τνψΧός' νηανοίγοντος δε %ον ηαιδος 
αντοϋ τα ταμαΐα %^ί την '&ύραν , ^ν ίκεϊρος Ιαχνράν ένο- 
μιζβν £Ϊν€ΐΐ, όντως άηώλλν^ τα φυλαττόμενα χρήματα* ίν^ 
τεν^εν ϊί^ν παροιμίαν α'ρτ;α&αι ίηΐ τώρ μ7}91ρ άρνορτωρ 10 
^ρ τω φνλάτταρ , αλλ* είη^ χαϊ μάτηρ %ηΡ ϋνραρ &αρ§ονρ~ 
των* Και αλλως' *Η Φάνον &νρα* τορ Φάρον φαοέΡ 
ως μοιχινύμίνης της ανιόν γνναιχος , ^ηειδη ^α&ετη^ ^ΐ/- 
ραρ έρχάαασ&αί τοιαύτηρ, ως μη αρεν φόφον άροίγεα&αι, 
της α άηο της ατεγης ίεχομερης τορ μαχόρ, χλενάζορτας 15 
τους γείτορας λεγειρ, *Η Φάρον &νρα* ίη\ τώρ μάτην 
τη φνΧαχ^ ηεηοι&οτωρ. ρίΐΚβΙ, ρθ8( τ. Ιη$τί&ίναι ίη86Γ6η<1αιη : ως φησι ^ήμωνι άίαιΧ βοίιη δαί— 
αββ : οΐ^ίν την παρο$μίαν ηρησ&αΛ ^ημων : <1θ Όβηαοηβ V. ηο((. οήΙΙ. ίηίτ. 
84, &<1 Ζβηοΐ). Τ, 6. 13, δοΗηβίάβι^ίηυιη ίο ρραβΓ. Τ. Ι, ΥΤΠ. &<1 ΖεηοΒ. 

IV, 19. μη^* όλως ά, 14. πραγμά τ«] πρά^Μ^τ^ <1• 

1. πράγματα] το πράγμα δΐΐίά&β: προς το πράγμα 6 εοηίβεΙίΙΓβ 
βοηρ8€Γ&1 ΚαβΙβηΐΒ, ίπΐ πράγμα Μβίηβύαβ €οιη. Οτ. Ργ. IV, 610: 
86(1 εοάίευιη ΙβοΙίοηβιη 86ηΓ8τί1 ΒβΓηΙιαΓ(ϋα8 , Ιβυθ&Ιο Βοί88οηλ<1ο βά 
ΡΙιίΙοβΙ. ΗθΓοίο. 408, β (|αο βχβιηρίΑ ηιποηβ εοηβίταοϋοιιίβ άηοόνψοΛ τ* 
ρΓΟ προς τ« εοΗβοΙβ βαηΙ. ονοτρατ§υο μίνων] οτρατιυομίνων Ζβηοΐΐίαβ, 

8υί(1ΐΙ8, Αρθ8ΐθ11αβ: οτρατ^υσαμίνων ΡΙΐοΐίυβ: ϋτραγγινομίνων θθηίβ<;ΐ( 
Οββ&υύοηυβ, ρΓθΙ)8ηΐ6 ΚυβΙΟΓΟ, φίοπι γί<1β, ατραγγίνσαμίνων ΜβίηβΙ^ίυβ. 
3. αντονς] ίαντοίς ά , (ΐΓ69οηυ8 €νρΓίϋ8 ; τβΓυιη βοη'βνίΐ Ηββ^εΗίυβ, 
ααβιη ββουΐοβ 8υιη. ΟΓβΙίοηειη ΥϋΠΑτίΙ δυίά88, 8(1 ({υβιη τ. ΒεπιΙιβΓ— 
αίυιη. 4. ίωντας] ΙΌ»τας ά. παρόϋον κτλ, ΜβΒγοίύηΒ οσι. 5. ίσ&ίιι] 
μίνοναα Ιν φάτνη αϋάΐΐ (ιΓ690ΐίυ8. ηωλύα] ονη (ζ (ΐΓ6^0ηΐΐ8. 6. 

Φάνιος ά: Φάνον 8ΐΐί(Ι&β: τ. ΐηΓη. ως φηο$ Α ημών ϋίθ96ηίβΙΐυ8 

8εηρ86Τ8ΐ: τ. διιί<ΐ8ΐι 6ΐ 8υρ. 82. 7. πλϊ,ο^ θ, διιίιΐ88: τ. ηοΚ. οτίΐΐ. βά 
Ζβηοΐ). IV, 24. 8. αχ>τοΰ ταμίΧα Ζ6ηοΙ)ίυ8. 9. άπώΐι.ι ά, 13. 

ως μοιχ^νομίνης αντω της γνναιχός δυί(1&8. αΐ'Α^Αοΐ' θνραν δυίΐΐββ. 

15. κατά τοΐι στίγονς άίχομένης δυίά&8, της στίγονς €οί8ΐίηίΑΐΐΐΐ8 ίη ηοΙΙ. 
οηΙΙ. βά Βίο§6θ. Εχ Ιιοο Ιοοο βρρ&ΓβΙ, ίη δαίθ& β» η Φάνου &νρα άυ&δ 
6χρ1ίθ8ΐίοη68 ιιιβΐ6 ίη υη&ηι εοη08ΐ88 €886. 

83. βΓ68ρ. ΟτρΓ. Ε II, 22. Μαοαγ. Αροβί. νΐϊΐ, 71. ΌβοΧοατάτηχΛ 
IV, 43. V, 34. Αροκί. VIII, 42: οΓ. ΗβΓροοΓ. 134, 17 Ββΐίΐι.: οβολοοτά.• 

ηοΙΙ. &<1 (ΐΓ6^. €7ρΓ. Ρ II, 6ΐ:8(1<1. τας ά* ϊλψγον τονς όανίίοτάς , ως 

£ΐγαι. ίη 0Γ8ΐΠ6η Αη60<1<1. Ρΐΐη88. παρά τ^ ^Υπ^ρΙόη Ιν τω ηατα ^7ο- 

IV, 139, 33. λνα'χτον παΐ ποΑΑάχλς ίν τη κωμω^ 

84. Ώίο^βη. V, 5: ΜβοβΓ.ΐν,βΟ. <Τ*>. οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ ε£ΝΤυΚ1Α π. 33 

δδ *// τρίςίξ η νρβ/^ ηύβοί: η ηαροι/ιιο ηηρά Φβρί- 
«ράνβ^ %έΙ%α^ Λ ίη\ τάν Μίνάννευ6ν%$»ρ' %ο μΐψ γάρ τρΙς 
ί| %ητ ηαντιΧή ψίηηψ ίηΧοϊ, %6 Λέ τρ^ς πνβοί %^ ^τταρ. 
Πάλαι γαρ τρωϊρ ίχρύρτο ηροβ τάς ηαιάιάς ηνβο$β, παϊ 
ονχ^ ως ψνν, ίύο• 5 

β6 Ή ανκάβΐίψος αυηαμίνω ζνητ§%αί: ηρος τους 
έαν%οΙς τα άφέλίμα λαμβάνοντας *\ 

87 Ή κίρηος τ^ άλωηΜΜί μαρτυρεί: έηϊ των ίπηνύν-- 
Τίορ άηο βΐίΜρων ηράξ€ω9 το η&ος. 

88 ^Ηλίξ ηλιηα τέρηα, ;'£ρο9^να ά^ γέρην: ηα!' *Λς 10 
α/«ί τον ομοιον άγει ^εος ές τον ομοίορ: αντη ίηΐ 
τωψ ηαραηλιιαίων τΐ&^ταί: 

89 ^Η μύρμηΐ η %ά μήλο ς : ίηϊ των άνίαων ηαϊ ^ άνο- 
βΛοίωτ, ως φηοί, **. Λουιαανος ίν Ρίκνιηοίςήτ ίιαλιογοίς• ; 2. Μίνβμ] άμιΐίηχί μίΤΑφΙααι ίη ΖβηοΜο ΐν»23. Ρ^γΙαβιθ Μ681αΙχ«2- 
τοα• ^^«τ«* 0% ΙλΙ ητΚ 3. ηί^η^Χη ά. Α,,Λϋβ••ίϊ\ ηνβίΛς 5, ^ ^ί- 
ντηοΛ ά. Ζ ίξ ίαν;τω9 ΐΜΛβ βοΜίΜβΙ ΥΒ «ϋΐοΜί. . 8. άξΐηννόρτωρ 
ΙΗο§ΒΐαΛΏΏ9. 10. Ι7>1«£ — γ^ρων] <]αοιιιο<1ο ΓβιΙίΐιιβη^ΐΑ βίηΐ, βΐυοβΐ β 
$ΰ1ΐοη. ΡΐΑΐοη. 314 ΒβΙΐΙΐ.: »ο όί τΟ*^ ?>,»• ^ΗΧ,Ι ηλ,ηα τίρ»ί, 
γί(ί9»9 βΐ τ< τίρμΜ ^4(ί09τα^ 1ΐ1>ί Ιϋΐτΐ 1)18 τίρη^: ν. ηο((. οηϋ. λά 
Βίο^βηΐΜΐιιιη. 11. **ος Ις] ^^ς ως Ι>ίο§6ΐ)ί«ηιΐ8. Α1ί(6Γ. «χρΙίοιΙ 
ΙΗο({βφ«ηιΐ8: τίά. δεΚοΙΙ Ρΐλίοη. ίη νιιιοΙΙ. «α 1ι. 1. 14. ως φγσι Λυ^ 
ΐ(Μ{»δ*ς <1: ρο8( ψΜ^ 6Χ€ί<ϋ88• τίάθΙυΓ Βθΐη«ιι «βο(οιϊ8, ιιΙ Ιιιιιΐβ ίβΓβ ίρ 
■ΗκΙιιιη οηΐίο ΓβωηΙβρνηάΑ βίΐ:. «ς 99«• ^ήβί»ν, Μίμ^ηρτα^ αοΊ^ς Μν- 
«ιαι^ »τ1. ψαιν*9ΐοί:ς άΛ 8106 <1α1>ίο τοίαίΐ η^^σ^ιμοίς, 

85. ΙήοηΛ, \, 4 : Αροβΐ^ VIII, ηοη βίΐ ίββϋβ «βίνβ. Αΐίοοτιί οΑίιίβ 
69: ΕαβΙ«&. «ά Ηοπι. Οά. ^, 107, νίάβιί ψοβΛ^ 

ρ. 1397, 15: ««; ?τ* ίχρωι^ο οίηα^ ^ ^ γ 16: Θτβί. 0^. 

ο. ^, ^νοί' Ρ^« «αί »α^/»4α γη, 48; οί. Μιοβτ. ΥΠΙ, \ϋ^Λς 

^ς. «ο τον μ,τίσταυ •ααΧαχ^ ^3: 8ΛθΕ ΡΙβΙ 375 ίβΙΛ.: ίηΐ 

ωίΛιιΗ Ερ.οΙι.Γΐιιιΐ8 8^1.861 ΡΙοΓ. ^'^,,^/, Γ ^ 214 ΒΓ.«ί ^ 2^,;.;γο. 

86. ΜνΐΙ. ΡγοτΤ. «. ηϋνί^άμ•»οςι '* "• 

<£ ϋ|ΐρβη<1. Ρτοττ. ΙΗ, 13. - 89. Ιαοίβιι. 8«(ΐιηι. ΕρίβΙ. |. 19: 

87. ΜίΜΜΙΙ. ν,15: Μ«<ί«Γ.ΐν,4ΐ. »« *>* ^νν \Χ<»/^ν% μνρμηΐ η ηά- 
ΧψοΛ, νίβ, 44.ίί»ί<Ι.τ. ηοΚ. Εγμοι. μηλος^ ως ή ΛαρημΙα φησί : α^ί 
ί, 9, 35: »68ΐ «αΐβπΐ τιιΐρί «βιι^ βοΙιοΠ,: |ικ4 των β^κροΐς μτχαΐαυ^ 
ρΓΟ ^ο^ρο^β ιηνοΓ μ ρϋοβίοΓ, ιι( χοϋμίνη ή παροίμία. 

3 34 0Ι06ΕΝΙΑΝ1 

ΑΡΧΗ το Τ θ. 

90 θάοος αγαθών: εηι των ίϋαιμονα %α\ Χαμηζον 
αηοδέιίαι %ίψα ίηαγγελλομένων. 

91 θ€Ος η *^ναι#«ια: έηΐ των Λ' άγαΐϋχΰψ%ίαρ %ίνά 
ωφελουμίνων. 5 

ΑΡΧΗ ΤΟ Τ /. 

92 '/βρα συμβουλή Ιοτίν: η παροιμία έηϊ τον ίεϊν 
ουμβουλεύ^ίΡ ηα&αρώς. 

93 *Ιλίάς %α%ύρ: έηϊ ηΧηΟ^ους μεγάλων καηών. 2. Ιαμπρωρ ά. 5. ωψίΐονιττωρ δυίάββ. 7. Ιτρον η σι^μβννίη Ζβ- 
ηολιιιβ €11111 τοΗφίίβ : τ. ΧβηορΙιοηΙβπι ίη λπαοΐβΐίοηβ ΙλίιαιΙαηι. τοΰ] <Ι 
τ^: Ηββ^οΐιίυβ: πα^ο^μία ΙηΙ του οχλ 4ιν καθ-αρ&ς ουμβονλίύ- 
§»9: ίπΐ των ΰί»»Λψ ητλ, ΖβηοΒίαβ, $υι<1«8, πίλΐβ: τβοΐβ Α1Ι>«Ηΐιΐ8 β<1 
Ηββ^οΚιίαιη 8. τ.: »ηοη άβ ηβ, (|αί ΰοηβίΐίίβ ροΗοπΙ ίί. β. τδ* άί*9Μ¥ 
ανμβ0νΧίν9$ν) άΪ€Ϊίνα: κά ψύά ορστίΜί ίη οοηβαίο άηι^ο, φΐί^Ι οΐΜΐβτ- 
τΑΐΗίαιη ίη ρΗπιίβ βί(, ηβηιρβ α( χα^α()»ς, ρπτβ, Μαη€ΐ€, ΜΐΙβ^, μτ» 
αί^Μο , ά«1ιιτ: βΐ ^ίηΰ ^Μ Μοετα, ίτ^^ον , ^ί^ίΙιΐΓ οοηιίΚηη, βι Τ6Τ0 ιηίηο 
ρΓοίβοΙυιη, α1)Β<|116 ηΙΙο ρήτΑΐί οοηιπκΜίί ΓββρβοΙην; ΡτοΙηηΙ ΒβτηΕβΓ- 
ώαβ 8<1 Βαίάλπι 6ΐ Ρίηοκίιίαβ «ηηοϋ «ά Ζ«ηο1>. 17. 9. ηλή&Όνς ΙΝο- 
Ι^βηίβηυβ οπ. 

90. 6γ69. €νρΓ. ι. Π, 25. Αρο8«. 100 : Είνηιοΐ. ίη ΟτΑοιβη Αηββά^Ι. 
νΠΙ, 78: οί. ΖβηοΙ). IV, 34. Ρ»Γί8.ΙΥ, 170,3 6( ΙβχίοοηίηΒ•ο1ι- 

91. Οίο^βη. ν,24: Ογθ;. ΟτρΓ.Ι. ηκηηί Αηβ€(Μ. 1,261: ΊλΛος κα- 
Π, 28. ΜβΟΑΓ. IV, 62. Αρθ8ΐ. ΥΙΙΙ, κ»ν^ απο πα^οι#•ί«« χοντο ^Χίγηο 
83. $ηί4ΐλ8 βΐ Ρΐιοϋαβ β^ΙάυηΙ: ?γ«- Ιν» τ«» μΈγάΙυ^ρ ηαη^η^. »Εοά«ηι 
ματο ό\ »αΙ ^Α&ηνηϋνι^ ή Άταί^ηα^ ΒΌβύίΛΤ^Ιλ$ο&ίψ μ€ ψίρπς Η^ϋοιΙ. 
*λΙ Ιτ^^οψ ηψ Λντής^ «ς "/στρος <ν 11, 21 ηοΐβΐ Οοητ ρ. £^ ΝοβΙπίΠλ 
$^ : τ. Ζβηοΐ). IV, 36 ϊΒΐφ ηοΙΙ. βΐ ιιβ«ιπ>Αΐ87ηΑη«ΐΒ€οηιιη.β4ΐΗβηηο§. 
βά^Ιβ 86€ΐιη<1απι Οβηι. Α1βχ«η4. €ο^ Τ. V, ρ. 518: Ιμ?μ» μ^ψ γά^ τ^ 
ΚίοΗ. Α<1 {^ηΙ. 2, 26 ρ. 7 83τ11). £ρί- ικα^ορομίφ» Ικκοψατηζ καΐ « α ν μ «τ 
ηΐ€ηί<ΐ6ΐη ΟτβΙβηββηι ί8(«αι Ιιηρα- *Ιλ*άάος την ηόλαρ ϋίν&^^σαττ^ςφ 
^ΙβηΙίλβ νβη Αΐ1λθηί8 οοηβΐίΐυίβββ, 9ΐΛ•τ$ίςθ0βαροΐΛΜ^ίαΦ4ψίηΙτ•β!ημα^ 
ψιοά ΟΌΧ ίβοβπΐ οοηίβοΐαη βχρίλ- τψ μ^γ^&ί^ «τλ. : Ι.ηοί«ιι Οοηνίτ. 
1ΜΙΓ6 8ΐΐΐ(ίβ( Ηοβοΐϋυ• ΟτβΙ. III, 259. 35 : ^9Μ%. μο* ^ •ι' μ•ίω 7λ«ά<Τ•ς 
Νίΐιίΐ ηοτι «ίϊβΓΐ δοΗοΙίββΙβ λά Οΐβιη. ηα»ά ίξ^άοΜ^^^ 4 ΤΙΐ6ορ1ΐ3τ1«€(. δι- 
Αΐ6χ. 1. ο. λ Κίοίζίο ίη Οΐβπι. ΑΙ. ηιοοΑίΙβ ΗίβΙ. VIII ίη μοψψδί^ τον 
Τ. IV, ρ. 103 βάίΐηβ. αυ^^τ^Λψέως 4ηΙ τοΓφ τ» Μαν^*κί•» 

92. Μါγ. IV, 72. Αγ8. XXXI, οντΛ**ν^^ηηοα^ρ: αλλ* 9^§ μη τηλ^^ 
65: οί. Ζβηοΐι. IV, 40. ΑάΙυΒίΐίΙ κούτωψ Λακ&ρ γβγίψΗη μάρτυρας ^ 
Χβηορίΐ. Αηλίι. ν,6, 4: <* ^ι^ ξνμ- *Ιλ*άς ηλλΆρ η ύπό&ιοιςι Βοί•— 
βονλίύο»μ*, α βίλτέοτά μοι άοιαΧ «^ βοη. Αηβοΐά. 6γ. Ι, 254: τούαύχη^ 
να», ηολλά μοΛ αγα0•ά νιψοιτο* ιΐ όί όϊ κακ&ψ *Ιλ$άάος ηί^χνναηςτά 
μη, ταραψτία' αίτη γαρ ηΐ^ραξν//^- 'Ρωμαίωψ• ι '^Αίιίαβ α9 Αηβη. 
βουλή λτγομίτη ίίψα*, όοκίΐ μο* παρ- 303 : ««Ι^Ι. Ιοηοοβ 8ΐθΙ»«6ί Ρ1<ΝΓ. ΟΧΥ Ι, 
ίΤρα^^ ί1ΐί<1. Τ. 8€ΐΐ€Μβΐ1ΐβ: ΐη ΤΟΓ* 49: &4€ψα άλγί^νον τ« *αί Ινηηροψ 
βοη ίηοΙίΜΐΙ ΜβηΑηά. 8βη(. ΜοηοβΙ. ««2 ηολυχρόν^ορ * τα άί αλλ» <*«»ιΐτ» 
256 : *ίρορ άλη&Λς ίατιρ ή συμβούλια, Ίλ*άς ««μμι»: Αηβϋά. Σϋβίμαχ. 

93. Οίοξβη. V, 26: Οιτβ§. ΟγρΓ. Α. 480: ^πΦή ηρος τορ ηί^φ^ 
1^.11,29. Μλθ«η IV, 75. Αρ<Μΐ.\ ΠΙ, ίη^νόύρένορ »αΙ ιηρΛοννψκ^ ηοΜΛν Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ε£Ντυ&ΐΑ η. 35 

94 */00«96 φίΧό^^βζ 9 ηα^μία ιη^Φψαη, άι^λαυοΛ ω^ 
ίοήης %η¥ φίΐίαρ σντίχΒί. 

96 *Ιηηέας 9ΐς η^ϋορ ηρο»αΧ9ϊ: ίηΐ %άν ίρ€&4ζ6¥'' 
%0Ρ %ούς 9ΐ«ρι %§ Μύάύη$μαύρτας ηαΐ %ύρ ί(μζ^¥%9Λν η€ρί 5 

ΑΡΧΗ ΤΟ Τ Κ. 

97 Κανϋ'άρον αοφύ%9ρος: η ηαροψία έηϊ τάψ οφοΛρα 
ηανονργων %αϊ ηοτηρώψ• ίηπΐη %ίς *^4&ηνηο$ Κάν&αρος 
ηαλονμΒνος έηϊ ηορ^ρ!^ ηαΐ ηρο^/βκ &άψα%ον Ματ$δίΛάα^η* 10 

9Θ Καρίηον &νμα: έηΐ %&¥ Λϋαρκα /ίέΧη ϋνον%ωτ' οΐ 
γαρ Κάρ€ς νϋνα Ηρ^υργονα• 

99 ΚαηψΙας ηοιητης: ο μ^¥ Χαμηροψ γράφ^πβ.ψ Αέ-- 
γ^ται όί ηαΙ• Οίψος ηαηψίας^ ο ηνηαηΨίΌμένος* «αϊ* 
ΚάηνίΟβ αμη%Χος, η $ιίΧαίνα• 15 1. 9Λ»τη γψ9$ρΜίη ΛηλφϋύΦί 8αίΐΙ«Β, θΙ>ί Τ. ίαΙβΓρΓβΙββ. 2. ϋνψ' 

4τ<*] ίχ^ίθ9Ρ9 <1 Ηβ•7θίίθ8 βχρίίοβΐ: άίά το Ιαοπτ^* τι}ρ ψ*1ίαν (»<- 
σ^α*. ^ 3. &ν9$ψ ίστίφ $«ΐ(Ι«8. 4. ΕχρΙίαιΙιο ρΐιυιο βΐαβ^ιϋλΗ•. 

9.^ Λορον^ΐ^] *»κονρ^^$ίψ ΖβηοΙιίαΑ. *Α^ρησι »άπηλος κΐβιη. 10. θ^• 
ψάην ίζψί$ω&ι^ ιά^ΐΆ. 11. αααρκΛ] β αβίωτα 8ναά9Λ Λάάίί, 12. ηννας 
ΡΙυΐΜΓοΙια•. 13. ηαπνίνςι ποί^της^ •ς χτλ• ΕβτηΙιιπΙία• βιΐ $ιιί<1.: ιηο- 
ϋοη ΡΙιοΐίΐ» ρηβΐιβΐ: ΚαπνίΜςι'Εκψαντί^ης^^ ολμ το μηόίρ Λα/ιηρ•» 
^^άφ4$ρ. 15. Μοπρία νμίΜλος δαίϊββ: Γβ€ΐ6 »νπψΛ9ς ά, ({υοά ίη «αΓη^ος 
ϋοτπιρίιιιιι ββΐ ίη Ηβι^ο^ίο. 

Λντ9ΐίς *ΙΙ$ας : ΡΗοΙίί ΕρίβΙ. 13, ρ.74 <ϋο(« οβΙβΒβΓΠΐηΑ ΓΟίαΠί ΙβιηΙ>1ΙεΙι. 

Μοηΐ.: πο&ίψ ονψ ή Τ9$αντη τωρ V. Ρ^ϋι. 39, ρ. 342 Κίβββί.: βΐίβιη 

ια««•ν ^Ιλίάς; 6βοτ({. ίη ΚΙιβΙΙ. «Ιίί, (]α<Μ ηοιηίηβιιΐ ΕΚΐ6ΐ1ιν•ία• 

Ογ. ι, 572 ^«Ιι.: ή γάρ Ιμ^^ιμ^ «ά ΡοιρΙι^. V. Ρ3γ(Ιι«9• η- 33 •( 

ίηάατΜβ κΜΜ$α }^χ9 ^ι^ι^ 4γάσαί• λοΙ ΥβΙΰΙίβΐΐΑηΐΜ λά Ευπρ. Ρ1ΐ06η.539. 

ω'τψ τα ηροςήπΛΡτα^ ονχ μ ό^, 95. Αροβί. VII, 99: οί. Ζβηοΐΐ. 

ύς 90* *ΙΐΛάόα πύΜσα* Μκδν: τ. IV, 44: Α<1<1• δαίά. 8. ΙατΙορ, 

ΒομκμηηΙιι• Αη6<Μΐ(Ι. Οκ. Τ. 111, 96. Οίο^βη. V, 28: Οκλ. €γγτ, 

177: τβΐηβώηπιν• βιΐΰΐοτ, αϊ λα*- Ι, II, 33. Αροβί. IX, 10. υβατρληΐ 

ηοΐΑτΗ Β6πιΐΜΐΓ(ϋα• «ά δαίάλΐη, ββΐ Αιτί«ο. ΕρίοΙ. Όμμ. ρ. 239 ΙΙρΙοιι•: 

Οβηιοβίΐι. Ρ. 1>βα. ρ. 387. ΊηηΜνς ονν «ίς π ιό ίο ψ ΙΧηλ^ο• 

94• Μ«€8Γ. Γν, 79. 6γ69• ^^Ρΐ'*• ^^^ ^9^^ ^*^^* αγωνιάς ^ οπ•ι; αν 

Ρ II, 70, 1ΐΙ>ί τ. ηοΐββ, Μ III, 0ϋμ§λίτη*ας^ ίχίΡρος ^ αμβλίτητος 

82. Αρο8ΐ.ΐΧ, 13. Α<ϋΜΐ>βιιΐΡΓ0€ΐ ίϋτ*ι ΗίβΓοοΙββ ίη ΥβΙβηη. Μβ^ίο. 

Λά ΡΙβΙ. ΑΙείΒ. Τ. Π| ρ. 31 ϋκαζ.: IX. ρ. 3 0Γ^η.: οοΐ μ^ν οψρ ϊπ- 

ο /«ρ ηατα χονς ΙΙνάαγο^ίίονς ^«- ηορ ψΛοΙν ^ς ηίβίον πβρραχϋβ- 

ϋτας Ισότας' ηαΐ *ατά Α^$ατοτ4λην λίϊψ [ή€], «<^ τ* όίΖ τήρ ΐΗϋρο^ίΚΡ 

[Μ«^ ΜοΓβΙ. II, 15] ^<Λο9 ηΙΙο^ αφ ιστίας λαβείν [οί. 6γ6^. Ο^ρΓ. Ι. 

ίγώ• τί β»$Ιλορ ήμϊρ νηηρ¥τή9ονό»ν Ι, 63.1 η^ος τονάΜ τοϋ λόχου τψβ 

Ηαίρο*, ξΛ9ρ ήμιΖς αύτοϊς ; ί1). ρ. 36 : γραψι^ψ^ 

Ραίιΐ 8τΓ. $βη(.26: ΑηΜΛα ραη$ 97. ΙΗο^βη. V, 40: Ογθ^. ^^ψτ. 

ΜΜί 0ΐ€βψα ϋΜί ίΛϋϋ: ί1>. 827 : «Μ- ί Π, 41 . 1|«ον. IV, 90. ΑροιΙ. IX, 22. 

ΐΜΝτ ιΐΜ•ηι# ηΜί, Λιτ«ΜΐΜΜ ρατβ€€ρ$ 98. ΡΙαΙ. Ρτοττ. Ι, 73. 

Μϋ' «Μ Ι«β«. • Ιη(«Γ Ρ>'Ι1)ΑβθΓΜ 99. Αρρβηιΐ. Ρτοττ. ΠΙ, 43. 

3* 36 ΟΙΟβΕΜΙΑΝΙ 

100 ΚίΒρηωηΙζ^ίψ:.. ίηϊ τάρ ηολαη$υ6ν9»¥' άηο' μ^^αψο- 
ρας 'ίών ϋαινοντων %^ κίρχφ ζω^ίΡ' Αμεϊνον Λ άηο των 
Κβρηώηωρ , ονς περί Αυάίαν ίατορΌνοί άηίηί^ οφόάρα «οι 
ϋίηατηλονύ γίρίο&αί* ηαρ ο ηαϊ «νιοΑι^ωί^ι^Μχι αν%<ίνς• 
ί ΚΒα%ρ9νς ψηΌτεύβί: ίηϊ %ύί^ ηάνυ λα$μάργ9η^* Χί- ^ 
γΒΊαί 9ϊ ηάϊ ίηϊ %ύν ίιηαιοηραγονντην μίν^ οϋΐν ό^ ηΧέον 
έη της δίκαιοοννης άήύψ^ρομένωψ• *0 γαρ ΗΒΟτρευς των 
δλλων Ιχ9νων άλλ^λϋφαγσύντωρ μόνος της ααρηοφαγίας 
αηίχεταί, νέμεται ϋτην Ιλυν. 

2 ΚίΙί%ίοι τράγοί: οΐ ίααεΐς* τοίοντοι γαρ οί έν ΛΓι- 10 
λί*ία γίνονται τράγοι* ο&€ν ηαϊ τα έπ των τριχών ουντι- 
δεμένα ηαρ ημϊν ΚιΧΙηια λέγονται• 

3 Κνων ίη\ ίεομά: ίηΐ των εαυτούς εΙς κολάαας ίηι- 
'9ι96ντων ^ Ιοη τη* Βούς έη\ δεαμά. 

4 Κέρδων γαμεϊ: παρά το όνομα εϊρψαι ίηΐ των όιά 15 
ΗΒρίος αίρουβίένων τον γάμον• 

5 Κνϋιον ηό%%ον ψνχειν: έηΐ των μηί^ν άννόντων' 

3. Κί^χοηνψ ά. ηι^^Ι τ^ψ ΖβηοΙ). ΙΤ,,δΟ. 4. ηα^ο ά. ^5• κ. 
νηητη'σι^ς ΡΙΐΟΐίΐΐβ. 9. ΙΙνν] ηάόΐΚ ΖβηοΙ). IV, 52: ταΙαιπωΜ/ψ, ως φη^ 
αιν ^ΑρΜτοτέληίί ιΐίζΐ Ι^ωων» 10. Κίλέηιος τράγος δοϊά&ΐ. Εχΐΐοοίοοο 
ρβίβΐ » ({υοηιοαο Οίο^ηΐΑηυβ κιΐίηΐβςρτβιιάαβ ηΙ. 13. ης -^ &ίσμά] §}ς 
βίομά ΙμβαΧλ6γνων Όίο^βηίβηιιβ. 15. Οβ οοΓΠίρΙβΙίβ ίη ρίο^βηίΑΔΟ βΙ 
ΑροΒίοΗο τ. ηοϋ. €π«1 «ά Αροβίοΐία^. 1Τ. αψίό^ν ΙίΟβΓβ πιβιαβοαίβ 
βεπρίυιη 68ΐ ίη <1 : Γβοϋαβ ιηιηιΐΒΟΐιΙβ 8€ΓίΙ>ι ρο8( βΰΚίτβίι^ΙίΑβυββπιιη (Ιο- 
ουίΐ Μβίηβΐίίυβ &ά Οοιη, 6γ. Κβΐ!.!!!, ρ. 269. Εχ η«πιιη8ΐίοοπιιιι ρΓ06- 
06ρϋ8 χνίάηορ 8οη1)βιιθαιη β886ΐ: διιίά. τ. *9ίόη. ΖοηβΓ. Ι«βχ. 1223. 

100. ΙΜοξβιι. V, 51 : Οτββ. €γγτ. ΠΙ, 86. Μβοβτ. V, 15. ΑροβΙ. Χ, 31. 
1. Π, 47. Αρο8(, Χ, 17. €ί. 8αρ. διιΜ. 8. *^λ£»*α: τά ίκ%ρ$χΑ* βι^- 
1,3. ]>β ρΓΟΤβΗιίο ηΐοηβΐ ΕοβΙβΙΙΐ. τιΟίμπ'α υφάσματα, •8Βίο»θΜ Οί- «ά Ηοιη. 6άν88. Κ, 552, ρ. 1669, Κϋ^ηη αητο* ιηβηιοηΐ Οοίηιιι. Κ. Η. 
' ' - * ^ ' ^ - €ίτ, Υβιτο Κ. Κ. II, 

!ΐρϋο•ιι<Ιυιη ατιοιΐ 59: ομοίως ό^ »αΙ οί ΚίρκωΛ^ς, αφ* ρηβί. ί, 26. €(γ. ^ 

£^ ηαΐ αγορά ηαΧουμΗη Κίρκώπωψ 11. Αΐφ16 Ιιίηϋ β1^ 

*Α^ηνηΟιν ^ψ Ηλιαία^ %αί ηαροιμία €ηΙΐΙ1118 1(ί<ΐ6Ι1Ι <)« ΙΐΟίηίηβ τίΟοβΟ 

η^ριαωηί^ίΐψ^ χα» μήψ αντο Α^ βΙ ρΓΟίίχβΐη Ι>ΑΓΐ>ίιηι &ΐ6ΐιΐ6 θίχίυΤο^- 

ρ^η&αΐ φααί τ»ν(ς άι%ο ξωωρ προς- σάτης Ηά:€ρος &. ίηϋ. ίλΒ. 61 [Ηβ^ 

σοΛνο-ρτων τ^ κίραω, 8^οΗ. 8. κόρσαης], 8 Οοηίί, €ίβείββ 

1. Βίοκβή. V, 53 : ΟθΟΓΖ. Ο^γ. Μ όρρίιΐο , 8ΐ Ηβ87ο1ιϊο Μββ: « Μ 6 Κ- 
ΙΠ, 95. ΑροβΙ. Χ, 29. £χ οοηιί- ηβΙ^ία» Οοη. Οιτ. Τ. IV, 657. 
οοπιιη ΙοοϊΒ, φΐ08 ΑΛβη. VII, 307 3. Οίο^βιι. V, ^ : Αρόβΐ Χ, 79. 

τρίβω Ψ β Ιο ψ, 1101 ΟΙ. οεηντβι^- «ν 4Π7Α. 

1ΐ86υ86π Μηοΐ8ΐίοα6ΐη. Α6θ. Ήβ- * * Ρ' ^"*°' 

β^τοΙί. 8. ηιστρΐΐς : . . καί τοιϊς *Αθ^ψ• 5. Ββ §;Γ«ηο ΟΐΐΜΓο Τ. 8ϋΙΐ»6ίΐ1β- 

ναίους ούτως ΧΧ»γο9 ιίαί ηροςηχόρ^νον, ηΐ8 ίη ίΐΜ. ΤΙΐβορΙΐΓ. , Ορρ. Τ. ¥ 

2. Βίο^βη. V, 54: Οτ«9•07ΡΓ•Μ βΙ δίβρίϋΐϋ Ίΐιο. Ι^. Ογ. 8. κοϋηος. ΟΕΝΤϋΒΙΑ ΠΙ. 37 

ο γαρ χνΟίος χόχχο^ φύαβί &ΈρβίαΡ%ίηος ων ίη τον ψυχΜ&αί 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ Λ. 

β ^ίαγωός ηα&Μνδίΐ: "η ηαροψία ΙηΙ ιών ηροβηαον- 
μενφψ %ί 9ράγ %α\ ον% II ίλ^&Μίας ηραττόντωρ. ' 5 

^ ^ίνκον πτ€ρά: ίηϊ των ά&ννάτων λέγεται, οναΐ' /ΐ€- 
ίρι τϋν λόγων ο φόβος ^• Πώς γαρ αν ητηνόί^ γένοιτο 
λΌ%ος\ 

8 Ααγώς η€ρ) τών κρβών; έηϊ τών Πίνδυν^νόντων ταΐς 
ψυχαίς παϊ ηρος τούτο ηαρτίρώς αγωνιζομένων• |0 

9 Α^υη^ ατά&μί]: έηι τών μ7]β^ν ουνηντων* έν γαρ 
τοΙς λ£ν*οϊς λΙ&οις αΐ λινκαι α%ά&μαί , ηγονν τά τ^ητονικά 
οηαρτία, ούϋν όννανταί άαηννναι, ηα&άη^ρ [αΐ δια] τ^ς 
μίλτου. 

10 Αημάν χντραις η κολοηννταις: ίηι των άγαν {^ 
αμβλνωηουντ ων, 

11 Ανπος ηρο βοί]ς οη^νδα: ίηϊ τών νη€ραη6νδ6ντων 
λέγ€ταί9 έιαι ηαΐ 6 λνηος ηρο βο^ς φ^νγ^ί άρηάαας* 

12 Ανχνον έν μΒοημβρια αηταν: έηι τών άκαίρως 

τί ηοίονντων. 20 4. Ααγως ΙΝο^^βηίβιΐΜ βαηΐ ΓβΙί<]ΐιί8. Λα&^νόων ϋιΐβπι. 6. ϋχ*- 
τα• — ]7 Οίο^βηίνιιΐΒ οαι. 7. η] ατ^ Μ«ο«ήθ8. ητηψοψ] ητηψος 

τις Βίο^ηίληοβ. 9. €οηΙηο(ίιΐ8 1)ίο§βηί«ηα8. 11. ^ γαρ »τΙ, ϊη 
Βίο^βηηοο «ΙββοαΙ. 12. λίνκοΤς] λίΛτοΐς ά. 13. «* ομ βχ Ζβησ1>ΐο 
ΐν, 89 8ΐϋβ(]ΐΐ6 0<1ί6€ί. 15. λημμ{}ν ά* 18. .'π#2 »τ1.] »αΙ γας τί 

9ηΐΐί9Ρ ά^ηό^αν φίνγπ Βίο^βηΐ^ηαβ. 19. απτΗς 8υίθ&8. 

6. Βΐοίβη. VI, 1: ΟΓβ^. Ουργ-Μ 9. Μο^βη. VI, 8; Ογμ. ^^1ρ^. Ε 
IV, 21. ΜβοΜ. V, 46. Αροβί. Χ,Τ4. Π, 67. ΑροβΙ. XI, 18. (Γί.ϋΛΥίβίαβ 

7. ΌϊοΛ&ϊ. VI, 4: 6Γβ{;.0τρΓ. Ι« «4 Μαιϊεπ. Τ}πγ. Βί88. 388. 

ΑιΛΟιβ^ΐΓ »Β Μ8η«β1β Ρ•ΐ8βο1. ιη χνΐΠ;84 ι Λο^βΐ!. V, 63. ΐΛατ- 

€αιιι1»€68ΐι ΑιιοΙβΓ. ΡΡ. Ογμο. Π, ,^^^ ^^^^^^5 ^^^^^ ^^^^ 

1143: κα{ ί*« τονχο τψαναβολψ |^ ^^ ^^^ ^ η^χ,ηφ,ς ταύτ^ φ 

ψ^μιρίσ^ο, ««ι το μη ταντο^ α»η- ^,^„^^ .«, ^^^ φαλάχραρ άφομ^^ παί 

τβΛίο ΜβΐιιβΙιαβ Οοιη. (Ι'- «» 1 . ηατί τον ^^η6ρτα ηολοη^ντα,, 

245 €η(βΐΗ άιοΐιοηβπι &1> ΑΛβη. ^^ - 

ΙΠ, 117 Β ΐΓ«1ίΙ•«ΐ: τα.νητ.,0. \ ^ ,;.,^,„. γΐ, 26 : Αρθ8ΐ, ΧΙ,49. 
Τ'ί)ιοκβη. VI, 6: (ΐΓββ. Ο^ρΓ.Μ 12. ϋίοίβη. VI, 27; ΟΓββ- Ογγτ. 

IV, 14. Αρο8ΐοΙ.Χ,9ά ϊΗς. τ. ηο41. Ι- II. 65. Αροβί. XI, 50. 38 0Ι06ΕΝΙΑΝΙ 

13 ΑνίίΟΡ άρμα: ίηϊ %άν ίρίζαΨ έ&^λόντωρ ηαΐ /αη&ν-' 
ψαμένιαν του άν%αγωρία%σν ύφίηίο&αί * ηαρήηταί ϋ η ηαροί- 
μΙα άηο των Ανοίων αρμάτων ώς ταχντάτων όντων %αϊ μη 
δυναμένων φ&αο^^ναί• "ΑΧλοί ά^ οτί άηο τοΰ ΙΐΒΧοηίαν 
άρματος ηηονο&η η ηαροιμία^ τιν^ς γαρ λέγονα$, οτι 6 5 
Πέλοψ Ανδιος ην χαΐ ονχϊ Φρνί* τφ γονν Ιόιφ αρματι 
ένίηψβ τον ΟΙνομαον , %αί εκτοτβ η παροιμία* θέ^ίν 
ηαρά Λνίιον άρμα. 

ΑΡΧΗ ΤΟ Τ Μ. 

14 Μηδική τράηεζα: έηϊ των 8νηόρων•' 10 

15 Μία Χόχμη ου τρέφει δυο έρι&άηους: έη\ των έκ 
μιηρον τίνος κερδαΐναν αηονδαζόντων. ^Ερι^αηός έατι 
μονήρες ορνεον %αϊ μονοτροηον• 

16 Μυαών λεία: ίηΐ των ϋαηως διαρηαζο^ιίνων* οί γαρ 
ηερίοιηοι ηατ εκείνον τον χρόνον τονς Μνοονς ίληΐζοντο, 15 
^ως ί}θαν άναρχοι• ΚαΙ ίχεί^εν η παροιμία• 

17 Μνς Χευπος: έηΐ των άκρατων περί τα αφροδίσια^ 
ίπειδη οΐ κατοικίδιοι μύες καΐ μάΧιοτα οΐ ΧενκοΙ ηερί τάς 
δχείας κεκίνηνται• 

2. τον υίνταγων^τοΰ δϋΐΐοΐ. «ά 0γ6;. Οίη. άψίηία&ίΗΐ ροβΐ ΙΐΟΟ 
ΥβΓΒαηι 8ε1ΐο1ΐ«8ΐ« ίηββπΐίΐ: ίστ» ό\ ή ηα^ο$μία' παοά Ανόιον άρμα &ίί*, 
5. ηηονα&η] ηκονοίν δοΐΐοΐίββϋΐ. 6. Λνόος 8οΙιθ1ΐβ8ΐΐΐ ΟτβαζβΠ• ον^ 
8θ1ΐθ1ί88ϋΙ. 7. παρύ$μία] ηα^ηΧΘ^ίΨ λάίΐϋ δοΙίοΐΜβΙΐΐ, πα(^ηχ&α$ 5θ1ΐθ1• 

€τ€αζ6ή. ηαρα ΛνΛΜψ αρ/Μΐ ^«ί« δΰΙιοΙίΜΐβ. 10. ϊηΐ τ&ψ »ο- 

λυτίΧ&ψ χαΐ άβ^ν βχρϋοαΐ Οίο§[βηιιηιΐ8. 12. μνιιρον — μορότ^Λορ] 
μιηρον Τλΐ^ς ηολλά χ#ρι^<κ«Μ««> βονλομίνϋ^ψ ΐάβη: V. ΖβηοΙί. Υ^ 11. 14. 

ΧΛίαρ Οίο^βηΪΑηιιβ. 15. ιι*ρίο»χοΛ εχοίάίΐ ίη Βίο^βηίνιο, ίίβηι μ»( λτΙ.: 
ν. ΖβϋοΙι. V, 15. 18. μνίς ά. 

13. 0γ6|. €}φΓ. Ι II» 58. Αροβί. Μ ΙΥ, 40. Μ&οβη VI, 5. ΑροβΙ. 

XI, 56: οΓ. ηοΙΙ. «ά 0γ6£;. Ο^ρΓ. Ρ XII, 37. ΙΙβιίΓρβαΙ ίίΐΜη. Οηΐΐ. 

II, 99 6( Ι Ιο. ΙΙλβο 8106 άοΐιιο Τ. 1, 310 Κ.: ος ίχ9»άη Ιί^ατΜορ ίψ 

βυηΐ αΙ> Βίο§6ηίΑΐλθ ρΓοίβοΙιι: τ. χψ Τανρψ σνρηστήκΗ ΜαΙ Μνσωρ 

Οίο^βη. VI, 28 ί1>ί<]. ^ι αίΜΐβ Ιγαιι- λιίαρ ίηοΐπ ΚΙΙ^* τά ηράγμαχα : 

βοΗρβίΐΝοηηαβίηοοιηηιοιιίΑηαιη βά ίά. ίΐιίά. Τ. IV, 351 Κ.: το^γα^ονρ 

βΓβ^ΟΓ. ΝαζΙαιιι., «ζ ΟΗΟ 6<1ί(ΙθΠΐη( ΙτιΙ πολλής ίρημίας χα* σχολζς, μ»-^ 

€τβΐιζ6πΐ8 ΜβΙοΙ. Ι, 81 €ΐ Α. Μα- *ροϋ ηασαρ τ^ρ ΈλλάΙ^α χαΐ ωσπ*^ 

ίαβ δρίοίΐ Κοιη. II , 308. τήρΜνσωρ λιίαρ Ι/οι/σ* ι ΤΙιθο- 

4 Α έΜλι^^ \η Ίτ. Γ»-.» Γ•«- άοΓαβΡτοάΓοιη. άβΚΗοά. οΐϋοβίϋΐίβ 

Μ^ίν^η^^ ^^^^• 32κ Α-.^ Ι..Ρ.5 Ο.-.-.,• ...α. Μ^ 

«00. ^«β ρορ^αΚ. 1αχ«ί.β ρβηΙΙϋ. -;^•Ξ• ^^ .7ΐίο^ οΛί 

0««.ΧΧΧΠΙ, 402ΜΟΓ. ,53*^3 ^^ ^ 8«1.οβπ..ηηα. .4 

, «• Εί'^ί"• ^'ν??'ϋ"'ί• ^^'' Ρ\ηί»κΚ Οβοηι. 10, 7, ρ. 207. 
ι II, 68. ΑροΛ ΧΠ, 22. π. Βίοββη. VI, 45: ΑροΜ. XII, 

16. Οίο^βη. VI, 42: Οκ;^. Ο^φΓ- 41 ίΙ)»!. τ. ηο*••. ΟΕΝΤϋΒΙΑ 1Π. 39 

18 Μη%9 ψ4ίρ μ4ι%Β γ^άμμα%ϋ^: η ηα^μια έηΐ τωρ 
%ά ηάψ%α άμα&ύρ" οΐ γάρ '^ί&ηψαίοί ίύ^νς έ» ηαίΛων 
ηάλνμβάν %ϋΛ γράβΐμα^α ϋίάάαηορτο. 

19 Μέχρι %ών ίϋμφω^ίάωρ: ίηΐ τύρ αγαρ ηίήΧ^ρω/ίέ^ 
ψωτ, [άρτι τον] μέχρι τώρ ιίνοτ. 5 

20 Μέλιτος μυελός: έηϊ τώρ αγαρ ηίέωρ. 

21 Μεμαγμέρη μάζα: έηι τύρ ^αι/ιβοι^ άγα&ώρ. 

22 Μειζορα βοφ χλοίράς άάφρης ηαιομέρης: έηΐ 
τον μεγάλα βοωρτος* 

23 Λ#^ ΛΐΡ9ΐρ %αηορ εν ηείβίερορ: έηΐ τώρ έαντοίς ίξ 10 
αχροίας ηράγματα ίγειρορτωρ. 

24 Μηί^ρ ηατά βοός ενξι^: ηαραιρ^ϊ $ιη ηάρτα έη 
ινχαις ηοιεισ^ι ηαΐ ταΐς παρά &εον έληίοιρ, αλλά ηράτ^ 
%€ερ ίέί ηαϊ άι έαντώρ• 

2^ ΜηδΙ μέλι μηϋ μέλια ο α: έηΐ τώρ μη βονλομίρωρ 15 
ηα&βιρ τι φανλορ μετά άγα^ύρ• 

26 Μη ηρος Χέορτα 9ορ*άς αηχεται^- μάχης: έηι 
τώρ τηρ Ιοχνρ άριοωρ. 

27 Μη λ ω βάλλειρ: έηΐ τώρ εΙς ^ρωτα ΙηαγομέρφΡ τιράς. 

Χ. ΙηΙαταο&αιψτο^^ήϊϊο δαίάΜ «άϋοίΐ, φΐοά βυχί( β ΡΙλΙοηβ: 
τ. «ΐηοϋ. λα Οίθ{[6ΐΐΪΑθαΐη. 2. τα ττάι^α] ηαντάτηανίβ δΐΐίθβι. ηα^ 
όος 8ιιί<1«8. 3. ί^*όόαΜτο ΛΈ: 6«<ΐ6ΐιι τβπβ Ιβοϋο ία $υί<ΐ8β εοάίοί- 
1)118 άερΓβΙΐθΐκΙίΐΐυ'. 5. ηντί τον β δαΜκ 8. άμφόης 6( ΥΒ «(ϋβοί. 6. 
τον — ι^^^ος Βίθ96ηίληΐ18. 7. μάΐ^α ά. 8. δάφνης χλω^άς Βίο^βηίλ- 

ηαβ. 9. τωρ — βού*των Μβιη. 10. ^1 άγψοίας ϋϊο$Γ6ηί«ηιΐ8 οιη. 11. 
Λοάγματα] κακά ίάβΐη. 12. μηό^ρ] μη ηαντα δαίαλβ. ίη*νχανς ά. 

14. ό§ν 8υάΟΜ οη. Ιη Βίοβτβηίβηο βχρίιοβϋο εοιτυρίβ βχβίΑΐ. 15. μ*- 
ϋαοας Βϊο^^βουαίΐΐβ Οΐΐαΐ ΓβΤίφΐίβ: γ. ΟβρρΙιο. 16. φαι'^οι^ χτλ] ηγα~ 
&ΟΡ βίίτα άα€υ*τον Βίθ{^ΐΐίληα8 : γ. ηοΙΙ. οηΟ. 8(1 ΏΙοζ, Ι. ε. 17. αφω- 
μα$ ΙΚο^βηίβιινΒ Γ60ΐ6; ίτίπται 6Χ «]ΐ€Γλ ρΓΟΥβΓίιίί ίοΓιηβ, ^αλίη ϊηίΓΑ 
57 ΐ€||;ίΒΐιΐ8, ίη Ιι&ηο ΙβιηβΓβ ί11«1αηι 681. 19. βλη&ηψα* δυκίββ. 

18. Οίο^^Β. ΛΊ, 56 : Αροβί. ΧΙ!» 8. 100. δβρρίιυβ γβηυαι , άβ συο γ. 

19. ΑρρβηιΙ Ρτουυ. ΙΠ, 89. «ηηοΙ. «<1 ΑροβΙ. ρηβί. $. 7. ΒβΓ^- 

20. ΟιοΜί. VI, 51: 6γ€9• ^ΤΡ^• Ι^ίυβ ϊα ΟοηπιβηΟ. Οήΐίοο. δρβοίιη. 
10,69. Ι1«€λ^ν,Β4.ΑροβΙ. Χΐ;^7. ΜλΓ&υΓ^. 1844 βάίΐο ρ. 23 βοπΒϋ: 

21. ΑρρβΟ^. ΡΤΟΤΥ. ΠΙ, 86. μήτ ίμο»> μέλ* μήτί μίλ*σσα^ 

22. 1>ιο§βηΥΙ, 52: Α^08Ι.ΧΙ,71. βιιιμιΙ άβ ΑΐΙίΜβηϋοηο <ιυ«β (ΙίοΚιιτ: 

23. Οίοκβη. VI, 54: 0γ6|;. €τρτ. ία Βοο γβηυ οοαβρίουβ (ϋβββΓβαβ 
ι ϋ, 78. Μ•€*τ. V, 91. ΑροβΙ. XI, γ. ίαίΓ. 97. 

99 ιΒία. τ.ηοΐΐ. €ί. αοα. «(Ι Αροβί. 26^ Βίο^βο. VI, 59: ΟΓβ^^. €νρΓ. 
XI, 96. II. 3. Μ IV, 39. ΑροβΙ. XII, 1 : οί. ιαϋτ. 

24. ΙΚ0960. \1, 55: €ί. ΑροβΙοΙ III, 57. 

IX, 34 βί ΙΐΓβΙ. €τρτ. Ι- II, 48 27. Βίοςβα. VI, 63 : Μβοΐ. Ργουυ. 
Οβ (^η«Γβ <ϋθ6α<Η α, αοΙΙ. «ά Βίο- β. μήλω. Ββ αβα πΐ8ΐοπιια ία τβΒνβ 25 όίο^βπ. VI, 58: βΓβ^. Ογρτ. άηβ ία ΒιβββΓϋιΙΙ. δοοίβΐ ΒβΓοΙ. « 
Μ IV, 38. Μ•€ΛΓ. V, 95. Αροβί,ΧΙ, 1836 ρβ^. 319 χεη V 90. βαίλΙοΓΟΒ ροβΐ «Ιίοβ 4ίχί( ΟοτΗαγ* 40 ΟΙΟβΕΝΙΑΝΙ 28 Μ^ μάχαίραν αΙρ9 &ηλ%: εη$ τάν άάνναταόρτων 
ίηίΗουρΗ^» 

29 ΜΙΰας 6$^ον ωτα έ'χ€ΐ: οτί 6 Μίβας ωτακονίηάβ 
€ΐχ€ ηολλονς , ω6 μηόίν ίχντορ Ιαψ&άνείν• Ένανίρος ΰ^ 
Φρυγίας χωρίον οι^ον ωτ<» ίίαλσύ/ΗΡον ΐ€/« ύηό Μίδου 5 
ληφ&ίίναί. 

30 ΜέΧίΤί ηαταηάτ'^ωΦ^ έαντόρ: ίηΐ τον μαλαχια 
καλΧωηίζομένον* 

ΑΡΧΗ ΤΟ Τ Ν. 

31 Ν ψ ηδΐ&ον: τούτο ομοίον ΒΪναι ψαοι τω" "Εηου&Βά• 10 1. α^ρη ά, άόυνάτων ΏΊοζβΌίΛηηΒ, <{α6ΐη οοητί^^ββ β ηοβίτο Ιοοο. 
3. ϊχη Όϊοζ&ύκαηΒ οαΐ. «ταχοστας (1. 4. ηοΙΧονς — ΙαρΟνίη*νΙϋο^ 
ΙΙβηίληαβ οιη. Ενανάρος »τλ,] ο< ΰϊ — φασβββ ιηΐ, ίάβη. €ί(«( ΕίΜ»• 
3ιιιιιι Οίο§^βη. νΠ, 28. 6. ληφ&ήναι] αψάλ»το9 Λάάιί Οίθ9βηίΑημ& 7. 
$0ΓίΙ>6 χαταπάτγ**. 10. ίτιον] ηήθ-ον Οίο^βηίΑουβ, ηίί&ον η ίπου Ο 

ϊη ηοΙΙ. Α(1 Οΐο^βη. Ι. ο, €( οοάιΐ. δαί^^ ρΐαηιηί. 28. Οίο^εη. VI, 72 : Αροβΐ ΧΙΙ,3. 

29. Οίοι^βη. ΥΙ, 73: Αροβί. XII, 
19. ν>Ηο8 γβίβηιηι οοη^Ιαβ λά 
οπ^^ίηβιη ρΓοτβΗιίί βχρβθίβηάβπι 
δοΐιοί «ά Απβίορίι. ΡΐυΙ. 287, 
αιΐ6ΐη δαίθββ ν. Μί&ας (Ιεβοπρβί!, 
άοοίθ οοαιροβιυΚ: Μίόας^^ βαα*1§νς 
ω> Φριγίας πΐοναιωτατος^ ωταοψον 
*αχξ, τοΰΐο ονν ηαροιμ^ωάώς ^^//«το 
ίηΐ τούτον^ ητοι οτι ηολλονς ωτα- 
μονστάς ίίχιν , η οτ« κωμτρ^ Φρυγίας 
χατ/σ/ο, ζτις Λτα όνοι/ ίλίγίχο* 
. . • η ΙπίΙ όνος μάλλον ακοΰί» των 
ηλλων ίωων πληι^ μΛΐός [τ. ΤΤ. ΙβΟΐΙ. 
8 Ο. ΟίηάοΓβο 6χ ΚβτβηηβΙβ βηο- 
ΙβΙαβ]* *α2 Μίάας ό^ ηολλονς »τα- 
κονστάς ίΐχίν * ο! <ΓΙ φασ*9, ?τ• ψέξας 
ηοτί τον ^$ύννβον ο Μί4ας μίη- 
βλήΘη (Κ Ιννν, 7 ^^* ονονς τον 
^Μπίσοί' ηαρβι^ας Όόίκηοί' ^$ο ορ- 
γΛύσ^ίΙς ο &Μος ωτΛ 09Όν αντω «<- 
ριήψίν• οΐ όϊ^ οτ» ωτα μεγάλα φύσβ» 
^9νι &<1(ϋΐ 8ιιί<ΐΜ ι ο.: λίγ^τα* 
οϋρ ^ ηαροψία ΙπΙ τ&ν Ι^ηό^ν λαν-' 
θ-ανόντων, 

3σ. €Γ. βαρ. II, 71. ν€Γΐ>οπΐΕη 
οΑαββ «ρροαο ΜβοΜίά. (τβ^. ιιι«. 
Ιλ1)1). ΟΙ<Χ Μβίη.: ίαν τροφην άονς 
τον λαβόνν ονηάίσρς, ΆψΛ¥&ίψ πα- 
τ4ηαβας άνηκαν. μ4λΛ ι Μλΐιυθί. Ρα- 
ΐ8βοΙ ίη εοιιι1>β6βΗ Ατΐ€ΐ. ΡαΟ. II, 
1188 Α.* ^ήμανιν ήόί•θί ^άων αυ- 
τούς ίπαττίς. 31. ϋίοι^ιι. VI, 75: ΟΓβ». ΟνρΓ. 
Ι II, 80. Μ«€«Γ. VI, 14. Αροβί. 
XII, 75. θ, ίηον] ΓβίοΓίιιτ ϊηΙβΓ 
86ρΐ6ΐιι ΒΑρίβηΙαηι άίοΐβ: τ. δοβί•* 
άββ ία 8(οΙι. ΡΙοΓ. III, 80: γ6€οιι- 
(ϋϋοΓΑ ρΓ«6ΐ>βΐ 8ΐοΙ)86α8 Εοΐο^. II, 

7, Τ. II, 1, ρ. 66 Ηββτ. : Ιν μ>ν γαρ 
&*ψ το Μοσμοηοιον χα2 Μοσμο&$οΜ»^ 
τ^κόν * «9^ άί τύ οοψψ βίου ηατάοτα^ 
Οις χαΐ ζωής άιαγωγή' οχ9ρ αΐνίζα^ 
Ο&αΛ μίν ^Ο μηρον^ §ΙηΌντα [Οά. -β", 
193]- Κατ Χχν^α βαϊνί ^ίονο" 
ϋν&αγοραν Λ ία αι/το ίίπην 
Εηον θ•(ψ' όηλσν ως ονχ ό()βτ*^ 
χα^ ηροηγουμίνω^ νοψψ Λ χα» τ// 
ηοϋμ^κη ίΰταξίί^ άρμονιχωςι ^ΐΐβήΐ 
Ιούοηι Λν^ηΙίΑοΙιιι» α<Ι ΡΙαΙ. ά6 
•6Γ« οαιοΐΜ τίικί 550 Β 68ΐ«(^β 
ϋΙαβίΓΑτίΙ Ββο 1ιβΙ>€0 (]ΐΐ0ά «<!- 
άλΐη Ηύί Οοθτοηίβ Ιοοιιη <1β Ρϊη. 
Βοο. 6( Μ«1 III, 22, 73: ψΜ^^π^ 

Μϋηί ί€ΐηροΓ% ρατ^τ^ Η $€ρη% 
ΒΒΜψη Η $β ηﻀ6Τ€ €ί ηίΗϋ 
ηιιηίβ Ηλ€€ ήηβ ρ%η0Μ ρΜαΐΛ^ι^ 
Μϋοηί [βί Μ^ύηί ιηΰοηηηΛΐ»] ιΐΜ<β*ιβ 
ηβηιο ροίβίέ; βΐ δβηβοβιΐΐ (Ιο ιτ<ΐ8 
Ι^βΙβ ο. 15 : Ηα6β6α %η αη$Μο ϋΙίΜά 

Α^ΙΙμΙμιιΙ Ρ1υ(8Γο1ι. άβ γ6ο(« αυιΙϊβΐΜΐ• 
ΓβΙ. 1, ρ. 37 Β: αν ΰί πολλά*$ς αχ^• 
χοακ οτ* ταντον Ιστ* τψ ί'ηίοΟ'α* 
&έφ ηαί το 秣&§σϋ•α» λόγφ^ Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΜΤυΚΙΑ ΠΙ. 41 

32 Νν%%α ίαα^Ιην: %τ^ψ χαμ^ρίνην ηαΧ^Ι ** ηα^ύΡ 

33 Ν9βρώ ίηη£ν8ί^: η ηαροίμία έηΐ %ών βραϋως τι 
έρ/αζομέψ9ίν. 

34 Ν§Μρψ ηρός ους δίαλέγ%ύ&αιι έηϊ τον άραιοόη- ^ 
%ου ηαι μη έηαΐορτος• 

35 Ν^φ^Χας ξαΐΡΒίν: ίηΐ ματαίου ηαΐ αδυνάτου. 

36 Νοω τοψ ξέψον: Μ των ύφορωμέρων τίρά. 

37 Νί%ά τον οψηΧάτηψί ηρος τον μ^ βουλόμ^νον άηο- 
οτήναί %ίνος ^ αλλ* ίαυτορ προϊίμ^ψον ιίς άηώίααρ• 10 

38 Νϋρ οοηρίων αμητος: ίηϊ τάν πα&' ωραν ίκαατα 
ηράττ^ίΡ φίλούρτητ• 

39 Νϋν ^Ις χώραν ^λ&βς: ίηΐ των ηρότ^ρον μ^ άν^χο- 
μίψΜΤ έλ&δίρ οηου ίιΐ, νοτ$ρον δΐ αυτοματονντων* 

ΑΡΧΗ ΤΟ Τ ε. 15 

40 3νλψ ίφέλη^ίψ, κβίνβιο*^ ηί9ίΡ η ηροδόν^α %ηψ 

1. άαοίίαψ ά, βοΛϋίηΐβ διιί<ΐΜ: (ΐυ<Μΐ άβάί, ΙιιβΙιΐΓ Βιο^βοίβοαβ. χα- 
ΙΛ 9τΙ. Βίο^βηΪΑηιιβ οιη.: ραβί ν. χ«^ρ ιήιΙβΙαΓ βοηρίοηβ ηοΜβη βχ£ί* 
<ϋΜβ, «Κ« ίο 86<πιβιιϋ1ι«ιι. 2. βκ^ποη»*] ίοΓίΑβββ σχ(»ά{«ιττα* τοίοίΐ: 
Χ€ΐΐΟΙ^ Ο/ΓΟρ. νΙΙΙ, θ, 17: άΙΧά μην 4ν τψ χ9$μωνι ον μίψον Μίψαληψ 
9λΙ σώμα μλΙ »ό<Γα( αρχ^ζ αντοΐς «σκ^.ιάσέ^α», άλλα χαΐ [η§ρί] α»^4κ»ς ταΐ^ 
/τρσί χ9*ΐ(•όας άΛΟίίας ηαΐ όαητυλήθ-ρας ίχονϋ^ν, 3• Ιπη^ύίΛς Οΐο^β— 
ηίβιΐΙΐΒ. τ« ίρ/ν^ομίνωψ] γινομίνωψ ΐάβηι. 5. Ν• λίγων [λίγονσα $υί— 
ιΙα•] μν&ονς ί*ς ους Ι)ίθ{|^βΙΐίΑΐΐ1ϋ : Χλ9γ99 (ιτβ^οηΐι•. του άνα%α^ητον 
οαι. ΙΚορβιιί8ηα&! 7. *μί\ η Οίο^βηΐΜΜ»• 8. ψοω\ νψνν Οίο^ηί••- 
0118, δοΜίΛΒ: ίαίΚ ίοΓίαβββ ψ^ω νονρ τον ξίψονι οί. Ηοη. ΟάγΒΒ. Υ, 367: 
Τ0ΐς ϊξβ*βΐ &ύ^ϋίί^, ίοίΐ νο4ω κακόν νμμ$ν *1£ψχόμ(νορ, 10. τρίτος] ιον 
κτγννςΟ, η^^βϊίμ^νον] η€(ΐ$4μίνος ά, 14. οαο» 8<ιί<ΐΜ. ΚβοΙίύβ 688€ΐ 
ϋί^τομαηξόντων : ΥΒ αυτομάτως ηηραγ§χύΡοτωρ: ΟνύάΛΛ: αννο^ωτως ηα^α^ 
γίψύμίνωνι οί. $ΐΐΐά&8 8» αυτοματίζονΟΛΨΐ αυτομάτου Λα^γίνοντιη, * 16» 
Ρΐΐοΐ. α δαίά. 8. τωρ τρ$ωρ χαχωψ ίψχ λί/ίμένόρ τ» ^στ^. κα^ Μίνων» 

»ο>(<< τήν ηλ.: ΡΙ&Ι. ωΐοη. Οη.: Μ IV, 47. Μα€8γ. ΥΙ, 10. ΑροβΙ, 

τί^άιτωμίν ταύτρ , ίπαόή ταντη ό ΙϋίΙ, 54. Εοουϋοαβιη <«ς ους λί^ 

^ίος νφτιγ*νιαι>ι 8!ιηί1ί8 8αρρ6<1ί(«ιιΙ ^η» βΙ βίηιϋίΑ Ηβ€ΐ(6πΐ8 Οοοιιη. Ο^Ι^ 

ΟιίΑίβη» βά ΑηΙοη. Αάτ. ΥΙΙ, 31. ΙίαΐΑοΙι. 1, 63 ϋΐαβίτοΐ. 

δΐηηιηπΐ8 αθ ΡΡ. βτββεοΓ. Ββίεο!. 35. Βίο^βη. VI, 83. Ογθ^* ^3^ΡΓ• 

217. Εηβιηο Π, 2, 38 βαιηρίαιη Μ IV, 48. Αρθ8(. XII, 59: ^Ι βορ. 

τήΙβΙιΐΓ 6Χ Ηοηα. Π. Α^ 218: ος χ< II, 61. 

βίοίς ίηίΛΈί&ϊΐται^ μάλα τ Χχλυον 36. Οίοβ6ΐι•νΐ,85: Αρ08(.ΧΙΙ,68. 

αντοϋ 9χΛ σί. Οά. Κ^ 141: χα^ Τέ9 37. Αρρβικί. Ρτονν. ι>Γ, 8. 

^<ος 7Γ'Μ«^η'<>'. 38. Οιο^βιι. VI, 87 : ΑροβΙ. Χ1Ι,7 1 . 

32. Βίο^βπ. VI, 89: ΑροβΙ. ν,.80 39. 1)1οββιι.νΐ,86. Αροβί,ΧΙΙ, 7α 
ίΐιίφ τ. ηοΙβΙα. 40< νβηιΐ8 Ροΐ78θϋ οοιηίοί: ν. 

33. ΙΗο^βιι. VI, 81 : Μβηΐ. Ργοτυ. αοΟ. εήΙΙ. Κβιη βζρϋοαηΐ Ηββγοίι. 
1 ηβ^ω, 8. των τριών ^ίνι Θηραμίνης ίψ^φί- 

34. ύΐ'α^οη. VI, 82 : 0Γ6β- Οΐφ^ αατβ τρίΐς τιμωρίας ημτά των χαρά- 42 ΟΙΟβΕΜΙΑΝΙ ψ»νρ οτι %άχί0%α τώψ %α%άν ΛηαΧΧαγηΡϋί: έηΐ 
ζνΐ^Ιας Μ€ΐρ%αί ηαΐ ηζοςημηματος. 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ Ο. 

41 Ό Κρής την &άλαοααν: ίηΐ %ώρ έν οίς ΰίαφέροναι 
νοντο φηνγΗψ προςηοίονμέρων. 5 

42 *0 νίβρος τον λέορ%α: έηΐ %Α¥ άύυνάταρ ^ΐλί^ηταί. 

43 "Ορου α%ίά: έηΐ τώρ βύτ^Χώρ ηαΐ ούί^Βρός λόγου αξίωτ, 
ίξ αΙτίας τοίαντης' ίμίο&ώοαχό τίς ονορ άηίων ^Ις /Ι^Χ-^ ^^ος [ίτ. ίηο. ίλ1>1ι. 213 Μ.] όνο ηρο&ίΐς •ίς ηα^οιμΜιο^ ίηΜ/*^ ««»^μ» 
τό''*Εψ γαρ τ» τούτι$9 τωψ τρ$&ψ ϊχο^ ηακόψ, ταίττα Λ «*•«« λ*- 
γουοιν^ α θηΜίίμίψης μ(ιμιι προςτψημΛτα, ΠύΙνζηλος ^ημοτυ9δάρ^ψ [II, 
2, 867 Μβΐη^* 7ρ»Μΐ^ καηύΐβ γονν ηρ ίϋα&' αντψ τ* χαο* 
άψάγΛη^ *Μ ίύλοψ ίφίλχί^ψ η π$ίΐψ ηωψ§§ο9 η προάοψτα Την 
νανιτ 07««9 τάχΛϋτα τϋν ηαχωψ άηαΧλαγήνΛ^, Ταΰν ΙστΙ 
τ: ρ ία θηραμ^ψονς^ α «ο* φνίαχτ ΐ* Ιοτ ^Ψΐ ΐη ρπΐηο τβπο ΜβΐΐΙβ— 
Ιίίυβ ««««ν %ψ ηψ ιιιβίίΐ , ίη υΐΐίΐηο ταυτί τα τρία , ΒβιπΙίΑηΙίυΒ τβτο ταΐΐτ* 
ην τα τρία, 16. κωρ^ν ά. 

4. ουίάλΒ ίη βηο βχρΙΐΰΑΐίοηίβ «άϋοίΐ: #»<»^7 Μΐια-Μ•»Γατο« οΐ Κρζ^ 
τ«ς </Ι»ο»τ•• 6. βοΐΐοΐ 9ά ΪΑΜίίΛ, θζρ1ίθ«1: Μ των παρά ψύοντ αν- 
ίστραμμίρωρ τηψ νάξιν. 7. ΑϋΙβΤ βχρίίοΐ Οίο^βοίλΙΐυΒ. 8. ίμιο&ύ- 

αατο χτί.] ίη ΐλΜΤΑΐίααοιϋ« Οΐο^βηΪΒηιιβ ιηίββΓβ εοηιρβη^ϋίΑοΙυβ ββΐ. ψομΛΡ τ§ όρωρτωνι 8θΙιθ11. βά Ατΐβΐ. 
Κ&η. 546: άοΜΐ ύϊ οντος [Τ1ι«Γ«- 
ιηβηββ] καΙ τα τρία ψηψίσασ&α^ 1x4- 
ζ^μία^ η όίομίύψϋ&α^ ίν τψ ξν^ η 
ιΐΛξΪψ κνρϋον η ίηφνγιννΐ Ιΐίαβ ΟΓΐΐΐΐΐΐ 
ββΙ ρΓΟΤβΓΒίυαΐ τρίαθηραμίνονςί 
ν. Ηββγοίι. β. τρία 6( Ροΐ^ρβίηηι, 
ίοπηβΙαπι ίΠικΙ «ά Αη1ί<^ίοιί8 ρπΗ- 
τβΓί^ίί βίπιίΐίΐα^ϋηβηι , τα τρία πάρα 
τ^ αι/Λ»• ^® Φ^^ ^^' Ζβηοΐι. ΙΙ1« 
100. νΐ, 11 ί1>ί(|. «ηηοΙ., <ιοί1>υ8 
β<1ά. δορΙιθ€ΐο• βρίΜΐ δϋΙιοΙΙ αιΙ ΡΜ. 
01 1, 97: Ι^τΜ» άΐ,ντ^ τρία λίχηαΛ 
Η9§ψώς «αϊ τα προς τορ &αρα*θ9 
σνρ^ργονρτα, ξίφος^ άγχόρη^ κρημρος. 
Σοψύκλής * Αύαωγάρ^ίΙ*αΙτω9 
τρ*ωρ *9 οϊοο μα $ ι 6ΐ ΑβΙίΑΙΙ. 
V. Η. XIII, 36 : Ηιηο βαρρίβη ρΜ- 
8υηΙ, σιίΑβ άβ (η1)υ8 ηιβίΗ ρΓθτ«τ• 

Βίο €6ΐβ1)Γ8ΐί8 4ΐί8ρ«ΐΐΑΤίΐ Ι^Ι}€θΙ(ί«18 

Α;;ΐ8ορΙι. 740. Λνλω Ιψ4λΗ*$9^ ^οαιη- 

({υβΙΙΙ ί8ΐ88 Ιβοϋο, 8ί^ίΟθ8( ΑΐΗ{α6Β1 

8(1 ϋοΙΙβηβ Η§;η68 8υ( λΐίικί «{αοά- 
4ΐ8ΐη ΙοπηβηΙυηι βάάαοβΓβ ίη 6β<|υο 
ΓβΙίηβΓβ. ΚωρΗα παΐρ ΡΙλΙο ώχίΐ 
1^581^. 219 Ε, ψάρμαηορ ΡΙΐ86<1οη. 
116 Ε: ηΛίαθ-αι, το κύρίΛΟΡ 8γη6- 
8108 Εηοοηι. Οβίτίΐ. 9, ρ. 72 Ο, υΒί 
τ. ΚΓ&Βίη^θΓ. Προ&όψτα κτλ.] Ι,^τ- 
5ίΜ ίη ΡΒίΙοη. $. 26, ρ. 886: ίΐ^ρ όί ««1 τόόί ^ρ^μη&ηψαι^ οτ*, «Ι 
μΐρ τ*ς ψροΰρώρ τ* ηρο9άωκ^ρ ζ 
ναν» 1^ <'τ^τά:ν«^στ τ»^ ^ « β^^ρος 
τ« ίτιγχαΡί τύν πολιτόίρ Φν, ταΐί^ 
ίύχάτα^ς αρ ζημίοίς «^17^«»^το: ▼. 
Μβίβπιβ άβ ΐίο&ίβ 4ΐΜηΑ(. 11 ιΐβ 
ΙίϋΒΙι. Α«ϋο. ρ. 341. 

41. Αρο8ΐ. ΧΠΙ, 3: ^ι Ζ^ηοΙ». 
V, 30. 

42. Αρο8ΐ. XIII, 28* : ΒλεΙιηιβηηΐ 
Αηβοάά. II, 338 8ίτ« δοΙιοΗ. «41 ίυο. 
ΒίλΙ Μοιϋ. νΐυ, 1, €ηίυ8 νβΓίιβ ίη 
«ηηοΙΙ. Λά Οίοββη. III, 30 Γβρβ1βη<1η 
οηΓ&τί. ΗίηηηΙί ιηάοΙβΒ βΐ^ηβ η«— 
Ιατ8 6χ Ηοη. II θ, 247 βοΙα, ηΙ>ί 
ΕυβΙϋύάηβ Ιρ. 711, 12 άίΰίΐ: ο ό^ 
αρατονμ^ρος Ρίβρος [80. ίόήλον] ο 
της φνζαΛ^ψής «α* όαΧής ίΐά^ 
ψον ^»ος τους τίθ-ηποτας ηαΐ «ατ- 
§πνηχότας ΗαΙ*ρατονμίρονς"ΐ£λληρα^ζ 
οί ηοΙΙ. 8ΐΙ (ΐΓ69• ^ΙΡ'• ^ ^'* Μ* 
Ε68ρ6χίΐ Μθ8€ΐι. 1<1.ΐν, 4: η ρ* οι» 
αλγπι πάσχη άπ€ίρ*τα φαΑ^«/βο€ "Ιος 
Άρόρος υπ* •ι/ΤΜ^αΐ'οΓο ^ λίο»ρ *ίσ*ί 
&" νπο Μ/7οοΓ' ; Ι.υ€ίαη. Ι ο. : οί. ίηΐτ, 
III, 57 6( ΒβΒηί Μ. 90. 

43. Οίο^βη. Υ1Ι, 1 : Μμαγ. VI, 37. 
νΠ, 8. 0Γ0ί.€^ρΓ.Ϊ. 111.23. Αροβί. 
Χΐυ, 37 ίΒί<ι. οί. ηοα, ΧνΐΙΪ, 12. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝτυκίΑ ηι 43 

φ9νς. ηαΐ ύς ηανμα ηστίλαβέΡ, νηο %^ σηίάρ %ού σνου 
νηέίν ο μίΘϋωσάμΒΡ0ς; 6 ϋ μίοάωοας αύ%φ δί%μαχ(Β%ο Χί^ 
/ϋτ ο%ί9 Ψ0Ψ ορστ σοι 4βΗθ&ωοα, ονχΐ τηρ οηίάν αυτού• 
*Ερ%9ν^9¥ Μ τίς η^ρί Μβλάρ ίφίλον^ίηα ηρός τίρα^ ΆεγΒ 
η^ρ} τ^ ίρ //ίΧφοίί οκιάς• 5 

44 Ονϋρ ^Ηραηλής ηρος όνο: ίηϊ %ού ηάρυ μϊρ 9υ* 
ρο^σν^ ύα%9 ηαΐ ηλ§1α%0ίς ουμηλίη^&αί, μ$%ά ί^ τηρ 
ουμβοληρ νηο &νο ή%τ9$μ€Ρον • φααΐ γαρ τορ ^Ηραηλέα &$ρτα 
τοτ *Ολνβίηί€ηιορ άγώρα ηίοτνύααρχά τ« «^ <α<;τοι; 9νρά- 
μ€ΐ τ^ δεντίρα η^ρταετηρίοι ηρος ύύο ηνητενυαρτα τ^ττί^ 10 
^ψαί ) τίι ηροτίρα ύύο άποητείρορτα , Κτέατον %α\ Ενρντορ. 

45 Ον&* ν€%α$ ον&* ι}^Όν%αί: έηΐ τώρ Ιξω ηάοτ,ς 
φρορτϋος χα&Βθ%ύ%9ΛΡ. 

46 Οιίί* Ιηψαρ βάΧΙ^ίρ: οη^ΗίίΡΒί %ό ίγγνς* τουτέοτίρ, 
ονΛ Ιγγνς ίατίρ. 15 

47 *0 ηαίς %6ρ ηρνοταΧΧορ: ίηΐ %Λρ μ4βΒ ηα%ίχΒίΡ 
ίυραμΈψ^ΛΡ, μιξ%% μ€&9ΐραί βονΧομίρωρ• 

48 *Οηον αΐ ίΧαφοί τά πέρατα άποβάΧΧονοΐρ: ίρ 6. ΟΜ Ζβηοΐιΐαι , Οίο{|^€ΐιήηαβ , «Ιϋ : οιί^^ιτ ιη 8ομ1« β. οιι^^ιτ 'Κι^α- 
χί^ς β Μ6(ΰ€«ο ΒβτηΙΐλπΙίαβ Γβ<Ι«χί(. Οίο(|;6ΐιί«ιιιΐ8 ιη βχρΙΐ€«ϋοιι« οογ- 
ΠφϋΜΪιηιιβ. ίπΐ — ηττωμίνον δυίάββ οίη. Ρογ(>μθ ηττημίν^ν. 9. 
τον *ΟΙνμηΛα»οψ\ ο $ιιί<1λ «Ηίουίαιη λόίβοί ΙίΙβηι ίη 86<}υ6ηΙίΙ»ιΐ8 βίβ- 
ΙιηΙΐοΓβιη τβΓΒοπίιη οπίίηβπΐ ΓβρηβββηΙλΙ : όννάμπ^ τ^ ^^οη^ί*^ ηιν- 
τα^τη^α* πνΜπνσα^ ηρος Ον9ψ Κτίατον ηαΐ Ενρντον^ τους ΪΙοα»όύ>ος 
καί Μολίόψης παΙ^ας χα* αηλίΐν αντονς' χ^ ό§ντ(ρί/. ό\ ;Υ€(^«ν ο/4ο*•»ς 
χρός τ•ι>ας όνο πνκηνααττα ηττηΟ-ήνα*, όνναμη ηαΐ τ^ άι *αί βΐΐλΐη 
ίη ΖβηοΒίο (16681. 14. Γχταρ θ. 1β1 ηρναταΐοΐβ ά, ' 17. μ*&ίίναι] 
λα&99^ Α: τ. ττ. ΙβοΙλ. &ά ΖβηοΙ). V, 58. 18. αϊ ΙΝο§6ηί«ηιΐ8 οιη. 

ίρ] ίΛΐ (Ι 

44. Βιο^βη. VII, 2: Μβ€λΓ. VII, 46. Ομ. εχρτ.Μ IV, 75. ΑροβΙ. 
42. ΑροβΙ. XIII, 74: βί. ΖβηοΙ). V, XIII, 77 ίΐιίφ τ. «ηηοΟ.: οί. ηοα. 
49. Μηιθ6ΐ Ρ«1α6ο]. ίη Οοιηΐιβί. Α4Ι Ζβηοΐ». V, 55, <]ΐιίΚΜΐ8 8^<1. Εΐ/- 
Αιΐ€ΐ. ΡβΟ. Π, 1175 Ε: ο2»ν ό\Μς ηιοΐ. Ι<6ί(ΐ6ΐιβο Αρα<ί 08ί8ίοπ1υιιι •4ΐ 
άνόρρς αρηήψ ηρος ηολλωρ *αΙ ομ- δοΚοΙΙ Η68. ΤΙ1609011. 691 : μτο^ 
ψόρίΛΐψ *αΙ νο$ο9των παραβάλΙταΟ'βί** «χτΜίδς παρά το ΙηψονμαΛ' ΠΙάτιν 
ντο» γά^ ΜοΙ τ« *Αλ*μψης «ς σ λσ^ ό\ άψχΐ τον Ιγγνς τΐ&ησιψ , οΪορ το 
γος^ούσμιηροψτοηρος όνο μάχί<ίθ•α$» λίχομίνοψ* Ονό* Χχναρ [ηο] βάλλα, 

45. ΙΚο^θϋ. νΐΐ^θ: Οη^.€γγτ, Α^ΗίΙιιπΙ, 8ί βάβηι («βΐιηκηιΐο Αβ- 
Ι II, 84. Αρο8(οΙ XIV, 19. δίιιιί- Ιμοϊ ΝβΙ. Αιιίιιι.Χν, 29 Ιΐ8ΐ>6η το- 
Ιβιη <1ίο1ίοηβιη υβιιηριΐ Ροΐ7ΐ>. XVI, Ιιιιιιυ8, 06Γ8ΐι• Ρ]Γ|^86θπιηι Γ6(ρη8 : 
12, 3: Μ«η-α7Μφήμ$στα^ &ί χα» π9π£^ μάΐΛΟτα ό% τήν"Ηραψ ηαΐ τηψ Α&η- 
βηντίη πάρα μίψ τοΤς Βαργνλίήτα$ς^ ψ3ψ χαΙ τήν ^Αρημη χ«» τήι^ *Αφρ9» 
^«9τ* ΤΟ τζς ΚΑνόυάάος Αρτίμίόος όίτηψ ούβ\ ϊχτΛρ }ίλ*γί βαλία* 
ογΛλμΛ, ηαίηίρ οψ νπαίθ'ριοψ^ οντ< «ρος το αύτης Μ^ίλλος, 
ψΐψίταί το ηαράτίαψ οντ§ βρί' 47. Οίθ((6θ, VII, 11: Αρ08(. 
χίτα»: τ. ΖβηοΒ. V, 53 6ΐ Μ«€«γ. XIII, 38. 

νί, 64 ο. βηηοΐΐ. 48. Βίο^βη. VII, 7: Οκ^. €^ρΓ. 44 ΒΙΟ&£ΝΙΑΝΙ . 

τοίς %ραχ€σ$ ι^αΐ ύυςβάτοίς τόηας οΐ Ιλαφοί.ηαροΜρφβοττβς 
τα κίρατα ηρος τους δ-άμν^υς άηοβάλλουαν αν%ά• "Οθ•^ν 
'η ηαροίμία έηΐ %ών έργώδΒΐς %άς όίατρξβάς ηοίορμ^Ψ^^^• 

49 ^Ορτυξ ίαωαβ *ΗραηΧη τον καρτ^ρον: •ν«9 >^9* 
ονίύνϊ των αρχαίων ίατι* λέγ^ταί ϋ έηϊ τάν οωζ^μένΦΠ^ 5 
ηαρ' ων ον» ^ληίοαν* φηαϊ γαρ Έΰίοξοβ, *Ηρα%λ4α «ον 
Τύρίον νηό Τνφωνος άίαφ&αρήναί, τον δέ ^ ΙοΧαον αηαντα 
ηράττοντα ύηϊρ τον άναοτ^ναι τον ζρωα, ο^ι/^^α φ ^«<- 
ρίΡ * Ηρακλής ζώντα ηανααί' ί% ταύτης Λ τήςηνίοαης άνα- 
βίώναί τον *Ηρακλέα. 10 

50 Ούδ^ πυρφόρος έλ^ιφ&η: 'ή ηαροίμΙα ίηΐ τύν μβ- 
γάλων ηινδύνων τάττεταί, έηΜίδη ηάαης ηολέ/ακής ηαρα- 
αχ€νής ίδα τον μάντιν ήγΒίο&αί, δάφνης ίχοντα ηλάδον 
%αΙ οτέμματα* ην Ά νόμος τούτου μόνου φβίδβο&αί τού£ 
πολεμίους* έηϊ τοίνυν %ών ηανωλβ&ρίγ δί^φ&αρμίνων ηαξ- 15 
ρον ίαχιν η ηαροίμία^ 

51 Οϊαη^ρ η δέοηοίνα , τοία χη ηύων: ηαροέμία λί- 
γουοα ότι όηοΐα δέοηοινα^ τοιαύτη ηα\ ή &€ραψιαίνίς* 
τούτο ά* αν ιϊηί]ς ηα\ έη ανδρών• 1. οί] αί <1. 2. ααοβά11ουα$ τιιίττβ <!. Ιη Οίο^βηίβηι βχρίίοβίίοηβ ρΐιιηπια 
ίιιΐ6Γ€6ρϋι βαηί 4. Ή^αηΙη τον »α^τ#ροτ βοπρβί β ΖεηοΙιίο, Οίο^βοίβηο, 
αΙμι: τον ηα^η^ιον Ή^αΐίλίΐΛ ά, 5. Ιατί' λ^/ηαί] ΙηΛίγιται, ά. 6. 

Λα^ι* &ρ\ άφ' ίν Ζβηο&ίαβ. Οιο^βοΜπαβ ηίΙιΟ ηίβί ηββο λΑΐ>6ΐ: ΙηΙ των 
α, παρ* ων ον» ζλπισαν, 7. τον όϊ Ιαον ά. νη^^ τον] ό»ά το Ζ6ηο1>ίΐΐ8. 
θ. άναατηαα^ ίάβΐη. ^ν****] ΉραηΧ^ ίίΐβαΐ. τον ο(^τνγα ίάθΐη. 9. 
^χ ά\ της ηνίοαης ίθβοι. ' II. ^ — ^Λ§$όι}] ΙΐΑβο ΟΙο^^ΐΑουβ οηο. 12. 
Λαρααχαιης] ααρατάζίως ίάβηΐ. 14. οτίμματα] ροΐΐ Ιιοΰ Τ0€β1)υ1υιη 8υι— 
θβ8 ροηϊΐ: καί λαμπάδα ι γ. ηοΗ. ΟΓΪΙΙ. «ά ΖβηοΙ). V, 34. 17. Μΐι*^ 

αν ^ Ιβηΐιιΐ ΒλΰΙιΙιιιΐζβιιίιΐΒ : ο*α / ή Οίοοτο. χά 8ο1ιο1ΪΜϋι. ΤοΙιιιη ία 
ΑβόφΔβίλίΜΐ ιοοαΑά• βί6ΐ6^1ΐΐΓ: οηοΐα ψ όίσηοβνα^ τοΖα* μλ* &§ρΛΛαΛνί4ίς, 

Μ IV, 57. Μαο«γ. VI, 44. ΑροβΙ. υβαηρβί 0γ6^. Νλζίβηζ. ΟηΙ. V, 15, 

Χ111, 41. ρ. 118 Α Βϋΐ.: » μϊρ ονν μή 1X4^^ 

49. Οίο^βη. VII. 10: Μ^μγ. VI, σα« τ^ *ί*ίί μ*τ(ί*ά!;ονης^ .,,ίίς 
46. ΛροβΙ. XIII, 46: ο£ Ζβηοΐι. V, ουμβάαί*ς ίνράποντο^ . . . ονάί^^ 
56. ΙοΙλΟβ ηοη βοΐυαΐ ίΓλΙτίβ βΐίαβ ίΗωλνέ, μηόϊ πν^φορον^ ο όη 
8€(ί βϋβιιι βοοίαβ ΗβΓοαΙί «Ιηαβ &<1- ψαα^ν , ύΛολί$φ&•ηναι%γ στρατ^. 
ίαΐΟΓ ο^ινίΐίοηιιιι ρβπΰΐϋοηιιηφίβ 51• 8ο1ιο11 λά ΡΙαΙ. Κβίρ, VIII, 
ίβΓβ.οιιιιιί«ιη:1ιίΐΐ6 Μληαβί ΡβΙ«6ο1. 563 €, ρ. 416 ΒβΙιΙι.: ▼. αοΟ. «4 
ίη ΟοιηΒβ&βϋ ΑυοΙ«Γ. ΡαΙτ. II, 1178 Οίο^βη. V , 93. ΙηεΙιιβΗ οΓ«ϋοιιί Ιιοβ 
Β άίχίΐ: ηαΐ το ηολίψ άηνοτίροψ^ οτ0Υ6ΓΚ)1αιη €ίθ6Γθ £ρί3(. «θ ΑΐΙίο. 
οΐί, ηίρ ΛοΙλονς *Ιόλ§ως *χων V, Π, 5: ρ/αη^ $(!πήαηί βχίΜώηα^ 
ο τοί»τωί τψ Ήρααίλέί ηαραβαλλότ Ιμμμ Μ€Λβ. Ονοά ϋφ€Τ€$ί^ ή νατΜίΛ 
μίνος ννν οι*<Γ^^α τίως ίϋχ* τον σιι»- ^ ίΙΐΗά: οϊα/ // β ίαηοινίΐ^ οβτίβ 
αΟ-ληααντα, ν^ηΛαηεΒίίηΙ. ΝίΜίΙ ΒηίΜ α ίπβ ββΗ 

50. Οίο^βη* VII, 15: Ηαοαγ. VI, ϋα Μώνηί, ία Ηϋ α^ (ί^/ίι•9•ι«ΜΐΙ« 
61. Αροβί. XIII, 47 ϋΜ<|. εΓ..ηο1«1«. (σ€α$. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΚΙΑ ΠΙ. 45 

52 Ό ίρ Σϋ^ι μοί λίμην γίγονεψ: Ιήί %ύρ όίίρων 
%άί άψψηίτην Χ4γε%αί, 6 μοί α %^ λίγοναυ* Πλίψ&ον ηΧν^ 
ψΒίς• Αάνι ο ίν Σίύίι λίμην ηα&αίρ6μ€Ρος ύηό ηνενβΐιχτων 
«€ ηαΐ ίίυμάχ9ύ¥ ηάΙίΡ ηλ^ρούταί, ηαί άλλως ίνορμιο&ηψαί 
χαλίηός. ^ 

^ 'Οβ§ο$6^9(^ος Ό^ίχον: ψοντο ηαραηαίζίται Αα χι^ν 
ίμφερ^ίαψ τών σνηωψ η^ς άλληλα. 

54 ^Ούτράηον μβ^άηίσύψτο^: ίηΐ %ΰτ άηροφααίατως 
μηαβαλλομένων ηηο ^ύν ηρωηρ αντοίς ηο^ςβ^νομίνωρ* 

^ Ονμάλα αίηίων + «ίί άγοράν: Μ τύρ Λα γηρος 10 

ΑΡΧΗ ΤΟ Τ Π. 
^ ΠρΒθβν%βρο^ Κόδρου: ίηΐ τώτ ηαλα$ώρ ηαϊ ηολν^ 
χρ^ρίωρ' άηο βηΌίλί•$£ *Α&ηραΙον Κ63ρου, ος ίοίϋί ηρβσ<- 
βντατος ιαΛ ΒυγΒνέοτατος γδ^ίν^β&αί. 6. 7ίαραηαίξί$ ιη&Ιβ Ι>ΐθ|;6ΐΐΐληΐΐ8. 7. πρ•? άλληλα ί^βπΐ 001. 8. 
ίσΓράηωψ ηί^•στ(ΐοφη Όίί^ΏΪΛηηΒ, ΒΪτανΙ ρίβηβ «ΙίτβΓΜίη βχρΟοΑίίοηβιη 
ηώϊαα^βηβ : ουπι ηοβίτο' Γ«οί( δοΙιοΗαβΙβ Ι^υοΪΑηβυβ. παροψία Πλα- 
τ^ψ%κ^ ρηβιηίΐΐΐΐ 8€ΐιθΚλ8(«. 9. ^ίί^ψ\ η^ωτ»ν ΐάβοί: ββά ηρώφ^ Άϊ 
ο<Νϋ€ββ ηοηαιιΙΠ. 10. Νοη ^α1>ί(ό φΐία Ιίλβο υ6γ)μι αιΙ Οίθ{^βηί8ΐιί 1. ο. 
ηί^τβηάΛ ηηί, <|υ8ηιη8 ΐη βχρίίΰλΐίοηβ « ηοβίτο Γ60«4αΙ. ΥβΗαι Ιβοϋοηββ 
τ. ίιι ηοΐΑ λά Βιο^η. 1. α «ρροηλπι Ηββ^οΙιϊυιη: ουμαλακ^ηκάς : ηαρο^ 
μία το μηό\ψ ^ημαίψοναα, ξϋψήτης β\ κο**άς 9ν μάλα φα*ν«τα** καΐ Στ^άτ 
Ός ?• 2ίωπνρω ηίρ**αίομίνω Των ον μάλα τί&ηκα χίχνΜηάν ια$Λρατήί αΐΙΟ 
ίη 1θ€θ τβΐ 6*ιη6η<ΐΑη(1ο τβΐ βχρΙίοΑηιίο ηίΐιίΐ ββ ηάθΓβ βΐί&ιη Μβίηβΐίΐτιβ 
€οιιιί€. ΚβΙΙ η, 2, 767 ΓαΙοΙιιγ. 

52. 8»1ΐΐ ορρΜαιη Ρ«Π1ρ11^1^Α^β, ίηβάλι^ς τον πάρίόρον^ ως πλίΛΟτωι^, 

€11111» άιεοΐΜ άβίβτηιηο• οηιηίΐιπι η ηροςηκί^ γραμμάτων 4ΐςιοι>τωρ τ« 

ΙοΙίαΒ ΟΓΐιίβ |;6ηΐίιιιιι <ϋχ]| δίτλίοηί- καΐ ίξιόττων * των μ\ψ παρ* ίκιίρον, 

οαι οΙΙιβηΒϋι , α( ηιβιηοΓΜίβ ψτοάΛ*- 'των όί ηαρά τοντοι; ' ηαΐ ψ σο« 

(ΰΐ Αΐΐιβιι. ΥΙΙ1, 350 Α. €βΙβηιιιι %^^ο^:^ Ι'χ τ« ω¥ ΙπΦίς\ Ρ* τβ Ιψ 

^6 ατίιβ τ. δίτβΐ». XIV, 3, 2> ρ. ,667 Λ*»βον. ν^ίΐ^α •στ^ά»οι>, φη<9ί, 

6ΐ ίηΙβΓρρ. δίβρίΜίηί Β]τί. 8. ▼. ΠλΙν- μ%ταη*9•ψτ^ς^ αμφοτ*ρο* φίλνα- 

^στ ηΛιν»»ς1 τ. ΟτββΤ. ΟτρΓ. Μ ^ο•^ αΜ βά ▼. ψη4ϊ^ •ηηρ1βΜ ^ «αρο^ 

IV, 80. ^^1 ΝΙοβρΙι. Οη$β. ΗΐΒΐ. Β^ι. VII, 

53.Βίο96ΐι.νΐΙ,37: ΑροβΙ.ΧπΜ8. 3, ρ. 133 \€λ,: ίηβοας ΣίΜ^λ^αάς 

54. Οίο^η. VI, 95: (χτβ^. Ογψτ» ηολας ο Καρσνλος ^Ιί τ§ *αΙ όί^ον^ 

Μ IV, 70. ΑροβΙ. ΧΠΙ, 48: αιη Χωχσ^ ηασ«« »α&ύη€ρ οστ^βχοΐΐ 

ηοβίτο 6€ίαιιΚ ββλοΙΙ «ά Ι^ιΐ€ίΐη. μ9ταπ€σοντος *1ς θ^ί>άίρ*χο9 ίη- 

ΑραΙ, γιο Μ«ϊο» ΟοικΙαοΙ. $. 1. ανηπον. 

ΟηΐίοιιβΒΐ Μού Μΐβ^ίο ί11υιηήι«'Τ6<- ' 55. Οίο^^βη; VII, ι4: ΑροβΙοΙ. 

πηιΙ Οίο €1ιτ7ΒθΒ(.θΓ8ΐΐ. IV, 176 Κ;: XIII, 83. 

• ιΤΙ Ιταμός καΙ ατρΐΛ*ος , αολλάς 56. ΐΜο^^βΙΙ. VII, 45 ί Μμαγ. VII, 

νβρί^ τ( ηαΙ αίαχυψας νηομίΐνας, 41 •1>ί<|[. τ. ηοΙΙ« Αροΐ(. XV, 19: 

ο0τράκον φαόΐ μίταηίοόψτ •ς, οΓ. ηοΙΙ. μΙ Μβΰ&Γ. Ιΐ* 48. Εν^Φ" 

ηρατηχος γ &ημαγωγ^ς ηίψηνίψ οξύ ψίσνατος] \άα€ άιο^ϊ^^ΛχοΓ βΐΜΐη <Ι6 

ηαΐ ^$ά^ρο9 Ροω^ι ΙΗιΙιη.^Οηα. Τ.Π. ηοΒίΐΜβίηίβ : οΓ. Μ«€«Γ. IV, 20 ί1>ί<ι. 

120, 14: }βύνλ§ΰόν ά^ οΐίως αΐτον ν. ηοα. οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ 46 0Ι06ΕΝΙΑΝΙ 

57 Προς Χέορ^α 9ορκάβ ατκτβνα^ μ«Χ9^* ^^ *^ 
%ρ€ί%%οο$Ψ έρίζοΫΤων. 

58 ΙΙρ»η%6ς Χοντρού η^ριγίψΒταί: οταψ τίβ μ^ 9ύ^ 
νψ;αί άηορίψαο&αί, άΧΧ* η ηοιΧΙα αντί ίηίψίρψοί* Χ£γΛ^ 
%αί η ηαροίμια ίηΐ τύψ άνωφ^Χώς ηρατ%ομέτωρ• 

59 Π^Ρία α αοφίαν ίΧαχ^: ηαρόοορ οΐ πεΡί/τ^ς ηοΑ- 
Χάς τίχνας ίηίτ^άεύονοίΡ. 

60 17« νηης τρόηορ: έη^ τύρ ηαρωΧβ^α άηολΧυμέρωρ• 
πηρόϋορ η η^υκη χοπ^Ισα ονηέτί φνεταί• 

61 Πτωχού η^ρα ου η€μηΧα%α$: ΙηΙ τύράηΧησ^ωρ• 
ητωχώρ γαρ οΙπο$ α<2 η^ροί• 1. ^ορηάάίς ανναητύνσ^ ί*»χΛζ θΓβ((οηαί ουοι. ΑροβΙοΙίο, όορχάς 
άπτεται μάχης ΜβοΑίίΐΐβ, 09ρ*9ίό§ς απτρνσ* μβχην βΐΜΐιι, άο^ηάίί^ #ν^- 
άητονο^ μάχψ ΡΙιοϋαβ : ο1 βαρ. III, 26: ι»βί ααΜ ιηαίληάυπι ββββΐ, η- 
πτοι^οΜ μάχης 6χ βορβήορβ ^ 6«βίοη1θ8 ρΓοΒβίΜΐ. ΝίΙιΟ βφΐίάβηι ιη 
βίΓυοΙυη ΓβρΓβΙιβικΙο , ιβά βοηιηβη ίη τβΓί^οηιιιι ϋοηροΜίίοΒβ όηύό^ψο, 
ΜβΙίιη ί^Ιατ: π^ος ίΐίοττα άορκάς απτοναα μάχψ^ιαι ΜΠίΙιβπΙίιιβ ««Ιδοίά. 
β. τι^ος λ/θ¥τα. 2. ιμ^ος ιιρ««ττ9»α( δύίθΑβ. 3. ηι^^γίνι^ $1ΐί<ΐ88. ι^ι)> 

ψαται <1. 4. »αι^ άηονίψασ&αι δαίάΐβ: καν Ρΐιοΐίαβ βΐ ΗβΒ^τοΙϋΐΐΒ οπι. 
«ντω δΐιίάλΐ οπι. 5• ^7(2 τωψ άνωφίλωρ ονν »αΙ «*»^ ηραττο^/ι^ων ^^«- 
9^#το δυίάΑβ. 6/ πινίη 6Κ οοφίην Αηβηιυβ, 0Γ6(^οηο8 Ο^τρηυβ, βΐίί. θ. 
αΛολονμίψωρ ά» 11. Πτωχών γάο χτΛ•] δαί(1•8: Χα2, Πτωχών οι*- 
Λα^ α<^ Κίνα Α ΥΒ : πτωχον ονίαι άίΐ η§ψαΙ ι ΙΐΑβϋ ρτο ρΐΌΤ6Γΐ»Ϊ0 ΒβΓη— 
ΙΐΑΓ^ίυβ ΙιβΙ^βΙ, ΰυίυβ ίοΓπιβπι §6Π11μι«ιιΙ ίϊιίβββ ορίαβΙαΓ': λμΙ γά^^ ?>τμ- 
χων Ο-υΙάόίς ίίσΐ Μναίζ Ηβΰλβπιι οοηΐτλ ΟοιηπιβηΙ. 0«Ι1ίπι«€ΐι. ρ. 84, 
πτωχών οΰλάς ά*1 κίνιη 80ΓΐΙΐ€ο^« ριιΙ&Ι βΐ ΟλΙΚηΐλοΙιο (τίΒαβηιΙβ. ΝοβΙτο 
ηυηο Ιοοο ρΓοΒβΙαΓ, ηββο τβΓΐ», ιιΙ ΐλΐη ίη «ηηοίχϋοηβ «<1 Αρρβηάίείβ 
1. ο. «Ιϋβ ({ΐιίάβιη Ιηηο ο^αβίβ ηοΐιιβ όοηίβηάί, βΐι ΟβΙϋηιβϋΙιο ρΐαοβ 
ΒϋβηΑ 6Β86 β( δαιάαιη οο<1ίουικιιια« ΥΒ β€ΗρΙοτ68 ρ«ι1«ηι «χρϋοΑίίοηϊβ 

ΰΟΙΤ1ΐρ(«ΙΙΙ ΐη&ΐ6 ρΓΟ ρΓΟΤ6Τΐ>ίθ 1ΐ«Ιΐ11Μ8«. ΟΛίΙ ό» 

57. 0^βκ. ^7ΡΤ• ^ ν> 6• Μμ«γ. άληυ , αμα όΐ ΜΤΛψροΡίΤν ψΦα* της 

ΥΠ, 40. Αρο•!. ΧΥ, 47: οί. >«ρ. Ζρ^ς α^ον; οί. βυρ. III, 42. 
III, 26 β( ηοα Λά Οκ^. Ο^φρ. Ρ 58. ΑροβΙ. ΧΥ, 24: ο£ Αρρβηά. 

III, 56. ΜΡΓοτβτΙ^ίοηι βχ β« ηΐια- Ρτοττ. ΙΥ, 61 Ημο. ηοΟ. 
ΐ4ΐ6€οαιρο8ίΐίοΐΜ ρβΐίίαπι «8Μ τίάβ^ 59. Οτβ^.ρ^Γ. ί Π, 100. ΑροβΙ. 

ΙοΓ, ουι Βϊηιίΐβιη €οτ«β8 Μΐίιϋΐ ίη- ΧΙΥ,69 ϋιία. τ. ηοΟ. : €Γ.Ζ6ΐιοΙι. V, 

Ιβτ Αββορ. 348: ^9ρΜάς Μ9α λ*ωρ 72. ύ8ΐιτ|Νΐτι1 ΟιΟΜΜΐ• ία ΥίΙΙοΜοηί 

&υμω&ίΙς. Νβφιβ ιηηΐΐηιη Γβοικίιΐ Αοβοιίά. ΐΐ, 50: ικν^α ^ν 9ΐς ίργα 

€;^θίΜρΓΑ6θβρΙυιιΐΑρυ4ΐΡ1«1. €Ιι«τ•> .κ^μΓ: ιιΙιοΗμ «ιι1«ιη ιΐβ ρτοτ«Γΐ)ίο 

Βΐΐιΐ. 155 Β: §υλαβίΡ9^^, μη ηατέ- <ϋ88«ΠΐιΙ ΤΙι6μ1οπι8 ΡΓθ4^ηοβ ΪΑ 

ναντα Ιίοντος ίλ&οντα μοίρην α«(•ι;- <Ιί88βι1«Ιίοΐΐ6 , «{υββ ΐ6|^ίΙΐΐΓ ίη ϋίλτο, 

«^α« ΐξρψωρ»• ΒβτηΙιβΓ^ΙίοΒ «ά οαΙοΒ ϋίαΙιΐΒ βΒ(: Λ^ΐίεο «^£^Ρ^^(ηI• 

8αί4ΐ. Β. μή προς Λέοντα. ΐΛ»άΡΙ«- άΛ ία Βί6αοίΜρ9ΐ& (§ω Αοί Ί. Υ1Ι1, 

Ιοηίοί Ββαβαιη Γβάάβηβ Αΐ1ΐ6ΐι«6α8 100 β<|(|. : «Ιίι €θ1ΐ6^1 ηαηο Βοίββο- 

γ, 187 £ ΒοηΙ>ί(: πο^Ι γαρ αΜν ΐΜΐάνΒ 8(1 ΤΙΐ€ορ1ι. δίηιοοίίΙΙ. £ρίβ1« 

άονμφωνως ποτί μ^ν θΜοτοάιν$ωντα 10» ρ. 234: «άα. Μβον. ΥΙΙ, 21. 
ηαΐ μ*^νθΜ•μί9ον %ψ νΰ παιόος 60. Οίθ£61ΐ. ΥΙΙ, 49 : ΜβΜΓ. ΥΙΙ, 

ίρωτί. *ηΙ γ$χόμ(9ον ^ίόροψ, μ«2 ««- 7. Αροβί. ΧΙΥ, 68. €11 Βΐφ. II, 76. 
&άπ9ρ ν9βροψ νποπίατωχοτη ϋοννς 61. Βίθ96Ιΐ•ΥΙΙ,51.δαΪ4ΐΜ: (χΓβ^. ΟΕΝΤϋΚΙΑ ΗΙ. 47 

62 Προ %ης ψίηης νο ίγ%ύμίθψ ^99ΐς: Ιη\ τΔψ ηρο- 
λαμβαναν%ωτ τα ηράγμοΜα. 

63 Πρύ%Βρον χ^λύψη ηαραάραμ€ΐταί όαούηοία: 
ίηΐ τώιτ αγαψ αίνψά%ωψ• 

64 Πράγματ ίΐ άηραξίας: ίηΐ των ηαρά ίόξαν νιτ] 5 
έληίία ονμβίΗνο¥%ω¥• 

65 Προς αήμα μητρνίάς ηΧαία: ίηΐ του αφρον%{ατσν 
η ηροςηοίουμίνου• 

66 Πράαου φνΧλφ το %Λρ ίρώρ%ωψ βαΧαντίον βέ'- 
99% α ι: ίηΐ τών 9ι ίρωτα ηοΧΧά άψαΧίοηορτωτ ηαΐ ασω- 10 
%9υομένωψ, ηαροαον άα&ενές έοτι %ο %οΰ ηράαον φνΧΧορ 
ηαΐ ονΛ μιηρον άντεχα• 

67 ΙΤοΧΧαΙ %υνός αρ^βί^ος ^νναί: ίηΐ των χατωψΒρων 
ηρος τά αφροϋοία• 

68 ΙΙοΧΧάηί τοί ηαΐ μωρός άρ^ρηαταηαίρίον 9ΐηβ: 15 
η ίίάψοία φανερά * 

69 Π6ΧΧ* ο7δ* άΧώηί]ξ, άΧΧ^ έχίνος εν μέγα: ΙηΙ 
των ηερξψρονούντων. 

70 Προς ηώρναον γνμνάζεο&αί: ίηΐ των ίίακεν^ς 
μοχ&ονντων. 20 3. $ομ]ιι8 β. η^9τ9γον \η 6η6 Ιιβίιβΐ τοψ όααύπονρ, 8. ^αϋνπονς ΰΐιιη 
ηο•ΐΓθ οοηββΒίίΐ. 4. α^αψ Οίο^βηηηυΒ οηα. 5. »αΙ παρ* Ιληίόα 

δ<ΐΜΐ«β. 7. κΑα»(«ς Βιο^βηΪΜίοβ. Ιη βχρΗοβΙίοηβ 8ιιί(1«8 ειιαι ηοΒίτο 
ΓοηοοτάλΙ : Βίο^ηίβηυβ αΙιαοι βιρϋοαίίοηβιη ρΓοροοΙΙ. 9. ά^^ίτα^ β•- 
Αάττιοψ Β Μ«€«ήΐΐ8, 8θί^β8. 13. αρϋ99ος 6ίο§β1ΐί«ηαΒ. αατωφίρ&ς ά, 

15. ηοΧΧήίΛς χαΐ ± 17. ηολλη <Τ* αλώαηΐ Ει^ιηο1ο§^^111η Οηάίβηυιη. 
Ια βχρίίοβίίοηβ «ΙΙβιιι τί«ιη ΙηβΐΙϋΙ Βίο^βηΙβηαβ. 19. ηωρνχον] ηόρα*ας ά. 

ΟίρΓ. Μ IV, 95. Μ•«•Γ. VII, 45. 67. Βίο^βη. VII, 79 : Οτββ;. Ο^ρΓ. 

Αροβί. XV, 54: Ιιθ€ ρΓ0Τ6^1>νι11η « Μ IV, 93. Αροβί. XIV, 88. 

(ΙαΙΙίοΜοΙιο ο•ιΐΓρ«ΐιιηι 6886 Ζβηοΐι. 68. Οίο^βη. νΐΐ, 81 : 0γ6((. €^γ• 

V, 66 ηβιτΑΐ. Ωτίφχωρ κτ^ι.] Αρρ. Μ IV, 94. Μβοαγ. VII, 29. ΑροβΙ. 

Ρτοττ. IV, 62. XV, 15. 

ι II, 97. Αρο8ΐ. XV, 33. Μ IV, 9| Μ.οιιγ. νπ, 22. Αρο8^ 

63. Βίο^βη. VII, 57: ΑροβΙ. V, Ρ» «^ Εΐγπ». Οιι<Ιι«η. 226, 35: οΓ. 
81. XV, ^^. ^ Ζ6ηοΙ>. V, 68. 

64. Οιο§6η. VII, 59: Μ«η1.ΡΓθΥΤ. 70. Βίο^βΒ. VII, 54: ΑροβΙ. XV, 
8. πράγματα, δίοιΟβ ίιι Μαοαγ. VI, 32» 黣ζβτοίΐ«1ίοιιί8 ηιοάυιιι Ιυΰΐι- 
67 Ιβ^Ιυτ. ]6ΐι1β άβοιοηβίτλΐ Οη^ίιι» αΒ Μιιίο 

$5. Ι>ίθ96η. VII, 66: 6γ6((. Οτρτ. γιι1((Βΐιιβ ρ. 66 6ΗΒηαιΐ6 &68ΐΐ6ηΐ8 

Μ IV, 90. ΜβολΓ. νΠ, 38. Αρο8(. ί11α8ΐΓ«ΐ ίη Ι.ιΐ6ύιιι. Τ. V, ρ. 498.« 

XV, 45. ΧΙ, 65. Β6Γΐι1ι«Γ<1ϊιΐ8 «ά δυΐά. β. τ.: αΙμι 

66. Μ«€ν. VII, 34. ΑΗ6α. ΧΠ, τ. ίη «ιιΐλοΐ8αοη6 ιιΐ68 &<! Βίοβ6Β. 

87: ϋΐ Αρρ^ΒΐΙ Ρτοττ. IV, 60. }. 6. «11«(8. 48 ΟΙΟΟΕΝΙΑΝΙ 

71 Πέτρας αη9ίρ€ίν: έηϊ τύν ηφλλά ηαμρόψτων κα} 
(ϊηδίν άψνοαι ίυναμέψιον• 

ΑΡΧΗ ΤΟ Τ Ρ. 

72 'ΡόδίΟί την &υσίαρ: έηΐ των ίν τοίς Ιερέας βΧαοφψ- 
μονντωτ. ^ 

73 ^Ρίχοϊ κακώς άρίοτησας: ίηϊ ^ών ηροφααζ^μένων 
κα\ μετά την άνάηαυαίν βραδέως ερχομένων Ιηϊ το ίργον. 

74 'Ραδαμάν&νος κρίοις: ΙηΙ τώνίηϊ δέηαίοαννυ μαρ- 
τνρονμένων. 

ΑΡΧΗ ΤΟ Τ Σ. 10 

75. Σαρδώνίος γέλως: έηϊ των ηακώς γ^λωντων* 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ Γ. 

76 Το Μηλίακόν ηΧοιον: ίηΐ των άγαν μέντων. 

77 Το Αΐϋώηειον αίμα: αντη λέγεταί κατά των δυς- 
αηονιητοίς ονπδίοι η^ριη^ητωχοτων τοις γαρ ^ίΧφοίς 15 
ανβλούοί τον Αϊοωηον συνέβη το δαίμόνιον χαλ^ηηναί• 6. ΟοηβπηληϊιΐΓ Ιιοο Ιοοο βιηβη^λΙίοηβΒ « ηΐ6 ίη Βίο^βηίλΐιο ίλοίλβ. 

7. βραάίως] ονχ ηόίως Βίθ(|;6ηί8θυ8. τα ν^^γα ίάβΐη. 8. 'Ράόαμάν^ 

&ΐος ά. Μ άΜοΙο^ς Βίο^βηίβηαβ. 11. χα»β5ς] μη Ιμ χα^οί^ης ^ν- 
χζς ίάβιη. γίλόντων ά. 13. ξίόντων ΏίύξΒΌΛΒΧΜΒ, 16. ίνιΧύνσ* ά. 

71. Μ»οβΓ.νΐΙ,6. ΑροβΙ.Χϊν,64. ρ. 86 Μοηΐ,: βΐ Μ ^αΐ ηατά »*- 

ξΙβϋΓρβηΙ Αη8ΐί(1 ΟΓβίΙ. Χ1.νϊ, ρ. τρων σπΟρΜ : ΡΙαΙ. Βοίββοη. 1 : οΓ. 

378: ϋίλη^Ης ^^ αρα αγηον απά- ηοΛ βά ΑρρβηιΙ Ργοττ. III, 67: ©Ι 

0αις ταΐς παροιμίαις ^^ίχομίψος, #»ς κατά λί&ων σηίί^αρι Υ. ηοΙΙ Α<1 

ηνρ Ι^αίρωρ ΓοΓ. βαρ. II, 61] ηαΐ ΧΙ- Οΐο^θΠ. V, 83. 

&ΟΡ ί\ρωτ [Αρο8ΐ.ΧΙ,22^ ««2α^ι*ί. ^2. Βίο^ββ. ¥11,96 :ΑροΛΧν,74. 

1.601. ίη Οόιηΐ,βββίί Αοοί. ΡέΟ. Π. '^' ϊ>«οβ«η• ^Ι^» «7*. 

1154 Α: ίΐ Λ όή ηοίηαας *α1.ίΐΛί)ν 74. ΏΊο^βϋ. VII, 98: ^Γβ^^. Ογρτ, 

τα ίΐς Ιχηρον ηηοντα^ γνοίη ,τψάΧ- '\^ III, 5. ΜβοβΓ. VII, 50. ΑροβΧ. 

λως άγωνιζόμίρος «ίς ηνρ τ< ξα^ν*»ν XV, 62. ΑΙΙαάίΙ Ι.ί1><π. ΟηΙΙ. Τ. 

κηΐ τιίτρας σπίίρωψ, τότ^ όίη 1,517, 1 Κ.: οίί όί ηρος ^λληΧονς 

όονναιανγγνώμιιν αύτοίς^ Ιΐ!» βίϋβ ά^αφύραΐ ψήφου <Γ«»α^ας ^«ά/ι^ι^βΛ, 

ΟλΟΜ βιΐίΐοΐ' ίΧς ήίτρας βΐΐΐ «Ότα '^β^ «Αΐ#^«» »β£? 'Ραόαμάν&νος 

η^τρών 80Γί1)6Γ6 Υΐιΐΐ: βίιηϋΐΙβΓ ηί' βΜαοχψ, 

^^ης γ9ωργ9ίι^ όοϋ ΤΙΐ6θρΗ7ΐ«€ΐΐΐΒ 75'. ϋΐο^βη. νΠΙ, 5: ΜβΟΛΓ. VII, 

δίηιοο. ΕζίβΙ. 5. ΟβΙβηιιιι «ο<Ι«ιιι 59. ΑροβΙοΙ XV, 80 ιΙ)ί<|ΐιβ τ. ηοΙΙ. 

«ρπθΡΓ8ί.Ι.βίί. VIΗ,'83?Ε^V.? ^^^ ^3^ 

μ\ν α^ίνός άπίχύμέτ^νς μη Η'ίτίίψύΨ- ' * . • τ» *» 

τ«ς τί ί» ϋρύνοΐΛς τα τών' άψθ-ρι»- 77. Βίθ§[6ΐΙ. Ι, 46 ΐ1)Κ[. νΒ: Μ•- 

ΊΚϋψ Η*βί μη^* *1^ ηίτρας ΐ^Μάί ίΛί•. νίΠ,' 47: 8ΐ1ίθ. β. Αίαωιηιον 

λί&ονς σ.τ«»'^οι^ας: ΡΙίοΙ. ΕρίβΙ. 27, άΐμαΐ €ί. 'Ζ«Ι1θΙΐ.' Ι, 47• \81ΐρ. Ι, 20. ΟΒΝΤυΐΙΙΑ III. 4Θ 

78 Τ^Ρία ηαηά: Ηύ %ύν Λγμψ &υ^χ§^9• οη ίρ '^νψ 
%^ νίμίψ οφ€ί£ ηηροί• 

79 Τυφλότερος άαηάλαηρς: οη 90 ζφον ούη ίχΜ 
οφ^Χμαύς' ψααΐ όί αντο νηο τ^ς γ^ης ?^;φ1ω^^αι 9ίά το 
φ&9ΐ'ρΒίψ τους ηαξριούς' ίχει γάροίόρχας ^ϋξίρητιάτο^^β καΐ^ 
^νγχος ως γαλής καΐ ηόδας ως αρητον• 

80 Τα Φρυνίχου 9»α^αισ/ια.τα« ίηΐτων φρονίμως καϊ 
οντΒχώς οοφίζομίνων• 

^4Ι^ΧΗ Τ&Τ Τ.'. 

81 Τηερου ηερίτροηψ Ιη\ %ών %ά πάντα ηινσυντωρ 10 
ηαΐ μηό^ν ηερίονοντων• ϊαιι %^* Χύπραψ ηοιπίλλείς. 

82 'Τπβρόεά δημον: τον νηερβαΙΧ6ν%ως ίνά»ά, Άλίηή 
οχίον. 

83 ^Τηερηαίειν: το νηερβίίίν^*ν' 1. «αχα βζοίάίΐ ίη Ρΐιοϋο. Μ — όοςχίρΰψ Ρ&ο|ίιΐ8 οιη., ςιιί Ιηΐηο 
μΙαΙιΙ γί99τταΛ, 3. Βίο^βηίλΐιοβ οιίββΓβ «βΐ ΰΟΓηιρΙαβ. 4. φασ• Οί] 
ψη9ΐ ό\ Στηοίμβ^ιντο^ ΛρόίΙόΙίο» ύαΟΙ δΐιίιΐλ. 5. μ»α^ωτάχας ά, 7. 

Τα ά. ηάλβΜβα- ϋίο^βοίφΐΐαβ : 8αΜΐβ8 ν. Φ^ήχος ; Φ^ν»1χ9υ ηαλ9»9βΛ^ 
<*«». ^ 9^ο»ί/(«ς] ηαρονργως Ι)ίθΕ6ηίέηυ8. 11. »σ// ητλ, δυίθβ• οαιη 
τ«Ιισιιΐ8 ΟΠΟ. 7ί<ΗχίλΗς ά, - \2. νη^οίΐα 8ιιί(1«8 , «ΙίΙ : ουιη ηοβίτβ ί«- 
€91 κι^Ώϊ• Μ. : Τ. 8|Μΐη«ρηΐ• &Α Ηοηκ Ιο.•- ύτκ^ί^βάλίοί^α (Ι.. 

78. Ρ1ιθΙίθ8 8. Τηψ'ια. ϊβηααϊ ίη- ψαμιψ, τοψ ίί^ΰ» ^ψ^ία: Η€βγ€^, ΡΗοΙ. 
βοΐλΐη Μΐ9ΐιίΒυ8 «1)ΐιη(1α88β Ιββ&βη- Είγιη. Μβ^ρι. 778, 38. ΑροΙΙοη. Ι.βχ. 
Ιατ ρο€ΐλ6 « 8ο1ιοη. «ά Αη8ΐορ1ι. Ηοη. 159, 10 Ββ^.: ΡοΙΙ. ΙΥ, 170: 
ΡΙοΙ. 718 λ11β§[&1ί: οτι Ιν τ^ Τηνψ ντίΐρόίή ^>, τα λίαν Μ»ήι 8ΰ1ΐθ11• 
βΜΪ, τύψ Χυ*λάόων 9ψίψ οψΛ^ς ηηΐ Υ^. &<Ι ΗθΐΐΙ« Ο. Ρ, 330: <ΙϋΓ6Γ( 
σΜ^ΐΜ 49$9ύΙ 4γ4νοντφ' ... ΕνΜΏ* . «λ» Ιύ8.£α8ΐ«4^ «^ Ηοηι» Ι Ο. ρ. 
Ι^ς Π9ΐί0ΐ¥[^Λ}Αβχα,]'Τήνο9 αυν^^ 1106 βη.^ ^^ορ όϊ νικ^όία Χίγ^Λ 
ΛΌΛλονς Χχ^ναα σχορπίάνς •χτ$ς τ* ▼•ΐ' άητ^γνοψ «β2 νπ^ρκίίμίρον 04ονς 
σνχ^άντας' ΜαΙ ^ΛντΙμαχο^ [ίτ. Ιίη τον νπ^Μα. βάνα αΡγχ^ηψτ, «1- 
70 βοΙιβΟβιιΙ).]* Τήνον .τ οφ»ίσαης, .^ίως.γ<α(^ π^^ί^σπάσ&ΛΛ . άφαλί ««»« 
φΐο ΐϋΙβϋϋΙ Μ ϋοιιιβίι ΐηΒύΛ»Όψ^• ^υν^Λίρα^ν ως το βνψνία ^νφνα ^ υγ»ί» 
ονααα: τ. 8ΐ«^1ι« Β^ζ, 8. Τηνβζΐ Ιοι- ,.»/<^: τ«ΓΜΐ9 τίΓΟΠΕυη 4θΰ(0Γα>» άβ 

8ΐβΙΐΙΓ ίίβηΐ Ηβ8Τε1ΐ. 8. Τηνία' ϊχ^όψαΐ 1ΐ80 Γ€ 8€1ΐΐ6ηΐί88 ίθΐ6Γρρ. 8(1 Η68^θ1ΐ• 

8<Ι<1. 8ΐοΙ1ίιΐ8 8α Αηϋαι. ΚβΙΚ ρ.^93• β1 δρίΙζη6Πΐ8 α<Ι Ηοιη. 1. ^, οοηΐτ- 

€Γ. Μ«€«Γ. ΐν,ν89. ροβίιύταηΐ. Ο'βΙβηισι ρβΓίίαβΙ ^Ιοβκα 

79ι Βίοί^ίι. νίΠ, 25 : Ογθ^. Ι^^ρ;. «ά Ηοώ. II. Ρ, 330. 

ι ΠΙ, 11. Α(>οβ1. Χνΐί, 78*. 83.Έαί(Ιβ8: ύηα^ηαΐίίνί ύπ4^ 

80. ϋίο^βη.νΐΙ!,2^: Μ808Γ.ΤΪΙ1, /?!*««», ηλίοι-β^^ν. ϋ^*ο ^ν^^όΐ'ος 
75. ΑροβΚ. ΧΥΙΙ, 00. ' ονόί κλ&* {^(^οΐίήφ^ ίΐηάύαι άι/νΦ- 

81. Οτέζ. ΟτργΜγ ΙΛ 19. ΑροβΙ. τ©τ ονό^τί χ69: δι^τ»ν ίστ/»* αίίτβκ 
ΧνΠί, 7: οΓ. ίβησί). VI, 25Ι'Αρρ. .νΛ*^Λ#ίΤβ/χ*« «άσα^ν^ <^'**'^*7'* 
Ρΐ-οττ. ν, 5- ϋίπτρβί ΪΙλΙο €οιηί- τβς «^ο«ΜΜ*^ς πράζϋςι 'βχβηιρίβιη 
ειΐ8 8ρα4ΐΑη6ΐιίαιηΛΧΙΙ,28. Χντ^. Ο'ΒοΙχλ. XIV, 5; 14 ιΐββααιρίβιη. 
π,] ϋΐ ϋοΟ. «<1 Αρο8ΐ XVIII, 85. ΑΑ<1ΗΟ«|0ίοπ1ο8Ββιιιθ8ύΜΜΐ6ΐι;οοη-' 

82. ;8ακΐΜ : <. Α , ύ^^ρβίΑλ^ρτως Ιτβ Ροΐ7ρΙ. ρ. 1217 : τ^οντοΛ ν η *<- 
/ν#ά, οίο» πάνυ Ιλάσσοα, .κ«τιί ^/- -4^ίΐ|1ι»«*9 ηΐ^ντω .ιτ•νί, αΜ<»ΐ'?. 

4 50 ΟΙΟβΕΝΙΑΝΙ 

84 'Τη6ρ€ΐιη<η%Βίψ: ψ^γ^ν νηΒρβάΧΧ^ίν• 

85 "Τίωρ παραρ§€Ϊ: έηϊ των έη ηαντος έργον ίηαγγΒλ- 
Χθ{ΐηνωρ ίίίχταηρόξασθ^αί το ίηίΧΕίμ^νϋν* μέτΒΡφ^9κταί ά^ 
«710 %ώρ νηο ϋηονδης €ΐς ηλοΐα ρέοντα ίμβαίΨΟΨΧύ^ν ηαϊ 
παραβαλλοβίέί^ώτ τω αινίίύνφ. ^ 

ΑΡΧΗ ΤΟ Τ Φ. 

86 Φονον ητδρορ: \τ6ρ] βίά τώρ οϊατων ητεροδρτα φονοψ 
Χέγ^ι* η %ΌΡ ταχνψ• βέΧ^ίον ό^ άη&ύΰίΡ η^ρ/ςρρασνιιτω^ τορ 
&άρατορ. 

87 Φαλάρίίοβ ^ρχ^ΐ έηΐ %ώρ ωμώς τ§ άίίΜία χρωμέρωτ• 10 

88 'ΦαΧαηρός Η%ίρά: έηϊ 'ίύρ β/ί β^ηύέρ τι ί^υρτεΧούρ- 
τωρ' ομοιορ τανττ^ς της ηαροιμίας ηαΐ το ΧέγΒίΡ* Εύρον- 
χος ηαΧΧαηίδα, 6 ηωφός ανΧ'η^η^, πά^^η^^ρορ 6 
τυφΧός , 6 ηη^ίρωτης χώηηΡψ ο ηνβΒρρητης άρο- 
τρο ρ* ηάρτα γαρ ταύτα ομοία• 15 

89 Φώκου ίραρος: η παροιμία έηϊ των άΧυσ$τ$Χώ6 Ιρα- 
ψονς ηορίζόρτωρ* Φώηος γάρ ίοψάγψ) Μχωρ &υγατέρα ώρύίαρ 
ηαρά τώρ μρηστ€νομερων • ανναγαγωρ [/αρ] βρανρν Ικίβί- 
0€ΐρ ίΧεγΒ τηρ θυγατέρα, ω α¥ 6 &9ψ^ ^τφβονΧ^ι/' οΙ (9έ 
νηό οργής Πίρη^ρτ^ς άναιρονοι τοψ Φωκον* 20 : 2. ΛΛ^α^η Ζ6πο1>ία8. 3. ηροΗ§•μί999 ΖβοοίΜΐιβ. 4. ίΙςβΛ 
-^ωψ ίάβιη. διιΜλβ ιέΧ|^Κύ^Ι: ^2 νΰν ^«αχ^^λομ^ψ^ψ η9»%1 9&Φτη ^ν^Μ*-^ 
Οάσ§$ν, ώς «αν <•9 ^οττΑ 1»λ<ίία ίμβψν•• αν» ^^ίνηαάρτιψ, 7. [ι^^ιΊ ^ 
-Οίη. τοι^ οϊντύν 4^ 8. 4ί αη^ην] ηίμηην 4» 9. &4ψατορ] ψ0ρο¥ 

ΖβηοΙιίιι• «Ι δακΙββ. 10. αρ^ραΐ ΌΙο^^ήκιηη. τίί α^Μ^] χή «^όιιιτία 
ί<ΐ€ΐη. 11. Μ ^ λίτ9ΐψ ΥΒ οη. 13. ηί<λΑ««ν» Υλ 'ο 1^^^«<] 
βτΐίβυΐυιιι ΥΒ οη. 16. ΑΚίβ τβΓύίβ ΖηοΜιΐΒ «< Ι)(ο««ιη««μ ρτ6- 

νβΓίΗΙΙΐη βήΐΙίΟΜί. !& {^α^] 6^0 «ΐΙθΜίί. ' 20< 0ή^β Χ. 

ΙΙϋΙυΓ Τ6γ1>ο βΐίλΐη ΑΓίβΙορΒ. Εοβίββ. ΧνίΑΐ, 21 ί^>><1• ν- ηοΐββ. ΒορΜβΓ 

1118, 886ρίυ8 ίΗοί&ηυ8; τ. Νιιτί(^. »ά Ηβτηιο^. Τ. ,ΙΥ Ιΐΐιβα. ρ. 79 

$.45. Ιηΐ8{^9. $. 9. ΛΙχΙίο. $. 15. ΥΤλΙζ.; *^^ν*^#» ά' όΐ %οιτκ ^ 

. 84. 8ΐΐί<1. Β. νη^^ίΗταητωχ ίάτ^α- ΐι^^βτ^ι^ύ•!, »α»'^Χ^•ν μίν «<μ9ι«- 
85. ΑροβΙ.Χνΐϊ,96 : Ζί^ηοΙ). νΐ»24. ^ * ^^ *^/? χα.«<«#νρν. 

86. Αϊ«>Λ ΧνΠΙ, 31 : Ζβηοΐι. VI, 88. Αρρβϋά. Ρτοττ. V. 12. 

31. Αρρβηά. Ρτοτν. Υ, 18. 69. Βίοαβο. ΥΠΙ, 66: ΑροβΙοΙ. 

87. 1)ίθ(?βη. ΥΙΙΙ, 65. ΑροβΙ. ΧΥΙΠ, 47. ΟΕΝΤυ«ΙΑ ηι. 51 

ΑΡΧΗ ΤΟΤΚ. 

90 Χά^αί την αμηαΧοψ: όταν νηο αύζοντος ίο οωζό- 
μ^νν ηα^^• ^^ί^ιρτοφάντ^ς* ^ΜΐηηάτηαΜν ή χάβαί 
τψ^ν αβίίίδΧον• 

91 Χαράν^ίος &ύ(^α: μία €ύν Λ^ο/ιοφυλαηίίον &ύρα, 5 
Α' ης οΐ %ατά4ί90ί τ^ 4λΙ &άν§ίτΦν ^ϋάγιοντία• 

92 Χ&όηα Χοντρά: τα το$ς ^9ηροί^ ίη£^8ρό/ανα* Ιχό- 
βϋζον γάρ ίη} τάς ταφάς Χοντρά• 

93 ΧαΧκίϋζΒίν : έηΐ των γΧίοχιρ^νομίνων* οί γάρ Ιν 
Εύβο!^ ΧαΧχίΛ$ϊς ίηΐ φιΧαργνρι^ ίηωμφόονντο. 10 

94 ΧαΧβηοψ χ%ρ{ου ηννα γ^ύαν: νο βΐι^^ΐ' τον 
ίμβρνον χόρΒον ηαΧίΙται , οΐ β^ χΆν^ζ γινοάμ^νοι τούτου 
%ίά τοΙς ίμβρνοις ίηιβονΧάνονοί διά το ΧΙχνον. *Εη\ των 
ηβρ' «$ι«*τ ΨΗ^ίς ά99θ1ίανίψ99ίν »•ί }ρ»ψο4ψτξον «/^ μα'ζονα. 3. ηΝτ%1 υίηνηηθβ ΚυβΙοΐΌβ μ! 8ιη4. β. χάρ^ι^ βχ βσΜ. «1 ΑηβΙ. 
ι €. -κΗΝιΜοη ββΜ 06Μβΐ; 8βο«Ιη ^βΙ ΝβιΐύΙιΙιιβ Μΐ ΑΗ§Ιο|Αι. 6711. 
Ά*, ρ. '237. ΙξίΤ"*^^"**" ^• '^ Χη^ι«>? θΜ§«ηΙ«η•. τοϋ] γ£» ά. 6. 
^ΐ|^;ρ9»τα» ι1: ^^>οι^ο Κσ^βηίΜΜβ, φΐί ]^^β1βτθ8 Μ «Ό* ΜμΙ^ 6ΧΙι11ι«1 
€ΐ ττ. /κ^ — '&νψΗ ϊ^ηοηΐ 7. 1)Ιο§^6ΐι]•ιιΐΜ 6<ρ(2οΜ« «ιι> τβ^^ ^ι«ρν». 
& τανς χάφονς Ζβηούίοβ VI, 45. 9. χαλχί!;**» ά, 8υί<1α8: χαλη^όί-^ 
ίϋψ ΜοΙ χαΧΗΛάίνίσ9•αιί ίηΐ 'ίωρ ^ίιθχ0η'ομ4ρωγ. 4^ύι φ}ά ιίξίζί^ν^ 
$Λί τ•ν ΛΟΛίί^ααηϊ^* ίη^Ι ηαο αι^ΐο^ς οΐ «ν^^νΒ^ν ^^Ό9^τ^ς ^η^ιηπό, ^Αλλο$ 
Λ *πΙ τψ ζωταΗίζϋΡ' ^λμΙ αντοί η »αΙ '^£ρ<τρ<ΐΓς σόκονοι τ^ ρ' χιιτα««- 
^ΜίτΙρΜς χ^ίζο&α^ ηαΐ αντί τοίί ο' τΜπης: τί. ΙΙΟΙΙ. «4 ΑροβΙ. VII, 88. 
13. τοΖς ίμβανοις] το Τμβι^νον ά. ' «η* γ«ν κτΑ. 8α!<ΐΜ ση. 

90. ?ηη. Μην. Ι, 7: ΖνοσΙ». <^ο<Ι οβΜίΓηήνηι ίβτβ άβ οηαιη 

VI, 40 : Μιΐ€•Γ. 111,96. ΑηβΙορΙΐλ•^ ιμΙβγ• |»γ8€ιΙιφ•Ι Γ€€βη«τ β Μ«ο8ηο 

ηι• Ιο€ΐιβ βΒ( νββρ. 1282, οΙη 8νΙιο-* V, '99. Χ^ρί•> φηά βΗ Λο<;ιιΤ8Κβ 

Ήβ 1ιμ€ ΙιβΙιβιιΙ: 'ΛΗ{><Ημία, 9Χί»¥ ^ΜβΗ 6•ΐ6ΐιη άβ Ββπιΐηβ Ι, 7, Τ. 

ί'Λο τον Ό^^ομίψνυ «ο <Λζ^ «μα- ΊΥ, 538 ΙίβΛη. : •^0/ίι^^ί^τΛ» <ΓΪ χό- 

τγ^, 7 ^ι^'^ ^'*<'*'^^ '^*^ '^'^*^ '^ο¥ 7ΐμηψ ί^ος 9 ^ξ•0&ίψ, ον^ίΟ»^ 

ϋας. ίσην ον¥ Παροιμία ώίο •ν6ν ^«ινοΐ^σιν α» ιΐ^χη^^α* τι παΐ αΐ ψλ(^ 

ΜΛλάβίΜψ τύν πρ9ςΛσβίΐΛ'μ4ρ»ρ τά9ς βις^ νλας ί% τ^ς μγν^ας πς το ην- 

β;ΐ3τ/Αο«ς, οί #τ/ντ< ^ίζοβ^λήααΡΠς οί'^μτροψ Χ/ονσαι. ^ΰϊτίρω ό* νμέψι^ 

τη*ρανξοτηΐί •ίών αμηΗίΛν, ΑΧό^Χ τ•» ηρος τμ^ ηιρΛίΗς^ αψήχοντρ, Τί/ν 

ΝΐαοΙίΙΐΜ Μί ΑΗβΙορΙΐ. >Β7*•^*'^* ^^ ηρο^ηγορία^ όιά τον ϋχήματος 

9ί. ν^^Βη, Τηΐ, ββ: ΤτββΠΐ. ^^^ο' πΜρηιίλή(Ηος γάρ ωρ^Ιλαψτι 

Μ«Γ€. Ι, 13. ΑροίΙ. ΧνΐΗ, *58. »«* τ^υ^^^α ηαρηγμ^ «^ 7»'*>ον 

93. Ρ}α««τοΙι. Ι^ιττ. 1,84. Αΐϋ- γ$ ίτΛ>ον: τιιΙιΤΑηβ 4ΐΤ«τυη« 8ιι5θ. 
ρί ίΛΒΐή^Ιάα»ί Οοη. 6ν. Τ.ΐν,^48. .^. ;^«», ^ 8οΗοΙ1. ιΐά ΤΙμοογ. Η. 

94. 6Γβ£. Ο^ί.Μ V, 14. ΜΜέί. IX, 19, ^ αυίΒαβ γ. ΚβίίΓιιΐΒ αιί 
νΠΙ, Τ8• ΓΓββ». ΜβΓ«. Ι, 2. ΑροΛ ΑΚβιηΜ. ΟηβιτοοΓ. V, 12 γΊιϊΙιο Ββηβ 
ΧνΤΙΙ, 63: «ί. <«Π<Λ!. 8^ 'ΟΐΐΡ*. ^ίϊ\\Ά%ΐΛ χΌρΜ Μ 7I^;β^ ΑΗβίορΙι. 
ΟτρΓ ΡβίΗ. Μ,^'^• ΡΓοτ<Λί*«η *ίριι4 ΑΐΚβΒ. 1Η, ΙΌ4?, 1Χ,372(1 

-.-.-. -- 4* 52 0Ι06ΕΝΙΑΝ1 εΕΝΤυΒΙΑ ΠΙ. ΑΡΧΗ ΤΟΤ Ψ. 

95 Ψίτταηος-^^ΐρϋατιος: ίηϊ %ών μξμύν/μνωψ τίνάς ' 
τθίθύ%ον γαρ %6 ορνεον ώοτβ αρ&ρωηινην ηροί€θ&α$ φωγ^ν. 

96 Ψιίνι^ Χάχί^ί]: έηϊ των αρο^^τω^^ η ΙηΙ τώψ Ιαύν 
ηαΐ μαίαρώψ. ^ 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ 51. 

97 *Λα\ν έο%άϋίν: ^ηϊ %άν ηροςτΌ οηουοΛί τί γα ωνα 
ηντρ^ηΐϋ^ίένα ίχοντηρ , μη ΰ^αλορτων Λ Λ'χ*σ^α/ Λ αν- 
τώρ-];-, α μη ηροςήχον• 

98 "Λαη^ρ ΧαΧηίάίηη %έτοΗζνη γννη: ΙηΙ τώρ 10 
ηοΧλάς &νγα%έρας %ι%%ονΌύρ γυραιηώψ• 

99 "Αξίος τρίχος: ίηϊ τύν Μν'^Μλώρ παϊ μη9€Ρος αξίωρ. 

100 *Αηό βρασυσηελωρ ορωγ Ιηηος Λροναερ,: έηϊ 
τωρ άηο μικρωρ βίς μείζω ]ΐωρονΡτωρ• 

2. 7^<Τ^9τ*•«1 τρζ €θπηιρΐΑ : ιιοηινί 'Μ**ος «αΙ 'ΜιατΙ οιιηι «!{« 
σιι&<1<ιιι τοοβ ηΐΜβ τίάβΙαΓ ίη αοιιιη οοηΟλΙαιη. 7. νΐ Βίο^βηίβηιι• οπι. 
ο. ηυτΟίΛΜμίνα Ιχόντωψ] ίντριχί^ομίψωρ ϊάβίΛ ΟΟΒ. ΓβΗςοίν. 10. χαΙηΙόηΑ. 
4ΐΛϊν 4 γνψ]} Ζ6ΐιοΙ>ία8 VI, 50. 12—14. Ηββο «άίβοΐΑ βιιηΐ «4 βζ- 
ρΙ«η<1«αι 1«οαη«ιιι, <|α«ιη βαρ. 1, 54 ίηάΙοβτίοιιΐΒ : <ιιιοι1 ρήαβ ρτοτβΓίΜαηι 
•ΚίηβΚ, Γ«οΙβ: θβ &ΐίβΓθ <Ιιι1>ίΚ«ή ροΙβΒΐ, φΐαηι Ιιοο υίθ|^βιιί«ιια9 6ΐ 1*61•- 
<|ΐΐί «ΙΐΙβΓ οχρΚοβηΙ. ί^^^ΛρονΘίν "ηηος Τθΐ ωρονα ίς ΪΛηονς αποβρα- 
άυοΜλωρ οψ^ν ΙββίΑτίΙ Ν«ΐΐρ1άιΐΒ ίη δοΐιηβίάο^ιιί ΡΙιϋοΙ. II, 158. 95. ΡβίΟλοαιη <{ααηι 8ο1< Ιιί<ϋ8 
ΐηίΟβΓβΙ: Ρβαβ. Π, 28, 1: ηαρά ά\ 
^Ιψόών μόρων άλλα τ» χομίζιτα* καΐ 
οΩ9ί,&(ς οΐ ίμ^ττακοί: ΡΙΙη. Ν. ΗίβΙ. 
Χ, 42, 117: Ιηάχα Καηο ανβιη ηήί- 
Ηξ, $ίίίαο€η υοοαί, οίΓΜίβιιι Μο 
οοτματβ, ξοτρ§β ίμηίΗίΛ ιμιμο^ο «• ηηηίήαί, %η 9%ηο ρτα€€ί^ Ιλ 
Ιηάίοαιη τβΐ&τββ ηοηιιηλΓβ βοΙθ- 
ΙιβηΙ; Ατίβίο!. ΠίβΙ. Αηίοι, ΥΙΙΙ» 14 
£η.: και γαρ το *Ιν^ί»οψ ορψξορ^ η 
^ίττάχη^ το λίγόμϊνβρ ανΟ-ρωπό^ 
Ι^Ζμττοιρ, το^ντορ Ιοχίι Οτί<1 
ΛιηοΓ. υ, 6, 1 : Ρ«ί|^ϋΐα, £ομ ίηάτ- 
ίαίΗχ οίβΜ αΒ ΙηάΐΛ^ ΟϋοΜ: Λάά. 
ΑβϋΛΟ. Ν. Αηίπι. XIII, 18 βΐ τ. 
ΟβιηιΐΒ «<1 ΑΓΪβΙοΐ. ι ο. Τ. II, 625. 
Β«6ΐιτίιΐΒ 8ά ΟΐββίΑβ Οηίώί Κβΐΐ. 
ρ. 269. 0.^«1ιI1^08«<1Ρ6η.Ρ^ο1ο9.8. 

96. Ε8( 2ΐο88« Ηοιηβηοβ, οιιμ 
λΑ Ηοη. II Β, 219 ρβΠίιιβΐ, ιϋιι Αβ 
Τΐιβηίΐφ ρο«1« άίοίΐ: ^^ιόρη ^* ^τί<- 
ι^ρο&ί λΛχψι/ι λΑ φΐβοι Ιοοηηι ν. 
£ιΐ8ΐ8ύιίιΐ8 , Εΐ/ιη, ΜΑβη. 817, 51. 
ΗββγΰΙι. δυί<1. 8. φ^^νόζ ίΒία. ίηίρρ. 

97. Οίθ9βη.νΠΙ, 74: Ογμ^Γ 
Ι,ΙΠ, 42. Μμ«γ. νίΠ* 95. ' Ρτοτν. 8. •σ»ν. Η^Γοά. IV, 129 : οΐ 
Ϊλλο* «•. Ιρ θ-ωνμαΐΛ ίακορ^ ορ&« 
Ιατάρπςτάωτα^ υΙ>ί νλΙοΙιβ- 
ΟΑΓΪυΒ Ηββο &ηηοΐ8νίΙ: νβαιηβιΐ 
ίοηιη II δορίιοοίβ , €αίιΐ8 ίβΐβ αο- 
Βίϋβ 68ΐ ίηίΑ^ο εΐβοΐ. 25 : ωαταρ γαρ 
Χ»ι»9^ ίνγίρή^ι »«* )7 γ^ρ»9% '£νν*''<'* 
«^««^•ϋς &νμορ ον» αηωληηρ^ ^^λ* 

ορ&ίρ ουί ΜνΤ9#Α» ^ 8β«< ροϋΜΒ β«ΙΓ«# 

αηί^: .... Ηίηο «(1 Ιιοπιιιιβ8 ίΐΐαά 
ΙΤΑΒβΓβΗιΐΓ, φιί αΗΤ€$ λΑ «αιΐίβη- 
(Ιαο» 0ΐΎψ^ηί. Ρ^08ΐΓ. ρ, 687,2: 
ίγω ύον «τΜοι/Μ» ΤΜ «να μηημίΐ «Ι 
Ρ•. 750, 2 Μ«« 1μ1)6Ι ίστιΐηότα ηρος 
τ•ίρς λόγους, ΗοτΛί. II, 0<1• XIX : 
ΜίΓβι οαμηρβώηη $0^ιτοίψΜ αογΙΟΛ: 
Ιΐΐ£•ϋ&ιιιιΐαβ«ιι», βίοΟπ^οαιη α«•Μ» 
ερβήΙ Τ6ΐα8 νί«« : « &<1<1. ηοΗ. «ά 
'^ιο^βη. Ι• ο. 6( τ. 8νρ. ηΐ, 25. 

98. Ζβηοΐ); VI, 50. 

99. οι: βαρ. Ι, 54. 

100. ΙΜο^βη. ¥. 94: Ίπί ^ωρ ιίπο 
ίύζίλωρ μ\ρ , ^ρά^^ωρ άί γίρομίρωρ 

|]κ^«»ν: 6ε«|^» €¥ρΓ.ΜΙ/62. Αροβί. 
}Π, 57: Ζβοοίι. π, 5< ίΛΐ τ£ρ ΜΛ^ 
9ντ*λωρ'*π$ τα μ^ίζω μ*νμτΐΛ^•ίψτωρ^ 
«ΐυοουιΐλ ίβτβ οοηββηΐιυηΐ Κ ίη ϋοΚ. 
«(1 Οίο^. ι €. 6ΐ 8αί(1&8. 1)1 Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΠΑΡΟΙΜΙΑ ι 

ΣΤνί^ΕΓΒΙΣΜ ΠΑΡΑ ΊΌΤ 'ΑΓΙΛΤΑΎΟΤ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΑΑΦΑΒΗΤΟΝ. Α. 

1 *Αφροΰίθίθς ορπος: ούη έμηοινιμος. Ιηϊ /αρ τοΙς 
ίρ§κηίΗθΐς ίηίορ%ον μ^νοί οι ^£θΐ ον% οργίζονται• 

2 *Α9%ού γήρ€ίς, ηορνίίον ΡΒότης: ηαρόοον ηαΐ γη- 
ράοΗν/ν α6τος νρηίιτων -η ν^άζοντος ορρί&ος» 

3 *Α/ροίΗον μ'η παταφρόρβί^ ^^νορο^•* 6%ί ούβ^ ιών ^ 
^ν^ΐβλών χρη καταψρονΐ€ίί^ , Ίΐΐαΐασι ρβϋί β Ρ: ηαιη βιιικίβιιι Ι. βχ1ιιΙ>6•1/ οβΓίο «ϋοβΓθ ιιβαιιβο. 
ΑΙΰβτΜΡ. 

Ι. ΆφροόίΟίος ο^χος οΐίχ ίμποίνιμος Βίθ{^6ηί«ιια8 ρΐΌ ρΓΟΥβΓλίίο «1* 
ΐηί: Ημ^οΙι.: ΆφροόίΟΛος •0Μος: χαι^αμία >/ν χαΙ άναγ^άφ^υαιν ' 
'Αφρ0^ ί&ίος ορηος όΰ όάχψί•$' πρώτος ά\ ^Ηαίοάος ϊηλαύί τονς ηίρΐ 
τοψ ^^α καΐ χήψ *ϊω ομ^ϋύΐίί φιηίΐίΠί αβηίφΐβ ρΓΟτβΓύϋ ίοπιιβιη Ιβηιηαβ 
ηψαά ΜαοβΓ. νΙ^ 44. Ββ Ηββίοίΐο οί. Μ«ΓοΙΐ8ϋΙιβίΙ'β1ίυβ 8<1 Ηββ. Ργ. ρ. 
349 «φ £χρ1ίθ8ϋοιΐ6ΐιι Ρ οιη. 3. ΕχρΚεαϋοηβιη Ρ οιη. 4. Ιί]^^νΙ 
ΑροβΙοΟίΜ. η Λ ντο ς ηάζοττο^ Ζ«πο1>ίθ8. 5. ΕχρΙιολϋο ίη Ρ 46681. 

ί. Ρ Ι, 2. Μι 2: Μ&6Μ. 11,69. το» ^χΜ»ρ«οίΗΤ* τοΐ;ς άλλους &ξούςί 

Α^οβΐ IV, 56: 0109^0. III, 37; τ. Οι^ίηίΑοΙιιιβ 8ΐοΙ>. Ι ο. ΧΧΥΠΙ, 3: 

βΐΜΟΙ Μλ^β^. VI > 47. Αρθ8(. XVI, "ΛμοοίΨ'^αΆΧαλίγανσ^ραλα&ία^ τους 

66. ηοΙΙ. •<Ι Αρ08ΐ. VI, 56. Ιιΐΐΐ(«">• ίν Ρ^ώτι "Ορηους μη ύύνπψ ονατ Η 

ΙιιγΡιι1ι187γ.86Β&.22: ΑίηβηΑ•%Μ9^ ά^ατάτωνί Οτίά. Α. Α. Ι, 635: /μ- 

•ηπιιμΙμ» ΐΜβηβιη ιμμι Μ€ί. $6ΐι^ ρίίβτ βχ αΐίο ρ^ήκτία ννΙ^Ι ομολ^ 

ΙβηΐΜ ηοΐβ : ΤίιηοΐΙιβιιβ Αρρ. Ρίο* Αμ» £ί ϊίώεί ΑεοίίοΜ ίη-ϋα ίβττ€ ιιο- 

τβιιΐ. 5(ο1)86ί ρ. 23, 7 Οβί!: "Ε^ς ίο*: ΤίύιϋΙ £1. Ι, 5, 20. 

.. '0^7 ^^^«^ ^(οΜ«ν ορχέ»ρ όίχαζί 2. Ρ Ι, 4. Μ Ι, 4: ΜιιοΑη Ι, 30. 

Μβηβηιΐβτ δ(ο1>86ί ΡΙοηΙ,ΧΙΠ, 15: ΑροβΙ. Ι, 46: Ζβηοΐ). II, 38. 

^Ερως ό\ τωρ ΘμΑρ Ίσχύρ ϊχο»ρηΙ$ί^ 3. Ρ Ι, 6. Ρ Ι, 14: Μ Ι, 6: ΒΥ 

οτι/ψ ιχΐ τούτον β**Λ9υτα^' Λμ τον- Ι, 11. 54 ΟΚΕΟΟΚΙϋδ €ΥΡΚΐυδ. 4 "^λλοτ£ Λ* άλλοίον %€λί&€ΐρ ηαί χάρα έ'η€θΘ•αί: 
οζί ηρο:ηχ6ί τινά ίξομοίονν έαντον τοΙς η9€αι τωνηολιων 
ηα\ τόηων, ίν οϊς αν γίνο*ιο' €ίρηταί ΰ^ άηό των ηολν- 
ηοόων• 

5 ^ΑΧΧηψ ύρνν βαΧάνιζ%: έηϊ των άηαγορ^υόντων 5 
ύωο$ξν ^τι την αίιηοΐν Μθ'ααί λα/ίβάναν. 

6 ^4ϊρ^ιν ραοχάΧην*: άνίί τού 6νωχ€ΐα&Μ• ιΐρψαιάηο 
των άγροΊηω^ όρχον/ΐίνων. 

7 *^«ι νοίοίος ηρ6^ ηολ^ίάν* καί* ^4^) τοψ ίμοΐον 
αχ€ί &€6ς εΙς τον ομοΐον• 10- 

8 */ίβΐαλ&€ίας ηίρας: οτ/ τ»; τρόφω οντον *^μαλ&ί!α 
6 Ζ€ν§ έί 9ίίγοζ τρΒψαύοτις αύτον • ηα^ίο'ΐΆ Μ%ραβ, Α* συ 
Ιηίβλυαεν αύτ^ ηάν ο αν ψηοατο. 2. τινά] Αρθ8ΐοΗυ8 οηα., «χαστοι» ΖοηοΒίυβ. 6. την πϊτηαιψ] τοϊ^ 
υλτοΰαιν Μ. «πν^όο* (βίο) Μ ΙλΙ ίΐώ&ασι Ρ. 8. {ψροιηΐΛύς Μ. 9. 
αΙ«2 ΒίΒ Μ. 10. #»ς το»•] προς τον Μ, η^ος Ρ: «ς αΜ« τον ό^Γοιτ α/«« 

&ίος ως τον ομοίον Ηθπΐ6Πΐ8. 12. χ/ρας α*/ός Μ. 13. ίΛίβλΜ»^*ψ 

ΡΜ. ηαν ο τι αν Μ. αΐτηαηται ΜβΰΑΓίαβ. 4. Ρ Ι, 8. Μ Ι» θ: ΑροΒί. 11,39: 
Ζβηοΐ). Ι, 24. ΜλΟλΓ. ΥΙΙ, 21. 

5. Ρ Ι, 9. Μ. Ι, 9: Μβΰ»Γ. 1,81 
ΑροβΙ. II, 16: Ζβηοΐι. II, 41. ηοίχ. 
Λά Μάοάτ. III, 40. 

6. Ρ 1,12. ΜΙ, 12: Αροβΐ.1.74: 
Ζβηοΐ). V, 7: €ΐ. ίηίτ, II, 72. ϋϋ- 
(υΓ Α«1ί«ο. ΕρίβΙ. ΚιΐΒΐ.^ ρν420 Οι»- 
ΪΛΟ.ι οΰ χίΐ^ον ΰΐ αν ηη χαΐ οίνω^ 
μίνον α ΗοΙ μαοχάληψ ξΐοα*. 

7. Ρ Ι, 15 Μί, Ιδ. υν II, 88. 
Μ&^«^. Ι, 35 : οί. ηοΐΐ «ά ΑροβΙ. 1, 
38. XIII, 13: 6ΐ Ζ6ΐιοΙι. Π, 47. 

8. Ρ 1,16. Μ 1,16: ί^Κβν. 1, 99. 
ΑροβΙ Π, 53. ΗαβΙ. Ργοτυ. 8. τ^ 
τ *Αμ(α^%ίΜι Ίϋοον II, 48, ιιΐιί 
«<1<1. 8ε1ιοΙ «4 Εαείαπ. ΚΙιβΙΙ. Ρτββε. 
$. 6. Τ. 111, 220 ΐ8€θ1>.: τ^ν ^ία 
αΐ^ά ψασ* ^^ψβ^ *Αμάλ&^$ί¥ Χ$ψο^ 
μίνην^ ταύτης #> το Φ*ξ*ον ηίίψας 
βρνίιρ της ηύγχαρηίας η^το* ηάν α1« 
α&ητό9 άγα&ίν ^ψ&ΦτΦξ ϊχην' α»• 
τούτον ηάντας τους •ι*<^α«^όν•ς ^μι*• 
γοντας τοτ^ς *^4 μα λ ^ * ί α ς Τχ 9 •ψ 
Μ4ρας φαοΐν ι Έλγ^. Μα|[Β. 7•, 32^ 
^Αμάλ^^ΛΛ^ ή τροφός τοϋ άιός ' Καλ- 
λίμαχος [Ιιγιΐιιι, ίη Ιοτ. 48» ιώΐ υ. 
ίηΙβΓρρ.Ι* — ϋν 4ί θ-ησάο μαζον 
αίγος Αμαλ&ίΙης • ... ξήτη *1ς τήν ΐίαρσ§μ4αρ, *ΑμαλϋτΐΗς 9τ^ύς, «ι*ο^#• 
ψίίας *αΙ νγαίαςί 6β(1βΐη ίβΤΘ 6Χ 
€οιηπΐ6η(βπο Ια Κβ§;ιιιη Ιΐ αβΤβΠ 
ΟλίβΓοτΑιβ ϊΑϋιίΑΐ. οο<}(ί. ΟΙλΗιίβηο-* 
ΠΙΠΙ Ι, ρ. 8: ΖοοΑΓ.Ι, 148; 8υ1άΜ: 

*Αμαλ&{Ιας Λίρας: <π« τ Αν 
αφ&όνως ζώντων ηαί ίυΟ-ννονντων 
ΛΐιΑ 9υΛ^αγοι*^ων, 4ν Μύ^, "Η ρ ^* 
ϊνα μο* βίος ίατίν ^Αμαλ^ 
θ•*ίης ηίρας αίγ ό ς, *Αμαλ&{ία 
γαρ η τροφός τοΓ' ^*ος, »αρά το μη 
μαλάσϋία&οΛί μ1 (|υβηι Ιοουπι τ. 
Β«ΓηΙΐ8Γ(ϋυιη. θβηβυπι ρΓον6Γΐ>ϋ 
•<ρ1ί€«Ι 8<Ν)Τ8(βΒ δίφΐιββι 11ο^ ΙΛ% 
16, άβ ^οΦ ▼• ηοΙΙ• €ηΐΙ. 8(1 ΑροβΙ. 
Π, 53: αΐ6τήΐ8 «αΐβιη ΤΑΤΜ8 το1«^ 
ηιπκΐβ ρΓθτβΓΐ)ϋ οπ^ηβ ββηΙβΒίίββ 
βιβοφιίΐοΓ ΕιιβΙΜϋΐ. έά ΏΙόα^Λ. Ρβ- 
ήβρ 431 : "Αχτίψος ό\ ο^'^ός ^^«» 
ος ΛαόΟ^ίΙς το αρίστ*ρ^ «Ιρα•Τ «^4»* 
'ΗρΦΛλίΤ ί4 τξς *ΑμΛΐίΗΙας Λίρας 
α^έόοηη , #*' όν λΛρ ιϊγα^ον ίχορη-- 
γ$ηο τψ χρ^ζορτι, τοντ• 4^ οΐ των 
μν^ων 09ραΐ»ίνΐ^Λΐ ηρος άλή^ίΜψ 
9Ρμβφάζφντ%ς τοΐΛυτύ¥ τί φαο*ν «»- 
ψίττΦϋΟ^αί * ΉραηΧης *υ*ργ§τίίν ίΐάως 
τθ9)ς {*ο•]|»ΐη γης^ έΙτα μοΛ τ^ρ »ο- 
ταμον τοντοψ μαΘ^» πλημμελώς ^- 
οντά ηαΐ ταΤς ηαμηαΡς ηολληψ της ^^9^ί^ζθ^^ϋν^^ΟΟ§ι€ ' €0Β. ΙΕΙΒ. ΟΕΝΤυΚΙΑ Ι. 56 ΑίάηηΒίΨ τους σοφ^ηερβυς αύ^ών• 1. ϊηηαβθ^α». Ι,, ΕχρϋΰβΙϊοΐΐβΐΙΙ ΡΜ Οίη. ό*Μ^νξ» ηαΐ όΛύχίτΐίοΛς αντα» ίβία- 
αβτο* ΛοΙ πα^ντρ^ψας καΐ ^*ηρ σω~ 
φ^09•>ς ηο*ήσαζ Μψί'ζψ τήρ γ^ν ηαΐ 
«Κ α^β^»ο«όιτ §νχρη0%£9» μ*τηψΛγ9^ 
καΐ το τουρ ίχχω((ΐοις Ιτιαοίση^ορ 
χ^^ας Τον ΛΛταμον , τήψ ηταηχον 
χαμΛψ όηΐΐίόη %ήψ «»« «ΙΐΜΐ^ «ττ/• 
ραμνύ9 »α« α»λη^άψ τοις »<Ι, »»ς 

η^α. «αϊ τΛΰτβ 9ΐσι τα χωρατά τοι* 
'^/<Α^οι•| τό τ< βίαΛσψ^ το «αταχο- 
νι^^ίν χα» το »1οΐ'το;»ο<όν , το άνη- 

τ^ ^/τ«ατα«* τ«( γη^ τ•* τΑΐ' ]••^» 
ΐομίω^ ^9•&ϋνΡ «α^τιοφ Μ^τα ^«α'* 
Ιβ¥ψ ο* νοΑοΜ*, »α2 ^«α τοΙ^το ταν- 
ψοΜψάψονς λλΙ ΜρΛύφίρβυς έννηονν 
β»τ•/•€, »α1 οντι# |ΐιν «»Νς »^(>Ι τ*»» 
βάτα «ο# '^χ*Ιψ9Ψ* ίτ^ρο» ^^ αιιτον 
^ αφήηαρ ο;<ο* βούΧ»»>το (^Η9ψ το 
«Ιί τί^ς Άμαλ&ίίας μόνον χΙρας το 
(αΛ*μο9 ίν λύγψ ¥θ*ννο, %λΙ το 
ιηττό^ 'κνν ΜΙ^^^' ΐ'ΜΓοΐ^ Ιχ^^ρα* 
π^ι'^οπγς ί<ΓΤθΐρ«»Λ τ'ραι^ ψήρ ^ΑμάΙ•- 
&η«ψ γ*νίΨΤ&Μ κ$γάαλ4αν , ίμηορ^ 
ηήν^ το ΛβίΙ^ τ^ί Ι;τησΑ»ς ^ιττ^^ιΐ^ 
οαν «Ιρατ*, ι* <^Μ ιοί^ο ΑμαΙ^ίί^ς 
χ^ρας «φ^^Ι^ϊτο, »2οΐ'Τοη•Μ7 καί 
βΜΦψίλίς, ίηίΐ ό^ Ή(^αηΙης άφΜμ9^ 
ψος αιττο* ηΐή^^^ τον ΙγηΗρ^νου χ/^ 
/ΜΠΓος χα2 χ^ηθάμ9ΨΗ ^ηοι )•(>ος 

ιτ9τ«»νν• •*? ^'^« "τ^ *Η(^x^ιι^ το τ^ς 
'Αμαλ&ίίας »(^ς ίηβΧυζη η&ν α/Λ- 
β'•9' ύύ τα Τ1^ς μρθ^ής αίγος τ^ς 
4^ψαμ4ρης τστ ^4»^ί6χ^ν ^^α^ άΧΙά 
το τ^< ^&ίίϋης γ^αΐ^, αλΧοι όί το 
τ^ς ΑμαΙ&ίΛΛς χ^ρα?, ι^»' ο^η^ρ «ιί 
ζ(^<» τα χατα τοι» '/ίραχϋα, το σχ/Ιι^" 
(10» ^α0• ινς 0Ηΐίτης Ιη^Ινον χα» 
τον ιιοτ» χατ αιΐ9!χήνβί9ψ αΐνίττίπ&ϋί^ 
οΛηψίηη ημίγίψΎος η^ρύίων »α* ίχ- 
πα&αίρωψ χαχ/ας τι/ν ^^ν οι' /ιαΛ- 

φανίοις πρύςίψ^ρίτο. ααΐ τΰϋ^ο ψ 
το τγς ^ΑμΛλθψίας χ/ρκς, ι; α/ιιί Α- 
ταχτος Λζος ηόνονς άντανηία του 
ζ^ος, βτ# μ*η^ ίμιΧίτηΟίΡ οίχοί;- ^«Γΐ', ανατίίιοΘ-ίίς νηο γυνά^ηος^ χα» 
σχιατραφον^Μ^ς ΙμάτΐΛ Λίγΐ4βάΙλ»το 
θ•*λαοντϋ^ χα» οι*χ/τ« προς ν^ι^ος 
«^ιι#•να{Ίτο•) αϋ* Ι^άΙφ&η ηαΐ υηί^ 
μαΐάχ&η «ρος ιρνφ^^ι» ιΙηοηλίψΛς^ κα- 
τα«α^• ο ^ί^Ι^ος τον 7ρ«Μΐ, ττ*^ μ 
%ηζ ηί(^$βοΧης Θάλψιν ι«ς ηι^ραν 
αι*τβ7 νηανάψάς, αΙΧος άέ τ»ς Χόγος 
^ΜβυΛΟτ χ4•χη^ίθ9 ινα/ιφορ•», Ιο•χος 
^οος ιι^ρατ» χατα το σχήμα ^ }χ%ίθ•ι» 
τα», χα*#»ς χτήμα γνναικΙτινι*^4μαΧ'' 
^Μί^ ^/##9»», •»<ρ 4^ το χαρηοι' 
ηα^τος «»ς «οΑ^αχΑασΜ» <Γοτ»ιιοιτ <^ 
ι^α» ο μνΘος ίΐς β09$ον χ^ρας /««τα- 
Χαβων τα &ρνΧονμ*9α ηίρΐ αντον 
4ί^ΦΗΜ^ ' «» ό4 ΤΑ 9αρ^ιαίήΧΜνσ§9 ηχα- 
^ον τον το»^ντοιι χίρρτβς x^£» ο'Η^" 
χΑ$ς, οτ« #ί( ^ΐΛβΰηψ •Μ*4^μηύ§^ λ^« 

;ι«»Τ• αΐ» οίτ*» /((Τ«•ΜΜ Τ^ *ΗρίΛΗΧίΐ 

τον το»ο(ίτον της './4ρι«1^<»α« χ/ρατος. 

Α41ιϋ»ιι«ηιΐι1 ΑηΙίρΙιβηβ• Αϋιβη. ΧΚ 
50ίΒ: τίβσνΧ»^; πάρν\ ΆμαΧ&9{4$ς 
χ/ρας; Ρΐιϋβιηοη 8ΐο1>. ΡΙοΓ. ΧΟΙ, 
13: Ι.1ΜΜΙΙΙ. ΚΗβΙΟΓ. ΡΤΜΟ. $. 6: 
ι; μϊν . . ηα&ήαθ^^ . . τ^ τ^ς Ι/ίμΛ Χ^ 
&9ί«ς κ^ρας ΙχουοΜ 9ν τ§ ά^^ιί 
ηβιττοίο*ς χαρποΓς ν»«ρ^ρι{οη 61. άβ 
ΜβΓβΧοη^αοΙ ά»!. $. 13. ΡΜΙοβίΓ. 
ΗβΓοίο. ρ. 667 ΟΙβλΓ.: ΆμαΧθίίας 
χ^ρας ΙμηΧηβΗ^χ ί<1. Λ'^ίΐ. δθρ]ΐί8(.1, 
7, 1, ρ. 487^ ΗίηιβΓ. ΟτβΛ V, 15: 
«ι γήρ ης η /ναχαρνν •η7^ονς 
Γυ. Μβοβτ. III, 64^, τ7 -'Λ^*•»»* 
Λ<4/»4ηΝΐ ηοίμφοροψ η ΆμαΧΘ-^ίας 
ηίρας ίήτπ [^^ήτη βηιβηθλΐ ^βΐ-- 
2ΐα8 «'ά Αγ861Ι. 49] ι ηάσαρ 3ρ ί} 
ηοΧ»ζ την ίη*Θ^'μΐΛν πΧηρ4αί$*ι δ/- 
1Η». ΕρΙβΙ. €ΠΠ, ρ. 290 Ώ Ρβΐ.: 
ύ ταιιτόν ίστ» χα2 το' χίραςτ^^ 
ί4μαΧΘ•ίίΛς, «ί •ντβ» γ* όίΤν οί- 
^ττα» χαηύ&οΛ : ΡΙιοΙ. ΕρίβΙ. 209» 

ρ. 306 ΜοηΙ.: το μ^ν γάρ ^ΑμαΧ- 
Θ•9ίας χ^ρας χα» τώ *Αχ*Χ^»*Φ ηο- 
ταμ^^ ο*» την νηοηΗμίνην ηψρί^^νρ 
Χ»ρ»ρ παμφόρον ^ργήζητα* ^ το ηο*^- 
τ&ρ ϋηηόνομορ ΐΡ&ρος ίτο»>•»ς χαρί- 
1:6ν%αα «ιΗλ οοΙΙβ^ϋ ΒοίΒ8θΜ«1α8 84 
ΒλΙιη ΜΒ. ρ. 212. 

9. Ρ 1,17. ΜΙ, 17: ΜβοβΓ. 1,39. 
IV, 83. ΑροβΙ. Ι, 41: οί. ΖβηοΒ. 56 < βκΒΟΟΚιυδ θ¥Ρκιιβ. 10* '^4γών η^6φαοί9^ ονΜ ίηίϋχ^ταί ον&^ φίλια. 

11 *^ίγών ηρόφασιρ ανη ά^αμέν^α έηϊ μΛρ φνα^ι 
^&νμων ηαϊ αμίλωρ, ήτοι ίηϊ τών μη ηροςηβξέψωί^ %ους 
λογούς των ηροφαοιζομ^^ΰίτ* $ημν%%αί ύ^ ^ύτης Πλάτων* 
ου μίντοι μοί δοη€Ϊ ηροφάθ€ίς άγων άέχΒΟ&αί' ^ 
ηαΐ έν Νόμων έ'ητφ' άλλα γαρ άγωνα ηροφάοας 
ψααΐν ου ηάνν θέχβο&αι. ^Ιαχύλος Λ? φηα Γλανηω 
Ώοτνίά* *Αγων γάρ άνίρας ου μέν^ι λελΜέμμέ- 
νους• ηα} * ^4ριο%οφάνης θ$ομοφορίαζουοαίς β'. 

12 *Αϊίίος ηυνη: ίη\ των Ιηιηρνητόντων {αντού,ς ίιά 10 
τ^νων μψηιμνημάτων^ τοιαύτα γάρ τά %οό "Αί^ΰας• 

13 "Αίιρω άψαο&αί 9α%τύλφ: ίηΐ τών βλαβερών. 

1^ Αϊμάύΐ πλαίδ^ν: πα&' ύη^ρβολην έηΐ τών οψοίρα 
Λαχρνοντων. ' 3. Πλατών ίψταν&α ρντ^ς 8<:Ιιθ1ί88(&. 9. β'].βί^ ία. 11. τ« 

τον] τα ΙαΡ οπι.: 8ά«ΙΜί β ΜΚ: τ. ηοΙΙ. 8ΐ1 Οίο^βη. 1, 39: Γθβϋαβ Ζ6- 

γίψα ^όαροτόμψίίρ. ΟβΙ^ΓΟίη ίη Ρ βχρίίοΐΐο (Η»€ΐ•Ι, Μ 6αιη ηο((ΐΌ οοη» 
86ΐι(ίΙ, ηΐβί <(β(Νΐ ίη 6ηβ ΙίλΙιβΙ ηί^οι/. 12^>ΡΜ 6Χ{ΐϋοΑϋοη6ΐιι οη., «Ιο 
4)ΐιία8 τβι^ϊΐΑΐβ οηιηίηο <1α1ιί(*ή ροΐββί Νίβί ρΓθτ•Γΐ>ίυηι , «<} <ιιιο4 ρ«τ» 
ϋηβΐ, βΓτίύβθ ιηοηπΑ βχοίθίΐ. 13. αΐιμβη* Ρ. υ, 49. αΓβ^Ν8Μ02.Ερι&ΐ.Ι.ΧνΐΙ 

£ί11., ρ. 30 Ε: τανςμ^ρ ονν ηολ^ 
λονς *α χαίραψ Μαι «»ν«* ηο λ οίον ς 
ητηο ^1^ ύίτών ό θΜ*μάζορι;4Λς, 

10. ρ ι 19. ΜΙ, 19: Ζ€ΐιο1>. 
Π, 45. 

11. 8β1ιοΙ ΛάνίαΙ ΟηίγΙ 0.370 
£α1ι](. , δΐΐί^. 8. α/ωρόρχοΛ. ΡΜνΟΓ. 
ρ. 14« 3 : βίηυΙΪΑ βρυά Μαογ. 1, 16. 
21. ΑροβΙ. 1,25 Ιο^υιιΙΠΓ: οί. 81Iρ;^0. 
Πλάτωρ} ΟταίγΙ 421 Β, α1>ί γ.Ηβίη- 
έΙιατΑοιη 4θ€4β (Ιβ ρΓοτβΓ^ίο «ϋβββ^ 
ΓβηΙβιη. ΐνόμωρ] VI, 751 Β. Α^- 
οχνΧος] ίτ. 36 Βιη(1.: Λάά. Ο. ΗβΓ* 
ιηβιιηιιβ Οραβο. II, 62. θ4<ιμοψο• 
ρΜζοΐ;0α*ς] ίτ. ΧΙΧ. ΒβΓ^Ιί. : τ.ΡπΙΖ- 
8£ΐιίιΐ8 8(1 ΑΓίβΙορΙι. ΊΊκΰβοιορΙι. ρ.6 17. 

12. Ρ Ι, 33. Μ II, 23. Ρ Γ, 20; 
οί. Ρν Ι, 16. 

13. Ρ 1, 34. Μ 11,35; οί.Βνΐ,29. 

14. Ρ Ι, 35. Μ 1^ 32; Μβοαγ. Ι, 
49. Αροβί. Ι, 63; Ζβηοΐ). Ι, 34: 
8€ΐιοΙ Λά Ειιτίρ. Ηβ€ΐι]^. 238: τά 
γάο ύάηρυΛ^ « τότι ο *0^νσσ§νς 
ίόαχρνι φωρα&ιίς, φρνον ^άχρνα 
ψ* ΧηλϋΐΛ γάρ^ ^^»4ή τον ιαρίψυ^ 
χη'ς Χτρί]ίί9, οβιν καΐ Ι» τ// σνρη&Ηψ αΐμάτιρβ όάηρνίίί. φαμ^ρ, ζγρυρ 
φοΜκά: <ΐνΜΐηιαο8ΐιι 1ΐ8βο τ6Γ8. 8αηΙ, 
Ι8ΐηβιι ηοη γΐαβιιΙιΐΓ 88ϋ8 βοΰοιηιηο* 
ά8(β Αά Εατίρίιΐίβ Ιοοαιη άίοΐΑ 688β, 
ιι( οοηίΓΑ Βοΐ88οη8(1ιιιιι 80€αΓ8ΐ6 ο. 
ΗβπηΑηΒαβ 8<1 Εατίρ. Ι ρ. οβίβηάϊΐ : 
δΐΐί(1. 8. αϊ ματ», ηλαίαν: *§$&-* 
νταρβοΧήν^ ου 4^ηρυαρ. ίφ* ωρ μη 
όύρα^ντο πίΖααι ;ιά^τα 3κροττοντ«ς, οι»- 
τως ίλ9]τορ ο* αρχαίοι• Ον$* άριΐίίσι^ 
αντορ ουά* α^ματ^ *λαΙ$$Ρ• λί" 
χοναι Λ «β« • Ούά* αρ αϊ ματ λ 
ατίρηρ πίΙα*ρ: ρΐυηΐιυβ βχρο^ 
Ώχί Βίοη^β. Λ1«χΑη<ΐΓ. άβ αίΑϋ^τίο 
ο. 9, ρ. 39 Κοοί.: ηορο^μία ΙίχηοΛ 
Μ των οψοόρα ΧυποΜμΙρ^ρ χα» άγ^Β^ 
ριώι^τωρ αϊ μ ατός ϊόρωα^ς' »αΛ§^ 
Η€ίΙ ίηΐ τΛρ η^ηρώς οόυρομίψ9§ρ, αΧ- 
ματ α κ>1α*(** [βΑάβιη ΙΐΑύείΡΙιο— 
Ιίαβ ίη £ρΪ8(ο1Ϊ8 : γ. ηοΟ, 8ά Ζβηοΐι. 
]. ο.] οτ« ώαιί &ρόμβοί αί/ΜΚΤος «Ι- 
πώ^, ον &ρομβονς Ιάρωτος άηίψι}" 
ρατο αΐ'ματος ' ον γαρ αν καθ-' ομο^ 
τ^7τα τουτ«7 (νρ^^κβ γίνέο&α* τονς 
Ιδρωτας ' τοντο γάρ ωα»1 ^ρόμβ^^ 
ηαρίστήσΛΡ, 04λωρ ό^ μάλίορ 4ηΙω^ 
σα$, ως ονχί λίπταΐς τ$σ* νοτΓα*κα« Όφζβό όγ ν^005ΐ€ €00. 1.ΕΙ0. ΟΕΝΤυΒΙΑ Ι. 67 ί6 "ΑμμΜς ηοτ ζμ^ν. 

17 *^ίΛι %ά ηέρνοί βελτίω* 

1β *^1νηρ 6 φ^ύγωρ ου μέν€ί Μ^νηΒΨ λνρας: ίηΐ 

τύψ ταχέως ηαί οξέως οφΗλόντων Ηαοτα ηρά'^%*ίρ.' 5 

Ι' ΆηΧηατοζ ηί&οβΐ ίηΐ %ύρ γΛ0%ριμά^γηρ. 
^ '^λανς ηλ^γ^ίς νουν οϊο%ί: άληα ψΜΐ ηοτ€ 

τονς άλίοχοβίένονς Ιχ^ύαζ χΗοί Χαβόντα, νη ανχύν ηλψ 

γέψτα %οντο %ο ηαροί/αώί€ς Λΐηρίρ. 
2^ *^1ώηηί τοψ βονψ ίλαύΡΛα ίηΐ %ύρ ίό뀧ύρ ηαί ΐθ 

μιχρωψ , όμως ά^ μεγάλους ηαταγωριζομίηωρ ίφροηχς• 
^ "Αηας ΙχΙνος τραχύς: ίηΐ %ώρ ίυρ^όΧωρ ηώ άνς- 

«ροπΜτ. ίξαίριτως χραώίίς έηΐ %ών ηακωηηώψ η ^νρούχων* 
^ '^λών μϋίμψορ άηοφαγωγ: ίηΐ τύρ άχαρίο%ωψ• 

ηδη 1$ ηαροίμια τών η&ίκώψ. 15 

^^ '^ίψ%φγμέναί Μονοών &ύρ€ία ίηΐ %ύρ ίξ Ηοιμον 

τα των τηχνων ηάΐλίοτα αηοόίϋττωρ γ^ωμ^ι. 
25 *^ρχαί'ηά φρονείς: ι^τοί ^ύη^ί;• 

1. ίΐαηλονμ^ν Ρ1•Μ. 2. ημίζ ΓβοΙβ Ζ6ηοΙ)ία8 : Υ. Α1ιΤ6ΐΐΙ <16 ΒίβΙ. 
ΟΟΓ. 316• 8. ΙΝοι^ιιΙβιινΒ βζρΚοΜ: ΙηΙ τύρ ηατφηιρ ^ρ τ#7ς χίΙ^οοΛ 
γίψομίψΜΡ: Ιιοιιο βοίιιι ίη ηκκίαιη Ιβοϋο τιι1||^«1β βιηβηιίΑηάβ ββΙ. 4. 
β] όΐ Μ. λύρας κτιϊ.τοΐ' Ζβαοΐΐίαβ. 5. χα« ο{#«ς ΡΜ. οη. 15. 

η09 ΜτΙ. ΡΜ ί^ΟΓΗΐΙ. 17. Τ9^μ!ί ΖβϋοΒίοβ, «ΙΗ 001. 9*φρ Ινόίίξ^ως χάρ§9 Ιπιφα^ψρμίταΛςψ 
το ι9<αηοΤΜ>α^ ίψητίζηο σώμα, αλλ* 
«( άΙη&Λς άόρ&ψ. αταγίγϋ^ρ όΐαηψ 
όλον τ•Τς 14ρύα$ ιαρβοτάζί-ί• , τονς 
τύρ αίβάτων &ρόμβ^ς «2ς ιί»•νΑ τον 
Ζ9Τ*τ^μίΡΜβ μαΐΐίίληψί9, Κβ#ρ€χί( 
ΙϊΐΜΐιίιι• ΜοηοιΙ ίη Ιαϋ«η. \ Γ. Ι, 
519 Κ.: «χονσας άρ4βλί»οψ ίΐς ον- 
^α»οψ ψ*κάόας αϊματ* ανμμ^χ^Τς α»α- 
μίνωψ^ Μς «φ$ι^<^ Ιι^ί ^ρπι/09ΡΛ 
2»ύςι Ηοη. II Π, 459, ο1>ί τ. £«- 

15. Ρ 1,44. Μ 1,41: ΒΥ 1,34. 

16. Ρ Ι, 48. Η Ι, 45: Μμαγ. Κ, 
100. ΑροβΙ. II, 72: Ζβαοί». Ι, ^ 
Βί匿Β. II, 30. 

17. Ρ Ι, 4& Μ Ι, 46: ΜβοβΓ. 1, 
31. ΑροΒί. II, 73. XVI, 57: Οίο» 
Κ61Ι. ΐΙ^ 54. • 

18. Ρ Ι, 49, Μ Ι, 47. Ρ Ι, 30: 
Βν Ι, 41. 

19. Ρ Ι, 50. Μ II, 12. Ρ 1,^2: 
Μ«€ΐΓ. II, 20. Αροβ(; III, 55: %^ 
ηοΙ). II, 6. ( . . 20. Ρ Ι, 54. Μ Ι, 52: ΒΥ 1,61. 

21. Ρ Ι, 61. Μ Ι, 58: Βν 1,75. 

22. Ρ Ι, 68^ Μ Ι» 65. Ρ Ι, 42: 
Βν Ι, 81. 

23. Ρ Ι, 76. Μ Ι, 73: Μι逕γ. Ι, 
82. Αρ<Μ(. .II, 28: γ. «ηηοΟ. «<ί Ρ 
1. ο. βΙ άΑΑ, ^Α^. ΙλβΙ 19, 67: νβ- 

24. Ρ 1,82. Μ 1,79: Αροβί. 111, 
23: Ζβηο1>. 1,89. Κββρβχϋ ίοΓ&ββιβ 
£ηηίαβ ίιιίΐίο Αιιιΐφΐίυιη : τ. Ηββββ* 
Ιίαβ Αά ΕοιίΜ ϋπΓ. ρ. 9: «<1ά. Αη(ί^ 
]^αα6β Α(1ιοηλ6Α Ι,ΖΜ: α*1 όϊ ηρος 
ΆίονσοΑϋ* ηαΐ λψγοΛζ ΛΛρη, *Όποι« «» 
αργίας *ργ9ν ϋ(τιί(•ται• Μ9νοωρ 

&νί^] β«€ί6Ι1Ι αΐ6ΐ*ρΙΐι0Γ8 ΓβΟϋΓΤίΐ 

ΜλΟλΓ. II, 65: Αβ 68 βχροβαίΐΒοίβ- 
βοΐΐ84λαβ 9ά ΒΛήϊ ί•1>1>. ρ. 209. 

25^ Μ Ι, 87. Ρ Ι, 1. Αρββί. III, 
87:.Βίο§;6ΐ^ III, 40. ΜβηλΥίΙ βζ 
Αιή8ΐορ£ Να1>. 821; πα$όάρΛ9Ρ «» 
ηαΐ φραψίϊς άρχαΪΜα: υ1>ί 5€ΐιο«> Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 58 οκΒΟοκιυδ εγρΒΐυ& 

26 ^ΑβυΛτ^νον ίίΐίψόρφ/ία: %6 [άηϋίί'ί Αά το τονβ 
^Αβνδηνονς /ιατά δ^Ιηνον ηροςάγ^ίν τους Ιηντάν ηαίίας 
τοΙς €νωχονμ€Ρθίβ %ΒΜρα]^6τα€ παΐ ϋορνβούντ^ς ΗαΙ άηϋυίν 
έμηοίονρταβ τ•|ς δαηυμοοί. 

27 'Άβρωνος β ίο ς: ο ηοΧντιλη<^• *Άβφύΐ¥ γίρ %•^ έγί^ 5 
νετο ηΧούαιος* ί&€Ρ ηα} άβροϋαησς• 

28 *Α€Ϊ γιωμορος ίίς νίωτα ηλονοίος» 

29 *Αί%Ϊ6 δέος: ίηΐ "ΐίν μάτην δ^δοικίτωρ. 

30 *Αγαμ$μν6ν€ία φρέατα: Ά}^αμέμρων γάρ ηαρά 
%ην Αυλίδα χα] τηρ οληρ 'ϋλλάδα φρέατα ύρνξίρ* 10 

31 *ΑγαμέμΡοΨος &υοία: έηΐ τώρ δνςηπ^ώρ καϊ σηλ^"^ 
ρώρ. &υορτος γαρ *ΑγαμέμροΡος ο βονς ίξνγωρ μολίς 
έΐηφ&η. 

32 ^Αχα&^ ηαΐ μάζα μ^τ άρτορ: έηϊ τύρ τα δύνν^ρα 
ηαΐ διδορτων. 15 

33 *Αγα&άΡ9ί^θζ ανληοίς: ^ ηδίοτη και Βνφραντν^- 

34 *Αρδρίάς οφνρίΐλατος: έηϊ τώρ αναίΟ&ητωρ. 

35 ΆγέΧαοτος ηέτρα: Ιηϊ τώρ λνητ^ς ηροξέρωρ• έφ ^ 
^ ^ημητν^ρ^ ο%€ τηρ χόρψ^ρ έζψΐί, έκά^ίο^ρ. 

36 *Αγα^ώρ θάλασσα* και* ^Αγα^^ώρ .^ί^ο^νροα^ΙΟ 

Ζβηο1)ίυβ. 10. κα* — 'ΚΙλά^ά] ηαΐ ηολλαχον της ΈλΙάόος ίάβΠΐ. 12. 

ΤΊΐρ ^1^ Τ^ο*ί< Οΐο§[βιιιβαυβ. 14. «γτο» ΙαΨ. 

Ιμ: ΑρχαΪΜα: πψτΐ^ο^ μ^^α^^νηθ^η^ 29. Μ Ι, 91. Ρ Ι, 5 : ΟΥ 1, 13. 

ληαα. £ο<1βπι ΒβιίΑΐι αρχαίος ροϋΙ* 30. Μ 1, 92. ρ 1,6: ΑροβΙ. 1,27: 

ΙυΓ: Αηβί ΝυΙ>. 1469: ύς «ι^/αΓος €ί. Ζ«ηοΙι. 1, β. 
μΙ'. Ρ1«1 ΕιιΟι/άβπι. 295 €: 9λ^^^ 31. Μ Ι» 93. Ρ Ι» 7: ΟΥ Ι, 5. 

οας ηαΐ αρχαιότερος *1 τσίΤ όΐο^τοςχ 32. Μ Ι» 94. Ρ Ι, θ: ΟΥ Ι, 4. 

ΛΙΰίρΙΐΓ. ΕρίβΙ. ΠΙ, 64: ο μ\ρ Κ^ί^ 33. Μ Ι, 95. Ρ Ι, 9: ΟΥ Ι, 6. 

ΓΜΚ V»* άνοίας *αΙ άι^χαιόχητος τρό' 34. Μ 1, 96. Ρ Ι, 10: ΑρρβίΐιΙ. 

ηου τορ νιορ ίΐς ψ$λοαόφου φοιτα¥ Ρτοψτ. Ι, 27. δηίΐΙ. ▼. βψνςηί^η-ος: 

ί:ιΗρίψ9 : Ιΐίΐΐο βοΐΐοΐΐ ΡίλΙ. ρ. 334 ι^φν^^αις 4ληλαμίνος : βχ«ΙΙΐρΙ• ΥΟϋίβ 

ΒβΚκ.: άψχΜΡοψ] ινή&η η «Λλο{η^: οοηαροβυΗ ΙίΥ^ΟβηΐΜοΙιΐοβ β<1 ΡΐιιΙ. 

8ιιί<1. 8. άοχανος. ΒΜί, Αοββ^ά. Ι, 4β <Κβο6ηι. «άαΐ. «Ι» «πιίοο 65 Β, 

449, 1 : ρ1αΓ« Ιιυίιη οβαβ βχ«πιρ1α ηοη Γ«€ΐβ , ιιΙ ιιοβΙβΓ Ιοουβ ^βηιιιι- 

€θ1ΐ696ΓαιιΙ βρβοΚβηίιιβ «<! Αηβΐ ΒίτβΙ, βοηΙβηιΙβίΜΐ , τοο«πι ββπιρη- 

ΡΙαΙ. 323. ΤΥιηΰΙιβΙιηαιπιυβ «ιΙ ΡΙβΙ. ίη Ιλο^β ροηί: τ. βΐΐηη ΑβΙίιιη »ά 

Εαάιτιΐ. 287 Α: 9άά, ΑροιΙ. ΙΠ,Θ4 ΡΙ«1. ΡΙι<6<Ιγ. 226 Β. Ιχ>ΐΝ5€ΐιίαιη 

6ΐ ΡΐββΙ. ΡμιηΙ. ι, 3, 128: 9€ΐ^α «Ι ΡΙιιτηιοΙι. 206. 

ναΗϋίηαιΜΜ, 35. Μ Ι, 97. Ρ Ι, II: Ι>Υ 1, 7. 

26. Μ Ι, 88. Ρ Ι, 2: ΟΥ Ι. 1. 36. Μ Ι. 98. Ρ 1, 12: ©Υ Ι, 8. 

27. Μ Ι, 89. Ρ Ι, 3: ΒΥ Ι, 2. Άγαμων άγα&.] ΜλββΓ. 1, 5. 11,10. 

28. Μ Ι, 90. Ρ Ι, 4: Αρρβηιΐ. ΑροβΙ. 1, 14: εί. ηοΟ. ινΙ Οΐοβ^η. 
Ργοτυ. ι, 6: οί. ΗβοΑΤ. 1,34. ΑρΜί. Ι, ία Αρρβηιΐ. Ρτοττ. Ι Υ, Ι. 81ιηί- 
Ι, 39. Κ16Γ ΑΙθχΜ Αρα^ Αϋιβη. Χ, 380€: εΟΟ. ΙΕΙΟ. €ΕΝΤυΒΙΑ Ι. 59 

ΙηΙ ηλη^νς άγα^ύρ λ4γ%ταί• 

37 Άγψ6%8ρος ηηθαλίου: ηαρόϋοί^ ίν ^2άτι^7 «ο ηη- 

38 ^ΑλΙο^ οννος *ΙϊρακΧ'ζς: Μ των Ιοχνρώρ. ^ 

39 Άλές δρυός: ίηι των ιϊς ηνα Λίαίταν /ί^λτιΌι^α /<€- 
ταβαΧΧο/ηψων^ ηαυοάμινοι γαρ τών βαλάνων οΐ ιαχλαιοϊ 
μΒϋΙχοψ αΐτου χαΐ οίνου• 

40 "Ακαίρος €ννοι ούϋν «χ^ρα^ ίιαφέριι: ταύιγν 
*Ιηηόλυ%ος ηρος ΦαΙιϊραν </««,. γάαχονσαν ςριλ^/ν αύτον 10 
αφοόρα. 

^1 ^νγοι χ«Α»Φ^α^ Λη&ί9%9ψ βίηβρ ΒΪχΒτβ: άΐηϊβ 
ηλίίνοαί' μβγάΧηρ χ^Χωνητ χαϊ αναοηάσανΜβς αν%ηψ, ίμέ* 
ρίζορ %τ^ψ ηαροϋοαν. %ίν Λ ^Έρμην ηηρίόντα έιη τ'ην 
ίοτίαοίτ ίχάΧ^υψ * ο ϋ %σ 9ΐροη€ίμ^9Τ <7ι»«• 15 4. αττο*] β«(1βιη ΰοιταρίβίΑ ΙβΙιοηηΙ Κ ίη ηοϋ. 8<1 ϋίθ£;6η. Ι, Π 
€ΐ ΜΡ: 8θηΜΐι«ίυιη τίθβίατ: α«2 ορ: τ. Οίοαβοίβοοιη. %, ιννοιη Ι». 

φ/^«ητ Άζα&ω» άμαξαζ. '^χ. 1108 8<ί ΡΙι80<1γ. IV, 2λ 6ΐ δυΐΤβΓβη 

Μνρ/Ι7»•ά1 ΙΗΙΙτρλΙ ΒυβΙβΙ^ ΟραβΟ. «ά Ν€^ρ. Α||β8ί1. ο. θ. Ν«({υθ 8ΐίΐ6Γ 

194, 47 Τΐΐί• : *ΤΨγ— μνρμηη$*ίψ α/β- Οηβοί. Τΐιβοκιιίβ 978 Β^. : ^#».1^ον 

0•ίν Μρο^ηποτί^^ ν ο» στύλοψ του- όη μνηοαίμ^θ- — παρτοί$»ψ άγη^ 

τ9ψ: ϋΐίά. 326» 16: ΤμμΙ ^μ νο ^ώ» γαστ^Ι χΰ^^ί^όμίΡΜ. ΑΐΗΟΓΦοη 

τζς 2ιΐ(»•ιιονσ<ον Μοι'όι^φ ηλ^Τρ βρυά ΑΚΐΐ6ΐΐ• 1, 12 Α : τραηκα• χιιιι/- 

[ΤΗβΟΰΓ. XV, 45.], όσος οχλος^ μνρ- ριφ^^ς ΛηψνοΙ^ν άγα&άν. Αή8(« 

μηη/ς αράρ$&μ0$, ΗΤονρ μνρμηηιά Εοοίοβ. 838: ώς Ο» τρά»((α* ^* »ί- 

Ιβ^ντ ϋύφΛρι ΈΛΐΆΆϋάαη \η ΙβίΠβΐΐ^ σβν ΐΛ$Ρ9Ρψ}μίρηι ά γα θ- Λ ρ άτιηρ- 

Χ βη. ρ. 402 08νΙηι.: μναμί^κκχφ τ«ν: βάάβ εί. νεβρ. 1304. Εββθειη 

ΤΜ# χραγψβημάχ^ίρ άραοτομοΐς. €β- ύοιιαβ «'β* τη](^ο άβ ΙβΚοί Γβηιη» 

Ιηταπι *Αγα0Λρ ηοιι βοΗιιη ββηβΐι βίΑΐα, α( Ι.ίτ. XXX, 30. €ιγ; Ερ^ 

βίβήϋο »ϋϋίρΐ6Ώ(1ιιιιι β8ΐ Ια Ιιΐβ ΓοΥ-* βά Αΐΐίο. XII, 21. β1 (ίβ ι^βΒυβ εσιη^ 

πιοΚι , Μά βΙί8ΐη 8<1 οσβηλππη Ι8Ό- ιυησίΐβ^ υΐΏί^υβ , ΚΙ $8ΐ1ιιβ(. Ιιι^. 1 

ϋΐι» βΙ βιαιΐΚί τ^^ταιΑνίνίί : βοθΰΐπ β( ρ888ΪΐΑ.« 

ΟΒοθο Ι^ιϋηι τ. 6οηα€ τ€ί 84ΗΠ)αβ- 37. Μ Ι, 99. Ρ 1, 19. Ον Ι, 10. 

ΠΙΠΙ. ΑρροΛο φΐ8β βθ Ιιαηβ ββηΐϊϊ 38. Μ Ι, ΙΟα Ρ !, 16: Μβοβτ. 

ρΓοΙίΜίΗιιιι 1Ιιΐ8ϋ1ΐβτ1ΐ<;Ηιιΐ8 ία €8- | §5 ΑροβΙ 11 40. 

ΐ!\ιΣ^^\!^ ""ΐ^,^^Ι^Ά^. ' 39. Μ Π. Ι. Ρ Ι. 17: Μ.ο•τ. Ι. 

»αΛαρ•α»ΜΛ ιΜίηβΜΜ•. ΥλγΙό 8Ρ(ΐί1 *0• Μ II, 2* Ρ Ι, 49 ί ΜβΙϊβΓ. Ι, 

^Τΐ•?ΙίΓΓ542 ϊίρ..:*^" β»- Αρο«. Ι. 91: Ζ««Ι. Ι. 50. 

οηιηί^ Γ€ίν$ 6οη%» φίοΗάιαηίΜ 41. Μ II, 3. Ρ. Ι, 21: Αρθ8(.ΐν, 

ηΑο ίη δαΓάΐηίαηί» ΐίψ^ΗΐήΜ θ€ΐ. 45: ΖβηοΒ. II, 29. 60 ΟΚΕΟΟΚίυδ ΟΥΡΚΙϋβ. 

42 "^Αν ύν^ν α/»/^, κονίιίλονς αύτ$ί όϋον: έηίτύψ 
άγα&ά μίν αιτούρτωτ, ^«ιι/α ^ λμμβαν6ψτωτ> 

43 Αέρ9νΨΤΜς ^ρημε&α: έηΐ τύρ έληιοάντων ψοιάν 
[%ίγάβ], £7^* νη έκίίνωψ άλόντωρ. 

44 ΑίάντΒίος γέΧως: ίηϊ %ών ηαραφρόρως γ€λ4ίρ%ωψ. 5 

45 *Ανίητοις χέρα ι ν: ίηϊ %ών β^βηΧοις χ^ραΐ τα Ιιρά 
μβταχειριζομίρων. 

46 ^Ακέφαλος μν^ος: έηι των ατβλη Χβγοντων. 

47 "Αλλως αδ^ις: έηΐ των μάτην ηονονντων* 

48 *Άμ' εηος, α μ ^ργοψ: έηι των οξέως άνυομίνων. 10 

49 ^ΑντίηίλαργεΙν: άντίΛΜναί χάρηας. λέγεται τονς 
ηδλαργονς γβγηρακότας τους γονείς τρέφειν, 

50 "Αν&ρωηος άν&ρωηου άαίμόνιοψ: έπΐτώνάήρος- 
ΰοηητως αωζομένων. 

51 "Αξιος του παντός: έηϊ τάψ αφόΰρα τιμίων. 15 

52 ΑΙβϊ γέροψτι ψίαν ηοτιβάλλειν ηούρι/ρ: έηϊ 
των ηρΒοβντέρων βονλομένων νίαις οννευνάζεο^αι. 

53 "Αξιος €Ϊ της έν"Αργβΐ άοηίίος: έηϊ τ ών ευγενών. 

54 Άνεμου ηαΐόιοΡ: έηΐ %ών ενμ^τ άβολων χαΐ κούφων. 1. Ηορόυλον ΖβηθΙ)ίΐΐ8, ηόψβυρ Ρ. 3. ηρονμέ&α 1.. 4. τ^νας ίη- 
ββταί: ηραηΐν ηνων ΖβηοΒίαβ. 10. άρΫυομίν^ρ 1<. 14. σωσομίρωψΐ., 

16. αΐτΐ ^ί Μβοβπαβ. ηοτΐ βάλία Ρ, ηοτίβαλί* ΜβΟηυβ. κό^ηνΜΛ" 
οαπηβ. ϋΐ ιηβΙπιΐη ▼βτβαβ ίαΙοίΓθΙατ, ΚϋβΙοπιβ βά 8αΜ. •. αΐίΐ εοηίο- 
οίΐ: αΙ*1 0* αψ^^ίΐ γί^»ο>τ^ νία» ηντιβάΙΙιο χ.; Ιηίΐιί 8οη1)6ΐΜΐυηΐ νίθβη : 
ίΐΐίΐ ό* άνό^ιΐ γέ(ίονΤί ψ(ηψ ποτίβαΧΙΐ Μορωψφβ ίη ηοΙΙ. οΗΐΙ. &(1 Βίο^η. 
Ι. €. ηηιίβοΑτΐ. 17. ««»ί] νί^ Ι,. Οίθ|(βοίΜΐΐΐ8 βχρίίοβΐ: τοΓς ηι^^ςβυ- 
Γίροις »ί«ν ουν9ΐ'ψάί€*9. 19. η^^ίοψ 1ι: τβΓΛΠΐ ΙβοΙιοηβιη Μ ρηούιιΚ: 
ϋί. νν. 11. ίη βηη. «€ί ΒΥ Ι. ο. 

42. Μ ύ, 4. Ρ 1, 22 : ΑροβΙ. III, 2 : Ρ1αΐΑΓ€ΐι. Αϋ (ϋβοβτη. «άιιΐ αΙι «αιίεο 
ΖβΑοΙ». II, 92. . ρ. 65 Ρ: ίι^ ι*^ -"^'^^^ίΤΑ ^έ ^'^^• 

43. Μ II, 5. Ρ Ι, 23: ΑροβΙ. Ι> »αί τψ Γνώ&ι ααντοι, [οΓ.Ι)\ Π, 10], 
69: Ζβφο]}. Ι, 35. ^^ *»άστω τοϋ . παντός α^ίόρ <οι• 

44. Μ II, 6. Ρ Ι, 24: ΌΥ Ι, 17. μα&ό^τίς, ίμα καί,ψνοιψ *αΙ ι:ραψι^ψ 

45. Μ II, 7. Ρ 1, 25 : ΒΥ Ι, 18. ««* ηαί^η'σιψ ίαυτύν φίρα^ιω^ωμ^ρ : 

46. Μ II, 8. Ρ 1, 27: Μαοαγ. Ι, αΐιί ΛΥ^ίίβηΒΑοΙιιιιβ : »ί€*οί ταί-Λαψ^ 
70. ΑροβΙ. II, 2 : Ζ6Αο1». Ι, 59. τ«\ « Ζβηοΐιίο «Ιΐίβ ία ρΓ0Τ6Γΐ>ϋ8 

47. Μ II, 9. Ρ Ι, 28: ΜβοβΓ. Ι, οβηββΙϋΓ: ββΐ ΐ«αΐ6θ βΐ βίΐιιρΐ6]ΐ ιΑ 
92. ΑροβΙ. II, 11. 31 : ΖβηοΙ». Ι, 72. γαΙ^βΓβ : ▼. ο. »ριιΛ ΧεηοοΕοοΙβηι 
Μοηώ <1β ργοτ6γΙ)ιο Βίβββηίαβ βιά Οβοοηοιη. 7, 41 ; Ρίοηβιο £1ιγ|80ιΜ* 
ΤίΒοΙΙ Ι, 5, 67.• Ογ. 1, ρ. 2,0: τοϋ παντός «^ »/» 

48. Μ II, 10. ρ Ι, 29: ΒΥ ϊ, 36. αξ»ο> *Αλ*ξάι^ρφ Λο^ίίΐΌ*.» 
.Λ^"'^*•1ίν^^ίώ'^^*•"' 52. Μ ΪΙ, 15. ρ ι, 36: Μ•€•γ. 

51. Μ II, 14. Ρ Ι, 35: Μβοητ.ΙΙ, ^3. Μ II, 16. Ρ Ι. 37: ΒΥ Ι. 53. 

17. Αροβί. ΙΠ, 26. Ζβηοΐ). II, 2. 54. Μ II, 17. Ρ Ι» 38: Β Υ 1,47. εΟΟ. £ΕΙΟ. ΟΕΚΤυΚΙΑ Ι. 61 

κ ^Ανίηχοξς ηοΌΪν ά^^Λβ^ίψ^ίψ ίηϊ %ύ ύ%)Ιγος: 
ίηϊ ^«^ αμα^ς.ίηί τίψα Μξ^α ^ρχομ^ψω^. 

56 *Αη6 βαλβίίος: ητοί άη άρχ^ Λμ! ιμΑοτ είρφίί. 

57 *Αψ9ΐ η^αηης ηυψος νν άη^ίέτείς: έηϊ τύψ «βιια 
αρτϊ ηαχωψ ίηίάίάίρτωρ• 5 

58 *^.ρχ«^ότ«^α %^ς ίίφ&ίρας Χί/9€ς: ίηΐ %ύψ μωρά 
ύφ^ανμένωψ* ^ γάρ 9ιψ&4ρα, ^ ^ ό Ζ^ύς ίη%γράψΈ%ο %ά 
γίγνομ^ψα^ ηα/ιπάΑβΜΟ^ 

59 *^φ νψ^Χοϋ μου ηύ%Λγ$λφς: ίηΐ ^ν ίξ ϋφ^ρς 
ίίαΧεχομένων. άοαψΒΪ, ηάψν μου ηα^αφρονιΐς• 10 

60 *Αργονψτων χορο'ς: Ιη\ των ηακά ηοιονντων. 

61 *Ανη ηαχω ηίνταί Ιη\ %Α¥ ττιν %ί\ίν /ιβ7αστρ«- 
ψοΫτυίν. Μίνανίρος Ει^χαρίϋφ' %αϊ ίψ Χ^ρα* Το λ«/ό- 
μεψοψ τοντ* ίο%) ννν^ Τανω χαναι» φααί, τά 
ηάτω ϋ ανω> 15 \λ οη. 4. χακα] παΐά ΖβηοΒίΐΐΒ, βΚί. 5. ίηιύΜρη^τλ άηοΟ$^09τωρ 

ΑροβΙοΙΐαβ, αττατίοό^οψτων Οίοίβηΐαηυβ , αηαίτούντων ΖβηοΒίιιβ ουιη 
5αί^ 9. ΚββίίαΒ βιρΚ€•Ι δίαΟΑβ : μλτ«<, ηάι^ν /κόλ' «αταφρον^ΐν. ή μ**• 
ταφ!θρα Μ• των αφ* νψύυς 4ίαλ*γύμίνω9, . {Μ%ΟτϊΑ βχρίβοβΰο β Οιθ£6- 
■ίβαο ,ΟαχίΙ. - . ί3. ^τΐ^^ψ Λλ. Λ\.9οψ\ έντί κηΒβ «οάίεί* Ε «ΙιιοΒοβ 
ραΒ€ΐΜ (ϋβΐφχίΐ. ΜβίικΙααβ ^τβτμβ 816 . Γ^ΒΐΙΐοοηιΙοβ '6•μ ριιΜ: το Α<- 
γύμννψ ΤοΒτ* !οτΙ ν»ν ΐαν$» Μτν|•^ τα ««ίτΜ ^* απ»• 

55. Ρ Ιν 39: Ών ι ^ . 58. ΜΠ, 20. Ρ 1, 43: Μβι^η υ, 

56. Μ υ, Ιβ. »Ρ Ι, 40: λίβΜΓ. 46* Αροβί. ΟΙν 98: ΙΗο^. III, 2. 
II, 21: β£ Αροβΐ III, 48. ΖβηοΙι. 39. Μ II, 21. Ρ Ι, 44: Μ^β». 
Π, Τ. Βοα. ΐκΙ ΟιοΒβΒ. III, 38^ Κ(η- II, 66. ΑροβΙ. IV, 62 : Οίο^β. III, 24. 
βψΐ€€η ιίάίΛατ ΑιμΙ Εφίία 115^: 60ι Μ II, 22. Ρ Ι, 45: Ρηνη!. 
αψ*ς 090 βηλβϋωψ έμ* «( ηαΐ τον.• ϋϋο. Ι,. ^6. Αρβ•*. IV, 4. XVIII, 
τοτ/: κΙ. νι^βρ- 548, «Μ δβΐιοΐΐ.: 71 : Ιλίο^βο. 111,6. 

άΛ α^χζκ ίί'&ίως. α*»ο /Μτα«το^ς . ' 61. βϋΜΙ μΙ ΡΙβΙ. ΊΠίβΜΐ. 359 
«Μν ατΛΟΦο4ρομονντωρ ' ΡαΖβίς γά(( -ΒβΙιΙι.: ϋηνίΐβτ 8αί<1., ^^99γ.^'λίΙ. 
1•τ»9 ή αφ^νη^ίΛ, Αάάϋ ΚχΛίίιΨάΛ ίη ΒύΙίΙί. Αηβοάιΐ. Ι» 412,4 Μονβι^ Λά δυι^ΑΒί 8. τ. Ιίλβο: «Ο^ηΙΙιι» Βο*- ΒήΜΒ νούβηιβοΐ. ^ί^'Α Υ• Μ€ΐΐΐ»^ 

ΒίΙ Ι ^τ«ο«««7 ^β Ιβίνιίο ! «ρ»- Ιιή• Οοηηι. (χτ. IV, 221. υΜΗ*- 

χίτω τοότι»» ^νην^ητ ι}μΛ^ <*κ7»«ρ ΜΐιΙ Ηβίοό. III, 3: *^»#ιιν ^ρτ» -.τ- 

«χό βωλβί^^ς ο ϋγσ^ί ηΆο \Λήύ^Β&ίιΙοηΐα!ΐΛΜΛ'^^γ4ψωμαΛαρηο* 

•^Ζ•μ*ψ•ς γΜζ ω9ηίρ άηο β^λβΐ- τύ 41 »««ιΐ'«ο«: £υΗρ.Β»θθΙί»34Β: 

4•ς ψία9α&Μ*• μ«*άά•ς^.ηίΛθά'μ;^^ΐΛ- «»'« ««τμ τα κά•τα σίΐγχίακ •μον: 

ό•ς τ• τηο9 «στα^τα».• ^£ϊΐ ^α^Ι- ΟΗΐίϋ ία βίοΙι. ΡΚμγ. ΧΧΧΥΙΙ, 15, 

βίό^ ΕαβίΜύΜ, Λά Ηοη. II. Χ, 253> 3: τον «Τ' [βο. ψ^μον] αν^ τ» καΙ 

ρ. 8052, 7 ιϋχίΐ- ί« ιιρ«ί«9« «•<«ν- «^<* Μγοί^ χΛψάοβΜ*^ ηοαάηις 

^£ας βτΒβι. £ρί«Ι. 4, ρ.' 161 . Ο, άβ Λ('/«η£ι«τ«»:β«6ρ{88ΐΒΐβ ΡΙβΙΟ : Τ1ιβ•«Ι. 

Μ ίο^0Iιι1^^ τ. Μ«ϋ«Γ. II, 18. • Ι5^Χ>ι η^ ^/ι^οτ' άί^ *• λίγομ»ι^ρ 

57. Μ II, 1^• *■ ϊ. 41: ΑροΛίΙΙ, «Ιν^ο» 1χ«^8^ »ά»τβι βζ βίιΐβ άΐΑο 

22: Ζβηο]^. Ι» 100.. Ι^βΙ• *•«<>» €θϋβββΛΐια ΒοθοΙϋΜΐΐΒ 62 6ΚΕ0ΟΚΐυ8 (ΠΓΡΚΐυ& 62 ^^ίΜίΡητα ηίν^^ί'ΜΛρωμΙα »α&* νη^ρβηΐψ^ , (τι μν 
9€ϊ ιανείρ μηίΐ βΛμ9ίίς η τάψονς ^ ορονς• 

03 '^ίφ * Εστίας αρχ^α&αίτ ίηί τώρ Ιψ ίυρά^^ι γ^νο- 
Ιί^έρφν •αί ηρώνον^ άύί9θύν%9ΐιρ τους οΐΜείσυς^ίηύ ί&ος ην 
%ξ *Εο%ια ηρωτι^ τύρ άλλων ^δών άύπνί ψίρΒται ίί τίς ^ 
9Μ^ αννης μύ&ος τασύ^ος* //««α ^^*ρ το ιηβνβΑϋ^^ΐ'αι 
τι^ν %ύν ΤίτάρίάΡ ^ργ^,Ρ φαοί %όρ Λία τ%ρ βαο§λΜΐΡ ^ι•^ 
ύέξάμ^νορ ίηιτρίψαί ^^ *Έατ!α λβφΒίΡ οτι αν βήλοη^^ 
%ψ^ 81 %ψιν πϋρΑ^νιαρ αίτηΟΛΟ&Λί ηαΐ τάς αηαρχάς ήαρά 
•Ίων άν&ρώηην. 

Β, 

64 Βάοανος λ^&ο^: ίηϊ %ων ίξίταζομίνων- ίν λογας^ 
ηαρόαον η ΑνδΙα λΐ&ος %οΡ χρναορ άοηιμάζα. 10 βίλ 0Π1. γΐψΛμίψ»9 8θ1ΐθ1ί&8ΐβ. 7. β^αόί^άμίνοψ\ παραΐαβόντα ίά6ΐη: 

V. ΚαΙιηΙίθηίαιη. 9« ηαρ&4909 £. . 12• φτηζσττωρ ΜΜΐβ. Ιόχοις η Ϊρζ9*ς ϊάαα. βά δίιηοΒ. 8οοτ8Α. Οίαΐ. ρπιβϋ XIX 
ο( ΗβίΐΜίοτΒηΒ βά ΡΙαΙ. ΡΙιβηΙοιι. 96 
Β : μΜο 6ζ ηον•6 οόοΜίβϋΜ ροβ^ 
Ιίι ΧοηΜΓοΙηιηι ΑϋιβιΐΜ VI, 225€: 
μηαφίρίΐ, "Εχαστος αην&τ [νΜ^ ηΦ•η» 
ζωρ] ταΠτ* α>ω τι καΐ *άτν, 6(Μβ- 
ηαηιΙπΜη, ϋαι ρτο?«τ1ιί«ΐΜΐι ^ηο 
ΙοοαΙίιΐΜίΐη ηβ «βΐηβ ρΙιΐϋΐιίβΜ 
^β^^8 ροΑ Υ«1οΙΐ6ηΗΐιιΑι Βά Αηι- 
σιοη. 102•<«ΙηοΙλνιΙ ΜμΑιμ «β 
Μβη. ίιτ. ρ. 178. Αϋ• οοιηρο«ΐΑ- 
γ^ηιιΗ (^8ιΒύλ6^■β ίϋ Μιτο^ Δηίαη. 
IX, 28. Ι^βββοΚηβίαΒ «4 ΗβΓΟί. 
1. €., Β«λίϋ& •ά ΟβοηοΑ. 881. €. 
Ρ. Είβπηαιηιιι »ά Ιλμλλ» ί{ΐιοαιο4ο 
Ια•Ι. ο^ηιβτ. οροιΐ γ. .24. Ν«<ιο6 
ηβιΐβκβηάί «ιΐΒί Ιοβι ΑιήΙορίΜηβίΙ: 
£^Κ. 873. Νιήι.616. Απ. 4. Τ^μ^ 
ιηορίι. 646: οοϋΐϋιη -«ιβτο ίλββιη 
ρηβΐιιΐίΐ ΡίβάΜΐη <%Βΐρ. XII, 5: 

<ΐΐι »<ιΚηι ψί»ά^ μίΖΛ/ΜίπΜ ^άμνιοα* 

62. %1ωΙ ιι4 ΡΙαΙ. 864 ΕΜί.: 
ΒΥί, 2δ. 

63. 8ε1ΐ4>1 «ά Ηβΐ £ιιϋιη>1ι. 326 
Ββΐίΐι.: ΜΜβέτ. ΙΙ{ 67: Ζβηοί 1,40 
Αρρ. Ρτοττ. Ι, 43 : ν. βΐήηι «Αροϋ. 
IV, 61. ΑθΙιίΙιιιβΓβ €ηΐ6• οοηι- 
οι»: ν. ΜοΙμ^ιοβ €;•ιη. <ντ. II, Ι, 251 : ΗιβτοοΙβΒ, ι^β αιίΑ ν. ηβΑ. «Α 
ΒΥ II, 96: ίιναΐΜΐβΓ ΡΙιιΙ•: €ί. 
Αίλη^ίιΐΒ «<1 ηΐίΐ Τ. Η, 'ρ. 649: ΜβοΙίΑΐτ ηιοιίο Οιμογ. 

ΕρίβΙ.^ 17 ΒίΙΙ .ρ. 7 0: Λ&ς 4' ατ 

χοϊς αίλο τ* πλημμιλονοίν ίηιτιμή^ 

λΙλ9 ••'χ 1>Μ^| ιιΐιί ΒΙΙΙίηΒ ^βε «η- 
.ΑοΙ»^: »ί8 Α I^■1« βάαείβιη ηοη 
ΊιιΙ^βιβ (ΙΙβΗατ, <ιΙβ ^βϋοίαιη «Κ- 

^1 ίιίαίτοφ ϋ|ΐι«]ιοικΐ6τβ «€ τια- 
Γ6 ϋολ «μμΙοΚ, ^ρΜ •6ΐιι«ϋρ8ηηι 
γβΐ ^οΒίβιΙκο• αιοφ «ο όΚιβίΗοΙοβ 

.6βΜ β•1ΐΐίΐ•« 

64. Ρ Ι, 93. Μ II, 48: Αροβί. 
IV, 82: βίηιΙΙίι Ιβΐηΐητ ίη δοΜοΙ. 
«Α.14ΜΙ. Ι^θοη: 350 Β«Ι^ Οο 
4βρίά6 βι^οΐϋΐ ΡϋΒ. Ν. Β. ΧΧΧΐυ, 
8, 43, 126: ΐΜΐ>» ΛΨ ^ ι Ηψ Λ - ιβ ι ιΚ » 

Ιαη 4ΐρ/ΜΐΐΒΐιΤ, .^ηοιμΙμι «••» «οϋΐ•» 
•ιββιιΐΛ ιιιη ι• (ηβηιιΐΐΜ Τινμο , •ί 

ΜΙΟΑΜ- •Η 7%Μρ*ΜΜΐΐΜ [ο^ Τ^βΟ*- 
ρίΜΤ. όβ Ι,ΑρίΐΙ. &. 4. 4&}, «ΜΜ ΜΤΟ 

4μΜΜ; ι^ιμμ «£• #«γ•^^4^«• Γοί. 
■οΙΙ. «ά ΙΚμ«ιι. V, 2. ΜαοΜΤ. IV, 
54.], α» Ι,^άίηΜ (ΜλΟβτ. V, 75] 
νοοαηί» «ΙιιιιΙ ιηίΐίριι» ΜόάΜ,' φίο^ 

ΙαϋίμΛηίΜ Λοη €Λίηύάί^€9. Ο^ίοέ α Όφζβό όγ ν^005ΐ€ £00. Ι.ΕΙΟ. εΕΝτυκίΑ .1. 63 μ^νοψ οϋ%ως ίηάλουν. 

66 Βάτραχος ΣΛρ!φ4ύς: {ηϊ %ώρ αφύψ9»ν. 

67 ΒάλΧ* ές ύδωρ: αψτΐ %ον ηαταηόττίοον. ίηϊ %ώρ 
ολί&ρσν α£ι«^• 5 

68 Βορβορφ νΛωρ Χαμηρο^ ονηο&* Βνρηαας: ίηΙ 
των τα ηάΐλίοτα μίγΫυντην τοίς αίοχιοτοις. 

69 Β^Ι αντϊ ηοράής: ίηϊ ίαρδοψτων %α\ ηροςηοίονμέ- 
ψΛν βηχ'ίΐν η γείάν. ο Ιηλημβάνιται ίηΐ των ίν άηορια 

τ{ ηράτταν ηροςηαον/ίίνων• 10 

70 Βονς ίψ ηόλβΐ: ίηΐτξίψ ΰ-ανμα^μίνηιν. ^ίνοία^γ^[ρ 
ίψ άκροηόλα βονν ί&ηη^ν• 6. λαμαροψ /ι»α/η•ιτ Βιο^^βηί&ηυβ. *ν^ηοας ποτ 6 ν ίά^Πϊ. 8. 
ί»2 χΑψ ΑρΟΒίοΚυβ. 9. βητνην ίΐβιη. ] 0. «"τ < (» ο ν τ« 9ράττην Βίο^^ίβΐΗΐΙ. 
ΒθΰΙΐαβ δαίάββ: ίτιΐ τύν ίψ α»ο^*^ προς«ο*ονμ{99ίν τ* ηράτπίψ, ηα^ίόαορ 
ο» πί^οψτίς, λανΟάνην ΛΗ^ύμίΡΟΛ^ηροςχοίοννιαί βήτταν, 11. Ανοίας\ 

ΑΜ*οαηβ»ς €» αϋ «<1. Οιθ|^• Ι. Ο. «ηΐκοΐβτί. ΒίχΗ ΟΛ ίΜε ιΐίνβηίΐιΐβ Ιβ€ϋο* 
η» 9ΐ€«^ίιΐ8 ή Εχβηί^ ΡΙιΜΙ. βρβο. Ι ο.; •β4 ηίΐιίΐ «ηυϋΐ, ίο ιιυο 
ΜΜ|ΐιί680βΓ6 ροΜΜ. Βΰτ^Ι^ιο• €θθίθ€ΐη§ ΐ0€«ιη Μοϋί ροΜβ ηΐοβ ααΐ 
ΠανβΛψίη^ ό\ ίίηΛ' β•νς ^ι• «μτ^»0ιΙ«», ««Ι Αυα^βίας (Γίαι*9Λψί9Λς\ γάρ 
•*Λ9Ψ* νίνίθ-ηΆίΨ η β•9»λη βονψ 9» ΗΛ^οηόΧίΛ^^ •0Τϋ)€Ι1<1ΐηΐ βΜβ ΒΙ1βρΐ08ΐΐ18 »οΐ€ /ϊμΙ «η Αίι ΐΗ€Ην$ ^ΐΜΐΜ φιοΛ α 
ΗττΛ. Ηίί €θ0ϋηΗ$ ι^ί*<Η, ύϋΐη € 
9€Ηα Μί ΚΐΛα ταρΜΛτίηί βχρέήιη^Α- 

ίΜΐη ^ ρπΟΐΙΙΙΜ^ ΑύΙΜίΙ ) ^ρκΑψΛίίίΛ ά!ΛΓ% 
Μί %η βα, ^ΙΜΗΐίΜΙΙΙ «Γ^€Ι|<• νβΐ αβΓ», 

9ϋήρ9κίαή άΆτ^ηΗα, ηΐΜ•ΜΚ ταΗοηβ, 
ηβη /οββΜΐ^ρ&ηβιιι Ιίοταιη «βΤβ- 
ηιηΐ 8ο1ιο1. Αά ΊΙιβοΰΓ. XII, 86. 
Ηβ^γοίί. 8. Ανόέία λί&ος, 8. βάοα- 
ψος, 8. χ^νύ99ί9: άβ Ι[ΐιϋοί]β δβΐιΐιβ- 
βία» ΕιβΜΐΐ. ϊ^ΐίιι. ΤΤό. 6ΐ δοΐΜΐβί- 
ΑκηΒ £€10^. ΡΙιχβ. Άϋβν 63^ βυΜι^ 

ϋ<βΓ βΙΐ|ΐη βΠΙ^ίΐβ Ι{Ι1ίΒΙ«βΐνβηΐΗΐ; 

8μ^ βΒ Ιμμ ΙβρΙϋβ 8Μ4ρΐοι«• 

^ΙβχβτβιιΙ ίοΠΜ^ (ΙϋΟΝίΑί,' <{1ΐϋΗΜ 
6Ι 8ρΐ6η ^Μ8ΐη εΙ ΙβεϋΗ^ίη ί«ο«τ<ιΐϋ 
οπίΜΟβαι: ΤΙΐ6ο§;ιι. 417: ^ς βιίσα- 
Ύ•9 ό^ α&ω¥ ηώ^Λτ^(^β^μ^^0 ω«τ< 
βοϋβΰωχρυοόςί ^ίά.ΑΑ9 8^^. Ρ1η<1. 
8εοΙ £γ. ι, 16: <^Μ^αξ«#ιι^ »>(><'^ 
ΜΛ&αρά /ίαίπαω^ ΡΙβΙ. Οοτ^ι 4360: 
£ρΐΰΐ6ΐ. 8(οΒ•βί ΡΙΟΓ. IX, 46 : χα. 
ΒαΛίρ » τον ^ρναον ^οΛ^μα^,ρναα 
Ιί&ος ουχίτι χ«* αντή προς τοί» χρν- 

τι}(ΐίθΡ Τχωψ : Μβχίηΐ. Τ^ΤΓ. ΒΙ•#. ΧΧ, 
3; τίίτ μ\9 γάρ χρναορ βαααψίί^Η λέ- &ος προςτρ$βόμ{νο9 αΐ'Τ^^» φιλίαζ 
«^ ^η ηαΐ νολακϋας Η^ ^στη« βάϋΛ- 
IΌ^; Ούιη. ΑΙοΐ. δίΓΟίηοη. Τ, 9, 44, 
ρ. 125 8γ1Ι».: ο ^ η^ος χοψ βίόν 
άψαψίρίύψ «χαστα τ^ν νρ&ον . . . οιτσς 
της -αλι^ίακ Ι^νίΐηής 8α1 τγ οντ$ 
ηοΧνμήτ^ς όέη^ψ τηκ βασυνον Χίθ-ον, 
ή ύ ' *στ» ^ίνόή ό^ηχρίνηψ -η^ιατ^Χ'- 
μίνη το ψό&ον άηο τον Ιθ-αγ^ψονς 

Γι/«ΑΙ•ΙΜ «1 Μ^ίίΟΤ. ¥, 75. Αρ6Μ. 
9. XI, ^/ί^ ιΜα. ικνίΐ. «Ι ΑροβΙ. 
νΐ|Ι,'«4. ' . 

θ&. Μ 11,86. Ρ Ι, 46: Αιμμι. ΙΥ, 
θ1: Αρρ^(ΙΡ#οττ.Ι, 49. ΡΙιίΙοβίτ. 
ΥΗ. Αροβ. 1, 15: ^σ<ατράηηκ ^>^$ 
'ψρ^(^»β τ^Λ^^Ι ι^ρΗλι!!^ ^ βαβ*Χ4ώς ν^ 

VIII, 17 ΐΜΐ{.>. €βΤΜ8 Τ. II, 27β: 
ΙΚΜ. Μ^ήηιι• ^ ΤΗ«Β»«Ι. Οτ8ΐ1 

«6. Ιί Ιί, 37. Ρ Ι. Λ: Βν ί,9θ. 

67. Μ II, 3λ η, 4β: ΒνΐΙ,4. 
- βθ. Μ «, 99. Ρ1 49^ 1>ν 11,7. 

β». ϋΙ II, 40. Ρ ί, Λ): ΑρίΐβΙ. IV, 
ψ\\ ΙΜαιΤθΑ. ΙΗ, 61». ^ " 

ΤΟ. Μ !•ν 41. Ρ Ι, δΙ: ΑρΟΛ. 
V, 15: Οίο^βη. ΟΙ, 67: «Μβ £^ Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 64 .6ΚΒβσΒ[ΐυ$ €ΥΡΚΐυ8ΐ' 

71 Βϋ^^όχ» υάωρ* ηαί* Σ%§αρ γαΧ^^ίίύ τύν ταύτα 
δίίορτωρ 9 οίς χαίρουοίψ οΐ Χαμβάνοντ^ς. 

72 ΒάΧΧ^ΐζ μΊιΧοίς: ίηϊ των τϋχηίν ων 4ρωϋί β^Χομίνων. 

73 ΒάΧάνΒνς: ίηΐ τον ηοΧνηράγμανος. οντά γαρ οχοΧην 
άγοντες ηοΧνηράγμονες €ΐαίν. 5 

Γ. 

74 ΓΧνκνς άηείρων ηοΧίμος: ίηϊ των νη άη^ίρΙας 
. έαντονς χα&ίεντων €ΐς %ιν9ύνονς. 

75 ΓέΧως *Ιωνί%6ς:ΙηΙ των έΗΧεΧνμένων* εΙς τούτο γαρ 

01 "Ιωνες όιεβάΧΧοντο. 10 

76 Γνώ&ί ααντόν: ίηΐ των υηίρ δνναμίν ηομηαζοντων* 

77 Γνμνοτερος Χεβηριόος: Χεβηρίς το δέρμα ^τού 
οφεως η τον ί/ιβρύον^ 6β1: ί*ο»ιιΙβ: ίιιηάβηιβιιίαιίι βαίαι άββιΐ, οοΐ 'ρίφΙϊΐιΕϊΙβιη 6ΐιι«ιιά•Ιίοηβιιι 
βυρβηΙιιΐΜ: Ιβιη ίηοβτΐλ οηιηη, •ιι•β 4β Γβ |ηΓθ<1ί4« ηιιιΐ. ΙίΜΐιιι Ιηΐ- 
άΑΐη. Οβ Ρ«ιιβΑΐιί« λ. Ι ΓββϋΙιιβΜΟ ιι« €09ίΙ«η ^υίίΐβιιι ροΐ68(, φιηηι 
Ιιοαιίιιίβ Ιλο ηοιηΐηαίί ηιβηιοηΑίιι €ζ Οίο^βηΜπο άιΐϋίβαι «βββ, «χ 0γ6« 
^οΓΪο ίιΐΓβ οοϋί^ιίιιτ. 12. Ι'θι^Μή Β 01ΙΙΙ1 «Ιϋβ «τέ^χβ- τβοΐβ: ίαάίοΐ 
«αΐβιη Η«β6 άβρητλϋο οή^ίηβιη Ιβοϋοαΐβ Αυσαρίαςζ ψιηπι Ανοιας — 

<^7χ< βοπρίιιηι 68861, άν βαο, 1<Η)ο ιηοΜιηι 6ΐ ομιΙθ οαιη 4<^^? €ρη- 
§1α1ίη&1αηι ββΐ. ΟβΙβπιιη € ({αοά ΗβΙιβΙ <7η<» ί<1 ιη ίηοίξ^. Μβίηβΐίίαβ 
ιηυΐβΐ, αΐ βοίΐίοβΐ ί^ηοΐο ρ«6ηθ 8ΐ«1ηβήο ιηο6|ίΐΑ6<{υ6, Α^ΐΑΐίβ ορΐΐ8 66ΐ6- 
1)6πίηιηοι τίικΙίοβΙιΐΓ. 

1. γαΐ,^ οτίαρ Όίοζ^ΛίΛηχΐΒ. . 3. βάλλίϋρ Ι)ίο&6ηίβηαβ. 4. βαλα- 
ψινοίτ ίο^ηας ΑΓ86ΐιίυ8« . 7. «Λίίρωψ βϋβηι αοάί Βίο^Μββηί: ίΐηίίι^φ 
Γ6£ΐβ αΙΗ. νη"] Ιπ ι. 9. Γ4λως] γίψος 1ι. 10.. ο* βζ Μ βρρθ8ΐιί. 

8/€Μαιη 9. ιι«»ός, <|υ6ΐιι ίη ηοη. «4 71. Μ Π, 42. Ρ Ι, 52 : ΒΥ II, 9. 

Αροβί. Χ, 62 «ρροιίΑφ• ΚβςρίοΙΙ 72. Μ. II,. 43 « ΑροβΙ* IV, 87: 

5Γον6Γ]»ίυιιιΗ6ηίοοΙιιΐ8 οοιηίενβ ιρυιΙ Βίοκ^ιι: 11^ θ8. ΜΙο1ι«β1 Αοιιο&ίΐι. 

ιΰιβο. χ, 396 Ο: ,0 βύνξ ο χαίοίρίς .59 Εΐϋββ.: οι"τ< μψΛηΦ9%οΙάζ ύοψ 

ηψ ίίψ ίφ&βς ά$κάηαλύι^. *0 4* Ϊβ9^ς μ9^1οβ^Ι$^\ «1|4| τ. «ραιΐ Βοί88θη«- 

γΛία&ηνΙν τί&υΜ χ•ψ ^[ο^ορ Ιαβΐίφ, άηηΐ Λά ΝίΰβΙ. Ε«^60. VI, 467. μ1 

1)6 1)θ?ίβ ίβϋυβ βίιηιιΙλΟΓο . αι «€6 ΡΙιϋοβ^τ. Ερίβΐ. ^, ρ.,,171» 

Αϋϋι0οβηιιη. ρο8ίΙο 6( ββΜΐιιβ «αοΐο*- 73. Μ ΐΐ 44. Ρ Γ, 58 : ΑροβΙ. IV, 

πΜβ ι|β<νο8ΐορο8ΐΜ.βίιι«Μιιιη•Βχ- 71": Ρίο^βη. III, 64. 

ράΛΐ. ΡΐαίοΙίιι Αύΐ6ΐι:.06ΗΗΐο8.8ρ. 74. Ρ II, 3. Μ II, 56. Ρ Ι. 62: 

Ι, 29 αοοίθ 6ΐ 88^8οιΐ6Γ, ιι( Βρΐ6ΐ, ΟΥ II ιβ 

ΑοΙΚί. 9ΐα<1; β. ' 1815,. ρ. 97^: 1θθΐ8 οι Αηοβί. V '<«ί• ΙΜαιτρα ΠΙ «Τ 

α% Ρ•«Μΐι. Ι, Β4, 2 βΐ ΙϊΛνβιιι 8 76. Μ Π, 66. Ρ 1, 54: Ον II. 10. 

$(Γοηβ}τ1ίοΐΐ0 ίβΐιηοϋΐιιη 6886 ηοα 77. Μ Ι], 67. Μαοβγ. III, Χ Ρ Ι, 

8016 008^111 .τβτίβίηιίΐίΐιΐάίιώ 8ρβ- 56 1 ΑροβΙ. V, 67^• XI» 3: Οίο^. 

οΛι^Οφοιη^ μαάνΛ. ^ ΙΙΙ> 73. . , €0Β. ΐ4Ε1ΰ. ΟΕΝΤϋΛΙΑ Ι. 65 78 Γνμ§βφ. φυΧηηψ/^ ί9α%ά%%9ίς: έηΐ των μ^/ίνι^μέ^" 
ψΛί¥ «ο ηφϊθ%€%αγμέ^α ί^ληρονν. 

79 Γηράαηη α«1 ηολλά άίδασκόμ9Ρος: ίηΐ ιΑν δξμ 
χήρας ίμη$4ρα%4ρων. ^ 

80; Γν99 β^^β9 *« ί* Ιίργα ηολλά τφ βοΐ. 5 

81 Γυμαρτ^ η^ψαλβ: ίηϊ τύ$^ άναίσχυρτως χωρούρτωρ 
Λρ^ς ηαρ %ο %νχόρ• . 

82 Γν,μρος \άς\ ί^η μι^%ρ(»£: ίηΐ τώρ άηορααρ. 

83 Γρραιηος φρέ^ρας:•έηΙ τύρ αροητίαρ• 1. ΙηντάτχΗψ Η€87€ΐιία8. 2'. ηλη^ονψ] ^61^1 ΖβηοΕίαβ: ομ το 
άνβγηαίον αντ• γΙψιοΒα^χ ^Μ €0ΓηιρΙ« βηβ ιιΐΓβ ΡίοβΙϋιίηΒ ΐΒ Ζβηοΐ». 
Ργοττ. ΑηηοΙΙ. ί3 οοηΐβικίιΐ. Οαββ βηίηι ίη Ζβηοϋίο βίαβά^ιη ρΓοτβΓΒϋ 
6χρΐΑΐΐλϋοη68 οοηίιΐ8«6 8αηΙ: «ϋβη 68ΐ, ({υβιη 8ΐυ<ΐ88 β]ώί1>6(: Μ τΰρ 
άόνριηως ίχόττωψ τά ηροςτίταγμίνα πληρονν όιά τυ ύ$ΐΛγκβααι βΙΙοτΜίΐ 
Ηβ87ε]ΐίΐΐ8 ββουΐαβ 681: /πί ν&ψ μή ύίομίνων ηρ^ςτάξ§ως όιά το άναγχαίως 
παΐ χωρίς ^Λ^πίλένσιως τοΓτο πράτταν, 3* ά' αΐίί ΖβηοΜίΐΒΐ άιάνο 
χζρης ίάβίη. θ. «^ Ιι οπι. 9. φρίνις ΟΙο§;βιΐ{8ην8. 78. Μ II, 68. Ρ 1,57: Αρο8^ V, 
69^: Ζ6ηο1>. 11, 98. ΑοόυηΙβ άβ 
ρΓΟτβΗήο 60ίΙ Ηβίηβϋαβ »4 Μβη. 
61 ηαβιη. Ργ. ρ. 361. 

79. Μ II. 69. Ρ Ι. 58: ΑροβΙ. V, 
40: ΖβηοΒ. ΙΠ, 4. 

80. Μ II, 70. Ρ Ι, 59: Μαοαγ. 
Π, 93. ΑροβΙ. V, 43: Οίοβ;. 111,86. 

81. Ρ ίΐ. 7!. Ρ Ι. 60: ΑροβΙ. V, 
69: Αρρβηά. Ρτοττ. Ι, 85. Ρΐαχϋ 
6 ΡΙαΙ. Ρΐΐ8β<ΐΓ. 243 Β, Κοΰο ιηυ)^ 

σομοΛ αυτφ απρ^ο!;»^α$ την ηαΧινψ' 
ό£ατ 9^/1^,7 ""^«^ **Ψ^^ *β« ονχ^ ωαπιρ 
τότ#, ν9 ι^ί^χίτψ; ί/η*ηΛΐνμμ4νό9ΐ 
»ά φίβηι Ιαι&αιη τ• Αβίίιιιη: 8^(1ο 
Μ»αιο. Ίγτ. Οβ8«. ΧΙ, 6 θα.: λ»χ§ 
Τνμψν τ» ΜΜψαΙη τβς της ψννης 
φ*»τ£ί: ΙΰΜΛ. ΟτΛί. 57, ρ. 212. 
Τ. ΠΙ Κ•: ο όϊ ωατττρ ΌλύμηΜ ψΐτ 
ψοΝ^Λίίς 0ν μάροΡιγνμνΖ τβ ^Μίφηλ^ 
χα* ΛΛττνχοΐ βΐίίφ»"» ηΐανίβ^^άλΐ* 
ψ ύβ^¥ίτής, μβ(¥ Ιόβώτης :, Ρΐιοΐ. £ρΐ8ΐ, 
186. ρ.. 274 ΜοηΙ.: μημο»^ νν» α&ν^ 
μ(4τ ταντηψ (80. την «βχ»β*] ορ»τ^ 
τ9ίαγ9μ§9Ό9^ γυμν^ τζ ^βΨ^^ί ^?«- 
ηννομίνην καΐ άΛηρν&ρ%ααμίνψ ηροαώ• 
Λψ «ατα πμτζων άαΙγαίνουαΛν ι Λ^οΙ• 
ίοοβΓί. Ε^€9ΐη. €01086 ρ. 31, 13 
ΜιΊΙβτ. ; ον* ΐΑ^« . . . τ» ϊχωψ άηοόν 
9!τψαΛ φαλαηρρς *άθ:άΛαΙ ηλων^ ύ 
μη τβ Λορο^μφό^ς γνμ^η \ ηκρί τητ μάχην χ^ρήσα τ^ ιαφαλ^: Ααε1.ίηο. 
ίη ΟΓβΐηβη Αηβοάά. ΡβηβΪΒ. IV, 255, 
33: ρν* αγίχομα$ γνμνη τ^Μφαλ^ ' 
τηψ &9ρμψ^^ ηίβί ί1>ί ίοοηίίο 86η8.α 
ρΓΟρηΟ ρ08Ϊΐ8 68( : ΙοβΟΠ. ΟΙίΓΥβΟβΙ. 

ιη Εηοοιηίο Β8ΐΐ}ί86 ΜΑτΙγΓίβΤ. II, 
536 ΜοηΐΓ.: *λΙ ... ^ρ£, όιά τΐ τά 
αΑ^α ηάντα άπηρν&ριαομίψως καΐ 
γνμν0 ^ίυόομινοΛ τβ κίφαλβ τοντον 
ονόίηοη ύνβίν ηΧαοασ&αι άτολμη•• 
σαν: Νίοβρλ. ΟΙιαοιη. ΕρίβΙ. 43 ίη 
Βοίββοηβαι Αηβοθά^ Νογ. ρ. 56: 

θ-α^ρ&ν λίγω' ον μόνον γνμνβ τη 
ηιφαλβ, το της παροψίας, /ι«τα τον- 
τον Μτλ. : ί(Ι. ίΙ>ΐ^ ρ. 213: Ρΐβαΐ. 
ΟβρΙ. ίΐΙ, 1, 15: ^ρΛ1^^ /9Τ0 ίαΜ 
αρ€Τίο οαρϋβ αά Ιβ»άη€$ βκηί, Ιη 
ίηΙήΛ φ»αηί ^ρ^Πο οαρϋ» »οη$ο$ οοη-^ 
άβηηαηί γ€0$: βίιηΐΐί <ΐ6ηί(ΐυ6 ηιοάο 
ίη Ο6θΐ6η(ίη«6 £ρίΙ. <16 βββΚΐΒ 8. Ρ. 
ο. 177 (ν.€ο1^6ΓΜ ΡΡ. ΑροβΙ. Τ. Ι, 
802] (ΙίοΐΙυΓ : ηαΐ &ιρμ6ς αντον ωσπιρ 
γυμν§ τβ ψνχρ κατ {φιλούν χ ({ΠΑβ βί 
Ιϋ)ί 'ηοη .8«ΐί8ί8θίβηΙ, αθβββ • Ιρ- 
1)6ο1ϋυιη «α Ρλιτη. 265. Βοίββοηα- 
<ίαιπ Αη66(1<1. 111, 366. Ι. Βίη<]ρΓ- 
6αιη ίη Η. $1βρ1ΐ8ηί Τΐιββ. Ι^. Ογ. 
8. γυμνός Ο; 6η. 

82. Μ 11,72: ΑροβΙ. Υ, 72: Βίοτ 
ίβη. IV, 2. 

83. Μ Π, 73. Ρ Ι, 64: Αροβί. 
V, 75; 1)ίοββη. IV, 3. 66 6ϊΐΕ00ΚΙϋ8 €ΥΡΚΙϋ8. 

84 Γλωούα ηον ηο^Βνί^ ηνλιι^ «οτορ^ώο^κτα* %αί 
πάΧιν ίίαταατρέφουΌα: έηϊ των Λ« Χόγ^^ν^ βλαη^όψ^ 
των ^ ωφεΧσννιων• ' 

85 Γλανξ ΐηταται: η ητψις τής γΧφίη^ς ψι^εης ούμβ^ 
λον τοις *^Ι&ί]ναιθίς Ινομιζ^το. ^ 

86 ΓΧν%νς αγηών: έηϊ των ηαταρωνΒνο)αέρων. τοηος 
α έοτιν ίν τ^ Μεμφιδί *^γ%ων ηρ&βαγύρ€υό/ι$Ρός νηό 
των ηλβόντων ηατά άντίφρααν ΐβως , Λά %& Λιπίχέ^^ ίνιοι 
δ^ τάττονοιν αύ%ην Ιηι των 9υ&υμονίη^ων , ηαροσον τον 
αγκώνα οΐ δύφραίνομενοι τι&έαοιν• 10 

87 /Ιιηη ϋηην ^τιητΒ %αϊ βλάβΐίΐ βλαβην: ίηϊ τών 
φίλοΰίχων %αϊ ονναρόντων δΐΗαις δίκας, ηαί ίηϊ %ων ην^ 
ηναΐς ηροςηίητόντων αυμφοραίς• , . 

88 ^£^νο^ ηλέκείν μηχανάς Αιγνητιοί• ' 15 

89 ^ϊς παιΟΒ£ οι γίροντ^ς: ίηΐ των ηρος %φ ]^ν09^ 
ίνη&Βοτέρων ΒΪναι δοΗονντων. 

90 ^αιδάΧΒία ποιήματα: ίήϊ &ανμαομον* 

91 ^ίπαίότερος οταχάνης: ίηΐ %ώ,ν τα δίκαια άγα-- 
ηώρτων• οΐ γάρ /Ιωριείς αταχάνι^ν τ^ν τρυτάνην ηαλονύΜ 20 
δια τ^ην ατάαιν• 1. ηοι; I^. άνορ&ώσασαν. 2. ηάΐ*»] ηοΑ»ιτ Γ60ΐ6 Βιο^6ΐιί•ηαβ : τίΐίυαι 
ίβιη ΑΙ)Γ68εΗίΐΐ8 Α(1ηοΙΪ β<1 ΑββοΗ}^!. II. ρ. 4 ιιο(Ατί(. α^αατρίψασα Βίο— 

15. ηΚκηψ το» Ζβηο1)ία8: <1ίχί( (1θ Ηαΐαβ Αββο^ΐβί τβπαι Ιβοΰοϋβ Ο. 
ΗβΓίη&ηηαβ Οριΐ£0. Τ. II, 333. 16. ηρος το γήρας ϋίο^ύηίβηαβ. 18. 
Ααιόάλου ί<1βιη. Ρθ8ΐ Ύ, &ίΐινμασμον βιΐάβηάιιιη γίάβΙαΓ τ. αξίων, 

84. Μ II, 74. Ρ 1,65: ΟΥ. II, 24. ΠΙ, 37. ΙηηίΑΐατ μοΙογ ϊηοβΓίιιβ 

85. Μ II, 75. Ρ Ι, 66: Αρο8(.ν, ίη Αρρβηάίοβ α1) "^«Ιχίο α<Ι οαΙ^οιιι 
54. V, 44ΐ>: ΙΚθ96ΐι.ΙΙΙ,72: δοΗοΙ. Αηβηιι 6()νΐΑ ρ. 50ί: <Τ<«»«1 ^ιι> «Ι 
&Α Α^8(. £σΐΐΗΐ. 1091: γλανξ ό^ γνναΖκίς (ύρίοηην 'Τ^/τας: ΒίθΙ178. 
1$ρον ορνΜν Α&ηνας, ί7ΐ*;^ρ»αίο¥ Η&ϋο. ΑγοΙι. ΠΙ, 7: <Γ«*μι1 ^α^, « 
ίν ΑανρίΙφ της* Αττικής, οΛον γί- Τνλλι, μηχαψαΐ ηΐέαοψνα^ μλΘ^ ημνν ζ 
»ο«τα» χρναά μΙταΑ^Ια. ται/τι/ς ^ βΐίβ ΰΟΐΙβ^Η Βΐοηΐ£«ΜαΒ μΙ ΑβΧ^. 
πτήσις ίϊς ψίηης ονμβολον {Ιογίζίτο, Ρτοηΐ. ΥΙούΙ. 59, οοϋ^αβ Μΐϋοίροβββ 
ο&€¥ *αΙ ηοροψίαι, γλανχας ίΐς τίάθΙαΓ ΡΗΙο άβ ΥίΗΐΐΙΙ. Τ. Π, 569, 
*ΑΘ•ήψας^ γΧανηίς Αανρ^ωΤί•• 47Μλη9.: (^ϋ««^ γαρ ψΙο$τ (ΑΙφΧΑΙΙ--• 
καΐ ηαΐ γΐανξ ΐητατα», ^>Τ(- (Ιπηί) τας ηολαΐίΗας καΙ γοη^ΐίος 
τύηωτο όί τφ *Αττι*ω χρναψ νο- παΐ υηοκοΐσας ^ «αρίόταυΛϋμί^οΛ μ^ψ 
μίσμαΐΛΐ Ζβηοΐ). Π, 89. ϋ-^ηας λογονς ^ άι^αμΗόις ό'^ ΌΤ^μαα^ 

86. δείιοί Α<1 ΡΙαΙ, 316 Ββΐιΐι.: ηαΐ άχαϋνοις ηάττα φύρο9χ§ί. 
Αροβί. V, 50: Ζβηο1>. II, 92. ^ μ ϊϊ ο«. ην ίί ^Ι 

87. Ρ Π, 14.Μ 11,79: ΒΥ Π, 42. ^*• " "' °^• ^^ "' ^'• 

88. Ρ Π, 19. Μ ίϊ; 84. Ρ Ι, 70: 90. Μ 11,89. Ρ 1, 68: ΒΥ Π, 36• 
ΜϋοιίΓ. ΗΙ,21. Αροβί. γ, 95 : Ζβιιο1>. 91. Μ Π, 90. Ρ Ι, 69: ΒΥ II, 39. ΟΟΟί Ι.ΕΙΟ. ΟΕΝΤϋΚΙΑ Ι. «7 

92 ^^ωλύγ^οψ »αηύν: έηί %ωι^ μέγα ιη ηη%Όν υψίοτα* 

93 ^ίθ9 ψήφ^^ς^ 4ηϊ %ώψ ΐΒρώρ «αί ά&ίη^Μ^• 

94 ^ιά μέαον %λ\ λιμός ^ρρΒί καί κάλλίΟΤ* άηόΧ* 
Χνται: ψ&αρέψ%ος γάρ %0ύ λί/ίώ%^ον%6ς χαϊο λίμος άηολ' 5 
Ανναι. 

95 Λίζ€Ό^α$ βιο^^ν\ άρ9\ί)9 ^ οτοΐ' ζ βίος. 

96 /Ι\ς %αϊ τρ\ς το ηαΧόψ: παροιμία^ ο%ί χρ'η πΒφ %ώψ 
%αλύν ηί^ΧΧάηις Χ4γΒΐΨ, 

Ε. 10 

97 Έι^ αΧψ ίρασηάζας: ηγ^υν ιιιρνΛΖψ ίήι ,τάν μ^η 
ίνΡΛ/ίένϋ9Ρ Χα&€ΐ9. 

98 ΕϊΧ^φ^ν η παγϊς %όρ μνν: ίηΐ τώί^ α{/ω^ άλίΟίίΟ'^ 

99 "ΕΧηω^ έφ* έαν^ορ ωβπ^ρ ϋ καίηίας ψέφ^ς, 15 

100 "Εη^ιτα ηΧονιών ονηέ^* τ^ό^ται φαη^, ηρό Φο-ν 
ί* νηο τίίς ηβνιας άηαρ9* ίη^α&αν• * 

1 ^Εν &έρ6ί %ην χΧιχΙναν κατατρίβ^ις: ίηί των 
μη κα&* ωρα¥ τοίς αναγκαίοις χρωμένων• 4. ηάλίΑατΙ μάλιστ* ΛροβΙοΙίαβ. 7. βίος] «ί1<ΐ6η<1αιη αϋκ(Τν & 
^Αίοηβ. 13. Αλισκομίρων] ίηλωηότωρ δΐΐίάαβ, 15. ^φ* αιτον ωστέ 

ΜοίΜίας ΙΚο^εηίΑηηβ. 18. τζίβας Βίο^^εηΪΑηιιβ. 

92. Μ Π, 91. Ρϊ, 71; Μ«σ«Γ. III, 98. Ρ II, 41. Μ ΠΙ, 13. Ρ 1,86: 
32. ΑροβΙ. VI, 25 : ΖβηοΙ). ΠΙ, 34.' ΑρόβΙ. VI, 86. 

93. II II, 92. Ρ Ι, 73: Αροβί. 99. Μ ΠΙ, 15. Αρόβΐ. ΥΙ1, 6: 
VI, 20: ναο%. IV, 36. ΙΜοκ. IV, 65. Οί. «ηηοΜ. ιιά Βίο^. 

94. Μ Π, 93. Ρ Ι,74ί ΑρβΛ VI, Ι. ο. β1 Α<1ά. νΓ)Γαβιι1«ΛΙοβ βάΡΙπΙ. 
31. ΕπίΒΐηαβ ΙΠ, 4, 55 βίο βχρίί- «Ιβ ΟΑρίβηάΑ βι ίηίπ). τιϋΐ. ρ. 88 Π, 
€31: »ίηί«Γ0Αρ6<Κιιβ ορϋιηβ ρβιίΐ Οΐ7ΐιιρίο<1οηΐ8 ιιά ΑπβΙοΙ. ΜβίβΟΓ. 
Ιυηββι * Μοη ηιιΜβ ηΙ>αβ «θΓβΠ Π, 6, 11, ρ. Βΐ3 \Μ.'. ηοτοί §%θί¥ 
τηαΜηη βΙ πηζίΐϊΐ&'ΐΜοίΑκϋββ. ίηί9ίφ*λο^\ ηαΐ φαμ^Ψ^ νηηηίχίαςτί 
ΙητβηΗιΐΓ βΐίβιη Ηοε ίΑΙβτρΓ6ΐ«ηΐ€η- παΐ βύρσας, ο ./«)» ηαηίας.ωζ'αφίΐ- 
ΙΜΒ , αΙ βΙΙ«8«Μ1ιΙ : βΧβΐΙηρίΟ ίαϋΐβ- ηόμηύς 2φ* ίΰοτνΦν να ψΙφ^^^' ^ γαρ 
Ιίη>,Ι•ΐίη68Η«ιη^βΤ6«Ι1ΙΙ$Ι}βΒ8(ΐΐη68ΐ.« ι2τα» ηρ4μΛ ιψηχρο^ΐίΜχΜ^.τήίι ά^α- 

9λ Ρ Ι, 75 : Αρέηί. VI, 8« . Τβ- όιΰομ^ψηψ άτμίδα ΛοΙλ^ ο&α^ %ηίΡ* 

ύφΑ 8£ΐιηβΜ^^ίηΐ8 ΟόΜ. £Η(. 67. σβ Ιψ ν*$ ιίνατοΧ^χοίς μ^ρπη , τιαΐ 

96^ δοΜ. ΡΐβΙ. 354 ΑΑΙι., συ! τίολΚά νΐ^η αΐ'Ρίστψη, τω ά* ίφ4ΐη*ίν 

ΛάΆ', *βμη»ΐ^νηλίϋνς τΐ ίηός^ «ΐ|)' αντον ίη^νίφ^λον ηναΡτορ άίρα, αυμ* 

^ίγ 7ίαρο*μί€Λ•φψιΙγάρ[ΑΑ(^ΚΛη^.]* βάλλονται όή αντψ πρυς τοΰτο βο- 

ΚλΙ 4•ς ^αρ ^ ϋ 4η, •ιτβΑ^ ίΛτ•» ρίας τ# χα* ^ΰρος. νχροί οντις ηΐγ 

ΙψΛύΛϋν', Ζ««Α.1]|, 38 1 ίί<Μ. ΚΛη- οίον αντον. νΧηψ γαρ αντω χόρί^χου- 

βίΒΐύπ» Λά Ειβρβό. ΚΜ; ρ. 298 βϊ (ίϊψ; Λά ηυβιη Ιοουηι τ. ΙάβίεπίιΑ 

Βοϋ μΛ ΑροΛ VI, 26. Τ. Ι, ρ. 579. , 

97. Ρ ΐί 25. Ψ Ι, 95. Ι. II, ί«. 100. Ρ Π, 45. δΐιηΐ ΑηδΙορΗ. 

Μ'Ιί. 98. ΑροΛ. νΠ, 43: τ. ηο«. ΡΙαΙ. 1004: οΓ.ηοΐΐ,•<1Μ3οβΓ.νΠί,7Ι. 
Βά £11, 16. 1. Ρ II, 46. ΜΪΙΙ, 18: Ονπ,70. 

5* 68 .6Β£6θκιυ8 εγρκιυ& 

2 ΜΙς ^εον ωτα ^λ&^ρ: Μ μεγάλων ηρμγμάτνψ• 

3 ΈΙς α^ι^ρ» ονίίϊς άνη^• 

4 *Εν νν%τϊ βονΧηψ: ίηπίη V ψνΐ η^ζ^ίαψ ϋδωοί 
βονλενεο&οξ• 

5 ΈΙς ηάγας ό Χυπος: ίηΐ τώρ ά^ηαζόψ%ω¥ μΐ», Μα- 5 
ταοχε&έντων 9έ. 

6 ΕΙ ς μελί % τ ας ίηύμαοας.: ίηΐ νωρ ηακονμένωρ 
αθρόως. ι 

7 *Εν ηέντΒ ηριτύψ γούναοιΐ %6 γαρ ηαΧαΦον ήερτε 
%ρηαΙ Ιηρίνον τους ηωμίχονς* ^ οτι έρ γόναοίΡ είχον, α 10 
ψύρ εΙς γραμμϋβ/ιεία εγγράφεται• 

8 *Εη ΧνΗου ατό μ ατός: ίηΐ τώρ άψεληΐστως Ιηαρά 
τινών τί\ λαμβανόντων• 

9 *Ελέφαντος ονδϊν διαφέρει: ίη\ τών άναισ&ητων• 

10 Είς Τροιζηνα βαδίζεις: έηϊ τών ίχόν%ί»ν αηάνιν ϊ^ 
γενειων• 

11 *Ελάφειο £ άνι^ρ: 6 δειλός. \. 1. &ίον] &ίω9 Ζβηολίαβ. 8ΐΐί<ΐΑ8 βίφΗοβΙ: Μ των ου Χαν&αψοντωρ 
}φ* οϊς ίπραζαν, 3. βουλή Ζ6ηθΙ)ίΐΐ8. $ΐΐί(ΐΑ8: άια το τψ^ νύκτα »αν« 
σχολήψ ολΟορολ λογισμούς τοίς ιηρΐ τωψ άναγχαΐην βουλινομίνοις, 7. τωρ] 
ήαρά άοζαν δηίάαβ ίηββηΙ. 9. γορασι δυί<ΐΑ8: χίΡνα* ρο•1 Ιι•ηΰ τοοβιη 
Ζβηο1)ίΐΐ8 &(1άΐΙ. δΐΐί<1β8: ^ωμικούς^' ως φηοιρ ^Επίχαι^μος, σύγνηται όΐ 
ηα^' 'Ομή^φ, Θ*&ν Ιψ γονναοι ικΓτιχ•. Ιήίΐόή οΐ χρηαΐ ίν κτΛ. Ηΐΐΐο 
ΨΤ. η οη οΟΓΠίρίΑ 6886 Ρ•(6&• 10. τοϊς γόναοβψ 5«ί<ΐΒ8; ^ 12. ατόμβκκος 
ύφιίλου Αρο8(ο1ίιΐ8, «ΠΙ ηα^ά τ. τ« 6 $ιιί<1« ' βϊίίβοι, <{αί ίη &ιι« 
λ4<1ί(• κατά τοψ-μυθ-ον του Χύ»ου καΙ τζς χ^ρΛΡον. %Α• <Γμχ- 
9^Κ Ρν. 15. βαόίζ^ις'ΐ όαο^ βάδιζαν Β, β^Ι-βαύίζΗν $1λίά», ^οί 

6ΧρΙίθ«(: Ιλϊ τώψ χϋΗογΜΡΗων' ηαΐ σπ9α>θ7ΐ0γύνο»9 > ^ί^ναι, Πωγο^ρ γάρ 
Ιύ^ί Μμηρ ίΐζ Τξ/Ρ^ξηρα, , * . .;; 

2. Μ ΠΙ, 30. Ρ 1, 76: Αροβί,νΐ VI, β5: Αρροα^.. Ργοττ. 11,-364 
62:. ΖβηρΙι. ηΐ, 49. β^θ. 8ιιί4/ 8. Π^^τ^ν, β. Τ^ή^ :οΙ 

3. Μ ΠΙ,31. Ρ ί, 77: ΒΥ II, 52. «• ΫΓ^^Χ'^1^ ε- 'ιτ Λ. ' »^ " 

4. Μ ΙΠ,32; Ε Ι, 78: ΒΥ Μ,46. - 11- Μ ΠΙ, 39. Γ», ^11: Μεοε^. 
6. Μ ΠΙ, 33. Ε 1, 79: Ώ\ Π, 55 : «ϊ. ^4 • Ζββοί^ ΠΙ, 66. £οκΑ««>ι 

€Γ. ΑροβΙ; VI, 83. ββ"»» ▼• Λ5ρ•ΓΑΓφιΙοο|ιιΐ8 «ιΙΙιΙΙηιιΙ 

6, Μ ΠΙ,34. Ρ 1,80: ΒνΠ.54. ^^^^ί^ΐΛ^^Τ:^* ^^ 

Τ Μ ΒΙ 35. Ρ 1,82: ΑροβΙ. VII, Ρ' 7"' *^•\^^* ^ΛΑ^'^'^^η-^"^ 

47ί: Ζβηο1> ΠΙ, 64. "Τ^'/"^** ^^^'ί^^** "? ί^*"^ 

III, 70. ΑροβΙ. VI, 99: ΖβηοΙ). ΙΠ, ^^^^ ^ι Ι.ο1>β€ω ΡβϊΛρρ. ΟγΛγ. 
48. Εβί 6χ Αββορι Γβϊϊ. 94. 102. |, ΐ96. 8ίιιιί1ίΐ6Γ Ι.«αιιίί ΡββΙ. ρ. 
ΡϋΓ. ηβΐϋΐη: Λάά. Β«Ι)Γ. ΓβΙ)1). 94, 343, 10 Μαβϋ.: ρ€τψ%, α α1)ΐ γ. Βοΐ88θΐι•<1αιη. ββΙ^ηίαΐβ ίΜ$ίΗ^ο$ υοοεηί ^4 

9. Μ ΙΠ, 37. Ρ 1, 85: Πν 11,64. ««<; τ. I^ο1)6^λ^08 Α^ρί. ΙΙ{β99 

10. Μ ΠΙ, 38^ Ρ Ι, 86: Αροβί. 6ΐ ηοΜ. «ά Πν ΠΙ, 42. €ΟΙ). ΧΒΙΟ: (ΧΝΤυΗΙΑ• Η. 6^ 

13 "£¥»* ο^ν« φί'ίμψ^Λΐ^ ίν'^μο^ς ύί^Β Ηλ^ίν ίζ: 

14 Έρ γ^ ηέψΜοϋ'αί μάλλον η ηλ^υχούν^ία ηλΛΪψ^ ^ 

15 Έχ&ρΛν δ&$ίρα ίύρα *όνη όρηαμά: έη}%ώφ^ηλν^ 

16 *£ρ αλφ ό^Ηύη-άζβίς: ΐμίπ ίν σλφ Ηρύητί/. έηϊ Λών 
μη 09ί¥Λμέψ9Λ9 λαά9ίψ> 

17 ΈΙμί γαρ έη αυτόν ηδη τον «οΑο^ώι/β τον λά- ίο 1. 8ιι{(Ιμ «Δϋ^βΗ ^6ίΙ ίηΐ χύν Μίχΰς μηαβαΧΧοφωΡ. 3. 
»α#«τ] οντ ίΛηλίΤψΌίο^^ίύΛΒχα. ^ 4. πβ^ΛΜ9α9ττω9 8ίύά9^. Α^Βνά^ 
ά»Β : ψη0ΐ Λ αννο »«φ ^^ισχνXψ ο Φ^ΙοΗτψηις. β. «ρν^ι^ΐρ] ^Ι^νιιη^ Γι. 

«9Τ ]Μ^ΜΓ•ς ^ 2^1β»9. /Ε9 αΛψ ^^ΛΟΜάίί^ςί τοΛητίατ^ ηι/ύηχ^, ΗΙτΒψ 
94νψάΎ9ϋψ. ΒβπιΙίλτ^ιιβ ρΓΟτβΓΜαιη ββοαηάο Ιοοο ροΒΪΙιιοι οηηιι 8αί<1«6 
εοίϋΰ€ V άβίβηθιιιη οβηββΙ βΐ ίη ριίοΓβ ρΓΟ η^νητι^ βοπΒβη^αιη άρα- 
ΟΛΛ^ιςι ίηιαήι, ιή Γιϋ•Γ. Αηίηιι» βηίιιι βο ίηοϋικί» ιιΐ <1αο οΐίιη ρι^Ν- 
τθΗ>ή βχϋϋΐΜ βχίβΐιιιιβιιι: ιιαίιοι: ίψ αΧψ ηι^ύητι^ι ΙλΙ τύν — «Α«•ς: 
ϋΐβπΐηι: 19 αΐψ 4ρασ*άί*^ς: ίπΐ των άάννάτων: ίη 'ΐιοο φΐΐΐΐη 6Ζ «ηΐβ- 
εβάβηΐί ηαβίβ ίπβρβίβββΙ *(ΐνπτι^, ϊά §ΓΑΐηιιι«1ίοί ίη βχρϋοβϋοηΪΒ ίοπιίΑΠί 
ηΟΒ%&ηη%: 8θΐ6ΐ>ιιιιΙ βηίιη τ. ά^ασκάζί^ν Όβτ κ(ΐνητ*α&αί βτρϋοΓβ: τ. 
ΌΛβ^Λ, «. ^{(ΛσΛάζαψ ϋίίψ ηΜ, 10# γάς/] μπΙμι ταρ\ 

12. Μ III. 40. Ρ Ι, 90 : Μαο&γ. α^μεΜ ΙτογΙιμιι «»Ι άβ Ηοιμτο , φΗ 
IV, 21. Αροϋ. νΠΙ, 7: Ζβηο1>.ΙΙΙ, Λ€ίί^ΙαάηιΐΛΜαοίώΜέωΛ4ώΗϋ€ίο^ 
93. Ββ ΰοΐΐιαπιο β^Ι βχ βοφιβ βί Ηβαίοη α6 Μιαο^ 6αΙΐ€ΐμ», φΜβ 
ρΓ0Τ6Γΐιϋ οη|μιΐ6θΐ ορϋιηβ βηηοΐ6&* β» βαχΗο ίνβτηηί, Νομ αΙίετΗ-αοΦΜ 
τϋ Βββϋηβ η Βθ6%βΗ Οοιι«ι>.ΐυ, βϋ Ι^οϋβο, ϊΜϋ^τ »έ άόηαω (Ηο 4η* 
79. Τηηβ1«(αιιι β8ΐ βθ Τίβηοιβ- ία'€ΐηα, Μπάβ ρτοΌ€τΒίΗΜ€9ί αρ«ά 
ΒβΒΐ ΑΐΙιβηιβηββηι : τ. Ζβηοΐ). Ι ο. 8ορΙίοοΐ€Μ [Αί«ο. 6791: Ιχ&ρών 
ί^ΪΒ. «Δαοϋ: μΜ. Ι>οζορ. Ηοηι.• ίη λτα, ι Ειιηρι^ €1 βο^ρΚοοΙίβ τβητιβ 
Αρίιΐΐιοη. ίη ΚΙιβΙΙ. 6γ. II , 122 οοπιροηίΐ Οβιη. Αΐβχ. δίτοηιηι. VI, 
ΜΤβΙχ.: ^^ας^^ήτω^Ιατίι^, ΰηπ^^ χ^ 1, θ, ρ. 263 δ^ΙΙκ: Τ-ΜΑΰΜ-. IV, 87. 

0ίΛσ&ίίς^^ γτη α»^ τον ίπ^τι^ίίως ρΐιγί διηιοο. Ηίβΐ Οβΰαοι. VII, 13> 

ίχίΜψπ^9ςν6αροτΐ^ίηίίΡΜαΙάπνΐ(^παΨ ρ^ 110 Β: ό όΐ Χαγάρός άϊ>ς€ΐΨϋΜχί» 

τζς^ο$αύχηί τνχωρηρο^η^^ρίϋίς^^ΰία 'τως β1χ% να βαϋ^Χ^ηά καταάίξασ&α* 

τ• π^ς αΐή0^$Λαν^ χα* ^ινόος ίτο^ όύ^α, μΜ^9•υχί το τΐ^ς τρη^ψόί^ς 

μστατος ^^^α^, άπο μεταφοράς τον ίη$φ&ίγγόμ€νος'*Εχ&ρω9 ητλ,ΐΛάά^ 

νΛοδημαχο% τον αμφοτέροϊς αρ/ιό^οτ- Αθίίληηηΐ Αραά διίϊά. 8. ίΐ&ωρα : Αα- 

Τ09 τόΐ^ ποσίψι Ι<ίΙ>«ηίί Ιοοαηι τ. ίη βόνης ίκάτιροίς τζζ χ^^ι^ς τψτ α&ω^ 

ηοϋ. οτϋΐ αθ ',Ον Ι, 47. ρον μοΐραψ ΰΐν τφ ίαντίτ Α//μ» 

13. Μ ΠΙ, 20. Ρ Ι, 91: ΑροβΙ. τραγιηος <2^« ηοίΐμήζ^ Ι«ιηΌ('? κα- 
VII, 22: Ι)ίοβ. ΙΥ, 88. τίόψαξανι ιη^ηιιηίΐ ρΐΌτβτύίί 8αί(ίΑ8 

14. Μ ΠΙ, 41. .Ρ 1, 92: Βν Π, 77. βϋ«ηι ι. άΙΧ' ί'στ* Ιλη&ης κτλ: 

^^' Μ Η' ^\ ινΆ^η• ^Ρ?ν 16. Ε Ι, 67. Ρ Ι, 95: ^βοιίΓ.ΙΪΪ. 

νίΠ, 21 : Ζβηο^. IV. 4. Ι?•οβ. IV. 84: ΖβηοΒ. ΠΓ, 74. 

82>: 9ίάΛ, δοΗοΙΙ «ά Εαηρ. Μβά. ^ * 

βΐ5' ΛΟΟΟΗ^^ ^^'^^ *Εχ3υων κτλ. ι 17, Αρρβηά. ΡτοτΥ. Π, 15: οί. 

^. βΤ^νΐ*». Αβη. IV, 496: Αοο Μιοβτ. ΫίΠ, 54. Μ Η1,91. Ρ 1, 97. 70 <ίίΒΒβΟΚΐυ6> €¥ΡΙ|ΐυ& 

ίχοντων* Ιατόρι^ται γά^^ ως %ώρ έν 991*^0/^ ηόλΛ^ί%ήλ'η^ 

οίξ»ζοασώρ %αΙ φηφσνς. η^ταβαλλομένίίρ. μ^ά^ρ τίως Ισχυαν . 

αντάς, ίΐ μη καΙ ή τού Κ9λνιφύ[Ρθί:Μα%^λη^9ΐίΐ4ί^.τ^ηνροα 

. φφίς Ιψηφ•ββί4νο4^ ίόίάον. . . ' ~ • > 5 

18 . . ^Μγγνμ^ ηά^Λ ά* αται έμϊ %ών ^ίως ίγγυωμένωψ 
%αϊ κατΜΰς άπαΧλαττο μένων• Χέγονοι ϋϊ αντην ίν. //κΑφοι^ 
άψαγΜγ{ίάφβ^9ίΐ * οί ά^ ΒΪηον ^χ αρτως,!χ§ξρ.9 άλΧά μρνον 
ίγγνη άτη' καϊ ηαρεχοναι μάρτνρ^ .γιΑ^^αΐΑ, Ιί^ίΐ^ίν9ν 

, τον Ρξύτβρον Χί]^οντα' , . ■ . " ^^ 

Έίς έγγνας τρ$ΐς η^οών, άν^ρέ&ην• 
οντω ηοτ^ ίν ^$Χφο}Όίν φ^ χμ Τ^άμμμβ^» 
την έγγνκιν ατ^ι^ν^ ^ΑΧΧ' ίγώ 
φίΧέταιρον ίϊχορ ί^ος. 
09{ α ίατίν η έν ^ύΧφοίς έγγνα ηάρα ύ^ α«ο όηΧορ 15 
ήοαϊ ΧαρμΙβτι 6 Πλάτων, Χέ^ων^ ο 9η μ οι ΰοΗούα η«- 
^^ίν %αΙ οΐ τα νατερη γ ράμματα [άρα9.έρτΒ(;'\, 
τό τ$ μηϋν άγαν ηα\ τοίγγνα, ηάραά^ατα• 

" - - ' ''Ζ. 

19 Ζ^νς ηατεΐδε χρόνιος βίς τάς ίίφ&έρας: ο«ι 20 
ουκ άηρονόητος• τον γάρ /ίία φαΟίΡ ιΐς ίίφ&έρας γράφ^ιν 
τα ηραττ6μ€να %οϊς αν&ρωηοις* 

20 Ζωη ηί&ου : ίηΐ των μετρίως ζώντων, άηο ^ιογίρορς 
τον φιΧοοόφον. , ψ ηΐ^ος ηδίοτη ύιατφβη έγέρ^το^ 7. ι<7ΐαΑ1αττό»τΐιΐ# Ι^ΐιοΐ. Ρ1α(. ^.Λλοψ ^λτ^^ψ 'ν^νΛ. Ιί. ύ^ 
ί»ϋωρ ΜθίΐΜϋαβ οαιη ΒεΙιΙίθΓΟ. 12. •υπφ τόγ' 0^1001. ΥβΐΐΜΐ ανπ• 
.. ατ^ •β€ΐΒΐ<1θ6 ρβτβοιιιβ ΒΰΙ^λβπΐΒ (Μίΐ. .13. ΡοβΙτ,ατ^^ΜβίοβΙάιιββχ 
ΒιιΟΐΜΐιιιί «( Ββυκβη €<ΜΜβ^^υ^« Μχοη:*ί Λ. ^ν * Α(1ιΙίιΙίΐ« 14. ι; ^ο ςΒ«&^ 
1(6Τϊαι βζ οοοίουΐντη. 17. αψα&ίντίς Ι, οη. 20. 8ΐλί4«β β. Ζξύς 1μι«€ 
1ι«|>βΙ:^ »<(2 η«ίγβΛμία' Ό Ζίϋς η, χ, *1ς τ. <^.: ΙηΙ των αοτ^ άμαβο^ίνων 
νιέ^ρ Λ^ η^άττονα* χολών η Νακόν* •%λ •ι'» άΗγ9ψόιρ:ά φασ^ %ά αάττα, 
αλλά τον Μα ίϊς όιψ&ί^^ας τΜ>άς απο^^φ§α&α» , κα* 9οτ^ ίΛ€ξ*ένα$, 

18. δΰΐιοί Αά ΡΐΑΐαη. 3248610^.: Ογ. Ι, 139 •θβ€τίΙ>ίΐ: ίγγύα^ πάρα 

ΜΑΰΟΓ. ΐυ, 47. ΑροβΙ. VI, 48: οί. ό' Ιίτα ί<ίβιη 0^. 144 εοΗ. ρ.ΗΒϋη.: 

Αρρ. ΡΙγουυ. II, 5. Κρατΐνον] γ. ΡίΙΙαοο ΒβηβίΓίιΐΒ ΡΙίλΙ^Γβαν » «ριι4 

Μβιηβΐϋαβ €οιη.6Γ.Κβ1Ι.ΠΙ,ρ.378. 5ΐ4>1ι. Ρίοη ΙΙΙ, 79^ 4. 

Ιβιυρϋ ΒβΙρΙιίοί γββίίΐϊΐιΐο ίηβοΗρίΛθ ^'"; 28• ΖβηοΚ. IV. 11. Ρτο^βοιΙ 

άίοαηΙιΐΓ, (ΙοβΟΗιιραβ ίη ΑοΙίβδο- «» ,**°Λ Ρ^'^^^'^"^ Ρ>*"^ ΗαάβηΙ. 

οίβΐ. Ι^ΐΟβΓ. Είρβ. Τ. Ι, ρ.298 βςφ άίβ- Ρ*^***• 1" •ίί• 

ββΓΙΐίΐ, Ίΐΐλίβα βλαβ^ρον ίγγνη «11- 20. Μ 111, 54. Ρ. Ι, 99 : Αρο«1. 

οίοτ ιηοβΓίηβ ίιι Βοίββοιιβάί Λιι«ο«[<1 VIII, 34: ΖβοοΚ IV, 14, ΟΟΒ^Ι^βΙΟ, ΟΕΚΤϋΚΙΔ Π. 71 

Ή, 

22 'Ιί χύων έρ τρ φάτνρ,τ ηρός τους μηχΒ έαντοίς; χρω- 
μίρονς μψΒ άλλους έώντας• ηαροοον η κνων ηρξ&ην ο ν 
φάγ€ί μΐνονοα έν φάτρτ^ καΐ τον ϊηηον ουκ έά. 5 

23 θυμός ίαχατον γηράοχατ Χεγεταί Αα τονς ηρ€0- 
βυτέρους. οοον γάρ γγ^ράαηουοι, τον &υμόν ϊρ^ωμ^νέοτερον 
ίχουοί• 

24 θαΧόττρ ίη χαράάρας νάωρ: ίηΐ των τοίς μεγά^ίΟ 
λοίς τα μίηρά ηροςφιλοτίμουμίνων, 

25 θάοος άγα9ών: Μ των ΒνάαΙμοΡα ηαϊ λαμηρον 
άηοόείξαί τίνα Ιηαγγελλομένων. 

26 θυμόοοφος: ίηΐ των οζυμα^ν ηαϊ εύφνων. 

27 Θάμυρίς ,μαίνεταί: έηϊ των ουνετως μίν βιονν-^^ 
των, Λοηονντ€9ψ 44 τίΟί μα!ρεα&αί• θάμρρ$ς• γ^ρ. τίς Ιδων 
βίαατιγονμενον οΐχέτην ηαρά τον δεοηότου αύτοϋ ίν τφ Ι. » ψΜλ 1 : ν Χ^9** βΙ ή φ•11α Μ. 3. ^9 Ψζ^ι^Ιί Μ«0«ΓΙΙ1•, ϊηί 
ψβτήξψ 8η<1 Ύ.ην^^ψ^ •ίαυτΌΧς\ ίααηφυς Μ, Λυτούς ΙΜθ|^€ΐΗ«ιιη8 : δΐΐίιΐ. 
τ. χν•9ψ οη. 5. ψά/π] ίξ ΡΜ: φαγ^ Λ Βϋη1ι« ϋΐλίαοι, ηιή «βηρίαπιιιι 
6 ΡΜ ηοΐβΐιιη ίβιή ηοη ρο08θ^ίη1•ηββ«τβΙ. ΟβΙβπιιιι Ιοηβ βίο ^ο<1ίη^•«• 
Ι^ηηΑτ» ββββ τί<1«(ιιτ: η^^ι^ήψ αυτΜ αύτη ί^θ-ίίέ, μήνυσα ό^ ίρ τ^ 9•ηη^η 
>τ2. 10. βαιάλβ «(ΙάΗ: •μα£ως τ^• Β&λος α^ου^αι θί. ΑρρίΐΙ. V, ΐέί 
12. θά<ητ•ς Κ 14. &υμό(ηφος ίστίν Αροβίοΐίιιβ. 8ιιί<ΐΜ οίιρϋοβΐ: 

ίνμαΟης•, φνύ*Λος^ ί-ύψυής^ Ιλ τνΰ ΙόΙον &νμύν αοφος μλΙ ονχ ίΗ μα&ή• 
ΟΜΚ. τοί'φ 0νν }* φύσεως οξνμα^^Ζς σντως Ικάλοίη^^ *Αρ»στύφίγης 7Κ«• 
φ4λα*ς [875]* *Αμίλη^ άίάασ**. &νμόσοψ6ς Ιϋτιν φναη. 

21. Μ III» 55.ΡΙ, 100: ΒΥ 11,79. οσψ γη^άύηου^ΐ , το» ^ ςτ«ι;ι». ΚαΙ 

22. Ρ 11,61. Μ ΠΙ, 62: ΟΥΠ, 8λ '^ Α χ « γ ο ς » αί^ λ^γομίνου «ατα 

23. Ρ II, 66. Μ 111, 67: ΑροβΙ. χο^νο» αντοΰ μ$μψηακίταη «ά ΑΙ- 
νίΠ,ΟΟ. δορίι. Οθά. €ο]»η.9Η: ο«6υβι Ιττίβαιη γ6ΜιιΗ1 Ββϊ^Ιιίιη (τ. 
&νμ99 χα^,ονό^ν γηί^άς }στ$ψ ϋΙΙο 113: Γοείΐαβ οοηιίΰο α<ΐ8οηΙΐ(ΐτβ<αν. 

γ9ς αΐΒΤΐτΜ, υ1>ί δοΐιοΐίββίβ, 4)1160» δορίι. Ι ο. ίβαβίΓλΙ. 

«1 τβΓύαηι 8ιιί<1•8 α. &νμία ίητα- 24. Ρ II, 67. Μ III, 68: ΑροβΙ 

βοΦΛος €ΐββ€ηρβί(, Ιιββο Ηβ1»β(: •ϊοψ, ΥΙΙΙ, 77: δακί. β. βνλος α(^ν^α β! 

ΟΜ «9τ» ^μοΰ χαατξ&άΛ ανθ-ρωηορ β. &αλάτχρ, 

οττΛ* ου ηατϋ^γψίααΜΑ το οΐμον %ον 25. Ρ 11, 68. Μ III, 69: ΟΥ 

&νμ^^ ** μη ϋ^Α^ο* του βίου αν^ II, 90. 

&ρΦ9π0ς' αόνψ»^ν γ^ *οτ* ζώψ3ία αψ• 26.•λΙ III, 70. Ρ. II» 3: ΑροβΙ. 

^ζωΛθ9 μή Ονμψ χγψ>αο&α%. Τ^οντΦ ΥΙΙΙ, 92: Αρρ. Ργοττ. III, 22. 

ύϊ »άί ΐ9<ίρο*μ*α»&ς Α^<τ«*» οτ» ο 27. Μ ΙΠ, 71. Ρ II, 4: ΜβεβΓ.Ι, 

^νμ•ς ?4ίχΛτον ^η^^^0Η*ι' λί- 95. ΑροΒί. II, 60. ΥΙΙΙ, 75: Ζβηοΐι. 

γηΜ <Τ« ^^ *«'»'« η^ϋίβντίοονκ• ΙΥ, 27. Βίο^. III, 26. Υ, 19. 72 &ΚΕ60Βΐυ& ΟΥΡΚίυβ. 

Ιίρω χαΐ μη τον ΐ€ρον ψρον%ίζον%ος\ %ην ϋύαίιχρ άντον 
δονς άηείημηαεν• ορ οΐ σρώντ€ς ολίγον ' Μαίνεται 
Θάμυρις* 

28 ' θΒος η ^^ίραϋέια: Ιηϊ τύν άραίοχυντί^ ωφρνωμίνων• 

Ι. 5 

29 ^Ιλίάς Ηαηώρ ίη^Βΐ: ίηϊ ταίς μ•γιο%αις αυμφοραΐς. 

30 "Ιανς Έριρνύ^ έατιν έη τραγφίΐας: %ά γάρΜηο- 
τρόηαια τώρ φαρταρμάτναρ τραγφάρίς μάλλο,ρ ίρμόττεί. 

31 *Ιχ&υρ ρηχεα&αί Λι,9άο%9ΐς: Ιηϊ 9ι9ααΗθρτι»ρ^ α 
ίηίοταρταΐ' », >»• ^^ 

32 *Ιαλέμου ψυχρότερος: ^Ιάλεμ^ρ ι^γ ^ρηρρρ φααί* 
λέγουοι 91 ίχύτορ υΐορ Καλλίόηης /£^£0^αι ΜαΗο$αίμονα 
ηαΐ νατιρονμιρορ καϊ ορφαρογ. 1. αύτοΰ β ους \Χ ^ αντδ &ούς Μ: V. Κ ίη ηοΟ. «γΗΙ. «ά 0ίό2θΐΐ. V, 
19. ΝοβΙβΓ Ιοοτιβ ηθ^^βρβηΙβΓ ίη Ιιιβτίνβ Γβ<ΐΑΰΙιι» Μ, .4.* .ψ Χ <>η. 
ηναιοχχ'ντί Ρ. λίγιτη* χατα τ&ν όί άψοααχυντίαψ τι»^ ωψίλσνιττνψ 8ΐΐί« 
(138. 6. ίπί}Η Ρ Όίο^βηί&ηαβ οιη. 9. ό*όαακοηωψ τινάς ΑροΙΙθΙίΐΐ8. 
11. ΗββγεΗ. 8. *Ιαλίμου ωόή (ϋοίΐ: χα* παροιμία* ψνχροτίοος καΐ 
οίκτρόηρος *Ι αλί μου, ΟμοΑ «θ 6χρΗθΑΐιοη6ΐη ΑϋίηβΙ, ββαβιη Ι6{|[ί* 
ΙυΓ βραιΐ 8ΐή<1βΒΐ ρηβιηίΒβίβ Ιιίβ: 'Ινλίμο^τ ο ίηί τ^ς {ίΛφΧωΙόσι>ν -άψίαν 

ίΐά» ΓβοΚβ ΝΑΐιοΙύιιβ έά ΑχνΛ, 'Β^τ, 185.1 φίρ•ίψι οοιίΒοαΙίΙ ^δολιοΙ ΥϊιμΙ• 
. ο. , αάβίβιιι (Αΐηβη ίη βηβ : *αΙ ΙαΙ*μωοη όί φασ• ν^ ^υχρά κηΐ ον^§νο^ 
«ιέιβι» <|ΐιίΙ)αβ ίη 5ιιί<1β ηονβ ^Χοβλλ 6θη8ΐίΐιιί1ι^η ^ΑΙίΙβΓ τβτο ΡΗοϋϋβ; 
7αλίμω ι .&ρηνβ^ 'ΙάΙτμος γαρ θρήνου ίΐάος. Λ^ή^ηα* όϊ ηίιΐ ^Ιάλτμος έ ΌΦψς 
ΚαλΙιοηι^ς' χα^ ό ηαλός' χα* • ορφαρός* ΪΨίΟί 4ϊ ηαΐ -ηψ Μφχον ^α^ 
μάνα ι οηάΛ ρτο Υ. »αΐί•όαίμονα 86π1>βηάαηι ββββ: Ιψφ^ ί\ τίν «αχαν όαΐ*- 
μοψα Ββτηΐινάίιιβ «(1 δαίιΐ. 1. ο. ρβηρβχίΙ. Ιάβη τίτ άοβίιιβ 1. ο. θαίιί- 
ΧμΧ^ ύατ€ρουμ%9ον ρΓθ1»ηηιη6 βίΙ «η ατ^ρομίψον, ψοΑ ]»α Ηοαγοίιίιιβ «ρ- 
ροβαίΐ. 

28. Ρ II, 5: Βν η, 91. <1οο1ηηΑπι ΙοΒούΙϋαβ 6ηΒΑΐ,ίη«ηη. 

29. Ρ Π, 72. Μ ΠΙ, 734 Ρ Π, 7: «<1 8ορ1ι. Αια€. ρ.487 ηοπιβη 1<ϋ«. 
ΒΥ II, 93. • μ^ τοοί ίβΜβηΑΐ οο^ηβΐυο) βββο 

30. Μ III, 72. Ρ II, 6 : ΑροβΙ; βκροηβηβ. Οπί βχρϋοβίίοηί «ϋβιη 
IX, 11: Αρρ. Ργοττ. III, 31. βθιαη^^αηΐ Μοβηβ ρ. 190 ΙαιινΙ., 

31. Μ 111, 75. Ρ 11, 9: Μ•<»γ. ΙΊιοιπ. Μα^. 1ΘΘ, 1 Κ.: θίοιιηΐ βηίαι 
IV, 83. ΑροβΙ. IX, 15: Βίο^. ν,33. ρηβΙβΓ Ιβηιβηυι τ. ΙάΧ*μο% ηβ^ηίϊί- 
€ί. ΒΥ ΙΙ, 43. ΟβΓί €«ί•ηΐ ύοψ ψνχρο* ηαί ^χΑΐ/τ•» 

32. Μ III, 76. Ρ Π, 10: Αρο8^ αψ&ρωκον: βΐ Γβ Τ6Τ« 1ιθ€ Βΐηιίβ^ 
ΤΙΙΙ, 94:ΖβηοΙι.ΓΥ, 39: Α<1<1.$€ΐιο1Ι. οβίυ ίητβηϊΙαΓ « τβΐθήύιιβ •<]Ιί^ίΙβ 
ΥίΙιάοΙ). βά Ήβπηο^ζ. ίη ΤΥβΙζίί Κ1ι. τοχ: τ. Ιυο. ΡββηάοΙ $.24, Ηβτ- 
6γ. ΙΠ, 348. Υ. Ιάλίμος ρ6Γ &ρη^ ηο^. ι ο. , Ιοβηηββ 8ί€ί1ιοΙ« ίη1¥8ΐζΗ 
••ο^ «χρίίβαηΐ 8οΗοΙ1. «θ Αρο1Ι.ΑΙιο<ί. Εΐι. Ογ. ΥΙ, 435. 1«1βιηαπι Αρ ο1~ 
ΙΥ, 1304. Είγιη. Μ. 462, 53. Ηε- Πηίβ βΐ €β11ίορ68 βΐίαιη ββββ γβ^ 
β^ΓοΙι., «αοΙοΓθ ΑτίβΙορΙίΑηβ £^πι- Ιβτββ τα%ο ΒίβΙαυηΙ: γ. 8ο1ιο1. ««Ι 
ηι«ϋ€θ: γ. Αΐΐιβη. Χ1Υ, 619 Β. Εογ. Ογ681. 1374 βα. 6ΐ ^βίοΐιβηιιη 
δοΐιοϋ. 8(1 ΤΙιβοοΓ. Χ, 41: Ηβηο Ορηβο. Ι, 30. ΟΓ. ΑροβΙ. Υ, 67. καλονμένων. 

Κ. 

34 Καηού ΜοραΜος ηαποψ ωό ρ: οτί ίβρωνόν ίστίαν%ο^ 
το ζφορ, άλλα &η ηαϊ το ύον α ντον•. ^ απο Κορα%ι>ς ρη^ 
τορος ηρωτον Μάξαντος την (^ψοριικην* τον γαρ μα^η^ 
την αυτού μια^ον άηαιτιϋν , ίΐς το διηαοτηριον, ' Λη^ν 6 
αυτός μα&ητης , ιωμ^ν, ηαϊ ύ μίν νίκησαας, συ μιμα^ 
Όηχα* β/ Λ ηττη&ήαρ, ου ληψί] μίο^ονς. *^ 

35 ΚΛ^άαη^ρ αΐ τίτ&αι οι^ίζ^ίς ηαίίύς• 

36 Κνων ίύίατρίφας έηΐ τό$^ ϊδίον ¥μβτόν^ 

37 Καν έηϊ νΜΜρού Χ6ράαιν€ίν: ίηϊ των *9ρδαίν6ν~ 
των έ» ηίνητων ηαΐ τ%^ν§Λ9ων• 

38 Κατά ^ούν φέ^η^αι., 15 

39 Καρκίνος Χαγωον αΙρ^Ι: ίηΐ των άάυνάτω^* 

40 Καρκίνος λ€^^μο^^ αΙρΛϊ: ίηϊ των ά&υνάτων• 

41 Καν&άρου μβλάντ^ρος: Να/* Καν&άρου οοφω* 
τ^ρος: έίύ των πονηρών ηαΙ ηαχοη&ων• 

42 ΚαχοΙ της ηονηρίας ηΐνουοί την όμίχλην: εη120 
των κατ άξίαν τιμωρουμένων. 

1. ΡΜ «Ηηιι αίΓ6Ηιιι4 ύχρΗοΑΰοΐϊβιη : ΟΓβ^οήαβ ώΐθ ώιΒΐο α<ηιιη* 
φΐβ ρτοτ6Γΐ>ίο «ΐΙβότϊρββΓβΙ. 5. α/?()οτοχ *Ι 1,4 6. του Σ υ (^ α ΙΛΟ ν 
αΙ•ν άψιορος ηρΐίτόυ ΖβηοΒΙιΐβ. β. απαι>τοί'βΛ4νος 8αΐ<!Μ: τ• ηοΐί 

€ηα. «α Μ ι ο. Κ), ήττητηαης Ι*. 12. ίμιτον"] Ι^ίζαμα ΡθΙηΐβ. 14. η 
η&ψ^νν^ρ ΜΡ. 16. αΧρίί I^ 6( έίο ^υοφίθ ίηίτ. 40. 17. ηα^χίνος 

»τλ.] ηηβ άθλιο βχ «ηΐβοβάβηΐί άύρηταίαιη. 

33. ΡΠ,74.ΜΙΙ],78:ΒνΗ,96. 3» Ρ II, 87. Μ 10,94. ΡΙΙ,32: 
8ιιηιρΙ« βχρϋοβϋο βχ 8ο1ιο11. ΡΙβΙ, ίηίΓ. Μ: Μ«<»γ. Υ, 3. Αρο8(. Χ, 
ρ. 365 ΒβΙϋΙι. 12: Βιο^βη. V, 82. Ρτορπο «βΜα 

34. Ρ II, 75. Μ III, 81. Ρ 11,11: ηιβρβ ίοτιηπίλ ώοίΙιΐΓ: ΑοΙιίΙΙ. Τβΐ 
Μλοτ. ΐν, 88. ΑροβΙ. IX , 16 : ΠΙ , 5 : β•βρο βϋΑπι μ1 ιτββ ββοιιηθο 
Ζβηοΐ). IV, 82: αάά. δαίά. 8. χΜοο οαηιι βοβηΐββ ΙΤΑίιβίΒηΐΐΓ ι Ιιηοίαικ 
«Ι 8. Χό^αΙ. Ββ ΗίβΙοηοΐΑ ΐ8ΐβ Ιοτ. ίτ»$. $. 50. Ι^βοη. Οίλοοη. V, 
€ρ Λά ΑροβΙ. 1. ο. 7, ρ. 55 Α Η«8. €οη8ΐιιιιΙ. Μβηβββ. 

3λ Ρ Π, 82. Μ ΠΙ, 88: ΑροβΙ. Οοιηρ: Οητοη. 4094: ηαΐ ίΐατά ζονν 
Χ, 9. ^^#^0 τοννο^ς ο βίύζ ^ας, 

3β. ρ π. 83. Μ III, 90. Ρ Η, 2Τϊ 39. Μ III, 93. 
Αρο•!. Χ, 83. Α^ηιίΙ>ιιί( ΑΒ<1τβ« ^α η η βα :ι.:/. . .. η . «γ 
(:]»ΜΓ. όοαιιηβηΐ «4 ΑροοΛ ρ. .„*^? "' ® *** '' '" "•= "^ 

τί. »«,Λ/ι«ο•. IV, 90. Αρθ.». IX. 22: Ζβηοΐ,. IV, 

37. Ρ Π, 84. Μ III, 92. Ρ II, «5- Αρρ. Ρτοττ. ϋΐ, 41. 

27: Αροβ(. IX. 97: ϋϊοβ. V, 84. 42. Μ ΠΙ, 100. Ρ II, 14: ΜηΙ. 

€£ ΑροΒί. Ι, 11. Ρ>Ν>τ»• •• »«»*• βίοίβη. V, 99. οία'ΛΊζβα ύν^ΟΟΟΐ^ 74 ΟΕΕβοκιυβ εγρΒίυβ. 43 Κϋΐηάν ηα^ήγί^ρίς: έηΐ ηλή&βνβ ηκΛύΨ• 

44 Κ^^^ον 6νηλ'α:ο%6τ9ρ&6: ίηί των ^^Ιωύ §{ ηοι- 
ονρτων> 

45 Κα9μ€ΐα νιχη: η έηΐ ηαχύ νικψ 'ΈτΒοηλης χαΐ Πο- 
Χυνεικης νΙοι ΟΙόίηοίος, τίν^ς; ΰ^ Κάδμου, ου την βαοί- ζ 
λΒίην 9ί69εξαντθ9 οννέΟ-Βντο ηρος άλλ^ηλονς, ίνα ηα&* ίνα 
χρόνον βασίΧ^ύειν αυτούς• βαοιΧενοας 9^ 6 *£!τεοηλής ονχ 
ίβούΧετο ΠόΧυνΗκην %ατά το ίοξαν βαοΛευοαι , %αι τψ 2. πονοΰν%$ί9 £.: 60ΓΓ«χί θ Ρ, 8ιιί<1«. 5. /9<ΜΜΐ«4α»1 ιΐβίβτί •1 υΙοί, 
ψίοά ρθ8ΐ τ. ^ασ^λίίαρ 1$ 1ι«1)6ΐ. 6, ΚαΙ σινέ&^ηα £7. ^α^' βτα] 
χα» «να Ιι. 43. Μ ΙΥ, 1. Ρ Π, 15: Αροιί. 
IX, 25. δαίθλβ Ρίβίάβη «ΙΙιιΙιΙ, ίτ. 
109 Ρο^^η.: »αΙ πάρπς ωαπ^ρ ίν 
ηαη&ψ παψηγυρη "Αλλος >αν αΑΑι;» 
ανμφοράν Ιόυύτύχί^ $ίιηί1ιΙΦΓ ιηοα• 
αύν 7ΐαινήγυρ»ς <1ίοΙιιιη &1) Εαηρ. 
Ηβηοΐίά. 2ώ, φίλων αΙ) 6οά. ΗβΓο. 
ίαη 1283: <ϋοί(ιΐΓ βΐίλΐη όΜρων, 
οφθ-αλμωψ πανήχνρις^ €1ΐίυ8 υβυβ 6Χ- 

βηιρίιι Ιβεοΐιβιαβ α^ ΑοΙιίΙΙ. ΤβΙ. Ι, 
15. Βίοιηββίάυβ «<1 Αββοΐι. δβρί. ο. 
Τ1ιβ1>. 2ΐθ88. 206 ίικϋοβηΐ. 

44. Μ IV, 2. Ρ υ» 16: $ιιΜα8. 
ΙηνβηίΙοΓ Αραθ ΡΙβΙ. Κβίρ. IX, 588 
Ο: όίΐ,ψοΰ ηλάατον^ ^Ψ^ ί "^^ ^ργορ.' 
ρμως όϊ Ιτιαόή ί υηλαατοτ* ρΛΛ> 
χηροΰ καΙ των τοιούτων λόχος^ 
τΐίΛλαατωι αηάβ 1ι«Ι)6ηΙ Αβΰβη* Ν. 
Αηίιη. ΧνΠ, 9: η φήμη^ κηροΰ 
Τίαντύς ου9α ^ντιληατοτίρα τβ καΐ 
«ι^.ΊΚΜ^Μτ^ρα, ΟβπίΑβο. Αραά 8ιιίι1. 
1•0,: ηηρον μαλ9•μηώτίρο¥ άχΊΧί Μ•-» 
%9Λ, ίη Βσί88οαη4ί Αα6ο<1<1. Ογ. III, 
130. Ν6<{υ6Αΐί(βΓίλΐίιιί: (ϋο.θΓ4ΐ. 
III, 45^ 1Τ7: ««< €ο . . «οία ηιοί^ 
ϋϋΐίηαι» ϋ€Γαί» αφ ηοβίηΐΜ ανΗ- 
έήνιη ^οτη^ΟΛ^α• Λ /ίη^ίιηή»: ΚοτλΧ. 
£ρί8(. II, 2,9: ΛΤϋΐαα φίί4φά4 Μ* 
Ιίώ€τ%9 υάα: ύ. ΈρίβΙ. II, 3, 163: 
ρΙυΓΑ άλΐιιιοί ΥίεΙοηυβ Υαγγ» 1>β€(1. 
Λ, 14. Βοί88οηΑ<1ιΐ8 αθ Ηβηηί Υ. 
ΡγοοΙ. 100, • ςηο βίιηιιΐ άβ έΐίοΐί- 

006 μολνβόον μαλθ-αΗωτιρον αηΙΐΐΓ, 
6ΐ Ο. ΐΑΐιηίυ8 &<1 ΡβΓβ. ΘαΙ. \ζ 40. 

45. Μ ΠΙ, 83. Ρ Π, 77. Ρ Π, 17: 
Μαοβγ. ι υ, 84. Αροβί. IX, 26: Ζο- 
ηοΚ ΙΥ, 45: «άά. £α8ΐ«(1ι. «<1Ηοιη. 
II. Χ, 1262, 27. Μ«ο«γ, βρ. ΤίΚ- ηΜοηιιη «4 Ζοιμβγ. Τ. Ι, ρ^«6^ 
ΧΟΙΥ Αϋθ8(|αβ, <{μο8 ίη ββφίβηϋ- 

1)08 ρΓΟ<1ϋΟλΠ1. ΟυβήαφΙβΙΙΙ Υ6ΐ6Γ68 

§[Γ«ιηιη8(ί€ί οηιηββ οιηιηηΐ) ρΓοτβΓ- 
£η οη^ίϋύηι 9 ϋκκίιίβ ρβίΝπιηΙ, 

ΙΙΐυ1(β8 ΐΑΟΙβΙΙ ΤΑη«8<Π1β 81^1 Γβοβ- 

ηιιϋ Τ188 ίη βο βχρηοΑπάο: Ρααβ. 
IX, 9, 1 : ο» θηβίΛίο^^ 9ρατουσ» • . , 
ως το ανμπαν στράτευμα πλην */ί^ρά~ 
στον φ&αρηναΛ, Ιχ4νίτο Λ χα! αύ- 
τύΐς το ^/ον οιιμ α»«ν χαχΑ* ^/«κ- 
λων• χαΐ αη ίχίΐνου τά ούν ολί&ρψ 
των ΐίρατησμντ^ν Καάμ^ίαν ονο^ 
μάζονσ* νίκη VI άϋ ρηαιβ βορίβιη 
(Ιαομιη Ατ^τοΓαιη οοιιΙγα ΊΐιβΙϊΑβ 
6χρβ(ϋ(ίοι>6 Ιο^αίΙαΓ: αΙϊΙθγ Ηοβ^- 
θ1ΐΐα8. 8. ΚάόμΛθ$ι .. την ό^ νί*ην 
την Καάμ§1αν άηοό*όοασιν Ιηί 
της άλνσιτίλονς νίκης, οΐ μ^ν^ ΙηιΙ 
^Ετίο^λης χα• Πολυν^Ιπης μο^ 
ν.οβΦ9χήσνΐττ(ς ηίρΐ της νίκης ημφ^τ^^ 
ρο» αηωλοντο" οΐ ό^^ οτ* των ίητα 
Μ Θήβας στρατ^οΛμίνων πάντων 
ά»ολομίνων οΐ νϋοί πάλ^ν Ιι^ιστρατ^ύ- 
ΟΛντ^ς ίϊλον τάς Θήβας ^ ως ίχ*ιν 
αν-ίοΐς άλνσ•τ9λ§ΐν, ηίί βοτιΒο αιίΓοί'ς 
άλναιτίλη οαηι Κοίΐιιλθηίσ: βίΑΐλπι 
ηιοηβο ^ίο, Τ6γ1ι• ίικίβ άΒ ως 6Χ~ 
οί<ϋ886 ίη βηβ βχρΙίοβΰοηΪΒ 8€ΐιο^ 
ΗιιβίΜ Αη8ΐί<1. ηιιινο «Ιβκηιΐβιβ: 
αα«η«ιη β1 <|νιίηΐ8ΐη ηΐίοηβηι ρτα*- 
ΗτΙ δοΐιοΐ. αά Αηβΐίιί. 188 ΡΓΟιηηι. : 
.. ίΐω&η λί/ίαθ-α» ιαί των βλάβ]^ %ρ 
ίαντων νικησάντων, ίλ^χ&η ό\ αβο 
τοιαύτης Ιστορίας. Θηβαίοι νιηήσβΛν-- 
τ^ςτονς * Αρχαίους, Πολννίίκονς σι 0**.~ 
τίνσαντος κατίί του αόιλφοΒ '/Γν#ο~ 
κλ^ονς^ ίΐασαν άταφα τα σώματα τ«^» Όφζβό όγ ν^005ΐ€ €00. Ι.ΕΙ0. εΒΜτυκίΑ π. 75 


ίχτΛ ΙηΙ Θήβας ηΧη&ίψτων ηαΐ πα- 

ψαΐονς' ^%9ξΜΐ^ψΨτη ί¥ΛΛΐΜα9 θ«τ 
βαίονς ηαΐ ου ιΐΰί(ΐ$όούαψ «*ς ταφην 
τα 9Μματα, ^Η έΛηάήπ»^ 01$ίΛον% 
τηψ Σφίγγα ίψίχηθ9Τψ ώχ$Ίξ ^Κ• 
ψί*η* (• μη γάο ίΜίίρύς ένί^ηοίν^ 
«*» ΛΡ ού4% τζ ίαντον μητρί αννί' 
γίτ€χο^ σνόΐ τα Α••πα ηά^^α νψί^ 

«ββτίβηιηι φΐιιιιι Η68γοΕια8 ββοαοάο 
1θ€θ ρτοροβαίΙ βηβτηΐίοηβηι: ιβζ- 
ΐΑΒί ΡΙιοΐίο 4«1>6ΐηιΐ8 μΙ €«1οβιη 
Ε^πι. βα<ϋ«ηί «1> 8ΐαηίο βλίο ρ. 
593, 22: Χίγίναι Μ τΔψ «»1 ηα*ψ 
ψιπωττων* •.. χίθ'ηαί καΙ Μ των 
άλυ9$τ»1ωψ' ως όϊ αντος [κοίβ Αύ- 
Μος ϋηββπιβ εηΐ6β(Ι•1 ΡατκΙ. Ίΐιβ- 
Ιιηι. 1,^3] • τα »•^' θ^&9 αι»»- 
τάξας^ οτ* Κάόμος άνιΐωρ τον 
χ^ψ *Λ^9Λ9 τηρονντα Ι&^ηυοίνΆ^ιη 

0* «τ^* >^ ®°*"^ ^^^^ '^^^ ^^ ^<) 
ΕαβΙαΟιιί «ά Ηοηι. Π. ^, 40Χ ρ. 
490, 8 «1ίοπιηΐ€[ΐΐ6 ^βιηιη&ΐίοοπιοι . 
ΓββϋΙαβηΑβ : ββρΙίηίΑίιι Ζβηούίο, φΐί 
ΙίΐβτΜ 3 Ολθιηο ίητ6ΐιΐ88 λοβλίη «ά 

τβΙβτ6•. ρίνη ηοιι ΒοΙαοι ΑΐΗί<ιαίβ- 
οΜίΑβ ροραΚ ΤΙιβίΜηί ΓΑΐ>μ1«ο «ί• 
ο^ΙηΙβηιηΙ, €χ .ΐ|ΐιί1>ι» ρΓοτβΓΜα» 

^βτίννβΒΐ» 8β<1 6(ΜβΙ (βΒίρΟΓΑ ΜΗ- 

•ΐβήοη: ΤΙ»Βϋ8(. Ογ. νΐί 88 Β 
ΡβΙ.: ^ ηί&η *\ς9ψονκηο%ν γ ΐΗί^•τ 
μία^ μλΛ %1 αψ%ί ίοτιν «'τ«^ν ι} Κα-» 
άμ**α ΨΛΜη ^ όταν ,τ^Ι^Ις νηο τζς νί-- 
>4ρς 09»έ^ μί&ης Λαταΐβλνο^(ντ*ς 
αγνήοωα^ το μίτροψ της να£ «^«• 
τ<£τ α3ΜΧαν0*ως καΙ τ^Ιπιτή^^ τ« 
9ίζ4Φς νντοίς Ας ζημίοψ χαίιτ^οηί-^ 
ραν; ψυτω γαΐξ «Ι'ΐοΐ τι ΙΆρα^κν «Ι 
τ•τι Κ.α4μ*ϊ•^ καΙ ο μηω ταΰτΜ$ 
χ^οψος ΐ9$ηΧψΐ&ή τον ηύ^αά^ίγμα- 
τ•ς. ογ4^ως α(^« « Θηβαίος Έναμ**• 
νωρ^ας μ^τα την ίν Αίύητρνς μά-^ 
χην μόνος Θηβαίων ίύχνθ-ξ^ποΜως 
«ι^» ηαΐ. Μ^ος τον Ιρόμ^νορ την 
Μίαν^ ννν γΛ^' ίψη^ ίμοί νψ- 
ψην κοΛρος^ οτ§ τοίς «^λ•ι/ς μφύ» 
ίκν ανάγκη, ηαί ονό^ χρήματα <«<- 
ιπράξατο τοί^ς αΙχμαΧωτονς^ αλλά 
ΜΛΛ τον νπασπίΡτην αίο&όμ^ψος %ής 
ψάλαχγος αη§αίοατο• Έχ ϊηΛ φΐΐιβ «αοΗπιαβ, 8ροηΙβ ίιι(βη6§;ί(αΓ, ββη- 
ηιιη, φη ρΓθτ«Η>ίο 8ΐιΚ»Η, ^Ϋβηο 
.ιιΐΦ<1ο οοΐΜΐίΐαί ρ•$•β» €θΐιβτηι«- 
(ητ Ηοο ΟίοάοΓΟ Εχε. Υλϋο. ΧΧΠ, 
1: ταΐς γαρ άληθ•9ία*ς αΛάαας τάς 
νίΜΜς ναχΛ \¥γηβΜ] ΚΜόμ^Ιας 
κατά την ηφρο^μίαν' οΐ γάρ ήττη^ 
^Ιντις ονόίν Ηαηανω&ησαν όίά το 
μίγφος της ψίμονίας^ ο ό^ νμϋ}* 
αας την τωρ ηττημένων βΧάβην καΐ 
αυμφοράν άναάίόίκτο, Ιΐ1)ί τΑ3ΐΑΐαΐη : 

βΙ ΑπΊΑηο «Ι>οηιιί1>α8 τβοβ^βηΐ•: 
ΕΐΗΐβΐ^ μΙ Ηοηι. (^9,861, ρ. 361, 

2 €θ11 βοά. «ά 11 ^, 405 : »αΙ γονν 
Καόμ§ίαν νίκην ο* μ^ν οίλΧοι οίνΛ 
ίη^ηοηνης ψα9ί* - την .άκάρΜΟίτον 
γαρ καΐ άκίρόη τ« τ« αΧΧα καΐ ι^*» 
ν ο μηά\ν • άπόναοΘ-ΟΛ - τον *ΕηοκΧήν 
της τΛρ ΚαΦμΟ^ Μτα τ4ν '^ίρ- 
νίίων νίκης ^ μη^^ τους άμφ αάτον, 
Αυριανός ό^ την μιγάλην καΐ ο 
φαα* *ατ* α^ρας νο§ΐ; ό^ά το άκρως 
ηττηθ-ηνα», τους πξρΐ τον Πολννιίκηρ 
νπο τοίν Καόμψίων ως μόνον 7ΐ«ρ»- 
αωΟ^ηρφί* τον ^Αόραατονχ ΑιτίΑηαα 
1ΐ366 ^1" τοϊς β^θ-ννιακοϊς βχροβυιβββ 
ιηΐΦ^τ 0β«ίιΐΜη Βυ<1«ΙΙιιαΐ «4 βοιη. 
η. ^^ ι ^« Ηνίο ίάοη «ιΙ ΟάγΜ. 
Χ, 285, ρ. 1927» 13 1ιιτ# άίοίΐ: τ«^ 
άϊ Μβ* όυάΚ^^ν τάς ηαροφίας £ί^. 
λη τ*ς αύτο όίζ$α μέ&οόος όηΧω$•ίίαα 
καΐ άΧΧαχοΰ^ κα^* ηρ το^νίκη Κα-* 
Αμ^ίΛ, •* μ^ Μ της άμξρά^ΰς «α* 
ά»ωφ*Χονς .Ι^Χαβοντο ψψχψρωςφ οΐ Αϊ 
Μ της αμρας μαΐ κα&* νν*γβαΧήν, 
Αάΐιΰλίλβηιρί ηιιΐΐί» <|αοπιιη ρ«Γ•^ 
Ιβαι πΜχίιηνιι ίη «1>«ιτιβΐΑ θβ ρΓΟ* 
τβΓΒίο ηοβίΓΟ ιΙίβρυΐΑΐίοηβ ϋηαβ- 
ηι• ΡιΐΓβά. Τΐιβΐ». Ι, 384 1β<|<ι. άιΐί- 
κβηΙίβΒΪηιβ εοΐΐβ^ΐ «Ιφΐβ άιβροβαίΟ 
ΟΑββ ητιηο ηολ»ί8 Γβ8(8η( : ΡγοοΙ. Λά 
ΡΙβΑ. ΑΙοίΙι. 221 Οτβιιζ.: νΐ^αιμ^ν 
γάρ ηολλαΐ Καόμίΐα^ γ%γοναό^ν^ 
ως 3101/ : φηϋΐν $ '/ί&ηναΠας ξένος 
[Ρ1Α^ £688- Ι, ΜΙ 0.]. το^ 4ί όί^ 
κοΜίΐ» άΛΦη'ταχαν 2φσ«ν<Α«ΐ^ τοϊς χρω- 
μένοις , ναί ο μ\ν ν$κήσας μόνφν οϋί^ω 
καλλίους ηο»*ίτονς ν^ιηθ-έρτας» ΐΟΙ^π^ 
ρίοά. «ά Ρ]«(. ΑΙοίΙ). 74 £γ«ιιβ.: 
Ί1ΐ€<Νΐυ1ιΐ8 ίη Βοίββ. Λοβικίά, II, 
253 8<{.» ΐιΜ 6<ϋΙοΓ (1θ€ϋ88ίπια• 
ρΗΐΓ* Α νν. 00* Αηΐ€« η6§;1θΰΙβ 

€00968811. 7β :0ΕΕ€0Βΐυ3 €νρκινΒ.> > %ώΐβ %$ ηοιούντωρ. *'.,.. 

47 Κδρηωηίζ€ίν: άντΙ %οΰ δύυλΒυΒσ&αί ΜαΙ άηατάν^ /»£- 
%ερψ^£9ί^αί ό^ άηο τωρ ΚίρχώηωΤψ 

48 Κα%ά βοος ^ύχον: ίηΐ ^ώρ μ€]Τύί βόών%ωρ• 5 

49 Κο^φοτ^ρος ^ίχλ^α: ήαρόοορ αφωνον %6 ζφον• 

Μ) Καν&ά^υ ύ%ιάί ΙηΙ τώ¥ φοβονμέρ9^ρ 9^ρ&α ον^Α^Ι• 

51 Κορυάίως βίδ^χϋ-έα'ίβρος: ίηΐ -ίνς/ιισρφίοί, οντος 

04£βάΧλΛ90• 

52 Κβ%νλίσ%αί ό ηΐ&ος: Μ %ώρ ήψ^ μίμψίν έτερων ίΟ 
τι ^Μ%ηρ ηθίονΡ%»ρ* 

53 Κύρββ$έ **^ ί^Αα ΨΗΡαηο$$^, 'ίν ϋΐ^ τανζ ρύμονς 
έγραφαρ• 

54 Κοίρά τά τΛρφίλωψ• 

55 Κατά §ονρ φέρΛταί: έηΐ %ύρ εύ»Χο6ύρτ»ΡΜ 15 

56 Κυρόσαργ9ς: « τόηος^ έρ \φ οΐ ^&ο$ ίξ£ίίρίρέρ%Θ• 

3. μηψ^ίκνα* 1>¥: 6. '^^ωι^ότι^ος ηίχλί^ς ΕιΛύϊη» 86ΰΐιη<1ιιιιι 8ιιί- 
(ΙλΒΐ <1ιΧ6Γ«1: βχ βοάβιη πόβίταιη α0€ι1 Ζβηολιαβ: Γβηι ηοη θοοβηιϋ 
ΜβίηβΙίίαΒ €001. Οτ. ΚβΙΙ ΠΙ, 22α 7. ση$αΙ Οίο£;6ηι«ηη8. 8. Κο- 
^νό4ος υΡ. 12. 8αΓί!>6η<1ιΐΑΐ ββΐ ; χύρβας «αχδΐτ : ίηΐ πΐή^ονς κψιώρ, 
Κνρβας ΙΰΙα μτϊ1.ι τ, Οίθ(;6ΐιί«ηιιιη. , > 4«. Μ IV, 3; ΡΗ,Ιβ: Μματ.ΙΥ» 
85. Αρηί. IX, 30: Βίο(. Υ, 46. 
Α^ΙΙιίΜ ΝίοβρΙ». ΟΓβ^όΓ. Ηί•(.Β3ΤΕ. 
XXII, 4< 'ίονχο-^ϊ' νο^ τ^ς ηϋ^ο^ 

^υΛίί» ^βΓΟ 80ΐη6ΐ τίτίαΐβ μια ΐη 
ρητβΓΜοηι Β€ΐΐ6ΐορΗοηΐ6« τβιιί•* 
1^1, βΚί «Ηλ βίαβ ηωηιηο «ιβ^Α- 
«νοιιΙ: δγπΜ. Οβίτ» ΕιΐΦ. ίηίί.: τ^ 

η^νψ ΒΜί(>οψοι^τρ α^ρ00νψ»^ς α/^ 
ψίζβητησΦίίμ^. 

47. ΜΙΥ,4. Ρ II, 19: Οίο^η. 
Π, 100. 

48. Μ ΙΥ, 5. Ρ Η, 20: Άροβί. 
IX, 34: ΙΗοηη. Υ, 90: οί. ΟΥ 
III, 24. 

49. Μ ΙΥ, 6. Ρ II, 21 : Μ•οβτ. 
V, 45. ίΙ)ί<{• τ. ικ^ οήΐΐ., Λρο8(. 
Χ, 86: ΖβηοΙ). ΙΥ, 66: 8^(1. Οη^ 
ήβη Αη6€(1<1. Ρ«γ. 1, 396, 22, ιι1»ί 
ίη ΕιιΙ)ΐι1ί ^^οη^Β^ο ρΓΟΤβΓΜηιη 1β(ρ 
οΜΤλΙατ. 

50. Μ Ι Υ, 7. Ρ II, 22: Μαμγ. 
ΙΥ, 89. Αοοβί. IX, 36: Ώίο^ Υ,8& 

51. Μ ΙΥ, 8. Ρ Π, 23; Αρο•ΐ. Χ, 
45: Οίο^βπ. Υ» 57. 52. Μΐν,9. Ρ 11,25: Αροβί,Χ, 
27. Ν•αι άοΗποα, ΕΓββϋιαβ ΙΥ^ 3, 
6 <ϋ<»1, ί«σ3ί ϊιηριιίβα φΐο τβΐίβ 
τοΙτίΙΐΐΓ. Α( βλρίβηβ ΙβΙης^ηο βί- 
αυΐΜ , ββηΐρβτ Βχαβ 61 ίηιπιοΐιη. 
ΑρριίτβΙ οι•6 ηβίαιη &1> ΙύβΙοτί• άβ 
Βιο^^βηβ ίη ρϋΜιοο «ΗϋιΙίΒ ηΑηαΙΙιι 
το(τβιιΐ6 άοΚαιη, φΐβαι ηίβτΐ Ι^ο- 

ύίΚΛΌΜ ΙίΒ. <1β 0ΟΟ86Γ. ΙΐήΐΟΓ. $. 3. 

53. Μ ΙΥ, 10. Ρ II, 28: Βίο^βη. 
Υ, 77. Οβ ηύρβ§$»ψ ηούαη^ «οοο- 
Γβΐβ ιΐββηίβηθβ ΥβΙβΓαηι ρΐαηπιί 
φΐ&ββπτβηΐΒΐ: τ. φΐ08 ΙλίκΙβιιΙ Ρτθί- 
Ιβπη β<1 ΡοΙβηι. 87. ΒιΙΙηοΙιίι» ιη 
8ο1ιη6ί<1βιπιιί ΡΙιίΙοΙ. Ι, 226: «ιΙ<1. 
Νβηοΐύυβ «ά Απ8ΐ. Βτε. Ργ. ρ. 220. 

54. ΜΙΥ, 11. Ρ II, 30: Μβο». 
Υ, 21. Αρ<Μΐ. Χ, 39ο : Ζβηοΐ». 1Υ, 
79. »Ρ3[^8^ηιιι ΒβηΙβηϋββ «ιιοΐο^ 
Γθΐη ίβοίΐ ΤΐηίΑβιιβ «ρηά Βίοιτ. Ι^ΑθΠ. 
ΥΙΙΙ,^ίΟ.• 1Υ*1ϊίιΐ8.ΙΜο€Ιιΐ7- 
8081. Ογ. III, 135 Κ. : παΐ ^άρ όή 
ηαλΛίος ^ητιν ο λόχος ο ηο*ψά 
άηύψαΐ¥9Λ9 τα τνι» φΟων, 

55. α. βαρ. 38. Ρ Π, 31. 

56. Ρ 11,32: Αρσ8ΐ.ΥΙ,66: Βίο^. 
Υ, 04. Α€0ΐιπιϋιΐ8Γθΐη οχρίίολί 8ιιί<1. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ €σθΙ Ι.ΕΠ>. ΟΕΝΤυΚΙΑ π. 77 ΕΙ δϊ %α%ά αη^Ιραίς, η^ηά μμρ άμ^σαιο.^ηαΐ-ηίίλιι^' 5 
'^Ος ά^ «οκά οηβίρ^Β,^ ^«ρ«•Ι 9•»«.ιι^ι^•α%5ΐαισι>• ^ Αύ9ίθ¥ άρμα: ίηΐ %ύψ 4α^ύίν%ω¥ ΐ¥, άγύαυαύ ηρίν 
αηο1ίμηα9θμένίΛν• δ γαρ ΠέΧρψ Λνίοζ. ων Μηφι^ τοψ 
ΟΙψομαοψ %φ Ιδίφ αρμα%ί^ Κ04 Ι%%ο%€ ^ ηαροίβΐία , η αρά 10 
Λν9$09 άρμα 9έΒΐν. η ηαρά ι^ροϋ-^οις ριιιμαίν^ι %αϊ 
%ψβ ηΧψίίΌ%ψα ως το, ^^το, 7ΐαρ$ζ£το' ηα^ ^ν^ ηΧίΙονα 
οχίαίν3 ως, %6, ορμά, ηαρορμώ. ϋψιμαίν^ι ηαϊ τψ/ έητος . 
Όχίαψ, %ην ^ζω του ηρέηαντος , ως %{^β. α'^ρμ^ς, ημρανο-- 
μο£. ύς τό' β^ ηαΐ η^ζρΐ ^μ^ν ηά^Μ ^ίν^ίΟV α,ρμα 15 
^έθΨ%9ς' άν%ϊ ,%Όν* ^ω Ι|α2 ,/ιαιτρα^. ΐτον >^ι/ύ1ηιον .αρ/ια- 

Ιιαίιΐιΐηΐ βαΙ χαΜα ηαΖαΙ χ«ν ιι^<τα«ο• 6. στηΐ^ί* πιιλ$ψ &9ζϋΤ 1» : ηάΧΐ¥ 
Βτ 8]ΐΙβββάβιιΐ3ιιΐ8 πιβΙθ ΓβρβϋΙηβι ιΐβΐ^τΐ 9. Αυ$ος] Αν^ίΟψΏ^, 10; 
(Ά9^μα&9Ρ 1•. 1λ »ς το* <} ΜαΙ] ωση «« ΙΡ: <1 ηαΐ βυαιβί βχ 6γ6- 
^ΟΓΪο Ν«ζίΑΐιζβιιο. ηιζοί] »(^' ο» ι.. Ι^Α*»**] ήβ*ΐζ Ρ• ψΛίΛας • ΛΛΪ 1§^ 'Η^οοΛί^νς^ αατ 

01^ ία Αίομος ταηίΜηάαΏΧ «ηβ Μβατ- 
ύΌΜ ^^ ^ ^Α&ηηΟ^ς ί^υ*ν• ^ψ τρ 

Λ»σ9 ψ^ !§ρ9ΐ$9 ΗαΙ απί&τνο «Κρ ΤίψΛ 

%οτ, «9* το Ιι^Ιφιτ <έκ4^<το« Ή(^ 

λλΙ φ *Ηραιά^ όωα% ψίΘ-'ος 9Ϊψηί^ 
ΟΜ τοντο ίχίί.^ψο&οί ίγυμψΑζστέύ^ 
04 μήί^ πρίς ιίαν^ος' \μγ^* Λ^ος (έη- 
τρος ιμΑι^π»: ^^ά^Λά ίή Εΐ^ΠηοΙ. 
(Ιηηβη Αη^βάά^ ν^ή». Ι, 171> 3 
ΐ£|;ιιηΙιΠΓ , βΐηιΐΐίΐί ίη δοΙιόΙΙ. «Α ΡΙβΙ. 
464 Β«&1[.:*9τ. ικ>11 Λά Βίο^. IV, 
86. V, η,ίΑρψ, Ρτοττ. Ώ, 24 βΙ 

57. 8€ΐι•ΙΙ ιμΙ ϋΑΐ. Ρ1μι6<1τ, 260 
Ό, ρ. 317 ΒέΆ.: Μαοαγ. IV, 93: 
ϋαΐΜΜ »ά ΤΙβΙ ι ο. ρ* 182 Ακ.: ^» Ό «ακα 0η9ίρφν ηα*ά &ί» 
^ίζα' χϋΙ οί ^ηηϊρ9ς οΐ οϊηω όη- 
μη^ορουττα οΐ ιάψ ^ωστραπίσ&ι^αρ, 
οί ^^ φι*γά09ς ίγ^ι/το. ϋκΐηραη! 
ΟοΫρΛΛ «ροά ΑηβΙοΙ. Β1ΐ6ί. III, 3 
βη. : σν όί ταντα αίσχρύς μ^ψ Χύηίΐ- 
ρας, «αχδς ^^ ^^/^9α^, - <{αβΐη 1θ^ 
ουιη Ρθ8•!η8 αΙΙί^ίΙ άβ Οογ^. Ι^εοηΙ. 
53 { ΡΙαΙ. ΡΙίΑβάΓ. 1. 6.: ποιόν τ*να 
0&« μίχά Τα9τα τΐ/ν ^γ^οριηΐιψ «ίχρ- 

νίϋΙ. Τ. Π Ορρ.ί ρ, 589,9 Μβη^.: 
1^ χάριν- άϋ^ς ^α^β^ ϋπίρμη οηίΐ^ 
ρέ*ψ ίύλαβα9ρ4ο^ '^ιλοης'μή &ιρί^ 
^ άναγιΜνάΒά* '^νς Ϊλ ■ ϋί&ρω 
ηύΗ^ίΧέν ηαρΐ^ι•ύ4» Ιτβ^ίηθ' /βύίΐ Ρί^ 
ηηίαβ αρικΙ αοΒτ,ΟτΛΐ II, 65,261 : 
«ιί,χΜΜΜίβιιι ί«€9»η»^ «Ια ιμΛ€», Ιη 
ηιβιιΐθ ρΓΟΤβΓύιηιη. λλΒΒίβββ τίθβίαΓ 
£ιιηρίάβ8 8ϊοΒ. ΡΙογ. Χ€ΙΙΙ, 4, τβ. 
4 : ?ίΐ#»τ άμαα&ί τ&ψό§ άνστηνογ 
Ηρος ι βΐιοβ ίη^ίοΐιΐ ΒΙοηαββΙιίυδ ικλ 
Α6§€ΐι. ΡβΓ8. βΙοββ. 827: βάιΐ σΐιαβ 
ίο φΐηοΚ. «4 ΜΑΟβΓ. III, 85 €οη^ί. 
58. Αρ0Βΐ.ΧΙ,56: οί. 1>ν III, Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 78 &ιΐΕ60κιυ$ εϊΡΐιιυ&>.^ 

/ιβτα• τοίοντος ί^ ο μέγας Βαοίλβίος, άρμα Μά/φψ•^ 
59 ' Αβητ^ψ ηλίκα^ έηΐ των η^ηχρων, 

61 Αυ/Μέως 6μο$ο^: ό.οίυάέρηή^^ 

62 Α η & αργός κνωρ: 6 ηροαοαίψων μίν^ ϋηνων 91 Χά&ρα. 

63 Αν α ς ίν μ9θημβρΙα: ίηΐ τώρ αΜολάοτων^ ως ταυ- 
τάίς ταίς ωραις άηολάίτταηρσρτων. οΐ γαρ Αυίοί ηωμω9ούρ- 
ται ταΐς χίροίΡ αύτωρ ηΙΐ]ρονρτ€ς »α άφροίιαα• η Λ ηβρ- 10 
αμία ανχη 6μοία τ^* ΑΙηίΧος ίρ ηαύμα%ί^ ίηίϊίη έρ 
χύίς χοίον^αϊς &ραίς οΐ αΐηόλοί άηοΧααταινοναί» 

64 Αύηον η^!9ρά: ίηϊ τώρ άάνράτωρ. 

65 Αύχρορίρ μεσημβρία &ητ€ίς: ίη) τώρ Ιν χα/ρα! 
αηηηηάΒΐφ νι ηοίόνρτωρ. 15 

66 Αν κουνήματα: έη\ τον κοί λογοις ηαΐ ίργοΐς βΛ- 
Ηονρ^οςί Ιύωρ γάρ λνηύς ηόίμερα ηροβϋαα έο&Ιυνία , «Ζ- 
τϊέΡ' ηλίηος αν ηρ&η &6ρνβος, βΐ ίγώ ταν%* ίηοΐονρ- 

(57 Αβνηώ λί&ψ λΒϋ%η €'ίά&μη: έηϊ χων αόηλα άάη- 
Χοις ο^μέιυνμίνωρ %αν *οιίτ^(ρ μι^^Ιρ ουΡίίΡτωρ• η γαρ ίν% 2. τοΜίίτος χτ^Ι. Αρθ8ΐο1ίυ8 οιη. 3. ηΙΙηηψ Β. 4. Η687€ΐιία8: 

Λιβυχοψ &ηρΙον: ίπ^Ι ^αρααιμα ^μΓ ψ{^η§τά * ΜαΙ «ς Αφι^κ ίχύναης 
Θί^Ιο, ηαΐ το τΜ^ΜίΙόμο^φορ, . 7. ΕβΙ ραη ρτοτβτΐΐίί • βοΐΐοΐ. •ά ΑήΜ. 
Εααία. 1028 ^Ι ΒαΙά, η, ΐΛίΘ^αρ^ς 8βττ«ϋ: 2αίψ•^^ όάκνναα «α* 

όντ»9 ^^ Ιά&ρα• 10« «ι?τ»» Ι*. ^ ^^ **^ ^ Ο». 13. Λ, η. ζψ- 

τ*ϊς ΑροβΙουυβ. 16. τον Ι^ οιη. 17. π(^βιηα !<: 6 8€ΐιοΙί«•1• 
ΡΙλΙοηίβΟ ΟΟΓΓβχί. Ι λ Ι^νηψ — οτά&μη] λΛνΛη χηά^μ^ 8ΰΐΜ>ΚΜΐΑ. 

13. 'ΕαΙ'- ^«'Η 1ΐΜ€ β Βίο^Φ- 59. Μ IV; 24. Ρ Π» 36: ΑροβΙ. 

ηίβηο ιηληι^τβΓααΙ : βηΐ0αι ]ΐΑΐ>6η( XI, 10: ΑρρΜκΙ. Ρτοττ. ΠΙ, 59. 

Κ ία ηοη. «<1 6Γβ9. Ο/Ρ'. Ρ Π, 99. 60. Μ ΙΥ; 25. Ρ Π, 37: Μμαγ. 

Μ IV, 18: ρΑΠοιη Ρ ίο, ^ — ηα- V» 62. Αρο8ΐ. :ΐ^Ι, 30 : 1)ίο(^«ιι.νΐ, 11. 

^ΐάρομος] 6«4οιη ίβΓβ ίο ^γϋι, Μ^ 61. 11 IV, 26: Αρρβηύ. Ριόϋγ. 

τ. παρά ρ« 651, 30 Ιθ^αιΧαΓ. ν2ς III, 70: €ί. Ρ II, 41. 

το• η «τλ.] Ιοοαβ β €ϊτ«9οτ.Ν«»«α. 62^ Μ IV, 28: Ρ 11, 42: Ζ^ηοΒ. 

Ογ. ΧΙ,υΐ ΓΧΧ] , 22, ^ 787 € ρ«- IV, 90: αιΐιΐ. βιιί4 β. Ιαί&αργος. 

Ιίΐαβ: ΜΛΐ το ηφΧλρΐη^τ,η^ηιαφ^η'^ 63. Μ IV, 27. Ρ II, 45:>Αρθ8ΐ. 

τ^»α τ«9 ηί(^1 ημ^ 9Ρ» α^η^^ ψ^ XI, 37: ΙΜ^^^βη. VI, 1& 

η» ίη^ι^ πα&^γ^όψ^ πα,^ινομΗ^ 64. Μ IV, 29: Ον ΙΠ» Ζ 

χαΐ€:γομίηί »αΖ τοΓς αιΗ^ο«ρ ;τα^οΐκι« ' 65. Μ IV, 30: Βν III, 12. 

α ηαΐ ΛίζοΙ ηαρα Αν^^ορ α{ίμα |^/ο* 66. δΰΐΐοΐ «ά ΡΙ«Ι. ΡΐΐΑΜίΐί ρ. 318 

μβρ, τορ.ίΆΗΡΛν όρίμογ καΐ τρό;ι•«τ: Β6ΐ(](«: ΜβΟΐΐΓ. V, 73: '<^ Αρρροά. 

υαιίο βυβρίοίο ηΜοΐΙατ , οαιαβι» Ργοττ. Ιΐί^ 77. 

ΐΜηο βχρΙίεΜίοη^ιη 8 0Γ^οη<^ οτ 67. Ρ II, 100. Μ IV, 19: 8ο1μ»1Ι. 

Β«8ίΗο ΒυΐΝοιΐΒ<ι(ηΐΒ8οηρΐΑαιββ8€. ΡΙβΙ. €1ι•ηη. 323 ΒβΙΙι.: Ον 111,9. 

ΌΦζβό όγ ^^οο^ι€ εΟΟ: Ι.ΕΙΒ. «ΕΝΤΌΗΙΑ Π. 79 

τί^ς λιυ^οίς Χι^οίζ ο%ά&μη λίυηη συ δυναταί ύΜίηνύψϋί δίά 
ΊΟ μη ηαραΧΧά%%8ίν^ $Μ&άη€ψ η όίά της μίλ%θΌ γη^ψομένψ 
ύς Σοφοίύίίης Λ[ηΛαΧίων$* - ' 

%οΙς μϊρ Ιοχ^τ^ς ψ4ίς ο^ΐΌίΨ ον ^ΒημαίρΌβίαί, 
ου μάλΐ4ίΡ η λ^νηφ λΐ&φ λ^ΦΜη ϋτά^μη* 5 

ίίη4 Λοτά^μη στκά^ο^ τ€ΐη:9Ψίΐή. ««ν' ΙίΧληφίψ έ^ ΛΪρη%αί 
η ηβκ^/(ΐο.* ίίο παϊ οααψης• ίγί¥Βτο* %ο 6^ οΧόρ ίητϊ τα^ 
οντοψ* 4ρ Χβυκφ Χί&φ Χβ^ι^η ο%ά^μη. 

Μ. 

68 Μία Χόχμη ίνο ίρι&ά^ίονο,,αν %ρί.φ€ί: ίηΐ 9άρ ^^ 
έη μηρού %9ρ9ίΐίψηψ αηονίαζοΡτη^^^ ίριϋψίοβ ίέ ίο%ίν ορ* 
ψ£θψ μονήρες %αϊ μονοτροηον^ 

69 ΜέΧίΤος μυβΧός: ίηΐ %σϋ αγοψ, ηΔ^οβ• 

70 Μη ηαίίΐ μάχαιραν: μη τοΙς άηΒξροις ίγχΗρΙζ^ξψ 
πράγματα» ίνα μη %α^^ εαυτών χρ^οωνται• 15 

7( Μία χ^ΧίΛων ίαρ ον ηοαΐ, ονά^ μΙα μέΧιοοα 
μέΧί. . 

72 Μαοχάληψ αϊρΜίν: Μ τύν ηοΧΧάηϊς ίανόν^Μ^- 

73 Μη μ^Χαμηύγου %νχη$: μΊι τιροί; αν9ζ9ΐον χαΐ 
Ιοχνρον• 20 1. 9ν\ ουόϊψ ΐάβίΒ. 2. Τ9«] τον Ιμ 11. μι%^ν η^ος ΖβΒοΙιίυβ• 
13. μρ§Χο9 Ρ< 15. «ΜΙ μη] ΐΛ^δΙ £. 16. &ιιι( άαο |νγου6γ1>» ίη αηαιη 
ΰοηίαιιοΐβ: τ. V ή ηοΙΙ. χτιίΛ. βιΙ Ζβηοΐ). Ι ο. Αάάϋ €Χ|ΐ1ίο•Ιίο<ιβιη 8ιι»» 
ΟΛΛ ΐΜΑβ: β•νΧ»Τΰ» ό^ τ* ιίΐΜίν, μία ημίρα ου ποίίΤ τον. ύοφ^ψ ίΙς%§λίίο»' 
ονψ ^μβαΐίίψ^ ηαΐ ά»>ςήμ*ρΙα μία τίρ α•ψύ¥ Μ αμα&ίβοβ, ^ : 18. ΐΐηόντω*] 
ηί*ψύττ•$ψ Ι^, 19. Μη ΑρΟΒίοϋΐΜ οβήΐΐίΐ €ΐ τύχοις βοΐϋηΐ. 

Κηόαλίωη] Ιτ. 307 Οίη4.: Τ. ββΑΠ'- ρ. 524 0#ύ1ι γί/ΟΨίΡ ηίΡ&¥ρος, όον- 

να» »ά ΡΙιιΙβιη. ίφχ. ρ. 127 •ν* ϋ«# ί^&ίίς ^^^νμ^Χ κτήσασβ^α». γί» 

68. Ρ III, 1. Μ IV, ΒΙ : ΟΥΠΙ, 15^ ^#< τονν' »ντ», η^^ν ηρο^ηη${>ό$• 

69. Ρ Ι11,3,Μΐν,37; ΒνθΙ,2α ήτη^πύ&α^- μΙα γ^^ ψη^ΐ, χ^Χ^^ν 
τα ρ ΙΠ;9.Μ 1Υ)36. Ρ II, 55 « Ταο οΰ ηοϋΠ •άι1. ^γθ^. Ν•χμιιε. 

Μβον. ¥,94* Αροιί. XII, 6: ΙΚο^. Οτλ((. ΧΧΧΙΧ, (4, ρ. 633 Α ΒΠΙ.: 

VI, 46. ΑιϋκίιηιίΡΙηΙίΐιβ θΐβιιί«1&»3 ϋλ" ον ψ6μος "Εη^ιΙηύί^^^ χοοκύ" 

μλΙ ΕίίΛολΛς ^ημοίς• Μη πι» ^4 1 ψιοϋ* ί»Λ#<» μηΛ μία χτΜωψ ία^ 

τα »«»«»«, φιοα φΐΟ ββηβυ 41«ΐηΐΙ ηοι*1 μηόΥ γραμμή μΙα ι^ν γ$ωμ(^ 

ύί βηηοΐοβίαν α1ι Ηβιηοΐίίο Οοιο. ^υψ 1^ ηλοΓ*^ ψίκ χον&ύλά'τηοψ', ϋ. 

Οτ. Ργ. Ι. 128. Οποί», νηΐ, Γΐ5β Β».] 242: 

7ί. Ρ ΙΠ, 11. II IV, 43: Μ«0«τ. μίαρ ^ί ψαοιρ ον ψίφιψ χψΧΜνύ 

V, 100. VI, 1. Αρο•!* Χυ, 18: Ζβ- "Έ^ρ -€0 καλόν, ονΛ γάργηρακ τ^ίχαι 

ηοΙι. V, 12. ββηβυαι ρΓ4»τβτ&ϋ «ν- 8ιιΜ. β. ί^ρος χ{*^ίίΐ. 

€ίοτΒ ββΙιοΙίΑβίΑ ΑΓΪ<(ορΙι« Ατ^ 1407 72. Μ IV, 44: βϋρ. Ι, 6: ΜλβΧλ 

βιρΓββηΙ: άίΙοΘ^ΛΛ^* {θΜΐ#ν μ^μ οΐί^ ΡτόνΤ; 8. μασχάΧην* Ι)ίθ£θΐΐ. νΐ,33< 

γ^ψγ$λιάόνωρ$ ία οηΐίοηβπι ΐΒοΙαβλ 73. Μ IV, 33. Ρ II, 52: Μ«^Α^. 

Τβΐη Λγηά 8ΐο1ι. ΡΙοΗΙ. ΧΟνίΙ, 81, ν^ 62. ΑροβΙ. XI, 74 : ΖβηοΒ. V, 10. 80 βΒΒΟΟΚίυδ €ΥΡ&ιυ& 74 Μη ηνρ ίηΐ ηϋρ* 

75 « Μη^ ρίψ^ϊ^β ηα%9ψ €ν %9€μ%ψ9ν. 

76 ΜάΧΧοψ αντόψ λέλη^'βψ η οΐ ^^ς ^αΧά^α'ης 
Χ9γ6μ9ψοι χόβς: ίηΐ %9ν ηύϊνμα&νύς %αΙ ίμη€ίρου. 

ΤΙ Μναϋψ £αχα%9€ί ίηΐ %ώψ βΜβΙβιινσν^Μ^ 5 

78 Μη »ίν€ί9 ΜαχΌψ Βν %9ΐμ€¥θψ^ ίηΐ %ύ9^ έάν^οίς 
ίξ αγνοίας ηραγματα ί/€ίράρ9ωτ. %αντης μίμψψίοι ηαΐ 
*7)η€ρΙάης 6 ^^ωρ ίν %φ ηροβ *^ίρηηογ9ΐ^ορα• ,,ηαϊονί^ 
έη της ηαροιμίας δύναοαι μαν&άνα%ψ %6 μη 
ηίψΒΐν %α%Όν 9ν %8ίμ9ψοψ. μηήκται Ά ίκ τσν έν \ο 
*Ρ6όω %ολοαΌόν, ος η9αων ηολΧάύ οΜας »ατ€ΰΒίϋ€* βαοί- 
λέως Λ βουλομένου αντ6$^ άναοτ^αί φοβούμενοί οΐ *Ρ6- 
ϋιοί μη ηάΧίν ηαταηέου, %ο ηροη^ίμεψόψ ίηβψ&βχξαντο. 

79 Μηϋν α γ αφ: έψος %ωτ έητα αοφύψ' %6 άηοφ&$γμα^ 
Ζμοίον τψ* μη9^ψ νηϊρ το μέτρον• 15 3. ^αίαττης ΡΙλΙο. 

74. Μ IV, 34. Ρ Π, 53: Μμ». 

V, 93. Οίρ^. VI, 71. ΟοπΙτνίαπι 
τ. «ρυ<1 ΜβΰλΓ. VII, 48. 

75. Μ IV, 34:οί. ίηβτ. 78. 

76. ΜαΙΧον — /ό«ς βιιηΐ τθγΒα 
ΡΙβΙοηίβ Τ1ΐ6•6(. 1730: βχρΠολϋο- 
ηφΐη Οτβ^οτίαβ ρβΙϋΙ 6Χ 8οΙιο1ί«βϋι 
8<ί ΡΙλΙ. 1. ο. ρ. 362 Β«υ^: ο£ 
ΜβαΐΓ. IV, 64 »>μ. ηοα. 

77. Βν Π, 47. 

78. 5αρ. 75 : δοΐιοΐΐ «ά ΡΙβΙ. ΡΙιί* 
ΙβΒ. ρ. &2 ΒβΙϋι.: Ον ΠΙ; 23. 
Ύη9(^ί^ηίί\ (βϋ^ίΐ Κίβββϋηβίαβ άβ 
Η^ρβηθίβ οηϋοηβ οοηΐτβ. ΑηβΙο** 
^Ιοηβιη θίβριιίΛη• ία ΟίΗββΙίοιΐ• Α(^ 
ϋ<«τ. βρβοίοι. ρ. 25. βα0ΐΗ»ς\ «84 
Ρΐο1οΐιι•«ιιβ Εαβι^βΙβ•: τ.. ηο\ί «4 
Βίοιτβη. VI, 54. . 

79. 8ΰλο11 «ά Ρ«ιιΐ.Ρ1ιί)6|ί.ρ.382 
Β<^.: Μ«ΜΓ. V, 90. Λροβί. XIV, 
74: ΰ£ βιιρ. Π, 18^ ΛαοΙΟΓ <ϋοϋ 
ίη ίηο6Γΐο βηΐ: Ιάη^ «1ϋ ΑΐίΐβΓ. <1θ 
00 β(λ(ιιβ1>λΐι( : Ρί4(•οό ««ΙβφΓφβϋ 

ρ06ΐ« ίη€€ΒΓΐΐ2Β, φΙβΒΙ Αρ<ΗϋθΒΐΙ8 

1, ο. «ΙΙαΙϋ: ίίβηα οολοΐΐ ίη ΑηύιοΙ 
Ρ«Ι«Ι. Τ. ΠΙ, ρ. 543. Αυβοιι. ίη 
86ρΙ. 5•ρΐ6η(. δβηίβηΐ.: «τ Μ%»^ 

ΟιίΙοΑβΗΐ οοιιίΓΑ ιιαο(θΓ«ιη ΐΑΙίάΜ 
ΑηΐΙΟΐ. ΒΙΐβΙρ II, 12: ά/Φα^άψονοί ηάψτα ^ηΐψ αχατ η^άττονίπρ' φιλονσ» 
Τξ γαρ ίίγηγ ηοίΐ μ^σουα^ψ αγαψ ηαϊ 
χαΙΧα ηάιή:α ο/<ο/Μς: «Ιββηϋΐατ ία 
βρί^τβηιιηλίβ ΟίοΜηββ £μΗ. Ι, 41 
8ΐτβ Ααύι. Ρλΐ. XIX, 206: ^ψ Λα- 
κίόαιμόρΛύς Χ§ΐΧων σοφός ος τάό* 
ί1(ξι-* Μη^ϊρ αγαψ' ηαιρΛ -ηάψτα 
ηοόςπηι »αλΜ ι α4<1 Ρϋο. Ν.Ή. νΠ, 
32,*119: πτΜ» ΜατίαΙβΜ ρτΛέ^Λστίη» 
ΜβίβΜΐΒΜ ιΜίΓΒ ϋΚϋσηί Ιασ^^ 
ΛίαΛοη•^^ <ΓΜί ρτύβοΒρία βίι» Βίϋ^ 
ρϋβ οοίμβαηΜ^σ μιτμ». ΙϊΙΙβγμ, ^ιιαβ 
9Ηηί Αομ: Νο$»β »€ ^νβΜ^νβ 
[οϋ «ιρ. Ι, 76] βΐ η%Κ%1 Μν- 

α^^ .α§ρΛ ΗΗ$ #ι«β ηύ(β€ηα9ΐ^' «ηάβ 
Μφ^ηρψ Λαρά^ίΙ/ΐί9.ηύίη\ΑΛίηιΑ 6β( 
« ΒίοογβΙο ΆύτΑΦβι «ραιΙ ΟΙβιαβαΐ. 
Λ1«3ΐ« δίτοακαι. .V, θ, 46, ρ.242ϋο. 
83τ11»;, «1 ν•ΤΓ0 Κ^βώιιιβ^ άίχιΙ ίη 
8«ΐίη ΜβηίρρβΑ, Ι>ΐί1ρΐΗΜηι οο-> 
ΙηοΜίη οιιηβη ΙίΙΙοηβ ίαίβ μη^^ψ 
αχορί Νοη• Μάγο. 8. βΜΜίίοχοιαο 
ο. 141 ΜβΓοβΓ., Μο4ϋίΓ.6 ΟβΙϋ. 
Ν«φΐΒ <}θίιΐ(;ι;6', «αί 8ο1θη£ 8θίϋ 
ίητνηίίοιιοΒΐ τίΜΐιο•Γ0 τιΑΙβηΙ: τ. 
Οίο^. £•6Κ.Ι4 63. ΟβηιβίΗιιαι 8ΐο1•. 
ΡΙοΓ. 111,72, β. Αινβη. ΧΙ,νΐΙ, 97: 
Αροΐΐίη. 8ί<1οη. €ιΐΓαι. XV, 47: Λί-^ 
«ίβΐΜ Μΐϋβ 8 Ο Ιση ^ ίίβ φάά μμμ, 
αρρτΦ^Λέ ΐΜίΜΐ; «υΙ (Ιΐβοίχιΐο, Όφζβό όγ ν^005ΐ€ εοο. ΙΕ10. εΕΝτυκίΑ π. 81 80 Νώ η€ί&ον: Ομοια τ^* &€ω ί'ηον. Ι. τ^] τψ Ι.. αΐ ΑαΒοηΐαβ ίη Ι•υι1ο 86ρΙ, διηρίβηΙ.: 
ροίΐΛ Λχβ Μίλοο Ιοϋο Α/ϋτ [Τ6Γβη(. 
ΑηιΙτ. Ι, 1, 34] «μΙτΙμτ «βϋβτ, «ΐΜβ 
φΜ ΙΜΜΜ. £ΐ ηοΜίατ φάάαβΛ, βψ• 
όΐν άγαν, £Γ<ΐΐΐί8ίϋθΓ• άβΐΐίαοβ ρΓΟ- 
ίβηιηΙ €ΐ6ΐη6ΐΐ8 Αΐβχιηά. 9Ιγοιιι. Ι, 
14, 61, ρ. 129 87!^.: ηύλη^ αϊ Χί- 
Ιωψ^ τω Αα*90αιμονΙψ άναφίρουσ^ 
το μηόϊν άγαν. Στιλάτων $\ ίρ τ£ 
π»^1 ^νρηβάτωψ Στ^ανοόήμω τω 
Τίγίάνι^ ηροςαΛΤΗ το ακόφ&ίγμα^ 
^ί^νμος 4ϊ £ολωψ$ ιιι;το άνατίθ'ψ• 
αιψ^ ωσπ9{^ άμ4λί* Κλίοβονλφ τα 
βέτρον αρ^ατονι 6( δοΗοΙΙ. «<! 
Εατίρ. ΗίρροΙ 263: ούτω το λίαρ 
ΪΙαττο9 ίπαιγω του μηδ\ν αγαψ χαΐ 
βΐ9βίτρημίν9υ ^ ηαΐ μάρτνρ»ς Ι'σονται 
ο* σοφοί 9 ι» ηον ίνος τώρ ίπτά σο- 
ψων Ι0τιν αχόφ&^γμα το βηό\ν αγαψ^ 
οπ9ρ Χίλωνι άνατί&έαϋίψ^ ως Κριτίας 
ηαίΠΜαρος \ίτ. ίηβ. 132 ΒοβοΙΙΐ.], 
•Ι ^ Σωδάβψ^ ως το Ιψ Τ^γ^ί^ 
ΐΛίγραμμα όηίοί' Ταυ τ ΧΧίγίψ 
Σω^αμος Επηρατου^ ος μ 
άνίθ-ηη^ν Μηό\ψ αγαψ^ ηαιρψ 
ηάψτα ηροςίατ ι ηαΧά [ν. βρΐ- 
{πιηιιιβ Βίοχβοίβ ΙιβοΓίίί]* ο δ\ 
θιόψραστος , ως τα Σίσυφου Χτγο- 
μ*να ηαΐ ΐίΛτ&ίως, οϊοψ μηάίν 
άγαν , μηδ^ άίχαν ΰΜαοι^ς , θβ αΐΙΟ 
τ. Μ«&1. Ρτοττ. ■. μηίί, ^η^ίνίΒ 
Βϋ€βάΛί Ηοιηβιιιβ, Οθτββ. Ο, 70, 
»1 ααβηι Ιο^αη Εοβίβΐηίαβ ρ. 1774, 
57 η4ΐ6« βοπλίΐ: σημίΙωσα$ ό\ καΐ 
οτ» οΛοτρίηων "Ομηρος *^οχα φιλην 
9αί *ξ9χ» ΐχ&αίρψιν το μη4\ψ αγαψ 
προυηοτί&ηα^ το υατ^ρον νη αλλωψ 
αχοψανθ^ίτ^ ο» ηαΐ Γ<Γο{αιτ οΜο^Ιν τ* 
ίζίνρ»ξ9, α Όμηρου ωφίλημίψο* το 
ψοΏμα. Το ό\ άμ*ίνω Ο* «2(Τ»;«α 
πάντα ^ ίγγύς ίστ* τοΰ Λιαίψ ως 
πάντων μίτ ρον α ρ * στ ο ν, θβ (]υθ 
Τ. ίηίτα: ηοηβ ηίΐ ηίβί Κιοο αιΙάΑΐη, 
βΐίβιη «1» Ηββίοθο "Έργ. 694 άΐοί: 
βίτρα ψυλάοαίο&αι' ηα^ος ό* Μ 
πασ*9 αρ$στος, ΗλβΟ άο βθΠίβηΐίΑβ 
ιοοΙΟΓβ: ρηιββηΐί&ηι «1φΐ6 βλρίβιι- 
ΐΗΐη, φΐβ6 ίη β« ίηββΐ, βΙββλαΙβΓ 
ίο ύίΜύτίβϋοηβ Κ^ηίβηίυβ βηυ- 
ΰ1β«τίΙ» φΐ«ιη ία ηοΙΙ. «4 ΟΥ II, 10 ΙλαθΑγί. Ιαια «βΪΒΓ6ΐι<1ί ιηίΐιί βπιαΐ 
8οηρΙθΓ68 , Α φΐίΒυβ ΒβηΙβηΙί• υβυΓ» 
ρβίΑ ββΐ: ηοιηίηο ΡίοιΙβηιιη •ραΑ 
ΡΙυΙ. ΟοηβοΙ «ά ΑροΙΙ €. 28, ίη 
ίηοβιϋ. 132 ΒοβολΙι.: σοφό; ό\ χαΐ 
το μηβ\ν άγαν ΐπος αϊνηααν ηιριΟ' 

αωςι £ιιΗρ. ΗίρροΙ 263. ΡΙβΙ. ΡΒί* 
ΙβΒ. ρ. 45, Ο. λτίβίοΐ. ΙΙΚιβΙοΓ. Π, 
21. ΡΙυΙ. V. 0«πιΐϋ. 6 βη.: ΡΙιοΙ. 
Ερίβΐ. 88, ρ. 132 ΜοηΙ.: τ^ ου^ άα 

ηοιίΐν} πανταχού το μηάϊν αγαρ νηο^ 
λαμβάνην χράτιστον ι φΛΐηαμΛίη ηοη 
ηΐΑ^ Γ•οί6η<1ί βυηΙ, ηοιηιη•Ι>ο Ιλ- 
ιηβη Ιοβαβ Αίρΐιβί ίη ΑηΙΙι. ΡαΙα!. 
IX, 110, Ρ•11β<Ι«θ, 'ώ. \1Ι, 683, 
Α^8ϋιί•β, ίΚ). V, 299: 6 Ι.8(ίηί8 8υΓ- 
6οί«ηΐ ΡΙβαΙ. Ροβηοΐ. Ι, 2, 29: ι>^ 
ηιηι Αοσ «μιιμι ίαιηβη οοφίαίο , Μο- 
άνβ οιηΜΙηϋ Γβόιιι, ίοκατ, ορίνιηηίη 
$( ΗοΜη. ΡΗηΐΛΛ (ΜΜΐία ηήηίηΜ βχ- 
Αί^β»/ ηβροΗιη» Λσιηίηίόιιι βχ «β; 
είο. Ρια. Βοη. βΐ Μ•1. ΠΙ, 22, 73: 
6Χ 1118 βηίιη 8«1ΐ8 8ορεΓαοβ ηί Ικΐ- 
ΙοΓ 6ΐαοβΙ, ({αβιη τβτβ υοη«(υ8 βά 
ΤβΓβιιΙ ΑιιιΙγ. 1, 1,34 (ΙίχβηΙ: μ»- 
ίβηΗα ηοη %ηαη%^ηια μοίμ, ^νία 
Β$1 ρέτυηΐ^αία, ΑίΒηβ 68ΐ, οΐ 
Εθ8ΐβ11ιίτΐ8 1. ο. ίοιίίϋβΐ, μίτρον 
αρ$οτον^ οαΐθ8 «αοΙΟΓβιη ΟβοΒα- 
Ιαηι 6886 Οβιη6ΐΗυ8 8ρυ<ί δίοΙι. 
ΡΙοΓ. III, 72 ρ6τ1ύΙ>6ΐ: οί. Μβη•- 
ρη» Λά Οίον. Ι.ΐιβΓΐ. 1, 93: Ιιίηο 
ρβηοϋβίαβ Ρ1ΐΟ€7ΐί(ΐ68 36: ηάντων 
μΙτρον αρκηον^ ΐ)η#ρ/9ασ/α» ά* άλ9'» 
γηναί : θ6ΐηορ1ιί1ιΐ8 δβηΙ. 59 ίη θΓβΗϋ 

0ρυΒ6. 86111. Ι, ρ. 10: μίτρον Ιίρ•^ 
ατον^ Χφη τ*ς των σοφών ' ψ ηη&ό" 
μτνΟΛ ηαΐ ήμίϊς ομοίως τάς του βίου 
&βραπίίας άναηανσωμίν, φίλτατ§ ημΧν 
καΐ 1*ρώταχ9 ^ΑσηληΛιάόηι Ρίπηίΐβ 
Ερίβΰ. Ερί8ΐ. ΧΙ ίη ΜατλΙοΗ ΑηβοθίΙ. 
βτ. 292: ίν τοΧς αίλο^ς το μίτροψ 
αρ»ατον^ Ιν ό\ τ β αγάπη ο το πλ*ίθ¥ 
Τχων &ίοφΜστίρος: ήίβΓΟΟίββ ίη 
ΥβΙβηη. Μθ<ϋο. 11 ρ. 171 Οτγη.: 
βίχρον αρ«στοτ, ί^Λΐν τούτο 
σοφ&ν τις ίν αηοφΟ-ίγμασιν ^ ω χρή 
ηπΘ^ομίνονς τούτο πίρας ίΛι&ίΐναι, 
Τ7 ηρώτη βίβλωι Ηοηΐ. δβπη. Ι, 
ΐ', 106: 'μ# ΐΛθά%9 %η τ€}>Μ9,Μ¥ηΙ οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ 82 6ΚΕ60Κΐυ8 €ΥΡΚΙϋ8. 81 Νέμεας ίέγβ ηαρά ηόίας βαιψα: ηαρόοόν μέτ- 
ΗΟί ταχίως η άαίμην τους ιζμαρτηηόταβ• 82 Οίηοί τά Μίλ^Οία* μη γαρ έν&άδί: ΙηΙτάτ οηον 
μη ηροςίμα ϊηίδΒΐηνν μένων τα αηδή ίηίτηΰενματα και 5 
ίίαβββλημέρα. Μίληοέοβ γαρ ηαρά Λακιδαίμονίοις δημη- 
γύρων %α\ την οίκοι τρνφην έηα$νων ηηοναβ ταύτα* 

83 Οίνος, ω ηαίδ^ς, άλη&αα* 

84 Ον&* νβται ού&* ηλίονται: έηϊ των ίξω ηάοης 
φροντίδας έοτώτων• ^^ 

85 Ούχ ίηαίνί&βίης ούδ^ ηαρά δείηνα: έηϊ των 
μηδενός άξιων* ίΐω&αα γαρ έν τοϊς δείηνοίς τον τελευτη- 
ααντα Ιηαινεϊν^ £ΐ ηαΐ φαύλος ην• 

86 Ον μη χαμαϊ ηέα^: έη) των διαΜίΡης ονδ^ν λεγον-- 
των, άλλ' έηηνγχανοντων, ηδβ τού Πλάτωνος• |5 

37 Ό κνϊψ έν χωρά* έπΙ των ταχέως βΐ€ταη$ητ όντων. 
ηνίψ γάρ &ηρ!ον ζνλοφάγον• 

38 Οϊχοί γενοίμην: έηϊ των έηφυγ$Ιν τά δεινά ευχόμενων. 1. 3ΐα^ πο^α Τ6ΓΑ 68ΐ ΙβΟΐίο. 5. άη&η ϋ, : ΙηιύΗηνυμ^ν9»9 τά 

ηαΐ Ιηιτηόα'ιματα Ρ. 8. »1 ΙιΜ χα2: 00ΐΤ6χί € Ρ. άΐη&ίΐς ^.«, 

οίνος ΛαΙ άΙηθ-ίΜ ΜλΟβΓίαβ : οι^ι^ος, « φϋα ηαί, λίχηα* κα^ αΖά^α ΤΕβΟ» 
επίαβ. 11. ονό* ίψ ταριάίίηνψ τβ€Χβ Όϊο%&Λ. VII, 24. 12. χ«ρ*• 
όίίπνοις ίάβΐη. 13. ΛαΙ ι» ί^βΐη. 15. ηά* ητΐ. δοΐιοΐ. οιη. 16. 
»»;£ Ρ, οηνίίρ ΖβηούίιΐΒ. μηαηηόώηων Γ6θΐ6 ΖβηοΒ. V, 35. €0τΗ ^βΐΜ^ιιβ βη€$, φω9 νΐίτα οϋτα- 
€Μ€ η^φιάΐ €οηβ%βΐ€τβ νβοΗαη: ίυολη. 
ΡΐΐΑΓ8. II, 379: Μ ψηοτα, Αββο ώιτί 
ίΜΜοία €αΙοιηί 8βοΙα (νϋ , ι β γ ο ογ β 
ΐΛοάϋΜ βηε/Λ^ίίε ΐ€η«τ€^ ΝαΙνταΜ-^ 
φιβ ηφΛ ραέήα€ςΗ€ ίιηρ^Λάετβ ή- 
Ι»Μ, Νβο ή^9 '^^ ^^ σβίΜίΜΐιι μ 
ϋΓφάετβ ψηίΛηάο : ΑροΙΙ 5ίαοιι• Ουτιη. 
Π, 158: ΐΜίά»€ ψϋοά ΟβοΜβ οαιι» 

Μοάίϋ ΟρΙΐΜϋ» €$Ιθ, Ιθ€056 

ά6ΐιί({αβ Ρ&ηγΑβΙβ Αΐ1ΐ6η«βί II, 37 Β: 
ηάϋας ό* Ιη Μί^αάίης €2ν»ας «νό^ύν 
άλαπΰ^ί^ Π*νόμίνος κατά μίταον ' 
νπ^ρ μίτοορ <Γ> χ^Ο^ίΜψ ^ Βοΐΐ. οίνος, 

80. Μ IV, 46: Ον III, 31. 

81. Μ IV, 45. Ρ II, 57: ΑροβΙ. 
XII, 60 : Οίοιτ. VI, 80. 

82. Ρ 1Π, 22. Μ IV, 59. Ρ Π, 
64: ΑροβΙ. XII, 84: Ζβηοΐ). V, 56. 

83. Ρ III» 23. Μ IV, 60: Μαογ. VI, 26. ΑροβΙ. XII, 95: Όίοί.νΐΙ, 
28: βΓ. ηοα. 8άΜ«€«Γ.νΐΙ,97. \ά 
ΒβηΙβηΙΐΑΐη οί. ΕρΙυρραηι οοιηίουηι 
Αΐΐΐβΐι. II, 38 Β: μ^^ύοηάς φαοΜ. 
τάλη&ή λέγην, 

84. Ρ III, 25. Μ IV, 62: Ον 
III, 45. 

85. Ρ III. 26. Μ IV, 63. Ρ II, 
67: ΑροβΙ. XIV, 3: ΖβηοΒ. V, 53. 

86. δΰΐιοϋ. ΡΙλί. ρ. 328 Ββλίκ. 
Πλάτωνος] Εαϋι/ρΚτ. 14 Ο: ^πι^ 
0νμητής γάρ «*/!«, β! φίΧί, της σης 
σοφίας ηαΐ ηροςίχω τον νουν ^ντ^^ 
ωατί οι;;|^α/ΐ•α4 ικσιίτα• ο τ* αν 

87. Μ IV, 68. Ρ II, 68: ΑροβΙ. 
XII, 100. Χ, 38 : Βίο^. VII, 25. 

88. Μ IV, 69. Ρ II, 69: ΑροβΙ. 
XII, 85: Αρρθϋά. Ργοττ. IV, 14. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ €0Β. Ι.ΕΙΟ. ΟΕΝΤϋΒΙΑ Π. 83 89 Ονί* ίΟϋΟίν οαφ ηλίόν ημ$αν ηαρτος: οΐ τών 
ηλαονην ΙηίδνμίΛντΒς %α\ α ίχουαψ άηοβάλλονοί. 

90 *0 μν&ος άηωλί%ο: ϊηΐ %ώί^ «>]ι/ ίίηγηϋΐν [«αϊ] μη 
ΙηΙ ηέρας άγοντίΛν• 

91 Ο μν&ος αηωλ^χο: %οντφ τφ λόγω χρώνταί οΐ Χέ- 5 
γοντές τι ηρος τους μη ηροςεχοντας. 

92 Ότόψ ηο\ταμϋΡ ηα^ηγονμ^νος αν%ο ^«/|βι.• 
ίηι τάψ ίη %ης η^ίρας γίγρωοΗομίηατ. κατ/όι/τιον γάρ ?ι- 
ρωφ^ €ΐς ίΐίηαμον ηρος το δίαηΒράααι , ηρ^τό τις τον ηρο^ 
ηγσυμινον , μΙ βά&ος βχβι το ύίωρ; 6 Λ ίφψ αυτό δβίξβί. \ο 

1. π149ψ] ηΐίίον [βίε] Γ,. 3. ηαΐ δοΚιοϋλβΙλ οηι. 6. ηροςίχο^τας] 
ρβΓ^Η $θλοΚΜ(<: μ4μψγτα» Λ αυτής καΐ Κρατίνος ίρ ^^α»/τ«σ* [Γη 12 
Μβίιΐ.] ηαΐ Κράη^ς ΑαβΙα [ίτ. 4 Μβΐο.]• 7. • — κβ^^οιί/ΐί^ος δϋΐΐο^ 
ΙΐΜΐλ οιη. : 8ΐιιιΙ γβΓΐ)« Ρΐβίοοίβ. 89. Ρ II, 73. Αροβί. XIV, 22: 
€ί. ΜβΰβΓ. ΥΙ, 53. £•! Η68ίο<1ΐ 
"Εργ^ 40, πικίβ 8(ο1>Μΐυ ίη ΡΙοηΙ. 
Χ, 11 τβοβρίΐ. ΑιΙλίΒοβηιιιΐ Ρ1•(. 
Ββίρ. V, 466 €: άλλα μ4ρνοι ... 
γρωοίτη* τον Ή^ίοόον^ οτ* τω ο^^* 
ηψ Ούψος λίγ^η πλίον ίΐραί ηως »μ$ίηί 
παντός ί ΙΚο €λιτ808ΐ ΟμΟ. Χ ΥΠ, 
ρ. 250^ ΜοΓ. : ο άί Ήαίο^ος παΐ 
ηλίορ ϊΙψαΛ τον ηαψτος φηα^ το ημ^αυ 
τάς ίκ νου ηλ^όΨίχτίΐρ βλίίβας οίμα^ 
«αϊ Κημίας 2θ74ςομ#9ος : ΑβΠβη. βρυά 
5αί£ΐ. 8. ήμίοί^ι Εα8ΐιιύι. «ά Ηοη. 
Οά. />, 322, ρ. 1822, 45: τβ Λ 

ημίϋν άρηης άηλον^&ς ί^ί&ψ οΰ 
γαρ α» μ^τροΡτο Ματ* αΧαθ^ηϋ^ψ αχρ^ 
β^ζ ϊ?'^ί• '^ο*οντοψ άί τ» ϊοως χαΐ 
τό, ί,αιο πλίον ήμισυ πα^ός, ηαρ 
ΉαΜωι λΐίβ ίη βηη. •ι1 Οίο^. Π, 
97 αΙΙηΙΙ Κββρβχϋ ίυάίοβ δοΙιοΚβ- 
8Ι« δορίι. Οβά. €ο1. 1211: οαης του 
ηλέ•Ψ•ς μίρονς Χρ^ζίΛ του μηρίου 
ηαρίΐς Ζω*ιν, οχαιοσνναν φυλάύαωψ 
*Εψ ίμοί χατάόηλος ^οταα ίάβίπ ία 
ΟίοβΓοηβιη ΰβ^βΓβ τίθβΙοΓ, Ρβηά. 
ΥΙ, 3 1ΐ8«ο θίοβηΐβσι : ο ΌΐϋψΛίηοτ'^ 
ίαΐ€9, ηοη %ΐίΐΜρ%ιηί Κοιλλμμ, φΜΐη 
ΛΜηηηΛ ΌβϋΗ^ ήί ρατήιηοηία : υ1>ί 

Τ.£βΠΐ1ΐ8Γ€ΐίυ8. 

90. 8ΰΙιο]1. 84ΐΡΐ8ΐοη.'ηΐ€Α6(.164 
Ο, 361 Ββΐϋί. 

91. 8€]ιου. «ά ΡΙαΙ. ΡΙιΟβΒ. 14 Ε, 
382 Ββΐιΐί. €οη«τ8ποιιι ββΐ ό μ ϋ* 
&ος ίσοί&η, ψιοά ΡΙαΙ. Κβιρ. Χ, 
621 Β €αιιι ΐιθ8ΐΓθ ΰοηίαηχίΐ: ηαΐ 
ούτος ω Γλανηων μν&ος Ιού&η ηαΐ ονκ άηωληο, ηαΐ ημάς αν σ^ίσίαρ, 
αν π9$&ωμί0η αυτψ ^ ΐιΒί 8€ΐιοΙί« 
422 Ββΐ&λ.: τοΙς μίν ούν πολλοίς 
προςτι^4ψαί τοΤς μυ0οις Ι&ος ην^ 
οτ« μν&ος άηώλ»το^ ά*»*9ν>αΛ /9ο ν- 
1ο/ι^ΐΌ«ς ως Ιίρα οΐ μυΟ-ο^ λί/ουα$ 
μη ζψτα^ ααΐ αμα ί^ξή&ησαψ ηαΛ 
ου» ίΐαΐν. Πλάτων ό^ τουναντίον 
πανταχού αωζίο&αί τ< »αΙ σωζην 
φηοΐ τονς μΰ&ους τους παρ' αντψ, 
μάλα γ9 Μ«όι<ος. 

92. 8ο1ιοϋ. «θ Ρΐ8ΐ. Ι1ΐ6•βΙ. 200 
£, ρ. 366 ΒβΙίΙί.: Μ86ΑΓ. II, 64. 
Αρ08ΐ Ι γ, 49 : Η687εΙΐ. 8. αυνο ό*ϋη : 
παροιμία ϊ^ω τον Ιηιλογον λ*γομίνη^ 

ίς μνημο99ΐ'η καΐ Πλάτων^ ({086 
ΐ6ΠΐΙΐ8Γ(1ίυ8 8ηη. 8<1 δυίθ. β. αι'το 
βίβ Γββη^βηάλ «880 ΰβη86(: παροι- 
μία ΙηΙ του ΓτβΙ των] λόγου λ*γο^ 
μίνη «τΛ. ; δΐΐι<1. 8. αι;το <Γ</{«« : ηαρο«- 
μία, ίΧλίίηα το Ι'ργον, Οθ€ϋθΓ6 

δοΐιοΐ. Ρ1α(. •ά Ηίρρ. Μ•ίθΓ. 393 
ΒβΙϋ^. άί8ρυ(8ΐίοη6 ρΓΟτβΓύίοηι ίΙ- 
1α8ΐτ8ΐ : παροιμία , αι/το όίίΖί ι^ 
ΙπΙ των άηιοτονντων τιμή γινία&αι, 
μίμνηται ά* αυτής χα* Κρατίνος ίν 
Πυλαία [Α*. IX Μβίη.] χαϊ Πλάτων 
Ιν θίαιτήτφ χαΐ ^»ταίϊ^α [Ηίρρ. 
Μμογ. 288 Β], ηαί ίστίν, ο τίν 
Αοτα/ιο)* Μαΰ-ηγούμίνος χαΐ 
τον πόρον Ι^ητών, «ιιτο ιί#ί- 
ζ*$, των γαρ παροιμιών αΐ μ\ν ηαθ•* 
αύτάς λίγονται^ α» ό^ ί^Ι λόγων 
οαφηνί^ονται, μίμνητα^ ό\ αυτής ηαΐ 
:εοφοΜλής ίν Αημνίαις [ίτ. 352 1)ίη<1.1 
οΐ'τ«»ς* Ταχν ο αυτό ο^ίξη τουρ^ 

6* Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 84 οκεβοκιυδ ογρκιυδ. 93 "Οοτράπου ηερίοτροφη: ίηϊ %άν ά$α τάχους εΙς 
φυγην ορμύντων , η έηϊ τών %ύμ9%αβ6뻥• 

94 Ον ηολεμορ άγγέλλας: ίηϊ τών άγα&ά άγγελ- 
λόντωψ• 

Π. 5 

95 Πολλά μεταΐν πυλίκος ηαϊ χ€ίλ€ος: έηϊ τών €ΐς χρόνορ μα%ρον γ€ίηα£θ&αι βίίλλορτων• 6. μηαΐν πίλίί ΖβηοΒίαβ. χ^Ιλίος αχ^οι/ ΐθβηι, ΑΙΡ. ^ον» ώς Ιγω^ ααφύς. Ρίβηβ ΑπβΙ. 
Ιι^βίβΙ. 375 ρΓοτβΓΜυιη βχΙιίΒβΙ: 
Ίονμοναύ ηνρ κατάσβεσης \ §. τοι»ρ- 
γον τάχ* αΰτο όιί^α ι β ΙιΑίίηίβ δΰΐΐοΐ- 
Ιυβ «θ διιί(ΐΑΐη οί(λνϋ Ρ1«αΙ. Τήη. 
1,2,10: ϊά ϋα €9$€ ^ «Ι 0Τ€Λα9, ι-β» 
Ηϋ αηοίοτύΐηώΛο: ΤβΓβηΙ Ενηυοίι. 
ΙΥ, 4, 37: φάά Μ οτ€άαηί? τβ$ 
•οΜ ίηΛοαί: ςαϊΒυβ «ΙάβΓβ ρΐβοβΐ 
]6ύιαί1ίαιιι ΑβίΓοη. II, 130: ψΜα /ϋβ« 
[τ. 1. : ίρβί Γββ] ορσήίοϋί^ί ροΛάν»- 
Μ§ε βάβηφιβ: λολ (χΑΐΑοΙ&βπιβ ία 
Μ«Γ0. Αηίοη. XI, 15. ΒοίΜοηλθαβ 
Λά ΝίΰβΙ. Ευβ[6α. Τ. II, ρ. 362 βσ. 
8ΐιρρ6(1ί(Αη(. δίιηίΐίλ Τουρΐυβ «ά 
8ιιΐ(1. 1. 6. οοΐΐβ^^ΐ: ΡΜΙοβΙτ. ΑροΙΙ 
Τχωι. ν.^ V, 30, ρ. 213 01. : αυτά, 

ίΐτϋρ, αυτά άηλώσι*, ηαΐ μηύ\ν 
}μον άίον. ΡΙυΐΑΓοΙι. Ροιηρβί. 23: 
ί^ηλωοί ό* αντά τά ποάγ ματα 
μιτ οΑίχον χρόνον: Εΐιηρ. ΒαοοΙι. 
976: α ντο σήμανα, Η»θΐ6ηυ8 
Τοαρίιιβ. Α1ί« ρηβΐιβηΐ ΥιιΙβΙ&βιίΑβ- 
ηυβ ίη Ειιηρ. ΡΗοβη. 626, Ηβίη- 
άοΓβυβ Αά ΡΐΑΐ. ΡτοΐΑ^;. ρ. 329. Β, 
ίηίρρ. Αη8(Α6η6ΐί ρ. 302 Βοίββ.: 
<}αοΓθΐη οορΪΑβ ΒβΓη1ι•Ηίυ8 «αχί( 
ΆάόίΧο ΑββΰΙιίιιίβ Ιοοο, ο. ΤιοιαγοΙι. 
$.40 ρ. 6: «ς αι/το Χβίί^^ν, ία φΐο 
6θ<ϋ6υηι Ιΐΐίί τοι'ιίγον , Αΐίί το πρά- 
γμα ίηΙβΓροΐΑΓαιιΙ. 

93. δόλου. ΡΙ«(. 413 ΒβΙίΙ.: Μ 
IV, 70: ΌΊοζ. VI, 95: &<ί<1. 8ιιί<1«Β: 
παροιμία Ιηϊ τ&ν ταχίως τ» ηο^^^νν- 
των Χίγομίνη, Ευνάηιος [ίτ. 47, <16 
(|υο βί. ΒβΓοΙλΑΓάίαηι «<ί η. Ι] * βίς- 
η»ρ οστράϋου μ^ταπίσ^ντος ^η* το 
βίλτ^οψ ίχώρησέ *Ρώμαίο»ς• ϋβαΓρΑΐ 

Οίο €11178081. ΟΓ.Χν, 45511.: κάρ- 
ταν&α η^η ^ φαοΐν^ οστράχον μίτα^ πξοόντος αααν γίγνίτα* τσνψαψτίύψ 
τύν ποότίρορ. 

94. 5£ΐιο11.ΡΐΑΐ.Ρ1ι««άΓ.315Β€ΐ^1(.: 
Αροβί. XIV, 20. ΡΙαΙ. Ρ1ι«6αΓ.242 
Β: 61. 1^699. III, 702 Β: συ πόλ^^^ 
μοψ γί ίπαγγίλΧ9ίς, ω Κλπνία• αΛΛ' 
Λ ΗτΧ.: ΛάώΙ ^λΜώμ ΙοΙΙαιιιιιιι 
Ερίβΐ. Χη ίηίΐ. : ή μ^ν ηαραμία φη- 
αΐν, συ ηόΧ*μον άγγίΙΙί^ς^ ίγω 4% 

σον άγγ*11ας ΙλΑψχ 8θϋ. ΑπΒίορΙΐ. 
ΡΙυΙ. 268, ιιΒί οΐιοπιβ ίΙ« 1ο<ιυίΐιΐΓ 
«θ βαηι, <ιαί Ρΐαϋ «άτβιιΐιιαι ααη- 
οίΑΤβΤΑΐ: « χρυσον «γγίίλας ίηώψ^ 
αως φής; υΒί Τ. Ηβιιΐ8ΐβΓΐιιΐ8Ϊαιη. 

95. ^ III, 38. Μ IV, 79. Ρ II. 
74 : Μαοαγ. VII, 31 . ΑροβΙ. XIV, 90 : 
ΖβοοΒ. V, 71: «<1<1. ΡββΙ. 8. ιηα- 
ηνιη 6ΐ ηιβηΐηηι 149 ΜαβΙΙ.: α» α* 
«νιη βΙ «ι»«ιιΙ«Μ μτοσσΗηίηη €$1 
σχ Οτασοο <<ιμΙιμι, φ»οά βιί ησΧΙά 
μηαΐύ ηέ맧 ηύλ^ησς ηαΐ χ*ίλίος 
αηρου. ΟοΛοΚαηίσιη νίΙί< «βτβι•- 
ΙβΜ ^«Μΐβιι• αιι^ΜΤ «ίοΜ••» ρταΛΐΙβησΛ9, 
Αχ%ί σητατίε: ηοη σηίΜ σί (λ» βΜβ 
«ΟΜΜ» οΜίΐΜ» . . . : «1 φΐβιη Ιοοαιη 
τ. Μαβηβηιηι ρ. 384. ΑηΙβ οου- 
1θ8 ρΓΟτβΓύίυιη ΐΜΒηβηιηΙ ΑηΐίρΙιβ- 
ηββ ίη Στρατιωτί^: τ. Αϋίβη. III, 
104 Α: ηαί γάρ την τράταζαν άρ- 
ηάαα* ΚπμΙνην αν τ»ς προςίλ&ών 
αλλ* οταΐ' την ϊν&ίΟΛ» ^Εντος ηόη 
τύν οάόντων τύγχανες ΛοτΜηα^ς, 
Τοΰτ ίν άσφαλίΐ νόμιζί τών υπαρ- 
χόντων /ιόΐΌ!»: ΡΙιίΙοβίΓ. ΕρίβΙ. 22: 
μηόίν ΓστΜ σοι μηαΐύ της γης παΐ 
του ποάος, δ€ΐΐθ1ί8βΙ« Αροϋ. ΚΙΐΟ«1, 
Ι, 188 ίτιί τύν ηαρά προς^οπίαν τ« 
αραττοντων ρνοτ6Γΐ^ίαιΐΐ άίϋϊ 8θ1βΓ6 
Α<1ηοΙβΙ: τ. ΑροβΙοΙίυΒ. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ €00. 1.ΕΙΟ. ΟΕΝΤυΚΙΑ Π. ΠΙ. 85 96 Πολλοί αε μίοηαουαίρ, αν σαντόν ψίλ^ς: τσνιό 
φαοί Ννμφας η^ς Νάρκιοοοψ εΐηβΐρ, άηοβλέηοντα %1ς 
^ντν^ ««ι %ηρ οΐΜίαρ ηο&ονρτα μορφην. 

97 ΙΤρο τής ψίηης έγκωμιορ (τίβ#^; ίη) τώρ ηρολαμ-- 
βαροψτων τα ηράγματα» 5 

98 ΠαΘ-ωρ δέ τε ρηηίος ίγρω. 

99 Πολλώρ ίγά δ-^ηρίων άηηηοα ψόφους* 

100 Πβρίη οοφίηρ (λάχε ν: ίηαί^ οΐ ηέρψες ηολλάς 
τέχνας έηι%ν^ΰ^νονοι• 

\ ΙΤάρ&* ύηο μίας Μνιαονος: έηϊ τών μίψ ίίη^ χα- 10 

ταΰέΜαοθ-έρτωρ. 
2 Πορηρά χα%ά τρυγόνα ψάλλεις: ίηϊ τώρ έττιηό- 

νως ζώντων. 2. τβς Ννμφας δυίθλβ. τον Νά^Λίαοον ίιίβηι β( ΒΥ. 3, την 
ηηγην ΒΥ, τας πηγάς 8τΐίΐ1•8. 4. «<^<«ς $γηώμ$ον Ρ, 7. δοΓίΟβ 

θ•(^9, 8. η*νία ό% ϋοφίαν ^λαχΐ Ώ\, 10. πάνθ•* ύηο μίαν Μνηο" 

Ψ09 ΓβοΙβ Κ 8ΐΜ(|ΐΐ6. ^ 12. Μ τώ9 μοχ&ηι^ς η«1 ί, ξύντωψ• ηαϊ γαρ ^ 
τρνχωτ Ιηαβάν ικι^ψ, τόη μάλισνα ^άλλη 9νάά»Λ. 96. Ρ III, 42. Μ IV, 81. Ρ 11,76: 
Μ&€«Γ. VII, 26. ΑροΒί. XV, 5. 
Τβΐί^πυΚ £β884ΐι1χ 06 Ιιίηο άίβΒβΓί. 

ρ. 7 Μ}• β( Μ^ί€8θ1βΓ άο ΕοΙίΟ I1^II1- 

ρΐι» άΐΒββτΙ. ρ. 13. 

97. Ρ III, 48. Μ IV, 83: ϋΥ 
ΐυ, 62. 

98. Ον Ι, 61: ββΐ Ηβηιοάί'Έργ. 
216, οΒί ΜοβεΚοραΙαβ βίβ (Ιβ βο 
ιϋβραΐΑΐ : τοντέατι , άίχην άονς ίπί 
τ^ νβρη^ ^νω ήλΙ*»ρ καίτοι τ^ νβρις, 
Ανχίηα γαρ τρ^χη αμα^ ήγουν ακο- 
^ιοι/^(^, ορχος ταϊς ^*««<ς, ηγοιινταΐς 
*ρίθ*σ* ταΐς οι/χ ορ^δς όίό σκασμέ- 
νους : δοΗοΙία «ά Ριηά. Ιβΐΐιηι. 1, 56 : 
ό ΧρυοΑΛΛος *μφαίναν φηοΐν, ώς 
*αΙ χρότίρον μίν ανψίτώς ίγχ^ρ^- 
σ«»ια, ως μη ησψβυν*χ.οι^ ^ »<ιΙ χαια 
χήψ ϋάΰ-οόον ήίίψαΪΛβμ^ΨΟΨ ιά Ηα&* 
Ηΐντόν' τοΰτο ονν ψησίρ' ο ηαθ^ν 
ηαΐ τψ ψψ ηρομα0ης γίψιτα^^ Άλ^ 
ημάν* Π§%ρά το» μα&ήοίος άρχα, 
παΐ"Ομηρος [Ήσ^οιΤοςάβΒβίΜΐ]; Πα* 
Οω» όί Ί{ νηπιος ίγψω, ΑΗΐΐάίΐΑο^ 
μΙτ^Ι. Α^ηη. 147, α( ίΜ 8ο1ιο1ί8 
ηοΐΑοΙ : οΓ. Ζβιιοί). II, 14. ΑροβΙ. 
XV, 67. 

99. Ρ ΙΠι 51. Μ V, 3: ΜβοβΓ. VII, 23. Αρο8ΐ. XV, 14: Οίο&βη. 
VII, 92. 

100. Ρ ΠΙ, 53. Μ IV, 87. Ρ Ι, 
100: ΒΥ 111,59. 

1. Μ IV, 82. Ρ II, 77: Αροβΐ, 
ΧΓΥ, 49: Αρρβηά. Ργοττ. IV, 52: 
Α(ί(1. δίβρίΐ. Β^ΖληΙ. 8. Μύκονος ι μία 
τών Κυκλάόων, άπο Μνηόνου του 
ΑΐνΙου τον Καρύστου καΐ *Ρνους της 
Ζάρηπος [βΟΓ. τοΰ *ΑνΙου του της 
'Ροίονς χαΐ 2^ηκος τοΰ Καρύατου 
οναα Ολίβο &ά ΡΑΐϋιβη. Νλητ. Ι, 
\Υ«886ΐίη9ίο «α Οίοά. V, 62. Μβί- 
ηβΐκίο ΑοαΙ Αίθζ. 17]. θουκυόΐά^ς 
γ [29] «α^ Στράβων Ι [ρ. 48)1* Μν- 
Λονος ό ' ίατίν ίφ* [Γ6θ1β δίταοο ΰφ*] 
§ μνθ•*νονται ηίϊσ&α^ τών γιγάντων 
τονς νγαίροτάτονς νφ* Ήραηλίους 
ηαταλν&ίντας ^ αφ* ων η ηαρο^μία 
Πάντα νπο μίαν Μνκονοψ^ 
ΙηΙ ιών νηο μίαν γραφην [ίπ^γραφήν 
1ί1)ΐί ηοηηυϋί 8ΐΓ«1>Οΐΐί8] άγαγοντων 
τα άψρημένα τ^ φυσπ• ΚαΙ τους 
φαλακροί/ς βέ »♦»*« Μν*ονΙους «α- 
λονσ»9 αηο τοΰ το ηά&ος τοντο ίΛ*- 
χωρ^άζαν τη νήαψ• 

2. Μ 1Υ; 84. Ρ II, 79: Αρο•1. 
XV, 9: ϋίαβ. VII, 71 : €£. ίηίτ. 12- οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ 86 ΟΚΕΟΟΕίυδ ΟΎΡΒΙϋδ. 

3 Πολύηοίος ομοιότης: ηρος τονς έξομοίούντας 
έαντονς• 

4 Πάντα %άΧων ίφέντίς* η ο^ίοαντΒς: \1ηϊ τών 
ηάοΐ] ηρο&υμίοί χρωμένων. ηαρ^ηταί ί^ άηο τώρ τά σχοι-- 
ψΐα ί} τά ϋρμΒνα χαΧώντωρ ναυτών. 5 

Ρ. 

5 *Ραίαμάν&υΦς κριοίς: η 9ικαίοτάτη• 

6 *Ρ6δον ηαρ^λ&ων μ^ηχετί ζητ9ί πάλίν: ίηΐ των 
Ηνίαίνόντων τινάς. 

^ ^Ροίον ανεμώντ/ ου]τ%ρίν€ίς: Ιηϊ των τά όι^ό/ιβιοΕ 10 
ανμβαλλόντων^ 

8 ^Ρ69α μ ΒΪρηκας: άντΙ τού* ίμοί τά ηαρά σον «/ρΐ7- 

μένα ροία έατ/ν. 

Σ. 

9 Στ^ηινον γεροντίον : ίη\ τών άοΘ^ενων» 15 

10 Συν τω &εω ηάς καΐ γβλφ κώΛύρίται: αντί τού* 
&ίθύ βουλομένου χαΐ τά χαηά με&ιαταταί εΙς τέρψίρ. 

Τ. 

11 Τυφλοτβρος άοηάλαχος: Μ τών παντελώς ηεηψ- 
ρω μίνων. 20 2. οϊς βονΧονται^ Ίη 6ηβ Οβ «({(Ιίί 3. η] Ιπιτίίραψχίς ζ Κίνή^ 
σαΐ'Τίς ^ θ(ίσαντ{ζ : παροιμία 8ε1λθ11β8ΐ68. 5. ^ '*'" ^^μινα"] τωρ αρμάτων 
ι^: Τ. ΑροβΙοΙίυβ. ψαυτών] αντών ία, 8. ΕχρϋοΑίίοηβιιι 8(1 ρτονβΓ•- 
Ιιίυιη ^όόα μ* ίϊρηκας, άβ ςυο Υ. ίηίΓ. 8, ΓβίβΓβΠΜΐη 6886 ΒΰΓΟίκΗίαβ 
8(1 §υί(1. 8. ροάον (Ιοουίΐ. 12. ηαρά οον] ταρί αου 00(1. ΥβηβΙοβ ΑηβΙο• 
ρΙιβηίΒ, νΛΟ σον 6(1ί((. : ουιη θΓ6£;οηο ο. Κ&τβηηββ οοηββηΐίΐ. ί3,*Αρ*ατο^ 
φ άψη ς ίη 6η6 Ρ «(1(111. 15. σηηιψον] εοιτηρίιιηι 681 6Χ στύπηίνο*: τ. 
00(1. οηΙΙ. β(1 ΑρρβηιΙ. 1. ο. 16. £('ν Μ. 

3. Μ IV, 85. Ρ II, 80: Μβοαγ. Ικη«1ίυ8 ία £ο(βη6ηί ΡΡ. ΑροβΙ. 
VII, 28. ΑροΒί. XV, 16: Όίοβ. νΐϊ, Τ. II, ρ. 114. 

73. αοιη. ΑΙοχμκΙγ. Ρ>β(ΐ89. III, 5. Ρ III, 59: ΌΥ III, 74. 

11, 80, ^ρ. 110 δ^ΙΒ.: ι^ννΐ άί ον» 6. Ρ III, 60. Ρ Π, 85: Αροβλ. 

οΐό* οΛως σνμμίταβάλλοψται τοις XV, 73: Οίθ§;6η. VIII, 2. ΡϋΜ. 

τοηοις καΐ τά οχήματα καΐ τονς δ^Γ. 86η(. 690: ςναβ άββοηΐ€Τίί, ιμ 

τρόπους , ηα&άτϊίρ καΐ τονς ηοίΙι;?ιο- ίΙϋΤΗΐη ^ηα^τοίητ το»α. 

ύας τανς ηέτραις φασίρ ίξομοιουμέ- 7. Ρ II, 83: ΜβΟΑΓ. VII, 54. 

ΐΌΐ/ς, αϊςαψ νιροςομιλώαιψ, τοιοντονς ΑροβΙ. XV, 71: Όϊο^. VIII, 1. 

φαίψΐϋΟαι χαΐ την χροιάνι ΑΛβη. 8. Ρ 11,84: Αρθ8ΐ.Χν, 72: δϋί- 

VII, 316 Ε 8(1. (1α8. £8( ΑτιβΙ. Ναύ. 910, ίη οα- 

4. δοΐιοΐΐ μ1 ΡΙβί. δίβ^τρίι. 466 ίυ8 Ιοοί βχρί&ηλϋοηοιη ^ι1(6^ρ^6(68 
ΒβΙ(Ι(.: Ρ ΠΙ, 55. Μ V, 5: Μβοη βηιοοί ββαβοι (τιι&6 Ιιίο Ιβ^^ηΙΟΓ 
II. 15. V, 5. VII, 1. ΑροβΙ. XIV, ρΓοροηαηΙ. 

32: Ζβηοΐ). V, 62. Πάντα ηάλφρ 9. Ρ 11,86: ΑροβΙ. XV, 87: Αρ- 

^ναίβίίας άναοποαιτης ΡΙΐίΙο ιΐΐχίΐ ρβίκΐ. Ργοψυ. IV, 69. 

<1β ΑίΓίοϋΙΙ. 327, (1θ νίΠΙ. 571, 5 10. Μΐν,52,υ1)ίν. βηηοΙβΙίοηβΐΜ. 

Τ. II Μ«ηβ;.ϊ ηάνχα κάλίορ ΜΡΐΙν 11. ϋν III, 79. οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ €00. £ΕΙΟ. (ΈΝΤυΚΙΑ ΠΙ. 87 12 Τ^νγοψος Ιαλίοτ^ρος: ίηαάη αΐ χ^γύψ^ς ου μο- 
ψον τώ ϋτ6μα%$, άλλα καΐ τοΙς οηίαΘ-ίοίς μίρ^οιν ηγούοί. 

13 Τί&ωψον γ^ρας: ίηΐ 'ίώψ ηολνχρονίθ)ν* 

14 Τα ς ίν $άου τρίαπάάας: τιμάται Λ ^ ιρίαΜας έρ 
α9συ Λα »*/ν *Εηάττ^ν. ηάϊ γαρ *^ί&ι^ψά χαΐ "^ρτίμις ηαΐ 5 
^Εηάτη %ν ιΊναι 9ο%οΰαί. 

1^ 7^0 1^ Μίίον ηλού%ον %αΙ ΚροΙοον: Ιηϊτώννη^ρ^ 
βοί^%ώς ηλουτονντην. 

16 Τροχός τα άν^ρώηινα: ί}τοί ^νμ^τάβολα. 

17 Τ'νφλος %ά % Λτα τον τ β νουν τά % ο μ ματ «7. 10 1. αί] ο» ΙΡ. 3. Τι^πΛνοΌ Γ., τΑ^Μΐ'ος Ρ. 4. Λ\ Ρ οη. ΐ- τβ] χαΐ 12. ΡΙΙ,88:Μίο«Γ.ν,49.νΠΙ.59. 
Αροβί. XVII, 75: ΖβηοΒ. VI, 8. 
•ΕοβίλΟι. «1 Ηοη. II /, 377, ρ. 75 1 , 
13: ΐστί ό\ τ^νζην το ηολνίογίϊψ ^ 
ηοΐνφωνίίν' #5 οί χμί Τ(^ν/ων, ην η 
παροιμία ίπΐ σκωμματι των ηολνίο^ 
γο{'ΤΐΜ9 παραΙαμβάπΑ , λαλιατίρους 
τρυγόνων ηαλονσαι Οεπί. 8(τοΐηΐη. Ι, 
3, 22, ρ. 120 δ^ΙΙ».: ύμφί την ^ι«- 
»^ί9 των ονομάτων ... τον ηάντα 
πονονμΛνο^ βίον ^ τρν/όνων άναφαί' 
νοντοΛ λαλίστ*ροι : Αίοίρΐι. £ρί8ΐ. III, 
29: μαηά^α της γλώαοης *αΙ λαΧί- 
οτίΐ^οςτρίγονοςι αύί οί. ννΑ§;ΐΙβΠΐ8.«τ 
^Αΐζίαβ. 

13. Ρ11,β9: Μ•6«τ.νΐΙΙ,36. Αροβί. 
ΧνΐΙ,2: 8αί<!. ΡΙιοΙίυβ : οί. Ζβηού.νΐ, 
18. Αρρ. Ργοτ?. IV, 68. ΠιΠοπί- 
άβ» ΡοΙί. III, 18: νυ^Ι ό^ Κρόνου 
ηαΐ Τίθ-ωνον ηαηπίηίτιαηπος νίνό^ 
μμηΟΛΙ ΗοΓβΙ. ΟβΓΟΙ. II, 16, 30: 
Ιοηαα Τ^ΛοηινΜ πάηυΛί ιβηβΓίιι» : υ1)ί 
τ. ιηΙβΓρρ. 

14. Ρ Π, 90: Μα€8γ. 1,61. Αροβί. 
Χνΐ, 63: Βίο^. νΐίΐ, 39. 

15. Ρ Π, 91. Αροβί. ΧΥ1Ι, 61: 
Μλον. νΐυ, 45. Οίοββιι. VIII, 53. 
ΕυββΒ. «ρικί 5ΐο1>. ΡΙογ. Χ, 36: 
τΦ9 ό\ «μΙ ΙπιΘ^υμίοντα ικ^οςκτι/οα*» 
οβαι χαΐ ηΧηΟώρην μηύίΛοτι του 
τοΛοντου λαμβάνοντα %αί ίΐ Μίόου 
πλαν^έο* μΐίλίον^ ηΐνηηεα παλίω , *αί 
"Ιρον^ ηψ ί»ίίνος ίΐ άνάγΗης *1χ*, 
ψνχήν η*χτησ^αΛ: ΡΙΐιίΑτεΙι. ϋ)Μ). 

'^Χνί, 22: «φ' ονν ^νγίνίατίψο^ ψνχήν ην ο Μίόου η>1ο0τος της *Αρκη%ίβου 
η9νίας\ 

16. Ρ II, 92: ΜβοΑΓ. VIII, 58. 
ΑροβΙ. XVII. 77: ΑρρβίΜΐ. Ργοττ. 
IV, 100: οί. Αροβί Χ, 81. δίιηΐ- 
Ιίβ 1μ6ο βυηΐο: Α^βροΙυβ Οβο.Αά- 
οιοη. 11 ίη Ββοάυη Ιιηρ. όπβηΙ. 
Τ. Ι, 129: ανηλός τ«ς τ&ν άνΟ^ρ^ηΙ- 
ψων ηίρί,τρίχη πραγμάτων^ μ^Ι^Ιοτα 
άλλως φίρων αυτά χαΐ π^ριφίρων : 
ΒββίΗαβ λραά ΒΑη<1ιιηιιηι 1. ο. 148 
£: ΖσΘ-ί τίπνον ίμον^ ως οΰά\ν ο 
βίος οιιτρς «/» το ατάαιμον^ οι•(Ι^ιτ 
το βΙβοΛΟψ η άμίτάβλητον' αλίοτί 
γάρ άλλως άμίίβη τά πράγματα χαΐ 
τροχού όίχην χυλ^μίνον τά μ^ν ανω 
φίρηα* κάτω^ τά όϊ χάτω φίρίτα^ 
ανω : Ηΐρροΰηΐ. ΕρίβΙ. 20, ρ. 806 
ΚΐΙβΙΐΙΙ. : Ψονθ-Μίη γαρ αυτάρκης 
νΊΐη\ίχίν η των Ινμιιάντων μημ^^ή^ 
οΐίίι^η^ τροπβσ^ν Ιμηίπτουοα ^ αιφνί- 
ό^ον τροχηλααΐην ηαντοίην ίννοίοναα : 
λΐίλ Βοίββοηηβάιιβ &ι1 ΟοηβΙβηΙ. Μβ•^ 
ΙΙΑ88. III, 1, Τ. II, ρ. 413 εοϋβηΐ. 

17. Ρ. Π, 93: ΑροβΙ. XVII, 80: 
8αί<1&β. ΌΊτϋ ΤίΓββίΑΐη οΒίαΓχβιιβ 
Οβθίρυβ ίη δορίιοείΐβ ΟβίΙ. Τ^γ. 
371. Εψί άα τοΓβα Οοηββ «ά 
Ηβϋοά. IV, 18: ΗβΓιοθοηιβ βηίιη 
βοπρβίΐ: αυνίχν&ην τοίς ίίρημίνοις 
χαί νφ πλίον η οφ&αλμω τοις νίοις 
ίΛΐΰαχρνοας, ηαΐ όσον ^χίίνονς μ\ν 
ίλάνθ^ανίν : 8<1(ίο ΡΙιίΙοηβιη ιΐβ νίν- 
ΙαΙΙ. Τ. II, 549, 5 Μβα^;.: τυφλωτ-- 
ΤΜ γάρ ο άνΟ-ρώαΗος νους ηρος την 
του ανμφίροντος ο^τως αΧο&ηα^ν, οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ 88 ΟΒΕΟΟΚΙϋδ €ΥΡίαϋδ. Ψηλότατων• 

Τ. 

19 'Τηερον ηεριανροφιη: ίηϊ τώρ *α αυτά ηοίούρτων 
ηοΧλάηις ηαΐ μ^ηίϊν άνυοντων ' η ίηΐ τών ταχέως %ί ηρατ- 5 
τόντων, 

20 *Τηίρον γυμνότερος. 

21 *Τηϊρ τον %ατάΧογον: Ιη\ των γεγηραχοτων. 
'Τηόχαληον το χρναΐον: έηΐ των κΒηίβ9ΐ]λ€νμέηωρ• 
*Τη^ρ όνου οχιάς: έηϊ των μηδενός αξίων* 10 

Φ. 
Φρύξ άνηρ πληγείς άμείνων ηαΐ ίίαηονεοτε^ 
ρος: νω&ροί γαρ δοηοϋοιν οΐ Φρνγες οίπεται. 

25 Φρούδου γαρ ηδη του ιαα%ού μείων λόγος* 

26 Φρουράς αδων: ίηΐ των άγρυηνούντων* 15 22 
23 

24 1. αιττον 8θ1ιθ1ί88(β. 2. άί^λοτάτων] όιλοτά Ι». Χάόϊί 8ΰ1ΐθΚΜ(«: 
μίμψητα^ ταύτης *^4 οίστοψάνη ς ΒαβυλωνΙοις-, (τ, 22 ΡηΙζβΰΙΐ. 4. 
ιαριατοφη Ρ. 9I0ιοΓ^^ω^] πονόντωρ £. 5. ηολλαΜίς κτλ. Ρ Οίη. η 
^πΠηαΙ ΙπΙ Ε. 8ο1ΐθ1ιν(Α λάάίΐ: μίμψητα* όΐ αεντής Φιλήμων ίν'Ήρωσι 
[Τ. IV, ρ. 1 1 Μ6ίη.] χαΐ ^νταν&α Πλάτων. 8. %οψ] τ» Ρ. 9. το] <^^ αου 
το 8υί<ΐ88. 12. όΜχον^στίρος] ό^καιότίοος Ι•. 15. φζονράς] 6θά€ΐΐΙ 

ηκχΙο 8οη1)ίΙιΐΓ ΐη δοΙισΠ. «ά Απβΐ. ΝυΙ). 1. ο. : τ. 8ιιί<ΐ8η. 18. δοΗοΙΙ. Αά ΡΙβί. 381 ΒβλΙι.: 
ΜίοβΓ. VII, 67. VIII, 11. ΑροβΙ. 
XVI, 53: οί. δοΙιηβίθβι^ίηυΒ ίη 
ΡβΓΟβιηίοβΓ. Τ. Ι, ρ. XVIII. ΙΙϋΙαΓ 
ΡΚθΙ. Ρ]ι•6<1οη. 101 Β, αΒΐ ν. Ψγί- 
ΐ6ο1>λο1ιίιιβ : λάά. Αηοο ^ιη. ιΐ6 ΙηοΓβ* 
άίΐ). 323 ^β8ΐ«ηη., φΐί ρΓ0Τ6ΓΚ)ίί 
οηρηβιη «Β Ν«Γθί88θ ΓβρβΙίΙ: Ο. 
£ίοβΓ. ιΐ6 ρβΐίΐ. οοηβαΙ. 2, 9: Λη- 
Ιοηί^Μ9ΐώταΜ ηιαιη νηβξνίΐ. 

ΐΤον III, 81. 

20. Ρ 11, 95: ΑροβΙ. XVIII, θ: 
ν. ηοα. οτίΜ. 8<ί Οίο^βη. III, 73. 
8«6ρ6 ΡαΙτββ υβατραηΐ: τ. €ο(6ΐΐ6-> 
ταβ «Ι 00081111. Αρο8ΐ Π, 4 ίη ΡΡ. 
ΑροβΙ. Τ. Ι, 217. 

21. Ρ 11,96: ΑροβΙ. XVII, 98: 
Αρρβαά. Ργοττ. V, 6. ν^'τρατ*»- 
της Ιχ καταλόγου Ιυΐίβη. ΟγαΜ;. Ι, 
ρ. 29, 13: «1ς ηαταλόχονς τωψ «ττρβ- 
τ^υβίάτωρ ίχχράφορτα^ ΪΗ. ρ. 34, €. 
€Γ. Κπΐ696Γυ8 «ά Οίοη^ Ηιύ. Η1- 
ΒίΟΓ. ρ. 109 6ΐ ({υο8 ιΙΐ6 1«υ<ί«Ι.« 
^νΑΐζίαβ. 

22. Ρ 11, 97: ΑροβΙ. XVIII, 9: 
Αρρ. Ρτογν. V, 8. 23. Ρ III, 87: ΑροβΙ. XVIII, 12: 
Βν III, 43. 

24. Ρ III, 95: Αρο8ΐ. XVIII, 43. 

25. Ρ II, 99: ΑροβΙ. XVIII, 41 : 
ΕαβΙβϋι. Λά Ηοηι. 11. ^, 487, 2, ί<1. 
Λά II ϋ; 802, ρ. 610, 9: ίντίϋ&ίψ 

ύ^ χα* Σοφοκλής λαβών λίγη βα^ν 
ίντρίπίσ&αΛ [ΑίβΟ. 90] το ονόολως 
ίηιστρίφ^σ&αΛ καΐ μίίων λόγο ς 
«νι*το(7 οΰόής: δΐΐί(ί•8. £8ΐ8ορ1ΐ• 

Αίβο. 264. 

26. Ρ υ, 100: Αρο8ΐ.ΧνΐΠ,37: 
άοοΙίοΓβ 8αί(ίλ8 6χ δοΐιοΐίίβ «ά ΑίτίβΙ. 
ΝαΙ). 721 ρΓοΓβΓΐ: καΙ ίτίρα παρο*. 
μία* Φρουράς ΐξάωρ ολίγου 
φροΰάος γίγίνημαι αντί τον 
όιαγρυπνων π*ρΙ την φρονράν, ^•- 
χώς ό^ λίγηαι ή γραφή. Φρου- 
ράς ^άων καΐ Φρουράς Ιάωψ» 
ΚαΙ το μ^ν Φρονρας αόων αντί 
τοΰ^ ουνίχως ξάων φρουράς ' το ό^^ 
Φρουράς ϋων^ άντΙ νου φυλατ• 
των ' Ιηαόή φύλαη*ς ήοαν των τ•» 
φροη ιστηρίον &ί/ρώ9. Φρουράς 
ό^ 4}άωρ, ίΐντί του άγρυπνων, ο* 
γαρ φρουροϋντ^ς τίρος το άηοσοβ^ΐΦ οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ €00. υΚΠ). ΟΕΝΤϋΒΙΑ ΠΙ. 89 

27 Φρουρεί ρ η ηλοντ^ΐψ: Μ τώ^ ηιρΛαίίβαρ ίφημίνων. 

28 ΦρσνρηοΛίς ίν Ναυηάητφ: οτί ολίγος μίο&ος <Α* 
9ο%ο %οΙς Νανηαννορ φρονρούαι, τώρ έηιτηίίίων ηολλού 
ηίηραο%ομίν»ν. {Έ^^ίοι ^^,] οτι Φίλίηηος έλων Ναν-- 
ηαητορ ^Αχαιάρ {^ρήμί/ τους φρουρούς αύτ^ς άηέητΒίνη. 5 

29 ΦίΧέφίος 0^$: ίηΐ %ώρ φίλοηαίγβ§6ρωρ. οντος γαρ 
/ι«τα|ι; %ωρ ΛημηγορίΛν μν&ονς ίλ^γβ. η$ηωμφ9ηταί ϋ 
9ΐς ηανουργιαν• 

Χ. 

30 Χαλ^ηά %ά ηαΧά: Πίτ%αηον αηοτί^έμ€νον %ηψ αρ- 10 
χηρ ηρος τους &ανμάζοψτας εΐηιΐρ φαοί, χαλ^ηόν έο&λον 
ίμμ€Ραί, Σόλωρα 9^ μαΧαχΙαρ αυτού Ηαταγροντα φάραί' 
χαλ^ηά να χαλά. ΦαοΙ ϋ Π^ρίαρδρορ τορ Κορίρ^ιορ 
«ατ αρχάς μΐρ $Ιραί όημο%ιχορ, ύοτερορ 91 %ηρ ηροαίρΜ^ 
ΟίΡ μνταβαλορτα τνραρριχορ γβρέο^αί * οϋ-ίΡ ή ηαροίμια. 15 
Οί α τά χαλβηά άρ%ϊ ^ού άάνράτου τιϋ-έαα^ ως μτ^9^ 
ίχΒίΡον &υρη&4ν%ος τι^ρηοαι τηρ ίανχοϋ γνώμηρ. 1. Α^θίΙ 8ιϋ<1λ8 : ^Λ&ηναΧο^ ^άρ ψρονραΤς ίιαΧαβοψτις τους ψησιωτας^ 
μιοΘ^ονς Γτα^α» μ9)τάλονς νοΐς φνλάσσονσιν νη αΰτύψ χο^^ηχίϊσθ'αί των 
ψη9»ωτ&9. ^λ* ατίλααψ ουψ^ *αΙ το άταλα^πιορως ί* τ&ψ αλλοτρίωι^ ζην, 
άρησ&€ίΛ, ως οίον η ηλονηΡν τίνα η φρονρ^Χν. ττ. ίηθθ λ τ. Α&ηναΧο^ 
πΒφΐβ λά *ησιωτ•Μβ θ ΖβηοΜο βυιηρίλ βυηί 2. φρονρηαα^ ΖβηοΒίαΒ. 
οτ» όλΐ/ος] οτ* Ιογος Ι.Ρ. 3. πολλών Ι.Ρ. 4. *Έψίθ$ όί] β δαί<1& •<1* 

ίβοί. 5. άηίκηιτί] άπίκτην* ηάντας Ρ. 8ΐΐί(1βΒ β(1άί(: ΙατορίΧ ό\ τοΰτο 
*α* θίόπομπος ίτ όίντίρω: (τ, 46 ^ϊοΗβΓβ. 10. Υίά. ΖβηοΜαΒ , ίιΐ 

ΐ{αο 8ίιι§;ιιΐΑ ηλττλίίοηίβ* ιιΐ6ΐηΙ)Γ« ιηβΙίυΒ οο1Ι(α βυηΐ. ν^^τταχον Ρ. 
11. φααΐ Ρ 010. 16. τ^&ίασιν Ρ. Εχ βοάβηι ΓοηΙβ δοΗοΙ. «θ ΡΙ•1.394 
Ββϊί. ΙΐΐαβΪΒΒβ τίάβΙΐΙΓ : Π^ςίανόρος ο Κοριψ&ίωρ άνψάατης ηατ αρχάς όη^ 

χ^ψ νανον *«1 τηψ «γρυπνίαψ αι/τνιτ 28. Ρ ΙΠ, 2: Αρ08(. XVIII, 40: 

ΪΛαρΛμυ&ίΐσ&αϊ] ^όονι βχ βίβιΐβιη Αρρβηά. Ργουτ. V, 19. 

δοΐιοϋί• ΙΐΑ6ο ^ά^ο: το φρονράν 29. Ρ III, 3: ΑροΒί. XVIII, 29: 

αάί$9 [φρονράς ξ^ων ΥθηβΙΟΒ] Αρρ.ΡΓΟΤΤ.Ϋ, 13. ^νλΑ,Β.Φιλί^^οςχ 

Λορ^ίμία ίβτίν ίηΐ των ΰίγρνηψονν- ηψ ό% φιλοπαίγμων [τίάβΐιιτ βχ ηο— 

των Μαί φροντίξόντων ηάνυ Χίγομίνή* Βίτο ροΒΐ τ. φ^λί^ιος «Ιάβίκΐυιη όβίχ 

Μ γάρ Ιη^τροιπίνης Ιν ννητί ηνα ΙηΙτωνφιλοηα^γμόνων,Φ$λί\ριοςΑΘ'η' 

φνίΛΜητ αόουσιν^ ϊνα μη νπο τον ναΧος' ην — -1 * ^ημοο&ίνης κατά 7'•' 

νχνου Μοτα/ιαΙ&ακισ&ίιτης ίχλί^ω^ μοκράτους \%, 134, ρ. 742: ίπητα 

ανοφνλάσσονσίν, ηκότως ά^ ίνταϋ&ύ ΦΜ-φιον τον Ααμητρέα, ηύ Βοή- 

η Λαρο*μία Ηήφ&η. Φρουράς αόων 1»6ΐΐάθιη €8( 6Χ ΒβηΙβηΙΪΒ δοΙίΟ»- 

•αηΐ τβΓίΜΐ ΑπΒίορΙίΒηΐΒ: τ. Νιι1>. ηΐΑοπί: τ. ηοα. α(1 ;ΐΒ•6αιη 273]* 

721, Βά φΐβη ΤβΓΒΙΙΐη «ρΐβ Β^Τ^-^ ΦιΙίί^Ιου μνημονίνονσ^ν οί τηςάρ^ 

ΙβηΐΒ ηίβηΐΐοΐΐβΐη Γβοίΐ ΑββοΙί. Α^βηΐ. χαίας ηωμωόίας πο»ηταΙ, §ηΙ τω μί- 

16: όταν ό* άίΐίπν η μΛνίΐρΜ&α» ταξύ των όημηγορι,ών μν&ονς Χ^γπν^ 

όοαω, "Υπνου τόό" άντέμοίπον ίντί- 30. Ρ ΠΙ, 4: ΜίΓΟ* νίΠ, 7β. 

μνων αϋύς , κτλ. ¥η^. Μβοαγ. Ι, 5. ΑροΒί. XVIII, 

27. Ρ III, Ι: Αροβί. XVIII, 38: 49: Αρρβηιΐ. Ργουυ. V, 22. Ββ 

ΖβηοΚ νΤ, 32. ΡίΜΑοί ββοίβηϋβ τ. Οίο^. ΧμιΙ Ι* Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 90 οκΕΟΟκιυδ ογρκιυδ. 31 Χαλάαω %ην ΐ€ράν ίγηνραν: έηΐ τώψ ίψ Μίψ^ν-- 

32 [Χαμαίλέοντος ^ύμβταβολώτβρος:] τ/αμαιΧέ^ΛΡ 
ζφον ίοτιν €ΐς αηαρτα την γ^ρόαρ βϋζατρέηνϋτ. μοτΜος »ψ ϊ>οτ*^Όψ ««« το τι^^αη^ος «Α^α* μίτηλΘ•§. τ•ντύ Ώηχααηψ οκοιΊ- 
ύαψτα^ τότί Μιτνληψαίων άνναατίύαττα καΐ όίίααρτα «*γΙ της ίαητοΰ 
γψώμης κα&ίσα^ η έηΐ τοψ βωμον Ικίνηψ »«2 απολυ&ήνα* της άρχζς αξιονρ, 
τώψ όΐ Μ^τνληναίων ην»&ανομίν9»9 την αΐτίαν^ *ΐΛίϊν τον ΙΤίτταηον ώς 
χαλίΐΐοψ ίσ&λον ίμμίναι, τοντο ά\ /λα^όιτα Σόλωνα ίΪΛίΐρ^ χ α- 
λί ηά τά ηαλά^ ααΐ ΙηίυΘίΥ *1ς ηαροιμίαν ίλ蕧$ψ, ο» Λ Μ τον άάυνά' 
του το χαλίπον άηονοναιν' ΙηΙ ηάιηων Ιγάρ γίνίοθ-αι α/α^ον άέύνατοψζ 
ηοηιιίΐιίΐ άίβΰΓβρβΙ «χρίληλϋο ί1)ί<1. 369 (ΙαΙα: ηα^ο^μία ϊλΙ τύρ Ιψ ιν;ΐ(ΐα- 
γία μίταβαλλομίνων *1ς ωμότητίΐ, φηαΐ όί αντην δίδυμος ι/ηο Σόλωνος 
αναφωνη&ζναι Μ ΙΙιτταΗω ΐΜίηνοιπι την αρχήν άΛοθίαΘ-α^^ ηαΐ φάκτ* 
χαλίηόν ία&λόν φΰνα$, β*α το τον Παριανά ρον «Ις ωμότητα μ§ταβα•^ 
λ*ϊν, ο&ίν^ οΐμαι , φηαΐ *αί Μένανδρος [τ. Μβίηβίκ. Α<1 Μ6ΙΙ. ΚβΙΙ ρ. 248] * 
*Αρχή μίγίατη των ίν αν&ρωηοις χ αχ ω ν *Λγ α&α τ ά λίαν 
άγα&ά' μίμνητα^ όί αυτής χαΐ *ΕηΙχαρμος ηαΐ Πλάτων ΠολιτΜ [ΙΥ, 
435 €] *αΙ ΚρατύλωΙ 384 Α. 

2. «»ς τον αδύνατον Αρο8ΐο11ιΐ8. 3. ΡΓονβΓίιίαηι 6χ Αροβίοΐιο 
ρηββχί. 4. ηάντα δυίάλβ. μ*τατρΙηον ¥ $ιιΐ(ΐ88; ίη δυΐ(1• ΑΕ 

μίτατρίπων, ηλήν λίυκον δυίάλβ «(Μίΐ. 76 βΐ ({α&β άίβραΐβΐ ΡΓβίυβ ΟυβββΙ. 
Ργο18^ογ. 122 8φ Ββ ΡβηβηάΓο 
άίχίί \ν•^η6Γυ8 (Ιβ ΡβΓ. Οοήηΐΐι. 
ΙΥΓ. άίββ, 13. ΙΙβιίΓρΒηΙ ββηίβηΐί&ιη 
ΡΙαίΑΓοΙι. <1β ραβΓ. £<1αο. 9, ρ. 6 € : 
χαλόν γάρ το» μηόϊν ίΐχή ,μι^τί λέ- 
γπν μήκ πρατταν χαί χατα την 
παροίμίαν , χαλεπά τά χαλά: ΤΗβΟ— 
ΟΐίβΙί 86η1. 22 : χαλιπά τά χαλά^ τά 
ΰί χαχά μη χαλίηά, 01 όι χτλΛ 
▼. διιηοηί(ΐ68 ίη ΡΙλΙ. ΡγοΙβ^;. 339 
Α 61 ηοΙΙ. 8<1 Ζβηοΐ). VI, 38. 8ί- 
ιηοηί<ΐ6ΐη Γββρβχίί Μ&χίπι. Τ/τ. Οίββ. 
1 ΐη. : χαλίηον ίο&λόν ΧμμΛνα^ κατά 
ηολαιορ ί^σμα, 

31. Ρ ΠΙ, 5: ΜίϋΛΓ. VIII, 77. 
Ρη^σι. ΜλΓ6. Ι, 1. ΑροβΙ. XVIII, 
52: Βίο^. V, 29. 1.11^80. Ιοτ.ΐΓλ^. 

^ 51 : άνοΐ'σοι» ό^ την ίίράν^ φααίν, 
«^«ΐ'^αι*! 61. Ρα^ρίΚ. ^ 13: ίόοζίν 
ουν αχοΛουμίνοις , την νατάτην αγ^ 
χνραν , ην Ιίράν ο* ναντ^λλόμίνο* 
φααί, χα&*ένα$. 

32. Μ V, 7. Ρ ΠΙ. 7: ΡΓβίΐη. 
Μάγο. 1,8. Αροβί. ΧνΐΙΙ,51. υβαΓ- 
ρβηΐ ΡΙαίΑΓοΙι. V. Α1^ί1).23^ η^γάρ^ 
ως φαοί, μία όανότης α\'τη των 
πολλών (ν αντω χαΐ μηχανή &ηρας 
άνΟ^ρωηων , αι>νί^ομοίύνα&α^ χαΐ ονν^ 
ομοΛα^Φ τοις ιηίτηδ*νμαο^ χαΐτ^ΐς δίαίταις^ ο^ι/τ/ρας τρ^ηομίνω τρο- 
πάς τον χαμαιλίοντος. Πλην Ιχιΐ- 
νος μ^ν^ ως λίχ^ται^ προς ^ν ίΐαδν- 
νατιΐ χρώμα το λίνηόν άφομοιοΰν 
ίαντόν' *Αλχφιά09^ όί ^ ά»ά χρηοτωψ 
Ιόντ* χαΐ πονηρών ομοίως , ονά\ν ιιν 
«ν^/'^'^^Η' οι*(Γ' άν*πίόήτίντονι ί<1. αο 
<1ί806πι. «ίΐιιΐ. αΙ) 9^αά^ο 9, ρ. 53 Ο : 
ο ι^ί χόΑα| άτιχνώς %ό τον χαμξ/ίΐ'-' 
λΐοντος πίπον&ί. ίχ*ίνος τ< χάρ αλβσ// 
χροα} πλην τον λίνχοΰ ονναφομοίον^ 
τα$* χαΐ ο χόλαξ^ ίν τοΙς άξίοι^ 
υαονδής όμοΜν *αντ^ν ^ξ,αόννατων 
παρίχαν^ ονδ^ν άΛολήηη των αί— 
οχρών άμίμητον : ΙαΙίβΒ. ΟΑββΚΓ. 309 
Α: *Οχταβ*ανός Ια*ίςίρχ€ταΛ ^ πολλά 
αμείβων, ωσπ*ρ οΐ χαμα^λίοντίς,χρω^ 
μαται ΡΙίΑΐβΓ. £ρί8ΐ. 65, ρ. 19681]•; 
ο« δανηζόμίνο^ δϊ προς τονς χαιρον^ 
χαΐ τον τρόπον^ νοηίρ φααί τοί'ς 
χαμαιλέοντας τά χρώματα^ προς τονς 
τόπους^ άλάτιονο^: Γ6ΐη 616βΜ1ι6^ 
(ΙββοτίΒίΙ Οίο<1θΓυ8 ίη ΡΗοϋι Βί— 
ΙιΙίούι. €θ(ί. 223, ρ. 215 ΒβλΙι. : μΜ. 
Αηϋ^. €8Γ^81. Ηί8(. Μίτ«1>130. Αθ-> 
Ιίβηιιβ βρυιί Αροβί. 1. ο., .Οα88«ιι— 
(Ιίαβ V. Ρ6ίτ686. 204. Εχρίίοιιϋο, 
ςιίΑΐη Η. 1. ]69ίπια8, βχ ΤΙιβορίΜΆ* 
8(θ (ΙβρΓΟΟίρίΑ 6βΙ: Ψ, Ί1ΐ6ορΗΓ. ίη 

ΡΗοϋί ΒίΒΙ. €.00. 278, ρ.525 Βο]^.« ΟΟΒ. ΙΕΙΒ. ΟΕΝΤυΚΙΑ III. 91 

33 ΧΛύψψι μνίάρ: ΙηΙ 9ώ^ άφρορ9ΐα%Φνρ%»ρ %$ν6ς. %ψ 
** Άγαμέμ¥θ¥ΐ της Θερσίτον ηα^^ηαίας ίλα»- 
τοψ {μ9λ8Ψ η χ^λών^ μυιάν. 

34 Χ^ίρώψΒίοψ ίληος: ήτοι άνηκΒοτον^ 

35 Χ&όνια Χοντρά: τα τοξς $^6ηροίς έπίφ^ρόμ^ρα. ίχό-δ 
μ€ζον γαρ 9ΐς τάφους λσντρά. 

36 Χύτραν ηοίΗίΧλαν: ίηΐ των άδυνίχην. 

37 Χυτρ^ονς [β$6ς\: οοτράηίνος, 6ντ$λ^ς. 

38 Χρναός ΚοΧοφωρίος: οΐ Κολοφωνίου τον %άΧΧί• 
στοψ χρναον ίΐργάζοντο. %αϊ γαρ ηοΧν φαοί ηαραΧΧάττ^ίν 10 
τον αλΧον τον ΚοΧοφωνίον χρνοόν• 

39 *♦ 'Έγώ δ^ωμην χρναοχοη α$ιν: ηέχρηται τ^ ηαρ^ 
Οίμια ΠΧάτων'τΙ α, η δ" ος ο θραανμαχος, χρυαο- 
χοΒί. εΧαβίνάρχην ίντεύ^βν. εηΒοί τις φήμη ηοχ^ Ης 
το ηΧη&ος των '^&ηναίων, ως έν Ύμηττύ χρυσού ψήγμα 15 
ηοΧν φανεΐη %αϊ φυλάττοιτο ύηο των μαχίμων μυρμήηων• 

οΐ Λ άναΧαβόντβς οηΧα ίξέ&εον έη αννοι/^ • αηρακτοί ί^ 

1. μνωρ Ρ. δώίΐββ ρΙαΓβ βχ Ιυΐίληο αρροιυίΐ. 4. Άκος] (ϊχος Ρ. 
8. ^€οί Ι,Ρ οπι.: τ. ΑροβΙοϋυοι. 12. ίτω] Ι, οαιη «ιΐ6€βιΐ6ΐιϋ1)α8 οοη-^ 
ΐαιι^Ι: τ€Γΐ>ιιιη χουσοχοϋρ ουοι βχρϋολϋοηβ €χεί<ϋ88β τίάβίατ: οί. ηοΙΙ. 
τα οηλα 8αί(1•8. μηΛβάΙΙί* ά' ο χαμαιϋων *1ς ηάρτΛ 35. Μ V, 10 : ΒΥ III, 92. 

τα Ζρύματα, ηληρ τήψ *1ς το Χίνχοψ 36. Μ V, 11. Ρ III, 10: Ρηηο. 

*αΐΎθ*ρν&ρ^ ον 4ίχ*τα$ μηύφο^ ΜβΓΟ. Ι, 31. Αροβ*. XVIII, §5: 

λήτ' ηαΐ νί ηρος τ« ηηραχ9ίμ§ΐΗ» ίϊίοζ. Ι, 45. Αρρ. Ργοττ. V, 33. 

μψ^ατ χρήματα μηταβάλλα, αλλά κα2 37. Μ V, 12. Ρ III, 1 1 ; Ργαμ. 

αρτος προς ίαντοψ, ^ά^ τις μόνοτ ΜβΤΟ. Ι, 32. ΑροβΙ. ΧΥΠΙ, 86: 

αφψτ€η Λντον , το χρώμα μηαβύΐ^ Αρρ. Ρτοττ. V, 34. 

Ιί*: ηικίβ υΙ 9ιιί(1•Β βΐ βΓε^οπαβ, 38ι Μ V, 13. Ρ III, 12: Μμαγ. 

•ίο βΐΗΐιιι Αηοη. ιη Οπιπ». Αηβοά^. V, 27. Έηαίη. Μ«γο. Ι, 30. ΑροβΙ. 

Οχοη. IV, 268 βα• τβρβϋίΐ. XVIII, 79: ΡΙπί. Ρτοττ. II, 15. 

33. Μ V 8. Ρ III, 7: ΡΓβ8;πι. Κβιη Τζοίζοβ Χλώ^χ €1ιί1ίβ<1. XII, 
Μ3Γ0. Ι, 16. ΑροβΙ. XVIII, 61 : Αρρ. 402. ΡτοτβΓΗβΙίΙβΓ βάΙιΐΒυίΙ ΕΛιιη. 
Ρτοττ. V, 27. τφ ό^ »τλ.] ΒηχΛ Οηϋ. Τ. Ι, 351 Κ.: ταντψίγώ τήρ 
Τ6γ1μι Ιαϋβιΐί: τ. ΕρίβΙ. 59. οόον^ τήψ άηο της πόλεως ίΛΐ το 

34. Μ V, 9. Ρ ΠΙ, 8: Ργα^ιπ. προαατίΡο* ηάιστα §?ψ προς^Ιηορ της 
Μ«Γ0. Ι, ίβ. ΑροβΙ. XVIII, 63: ΜγΙ^ος &νσαψορ, ?/ π^ριβάλλη την 
ΖεηοΒ. Υί, 46. Αρρβη<1. Ρτοττ. V, '^Ο^η^Ζρ^Όμηρος. ο^τως αηασαχρνση 
26: «Μ. ΡοΠ. Οηοίη. IV, 195: χη- *μ.ί τ*λη>τζι χ* *1ς χρνσον Κολο- 
^«ν*Μτ [Ιβιο] ίίχος, χρύνιον^ δνςού' φων$ορ^ τψ όάψνην, 

λ-τοη Νοαΐ6η ιηβιΐίϋί τβϋηιιοταηΐ : 39. Ρ III, 13: ΑροβΙ, ΧΥΙΠ,βΙ: 

ν. ΡβαΙ. Αβ^ηεί. ΐν, 46 : «Ιιλ οοΙ- Αρρβικί. Ρτοττ. V, 32. Πλάτωρ] 

'^^ίΐ Αββηιαηπιιβ βά ΟβΙβη. Τ. XX, Ε6ίρ.ν,450Β. Ενβονλος ίρ Γλανχω : 

ρ. 144 Κιΐ€ΐιη. ^τ. ΐΙ Μείπ. 82ιιιί1ίβ (Ι6 Ιηάοτυιη 92 6ΒΕ60βΐυ$ €ΥΡΙΙΐυ$. 

νηοϋτρΈφαρ%βς $^1 μίιην ηαηοηα&ηααρχ^ς ίοηφηχον αλ- 
λήλους , [λίγοί^τις] ου άί ψου φηγμα ηολύ ϋυλλίΐας χρυοο^ 
χοηοΒίν %αϊ ηλουτήααν• έχλ€υάζον%ο Λ^ ύηο %άψ ηωμίηύρ ' 
Εύβσνλος γούν φηοΐν* 

^μ$ϊς ηοτ αρΛρας ΚΒκροηίάας έηΒΐϋαμίψ,^ 
λαβόψτας εΙς 'Τμηττοψ ίξ€λ&€ΐ¥ οηλα. 
Ψ. 

40 Ψύρα τορ /Ιίόνυύον: τα Ψύρα ^ύτ^λης ψηοός έατι 
ηαΐ μιηρά , ηλί^οίορ Χίου , μη δυναμένη οίνον ίν^γπ^Ιν• 
λέγομεν ούν %ην ηαροίμιαν ίηϊ τών έν ουμηοοίφ αι^οΜΐ- 10 
μένων ηαΐ μη ηίνόντων. λέλίχτα* Λί ηαϊ έηΐ %ών εντέλείαν 
αημαίΡοντων• 

41 Ψεηάς: 6 δρόαος* όντως ίκαλ^Ηο * Αντίμαχος, ητνΛ" 
λώδης ων. ούτος δϊ μελών ην ηοιητής• οντω δ^ ^χαλιιτο, 
δίοτι ηροςέρραινε τοίς ομιλονοί δίαλεγόμβνος. έδόηη δί ο 15 
'^ίντίμαχος ψηφιαμα ηεηοίηχέναι, οτί το Ιερόν ηϋρ ονη 
έ'ζ^ατι φυσήοαίη δβί ηωμωδπν ίξ ονόματος > ως μη ηα&α• 
ρ^ύοντί^Ι 

Ω. 

42 ^*Ωο)ν έοτώβίν: έηϊ των ηρος το άκούοαι τα (»τα20 
ευτρ^ηίζομένων. 

43 "ΙΙδίνεν ορός, είτα μύν αηετεπεν: όταν έληίαας 
τϊς μεγάλα μικροϊς έντνχι^* 

2. λίγονης θ 8ιμ<1α «άίβοϊ. σι; ό)] Ρ βΐ βαίιίΑβ: σι; ό\ ^ον χρναο- 
χοψίίίν ' *Όηίρ όηλοΤ, αύ Λ ωου ψηγμΛ ηοΧν αυλΧί^ης ηϋΛ χρνσοχοηαας 
πλοι^τήοΗν, 3. *χλ(νά^τύ Ι•. 5. ανό ιι^ς ΜβιηβΙ&ίυβ. 6. λίΛβόρτας 
οηλα^Ις'Υμηττοψ Ι£«Χ^(ΓνΙ^: τ. Αροβίοΐίαιη. 12. ή χαρ^^μία ηαρα Κρα- 
χ ίψ ψ δαΐάλβ «άθίΐ ίη &η6. 13. * Αντίμαχος] ρο8( ΙΐΜΐο τοοβιη Ιι πίλΙβ 
ίΐβΓλΙ τ. ψί«άς, 15. »ρος4ραι»έ Γ«Ρ. 16. ότ4 το — φνοξσα* 6( «ς μη 
κα&αρ*νορη πιβίο €υιη Ιιοίοβ ρτοτβΓΒϋ βχρϋοβίίοηβ οοηίαοοίλ βοηΐ: «ά 
«Ιΐαιΐ βαίιη ρΓοτβΓΒίοιη^βΓϋηβια: τ. ηοΙΙ. οτίο. •<1 Ργ. Μαγοιαιι. Ι, Τ7. 
]>6ρητ8ΐϊο οΠβ βιΙ ίη Ι>ίο§^6ηίλΐιο : γ. ηοΟ. οΗΐΙ. α<1 Οίο^• Ι ο. ΡοβΙ ν. 
ΟΤΙ Βχοιάϋ ψ. 17. ^α] 80ΓΪΙ>6 μ η όϋ. 20. τα ίΡ οη. 23. (V- 
τύχρ] ί3ί$τ»χ>ί Ρ. 

οοιιΙτΑ ΓοΓίηίοΑβ βχρβάίϋοηβ οαγ- 93. Αρο5ΐ. ΧΥΠΙ» 94: Όϊο§, ΥΗΙ, 

Γ•ηΙ ΗβΓοά. III, 102. ΟίοΟίΓτβοβΙ. 71. 72. 

ΟγαΟ. 35, ρ. 73 Η. ΟοβιηβΒ ίη Α. 42. Ρ IV, 4. Μ ¥,21 : ΒΥ 111.97. 

Μαη 8ρίοί1. &οπι.υ, ρ. 141. Τζβίζ. 43. Ρ IV, 5. Μ V, 22. Ρ ΠΙ, 

εΐιίΗλ<1 XII, 404 «1η({αβ, <16 αυί- 18: Μαο«γ. VIII, 94. Ργ&χπι. Μάγο. 

1)α8 οΓ. ^βίοΐίβπιβ Ορυβο. 1, 366 ιΐ]. 1, 41 . Αροβί. XVIII , 99 : Όϊο^^ ΜΙΙ 

ΤΙιβο^ΙιοβΙα. .ραά Β«Ι.Ι.. Α»β«<1. III, ^ ^β^ρϋ «χ : .<>.«η.ί.ί. 2>κ 
«Αΐο»ί . - ί-' '-- Ιφοβητο. το α *τι%τ9ψ μνν: ΑΙηοη. 

1442: Ψνρ,ς γη: Χν:ιρα, χ,ρϋος. ^^^ ^*^ ^ ρ,^^ ^^^3. ο. 36;«. 

41. Ρ III, 15. 16: Μ«ο«γ. VIII, νν^Αίχίαβ. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ π Α ρ ο Ι Μ Ι Α Ι 

ΣΤΑΑΕΓΕΙΣΜ ΕΚ ΜΑΦΟΡΛΝ 

ΒΙΒΑΙίΙΝ ΚΑΙ ΣΤΝΤΕΘΕΙΣΑΙ ΕΝΤΑΎΘΑ ΚΑΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ. ΑΡΧΗ ΤΟΤ Α. 1 Αυ%η ή μ^ρίν&ος ονδ^ν ίϋηααίρ: αηό %άρ 
άλαντώρ ^ϊρηταί. 

2 ^Αφροϋοίος ορπος ούη ίμηοίνιμος: ίηϊ %οϊς 
Ιρη%ί%οΙς ίηίορηυν μινοί οΐ ^<οι ουκ νρ^ΐζορταί• 

3 * Αγορά ΚερΗωηων: Ιηι τών ηονηρων χαΐ %αηοίί&ων• ^ 
Κίρχωηες γάρ τιν^ς άηα%%ών€ς ίγένοντο ίν *Εφ4σφ. 

4 Άβτον γίίρας^ χορνδου ν$6της: ηαροαον %α\ γη^ 
ράσκων αετοί ηρΒίττων ίοιϊ ψίάζοντος ορΡί&ος. 

5 ^Αγα'&'ά ΚίλΙκων: ίηϊ τώρ ον χαλώς ηλονΊονρτωρ, 
Προδ6%ν^ς γάρ Κίλίξ %ίς ΜίΧψον ηροίους ενηορηοεν. \ο 

6 ^Αγροίκον μη ηαταφρόνα ^ητορος: οτί ονδ^ 
α-ίδλών ** 

7 Άδωνιδος ηηηος: ύηΐ τώρ ολίγοχρονίων ηαϊ αώρων• 

8 "Άλλοτε δ' άλλοίον τελέΘ'βίν πα ϊ χώροι ίηεοϋ'αί: 1. αντί/ μ^ν ήν, 2. άλΗντ&ν] των μηόϊψ {λ*νσιί>των Ρ «ιΙάίΙ. 3. 
ΙπΙ τοΖς ιηΐ, Ρ οιη• ΙπΙ γα^ ρ. 4. Ιτι^ο^ηουμί»•^ Μ. 5. £((Μφ- 
πων 6ΐ Κίρκοπ$ς Η. 7. άιτον] ιΐατον βΐ αστός Μ. 8. Μς»ντταν ρ. 

9. ΚιΧλαιωρ Γ6€(ο ΖβιιοΙ>ίαι. ΡοΓοι• Καλλ^Η»Ρ άβΙβικϋΙιΐΓ ίηβοηρίίοηο 
Τ€Μ«Ιί€« «ραά Κοβιηιιη ΙηβοΓ. Ογ. ίιι«<1ί(. Ι, ρ. 3. 10. ΚίΧ»ξ] ν. Ζβ* 
ΒΟΟ, Ι, 3. 11. ο τ» 01^) τωψ ^νηλών χ^ή ΗοταφροηΖν Ε. 

1. Ρ 1, Ι : ΑροιΙ. IV, 30: Ρίο- 11 : Ζ«βο1>. Ι, 3. Κακώτιρ§ Καλ^ 
|€η. ΙΠ , 35. λίχοωηος Ευρίιοποη άίχίΐ : τ. Μθί- 

2. Ιι Ι, 1. ηβΐάί ΑηΑΐ. Αΐβχ. 154. 

3. Ρ Ι, 3: τ. ΒΥ 1,3. 6.1 Ι, 3. 

4. ι Ι. 2. 7. Ρ Ι, 7: ©ν Ι, 12. 

5. Ρ Ι, 5: Μ«€•η ι 6. ΑροβΙ. Ι, 8. Ι^ Ι, 4. 94 ΟΚΕΟΟΚΙϋδ ΟΥΡΚΙϋδ. 

6τί ηροςηκα %ίνά ΙΙομοίονν έαυτορ τοϊς η&ΒΟί των ηόλεω^^ 
ηαΐ τόηωρ, έψ οϊς αν γένοιτο* αρ'ηται ^ί άηο %ών ηοΧυ- 
ηόίων• 
9, "^λληρ Λρνρ βαΧάνίζ^: ίηϊ %άν άηαγορ%υ6ντων 
Λώα€ΐν ίτι τοις αΐτούϋΐν εΐω&αοι λάμβαναν. 5 

10 "^ίιί^ίς ίύοηερ β/ς ^ηλον ηλέων: ίηΐ των αφρον- 
τι'ατως ηαϊ φιλι^δονως βίονντων• 

11 "^ίλα %α\ ηναμον: έηΐ των μη €Ϊ96των %α\ ηρος- 
ηοιονμίνων* οΐ γάρ μάντεις αλα ηαϊ %υαμον τί&έαα• 

12; ^Ιϊρ^ιν μαοχάΧην: άντ\ τον ίνωχίάζαν• ΒΪρψα% ϋ 10 
άηο των άγροίΗίχώς ορχονμενων• 

13 ^4ϊξ την μάχαιραν. 

14 "ΑδαΗρνς πόλεμος* ηαΙ* Κα&ενΛοντος τρό- 
ηαίον: ίηϊ των ^άστα χαΐ ηαρά έληϋα κατορ&ονντων. 

15 ^ίδί Ηολοίος προς ηολοιόν* ηαΐ' ΑΙβΙ τον ομοϊον 15 
άγει &εος προς τον ομοΐον• 

16 ^^ίμαλ&Βίας χέρας: οτι τ^ τροφω αύτον 6 Ζβνς 
*^4μαλ^Β!ψ ίξ αίγος τρεφοναης αύτον ηαρέαχβ ηέρσς αίγος, 
Λ' ου ίπίβλνζ^ν αύτ^ ηάν οτί αν ητηαατο. 

17 ^ Αετό ν ϊπταο^αι ίίΛάακας* 20 

18 *^€ΐ γαρ $υ ηίπτουοίν οΐ /Ιιος κύβοι: έη} τών 
άξΙως τιμωμένων. 5. όνσπψ Μ. τοις αΙτονσ»ψ'] την αϊτησιν ΡΓ•. ίΐω&οαί' (βίο) Μί». 
8. Μ τΑν ίΐόίρα» μίν τ$ ηροςποΛονμ^νων , ύνη άδυτων όί Ζβηοοίοβ. 9. 
τιθ•4ααι] προ τώψ μαψτηιομίνωρ ΖβηοΒίαβ ΑάάίΙ. 10. ίνωχιάζπή «ι*β»- 

χίΐα&αι Ρί, 14. τα ηράγματα ηατορΘ^ονντων ΏΙο^ΒηΪΛηη». 15. ωςα*(2 

α ι* 
τοψ ομοΙο9 αγη ^<ο« ως τ««τ όμοΤοψ ΙΙθΐη€Π18. 17• τροφω αΐ/ος ο Ζίνς 
Μ. ^ ό Ζίΐίς ρθ8( Τ. *Αμαλ&ίία €θ\Ιθ€9ίητ ίηΡΙ.. 81. αυχον^αντψ Μ. 19. 
αΐτήσηταί. ΜΑΟΑΠαβ. 20. αστοί» Μ. 21. ΕχρΙιΟΑίίο ία Μ ΠίλΙβ «ά 
ββφίβηβ ρΓ0Τ6Γΐ>ίΐ1ΐη ρΟΒίΐβ 6ΓΑ(. 

9. ί Ι, 5. 1, 29 : Οίο^βο. 1 , 53. "^άαηρνψ 

10. Ρ 1, 10: ΑροβΙ. Ι, 35. Αά αΐωρ» Ρίη<1«ηΐ8 άίχλ 01. II, 66. 
ΐΙιβοπΑΐη ΌβΙίΑΟΑίη, .άβ ση• τ. ΡΙαΙ. ΑΗβπιιη ΓββρβχίΐΒΜΟίυβ ίη Μβχίπιΐ 
Νιο. 3, Γβΐηΐβπιηΐ ΒβΓηηνάίιιβ •ά €οιιί. $βηη. Ι^ΧΧ, ρ. 687 €οιηΒ.: 
δαίά. β. τ. βΐ ^. Ρ. Η6πη•ηιιιιβ άβ τ^ τώρ άγα&ων «ί/χοΑβι»; τ^ς »α6#•'- 
Ιΐΐ60η• Οβί. άίβραΙ. ρ. 10: «ΙίΐβΓ ύων Ύρόικαον ίοτη99ν; τ. ΑροβΙοΙ 
ΖβηοΚ II, 41 βίΑΐωΙ. III, 21. 

11. Ρ Ι, 11. Ρ Ι, 18: ΑροβΙ. II, 15. £ Ι, 7. 
41 : Ζβηοΐ). Ι, 25. 16. £ Ι, 8. 

12. Ι- Ι, 6. 17. Ι. Ι, 9. 

13. Ρ Ι, 13: Μαοαγ. ι, 57. ΑροβΙ. 18. Ρ Ι, 18: Μ«ο•γ. 1,37. ΑροβΙ. 
Ι, 60: Ζβηοΐ). Ι, 27. Ι, 40: ΖβαοΙι. 11,44: λΛο. Ευβίλΐΐι. 

14. Ρ 1, 14: Μλολτ.Ι, 25. Αροβί. •<1 Ηοη. 0<1. ^, 107, ρ. 1397, 18: ΟΟΒ. ΜΟδ^. ΟΕΝΤυΚΙΑ ι. 95 19 'Άγύν ηρόφαοίψ ον» έηίδέχΒταί ονόϊ φξΧία: 
ίηϊ Ίων Λίολλύρτων. 

21 Άλψ^Χ^ϋμέψος βίος: ίηϊ %ον έτοιμου ηαΐ άηοψον. 

22 ^^ίνάγνροψ ηινβίς: ίηΐ %ων ηροί$ρονρ%Φί$β έανχύΐς 5 
ηαηά. 

23 '^£ΐ /«« %οιον%οι ηοϋμίΟί 9ίώηοΐ9ν : έη\ %ών 
ηαταηίφρορψιέψωρ χαϊ ονδ^νος άξιων. 

24 *^€τ6ς &^ίηαβ όρφ: έηϊ τών χαταφρονούρτων τινών• 

25 "^λμη ονη έ'ατίν αντώ: Μ τού άηβούς• 10 

26 ^^λώηι^ξ ον βωρο9οχ€Ϊ%αί: έηΐ %ών ον ^δίως 
άλίοχομίνων• 1. φιλίαν Μ. 2. ΕχοΗολϋοίηΜ ββφίθηϋ ρΓΟτβΓΒίο «ρροβΗ». Ρ£ 
βχρΙίοΑίΐοηβηΐ οΐΐ1« 3. Ρ: ίηΐ των όνςαλωτων, 6. χαηά] •<!-> 

άίΐ Ρ: *Ανόγνρος γάρ τκ ηοως ί*άκον τονς γ^ίτονας^ 9. ^ρ*Λας] Οή- 

««ς Μ. 10. ΐν<(ΠΓ* Ζβηοοίαβ. 11. οΰ 09Λοοόο*9Τναί\ ον διιΙάββ, •1η 
ΟίηίΙΙιιηΙ : τ. ΑροβλοΙίαβ. 12. άΧισπομίνων] αλ*ίυομΙνων Μ. κνβ•ψ γαρ, φασί^ ^ίχ&ς Χλίγον, αυτό 
τ< το άνα^ιητουμίψον^ ο&ίν ηαροι^ 
μΙα %ραγ$Μή το, άίΐ γάο ίυ η, 
ο* ^»^ς κύβοι, καΐ χήν ^^ αντψ /&ο- 
νάΒα : τβπηβ βηίιη β δορίιοοίίβ (τβ- 
{ΟβάΐΑ αιυίΐ1«ιη ρβϋΐαβ ββΐ: $ο1ιο11. 
•4 Εαπρ. Οι^βΙ. 592: ίϊρητα* όί 
βΜ9 μηΛψορας τωρ κνβφ^ψ' καΙ Σο- 
ψο»λης* α^Ι γαρ *υ π£ητον0*9 οί 
Αιος ηνβοιΐ €8( £γι§ιιι. 763 Οίηιΐ. 

19. Ι- Ι, 10. 

20. Ρ Ι, 20 : Μαοαγ. ι, 40. ΑροβΙ. 
Ι, 45: ΖβηοΚ 11, 50. ΗββρβχΗ 
οη€αΙιιιη ηοΙιίΚΜίιηυιη Αηιϋά. ίη 
Ριιυιΐΐι. 196, 14: α(τό» η Ιψ ν^φί- 
2α«ς αντην ο θ-ίος ηαλίΐ ηρος ταλλα 
Λοϋαματα, 

21. Ρ Ι, 21: Μαογ. Ι, 83. III, 
37. Αρο8(. II, 15: Ζβηοΐ». Ι, 21. 
Αρρ€ΐΜΐ. Ργοττ. III, 86. Ββηβ 8ιιί- 
ά»»: ηαΐ άΧηλίαμίνον βίον οΐ μ\ψ 
ΙλΙ %Λ9 βαλαψίτί^ βίψ [ηοϋ. Α<1 
Μαθ«Γ. III, 40] χρωμίν»Ψ *<^/€α»το, 
Μ άϊ ΙηΙ των αταλαΛαώρως β^ύντων, 
οΙθ9 ηατηργασμ^νον ^ ηρος τροφην 
<το«/(ο». Χα* αληλ*θμίνος β*ος, 
ίζΐ τ»ρ 19 αφ&0ψίί^ τύν ίηιτηόίΐων 
9*τωρ, "Αίίλη ό\ ηαροιμία ψησίψ, 
Ον γαρ ακαψ Ο'αι' ΙΌ*Χ< 6% νπο~ 
μΛμψησχϋΡ την τον βΐ^ν μηαβολήν, αγρίου καΙ άηαν&ώόονς [οί. ηοΙΙ, «<! 
Μαο8γ. 1. ο., Ζβηοΐι. 111, 98] πρό^ 
Χίρον οντος , ηρίν ίΛίμίλί^ν της γζς 
καΙ των αιΐίρμάτων γίνία&α$, ο&ίν 
ιύΐο τ^ς νστ*ρον ίτιιμιλίίας ρη&η^ 
ναι το άληλ, βίον. ΡΓΟΤβτΐίίαΐΐΐ ο ύ 
γαρ ακαν&αι δυί<1β8 8. οι; η8Γ•« 
Γ8( ίηΐ των ωφελίμων άϊοί, Ηββτ- 
ο1ιία8 8. ον Λ ΑηβΙορΙίΑηβ ίη η* 
Ιΐαΐίβ, ({αββ δράματα βΙ ΣκηναΙ χα- 
ταΧαμβάνονααι ίηβοπρίΑβ βτβηΐ, βά* 
1ιί1)Ηαηι 6886: τ. ΑΓί8ΐ. ίτ. 266 β( 
407 Βίη<1. ΟβΙβταιη γ. £ιΐ8ΐ&ϋιίαιη 
ίη ηοΗ. «1 Μ808Γ. ΙΠ, 40. δίιηίΐοβ 
1οου1ίοη68 Μ6ίη6ΐίίυ8 €οιηαι. Οιτ. 
Κβΐΐ. II, 1, 587 8(ΐ• οοιηρο8ΐιίΙ. 

22. Ρ Ι, 22: Μ•68Γ. II, 2. Αρο8ΐ. 
Χ, 32. Μ•ιι1. Ργοττ. 8. ηινίΧςχ Ζβ- 
ηο1>. Π, 55. 

23. Ρ Ι, 23: Αρο8ΐοΙ Ι, 48: Ζβ- 
ηοΒ. II, 52: 8(](]. 8αί<1. β. ά^Ι βΐ 8. 

ΜΪ^ί, <]1ΐί ΙηΙ των ευκαταφρόνητων 
ρΓΟΤβΓοίαιη «ϋοί •ηηοΙ&(, 

24. Ρ Ι, 24: Μ•€8Γ.Ι,43. Αρο8ΐ. 
Ι, 47: ΖβηοΙ). II, 53. 

25. Ρ Ι, 25: Μαοαγ. Ι, 75. Αρο8(. 
II, 18: ΖβηοΙ). Ι, 63. (Χ ηοΙΙ. «4 
Μ803Γ. III, 40. 

26. Ρ Ι, 26: Αρο8(. Π, 17 ίΜφ 
τ. «ηηοίΐ. οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ ©6 ΟΕΕβΟΚΙϋδ ΟΥΡΚΙϋδ. 27 '^ίδϊ φέρα τι Αίβνη %α%ον: έηϊ ^Λρ άά ίξ^νρι- 
ακόντωψ τι ν4θ9 *αχ6ν. 

28 ^^ίνω ηοταμών χωρονοίΡ οι ηηγαί: έηϊ των 
ίναντίως Χ^γομέν^ν , οίον βΐ ο ηόρνος Χέγ^ι %0¥ σώ- 
φρονα ηορνον• 5 

29 *Αργνρον ηρηναι ΧαΧοϋοιν: ίηϊ τάν ίιά ηΧοντον 
ίμψανίζομένην η ^νι^μ^ρονι^τνίτ• 1 . ο2«Ι Μ. κα^ψορ ηακορ ΓβΰΙθ δοΐιηβίίΐβ^ηυβ ίη Ζβηοΐιΐο Γ«ρο8ΐιί(. 
3. αψω ποταμών Ιί^ρ χνρονα^ πηγαέ ΖβΟοΙίίαΒ 6Χ Εΐΐήρίάβ. χω(ΐοναί 

ηηγαί Ρ. 6. αρχνρον Μ. χαΑοι'σλΐ' Μ. δΐΐί^88 βχρΗοΑΐ: ίηΐ των 

άτιαιάίντων μ^ν » ΟΜ άϊ πλοίτον νπ^ςβολήν τια^ζηβΜζομίνων *αΙ λαλουντων. 27. Ρ Ι, 27: Μ•ο8Γ.Ι,42. Αρο8(. 
Ι, 49: ΖβοοΚ). II, 51 1 ιι1>ί 8<1<1α8 
δοίά. 8. α«<»ι Α1§ί φ^ρ«» τ* Αλ^ 
βνη ηαηοψχ ΙπΙ των αακουργων 
χαι ά*1 τ» χακον ίζίνρίΟΛοντων Ψίώ^ 
τιρον, ηα^όαοψ η Αφνη ηο>Ιι/;το*χ»- 
^Ιώτίχτα ίίω&^ φίοην Θ-η^ίαι Αη8(θΙ. 
ά6 Οβηβηΐ. Αηιοι. II, 7, ρ. 746 
ΒβΙίΐΕ.: λί^ιταΛ ό^ ηαΐ το ηί(/1 της 
Αφνηζ η(ΐροιμΛαζομίψον ^ ως αίί η 
της Αίβνης τριφονοης κα$ν6ν, Λα 
•το μίγννσ&ΐί$ *αί τα μη ομόφυλα 
αλληλοις λΛχ&ηνα^ τοντο. 

28. Ρ Ι, 28: Μ808Γ. 11,7. ΑροβΙ. 
II, 92: Ζβηοΐ). II, 56: 8<1^. δοΚιοϋ. 
Άά Εαηρ. Μβά. 414: ηαροιμία ά^ 
νοντο ίηΐ των ης το Ιναντίον ναΙ 
πάρα το ηςοςηκον μίταβαλλομίνων 
ηραχμάτων^ οίον α'ΐ'Τ^στραπτα» τα 
τιρίίγματα^ ωστί άοΧίονς μ\ρ χα» 
^Πίψόγονς ψαΙνίο&ΟΛ τους ανάρας^ 
της όΐ γυναίκας ευγνώμονας x«^ όι- 
χα/ας : δοΐιοΐΐ. 8(1 Ι^αοίβη. Οίβΐ. ΜοτΙ. 
VI, 2, ρ. 68 ΙβοοΙ).: παροιμία, ΙοτΙ 
λεγομένη , οτ« τα εναντία των οφει- 
λόντων γίνίταε^ αν ω ποταμών 
χωρούσαν πηγαΐ' ίη γαρ τΛν 
πηγών ονν^ηοτ; ανω ^ χάται <^ ^αΛ- 
λον χωρονσ^', Β8€]ιιη«ηηί Αηβοιίά. 
11,338,9. υ8ΐΐΓρ8Τ6ΓαηΙ ρβτιηυΐΐί: 
λίΤβΓΟ ΌβΐηοβίΙΐ. π, τ. παραηρίσβ, 
$• 287, ρ. 433 Η.: άλλα άητα ανω 
π οτ αμών ίχιίνί^ τ§ νμ*ρ^ πάνης 
οί περί πορνείας Ι^ρυίτααν λόγοίΐ 
ΏΙοζβΏΒβ €^ηί€ΐΐ8 βρυά 1)ίοκ•Ι'86Γΐ. 
VI, 36 8ίγ6 Αηβη. XXI, 13: Αη> 
βΙοΐ. ΜβΙβοΓοΙ Π, 2, ρ. 356, 19 
Ββΐιΐί. : συμβαίνα άϊ τους ποταμούς 
(ίΤν ου* ίπΐ ταντον άεΙ ηατά τον 
λόγον τούτον ' εηίΐ γαρ εΙς το μέσον ίΐςρίουαεν αφ* ονπερ έχρίουσιν, οΐ'- 
&\ν μάλλον (*χ»σοϋνταί κάτω&€ν η 
ανω&(ν^ αλλ* Ιφ* οποτερ* αν ζίψη 
χνμαΐνων ο Τάρταρος' *αΙτο$ το ν- 
του συμβαίνοντος γένοιτ* αν το λεγο- 
μενον αν ω ποταμών* *όχερ αδύνα- 
τον: υηίΐβ ί&ιη 8η1β Α68θ1ΐ7ΐηιιι 6( 
ΕυηρΜβιη Ιιβηβ ρ8Γ06ΐιιί8ΐη 8 Ογ86- 

€18 Ι18αΓρ8(8ηΐ 6886, ΓβΰΙβ 8θΙΐ86- 

ί6πΐ8 8<Ι ΒΰΐηοβίΙι. 1. ο. €οηοΗΐ8ί(: 
Οο. Ερί8ΐ. 8<1 Αΐΐί6. XV, 4: Ιαηάο: 
Μ ν€το βϋαΐΛ €ατ[νίβηη$^ ανω ηο- 
ταμών: ΙλοΙλώ. Ι. ο., βί. Αρ. ρΓΟ 
Μ6Γ06^β ΟοηάαοΙ. §. 1 : πολλή γονν 
ή βιαφωνία του νυν βίου προς το 
σύγγραμμα^ %αΙ το Άνω του πο- 
τ α μου χωρ^ϊν χαΐ άνεατράφ&ΟΛ 
τα πάντα χαΐ παλινφόεΤν προς το 
χείρον χ Ιαΐίβη. Ογ&ΙΙ. VI, ίιΐί*.: Ι^ί- 
1>8η. Ερί8ΐ. 423 : ννν ουν αν9$ ποτα- 
μών ι ΤΗβοάοΓ. Μ6ΐοο1ι. Μί8ρβ11.89, 
ρ. 578 ΚίβββΙ.: ηάντευθ^εν ανω πο- 
ταμών χατα την παροιμίαν χωρονσί 
πηγαΐ χαΐ πάντων των οιύμι' χα* 
τών είχότων ορώντας τάναντιωτατα^ 
χα* αταξία πάσα χα* ύβρις χτλ,: 
ΡΙιοΙ. Ε^ΐ8(. 5, ρ. 69 ΜοηΙ.: Ριγ- 
ιηπ8 Ερΐ8ΐ. 5 ίη ΜαΓ8ΐοη Αηβο^ί 
6γΑ66. 285: &νω χοτα/βωιτ Ιερών^ το 
λεγόμενον , χωροΰσ^ πηγαΐ^ ατ< καΐ ή 
ευλάβεια σου αφ* ημών όίεται προ» 
στασίας^ έτέροις τοΰτο ψίμειν ίχ της 
παλαιάς συνηθείας αόειαν ίχ^νσα: 
8ΐί8 ρΓ&6ΐ>6ΐι( Βυτιη8οηα8 «ά Ρτο- 
Ρ6Ι1. Ι, 15, 29. Π, 12, 33. ΜαγΙι- 
Ι8ΐι<1α8 8<1 Εαηρ. δυρρί. 520. Μϋ* 
8€ΐιβιϋ6ΐιία8 8ά ΗοηΙ. €8πη. Ι, 29, 
11. Βοί88θΐιη8^υ8 «ά Νίοβί. Ευ^βη. 
Τ. II, 233. 
29. Ρ Ι, 30: Βν. Ι, 82, Όφζβό όγ ν^005ΐ€ €0». ΜΟ$ρ. «ΕΝΦϋΒΙΑ Ι. ^7 

33 ^ίΐ Χάρί%9ς γνμναί: ο%ι ίεΐ άωρ^άρ^* ^ρ^^^βΐι^• * 

34 Άηοψηψ αί%ίζ9$ς: ίηΐ %ΛψήΓ %ρ9φ9μί¥99¥ 9β1 οι;ΐί**' 

«ο «ίΛΙόνρια «Λι^ροιτ^ΜτνίΜτ* . . \ ι - 
36 "^^ΙΑ• γΧαψ'ί^ £ΧΧο η^ρά,ψ^ ψ^ίγγ^ταί,: ίηϊ τωρ 
μη ονμφ»ΐβ9ν^^999•4ίΧίΛ}Χα$ς• 

Ιξαηατάψ βανΧομβνων τους ομοίους• - > 15 

38 "^ΑΛοισι /»έ^ γΧΛ99Λ, αλ^ΧοίΟί έί γομφίοϊ: ίη\ 
ΜΤ ΛάΧκ^ ηαϊ φάγοίν• 

39 ^^ψάρος ]^έροψ9ος σναφ}ς νο «ραι^ιο^.- Μ ^ύι^ 
$ϊς ονΛψ χρηο$μ9υ6ψ%9Μβ^ • 

10 '^^ΧΧαμ^ψ Α9ν»ωψί αΧΧα ό^ ^/ίέ^ΜΦΡος 6ψος:ίΟ 
ΙλΙ %άψ ίχόρτωτ %οίς Χ6]^Όίς ίον^ίψ^ψί» τά Ιργκ* 1. αΐη βϋο μ. Μρός'Ρ. αλίνβ 6( {«ΗΊΐιδς ίΐΙίΗ ρβΓ οοηρβίιάΐλ 
8€πρΙ& βαηΐ. 3. ΆρράβΛος Μ. ος κτΑ.] τβτΒλ ίη ηαηο οΗίηβιη 
ΓβιΙι^Βη^ 8ΐΐη(: δραχμής μίν ηνίί*^ ηττάρων όί ηανηοί: τ. ηοΚ. λ<1 
ΖβηοΒ. Π, 5β. 5. άΐματι Ρ. 7. 8οη1)βη<1ηιη τΜθΙώγ: οτ» <^<γ τ^ν 

^«(««ιτ «τ<ι^Ι»? χΛρϋίσ&ηί^ καΐ αιι^•<Τό|Μ« <ι^9^#τ<];;^ : ▼. ΑροΒίοΚαηϊ. 8. 
ΕοφΙί^ΙΑίο «ι β« οοηταρΜ ββΙ , φίΜη ηι Βίοββηίαηο Υίη^οίΜΜίβΐι^ 1«§ϊ^ 
ηα»^ Ι6ι ναρ'ηΛίόος Μ. ί% τ>^Ιί Μ.' 18. ^ιηα^Ις ΖβηοΙιίΑβ: 
Μοέβιϋ' Ιβοϋοηίβ ιΚτβήίΙιΐΒΐη 6«ιιΙιηίηιιβ η ΒιιβΙϋΙι. άβ ΐΜκ Αιοοτ. β; 
43 ΐητβιιϋ. Ε|;ί^ 4β ηοιηίιιίΒ Ιοτιβα ΗβηιβΙθτλιιήιη Αιιβο^. ρ. 56. βαί-* 
^ Ιιηΐϋ «χρΙΐ€«ΙίθΒβϋι βββΗ: α»!» /»^9ονς, 1») τ4^•μ^α;Μιί/ ^|^^«^η<&9υ 
τ»». 20. ^««»ν βΙ Αάκωνος Μ. οι^ος] φ/ρ«« 6χ Οιο^βηίβίιο ΐΜΐϋηβιι* 
ιΗιηι 6Βΐ. 

3α Ρ Ι, 31 : ΑροβΙ. ΙΠ, 56 ; Οίο^ γνμψ6ς Ιβτι μίύ ίίΐ Χάρ^ η ^ x«^ οΐ 

κβο. 1]« 56. αστ4ρίς. 

31. Ρ Ι, 32: Μ•€«γ.ΙΙ,37. ΑροβΙ. 34. Ρ Ι, 37. Ρ Ι 26: ΟΥ. Ι, 28. 
ΙΠ, 71 : ΖβηοΙ». II, 39. 35. Ρ Ι, 38ί ϋΥ Ι, 30. 

32. Ι Ι, 14. 36. Ρ 1, 39. Μ ΪΙ, 26: ΌΥΪ,βΙ. 

33. Ρ 1,36: Αρ«0(.1,82: ΖβηοΙ). 37. Ρ Ι, 40: ΟΥ Γ, 32. : 

Ι, 36: Λάά. ^0Μά.9.χμ^ιταςΐΒΐ Μαο^ 38. Ρ Ι, 41: Αροίΐοΐ., Ι{, 36: 

Ργοττ. 8. αΐ, Να<|έηιιη βΓ•Ιί9-> ΖβηοΒ. Ι, 73. ^• ^ 

πηη αΐ6οιίιιϋ ΡΙήΙαβΙτ. Ερίβΐ: 44 39. Ρ 1, 42 : Μ&ολΓ. |Ι, 13. ΑροβΙ. 

ίαΐΐ: οτ« π^ητς βΐμΐ (^τ<;(οτ«^Ος σο» ΠΙ, ί: ΖβηοΒ. Ι, 96. ^ ' ' 
όοΛΰ' ΜοΙ μηρ χαΙ αντος ^'Έρως 40. Ρ 1, 43: ΟΥ Ι» 33. 41 "ΑΧ^ί,^ν μΪΨ ΙΙ^ηιβ%Χονμ^ψ,.η 9^ ίηΜ.ίς9ί9υ Μ 

%ύν μάτην ηοψονν%9^• 
42.. \4μ9ς Αη^Χί^υΐϋ, ^1ί\:άηιι^ψ^^ϋψ.€9 9Μ&φΐΛί' 

43 "^Λ ηΧίη%αί ηαΐ τί&νηηίψ η χάρ^^^ ΛλΙλΛ^ 
άχαρΐ9ίτ9ΐβ9\ • ..•>. .*'*4ΐ5>Λί: •. • ^ \ !^ 

44 *^4ν μη ηαρ£ »ρ^ας> ^«ριχω σγβρχτβϋ^)**^ «ο«« άύ 
τοΙς Ηαρούο$¥ άρηΟοΛκι• ν ^ « ^ - -> ^ « . / λ' 

45 "Άμμ^^ ηι^%ιΙι$%9ψ \ ^• •.*/..•. ι . 'ΐ ; . '• ' 

46 '^«2 τα ηίρνοί β4λ%ΐ0• - «. 

47 '^ίρηρ α φ^νγην 9ύ μ6ν£€. Λτ.ύηο^ψ λνψΜοέ^: ίηϊ ίΟ 
τώρ ταχέως οφίίλόντωρ ^Ηασ9α ηρά^τ^ί.^ ^'.^ 

48 ^Αψβ.ρΙ Αν$φ ηράγ ματα ονη .{«» 'αλΑ' άντος 
ίΧϋάψ ίηρίατο: έηΐ τύν ηαηά ίαυ^Λίςι 4η§ση9$μίτ•99^• 

49 ^Ανέμϋιας γ.9 9Λργ%.ΐψί Μ %ύν ηο¥^Λ^99ν ι$αϊ μηάε^ 
νος μιταΐαγχανόντωψ. . 15 

50 Άνάγηι/ ρύϋ &ΒΟΪ μάχ^νταί^ 

51 *Αρ%ϊ ηέρχης αηορηιον: Ιηϊ %φν τά χ^ίρ» αίρον^ 
μίνων• 

52 Άλί€νς ηΧηγ$Ις νονν οϊα^ί• . 

51 'ΆΧΧοί οη^ίρονοίν , αΧΧο$ ύ* άμησον^αά 20 

54 ^Αρητον ηορον^ης ^ Χ^ν ζν^^^^' Μτων.ηρφΛηΧην* 

55 Ά$%ον ηάν&αρος μαί^νεταί: έηΐ των νηό τίνων 
ΛντεΧών ηαοχόντων• 6 γαρ ηάν&αροί τά τον άετοϋ ωά 
αφάνιζα χυΧίων. 1. ί^α*%Μμίρ Μ. 10. ό^] ο ΡΙ^ Ινρας ητύη^ ΐΛΛΜηη. 13. 
η^λ^^ν Μίβη. 18. ηντί βα%ι^οψ^ ίη Δοβ 6ΐρϋ«•ΐΜΐΐΜ λΛΑϊΛ, ΙΑύ^^ 
ηΪΜλίι•. 20. &1^ο* β\ψ ]>ίο§[ΐ0ΐιί«ηιι•. ίβή99να$ Μ«ο«ήηι ΤοΙηιη 
810 γβιϋΒίββηΑάιιία βΜβ ριιΙ«ΐ; Ν«ιιο1ι1ιη.1η 8οιιι«4ΐ•ιΗιιί ΡΙϋΙ. Π, 158: 
αΑλ^ μ\ψ σν*1^9να\ νλλι9^ 4ί ιμτ' ΰίβη^ρντΜ*. 21. Τίχνη μή ίψη• Ζ6• 

ηρύιιυ Ι α, ιιΙμ τ. ηοΟ. αήΙΙ. 23. §νχ9ΧΛψ] ίοΗΜΜ |μ»Ι Ιμοο ν^«Μ 
μ^χάΧα €α:οίιϋΙ. ηο1>. Ι, 85. ϋβατρΑΐ δτηββ. ΕρύΙ. 
103 &Β. : «νι^ι^^ ^1 ο» Α &9οί^ ,9^*9 41. Ι. Ι, 15. 

42. Ρ Ι, 45: Μΐ€«.Ι1, Ι. Αροβί. .„ ., , .,, , 
II, 63: Ζβηοΐ). Ι, 83. μαχοττα*. ΗμΤν άϋστι άλλα ύ€μψο* 

43. Ρ ϊ, 46; ϋΥ 1. 39. 'Τι' Ρ Ι «5^, ην Ι ι^ι 
44 Ρ Ι, 47: »ν Ι, 40. Ι^ ? /' Β' ^^ '' ^^• 

45. Ι- 1, 16. 02. Ι- ι, 2ϋ. 

46. ι^ Ι, 17. 53. Ρ 1, 55 : Μβο». Ι, 78. ΑροΒί. 

47. Ι- Ι, 18. Π, 24: ΙΜοίβη. Π, 62. 

48. Ρ Ι, 49: ΒΥ Ι, 42. 54. Ρ 1, 56. Η«μγ. 0.42. Αρο•!- 

49. Ρ Ι, 51. Ρ Ι, 33 : ΟΥ |,5|. ΙΠ, 89: ΖβηοΙ». ΐΓ 36. 

50. Ρ Ι, 52:: ΑρΦβΙ. ΙΙΙ^ 6: Ζβ- 55^ Ρ 1, 57: ΟΥ 1, 65. ε(Μ>. Μα$ρ. €ΒΝΤΙ7ΜΑ Ι. 90 

56 *Αν όρο ς γέρορχος-^Ι )^9ά&Ρ$ ν^ιοκίί ««ι^ίφτι^α• 

57 Άψίρός ηαηως ηρά0ϋθ¥9ος\ίη9'αί9ίν φι1ο«• 

58 *^4λύη■^^ξ τοψ βο^ν Ιλϋ^νρ.^ι^Μ ^άν-ύρλ^ρΑψ ηαϊ . 
μέηρίύτ» όμως Λ.μΛ}^λΜ£ ^α%αγωνξΟ&μΒψωιι^. α^ροκΜτίρ, ι ; 

59 'ΆΧΧο%Β μητρνίη ηέλΒί ημέρα^ αλΐ0ψ^.Α^\$^^^ 
9^ ρ: ί9ΐΛ %ύψ.%ο%Λ μί¥. 9ννμέρ§Μ(%ω¥ , αλΧϋ9β Λ ^άι/ίίημε- . 
ρΦν^ωΦ^* .-\ •4 \ . ' . 

60 7^/»α Λϋβυ ηαΐ Χά-^^βα^•* ^ιιλ τι5τ ψ^ρίςΐ Αήξότον . 
αρναΧΧαμίΗψ4^^ΜίΑ> ^ . 

^1 ^^Ιψ&ραη^ς 6 &^αανρ6ς γίγοψ%ψ: ίη\ μι^ {^ φ/^ 10 
ηΧηίοαΨ όίΐίφ$υο94¥%ω9^^ * ^ . ; . : 

62 *Αη6 9ΜΨ βρ^ίυαηΦλύν Λν^ων Ιηηος ύρουά€ν. 

63 "^^ηαψτα νοΐ£ αοφοΙ^ «ιι»οΛα^ <ηί τωρΛα ψρορ^ 
ΟΜως η0^%Λ9β η^ρΜγ^ψρμί^ωψ. ; .. > 

64 *Αργ^ρνίΙ^ Χοψχηας μύχοΜϊ Μίΐ\ »«μτ^> χρα- 1$ 

65 "Αηας ίχίνος τραχύς• 

66 ^^Ιοηον ϊβίρβίς: ίηϊ %ων αν6η%6ν %ι ηονονψτωτ• 

67 ΑνΧ^%ον βίοψ.ζφς: έηί νώι* έΙ^ΧΧίοτρί^ βΦΦύρτων. 

68 *Αηο%ιθ6ίς χοίρε γιγαρτα:^ ητο$ α ες^α^ες^ α7ΐθ-20 ^Τ^ν ί£ηο1>ιαβ. 12. τω^ ΒΥ Οίη. 13. άίαφόόψήση Μ. ^^ 14.^ πάν-- 

χωψ] ψαΐ των όυςαοΧων Ρ οαιη Ζ•ΐΐθΚ>ίθ. 15. α^^χνί^Ιαίς Βΐ026α1«ιΐΐϊβ. 
αίτχα$α 6ΐ Λαπά {άβιο. 18. ^αίρ^ς ϋίο^βηίΑαιιβ, «νο^τφς Ρ. 

56. Ρ 1, 58: ΒΥ 1, 44• γ^^ναΐο^ϋ^ψ ωζ «χα9 καΧνΦ, άβ ^110 

57. Ρ Ι, 59: ΒΥ Ι, 45. τ. ^^ΐΙθΒΐΪΑβΙιιαβ &4 ΡΙη(. νίβ-ββηΐ. 
5^ 11» 21^ ρΓοίβοΙη ΙΑ ητΐ ο. 15, ρ. 85Α. 

59. Ρ 1,62: Μ«€».Ι,96. Αρο•! Μ«1(1ι!•β •ά Εαπρ. §τ. ί»^. ίτΛζ, 
Π, 25: Βίο^. II, 76. ΕχρτββήΙ ΟΧΙΧ: ««14. Αροϋ ΙΠ,> 3ί«. 
ΡΐώϋΐΜ »μΏΒ 186: <ΙίΜ ψΛΛηέοοΜ 64. Ρ Ι, 67> Μ8€&γ. 11,29. ΑρριΙ 
ΜΜτβα, φΜηΛασίίΒ €9ί ρξβτ^Μ. ιβ^ βΐ, 91. ^αΙιΙ« 'Ριηοντ. β. άργνρΛίςι 
ΰβίΐ Ε»|>ΐλι^ Μ Ηοη. η. £, 385» Βίο^. II, 81' β^<1. Ηββ^ηβΗ. «ρ/ν- 

ρ. 560) 1&. ^«* Ασ;*;!^»•: αΐ μια&οψόρϋ^, < Α)1υ- 

60. Ρ 1, 63: Μιο«Γ. 1, 97. ΑροΛ ιΰΐ ΡΙιοΙ. Ρα«γ. Κρίβΐ. 165, ρ. 229 
11,78: Βίοξ. II, 77. Μβηβηβ.ΑΓο-'- Μ<Ηϋ: ηόοη ό\ μηχαγη ΗίιιιίψψΓΛ* 
■Μΐ. 748 Μβίιΐ; : Χα^ΜΠκς ί$ηΛί9ί% οΐ^κ ηργx'ρΛ1^ &\ οί^β Χ6γχη\ μό-*- 

61. Ρ ι, 64: ΒΥ Ι, 52. ιν^ <Ι»ί2τ»« μτ;ι. 

62. Ρ Ι, 65: ΒΥ ΠΙ, 100. 65. Ι Ι, 22. 

63. Ρ 1, 66: Ημιγ.Π»22. Αρο•! ./66. Ρ Ι, 69^ ΒΥ Ι, 84. ' 
ΠΙ, 58: Ζ6ηο1>4 Β, 9; €θ8Μΐαη 67. Ρ Ι, 70: ΒΥ 1, 92, 
ΐϋ< ΕοηρΜβιΐη ιΒα<!: ^• '«»<ν» ' 68. Ρ Ι, 71 1 ΒΥ Ι, 95. 100 1 βΚΕβΟβΙϋδ ΟΤΡΚΙϋβ; ' 

71 ^Αηθ:ηΜηη^ ίι^ϊ βιήμα: ίηΐ τύρ ά&ρί^ μέγΐΜ^ξς 

72 Αύ^αψ ^ύ %^9^9^Ψ»ηύΡ€Ρ€ ί^ρίφϋζ: 4ηΙ ^^ άηο^ 
(ΐαύνχωρ μϊ¥ έαν^ονς τρέφΒΐν, άλλους ^ ίηαγγύΛΑμέΡ^βΡ* 

73 *Αϊώ'Ψ .μϋ^μΐ'^ψ ύηοφαγώψί ίηΐ %Λ¥ άχα(^α%9^. 

74 "ΑμαΙα τοψ βονν €λη9$: ίηϊ νώι» >αΐ^^ΐ4ν»|ρόφΐ»« Υ< 

. ηθίονψ*9ίρ• . % ^^ 

75 Άμαξίαϊα ^17/ιονα: ίηΐ %άψ μ^γήΧ^ΛΡ ίΑρί¥. 

76 "Αψ&ρ^ι^ηος ΙΕύρίπο^, %λΑ φ'υχ^|, ΐίΰΑ^9ίάψΌ$α, 
ηαΐ %ρόηοςι ίηΐ %ά¥ ^άο%9ί μ^ταβαλλομί^ωρ• 

77 *Αηάλ»λ9ψ η νς %αϊ το τάλαψτοψ ηαΐηγ^ά^ο^. 

78 ^Αηλ^τϊ ηημάζονοίψ ίς φίλους φίλοι: &μοίθ¥ ίΐί 
ηαΐ τό* Αυτόματοι 9* α^^α^οΐ άγα&άψ ίηϊ ύ^ίΐτ* 
ϊαοίψ• ϋ 1. 'β^ ΒίοββηϋαίΙΒ. 6^•αι^^^^ αντο» ΒΥ. 7. Ιτ^Μΐφ #) ΥρΙφ β » ν 
16. ^αϊχα Ρ, άαΧχας ΖβηοΒίαβ, ΗλΰλΗυβ. Χίντα^ ΖβηοΜιΐβ. 

69. Ρ Ι, 72: Ον 1, 57. Θ%ττα1^ηά μ\ψ ποΧν π•π•ψ^ 

70. Ρ Ι) 73 : Μβθ«Γ. 1, 46. ΑροβΙ. ηντίρα, •ίοψ τα άμαξΜΧα, βητ«- 

I, 57: οί. ηοΙΙ. β<1 Ρ Ιο., ^αίΐΐαβ ΙοΙ γάρ τάς άηηνας Μαπ•9Λς ϊλ§τ•ψ ζ 
Λάά• ΕίταιοΙ ΐϋ Οηιηβή Αηβοάά. τ. ΒβΓβΙάαβ ΐη ΜβίηβΙιϋ €οΐιι. (λτ. 
Ρ«Γ»8. ΙΥ, ρ. 96, 17: "Α&Φίς — Π, 2* 1150. Αά^ ΟβαιΟΓα» «ά 
'Ά&νζ ύτχΜχ(«• ψντα ΑημψΙας ^οός* ΙοληΐΙ. Ιλ^Α, άβ ΜβηβιΒΒ. ΙΠ, 31 βθ. 

^ονς γάρ Μ^ρντα* Ιν τ^ Αήμψψ. ΚοβύΐβΓ. βΐ ηοΙΙ. λά ΜβΟΑΓ. 1. €. 

'ΓΜίιΙοΙίΙ ΐη Ι•1ίιι•ηι ϋη^αβιο ροβίβ 76. Ρ Ι, 79 : ΑροβΙ. Π, 88 : ΙΜο- 

«ρη<1 Υ•ιτ. £. £. Υ1Ι, 25 : μ οατ- ββη. III, 39. ΡτοτβΗιιαιη ίΙΙιιιΙπιΙ 

ηΜΟίοΜ ΐβκτοΜ «Μ^τοΜΐ ίβοι. Βοίββοιίλάιι• ΑηβοιΙ. Νο^. ;Ι» 6: 

71. Ρ Ι, 74: ΌΥ Ι, 74.; ηάά. ηοΜ. «<1 Μ«ύ«Γ. ΙΥ, »1. Ββ 

72. Ρ Ι, 75:. Ο Υ Ι, 93. Ευηρο βιαβφΐβ η««ιιηι τ.ΡΙυβΙϋιΐΒ 

73. Ι^ Ι, 23. Κβπιιη ΒαΒοιβ. δοβοιΐ»; ρ. 5. 

74. Ρ 1,77: Μ«€«τ.ΙΥ,33. Αροιίλ . 77. Ρ Ι, 80: Αροβί. ΙΗ» 66. - 

II, 55 : ΙΜο^. 111, 30. 78. Ρ Ι, 81 : ΜΛ€η. 1,69. Αροϋ. 

75. Ρ Ι, 78: Αροβΐ Η, 76. ΧΥΙ« 1, 92: ΖβΒθΙ>. Π, 10. 46. Οοοίβ 
49. Αηβιι. ΧΧΧΙΧ,23. Μαπιγ.ΥΙΙ, ΜιοΙ λ<1 Ρ1«(. 373 ά^ ρΜΐΤ6Γΐ»ο 
96: ΙΜο^οη. III, 41. ΡΙιιταίοΙιυ» βχροβαίΐ: ταντηρ όί λίγ•υα$ψ ύρψ^ 
ΙΒ Ββΐϋί. Αηβοάά. Ι, 24, 31 ίμαϋιανα φ^«» Μ ΉραοΟΜΐ^ ος οτ€ Iβ^τΜ0^^ο 
χρήματα βχρΙίοΑΐ: μ^γάλα^ α ^^» ^^ Κήνη* ^^ψο* Μβτη» ΚρατΤΡΟΜ 
αν άμαξα ^ ου» αψ^ρωηος η νποζύ-' ^ ^ ΠνΙαίφ [£γ. Ι. Μύίη.] μηολ-^ 
Ι^Μν! ιιη<ΐ6 ηοιίπχιη ρ?οτ6Γΐι«ααι οχ~ λάξας αντψ^ γ^φπ Όυτως* Οϋ^ 

5ϋ€«ιι<1υιιι 6886 Μβίηβΐίίαβ οοαίβη^ ανΟ•* ημίίζ^ ως ο ΊίαΙα$•ς Λογ•^^ βιΤ- 

ί( Οοιηίο. (χΓ. ΚβΙΙ. ΙΥ, 663/ Ε( το/&άτον( αγαΒονζ ϋνβα ΚύμψΑρ Ι»2 

Οηη&ΙιΐΓ βία» Γλϋο 6ΐί«ιη ΑΐΙΐ6ΐΐ•Χ, άα9η» 0§ατΑ9ύ ΚαΙ Ενα^ΐλι^ς ίν 

418 Ο: ταντϋ 4^ χξ/ημριηά ίϊρψΐίψ χρναψ γίν^», [Γγ. ΧΙΥ.1: <£ ΜαγΙι^ 

ΑρΛθχ•φάψ^ ^ψ 7αγ^ψισ^αί^' Τα ΜίλββίβιιΐΗ «(Ι ΗββίοΟι £ηΓ. ρ• 156. 

ι €ΘΙΙι.Μ08^. ΟΒΝΤυΐΟΑ Ι. 101 

80 Άρχ^ αρΛ^0ίί9ΊΜνιυΌ€ψ. 

81 *ΑΧύ¥ α^. φ.6ί^%^^ Ιν^Β^^ν ίίλ^^η, {¥&' Ιβν^ 

άλης ίηίφ9ρ6μ9¥ύς Ϊ9 ψ%ί ηΧύάέίνος γ^νο^μίν^ν %ιΛς ια^α^ 5 

82 ^ΑργαΙίοψ φρα¥4•¥%ί$ ι»*ρ ίφρο9ί\.ηοΛΧ* «^^ 
ρ9ν9€¥• ';■''■. ^ - ' • 

83 *Α¥ η Χ9ϋψ%ρ μ^ ϋΐ^ι/ναί, %ν^ύλΛη4ηή¥ ηρος- •. 
αψ^ψ: ίηϊ %Λ¥ φαηρώ^.μ^ βλάη%Η¥ μρ .ΛνταμίΡωΡ, ί9 
ηοψνυργίψ Λχρ^ψέψωψ» 

84 ^Αρο%ρφ άη^^γτίζ^ιςι ίΐύ ψΛϋ άσκ9η%ηα%$νΜ9ί¥%ιᥕ 
^ Αϋ%άρ ν ηάγίΐ 9θ,ίη»\λήψ9^ο^αίηά^^ιΐν* . 

86 Αν%9υ *Ρ6άος, «ύ%ον ηηίημα• 

5. ΙπΛγίΨΟβίννν Ρ. 6. &αλάσσν] ή&άσ&ι^ Μ* ^' ν] ^,7 ^^ ^^*~ 
πη9κΛΛ ΑροβΙοΟαβ. τ» αλ$»«ίΜη Μ. ποόςοαψητ ΓβοΙιιΙβ ίϋΐΆί ΟΟΙΒ»- 

ΙοΓ ]|βίΒ6ΐϋΐ» εοιηη. ώ. Ιπ; IV, ρ. 697: οί. Λρο•^ XVII, 27 «( ΡΙαΙ. 
Αρορίιΐΐι. Κ6§. €6(1. 190 £: οηόν μ^ ^9*»**9ταΛ ή λίοττή, ηρ^ςραπτέον 
ί&^ ί»ίϊ χψ ΛίβίΛίΜ^ψ. £ίί\βήίίά ϊά^ίή'ΜΒΪΐϊΜιαΛί ο. ηίβόβ ίη τ6Η>ίβ 
ΐΜβτο* «αΙ I0|ι«I19^1πιη^«ι^Βί^αι■ βνβίιίοβίιικ ρτοΚίληΙ• ΝκοβΙάο ωβοΐιιιβι• 
άΒΨΤαά ΡΙΐίΙοΙ II ^ 158: αι^ρ^ΙξΦττη μή *ΐί*ητ* μλφπ^ηψ ηΐί'^ςαψοψ^ ναΧ 
άηθ8 (ΓΟοΙίΑΙΟΟίί '^αΐβΙΤΟΒ : ^ψ λεοντή μη *^ΐΜηχαι , ' Την 'άΐωηΐηηψ η^ό^ 

α^βν. ΝοΒ «ηβηΐίοτχ. 1»79<η<1β' βηιη' ριι§Τ6Η>ίί •ιηιο(0Γ• ^^^(ί1^ ββββ. ^ 
ΜΛλ φι«€ θί?^ ίο ΡΙιιΙοΙοβο Τ..ΙΙ|, ρ. 573. 12. ανκι•χΙητ««' Αρο- 
ιΐοϋιιβ. 13. «ταρ ίάβιη. 14. ΡοιΙ ρΓ0Τ6Γΐ>ίι1ιιι 86 ρ «ββΜ: Άη^- 
Ι9ΐ &€ρμοΧ•νσίαΛς^ άβροΙ μαλαΛΐΌρίαί^χ Μ '%Λ¥ άα» ^ρίβψη^ 
««; αβ^τητ•ς (ΤΜ^^^βόττ^η ο£. Αροφς |ΙΙ, %.. . 

79. 1 Ι, 24. 'βΜρΙι. Ρ^• 1188: ηϊ»Χλά ^ά^ όή μ* 

θα Ρ Ι, 83: Μω«Γ^ΙΙ,43. Αροβ^ ηόίΜψίι^,'Όψης,,οΖΛ^ο* μ)ψ λέ- .. 

IV, 1: Βίο^. Π, 94. Ββ ΑΏΟΐΟΓθ οντις^ *Εψ μάχψ^ ό* αλ'ωπίη§ς^ 

ρπητβιΐΗΐ φΐΐ€η( 9«1ιθ6ΐΙιυ8 V. θο- αΒΙ δΰλοΐή: Λα^όίμΙα ήβιρΑ τονς ' 

β' κι 363. . ϋβοτρλΐ Ι^ίί>Αΐλ ΟγιΜ. ^τ§ 'Λ9ΐφ,4^χ»9ας άχνχησαντας^ 
, 377 Η.: ίγώ μ\ψ οΰΛίν ηγούμαι ' Οϊμ* Ιέονης ^ $ψ *Εφίαψ δ* άλωηΜ" 

ΙΗΐ(0τ Λρ3^ς ίΐς γνώμης βάσανορ* ηις \Αά*ώ>ίς ύοάά,ΐν αηοΑ ΛιϋΛηάί 

οίμΜ ά^ «α* τ^ παροίμί^ ταντά όο^ ΐΛΐηΐΛ ΛΌηά ΑΙβίρο. £ρ. II, 1 βίτβ 

ΜΓν, η ψψ>ι¥ Ιψ άρχ^ τον ανόραόΐΐ" ΑβΗβη. ΥλΤ. ΗίβΙ. XIII, 9: ^αμία 
η^να&αιι,Αηύίοτ ίη^βΗαβ ίη .Βοιβ-τ . ^ονν » ^Αχτ^βαή ί'τ^^ίρμ «ΐνϊΐ',. οΐ ί» 

§θα»Ά ΑΛ^ηάά, ΐα,^ ^Αΐΐ.α^χη αψ- τή^ 'ΜΧλάόος λί^ηές ίν *Εφίσφ γ^ 

ά^ 09ίζη* η γαρ '^ϋΧ'ί Λίντας φα- γοψασ$9 άλωΛ{*9ς, Α1ί(6ΓΡ1υ(.0θΐΙΐ— 

ψ§ροΐ. ρ&Γ. 1^78. οιιπι διι11« 3: 9Ϊ*οι 14^ 

81. ΡΙ, 84: Αρθ8^ΙΙ,Ρ:|Ζβ•θΚ>. ονης, Ιν νηαΐ&ρψ ά' άλωμ»- 

Π, 20. ? \ , ««?. Οί. Μβο«Γ. IV, 18.. 

82. Ρ Ι, 86. Μλον.ϋ, 95 :' Α^ιοβί. • 84. Ρ 1, 88 : Μιογ. Π, 46. ΑροβΙ. 
ΠΓ, 6: ΌΊοΛ. II, 9α ΒβΙ' τβιίΒυβ IV, 8: Βίο^βη. III, 33. 
ΤΙιβοηϋ^ιβ, 625 Ββ1(1ι< ι Ι . 85. Ρ Ι, 89 : ΑροιΙ. IV, 22. 

83. Ρ Ι, 87 : ΑροβΙ. ΠΙ 24 : Ζβ- 86. Ρ 1, 90 : ΜβοΛτ. Π, 63. ΑρόβΙ. 
ηοΙ». Ι, 93: οί. Μ*0*Γ^ΥΙΙΙ> 16. IV, 41. VIII, 98: οί.Βίο|[βιι.ν,1& 
Τβϋ|π( (1 Ο. Μυ6ΐΐ6Τα8ΤΜΓ.Ι,ί98. ΒαοΙυιη 68( 6χ Αββο^ο; .τ.Άβϋορ. 
/>^|ϋ»Μη 4Μΐΐ&^ΓοΗΓ^Γΐ>ί<ι«ι«ί)ριι&Αη- ίλΙκ 30 Ριαν ί ; 92 οκΕΟΟιαυδ ογρκιυβ. 

νηοατρίφαν^Βς »λΙ μάτηρ καΐίοηα&ηααρτίς ίακωητορ βλ- 
λήλονβ , [Ιέγον%^ς] αύ ί^ φον ψήγμα ηοΧύ ϋνίλί^ας χρυαο'" 
χοηο$ί¥ %αΙ ηΧουτίμίΗΡ• ίχΙίνάζορ%ο Λ νηο %ώρ ηωμίηύν* 
£!νβονλθ6 γούν φψιίν' 

ιίμΜίς ηοτ ανύρας ΚΒηροηιΛας έηβίσαμίΡ,^ 
λαβοψτας €ΐς *Τμητ%οψ έξ€λ&Βί$^ 6ηλα• 
Ψ. 

40 Ψύρα %6ν ^ιόνυοον: %ά Ψΰρα ^ύτ^λης νηοος ίο%ι 
Ηαϊ μίηρά , ηληαίοψ Χίου , μη όυναμένη οίνον ίνεγΗ^Ιν. 
λίχομβρ ούν %ην ηαραμίαψ έηϊ τώψ έν ανμηοαιφ άναη$ί^ 10 
μένων ηαΐ μη ηινόντων* λέ뀫%αί Λ ηαϊ έηϊ %ών Βυτέλίίαν 
οημαίνόντων• 

41 Ψβηάς: 6 όρόοοβ• όντως ίΐίαλ9Ηο *Αρ%ίμαχο6, ητνβ^ 
λώδης ων. ούτος ^ί μελών ην ηοιηνής• ού%ω ί^ ίηαλιϊτο^ 
9ίθ%ι προςίρραινΜ %οΙς ομίλονοι ίίαλβγόμβνος. έΰόπΗ ϋ 6 15 
*^ίντ1μαχος ψηφίομα ηΒηοιηκίναι^ οτι το Ι^ρον ηύρ ονϋ 
(Ιεοχί φνοήοοίί. 9έΙ ηωμωδίίΐρ έξ ονόματος , ως μη ηα^α• 
ρ6νοντί.Ι 

Ω. 

42 *Ώα}ν έοτύοΒν: ίηϊ των ηρος %ό άκούααί τα ωταΤ^ 
εντριηιζομένων. 

43 'Λδινεν ορός, ΒΪτα μνν αηέ%Β%$ν: όταν ίληίαας 
τϊς μεγάλα μικροίς ^ντνχί^• 

2. ϋγοψπ^ 6 δυίΐΐΑ «άίβοί. αύ 6%] Ρ βΐ δαίάβ*: αυ όί ωον χρυσο- 
χοήοΗν * "Οη^ρ όηΧοΧ^ αύ 0\ ψου ψηχμα ηολύ ανλϋΐας ηαΙ χρναοχοησας 
πλοι»τήσΗν. 3. ίχΐίνάζίτο Ε. 5. α ΐ' <Ι ^ « ς Μβΐοβίκΐαβ. 6. ΪΙα^όΐ'τας 
ΡΗία^ίςΎμηττον ίΜθ^ίΖ* Ι,: τ. ΑροβΙοϋοΐΒ• 12. η παροιμία πα^αΚρα- 
τ Ιψψ 8νάάΛ» ΛΛάΙϊ ίη βηβ. 13. Άηίμαχος] ροβΐ 1ι«Β0 τοοβηι £ ιιι«1β 
ίΐ0Γ8( Τ. ^ρηάς. 15. ηρος$ρα»»€ ΙιΡ. 16. οτ* το — φυαηααι βΐ «ς μη 
ηα&αρίύορτι πιαΙο ϋαιη Ιιαίιιβ ρΓοτβΓϋϋ βχρ1ίο•1ίοηβ οοηίαη€ΐ« βοιι4: &<! 
Αΐίαά θΐιίιιι ρΓΟΥβτΙιίιιιηΐΊρβΓίίιιβιϋ: γ. ηοΙΙ. οτίΙΙ. «ά Ργ. Μαγοϊαο. Ι, 77. 
ΒβρητΑΐίο οΓΐΜ 6•( ίη Βίο^βηίβιιο : τ. ηοΟ. οπΙΙ. «4 Βίο^. 1. ο. Ρθ8( τ. 
οτ» 6Χθί<1ί1 φ> 17. ύ§ί] 80Γϋ>6 μ η ό&. 20. τα Ι4Ρ 001. 23. «»- 

τνχιιΙ\ Ιηιτΰχυ Ρ. 

οοιιΚτλ ίοΓίηίοΜ βχρβάίϋοηβ ηΑτ* 93. ΑροβΙ. ΧΥΠΙ, 94: Βίο^. VIII, 

ηη( ΗβΓοιΙ. III, 102. Βίο ΟΙίΓνβοβΙ. 71. 72. 

ΟγλΙΙ. 35, ρ. 73 Η. ΟοβιπΜ ία Α. 42. Ρΐν,4, Μν,21: ΒΥ 111,97. 

Μλϋ δρίοίΐ. Ηοηι. II, ρ. 141. ΤζβΙζ. 43. Ρ IV, 5. Μ V, 22. Ρ ΙΠ, 

αιί1ί8<1. XII, 404 β1ϋ({α6, άβ ααί- 18: ΜβοβΓ. VIII, 94. Ρηκιη. Μβγο. 

1)118 οί. ΤνβΙοΙίβΓαβ Ορα8θ.Ι,3668(ΐ. 1,41. ΑροβΙ. XVIII , 99 : Βίοκ.ΥΠΤ, 

Τ1ιβο8;.οβΙα« .ραά ΒβΙΙ. Αηβ«ί. III, ^ ^^'^^'^* ]^*^ '' ''^""•-"''^ί^"' 

1442: Ψνρ,ς γη: Χυηρα, χίραος. ^^^ ^^^ ^^ ρ^^^ ^3. ο. 36: « 

41. Ρ III, 15. 16: Μαοαγ. ΥΙΙΙ, ^βίζίαβ. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ π Α ρ ο Ι Μ Ι Α Ι 

ΣΤΑΑΕΓΕΙΣΜ ΕΚ ΜΑΦΟΡΛΝ 

ΒΙΒΜΩΛί ΚΑΙ ΣΤΝΤΕΘΕΙΣΑΙ ΕΝΤΑΤΘΑ ΚΑΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ. ΑΡΧΗ ΤΟΤ Α. Αν%η 1^ μη^ιν&ος ούδΐν ίοηααβρ: αηο 7ώ^ 
αλιιντύρ ΒΪρηταί. 

Άφροϋοίος ορηος ούη ίμηοίνιμος: ίηϊ τοίς 
Ι^ίηοίς έηίορκούβΐινοί οΐ &€θ} ούη ορ^ΐζορταί• 

Αγορά. Κβρκώηων: έηι των ηονΐ]ρών %α\ ηαηοη&ων•^ 
Κΐρχ(ΐ9η€ς γαρ τίν^ς άπαΐίώ^ίς ίγένοντο ίν *Εφίοφ. 

/ίβτοΜ) γ'ηρας^ ηορϋδου νεότης: ηαρόαορ ηαΐ γη^ 
ζοίοκιαν άβνο£ κρΒίττωρ ίοτΐ ν^άζοντος 6ρΡί&ος• 

'^γα&ά ΚίλΙπων: ίηϊ των ου ηαλώς ηλουτονντων, 
Προϋτι^ς γαρ Κίλίξ τές ΜίΧψον ηροδούς ενη6ρηα%ν• ίο 

Άγροίκου μη ηαταφρόνα ^ητορος: οτί ούδΐ 
άϊίϋών ** 

Αδωνίδος ηηηος: έηΐ των ολίγοχρονίων ηαΐ αωρω%'• 

"ΑλΧοτΒ δ' άλλοίον τ€λέ3•£ΐν ηαϊ χοίρψ ^η€θ&€α: 1. α?τ7 μ^ψήν» 2. άλΜνι&ψ] των μηά\ν «Αχι/σα>τ«ν Ρ «<1^ίΙ. 3. 
^3^ τοις ητΐ, Ρ οιη• Μ γά^ ρ. 4. ΐ7ί*ο(ΐ*ουμί99^ς Μ. 5. 1ί((ΜΟ- 
ηιη β( Κίρηοπ^ς Η. 7. αττοί/] «οτον 6( «στος Μ. 8. Μρ*νττοψ ρ. 

9• ΚιΧΐΛηί99 Γβ€(ο ΖβηοΒίιι». Ροπηβ Καλλ^ηώρ ίΙβίβικϋΙιΐΓ ίηβοηρίίοηο 
ΤΜ64ϋο3 βρίΜΐ Κοββίιιιη Ιηκτ. Ογ. ίη^άίΙ. Ι, ρ. 3. 10. Κα,ξ] τ. Ζβ- 
^θ• Ι, 3. 11. οτ» 9ΐ*(^) τ•»ψ ίντίΧωψ χ^ή ηαταφροηΖν Ε. 

1. Ρ Ι, Ι : ΑροβΙ. IV» 30: Ρίο- 11 : ΖβκοΚ). Ι, 3. Καηώτιρ» Καλ^ 

§01. III, 35. λίκονττος Ευρίιοηοη άίχίΙ: τ. Μρι- 

2. 1. Ι, 1. ηβΙκΗ ΑιιαΙ. Αΐβχ. 154. 

3. Ρ Ι, 3: τ. Βν Ι, 3. β. Ι Ι, 3. 

4. ί Ι, 2. 7. Ρ Ι, 7: ΒΥ Ι, 12. 

5. Ρ Ι, 5: Μ«€Ατ. Ιρ 6. ΑροΒί. Ι, θ. Ι. Ι, 4. 94 ΟΚΕΟΟΚΙϋδ ΟΥΡΚΙϋδ. 

οτ$ ηροςηκΗ %ίνά ΙΙομοίονν έαντορ τοις ηΘεοι των ηόΧΒων 
%άϊ τόηων^ ίν οίς &ν γένοιτο* εϊρψαι 9^ άηο των πολύ- 
ποίων• 
9, "^λλι^ν ίρνν βαΧάνίζΒ: ίηΐ των άπαγορενοντων 
Λώοδίν £%! τοϊς αΐτονοίν ίΐώ&ααι λαμβάνειν• 5 

10 "^ίίύδίς ωοπβρ δΙς ^ηλον πλέων: έηΐ των άφρον- 
τΐατως να! φιλ^άονως βωνντων. 

11 "Α λ α %αϊ χναμον: έηϊ των μ^ €Ϊ96των κα\ προς- 
ποίονμένων* οΐ γαρ μάντας αλα ηαϊ ηυαμον τ4&έαθί• 

12; ^ϊρ^ιν μαοχάλην: άντϊ τοϋ ίνωγίάζαν• εΐρψαί ίί 10 
άηο των άγροιηιχώς ορχονμένων• 

13 ^ϊξ την μάχαιραν, 

14 "Αδαηρνς πόλεμος* ηαϊ' Κα&9ν9οντος τρό- 
παιο ν: ίηΐ των ^άοτα ηαΙ παρά έληίάα %ατορ&ούντων• 

15 ^/βι Ηολοίός προς Ηολοίόν* ηαϊ* ^ίΐβΐ τον ομοϊον ϊ^ 
άγει &δ6ς προς τον όμοΐον• 

16 *Α μαλ^Βίας χέρας: οτι τ^ τροφφ αύτον 6 Ζ^νς 
*^μαλ&6ΐαί έξ αίγός τρεφοναης αυτόν παρέοχβ ηέρας αίγός, 
Λ' ον έπέβλνζ^ν αύτβ πάν οτι αν ^χηαατο» 

17 *^ί€τόν ϊπταο^αί διίάαχας* 20 

18 '^€Ϊ γαρ €ν πίπτουοιν οί /Ιιός ηνβοι: έη} των 
άξΙως τιμωμένων. 5. δναπν Μ. τοΧς αΐτονα^ν'] την αΧτησιν ΡΓ•. ίΐω&^οοι (βίο) Μ£. 
8. Μ των »1όίρα» μίν ν$ ηροςπο$ονμ^νωψ , ον» ίΐάοτων ό\ Ζβηοοίηβ. 9. 
ηθ-έαοί] ηρο των μαντ*υομίνων Ζΰΐΐοΐΐίαβ β^^ίΐ. 10. ίνωχ^αζίιΐτ] ινω- 

χίΐο&α^ ΡΙι. 14. τα πρά^τματα Ηατορ&ονρτων ΏϊοζβΏΪΆΏΟΒ» Ι^,ώςακΙ 

αν 
τον οΑ'οΓοί' «χ(* ^<ο« «ς τον ομοΤον Ηθΐη6Πΐ8. 17. τροφφ αίγος ο Ζίνς 
Μ. ^ ο Ζίύς ρθ8ΐ Τ. *Αμαλ&ίίΐ} οο11οο•1ιιτ ίη ΡΙ.. 81. αντον^αντώ Μ. 19. 
αΐτήσηται, ΜΑΟλΠΟΒ. 20. αστον Μ. 21. ΕχρΗολϋο ΐη λί Πίλΐβ βά 
ββφίβηβ ρΓΟΥβΓύίιιιη ροβίΐβ 6γα(. 

9. ι. Ι, 5. 1, 29 : Οίο^βο. 1 , 53. "Αόακρνν 

10. Ρ 1, 10: ΑροβΙ. Ι, 35. ΑΑ αΙωνα Ρίοάλπ» άίχϋ ΟΙ. II, 66. 
ΐλβοπΑΐη ΟβΙίΑΟΑίη, .(1β ση• τ. ΡΙαΙ. ΑΙΙβΓαιη ΓββρβχίΐΒββίΙιυβ ίη Μ«χίπιί 
Νίο. 3, ΓβΙηΙβηιηΙ ΒβπιηΑπϋιιβ «α €οιιί. 8βπιι. Ι.ΧΧ, ρ. 687 Οοοιΐ».: 
δαίά. 8. τ. βΐ €. Ρ. Ηβπηβηηΐΐβ άο τί των άγα&ων ίνκοΐοψ; τις Λα&η'- 
ΙΙιβοηΑ Οβί. άίβραΙ. ρ. 10: «ΙίΐβΓ όοβν τρόποίον *ατησίν; τ. Αρο8ΐοΙ. 
ΖβηοΚ). II, 41 βίβΐυίΐ. III, 21. 

11. Ρ Ι, 11. Ρ Ι, 18: ΑροβΙ. II, 15. £ 1, 7. 
41 : Ζβηοΐ). Ι, 25. 16. £ Ι, 8. 

12. £ Ι, 6. 17. Ι. Ι, 9. 

13. Ρ Ι, 13: Μ«€8Γ. Ι, 57. Αρθ8ΐ. 18. Ρ Ι, 18: Μλολτ. 1,37. Αρο8ΐ. 
Ι, 60: Ζβηοΐ). Ι, 27. Ι, 40: Ζβηοΐ». 11,44: 8<1<1. Ευ8(8ΐ1ι. 

14. Ρ 1, 14: Μ808Γ.Ι, 25. ΑροβΙ. βά Ηοη. 0<1. ^4, 107, ρ. 1397, 18: ΟΟΒ. ΜΟδ^. ΟΕΝΤυΚΙΑ ι. 95 19 ^Αγών ηρόφαοίν ού» έηίϋχΒταί ούΰ^ φίλια: 
έηΐ Ίω^^ Λιολλύνίων• 

20 *Α9%ος ίν ψΜψέλαίς. 

21 *Αλΐ]λ§ϋμ€9ος βίος: ίηϊ τον έτοιμοι; ηαΐ άηοψον. 

22 *Αί^άγνρον »ίνΜίς: έηΐ %ύν ηροίενουντ^ίν έαντοίς 5 
»αηά. 

23 *^£ΐ μ8 τοίοντοι ηοΧέμίΟί ίίωηοίΜΡ : ίηϊ %ών 
%α%αηιφρονημένων ηα\ ονδ^νος αξίων. 

24 *Α€τ6ς &ρίηας όρφ: έηϊ %ών Ηαταφρονονντων νινώρ• 

25 "Αλμη ονη ΒΟτιν αντψ: ίη\ τον αΐίΐίονς• 10 

26 ^Αλωηι^Ι ον άωρο9οκ€ΐ%αι: ίηϊ των ου ^ίίως 
άλίοηομενων. 1. φίΛ^αιτ Μ. 2. ΕχοΙίοΑϋοίηΜ ββιιιιβοΐί ρΓοτβΓΒίο «ρροβϋλ. ΡΕ 
βχρΙίοΑίίοηβιη οοα. 3» γ: ίηί των όυςαλωτωψ, 6. χοηο] α<1- 

όίί Ρ: ^Ανάγνρος γαρ τκ ??«*? ίχάκβι; τους γ^ίτονας^ 9. &ρίπας] Ο^Ι- 

η•»ς Μ. 10. ΐν^στ' ΖβηοΜίΐβ. 11. οι/ ^αιοο(^ο»«ΓΓα«] ου δαίάϋβ, •1π 

οηιίΚχιΐιΙ : γ. ΑροβΙοΗαβ. 12. άλιαηομένων] α^ί^νομίνωρ Μ. κύβοψ γάρ, φασί, 4έχως ίλτγον. αυτό 
Τ€ το άρα^Α«τονμ€νον^ ο&ίν παρο•^ 
μία τ ραγ^ϋή το, άίΐ χάρ ίυ η, 
ο* ^*ος κύβο», καΐ την Ιν αντψ μο* 
ψήία : τβπαβ βηίιη 6 δορίιοοϋβ (τβ- 
^οβάΐΑ φίλΐίΑπι ρβΐίΐηβ 68(: δείιοΐΐ. 
•4 £ιιηρ. Οτο^ 592 : 12^9^"* ^^ 
άχ9 μηαφορας τ»ν *νβνν' ηαΐ Σο- 
ψοκΧής' αΗ γαρ #ν πίητονσιψ οΐ 
^Μς χι!^ο*: €8ΐ ϋτλ^ηι. 763 ΟίηιΙ 

19. Ι Ι, 10. 

20. Ρ Ι, 20 : Μβο8Γ. Ι, 40. Αρο8(. 
Ι, 45: Ζβηοΐ). II, 50. Κββρβχϋ 
οησαΐνιη ιιο1>0ί88ίιηαιιι Αηβϋά. ίο 
Ρνιβίΐι. 196, 14: άέτόψ τ< ίιτ μ^^- 
λΛίς αυτήν ο &ίος χαΛ(Γ ηρός ταλία 
παΧίαματα, 

21. Ρ Ι, 21: ΜίΜϊβΓ. Ι, 83. III, 
37. Αροβ(. II, 15: Ζβηοΐ). Ι, 21. 
ΑρρβίΜΐ. Ρτοττ. 111,86. Ββηβ 8αί- 
ιΐ8Β: «α* άληλίομένον βίον οΐ μίν 
ΙαΙ τ«•^ βαλαψίτ)^ βίω [ηοΟ. 8<1 
ΜβΜΓ. III, 401 χρωμένωψ Ιόίξαντο, 
ο» όΐ ίαΐ των αταλαΜωρως β^ύντων, 
οΖβιτ ηατ§ίργααμίνον ^ ηρος τροφην 
*τύ*μ»ν, Καί αληλίομίνος βίος, 
ίΛΐ τώψ Ιν αφθ-ονί^ί των ίηιτηόέίων 
ο*των. "ΑΙλη Λ παροιμία φησίν. 
Ον γαρ α» αν 0•α»' [Όμ; ό^ νπο- 
μιμνήσκϋψ την του βΙον μίΤαβολήν, αγρίου «α* άΛαψ&ώόουςϊοί, ηοΙΙ, 8<Ι 
Μ808Γ. 1. ο., Ζβηοΐι. ΙΠ, 98] πρό" 
τίρον οΐ'τος , ηρίν ίπιμίΙΐΐΛν της γης 
Μα* των ατκρμάτων γ^νέρ&αΛ, *ά&ίν 
α»ο τ^ς ύστερον ^πιμ*λ*ίας ρη&η^ 
ναι το άληλ, βΙον. ΡτοτβΓΒίυηι ο ι; 
γαρ αχαν&αι δαίάββ 8. οι; Ι18Γ— 
Γ•( ΙηΙ των ωφελίμων άιοϊ , Ηΰβτ— 
οΗίαβ 8. οι; αΒ Απ8ΐθρ1ΐ8ΙΙ6 ίπ ΪΒτ- 
1)αϋ8, (|1186 ^ρά/<ατα 6( Σηηναί χα- 
ταλαμβάνονααι ίη8€πρΐ86 βΓβηΙ, βά- 
1ιί1>ί(ιιιη 6886: τ. Ατίβί ίτ. 266 βΙ 
407 Βίηά. £6ΐ6Πΐιιι τ. ΈαβΙβϋιίυιιι 
ίη ηοΗ. «1 Μ•08Γ. ΙΠ, 40. δίιηίΐεβ 
1οοιιΙίοη68 Μ6ίη6ΐάυ8 €οιηιιι. Οπ*. 
Ηβΐΐ. II, 1, 587 8(]. οοηιρο8αίΙ. 

22. Ρ Ι, 22: Μ•ΰ8Γ. II, 2. Αρο8ΐ. 
Χ, 32. ΜαβΙ. Ργοττ. 8. Μ$νηςί Ζβ- 
ηοΙ». Π, 55. 

23. Ρ Ι, 23: Αρο8(οΙ Ι, 48: Ζβ- 
ηοΐ). II, 52: 9ίάά, δυίιΐ. 8. άίΐ 6ΐ 8. 
αΐτΐ, φΐί Μ των ίνκαταφρονητων 
ρΓΟΤβΓοίπιη άίοί •ηηοΐ8(. 

24. Ρ Ι, 24: Μ8€8Γ.Ι,43. Αροβί. 
Ι, 47: Ζβηοΐ). II, 53. 

25. Ρ Ι, 25: Μ•€«Γ. Ι, 75. Αροβί. 
II, 18: Ζβηοΐ). Ι, 63. €ί. ηοΙΙ «ά 
ΜβεβΓ. III, 40. 

26. Ρ Ι, 26: Αρο8ΐ. Π, 17 ίΙ)ί<|. 
γ. ΑπηοΙΙ. 06 βΕΕβΟΚΙϋδ ΟΥΡΚΙϋδ. 27 '^β2 φέρα τι Αίβνη ηαηορ: έηϊ ^ύρ άά έξ^νρί- 
ακόντωψ τι Ρ€0Ρ ηαπον• 

28 *^ίνω ηοταμώρ χωρούοίΡ αΐ ηι^γαι: έηϊ %ύν 
έναντι ως λ^γο μίνων , οίον βΙ ο ηόρνος Χέγ^ι %6ν σώ- 
φρονα ηόρνον• 5 

29 '^ίργνρον ηρήναί λαλοναιρ: ίηΐ των δίά ηλούτορ 
ίμψανίζομένων η ιντ^ηρουντων• 1. ο2«^ Μ. ηα^^τοψ ηαχορ Γβοΐβ δοΙιηβίάβ^ηΐΗ ίη ΖβηοΒίο ΓβροβιιΐΙ. 
3. νίνω ποταμύν Ιί^Αρ χωρον0$ πηγαΐ ΖβηοΙιίΐΐβ 6Χ Εαπρίάβ. χωρονσ^ 

ηηγαί Ρ. 6. αργνρον Μ. χαΑοι'σ«ΐ' Μ. διιί^88 βχρΗοΑΐ: ^ηΐ των 

αηαιάίύτωρ μ^ν % ό^ά ά^ ηΐοίτον υπιρβολήψ ηα^^ηβ^ζομίψων ηαΐ λαλονντωψ. 27. Ρ Ι, 27: Μαο8γ.Ι,42. Αροβΐ 
Ι, 49: Ζβηοΐ). II, 51, α1>ί &ι1<1β8 

δαίά. 8. αΐίίί ΑΙΐΙ φίρ*ι τ» Αλ^ 
βνη κακό ψ: ΙπΙ των *α»ονρχων 
χαΐ άίί τ» Μαηοψ ίξ^νριΟΜοντων νιω^ 
τ^ρον. παρόσον ή Α^νη ηολυηο^ηι- 
λώτατα *ΧωΘ^% φ^οαν &ηρίαχ ΑηΐΙοΙ. 
<1β ββηοτΑΐ. Αηιηι. 11, 7, ρ. 746 
Ββίκίκ.: ϋγίται ό\ ηαΐ το ιαρί της 
Αιβνης ηαρο^μΜίζομίΫΟΡ , ως αίΐ η 
της Αίβνης τρίψούοης να^νον^ όιά 
το μίγνυα&α$ χα* τα μη ομοφνία 
αλληλοις λίχθ^ψα* τοντο. 

28. Ρ Ι, 28: Μαοαγ. 11,7. Αροβί. 
II, 92: Ζεηοΐ]. II, 56: β^ά. δοΐιου. 
8^ Εαηρ. Μβά. 414: ηαροιμία ό^ 
τβ?ΪΓο ίηΐ των «ς το Ιναί>τίον ναΙ 
ηαρα το ηροςηκον μ^ταβαλλο μίνων 
ηρίίγμάτων ^ οίον άντίστραηται τα 
πράγματα^ ωση άολίονς μ\ν καΐ 
^η^ψογονς φαΐνίο&α* τονς α>όρας^ 
της όί γί»ναΐ»ας ευγνώμονας κα2 <^*- 
χα/ας : 8ε1ιο11. «α Ι^αοίβο. Βίβΐ. Μοιί. 
VI, 2, ρ. 68 Ι&€θΙ).: παροιμία ΙοτΙ 
λτγομίνη ^ οτ« τα ίναντία των οψί»^ 
λόντων γίν*ταΛ , αν ω ηοταμωψ 
χωρονοΑψ χηγαΐ' ίη γαρ τΛν 
ηηγων ονάίηοτ* ανω^ χατ» όί μαΐ^ 
λον χωροναι: Βλΰΐιιιιβιιιιί Αηβ€<1(1. 
II, 338, 9. ΙΙβιίΓρβτεηιηΙ ρβηηιιΐΐί : 
λΑβΓΟ ΟβιηοΒίΙι. η, τ« ηαρααρ§σβ, 
$• 287, ρ. 433 Κ• : αΛ^α άηχα αν ω 
η οταμών ίχίίνί^ τ^ 9^'(^? ηάντες 
οί περί πορνίίας Ιι^ρνίτααν Ιογοιι 
Οίθ£βη€8 Γνηίουβ Αραθ Βιοβ.ΙιΑβιΙ. 
VI, 36 βίτβ Αηβη. XXI, 13: Απ- 
βΙοΐ. ΜείθΟΓοΙ II, 2, ρ. 356, 19 

Ββΐίΐί. : σνμβαΐνί * (^^ τοι^ς ποταμούς 
ζίΐν ούη Ιη] ται'ταν α«» χαια τον 
Χογον τοντο* ' Ιτιύ γαρ <1ς τβ μίσον Λςρίονσ^ν αφ* ονπ§ρ ^πρίονσιν^ οι*- 
&ϊν μάλλον ^νσοννται ηάχω&ίν η 
ανω&ίν^ αλλ* ^ψ* οποτίρ* αν ^ίψη 
χνμαίνων ο Τάρταρος' καΐτο* τοί;- 
του συμβαίνοντος γίνοιτ* αν το λ9γό» 
μινον αν ω ηοταμωψ* ο.Τ(ρ αόύνα^ 
τον: υηάβ ί•ιη «ηΐβ ΑββοΙιγΙυιη εΐ 
£υηρί(ΐ6ΐη Ιιαοο ρ«Γ06ΐιιΙ•ηι & €ΪΓ8β- 

018 υβαΓρβίΑΐη 6886, Γ60ΐβ δΰΐΐββ- 

ίβηιβ «ά Οεηοβίΐι. 1. ο. €θΐιο1ιΐ8ί(: 
€ίο. ΕρίβΙ. •ά Αΐϋο. XV, 4^ Ια^ιάο: 
9ί νβτο βϋαιη Οβι/ν&ηι», ανω ηο- 
ταμωνχ Ι^υοίλΒ. Ι 6., 61. Αρ. ρΓΟ 
Μ6Γ06^6 €οη^αο(. $. 1 : ηολλή γονν 
η διαφωνία του νυν βίου ηρος το 
ονγγραμμα^ ΛαΙ το Άνω του ηο- 
τα/•ον χωρΈΪν χαΐ άναηράφ&α^ 
τα πάντα καΐ ηαλι^φόίΤν ηρος το 
χείρον ι Ιαΐίβη. Οηϋ, VI, ίηί(. : Ι.ί- 
Βαο. ΕρίβΙ. 423 : ννν οίν ανω ποτα^ 
μων : ΤΙΐ6οάοΓ. ΜβΙοοΙι. Μί8€6ΐ1. 89, 
ρ. 578 ΚίεββΙ.: ηίΐντίυ&εν ανω πο- 
ταμών χατα την ηξαροιμίαν χω ρ ο ναι 
πηγαΐ καΙ πάντων των οΐ'τ•»» χα» 
των είχότων όρώι^τα* τάναντιώτατα^ 
ΗαΙ αταξία πάσα χα» ΰβρις κτλ. : 
ΡΙιοΙ. ΕρίβΙ. 5, ρ. 69 ΜοηΙ.: Ριγ- 
ιηπ8 Ερΐ8ΐ. 5 ίη ΜαΓΑΐοη Αηβοά. 
6η66. 285: &νω ποταμών **ρύν, το 
λεγό/ανον , χωρούσα πηγαΐ, ση χαΐ ή 
ίνλάβίιά σου αφ* ημών όί*ται ηρο-^ 
στασίας, ίτίροις τοι'το ψέμην ίη της 
παλαιάς συνηΟείας αόε*αν ξι^οι^σα: 
«1ΐλ ρΓ86Κ>6&Ι Βηπηβηηιιβ Λά Ργο- 
ρβΠ. 1, 15, 29. II, 12, 33. Μ•Ηι- 
1&α<1α8 •ά Εαηρ. δαρρί. 520. ΜίΙ- 
ΒΰΙιβιϋοΙιιυΒ «α Ηοη(• €«πη. Ι, 29, 
11. Βοίββοηηβ^υβ βά ΝίοβΙ. Ευ^^βη. 
Τ. II, 233. 
29. Ρ Ι, 30: Βν. Ι, 82. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 00». Μ05ρ. «ΕΝΦϋΒΙΑ Ι. ^7 

Ι^-«ΜΜρ•ι% . ' ; *' •ν * • : •' ^• ' ■• ' • 
32> ^ίΤμαοί ηΙαΐ9$ψ: «α^* νηβρβολ^, (ηΐ τΛψ οφο9^% 
Λέ%ίΐ9στ9999ί^: ' : ^ * 

33 ^1 Χάρίψβς γυμψαί: ο%ί ί^ άω($άψ^^ «^Ι^«τ<Μ * 

34 *Α»οψηψ αί%ίζ9$ς: ίαΐ %Λρ'^γ %(ΐ¥ρσμί¥99¥ η^\ ονΐί**' ' 

ίΛίίΜψ%9ΛΡ. 

μη ονμφ»ΐβ9νΨ9^ν'§^λίηλαίς. 

37 *^λβιπ «»ι{;•ιν π^φς ><ΦΓ^«ίΐι αΑβ(9|<ιΐ«ί.* Ιη) τώι^ 
Ιξαηξηάψ βουλομένωρ %ούβ ομοίους• . . . , 15 

38 "ΆλΧοίΟί μίν ψΧά99α, αλ^λοιοί έί γομφίοϊ: Ιη\ 
μΙτ Χάληρ ηαϊ ψάγΜ^• 

39 ^^ράρος ]^έρορψος σταφ}ς το ηραρίορ: Μ τύρ 
€ΐς ονΛψ χρηοίμ^υόψτΦίΨ^ 

40 "ΑλΙα μ^ψ ^ονηωψ^ ίλλα Λ^ ^ίΜ^Ηϋ^ρος 6ρος:ίΟ 
ΙλΙ %ύρ^ ίχορτωρ ηΐς ί6]^0ίρ Μ^ίψΡίΡ» τά Ιργκ. κπρίΑ ηιηΐ. 3. *Αργάβ»ος Μ. ος κτΑ.] τθγΙια ίη Ιιαηο οΗίηβιη 
ηΟΜ^ηάΛ βαΐΐΐ: δραχμής μ\ν ηνλ9$^ ηττάρ$»ψ όί παι^ίτια: τ. ηοΚ. ||<1 
ΖβηοΙ». Η, 58. 5. α«)Η«τ» Ρ. 7. δοηΒβηάυιη τί^βΙπΓ : οη ά*τ τηψ 
09ίρ€α9 βφ9»άΛς χΛ^ίζίσ&β* καΙ αηίν^ίΙ^ως ίντρ/ίΤίΐΦ : ▼. ΑρΟΒίοϋαηΐ. 8. 
Ε^Ι•βΜίο'«χ β• οοηνρΜι 6βΙ , φίΜη• ίη Βίο^βαίοηο ΥίικΙοΙίιόΐιβίιη 1«§ί- 
αιαβ. ΙΟί Μ^" ηηίόος Μ. 12. γίί^ξ Μ. 18. άιηαφίς ΖβοοίΜβί: 
β■ι14βι]^' ΙβόϋΟηιβ <Κ?βήϋϊ«βιιι Οιϊιΐιιιίηιη η Βιιβϋΐΐι. <16 Ιβιικ Αιαοτ. ρ. 
43 Ιητβηϋ Ε|;ί^ 46 αοπώιΐβ (οτηιβ ΗβαιιΙβΓλαήιη Ληβοθ. ρ. 56^ βαι^ 
^ΛΒ Ιΐηΐβ «ΐ|ΐΙΐ€«ΙίθΐΐΜΙΐ β0(ΒΗ: απ9 μίρους^Ιία τΜ^μιιόάμύϋ χ^ψτνμη'όψα 
των, 20. ΛάΗ9»ρ 6Ι Λάκ^Βψος Μ, όνος] φ/^«« 6Χ Ι)ιθβ[6ΐΐΜηο Ιι<1ϋιή«ΐι« 
Αιιη 681. 

30. Ρ Ι, 31: Αρθ8ΐ.ΙΙΙ,56:.Οκ>τ γνμψ6ς Ιστ» μαΐ αΙ Χάρτης ««α.οΐ 
§6η. II, 56. αστ^ρ<ς. 

31. Ρ Ι, 32: Μ•6«γ.Π,37. ΑροΛ 34. Ρ Ι, 37. Ρ Ι 26: ΡΥ 1, 28. 
1Π, 71 : ΖβηοΙ». II, 39. ' 35. Ρ Ι, 38: ΟΥ Ι, 30. 

32. Ι- Ι, 14. 36. Ρ 1, 39. Μ !ΐ, 26: ϋνϊ,31. 

33. Ρ 1,36: Αρ•Λΐ,82: ΖβηβΙ). 37. Ρ Ι, 40: ϋΥ 1, 32. 

Ι, 36: Λάά. $ιιί4ΐ«.;τά^ιτας,6ΐΜ«η|. 38. Ρ Ι, 41: Αροβη>1.. !{, 36: 

Ργοττ. 8. αί. Νο<1ϊιηιπι βΓ8((ιι<^ ΖβηοΚ). Ι, 73. , .. ' 

πηι Βΐθΐιιίιιϋ ΡΙιϋαβΙτ. ΕριβΙ; 44 39. Ρ 1, 43 : Μηοϊιγ. 11, 13« ΛροβΙ. 

ιηϋ: 9τ$ ηίννς ΛμΙ ίίημοηρος σο» ΐΟ, 5: ΖβηοΒ. Ι, 96. • ' * < 
4Τμ«• ηαΐ μηρ χαΐ αιώνος ο'^^ως 40. Ρ 1, 43^ ΟΥ Ι, 83. 41 . "'^Χίηρ μΚρ ίΙ^¥ΊίΧονμ$¥,.η ί* ίηβίςρί^υ ίηΐ 
%ύρ μάτην ηοι^ουντωτ. 

42 \4μ9β Λη^%ου¥,ρ'1'ί'άηη,ρψΗΐϊΰψ.^9 ψηίφΛ'ς• 

43 "^ίμ ηΧίηταί ηα\ τ9&ψηη9¥ ^ χάρ $^^ ^^ηι .««τ 
άχαρίΰί%9ΐίΐ^9\ • •. .. -Ί •..•> ."^4ϋ>Λί: \- > \ & 

44 *^ίν μη ηαρ^ ηρίας, ταρίχφ οτβρκτεο^^' >ο•ι ίϋ 
τοίς ηαρούοίί^ άριΜ^^ί• \ « ) χ . ^ μ , / \' 

45 • "Άμμ^^ η0%* 4μ€ψ • .^ ^' - » ,: -.. ι .•;.;» '' 

46 '^«ι τα ηέρυαι βελτίω• 

47 . ^^ίν^ρ 9^ ψ$νγίαν ^ύ μί^ί^ι. ητΛηο^ρ λνρη^^ {ηΐ 10 
%ών ταχέως οφ^ίΧοντων ^ηαοτα ηρΑφτπϋί.^ 

48 *Αψ9ρ\ Ανίψ ηράγ μα%^ ον» ^9, άΧΧ* άντος 
ίΧ^ώρ ίηρίατο: ίηϊ τώρ ηαηά έαντΦί^. 4ηίοη»μίνω9• 

49 * Ανέμου ς ^.9ίΛργ•.Ινί Μ %Λν ηον^ύντων «αϊ μηί^- 
ψος μ%%αΧαγχανόντιαψ. . 15 

50 ^Ανάγ^ψι ονϋ ϋ^9θί μάχονταί^ 

51 ^Αντϊ ηέρηης οηορπίον: ίπϊ %ύν τά χι^ίφ» αΙρου-' 
μένωρ. 

52 ΆΧι^ύς ηΧηγεϊς ψονν οΪομ^ , 

53 "ΑΧΧοί οηΛίρονοίν , αΧΧο$ ά* νίμησονταά 20 

54 ^Αρητου ηαρον^ης ϊχνη ζη%9ΐα ίηΙτΛνηροάηΧωΡφ 

55 ^Α^τον ηόρ&αρος μαί^ύ^ται: ίη\ %ών νηο τξψων 
ΒντΒΧών ηαοχόντων• 6 γαρ πάν&αρος τά τον ά^τοϋ ωά 
άφαί^ζπ ηυΧίων. 1. ϋορτίΛ^μίψ Μ. 10. όΐ] ο Ρί. Ιύρας πτύπ^ρ ΛολοΙϊόμ, 13. 
ηί10•^ ί^η. 18. «^^ β^Χν^09Φ9 ίη βιιβ 6ΐ;ρ1ί€ΐιΐΜΗΐ«ι •Λάα Ώίύ^ 
ηΐΑοα•• 20. δϋο» μ^ρ Οίο^ρηίιηα*. ίμήοονσ* Μ•ο«πμ. ΤοΙηιη 
ύβ ψ9άΛ{6ξ;τ9ηάναΛ β§•« ριιΙ«( Ν«ιιοΙ(ίοι Ιη 8οΙαι«<1•πίιιί ΡΙιίΙ. Π, 158: 
ΰίΧλο^ μ^ρ α7^1^9υσ\ αΛΛ•^ ^4 ινοτ' άμη^ννη», 21• ^χρη μή (^* 2,^ 

βφΜιι• 1. &, ώί τ. ηοη. ατίΙΙ. 23. *ντ9ΧΛψ] ΙοΗμμ ροίΐ Ιι•ιιοτΟ€βη 
μ^ίΛα- «ζοίιΙίΙ. 

41. Ι^ Ι, 15. ηο1>. Ι, 85. υβατρ•! 8)πα6ΐ. ΕρίβΙ. 

41 Ρ Ι, 45: Μΐϋν.ΙΙ, Ι. Αροϋ ^^ ^'' ^^^ ''* «•'''^ ^^οί,,φααΐ, 

II, 63 : ΖβηοΒ. Ι, 83. μαχορται. ΗμΖρ όέ Ιση αΙΙα ύ§μρό- 

43. Ρ Ι, 46: ϋν Ι, 39. ^%"• ρ | „, ^ν ι ις 

44. Ρ Ι, 47: υν Ι, 40. ξ^' ? Ι |^^ ^^ '' *3• 

45. Ι Ι, 16. 02. Ι- 1, 20. 

46. Ια ι, 17. 53. Ρ Ι, 55 : Μιο«γ. 1, 78. Αροιί. 

47. Ι- Ι, 18. Ο, 24: Κο^βη. Π, 62. 

48. Ρ Ι, 40: Βν Ι, 42.^ 54. Ρ 1,56: Μ«μτ. Η,42.. Αρο»ι. 

49. Ρ Ι, 51. Ρ Ι, 33: ύν |,5ΐ. ΙΠ, 89: Ζβηοΐ». ΙΐΓζ6. 

50. Ρ 1,52^ Αρ#ϋ. ΙΠ^ 6: Ζ«- 55. Ρ Ι, 57: ΒΥ 1, 65. 57 *^ίψ9ρ6ς ηα*ως ηράσϋον^οβ.ίηιι^αίξΐίψ φίλοέ• 

μ^ΜΟΐίΡΛ όμως α.μΛ)τίλω^ς %»%αγν^^ζΐΛμέν9$ψ, Λψρ^Ρ»^^^ ι; 
59 "ΑΧΧοτΒ μητρνίη ηίΧ^ί ^μίρα^ αλλ^ψ^'ί^.μ^ψ'^ 

σνψαΧΧ{»αβ4ψ49^ρηί^. . ^ 

II ^^ψ&ραηβς ο &^ϋανρ6ς γίγοΨΒψ: Μ %ίίρ (φ •/( 10 

62 . *^ίηο 9ΜΨ βρ^ίυοΗ^λιΙίν •ο^οκ ίηηος ωρ9υα€ν. 

63 "^Ιηα^τα %αΙ^ 99φοΙς βΰί^ύλα:^ έίύ τώρ Αα φρορη^ 
οαως ηάν%9^ η^γιν^μίρην* . >. > 

64 *^ίρ]^νρα4^ Χοι^χαίς μάχοη %νί\ ηά,η%Μν χρα-1{^ 

65 "Αηας ίχί$^ος %ραχνς• 

66 *^4οηο9 ίβιρΒίς: ίηϊ τύρ αροητόρ τι ηονοντ^^»ν• 

67 ^ίνΧι^^ύύ βίον.ζ^ς: έηϊ νώΐ* Ιξ.^ΧΪΜρΙ^^ βφ^νιηίΛν. 

68 *Αηο%ΐϋΒίς χοΙρΒ γίγαρχα:^ ητο^ α ϊφαί^ξς , αηο^ 20 Ι/ΒαητηρΙαι Μ. 5. δοήΐϊβ ημ^(ίψ ΠβΓβ ί>, ' ' ΓΟ. ν*?**•'<»Ί «^ 

ψψ^ Ζβϋοΐιίαβ. 12. τωρ βΥ οπι. 13. όΜφόοψιΙσί* Μΐ * 14.^ πάρ- 
τ«Μτ] χα* των όνςχολων Ρ οιιιη Ζ•|ΐθΒίθ. 15. α^^νζίαις ϋΐ026ηΐΑη0β. 

ΟγχαΜί 6ΐ ηάηα ί(ΐ6ηι. 18. όαίρ*^ Οίθ{[6ΐΐίβιΐοβ, Η^οήτψςΡ, 

{^. Ρ 1, 58: Ον Ι, 44. /ηραίοιϋίψ »9 νχαψ καΧοΨ, άβ φΐ6 

57. Ρ Ι, 59: ΟΥ Ι, 45. τ. ^Υ^ΙΙθίιΙίβεΙιίαβ «4 ΡΙιιΙ. 4&Β6η(. 

5& Ι. Ι, 21« ρΓοίβοΙα ϊύ ήτΐ ο. 15, ρ. 85- Α. 

59. Ρ 1,62: Νλον, 1,90. Αροιΐ ΜιΟΐιίβθ λΛ £αηρ. Ατ. ίηέ. {τ»ξ. 
11,2^: ΙΚι>9. Η, 76. Εχρη^ηΙ 0Χ1Χ: «ά<1. ΑρββϋΠ,' 31». 
ΡίΟΟί» %^ΤΌΒ Ιθθ: (Κμ φίΑη^€ 64. Ρ Ι, 67> Μ&β». 11,29. Αροβί 
ηΛ9βηη^ ψίαηΛκρίΒ €9ί ^Ρ^ι^Λλ. Το-» ΠΙ, 91. 3ΙΐιΐιΙ» Ρ»ο?τ. β. α^ι/ρ«;ςι 
ϋ^ίΙ ΕιηΜιΙΙι. «ύ Ηοη. 11 Ε^ 3Θ5> Κοβ[. Ιΐ,'θΐ» β4<1. Η^χεΚ. «ρχν- 
ρ. 560, 15.. ^Μ4> λόγχΜΧ αΐ μισ&οψόρο^, ' ΑΙΙυ- 

60. Ρ ι, 63: Μμ«τ. 1,97. ΑροβΙ. ^Ι ΡΙιο(. Ρα4γ. ΕρΙβΙ. 165, ρ. 229 
11,78: ΒίΟί. II, 77. Μ6ΐΐβιχβ.Μθ-^ Μ<ηΗ.: Μ*ιση &\ μηχ***η 1**κ{νητ^^ 748 Μ6ίΐ1^ : Χα^Μτας ^ίκαίΛ^ οΰη αργν^αν ^Ιϋ^^α λόγχ&ι μο-ί- 

61. Ρ Ι, 64: ΒΥ Ι, 52. ιπα 4^<ίτΐ7ς «τ^ 

62. Ρ Ι, 65: ΟΥ 1Π, ΙΟα '65ν Ι> Ι, 22. 

63. Ρ 1,66: Μβύ«τ.Π»22. Αρο•! '66. Ρ 1, 69^ ΒΥ Ι, 84. • 
ία, 58: Ζβιιο1>; η, 9: €οβΐΜ(α«ι 67. Ρ Ι, 70: ΟΥ 1, 92, 
9βί Εηή^ύβιΟΛ ΛλΑ: φ^' χμ$ ' 68. Ρ 1, 71: ΒΥ Ι, 95. 100 βΚΈβοκίϋδ οτρκίϋβ; 69 *^ίηην9,^ύ9%αη9ύ βϋυΐ^ ηρος ύηερτ^^η^ϋίτηψ: 
Ηά μΙτ ψ§ααχίι^99Ψ -αξία &ν Μραοαν• 

70 "^ί'&Λς ηαΧνη^€'ί'ηλ$υρά ίΑημνία^ β^ύ^ί > 

71 '^ίηϋ1ηύηη^ ίηΐ βίίμα: ίηί ψΛρ ά&ρίοί μέ]^ΐ09^ 
^χ$ίρανρψαψ• ' • ν .. . . 5 (ονΐ'ΤΜ^ μ^ψ ίαυτονς τρεψΛίν, αλίονς ά^ έηαγγΛΪΛμίΨ^βι^ 

73 '^4Χω'¥ ^μϋίμι/α^ψ ύηοφαγώ^ϊ ίηϊ ^Λ$^ άχαρίοταν. 

74 'Άμαξα τοψ βονψ ξΧ%9ί: ίηϊ τώ¥ ά^η^Φρίψαβ Ψ$ 

75 '^ίμαξίαΐα ^ι^Λ»*»• ^^ ^Λψ μ^]τάλή¥ Χίγα¥. 

7β "Ά^^^ρ^ηος Εύρ^ηο^, ικλΛ ^^υχ^, ηαΐ^ίίόψαα, 
ηαΐ %ρ6ηΌςί ίηϊ %ύν ^φα^α μ9τ9βαλΧύμίρ€9¥• 

77 *^ίηάλωΐ99^ η ύς %αϊ %6%άΧαψ%9¥ %αϊηγ¥ά^9^. 

78 ^ΑηΧ^τϊ ηωμάζονϋί¥ ές φίΧ^νς φίΧα; δ/4θΐον15 
%αϊ το* Αν%οματοί ΰ* άγα&οϊ άγα&Αν ίη\ &λΙ%* 
ϊαοίψ• 1. βολή ΙΗοββηβΒία. ^αυτ^ς «ντο» ΟΥ. 7. ΙτΙρ•ν« 1^ ν^4φ<*ν . 
16. ^αϊτα ρ, ^αΓτας ΖβηοΒίαι, Ηβο«Ηιιι. αντα•^ Ζβηο1>ίυ8. 69. Ρ Ι, 72: ΒΥ Ι, 57. 

70. Ρ Ι, 73: ΜβοΑΓ.1,46. Αρο•ΐ. 
Ι, 57: οΓ. ηοΙΙ. β<1 Ρ Ιο.» φΐίΒαβ 
«άά. ΕΐιηηοΙ ία €γ•ιιι6π Αηβοάά. 
ΡίΓΐΜ. Ι Υ, ρ. 96, 17: 'Ά&ως - 
^ΑθΜζ ϋΗΐάζίΛ ν«τα ΛημνΙας βύ9ς• 
βοΰς γαρ ϊάοντοΛ ^9 τη Αήμψω, 
Ττ«ιΐ8(ιιϋΐ Ιη ΐ8ΐΐιΐΑΐιι ΙΙη^βιη ροβίλ 
βραά Υ•ιτ. Ε. £. ΥΙΙ, 25 : «ι• οοτ- 
ΐΜΜίαβι ί^ΝίταΜ μν^γομ ΐύοί* 

71. Ρ Ι, 74: ΒΥ Ι, 74.; 

72. Ρ Ι, 75: ϋΥ Ι, 93. 

73. Τι Ι 23. 

74.* Ρ Ι,'77:'Μβον.ΙΥ,33. ΑροΛ 
Π, 55:Ι>Ϊ09. III, 30. 

75. Ρ Ι, 78; ^οβί. Μ, 76. ΧΥΙ 
49. Αηβη, ΧΧΧΠ^23. ΜβιηΐΓ. ΥΙΙ, 
98: Βίοβ^^η. ΙΠ, 41. ΡΧυτΤΒίοΙιιι• 
ΙΒ ΒοΙΜί. ΑηβοάιΙ. Ι, 24, 31 αβ^ιαίά 
χρήματα βχρΗοβΙ: μ^γάλα^ £ ^^ο« 
αν άμαξα , ου* αν&ρβίπας η νποξύ^ 
ψΛΟψ ! αικίο ηοιίτυιη ρτοτβιΐΜαιη οχ^ 
ρΐίοβηάαιη ββββ Μβίηβΐιίιιι ο•Β(4η^ 
2ϋΙ Οοιηίο. (ιτ. Κβΐΐ.. ΙΥ, 663/ Εΐ 
βτηιιΙιΐΓ βίαβ ηϋο βίαιιη Α^6ΐΐ4Χ, 
418 Β: ταυτίι 4ί «α»«τηΐτ(τ %Χριι'Λ9ψ 
Αρίϋτοφάηις $ψ 7α|^γ<σ«αΙ|* Τα θ€τταλ*Λά μ%9 ηολν ϋαπαψί» 
Μωτίρα^ οϊοψ τα άμαξα/Χα, θιττα^ 
ΙοΙ γαρ τάς άπήρας $Μπάρας ΪΧ§γορ ι 
Τ. ΒβΓ(^1άυι ίη ΜβίηβΙϋ! €οιη• €1τ. 
Π, 2, 1150. Α<1^ Οβακηιβ •ά 
Ιοβηη. 1»γΑ, άβ ΜβηβιΙιΒ. 1Π, 31 6<Ι. 
ΚοβΙΙΐ6Γ. 6( ηοΙΚ. βά ΜβοβΓ. 1. ο. 
76. Ρ Ι, 79: Αροβί. Η, 88: Βίο- 

δβη. III, 39. ΡτοτβΓίιίαιη ίΠοβΙηΙ 
Ιοίββοηβάαι Αηβοά. Νο^. .!> 6: 
β<1<1. ηο». βά Μ•6«Γ. ΙΥ, Μ. Ββ 
£αηρο βίυβφΐβ ηβίαη τ•Ρ1α^ι» 
Ααηιιιι ΕαΒοίο. δρβοίηι. ρ. 5.. 
.: 77. Ρ Ι, 80: Αροβί. ΙΐΙ, 66. 

78. Ρ Ι, 81: Μ•€ΜΓ. 1,69. ΑροβΙ. 
1, 92: ΖβηοΚ). II, 19. 46. Οο€ΐο 
βοΐιοί βά 'ΡΙ^Ι. 373 ΟΛ ρηοΥ6^1ΗΟ 
βχροβαίΐ: χαντην ό\ λίγαναιψ ίίρψ* 
οίοΛ Μ ΉροΛί^^ ος οτ« Ι#τΜηο 
τψ ΚήνΜ ^ίνοι Μηη. ΚρατΤνύί 
ό\ ί9 ΠυΙαί^ [&. Ι. Μύίιι.] />η«Χ- 
Λάξας αι^η^*^ γ^αψ9Λ ούηκ* 01^ 
αυθ^ ημίΗ^ ως ο ηαλβαος Λαγος^ αν^ 
τοματονς άγα^ον^ Ιένα* Κύ^Αρ Μ 
άαΡτα &9ατΔρ.' ΚαΙ Ενα^3ί»€ Ιν 
χρυοψγίρ^Α [Γγ. ΧΙΥ.1: ύί. ΜλΓ^-* 
ιοίΜπβΙήιβ «(Ι-ΗβΒίοα. Αττ. ρ• 156. ΟΘΒι.ΜΟβ^. ΰΗΝΤυΚΙΔ Ι. 101 

άλας ίηίψβρόβίβψος ίψ ντ^ ηΧνίν^νος γ^ψ^μίν^ν %ιΛς ^Ι^ς 5 
ί§^ %ρ ^αλάοορ άηέβαΧΒψ.' 

^•ν9$ν• . •» • ^ ; . 

83 *Α^ η Χ•^^%ΐί μιί ϋΐ^ί/ναί, τηναΐΜη^ηή^ ηροβ- : 
α^^^: ίψΐ 9Λψ φαν»ρώα.μ^ βΧάη%ΗΨ μψ Λυνα/^Ρωι^ΑΟ 
Ί$αψ9υ(ΐγ}ψ Λχκι^ψί^ωψ. » .. 

84 ^Αρο%9ψάη^ν%ίζ99^ς^.ίΐύψύν ιπηίΜΜ^ «» «οι•ί(ι^ων• 

85 ^Ιύτίξ^ ^ ηαψη £θΛ%Λ',Χ^ψ9ιρ9ϋίΐ ηά^^ΊΙΨ• . 

86 Αν%ύυ 'Ρόά^ς, αυτού ηηίημα. 

5. Ιτητίψομ^ ρ. 6. ^αΐάοαη] Μάαοη Μ. 9. ή\τ§νΐΑ. ΙΙλ- 
ΜπνκΜ Αροβίοΐίαβ. τη αλωτκηη Μ. ηοοςρα^ύψ ΓβοΗΐΙβ βθΤ%> ΟΜβ•*- 
Ιητ ΜήθϋΐΗ εο^ηι. &. ίπτ. IV, ρ. «07: οΤ. Αρο•!. XVII» 27 βίΡΙιΚ. 
Αρορίιύι. Κ6§[« οβΜ. 190 Ε: οηΌν μη ίψΜψί9να» η Χίοττη^ »ρύς(ΐβαίτίύν 
ξ^ΛΛ ^Μ^ τηψ αΜ$ηέίΜη¥. ΟύΙβήιιη ίάβιή 'Μ6ΐιιβ1άιΐ8Ί.' ο.' ηίβόβ ίη τβτΙήΒ 
ΙβΙβτβ- βαΙ !βΙι«ηΐ€(πη» Μΐ»1>ί€ΐιΐΒ ηηριοβίηι ρτοΙίΑηΙβ ΝβαβΙιίο ίηβοΐιηβί- 
«Ιβνίοΐ ΡΙιίΙοΙ. II. 158: αψ^ λί•9τή μη *ΐί>ίητ βλφ;αηην πρ^ςαψαν^ ΛΧΛ 
άηοβ Ιτοοίΐβίοο^ «ΠάΐβΙΤΟβ : ^ψ λίον'τή μή ^^ίαγίαι , ' Την 'ΰΙλω7ΐ9*ήν πρό^' 
«^•ν. Ν•Β «Ηβηλίοη. I•^9«η^β^ οαίιη' ριι•τβΗ>ίί ηιο1*Γ• νί^Ι^Γ ββιβ. - 
Α<1<Ιο φΜΦ 6ά^ ίη ΡΙϋ1ο1ο§ο Τ.. III, ^ 5Τ3. 12. άά^οΛαίπτ^ς' Αρσ- 
•(οΙίιΐΒ. 13.' νταρ ίάβιη. 14. ΡοβΙ ρΓ0Υ6Γΐ)ίιίηι 86 ρ βββΠ: Άπα-- 
λοί 0ίρμ0ΐονα1α*ς^ αβροί μΛλαΆίννίάίζ^ Μ 'τΛψ 'ό»α τρνφη^ 
παί αβρντητας <Τ«ι^όιττβ•η οΙ Αρ,ΟφΙ. III, 3ί• . . 

79. ΙΊ, 24. βΜρΙι. ΙΝμ. ΙΪΘΘ: »*λλά ^Λρ όή μ* 

ΘΟ. ΡΙ, 83: Βί•£«Τ^Π,,43• Αρρ•(. ηύί^η(ίφ^,*Οφ%ίί^ οΧ».ο$ μ^ν λέ" ,. 

IV, 1: Οίο^. Η, 94. Βθ βαεΙΟΓθ ο^τις', Έψ μάχτ^ ό* άλώπιηίς^ 

ψηψΒίΛη φηβηΐ ΜιοβΙΙίηβ V. θο-> *αΙ>ι 8ο1ιοΗβ: -ΐίαρόέμία ηαρά τους ' 

ρ^θ€ΐ. 363.. ϋΜίτρΑΐ Ι«ί]^βι^ ΟτβΙΙ. Ι^-ί^ *Α9ί^.4όί*•^9ίς. άτνχρααψτΛς^ 

ΙΠ, 377 Η.: ίγω μ^ν οΰόίν ηγονμιη ' Οιχολ λίοτης ^ Ιψ *ΕφΙαψ ό* άλωτκ- 

μίέ^ΛΡ Λρχης *1ς γνώμης βάσανοψ' η§ς "[Αάκών^ς ύοόά,Ι: οώοΑ ΜΐΙΐΙΙηΐΙΙ 

ο^Μΐ* ^ χα* τ]7 παρ9$μί^ ταντα όο» Γ••η]ΐ• βρα<1 ΑΙοίρη. Ερ. II, 1 •ίτβ 

Ηϊίτ, η φηθί¥ Ιν άρχί} τον ανβραδίί- ΑβΗλΠ. ΥβΓ. ΗίβΙ. ΧΙΙΙ» 9: Λαμία 

%ψυο&αιι,ΑταΑοτ ίηφβτίαβ ίη ,Βοιβ-τ ^^•¥9^^ ^Αττμαή ίγνΟρΛ «^ν»»,. οΐ ίη 

ΐΟΐυΐ^ Αμιη^ III, ^Τι.α$χη αψ' της. 'Ηλλ^άος λί^η*^ ί* ^φίσψ ^β- 

^1>α όίίξη' η γαρ αρχή πάντας φα•- γονασιν άλωΛίηίς, Αϋΐ6Γ ΡΙΐΐΙ. Οοΐη— 

νίρο$. ρβτ• Ιι^β. οαιη διϋΐι 3: οϊ*οι λέ- 

81. ΡΙ, 84: Αρθ8^ΙΙ,θ:;Ζθ»θ1). οντις, Ιν νααί&ρψ ά^ άΧύνίΐ» 

Π, 20. ' . »«ς. €ί. Μβο.Γ. IV, 18.. 

82. Ρ Ι, 86. λίλον. Π, 95 :* Α^οβί. • 84. Ρ 1, 88 : Μαοαγ. II, 46. ΑροιΙ. 
IV, 6: Βΐοκ. υ, 9α Ββΐ' γβηυβ IV, 8: Οίο^^βη. ΙΠ, 33. 
Ί1ΐ6θβιιί(1ί8, 625 Ββλίι^ ! Ι . 85. Ρ Ι, 89: ΑροβΙ. 1?, 22. 

83. Ρ Ι, 87 : Αρο8(. 11^ 24 : Ζβ- 86. Ρ 1, 90 : ΜβοβΓ. Π, 63.• Αρύι(. 
ηο1>. Ι, 93: ^ί. ΜβΜΓ *ΥΙΙΙ> 16. IV, 41. VIII, 98: οί. ΙΜο|βιί. Υ, 18. 
Ύ^ύφ, Ο. Ο. Μιΐ6η6τα9ΐΜΓ.1,ί98. ϋυο(αιη ββΐ 6ζ Αβιορο: .'Τ.<Αοη>ρ. 
£θ^^ιΙιΐ]ηβ•£ρΓ<^έΓΐ>ίαιιιιί^ιιΰΑη- £«!>» 30 Ραη. . ί ' ; 87 *^ίρχαΐηά φρθ9$ίζ: ^μ ίύή^ψ^ 

8Θ ^^4 βνδίΐνον έηίφόριιμίί: ίέά '%Α ηύς '^ίβυ^ή¥ον^ 

μίΚΟΛ^ Μηρα^χας η^Λ &€^β^9ύρψας ηύί ά^ίαν έμΗϋίούν^ 
^Λζ τοίς &αί^μ6α49. ^ . . . . » . 5 

89 "^ίβρωνος βίος: 6 ηολντ€λιζ^. "Άβρωψ γάρ Ψίς ίγί^ 
να^ο ήλονοιος^ ^&%ι^ ηαί .άβροάΐ^ίτϋ^• 

90 *^ί9Ϊ γιω μόρος έβ ψέω%α η λούοίος. *' - 

91 '^ίό$ ΐ^^ ϋος-ί ■ ίηϊ χώΐΡ μά^ί^ ' ίβίόίχο^}^!^. 

Λ *-^)'Λ/ί'ί/ΐΡΟίΓ«α φρέατα:- Ά^μέμψύΨ^γΑρ^ ηάρά^^ 
%ην ^Ινλϋα ηαϊ %ην ολψ * Ελλάδα ψρέΜα &ρ^9¥•^ 

93 ' ^//« μέμψύΐ^οίί 'Θ-υβίΛΐ έηϊ %ων άνβηεί&ύ^ Κ€τ2 οηλη- 
ρωψ. &ύορχό(: γαρ ^^γημίμνοψο^ ο βού^ ψίη^ι^ μόλις 
έληφ&η, 

94 '^ί^α&η ηαϊ μάζα μ9% αρ%ον: ,ίηΐ των %ά ίβύ^ ^^ 
%£(μι^.%§ϋΙ 9Μρ%ωβ^• 

95 Άγ^α&ύ¥€αίς ανληας: ^ "ηδΐψ^^^ *βί ^ύψρα¥%^. 

96 . . "Άν ίριας οφυρηλατυς: ΐηΐ %ώ^ άνά^αφ^^ω^^, ,. 

97 ^^^ίχέλάϋ9ος αίθρια: έηΐ τύν λύηης ηροξένΐιηβ* Ίφ* 

ν V ^^μν^ν^9 ο'^* '^ν^ ΐίορτ^ν ίζψΛί^ίκάδ^οΜΡ. 20 

98 ^Αγα&ά¥. &άλα09α\ ηαί* ^^ίγα&ύ^ &^99ήβρος^ 
χάΙ* Αγαπάν αγα&Ι&Βς^' %αι*Άγα&ώ'ν μυρμηκιά^ 
Ιη\ ηλ^&9υς αγα^ν Μγ^ρτα^• 

99 Αγνότερος ηη^αλίθυ:. ήαρόοοΨ ίρ'&αΧάτΧίΐ το 
ηηδάλιΟΊ^ ατ%ί^ν ^γ κ«#α^κ ίατίν. 25 

100 "Α λ λος ούχας • ^Βίρ α%λής: ίηί λ(Αψ ^ϋχν^ρώ^. 

1 "Αλις όρυός: ίηί %ύν ΒΪς %4νά ΙίΙαΛζαψ β^τίονα μ^ 
%αβαΧλομέν^ν* ηαν&άμ€Ρσ§ γαρ %ώψ βαλάψηψ οΙ ηαλαίοι, 
μβτΛίχορ αίτον'ηάΐ οϊρον. 4, άηόί^ Μ. €. ^Άβΐι^ψος βΐ ροβίββ ^Αβ^^ Ι. θ. γ*ω»ύόΐί^ Μ. 

10. άγαμίμν^ψα Μ. η•^] ΒύηΙ^ ια^Ι. 25. αντοι^] ίοτϋ^ΐΜΗΗη τνΜοΓ 

87. Ι- Γ, 25. «5. Ι^ Ι, 33. ■ 

88.1- 1, 26 . 96. 1. 1, Μ. . - . ; .' 

89. Ι- 1, 27: 97. 1.. Ι, 35. 

90.1-1,28. 98.11,36. 

91:1- Ι» 29, ι Μ ΓΙ ^7 ' ' 

β3.Ί.^ΐ;.31. * 100.11,38. . ., , .. 

94. Ι. Ι, 32. α. ΑροιΙ. Ι, 8 : .1. Χ. Χ, .39; α ]|Ιμ•ι;...Η^ 40. ^0Β.'I^03^. οββπτιβια π. ίθ3 

'ΙηηοΧυτος η^ς Φαίά^ψ ΜΪηί, φά9Κϋυϋα¥ φίλ9ί¥ ΜίΜτ ιξΙί9υααν μ€γάΧην χ^λάνην ηαϊ άρασηάθύΨ^9ς αυτψ^ Ιμ4ρ$^ 5 
ζο¥ %^ψ ηαρ^ύϋάψ * τον Λ *£ρί$ηψ η^ρώίΐ^α Μ %η¥ Αίτια- 
0ί¥ ίηάΧουψ* ίίΛ ^^ ηρ9η${β$$Ρ9Ψ «Την. 

5 ^ίίρο ύψψ^ς ^ρ^μ^&^ιζ Μ νιί^ ίΧηί^άψι^ΦΡ ¥$Μύ¥ ίο 

[τυ^βί^], «7»* νη ίκφΐη^τ άΧόψ^^Η^ 
β ^ίΙάντΒίος γΙΧ^ς^ ίηϊ %άρ ηαρΛψοοψωο γ9Χβίρ%»ψ. 

7 1^νιη90§^χ9ρα{ρ: ίηϊ %ύν βββίιΧοίύ χ^ρ^} %ά 'αρά > 
/ι«τιτ%«ϊρι£^/ι4ι«βΜ'• ' 

8 *^^%^φαXο^ μν&ο^: έηΐ^άν ά^^Χή Χ€]^όρτΐΛΡ. . 15 

9 *^ΧΧ»& ψ^βφςί 4ηΙ ^ύψ μά%$ίν η^ρ^ύτη^ν• 

10 "^Ζ^' ^τηορ, €ί/«'' (ργ^ψ: ίη% τάρ 6ίί•ί άψυομέψητ. 

^9%Μ γάρ ψοντ η^Χαρί^ούς γ9γηρ0ηο%»ς υόιΙ^ Ι^^Ρ^^ί νροφ•(^κ» 

12 '^ ιτ 1 ί}4Τ^^ ς η ί& ο ς $ 4ηΙ %ύρ γαο^ρφύρ^^ν. 20 

13 "^ίψ^ρωηος άν&ράηου όαιμ6ρ$ορ: ίη}%ώράηρος* 
ίοη^9Κ νη άρ&ρώηωρ οηζωμέΡΐΨ^ 

14 "^ίξιος τον ηαρτός: ίηΐ τύρ οφοίρα %ίμίωρ• 

15 ^Ι^Ι ^ίρ^^!^* ρέαρ ηοψίβάΧΧβί ηούρί/ρ: Ιηϊτώρ 
ηρΒΌβντέψΛΡ βονΧύμίρ4$Ρ ρ4α$ς ουΡ9νράζβΌ^νίί. 25 

16 '^^ίΐίος «Ζ τι^ς έΡ "Άργ^ί άϋήΙΛο^ί ίηί 9ωρ ίν^βρύψ^ 
Π ^ΑρΙμο^ν.ηαιίι.ορί Ι^ϊ %Λρ ^υμ^ταβοΧηρ %άί ηονφων^ 
18 Άηο βαΧβίδ^ς^ ί^οι «Λ- άρχης ίΗ τμΧορ βΙρμ. 1« «ν9Μ« Μ. 4.; 1'99«^'» •»«(( ««^«▼< ΖβηοΒία•. ^ ιΙταίτ?ιιίττ<ς 
Μ. 8. •Μυρ Μ. 10. «ρ»•*^» Μ. 11. «•'Λ β^ο ίηββηϋ. 1θ. «ρ^- 
φ(•9 ΙΡ: τ. Ι<ο1>β€^α• •α Ρΐιιτιιίοΐ^ ^89. 24. ηοτιβΛϋίί* 1., ηΜ 
τ. ηοΐΜ. ' ' •/ • 

2.£ 1.40. ^^Ι-**^ 

5 II 43 ' 13. £1, 50Λ 

8^ Ι. Ι, 44. 15. Ι Ι. 52. • 

7. ί- ί. 4|. 16.1.1,53. 

8.Ϊ.1, 46. .. . 17. Ι. Ι, 64. ί 

ίΚ Χ Ι/4?. 01: ΖβηοΙτ. Ι, 72. 18. Ι Ι, 56. €1; Αικ>84:Ί11, 40. 104 ΜβκΒοοΒίυβ ονθΜυβ. ; 

19 , *^¥9ΐ ^^»»ης ^νψο^ ^ψ άήαίψΛτίς^ ΙηΙ ψΛ^ί^Μαηά ^ 

20 '^ίρχαίότβρα της 9ίφ&έρας Ιίγεις: ίηΐ τύ^ ΙΛ0((» 

21 '^ςρ' υψηλού μον ηαψίο^γίΐάς:. Μ μ^ Ι{ υψον^ 
ίιαλΒγομένων. ώοανά ηάψυ μ»%^ ηα^Λψψί¥€ϊς. - > ^ 

22 *^ρϊού^%ΛΡ χορός: Μ %ώ^.Κ(Μκά<ηοί9ύτ%»$^ ι 

23 "'^ϊΛος ηνψήρ: ίηΐ τύψ ΐΜ%φ}η^ον%$Λ¥ ίΜν9ύνς Μ 
...«τΠΜτ μηχϋίνημάτ^ν. τοιαύτα γάρ %ά ταΑ^Αιύνν^ ^ ίΟ 

24 ^ΙτΐβαΙθ¥ %άν&ίΛ$^αί %ορ μίγαψ^ ,\ 

25 Λ^^Αα^ ΐ(α1 τρίίηεζαψ μη ηα^ΛβαΙψ€ίν^ . . 

26 ''^^λλο.γXαύι^ ίΧΧο ηύρνόοΑ ψ&ί^γ.β%Μ$•. 

27 ^ΑψχΧβϊψ άμφοτέραις: έηϊ νών οηαίυΑ^^Λ ηι^β^ύρ^ 

. των• ομοίορ τ^' ηάψτα ηάλωψ ΗίΛ^β^ς^ . |5 

28 *^&ηνφ τορ 4Λ!λουβον: Αβίη^ι 50 . «ιι/ν^ι««#£^ 

29 *ΑηΔϋνΜ^ λ£ϋχα$**ι έηΐ τύ^,ά&οΧ$9χιψ^ω$^. ^ 

30 '^ρου4^α^α μάντίς^ άκρίς'ύηςκίρητος^ χλω9^ ναύ- 
της ,^ίίίς Μ$ρηα$9ί οΐ ι^/ροΐκοι . ηροςί][ρυσ$ ««2 μαρτηΐφς έ\ 

' θύτης ηοίούρψαί* «ί«#9αι ονν ίηΐ ^άρ φ^ίνλοφβ /Μΐι*?«νο-20 
μίρφρ• . , . • . . . \ 

31 ^Ι ΟΙδιηοδος α ρ•/: α/ 9)ρ<»«αί %α\ ήαΧαμρμί^ίξ. 

32 ^ΐραρ {ξω ηηλαύχηόΰα. 

1. χαχα] χο^α ΖβηοΒίυβ. 2. αι^τατιοίΓΜ^οτη»» 'Οίο^βΐΐΙβηιΐ^. 6. 

' 'αιοι;] /»ο« μι 11. .<421>^^ος Ίΐ<ίιτ0«Ι^ο(ϋΐ6|9βΙΐί«ηΐ»} .Η6β7€ΐΐ. ν. κοή^: 

χ<ιτ^4^.:.€ί, Αηβΐ. Ραο. 81 ί1>ίφ δοΐιοΐΐ. , 13. ««ρι/ιΤοςΊ βιιρ. Ι, 26 «ο- 

ρω^ν• 17. Ιίσχαις ίγχα^ημινα^ 1>ίο^6ΐΐίβηά8.' ΐ8. \. ^Αρον^ία 

ρΓΑ60β(1αα1 «Φ τ* <^ί «η δΐΐλ<1ιι• ί^^προ^^χουΐΗ^Λ^^τ^ίχονσί Μ. 20. ηο*- 
ρί;Γα« Μ. ίηΐ των νω&ρ&ψ ΉαΙ απράκτων 8υΐαβ8. 

19. Ι^ 1, 57. ηαίως μί τκ άηόόνα Χφη τωψ σοφ$^ 

23. 14. Ι, 12. ά' αν όμοιος ίϊηψ τοΓς τ^υ^πΙν^ι γ. 

24. Αροιΐ, Ι, 79: Βίο^βη. Ι, 59. ΑροβΙ. XVI, 81. Νβσαβ οΙίβηΑ οβί 

25. ΜβΟΑΓ. Ι, 73. Αρο;ϋ..|Ι^ 10: α ρΓΟΥ6Γΐ)ίθ Ιοοαίίο τοψ,ηλφν}ρ ταΐς 
Ζβηοΐ)• Ι, 62. .' . .ί .1 ♦ λέσχα^ καταόύην^ (1β ιΟαβ, βηΐ !&.- 

26. €£ βαρ. Ι, 36. ,Ι ι . οοΒβίιιβ αά Αβίαιη. Η. Αηιηι.ΤΙ, 58. 

27. Ον Ι, 50. ΠΏψτΛ 4. χ.] τ. 30. Αρρβηά. Ργοττ. ΐΛα 'Οβ 
ωίΓ• V, 5. ; : : δοΗουββνι 8<1 ΤΗθοογ. χ, 1$, φΐΐ 

28. Β V Ι, 63. ί ί ί,: πιβχίιηβ Ηαο ίβοίΐ, (ΙίβραίβΙ β.ΗβΓ- 

29. ΜβοθΓ. Ι, 45. Αρ(»1,ίΙ, γ52; πΐΑηηυβ Οραβοο. IV, 10. ' 
Βίο^. II, 48. Ηϋο. ρ0<ϋιΐ6( Ρίο 31. ϋν Ι, 67. •*' ' ' 
«ϊΐΓ^ΙΦβΙι, ςηι(|» 47, ρ. 527 Μργ.: 32. Αροβΐ» Ι» 65^ οΐώ^. 111,22. εΟΒ. Μ03^. €ΗΒΠν&ΙΑ Π. ίΟ$ 

33 '^ιι^ι} ιΐαΙ#/• Λ . 

34 *^φ Ζηη»ψ 9ΐς ο^ους• 

^^ρχα τοτ Β. 

36 Βαο ΙίΒίος οφθαλμός: %οψ ίηί %ίψ^ ^9Χν^ ηβ/ίηό- 5 
μ€¥0¥ ον%9ίς ίηάΐοντ• 

37 Βάτραχος Σ$ρίφφΘ((ί^αΙίύ94ίψ αφ4η9¥. 

38 ΒάΙλ ές υά»((:, άρ%1 τον 9βταη6ρτ$ϋον• Μ τύνοΧέ- 
^ρον α11祕 

39 Βορβορφ ρΛφρ λαμη.ροψ ονηο&' 9νρηθΒίς\ έηΐ 10 
τΛ¥ τά ιιάλΧίβτα μέγρνρτητ τοίβ αίαχίατοίς. ^ 

10 Βί]ξ α^τΐ ηορ9ης: Μ η$ρ9οττωτ ηαΐ ηροςηοίονμΐ- 
ψωτ β^μψ η, Τ^Χ^Κ' ^ ίηΧαμβάψ^τμι ίη\ τάγ έν αψ^ορία 
τί ηράττΛίν ηροςποίονμέ^ωρ* 

41 Βούς Ιν ηοΧβί: ίηΐ τύρ ^υμαζο/Λξνωρ• ΛνοΙα^γαρ 15 
ίν άηροηόλβί βονν ί^η€Ψ• 

42 Βατράχφ υ9ωρ* ηαΐ* Στίαρ γαΧ^: Ιηί των γαντα 
ΜοντΜίτ , οίς χαΐροναοβ οί Χαηβάνοντ^ς, - . 

43 ΒάΧΧ9ί£ μήΧοίς:, ίηί των τυχ^ϊν ων ίρύα βοϋΧομ^νων• . 

44 ΒαΧανενς: ίηΐ τον ηόΧυηράγμο^οίΐ', οντοι γάρ αχο- 20 
Ιην αγοντ$ς, ηοΧυηράγμονις €ΐοΙν. ' ^ ^ 

45 Βοίύτ ίος νρύς: ίηϊ των άημίδευτων'^ ΒΪς νοννο /μρ 
αιΐ ωναϋζοντο οΐ Βοιωτοί^ ; .... ν \ 

46 Βοιωτία άΙνιγματα: έη\ των αοννίτων* Βοίωτη 
γάρ η ΣφΙγξ. 25 

ι, ■ II ^1 » ■ . . ι ■■ τ• • • .•. . \ "λ •. ; ,1. η'-:^ ' • • ■ 

16. ανί^Μ ΒΤ. : 17. γίΙ^Ι^ ατίίίρ ΜΑλβ;-^^ ΗββφαβΑϋ 

^1^6^1>^0 πι•ΐ0 βρροίΐΐλ 6^ΑI. ί9ί βάΧΧίέν'Ιηθζ&ΛΜν4^ 1&ρΚο«ΐίο ιβ 

33. Ηεβτοΐι. δαιά. Σ.Α,ϊα Β^Ά. 42. £ Ι, 71. 

ΑαββιΗ. 1, 965,15: μαι^ ηαληι > 49^ Ι^ 1, Τ2ι ^ : : "ί .. 

ΜΗ^•ς ηαλίν, ΑρΜΜΗο βίΐλΐ Ββπι- 44. Ι 1, 73.< (^ .1 ^•. \ : 1 . / 

Ιηγ^Βι» •έ 9αί<ΐΜιι Έϋτίρ. ' Η<ίοιι1>. 45. Ρ 1, 91 : Μλολπ η,^^9\ Αΐ^βΐ. 

1042: βοϊ»λΜ&* 9χ•Λζύέιη»μ^^ ως V, 11 ίΒίφ Υ^|ΐι^ Ρ« ]^0|9θίρπιιιι 

βημΛ *Λλ»9 '&ίφψ» Αο^ίΓ^' »τΧ. άναίοΟηοί^ Υ. ΒοΙζΙίίββΓ Οραβί^. Ι» 

34. ΒΥΙ, 56. « • . • ίί9.'Β<«8β<ηιβίαίτίη!Β«Ει»1ι ^ -^ —* 35. 1« Ι, 13. Αί)ι^^8«8 άβΙιοίιιίίιβ-ΑτΰΗαίΙιεΜ 

36. Ε Ι, 66. . 1. ν .. 8«)ΙβΙ)λΐΐΙ Βίηώτίοΐ:;^ Βόΐώ•ί^^^^ο,γ4¥6<ί 

37. Ι« Ι, 66. ' ^' < Μ ηπΗίιβ: τ. ίΐΐι^'βϋ; Ιιηΰο. Υο<^1 
38.I.I^69^ - $.7 ιύίσ. Ηβιη8(6Γΐια8ίυ8:Ίΐ<Ι<1.αΐι^ 

39. Ι« Ι, 68. ΙλϋίΕβΗ Α<Ιτ6η. νοβΐ1ι.' 552ίθ6ρ. 

40. Ι 1. 691 ! :> 46. ΡΙ,^: ΙΙ«ο4τ.ΙΙ,θ6ν ^βοϋ. 

41. Ι. Ι, τα • ν,)«; ϊβοοΚ 11^ 68. 1 ί06 0ΚΕ6ΟΚη]8 <!¥Ρ&ΐυ& 

ΰοηρορ (Κ ταραασομίρην» . • ι . ^ 

48 Βάσανος λί&ύς: ίηΐ τύ¥ Η^^ζ^Μ^^^^ι^ 4τ Α^οις' 
ηαρόοον η Ανϋα Ιί&ί^ τρρ χρξ/α^Ρ ίοΜβίάζ^έ. 

49 Βονί^ίί^Ι ]^λώοοης: ίηΐ των ί^9οηον/^ν»ν^ . Αά ^ 
το των */ί&ήναΙων νομιομα βονν ίχην• * 

ΑΡΧΗ ΤΟΤΓ. •; • •* '"\ 

50 Ρονυ ηνημης Ιγγιονί ^ηϊ των' ίαύτούύ μαΧΧον^ έτε- 
ρων άγαηώντων* . 

51 Προντα 9^ ορ&οϋν φάύλον.^ ος νίός ηέο^• 10 

52 ΓΧνη^ν οηωρα φνΧα%ος έχΧ^Ιοιηοτος': Ιηϊτων 
ανΛν μόχ&ον τα αλλότρια ηαρηονμίνωνί , . * 

53 Γρανς βαηχένεί: ίήϊ των ηα^ ωραν τΐ Ααηραττο- 
μίνων* ^ 

54 Ραοτίρα μοί ηροφί ρ€ίς, ηάλλίοτον ο^^^ΐ^ο^ΐδ 
απάντων^ ^ ηληρης μ^ν ελαφρότερα, η^νεά ϋ 
βαρεία• 

55 Γης, βάρος: ίηΐ άχρηϋτων• 

56 ' Γλϋχνς άηΒίρων η6λεμος:' ίήΐτων νη άηείρίας 

' ίαντονς ηα&ιέντων εΙς κινΛννονς• ' ' ' , ' ίΟ 

57 Γραύς άναηροτηοαοα ηολύν ηονίορτον ίγεί- 
ρϋ: ίη\ των δ! έμηειρίαν ήολλά ηράγματα %ίνονντων. . 

58.. Γνγον δακτύλιος: ίηΐ των ηοΧνμΐ{χάνων• 1. 8ΐιίάβ8 βχρϋοβΐ: Μ τ&ψ τάς α^/ας /Λν ή^ίμηί%^ Ιχ^ψΤΜψ^ αν&%ς 
άί αφοάρίπί ίηιχΐ9θΜί90ψ ι τ. ΜλΟβηΐΙΐη. 5. ό^ι^ΐΛουμίψ^^Ψ Μ. 10. φΑαν- 
^ ο 9^ δορίιρΰΐββ ί ρ. 1ΐ• γίνη^ϊα Η» 13. τί Μ 001. 1$. ^^Ιαφ^ο- 

'Κί^η 61 ίίΐΨίη Βίθ{[6Ιΐίβητί8. 18. τί»ψ «{^97;στι»ν Ρ. 19. αη«/^(• ηΐΐΒβ 

Βίο^βηίβηυ•: άπϋ^ων ιη οοάθ. Οίο^οηίβιιι ιητβηιΙαΓ. 21. δοηύβ ανα- 
ηορτήαασα. 

47. Ρ Ι, 92: Μ«08η II, 60; Αροβί. τ•# «»«| /ρ ι^μ^^* ησόπ-οΗ-^ν ι^^ 
V, 4: ΖβηοΒ. II, 65. . . . •αΦβΒο^ άϋνϋη^. 

48* Ε Ι '*4 52; Ρ 1, 98: ΒΥ II, 17. 

ί .Ι' ^ Ι'αΙ \^^ !; .,. -^ . 54. ΡΠ,Ι: ΑΐΜΐΛΥ,22: ΙΜβββιι. 

,^^λ ^ ΗΓ '^^^^'^Σ' *^ *?ϊ^• ϊ"» 85. ΤβϋβΙΐ ν•1ΛβΜηιι!Γ•4 
ΙΡ, ^; «άιΐ ΓΗοιρ. Μιιβ. 125 Κ•: Εοηρ. ΡΙιοβηίΜ. 828* άβ β^ΐΜ ττ. 

^♦^ιτ,.ίίΐ^ ^«^..»ίι|'♦ αΐκίίοκς «ΐί^τ 55. Ρ II, 2. Ρ Ι, 61: ΜιΐοβΓ. ΙΙι 

^/>^ρι^ί^♦»^ . . 98. ΑροΛ V, 41^• Οί«β. ΙΒ, 90. 

.^ΙΙΡΙ, 97: ^Ι»ο•Ι. ν,39. Εϋ 56.1.1,74. 
βοη^οΐη θ€ά. (ϊοΐ 395, ιιΜ ίη 57. Ρ II, 4: ΒΥ 11, 18. 
δοΕοΙϋβ 1ι«6ο βχρΐΜΐ4ΐίο ρΓοβΕίΠιΐΤ: 58. Ρ II, 5: ΟΥ II, 20. €Ο0. 1I08^. €ΒΝΤϋΒΙλ ^ Ο. 107 Ιηϊ %Λ¥ ηαραΰοξητ• 

61 Γυι^€ί$»1 μη ηΙθ9%ν9, μη&* ο%μψ ^άνρ• 

62 ηίως Ίϋ^ηηος: Ιίύ^^Λί^ 4»2«Αχνι4η•τ* 9ΐς ^μυο ]^ά^( 5 

63 Γ*^ρ»4^ άΑι»ιιι;£ ^νχ «ί•Λι<ι«^ν«'• 

64 ΓΆα^/κ» β/0 *^&ην»^:'4ηΙψό^4π$ίε$μ9ίυ^ίέΡ99;^ ηρψς 
^ονς ^ϋότας, αηβρ αμ^ίνοψ αύ%ωψ Ιααα• σ9$ ίηολίαΐ €ΐς 
*^ί&祫^ γΧανΜ9ς. ί9 

65 Πρων βονς άηίρ&ητος Ιν άόμοιαίΡ*- 

66 Γ^ά&ί οαυνον: άηρφί^€]ψα. ^ίλωτος. ^άττηαι <^ί η 
ηαροίμία ίηϊ %ών νηΐρ ο ^Ιοί ηομπαζόντωι^• 

67 Γυμνότερος Χ4βηρί9ος:λ9βΐ}ρίςγαρ'ί6 δέρΐιΜ %ον 
οψ^ως η %ον εμβρύου• . ^ ,15 

68 Γυμνά φυΧακην έηίτά%%9ίς : ϊηΐ των μη βυναμέ- 
ν»ν %ά ηροο%€%αγμένα,ηληρούν. 

69 Γηρίοηρ αεϊηο^λά άίδαοΗόμενο,ςίίηΙτωνάίά 
γήρας έμη9ίρ9τίρέΐ)ν• 

70 Γηρψ βούύβ τμ,Λ* ϊργα, μο^Χά .%φ βοΐ* . 1 20 

71 Γψμ νη %^ %%ίραΧψ ΐί^' τώ¥ άναέαχύντως χ»ρΦΦντ9$ν 
ηρος ηαν το τϋχ6ν. 

72 Γυμψ^ς. ύς β» μ^η^ψΛ^ίίηϊ ,τύν^ €Μίρων• . '/ 

73 Γυναιήύς,φ^ένα'^^ Ιτίϊ τώρ άνοήτψι^. 2. #<^Μΐ«η^«^««•» Η. 5. γϋΜ^Ι ^^ς Μ. . '7• «ϋ^ΜΠΧ• Λαγ» 

τ«κ ^. 8οηΙ>β ^ *Α^α$ζί ηΐοη τίϋυοι ίη Α^βΚοί• ^ηνΙΜ. 13. 

πα χΑ9 νη^^ 4ιί9αμ»Ψ »Φμη, Ιλ. 17. ηλ*^ψ («ο) Μ. 18. ό' λΜ 
ΐ€ΜθΛήΛΜ. ά*ά ^Φ χήρας ίάηΈΛ. 24. 9^^<« ΙΗ«!|ΘΒί«ΙΙ«β. • 

59. Ρ η. 6. Ρ Ι, 63 : Ον. Π, 19. • 62• Ι-. Ι, 75• 

60. Ρ II» 7: ΙΙλΟΜ. ΗΙ» 12. ΛραΗ• 09; ρ |ΐ, ίο : 0ν ϋ, 23. 

V, ρ. 154 ΟμΙοι•: ^^Μ^ρ. «5. Ρ Π. 12; ΒΥ Β, 25, 
Πορ^ί• φτψατ*ύ€^ 9φ^ |ηηΊΐ6«€ «• 66. Γ• 1, 76• 

€9ρ&τ4Ρμά,. - . . ., 67; Ι- Ι, ίΤ. ' 

6Ι• ΡΙΙ.&:Μ2μ:«τ.ΠΙ,13^ Λ^αλΙ > ι» ¥ τ τΑ' - 

V, 77 : Βίοβ. IV, 4, Οπι«β•«*4. '^||!:•.ί • 

Κ»Μ ΡΙοΓ. Ι.ΧΧΙΙ1,48< ^ω ^υρ^ωίι 70. Ι. Ι, 80. . 

^β/^ μ^ί β^Λα%αθα^ πά^ ,^ Μί «Τ ' . 72. Ι- Ι,ί 82. 

αλλ οΛβξίτΑ ηάψ&' <μ$ οι» αηο^ι'^7• « ^ 73• ^Ια ί 83- . 'ΐ ' * ιοβ • ΟΗΒοοιιιυδ ενηαυβ. > 

των η ωφεΙούρ%»ν• « \ 

75 ΓλανΙί»τ4»τΜ42 η^ ηι^ήϋίβ '^ής γλαυηοέ ΡίΜ^ις άύμ- 

• βι^Χστ %9^ς^'^^ί&ψ^α$^ ί¥9μίζ9%ο» . •. . \ ? 

76 Γβράψδρυοψ μ€ταφυ%9ύ9$ρ:ίηΙ τον μη ιΙ«Ιι«.^)^«# 
γέροντας Ιπ\ %ά τΑν ηημαξβ^^η^. ^9Τ^ ηροτρέη^ίψ• ι^έράν^ 
ίρνον γαρ «ο• γι^ράακον^ φυτόν *- ιΛΛ όρύς ηάν φυτον γένίΜψ 
ονόματι ηαΧβΗαί• ^ 

77 Γύ ργα&ον φυοφς: ίηΐ ^ύν μάτψ^ ηονούντΒν• * * \οΙ 10 
ό^ , το δίΜ^νον• . . 

ΑΡΧΗ τοτ ^: "^ 

78 ^ίηην ύφίξ^ί, ηαν δνοζ 9ά»ιι ηννά: 'ίΐύ τ&ν ίη\ 
μιίρφ ονκοφαντουμένων. ^ ι 

79 //ίηη ϋηην Ιτιητε ηα\ βΧάβην βΧάβή: ΙηϊτάνΧ^ 1. ηήΐ^ψ] πάΧίψ Μ. . 2. ηαΙ»ρ] ΐιόΐιψ ϊ){θΛ^ιάίίηνΛ. ' «ναστ^/^ασα 
Ιάβιη. ' βΙααίτνιύψΗίΨ β. 4. ιηήί>ις\ ψΐπΐ/ αΙ. - θ. γτ^άί^νΦψ Μ: 
Ιιβηο ίοπηβιη ρΓοΒβιΐ ηοη ρο§β6, ρτββΙβΓ βοβ, .^βκΜί,μι ^«..«ιΙ -ΖθΒοΙ). 
ι ο. Αΐΐαΰ, ΒοίββοΜάιιβ •ά ΑτΙβίΑβη. £ρίβ^ Π, 1, ρ. 622 β( 1<α««β ιδ 

0τ$ μη όίΐ9 τους πα^ηβηχοτας προςά/§^9 ίΐς τα των ο«/κιζό»ι•τν ^ι^^α. 
7. προτρίκαιρ] ηροπίμηΗν ΑροβΙοΗυβ , προά/αν ' Ζβηοΐιίυβ. ^ γίράόρ^ιΐη 
Μ: γ9ράψβρυ9¥'^^^ψηΐΒαΜΐάάί ψΛ ΜΑ4β«,<|ΐι«ι» βηρη: Ιβ^ίαΐΟΒ. ΤΟΟίβ γ9^ 
ράνόρνρ βζρϋοΐίοιφιιι <!ΐ,ΗίΙ>6ΐ)Ι, |ΐ<1^ΐν^νιη οιοηβι Ι^ηβιιΐ: τ, ^^]Π|ΐ• Μ. 
228,28. Ζοη•Γ.431» βΐ, φιί 1>γ6υιιι8 γοόβιη (τιείιίιΐΐ ,' ΡλΓ)τήίοΙιιιβ ιη ΒβΙι- 
Ιΐ6ΗΑηβ€<1<1.32,27. δοΗοϋ. «<! ΑροΙΙ. ΚΙιοιΙ. Ι, 11:8. Ηββ^οΐι.•. τ.» φοΜΛ 
οοά. Μβάίοβί ίη ηοΙΙ. Ββπιΐιβπη! «4 δαίά. 8. γίράνόρνοψ. 10. ο« ό\ 
ητλ^} 8€ηΙ>β ουιη.Αροϋο1ίο<: ϋημοίν^ά^ το όίΜτν99$ τ.2θΜΐ.458: ζ^9Τ^' 
^ο«• τ^ «Τ^ΜΠ/Μ», β1 €ί, υΜ, «4 Ηβ87θ1ι. Β^γυργαΰίον, Ν2»ί •ηρβηιμιΙ 1Μ€ 
?<γ1)8 6Ε βηρίίβνβ 4ο τοοβ ψύρΐ^α&ρς θχροβίιίαιίύιιΐβ : τ. 8ιΙ«4, β. γνργοτ 
0ος : • . . -^νρχα^άς ονν Μΐίρη , ^9 ^^: τονς ]ΐΑιρ/τΜ/« μβ* 4Γ«ν•ον•«»4(«ς ψτρ•^ 
βονοιι Η^Βγία^,Β, 9τύρτα&ο¥ΐ ύΜ§νος ϊίλΜν^ητ, ίψ ψβάλΙοιΐϋ»'τοψί£ρ^Λψ,οί 
αρτοχόικο*. ΡτοτβΓΜΟ βυ(6ΐη υηίοβ ΓβΙίβ ιί^^ίβοβϋοηβιη οοητβηΪΓβ, ΐ&ιη 
Η. δίβρΙίΑηαβ ία Εγμιοι -Α4β9> ΑβϊομμΙυ• <70'ΊΜΐβΙΐ6χί(: ϋβαι ιΑιΜ αίΜΐ 
ίπιι(Γ8 Ι«]1>οΜ(,.'φ«ιι 18 'φ]ί4 χί^ 8αίΒ•Ι, :4υΙ Ι^ιϋ^ι -«Ι «Κ> ρτο^ΗΙ>ίο ω- 
£ίΐαΓ, τ^ ΐί^ηΐ^^^ Τ^^: Αΐ^^ ^^^ 1^• <••13. Ρ όώίΨί(, .»' 74. Ι. ϊ, 84. * ^ίρά^^ ^ ηαΧ^ίύί• έντ^ Ιια1'μ'«ρ^ 

75. 1< 1, 85. ' ' - &ρνΛ'ηΛβαη τηψ ύηύοο» «τΑ^ι «{αββ 

76. Αρο8ΐ. V, 32: Ζ6^οI)^ ΙΗι 1. ρο88αηΙ βακβπ β &:Ιιο1. ν«ιιο(ο «4 
Α4 8βη(6ηϋ•πι οί. ΡΙιίΙβιιιονβηι ίη ηοψ, ΙΙ^^,ύβ. η^ιη. Μ. 888,22. 
Οοηιρ. Μβη. βΐ Ρΐιίΐβιιι. ρ. 3^: μη Ηθ^φ^-α άρΰς^ ΒΑοΙΙ ΐι4ΝίΜΐι4. 
ψον&ίτη γίροψΒ^ α/ί(^ρν«^οΗ'ά τ** -ΏΐΐΗΐο^ Μ; Κ«8ΜΙΙκ •4' Ηοη. ' II. 
βΜροψ παλαιορ μηΗψνΛίρΑρ ^νς- », 469, ρ* 633,•86. '' ' ι ' >" 
«οΛο», 6ΐ Μβη8η4πΐΐΙι ΙΐιΜ. 365. 77.'Ον 11, 21. < > 

ΚαΙ όρΰς ητΧ.] Ηβίύ4ί4η« ρ. 464 '< 78." Ρ II» 13: ΟΥ II» 30•^ • 

Ρίοη.: όρνν 8ο*νόΐΓ«^ ιίίαβΗΜηΙονν :'79• Ι« Ι, 87. « ν . €(Ά: ΗΟβ^.^ΟΕΟΠΤηΐΗ) π. «100 

Β1 ^ωά9$ψαΐ0Ρ χαΧηβίοψ: ϊηΐ λάλου• . . \ .. 

λνηη¥ Ιοχψ&ρ γ^ο/αίτωρ. .,:^ ^^^ . 

83 /ίύρΛ &99ύο η^Φΐ^^^'ί »«! %ΙΛοΙονς βοΛέΛ^ψο'ς• ^' • 

84 Α^ίψόΙ ήλέΜ9ίψ ψ9 μηχΛΨης Αίγύηχϊοϊ^ >. 

85 Ααο%ίΐ$ηαΙ ηαηοΗ αγρη• ι ι. 

86 ζ/βι7τ«ρορ ηλονς•' ;. -..λ . •. χ ' 10 

87 Αβλφίρα λ9»ά¥η οιί χ•»ρ«^•ί ι 

88 Α\ς παίδες οΐ γίροψτ^ς: .ΙβΛ%Αρ ηροβ %φ γ^ρφ 
9ύιΐ9§α94θ9Τ Λρμ ιΙ^ιΐΜίτνητ» : • ,. ., . 

89 Ααίόάλβία ηοίηματα: ίηΐ θαυμασμού» 

90 /ίί»Λίάψ9ρ0^ ύΨΛχάρ^ς: ίηΐ %ύρ «« ι^ικαια. α/^α- 15 
ηωψτω¥• οΙ γαρ Αωρ$8ίί αταχάνψ %η¥ %ρ¥%ά»ιιν «Μκλάιιο• 
Αμκ %^ρ ατάατη . • . 

1(1 Αί»λυγ$0Ψ ηαηοψ: ίηΐ %ών μίγα χαΐβηω^νφ$99Μμ0§^»ι^• 

91 Α$ο^ ψη^φοζ: ίίύ %ΛηΛ9ρύψ μμΙ α^ιιέταΜ^•» ^ 

93 Μά μέ9•υ ημϊ λιμός Ι^Βί »η.Ι η>άλΙ$ϋ9ί' «ίηόλ-20 
λυταί: φ^ρίρτος %ού λψωττοντος ηαϊ δ λίμος άηόλλντΛί. 

ΑΡΧΗ ΤΟ Τ Ε. 

94 Εύγ9ψέΐ9^%9ροο Κόίρνν• 

95 *Βψ μίν %^ ψά^^ οηο%Μ$ψΌς, ίψ 9^%ψ οη6'$Βί 
φαΒίψός• ' 25 

λ 4^ρβν<«ν ρ. 5. Α*α όαητυλίΰν Βίο^βηίβΑίιβ. Μ ροόοψ ζ 
κτλ. Μθΐη. 8. ^§] ΤΜ Ζοηο1»ία«: οιιπι Οτ^οηο ΒΚ ϋιοίααΙ. 12. 
Λρος το /ή^ας υίο^οαίληικι• . 14. ,^«^άά^ψν ιάβΈΛ, .4ί^α»μασμοϋ] τ. 
αξΜ»τ ρρβΙ ΙΐΜΐβ ^οο€ΐ«ι βζ/θί4ί896 τίάοίητ; 20. /ίΐΙΑιατΆροβΙοΙΐαβ. 24. 
ΡοϋαΐΜΐη πι ίοιϋο .ρτοτβιΐιίί. ττ. '^^^^^^μτφ^• αμά^ί^γ^^ ^χόά^τ^ηϊ^ ρτο- 
τβτΒιαηι λαέ (τνιβίιιίαπι 6«Ι.: γ* η(3^ «τί1Ι..βΑ Ρ 1 0., «<1 Αροβί. 1Π> 15. 

80. Ρ Π, 15: 1)ν Π, 32. , . 84. ί Ι, 88. Ρ Ι, 70. 

81. Ρ II, 16: οί. •ιιηοΐΙ. «(ΙΑρόβΙ. 85. Ρ II, 20: Αρο•!. Υ, 89: Ζβ- 
VI, 43. υΗΐτρ«τΙΙ Οβϋη. Ατ. 306 ϋ^ ,111, 3Ι.{ 

Ββαύ., άο ααο τ^ΗβοΙκοη» Οοιηιιι. 86. Ρ II, 21. Ρ 1,72: ΟΥ 11,45. 

εβΟίαι. 508^.: 4μ1^ ΑηΧί4. υ«»^ τ. 87. Ρ Β, 02: Αρ€Ρ(. Υ^ 99. 

τητ. 309: ίηβ^αρ <Τ> Μαηψς τι,νας 88. Ι. Ι, 89. , ' ' ' 

ύπίΐψ ό4ι^ 9αιηατψ^άι^Ρ^,'τφ^•^» 89«Ι.1»90.' 

^ωΡοίΛ μΐ9 ορ^ ^ιτ ιΙ»«σα49 μντρΰς 90. Ι^ Ι, 91. 

χΛλΜΟω. ' « ' ΐ 91«Ι 1, 92. 

82. Ρ Π, 'ίΤι ΒΥ1Ι, 41, 91 Χ Ι, 93, . 

83. Ρ υ, 1θ< Μ•««Γ. ΙΠ» 431 ,93.^ Ι Ι, 94. . 
Αρο8(. ΥΙ^ 42 : ΙΗο^^, ΙΥ, αΐτ «4ά. 94. α ηοϋ. Λά 1ί•«•Γ« ΙΥ, 20. Βωά. Μ. Μ^». Μ Κι . . 95. Ρ ι 85. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 110 ΟΚΕΰΟΚΙΟδ /β¥ΡΙΙΐυ& 

96 ^ΕηίμίψϋοΌ νηρο^ι ίηϊ^ τώτ ηο3Λά ι^ιμ^μίψωρ; 
ηΒΡτι^ΗΟψτα γαρ £τη Ιχά^%νΛΒψ• 

97 *Ες Τροφν^ψίΌυ μ•μύψ^9υίί^αί: ίηΐ χϋψί αηύάρω- 
ηώρ %αΙ ωχρών• , •. \ \ 

96 ^Ε'Ρ αλψ όρααηάζ'ϋ^ί η%ίΛ ηρύητίΐ•'ίη0 -τώρ μ}^ δν- ^ 
ναμίνων λα&ίϊν• 

99 "βατω ταμίας* ταΧλα 9 βΙ βούλ•ί πνωπ έηϊ 
των ηαρ άξίαν $ν^βηρ9νντων μχΙ μάλίοτα €ννξ^ων• 

100 Έχ ηαντος ξύλου ηύφων «ν γένοιτο: έηϊ των 
το ΒΪ9ος Βυτ^Χών, Βίς χρ^Ιαν ϋ αναγκαίων, 10 

1 ΕΙς αρχαίας φάτναςι- ^ηΐ των ίλ&οντων 9ΐς αηΒρ 
ηροτΒρον οντΒς ^ίηΒΟ^ν. . , 

2 *Εν ίυοϊν τρία βΧέηΒΒς: ίηϊ των αΧΧα άντ ΑΧΧων 
ορωντων• . \ •. 

3 ΈκηΒράίΗΐϋα^: ** ηαΐ ίαηΧίναΒ• ίηί.τάν #»Α^ρα- 15 
ΌηάντΒΛν τους &ηρΒντάς. 

4 *ΕΧΒφαντα Ιη μυίας ηοΐΒΐς: ίηΐ τύν τα μίΜρά 
ίηοίρίντων τφ Χόγω^ . ; 

^ * Ε μαντώ βαΧανΒναω: αντί τον, ίμαίηω ίίαηον^οω• 
6 ΕΙς άϋ&Βνονντας άη&Βνως έΧ^Χνάαςζ Μ των^^ 
Ζμοια ηαοχόντων• 1. *Επ$μίν*^ος Μ: *Επίμ§9ΐ^αος €ι ^Ειαμ^Ιάου^^ ΙΝο§;βιιίιιιιΐ8 )»Γββ- 
ΒΐΙβΠΐη^ Ζ.,μά9τίν9α* Μ: μ§βίντίΡτα$ Βίο^θοίληΐΐβ.^ &, ηνο^Υη Μ, 

7. ταμίας] ΟΟΠτί^θ τομίας,' ό* Λ βονλα>] ά' \, βονλίΐ [βίο] Μ: τη 
ό* αΧν ίΐ ΑροβΙοΙίαβ: ΓοΓίββββ τα ό* αΙΙα γ* βοπίιβίκΐυΐη. 9. γί¥ο$τ 

αν Ζβηοΐιΐαι : ευιη ηοείτο ΑροβΙοϋαβ οοηββηΐίΐ. ΕζρΚοΑίιοηβιη ίηΐβ^ο- 
Γβη δυί^Μ 86Γν«τίΙ: .Α4^^^ιι* ϋ ηαΐ ΙηΙ ^ών ' ^ρα&ηπΛί, μ^ρ {ύκαταφρο- 
ΐτήτων^ υ»αγχαίωψ δΚ ϋί ό\ ΙαΙ τών 4ίξαρ ^άροΜ/ό^τ»»» Μς αγα&ωψ^ η*« 
ψ^ίνχωψ ιΗ ηιροΐύ^ρ* 11. ^ηΐ τ&ψ• ίλ&όρτων ηάλ^ν <2ς ^π^ΐνα, αφ* ι!» 

ίΐίπίοον Κ: Τ. ΛροιΙοΙίαβ. 13:'*/μ ι^ι/Φϋκ ϋίο^^οΐιΐλΐιιη. 15. χαί ;«. 
κλίψίσα» Μ: ροβ«ι Ι&οοίΜΐβ βί^ηβ: (ΒΜΟλΙ ^ηϊη ^αΐ .όίθλ$ϋ&ι^α$ ΑΐιΙ ^μτ- 
4ραψαΐι Οΐθπισι οί. δοΙιοΙΙ. μ1 Αη«1 Ατ. 769: λαμβάη»η9ς [ρβτϋίοββ] 
γαρ ηάρφη τοζς ποοίν^ υπτίους ίψ/τονς ρίητονα* «(ϋ οΰτως ίπαιαΙνΛτονσι 
^^αΖ^«)^^ι4Vοι<σ4• \^. Κάγω^μαίπ^ Αη^ηίηΜ. 20. ασ&^νωψ (ΧήΙυ&α^Ζ^οϊίΐαΛ, 

96. Ρ II, 23: Ον 11,49. Αρ^(; 6ΐ •οΗΙ>β«ΐ^ιιιΤ ρι逫1:: |κ *α^^^ς ΙύΐΛ» 
VII, 73. . ί ? • ' ΚΧώρς γί^ο*τ ΰι^ μϊ Λ#ός. 

δΙ'ί'Ρ'ηϊ*^*^^"»^• 1. Ρ Π, 28. ΒΥ ϊί, 53. 

98. Ι• Ι, 97. 2 Ρ Π 24- ΒΥ Ιϊ »ίβ 

^99. Ρ II, 26. Ρ Ι, 8ί : ΑροΛ Ι; ? 1ί; ψ^\ ?? {ί; 55: 

100. Ρ1Ι, 27. Ρϊ,83: Αροβΐ ?' ^ "ό^^^Γ^ "^Γ' . 

νΐ, 95: ΖβηοΙϊ. IV, 7. Υβηοιη 5. ΡΙΙ, 32.-Μ«μγ. ΙΙΙ,77..Αρο•ΐ. 

Ερίΰ1ιβηη6αιη. βχ <ϊα<> ΑβοϊιΐΜίνιη ^Χ» 16**: Ζβηοΐ». ΙΗ, 5& ί 

Τ€(6Γ6β•ρΓθΐτβ»Μ[ααιιιι•η«νίΙ,βοΙιιΐ6ί- ' 6. Ρ Π, 38 1 ΑροβΙ-ΥΤ; 52: Ζ^ 

θβιπηιιβ ΙηΰΐΑΐ Οοηίβεΐ 0Η4Ι.ρ.73 ηο1>. III, 56. εοι>. ^ι^»^. ^ΕΕττυΒίΑ πι. ^α 

9 *Εη ««τ«9/•^^«^ ηύλίΜς ηι^ΐψ: ίηΐ %ύρ ίίΙΜαμί' 

ψωψ φΙΧωρ» . . : 5 

10« 'Βν μ^X^%^οαυ%^ψ»Λ'9^^ηρνΛτ0ί^^^ηι%^4^ΰι^$^ 
11 ^ΕνίνμΙ^ψί^ς υηνοψ νη¥ύ%%%ί: Μ ^ών .η^λΐά 
9&^μωμίν^Η^• 

12 ^ΒνΰυΒταί %^ρ Χίορτήψ. 10 

13 ΕΙλ^φ•ν ΐί ηαίτ^ϊ^,^οψ μύ¥:.Μ ^Λψ «{ιμ «Αιοιιο- 

14 *]Β^ «φ«ό^« ^Ιμϊ λ9]Τίνμή¥:^ίηϊ ^Λρ άηα^φύνΛ»^, 
1^ ^Έληωψ ίφ έαντορ Λαη^ρ οηΛίΜ:ίΜς νίφ^ς, 

1• ^Εψ ψίία%$%ν9Ϊ μάχ4ϋ9αί. ; . . Μ 

17 *Ε%9€9αρμίψθ¥ δαίρ^ΐζ: ίη\ τύψ μάτητ ηοΦΜήίν^ 
τβ•τ« βίλτίον ^ ίηΐ %ύτ ηΛΗουντωρ %9ν£ (ψ 9ΦμφορΛΪ^ 2. «^ ΖθηοΜιι•. "^Β'ΐ'ητη χαΙ μνομη*^ ^^όλο^ Ειι•Ι•ΑΙιιβ ρ^οίβτ^ ίκι 
€οηιη. «ά Ηοαι. θ€ΐ..β«. 1$99» 37. 4. 8«μ1«8 βχρΜοΑΐ: Μ '*«? ^«7- 

Μα^ν^Μ« ίάβηι. 10. «τ^'] "^^^ ^^» /*^* ''7*' 2βΒθ1)ίιιβ. 13. Ιογιαμΰψ 
ΪΛΏοίάΛΒ οιη. 14. Ιφ αιττο» »στ« ΧαΜ^ς Οίο^ιήβηιι•. 15. »ναΙ 
μύχ^α^ίη)^ ηνρομαχτνρ Ηβΐ^οΐΐίΐΐβ» ΑροΐΙοΙΙαβ: ηόψΙ μάχ*α^α^ ββίβίοπίαβ 

ηκϋΛΛίΒΛ, ΗΧ. Αΐίΐοτ ίυάίο«& ΡίιιοΙιΙιίιίΑ ίη ΖβηοΚ Ρτοττ. ΑνιοΙΙ.. ρ•15. 
Ιμϊ τύ9 όϋςψ*νκτ»ν άίοί ^ϋηοΜ Η«•7θΙΐίηΐ• 16. όίρα^ Ρ, 8«ί<ΐΑ% 

17. β(ληο9 01^ κτ^Ι• $ιιί4«• οιη. . 

7. Ρ Π, 34: ΑροΛναί, 9: ΙΚο;• Ικιϋ, αΐ τί(Ι•ΙαΓ, ΟομΙαβΙ Μ»ιι•β0. 

IV, 65. ΑηιοΓ. ΑηβΙ. βΐ Ώτοβ, VIII, 21. 

& Ρ ΙΙ,35ί: Μ«ΰν.ΙΠ,81.Αρθ8(. 9. Ρ 1Ι• 37: ΑροΑ VI, 93<1. 

νπ, 18. VIII, 25: ΖφΐιοΙι. III 70. 10. Ρ 11 38. Ρ 1,87: Ό\ II, 7ί. 

Ιηΐββταιη ρΓοτβτΙιίαιη δαίιίββ 1Τ8<1Ι| 11. Ρ II, 40^ Βν ΙΙ,:4& 

ίη τ. σίρψοςίΙΙ^Μϋτ^ ηΰψ. μύρμ^^ί ηαν 12. Ρ II, 39: Ον II, 72. 

9ίρφψ χολή: ▼. 4|α80.<1β «Ο οίχί ίπ .13. Ι« Ι, 98» 

$€ΐιιΐ6ί<Ιβ^ήιιί Ι^οΙ III, 3, ^57^/ 14. Ρ II, 42: Αρθ8(. VII, 36: 

8ορ1ιθ€ΐί Ιηλιιϋ 8υ^(ο^ ίΐκβΠα• ίη Ζβηοΐ». ΙΠ, 7& . 

ΟηΐΛϋή Αηβ«(1ιΙ. Ρ8η88. Ι, 397ν 3. .. 15. I^ Ι, 99^ 

ΑΛΟμΑ ?ΛΪίΜά» ίη ΑηΟι. Ριΐ. Χ, 16. Ρ II, 43; ΑροΜ, νυ, 40: 

49, 1 : Μ•1 μν^μηηί, χ»1ηψ ηΛί β^^φω- Ζβηοΐ). III, 45. . 

9α«2τ ^»«•: ββη1βι4ΐ•0 €βιΐ8« 1^ 17. Ρ II, 44; Αρο^ VI, 87. 8ι- 

Ιί§ί1 ΗοΜδΙιΙύι» άβ Ιαΐκιιΐίβ ΑτοΙιίΙ. βι3« ββΐ α^ρα ^ίρα,ψ 8ρα«1 8«ί- 

19. Α4 βίαιίΙΗΐΜϋΜηι λυίαβ ρ^το.* <Ι«ηι , άβ φΐ• Β«πιΐΜηΙίι» Ιι^βο «η«^ 

τα4ι& ΡΙιθΓ6αηΐ6ΐ Αΐ^η. VI, 305 ιιοίβηΐ: ^ΙλΙ τφρ α*^τ9Μς ^^/ι^ 

Ρ άίχίΐ: ΐν^σηί' ^.ιη^βρ^ τ»[ιιί8βτβ• ρορτΠΜ' . Εα•Ι•ΐΙι. βά.Ηφίιι. II. Υ^ 

Μβί\ ηαηότ^ άβ φιο Τ. )6β8ηβηΐ8 ρ. 1215, 54. Μάβ Μ«ϋ ΟοΠβιΙ, 

Α^ΜϋΙ 228: ίίβηΐ' ίη «η1π«ο Ιΐλ• νβΐ. Τ. IV (1831. 8.), ρ. 527 6( ϋΟ : αΚ£60Εΐυ$'€¥ΡΙΙΐυ& 

96 ^ΕηίμΛ^ϋΌυ ύηρο^: ίηϊ^ τώτ ηο3Λά ιιοι/ι«μ«ν«τ * 
ηΒίηι^ηοψτα γαρ 6%η ίχά&§νίέν• 

97 *£ς Τροφν^ΨΐΌν μ•μ4^^9^^^ί* ^ηΐ χϋι^ *σηύάρω- 
ηώ¥ %αϊ ωχρών• \ 

96; ^Ε^^ αλψ όραΌηάζί.ίΐ^: ιί%Ό$ ηρύη%ίΐ•'ίη} -τύψ μ^ δν-^ 
ναμίνων Χα&6ϊν• 

99 "^βα^ω τνίμίαί* ταΧλα <^* «Ι βούλ•ί Ην»ν: (ηϊ 
των ηαρ άξίαν Βν^βαρφύντων »«} μάλίοτα Βννσύχων• 

100 *Έ% ηαν%ος ξνλον ηύφων αν }^βι^αινο•- ίηϊ των 
το €Ϊ9ος βντεΐών, εΙς χρπαν 91 άναγηαΐων. 1^ 

1 ΕΙς αρχαίας φάτν^^ι' ίηΐ τί^ν ίλ&θντων 9ΐς ά'ηβρ 
ηρότβρον οντ^ς ^ίηίύ^ν. 

2 ^Εν άνοίν τρία βΧέη$ίςζ ίηϊ των αΧΧα άντ ΑΧΧιων 
ορωντων• . \ •, 

3 ^ΕηηερδίΗίϋατ: ** ηνά ίηηλίναί• Μ, των #»Α(^ρα- 15 
υηόντων τους ^ι^ρεντάς. 

4 *ΕΧέφαντα ίη μυιας ηοαϊς: έπΙ τών τα μίηρα 
ίηοίρίντων τφ Χό^ηω. ; 

^ *Εμ αυτψ β α 1 <χ #^« ν 9 «» •* ΊαντΙ τον, ίμαντω διαηον^οω• 
6 ΕΙ^ αο&Βνονντας άη&•νω£ έΧ^ιΧν^ας: Μ των 7^ 
ομοία ηασχόντων• Βΐΐβπΐηΐ^ ^.,μάντίνίίΜ Μ: β^Εβίνταιτα^ Βίο^έοΜίΐίν. &, »νοΛ '^ Μ. 
7. ταμίας] οοπί^β τομίας,' ό^ (Ι βονίη] ό* \. βούΐί•, [βίο] Μ: τα 
ά^ αΧν <1 ΑροβΙοΗυβ: ίθΓ(888β τα ^'αΙΧα / 8θη1>6ΐι<Ιυιη. 9. γί^οιτ 

αψ ΖβηοΒιαβ : οοηι ηοβίτο Αροβίοΐιαβ οοηββηΙίΙ. ΕζρΚοβΙιοηβιη ΐηΐβ^ο- 
Γβΐη 8υί<1ββ ΒΒΓΨΛΎΪΪ: Κγιναι ϋ *αϊ ΙηΙ %&¥ '^ρα&ηραι μ}ν ίνηαναφρο^ 
ψήτωψ, οψαγηαίω^ όί, ύΐ όί ίηΐ τ^ίν 4&ίαιψ ηαραβ^οψτϋν «ς αγα&ωψ^ #ι7χ 
ψθ-ίνχωψ ά^ ίτ9ροίω¥* 11. ΙιΐΙ τωΡ' ίΐ&ό^τωψ ηάλ^γ ιΐς Η(ίνη, αφ* ύν 

ίΐ47ΐΐσοψ Κ: Τ. ΛροβΙοΙίαβ. 13:/» ^ΐ'όΐν ϋίοκβ)ΐί«ιιιιβ. " 15. χα; ίη- 
ΜλίψΙαα^ Μ; ροβ«ι ΙβοιιΐΜΐβ βί^β: Λχύόϋ «αία» ^ηΐ όαιΛ^ιί&Ι^Λ •ιιΙ ^μ- 
όράναι* ΟβΙβΓαοι οί. δοΐιοΐΐ. μ1 Αη4ΐ Ατ* 769: λαμβάρσιηίς' [ρβΗίοβ«] 
γαρ κάρφη τοις ποαίν^ νητίονς ίαντονς ρΙητονΟΑ ηαΐ όντως ίηιααΧψατοί/σ* 
ΜαΙίακϋνουσΛ, 19. Καγώ^^ιαίττ^ Αηβηίιιβ. 20. ασ&ίνωψ (λήΙϋ0^α^Ζ^οΙίΐηΛ. 

96. Ρ II, 23: Ον 11,49. Αρ^ β( •οΗΙ>βΒ^ΐ]^ ρါυ Ι» ήαψτίς ζύΐώ 
VII, 73. . • ί ' ΚΛψνς /4¥ϋΐτ' η^ «α; Λ#ός. 

^• Ρ "' 2*^ :ϊ>ν Π, ΒΟ. 1. ρ Ιϊ. 28ί Πν ϊί, 53. 

98. !< Ι, 97. ' • 2 ρ II 29• ΒΥ ΪΙ 5β 

^99. Ρ II, 26. Ρ ι, 8*:^ΑροΛ Ι] ? }{; 1^; ΒΥ υ, 5?: 

100. ρ II. 27. Ρ Ι, 83: 'ΑροΛ *' ^ ^^' ^^' ^^ ^'' ^'^' 

νΐ, 95: ΖβηοΙ. IV, 7. ΥβΛϋαι 5• ΡΙΙ, 32: Βίβ^Γ. Ιΐν77;;Αρο•ΐ. 

Εριοΐιβπιιβαιιι. βχ <ϊιι6 Ιβο^ηάναι IX» 16*»: Ζβηοΐ». ΠΙ, 5Λ '» . 

Τ€ΐ6Γ£8φΓ4»τ«ιτΜααιιιι«ΐΜνίΙ,Ιδο1ιιιύί-. ' 6. Ρ Π, 38 τ ΑροβΙ-ΥΙ/ 52: Ζβ^ 

θβνίηαβ <Γ8€ΐΑΐ Οοηίβεΐ ΟΗΚ. ρ.73 ηοΐ». Ιϋ, 56. εθΙ>. Μ06^. €ΕΗΤυΐ»Α ΠΙ. ύϋ 

8 "Έν^οτι ηαϊ μύ^μ^η$ χο.Χ^; Λ%ι μ^ίΛ «ον ρΐηοφύ 

9 Έη ^9^4ίΐ]μί¥η^ ηύλ}»^ς ημφΙψ.: ίηϊ %ύρ ίψΗ/ομί-- 
ψφ$ψ φ!λω¥. . . ^ 5 

10« Έψ μ4λ$%$ϋαν%6¥ΐία%^ηρν'ητ4$6:^ηΙ %£ψΜζιί^ 

Μ '£ψίυμί»Ψθβ ΰη¥ο¥ νηψ»τ%$$: ΙηΙ %ων .^0λλα 

13 ΕΙΧηφ^Ψ 4 η^γϊβ. 90ψ μν¥:.Μ %Λ¥ β{/•»^ «λΐοΐίο- 

14 *Εψ %ξ^Φ9^^ ΒΪμΙ λογίϋμιί.$^:ίηΙ 9Αρ αηα(^9υρ.%ωτ. 
1^ *Έλη»ρ ίφ ίαυτον Αϋη^^ ο ηαίηίΜς ρίφος» 

1§ *£¥ ψρίητ* ΐίν9ΐ μάχ^οϋ^αί. Μ 

Π ^ΕηίΒίαρμίψοψ ίαίρας: ΙηΙ τών μά%ί]¥ ηοίΜΜΐ!^ 2. Μο» Ζβηοΐΐίΐΐΐ. *Ενίαη ηαΐ μνομη*$ Χ^^ος ΕοΐΙίΑΐΐΙΒ ρ^οίβΗ 9ΐΙ 
εοαυη, «ά Ηοιη. Ό<1..β•. Ι^λ 37. 4. δνίιΐΜ βχρΜολΙ: Μ ^^ ^^- 
μα^ιιμίψΜν Ιψ ηίοτα, 6• [Ηαταηλάττ9Λς Βΐθ26ΐΐίληΐΐ•. 8. νηγωττβϊ] 

Μα&ίνόας ί<ΐ6Πΐ. 10. την^ τον Μ, μο$ τψ ΖβηοΜίΐ•. 13. ΙογΜμ^η 

Ζβηοΐιίιιβ οοΒ. 14. Ιψ αΐιτο» «στ< Κα^Ια^ Βίο^βηίληαι. 15. ηναί 
μΛχΛύ&οΛ Μυνομαχ^νν Ηβ»^^IύνΛ, ΑροΒίοΙίαβ: ηυρί μάχ^ύ&α^ 6«1βίοπ1ιι• 
ΐΒ ΖοιοΙμο βΙ 8ιιι4« εμιηβηΐίφΐρ «<ϋΙίοιιί1>α8: ηοηο ιιΙπφΐ6 ϊβ€(β *νοΙ 
ϊΗύΛκΛοΜ, Μ* Αΐί(«Γ ίαάίο•& ΡίποΙϋάιίΑ ίη Ζβηοΐ). Ρτοττ. ΑηΙΟΙΙ ]ρ.Ι5» 
ΙπΙ τΑψ όνςψ9¥ΐη$^ρ όΐοί %Ληύί9Χ Ηβΐ^οΐ»». 16. όίρ€*ς Ρ, &0<1«% 

17. β4λη99 <Ι^ »τΙ. Βωά9» οη.^ 

7. Ρ II, 34 : Αρο•Ι.ΥΙΙΙ, 9 : Βίθ|ρ. ΒαίΙ , ιι( τί(Ι•ΙαΓ , Οοηιίβηΐ Μμιμ•. 

IV, 65. ΑηιοΓ. Ατίβΐ βΐ Ογοβ. ΥΙΙΙ, 21. 

& Ρ 11,3$^ Μλον.ΙΠ,ΒΙ.ΑροβΙ. 9. Ρ II, 37: Αροϋ. VI, 93^. 

νπ, 18. νίΒ, 25: Ζ^ΐιοΙι. III. 70. 10. Ρ Μ, 38. Ρ 1,87; ϋΥ ϋ, 7Κ 

Ιηίβρ-αιη ρΓ0Τ6Γΐ>ίαιιι διιίάλβ ΙταάΙΙ 11. Ρ II, 40: ΒΥ II,. 4& 

ίη τ. σίρψοςίΙρίϋΤ^ 9ΰψ μύ^μ^η» ηαν 12. Ρ II, 39: ΒΥ II, 72. 

ο^αφν χο^ν'- ▼• <Πΐ«6.<1β «Ο ίίχί.ίη .13, Ι^ Ι, 98» 

8ο1ιιι'βί<1βιηιιί Ι^οΙ III, 3, ^57I^ 14. Ρ II, 42: ΑροιΙ. ΥΙΙ, 36: 

5ορ1ιθ€ΐί ΙτίΒαίΙ «αοΐΦΤ ίΐκβΠΐΜ ία Ζβηοΐ». III, 7& . 

€πιιη6η ΑιΐΜά4. Ρ«Η•8. Ι, 397, 3. . 15. ί Ι, 994 

ΑιΟιΟΜί! ΡΛΑ» ηι Αηΐΐϋ Ρ«1. Χ, 16. Ρ Η, 43: ΑρίΜΐς ΥΠ, 40^ 

49, 1 : »•ί μρρΛη*^ χο^ν" ""^ ^^0^ ΖβηοΒ. III, 45. . 

ψαβϊρ ^ίΐΗ^ι η9ηίαα$ίΜ9 μιιμ (»*; 17. Ρ II, 44: ΑροΜ; ΥΙ,87. 8ί- 

ύρί Έίυ»(ΜάαΒ άβ ΙαΙ»»!» ΑτοΙιίΙ. βιΟφ 6β1 άΐι^α ^4ρ»ίψ ^ρυύ 8«-> 

19. Α4 βίαιΟίΙΐΜΐίΜηι ^υίιι• ρτο^ <Ι«ιιι, άβ φΐ* Β«ιηίβΗίΐι« Ιιμο αι-' 

τβ^ιϋ ΡΙιβτβαηΙβ» Αΐ^η. ΥΙ, 305 ηουιτίΙ: •ίπί τ^ρ αχ^τ^ς ίχχ9»^ 

Ρ ϋχίΐ: ΐν<ατ»^ #ν »ι9«^Ι»'τ»[ίη•βτ» ροήττ^ .ΕηίΛύ^^ •ά Ηοΐϋ. II 1"^ 

««11 «αχότ, ιΐβ φιο Τ. )6«•η«ηι• ρ. 1215, 54. Α<Ι<1β Μλΰ (κ^€«, 

Α^λΜ. 228: ίίβηΐ' ί» μΙιιιο Ιμ* Υβΐ. Τ. ΙΥ (1831. 8), ρ. 527 βΐ 19 'Έρμης αμύητος» 

ίηΐ νώι^ Λνςχρηατοίβ η€ρίη€αορτ»ρ• 5 

21 • *Μλίψα0 μϋύύ ονν^ άλ$γίζ94. ' » = "^ 

22 *£κ%6ς ηηλού ηόία ίχ€$β: ίηΐ νιϋτ ^ ηηΜρ^^ 

23 *Εη τριχος %ρεμα%αί: έηϊ τύ^ η$νάυΡ9υσΡ9ωρ• ^9ηί9¥ 

• τφ *Έηϊ ίυρον• 1€ 

24 Βνγ^9ρης* έ% βαΧ^Φ^τΙον: ^έφΐ τΛίβ-^Λιά ηϊύνψον 
τ$μ»μίρωρ• 

25 "Έγχρς ίηΐ τφ-Χ^χΦίΐ γριιΛψ ψβϋί %ο6%ύ βί^ηΙΦ «α- 
ηήλφ 49^9χυρϋίζ9υσαψ ^{^χο^ 

Μ Έλ€ύ&9ραί αίγβς άρ6ψροντ ίη^τύψ βάρ9νς'[94νος] ί5 

28 *•^^^ ηί&φ την ηεραμ^Ιαν: ίηΐ %ωψ μη Μα%ά τρό- 
ηοφί τρ!£ μα^μαοί ηροβαέψόψτρίτ. 

29 Έρ αηύ-τΒί ορχ9ΐα&αιι ίηΐ %Λ^άμ»ρ9νρ99ί μα^ 20 
χ^ύ¥%ω^ί. . • . ηοΙΙ. &4ΐ ΑψξΜί. VII) 8« 10. < |ι*|»ο£Γ] ^ντιιη» αιίΑ^Φ ΐΚοκβηΪΗΗη «4(ϋΙ• 
II, 8«1ΐ1)β «ιν'*^^^ ^ βΧ Ι^ν* II» 22. - 12«. τ*μωμΐ¥ωψ] €υτ^ύ¥ §7ψλ$ άφ- 
κονντωψ ΒΥ. 15. τ^νος βχ ΒΥ ίΐΜβπιί• Ί6. φη^λΐιιή^μ^ψ Μ•* 17. 
πτύην Ρ. μίγαΐο^^ημοψώ ίΰΙαβούμ9νος δηΐάλβ: ον «ηΐβ μτχαίο^ 
^φΜΡίΐΛ' ¥ ΛάΜΐ, . 1& Μ^αμιίβ» μαν&ά^^ Ζβηοΐιίιιβ. ■ : ; 

ΤΙΐ6ο<1 Μβίοολ. ρ. 371 €ό11 Βοιββ. 21. Ρ Π, 48^ ΒΥ Η, 60. 

ΑΒβ64ΐ. ΙΙ« 437. Αϋάβ αΓ6£[0Γ. Ν«ι. 22. Ρ II, 49 : ΒΥ ΙΙ> 62: €£ ιαρ. 

Οηα. XXI, ρ. 976; ονό^ ταί?τον II, 32. 

Λα&ίΐρ τ^ν α&1ητ^9 νοΐς οΙηί1^4$ς, 23. Ρ II, 50) ΒΥ II, 63. 

οϊ Τ09 άί^α πίαΐ^ί ηαίοι^ί^ η τά 24. Ρ II, 5ΐ : ΛροβΙ. ΥΠΙ, 15. 

σύματα τώτ α&^ν ^ΛοτνΫχωτονσ^• 6θΐηρβΓΐ ΒΥ' II, 22. 

8ιιηιρ(αιιι 68( βχ Ρ«ϋϋ ΕρίβΙ. «^ •2λ Ρ ΙΓ, 52. 

€οΓίηϋι. Ι, 9, 26, ιιηάβ ΙΐΑλ>β< Ρΐιοί 26. Ρ II, 53: ΒΥ II, 68. 

Ερίβΐ. 4. 221. Αά4;8ιιί<ιβη»ΤΙιβ- 27. Ρ II, 54. Ρ 1,93: Αμ»Ι.ΥΙ, 

βλοτ. £ε€ΐβ8. Ι, 107. 64: Βμη(«β. ΙΥ, 82^ ύβιπρβϋΐ 

18. Ι Π; ι. ΙΑΪΛΛ. Έ^ηϊ. 714: τηνω ^ϊ «Ις η•1- 

19. Ρ II, 36: ΑροΒί. ΥΗ,• 93 γ τη^χ^ ηα^ιμ^ ^μ^^/μιό^ ιιΒί τ. 
Βίθ9ΐΥ,63. Μβτβιιηβίιι^ΓοβΑϋιβ- ^(Μαη: ΡβΙτοη. βιςπτί•. 131: ▼• 
Μπιιιι «Μ 4Μί€•1« €η(: Η68]Γ€ΐι. 8, ίηΐβτρρ. λά Ρμτοιι. 1. 6. 6( ο. Μ-* 
'£^/«7«$ τ. 3ΐιίΚΒΐιΐ8 ΙίΟοΙΙ. ΑβιΙρομΙ. ηπιηι «ά Ρβη. 8«ΐίΓ, Π, 33. 

41 Ι.ιι«Ι. 28. Ρ II, 65: ΒΥ II, 65. 

2αΊ. II, 13. 29. Ρ II, 56. Ρ Ι, 96: ΒΥ 11,69. €00. ^I0&^. εΒΝΤΰϊίΙλ >ΠΙ. 1 1^ 

31 Εϊς άνηρ ονίηΐς άρήρ. $ , ι ι 

33 • ' -^νβ *ρ ηή/:»^ Ί» 2 ό « ο 17 > ίΛή • %ύΡ άρηϋΐζΌΨ^ 'μίν^ ' 

34 ΈΙςμβλΙτταςίηάμααας: ίηϊ των \ΛίΙαΗ^μί¥«9 
ά&ρόως. !.•.'-*' • χ' *• •^ 

35 *£ν «7 ίνί€Μ ΜψΜ%Αψ ^0 ύ'ψα οι « ^ {^άρ^η^Χάέον ηίν%9 
%{μ%αϊ ίκρίψορ τσνς Ηωμί»ονς• η οτι ί^^ γίροίσι^ ύγρ^,ϋ 
ψυψ €ΐ9ίγρί»μμ9Ρ9ψί9ΐ¥ ίη'(^ψ999ίί^ . * ' ^ ^0 

36 Έη λύπον στόματος: Μ τώρ άρ$λπίοτως [παρά 
%Λρύρ τί\ Ι^ί^μβ^ψοντΜΐ^ .\ .. . • . 

37 *Ελέψάν^ος ανίίρ &ίαφέρ9ίί Ιηϊ τωρ άραίΟ&ι^Μ^. 

38 Εις Τρο$ζή^αβαάίζβίς!ίηϊ.τάρίχ6ντωνοημνί¥ 
γην^Ι^οΡ• Πύγωψ γαρ έοτι λίμηψ Τρσίζήψ$οΐζν 15 

39 Ελαφαας αρηρ: ο σ4ίλος^ ,'. ,, 

40 ΕνμΒταβοΧώτερος η9^ό'ρρ4υ: νη^άημ^τ^ Μος 
6 %ο&ορνος,, ίφάρμοζφρ τοϊ^ ίραΐ ήοοίρ. ^ . . 

41 ^Εν.γρ Λίρ9η&αί μάΧλύψ η ηλ'Ουτ&νρτα μΧ^ΐΡ. 

42 ^Εχ&ρφρ α^ωρα, ΐ^ώρα %ογΗ ορίξιοίμα:^ Ιηϊ'τύΡΤΟ 
άλνΰΐ$τβΧάρ ίώρωρ•• ... 

43 Έφ^ίφ^ίο Ηνβύν: ίηΐ τών ξ^όκέν^ρονρΐ^ωρ. 

44 *Εν άμ,9νθΌίς πάϊ ηάρ,ν^ίος φ&ίγγ$ταΐφ ίί ^*βν] ^(Μν ΖβηοΒίνβ. 3^ όίύ•ΜΑ β9υΙίν€α&α^ ί» \ β* των] 

παρά <Ι^α* Βίμ^Μ. «άροίΐ. .. {{^ γ(^αμματ%%α Ι, οΒί τΐ(1«.ηρΐΑΒ. 11, 
3ΐα^ — τ* β 8ιμ<1β.8^β<;1. 13. ί*««^ρί*ς διιιάλβ. ω των μιγά- 
Ιην *αΙ Λνα*ο&ήτων* ηα^όούν ηαΐ το ^ωνν τοιοΰτον βχρΗοΑΐ ΐάβη^ , ., 22. 
αν^^^&ω Ρ. 

3α Ι4 II, 1^ ίυβατρβί Αηοη. ίη €μ«• Αιιο•44 

51. 1 Η, 3. , . 1 ; Οίο». 1Π, 21β, 1: ^ρί« Λ ^ το 

32. Ι' ύ».4. Ιναντίον το πράγμα η^οιΜιίίίίιι^ • «οΐ^ 

33. ί 11,5. . ιί ^α' ίΓ«ί^•• β'^^^Ατ•5.τίς.Λ«^- 
$4. Ι« Π, & •#^ίβ€ΐίν^ρ» {*»ί^♦ο«,Λ4;^<Μ5| 
35. Ι• ΙΙ« 7. . » . . ϋΐα τ^ς ι:ί»τ χρημάτων .ίμμι^ωτ^'σιΗ 
36» Ι* ΙΙιι 8ί χιψ^χίας ,»τλ,: τ. ΥβΙϋΙκοιίΑηοβ «4 
37. 1> Π, 9. Εν. ΡΙκΜίιίΜ. 1235. •ά Ββτβ^^ 
3β» 1- ϋ, 10. νϋ, 50. Μ•ΗαΜΐ4ιι» ιι4Εα?• 8ιΐ|»μ. 

39. Χ II, 11. ' 330; πάάο β Χβααίβ υτ. 1, 23, 9; 

40. Ι. Π, 12. %η 4ΜαΐΛ ί^Λρ^τϋ ΜΓ9ϋ{ί«ι^ αΐ€αΛ^ 
41- Ι. Π, 14. ί9ψΜ: Ρ«1τ<«ι. 8*1. β. 122, Ύη. 173; 

41. Χ^ΙΙ, 16. ΗΜ«ί€« Ρ1η^ι^ηα ^αίάβ* αίΜί Ίλχμ. 
43. 8ά¥ΐ •. ^ί^ί^ω^ 9. Ι««ι^/9#ντ VI, 6: ^α^9^ άίβα ^οΗ ΑϋβηϋηΐΜ 

Π, 8. Ρ ι, 27.• Αρ••ΙοΙ Μ, 93. 44. Αροβί. ΥΠ, 39ο» Ζβ&οΐ». 10, 

8 114 ι ;6ΑΕίΟΟΐαυδ «ΥΒΕΐυ». ) 

45 *Εψ ΚαρΙ %^¥ %ίν9ν¥0¥^ί, αΦ^ ψού *. όιτ η^ρί μεγά- • 
ΪΜ¥ ο η'ινίνψος. .. μ ' '• λ .ν ^-ι 

46 ^ '-Βί Αμμύν, σχ9ΐ>ί#^ \ΐ^Αβ««ι^ί ^1; %Λρ^ ϋ^ίχ^^ν• . 

ονχ ^^ρα, αλλ* οίς ηέηψιρ^αί ο/ιοια* οη^(ία ι^άρ.ΜΜ^ «Χ^^ ^ 

48 "Έί» β^λών [ηα&ηα&αι]. /^. 

49 \ .!^Ε^9«*<^^ ^^^^ 9^νοψ^ί9'$9φ^ Λνψ$ηηο^9*^ 1α9Μ^ ον ': 

5(^ *£ηΙ Μαψίραβ6λου\ψο μ4ί^γ,μΜ χωρ9^1ί :^9ΐ^1 «ό« 10 3. ^άμμσυ Αΐίΐϋίΐββ: αμμνυ Ρΐΐοΐ ΒΜοΙΙΐ; ύ, %/^ ^β., ρ.43ΘΒβΜΐ. 
4{ σ^ιτί^^α Μ, 'σττ^ι^Μΐ' ΡΙοΙι^οίιοβ. 8^4λβ βιρίίολίίο ΙΐΜβ ββΐ: ^3* τ«ν 
ποός'φίρόντνψ τοΤς ^χονσιρ Ρν* να ΙιλίΙονψ ίπαάη ηαΐ α* σπξΐ:^ ^| ^ΐ" καΐ 

ν^ν. καί πΦί^οιμία '-'Ε^Ι' βηψίρψΌχρΦΡ^οψ' τ• «»α|ηΜΜ^.ατο ν : λά ρηο* 
Γβπι Ιοοαπι Ιιββο ΒβΓήΗλΓάϊαβ λ<1ηοΙ«γίΙ: »οοηβΙ«1 βρΐηοι 4ίοί ίαηβσι 
ΐΜίαΙίοιιιιι , φΐί βίΐ ίη ογ1)6Ι1ι οοοΙογΙιιβ φΐβιιιφΐ6 ρΗίΓΑ ρβΓβοηηΙ α^οινία: 
οοηΐτ* φΜΟλ 6](ρ1«ΜΪΜ> δυί^Μ ΙηΑβτο τμΙοΙογ• Οαοα μ οαί ιρίπιηι 
ιηυΙΙίοΜίιι ιιηο ^αοάβιη ίαηβ 1ί1>ο1)λΙ «υ^βΓβ^ ραβίΟλίη 6( ηαΟιυβ αβιιβ 
οροηιιι ιηβηιηβΒλΙ. ΙΐΑφίβ ββηβαβ Βαίάλβ βίο ΓβΓθ οοηιρΐ6η<1υβ : φΐοαι^αι 
•ρίπι, φΐΑβ πιι^^ΒΑΒί νίιιι ί^οοι €θΐηοΐ6θΙιιιιΙιΐΓ, «ηοΒ λ«14>(ιιβ Ιαηιβ 
ρνταιη Α4άϋ ηιοιΐιβιι1|.« 7. ^ξ ω^ίλών Μ. ηα&ψί&α* βχ Βίο^. IV, 71 
λθίβεΐ θ. όμως ό* ίπαάή καί τοι^ ΑτιβΙορΙίΑηββ : οαιη Οιΐ6|ροηοΌοη- 
οοπίλΐ 8ιιί(1λβ. ^πας] ηξίονς ηΐναρ ΑηβΙορΙιβηββ , ^&ουζ η»*νρ Θ«4μ• 
ΙατΙ σο» Ατίβίρρίιβιι^β. ΡιαΌβιιιίορ•ρ)Ιιί0 οοτ^ρίαιη. οοηίύί βχβιηρΙβΓ 
«ηΐβ ΟΟΐιΙοβ ίαιΙ: β ΥβηβΙο α. ^στ« ηαΐ τήψ τρυγά σ< λ η. ρΓ.^ α. Λ^τΙ σ« 
»αί την τρύγα α ηι. ββο. βηοΐΑΐαηι 681 €β1βηιιιι Αηβίορίιβηίβ τβηαβ 
ΟΓΟΤβΓίιιο Ικηοτίον ηαΐ την τρΓ7« βρροβίΐί βηηΐ, <]υο<1 6ζοί(ϋΙ: τ. Αρρ. 
Ρτοττ. II, 43. Αροβΐ ΧΥ, 61 βΐ βηηοΜ. «ά Μβον. VII, Θ3« 10. ^πΐ 
χάΜ,' ΖβηοΒίιΐΒ, ΙπΙ τον Μ. διιίάβλ ΜανάροβοΙου 8αΐ(1«8, 'ϋίαν- 

&ρύβοΰΙον Λέ^γΜηη ομαί βΐϋβ. τ» ηρ, χωριτ] Ζύϊιοίηαβ , 8ιιίθΜ οαι. 
ίη^τ^ύν ίΐς τα χιίρονα τρίηομένύΐν 6( ϊηί του κατά τύ χ^ο¥ ηρο*6ητ9ν' 
τνς άϊοϊ 8α1άλ8 οοηΙβικΙΗ. 

77, ιώί ιηβΐβ οοηίπι οοάά, βίΐβιη τις, ον» οΐό* οντ^ν* Ιστον αναλνο»^ 

ύ&ΛίηΛ ιηαΐΜ. , ' τ<ς: ΕρίρΒ&η. 8<1τ. Ηαοτ6ΐ.' Ι,• 2, 

45. Αροβ(. νΐΐ,' 39, ιι1)ΐ>. ηοΚ: 31, 24 ρ. 193 Β Ρβϋιτ.ν ι^ [έο^ 
ΖβηοΙκ Οΐϊ 59. ■ οΐιίηβιη] πί{»1 ν£ν %1^ ^ινΡόνσ» 

46. ΜλΦλΓ. 11ί, 97. Αββορ. Ρτοττ. ηλίΐον των αΙΙων Ιγνω£ίνάί^ ^ «Πρα- 
10. ΑροβΙ. VII, 50• υβατρβίΟοΙυηΐ. φον αναγ*νωϋ*99τίς η§α το ό^ ΐ4χο^ 
Κ. Κ. Χ, ρηβί. $.4; Αηιβϋ ΑμΙμι μίνον ίξ άμμου αχύ$νΊορ πΧί^ 
Ιλλλ ϋάίίίρΜ $ΗΛ(, ίΟ^, ^ΗοΛ «Ηΐΐα *αν ^ηηηόίνονης^ άΙι•ηΙ&τ4ςη^ς^ 
Θτα€ο%^ €97 Ιη€θΐΛρτύ»βΗήΑ%Ά ρβτ» αρμόίΗνπίΛρωντα$τοΙςίΙρ»τμίίβ»ς*τλ» 

αρ€ί^αβ ίΜ^%4 β/2Ιο• 'ίίοΗ 47. ΑροβΙ. VII, 84.^ Ρΐαΐ. Ρτοττ^ |ΐΜΗΐ> μ1<1. • Απβύάν ύη, τ&ψ ττττ. Ι, 100. Βθ τ. 9ηιΐρΛ τ. Οβ•η6ΐ«ηι 

II, 309 Ιβΐ»!).: «ατ«(Τιί<ττ«ς ί\ <{< χού^ «<! Ιιιο. Τοχ«τ. $. 19. ' 

χηραμο^ ^μΤ τα &ανμαϋτά ϋοψφ* 48. ΒΥ Π, 62. 

(οι^α*, ϋΜί^ τιψ$ λόγους άνασπ&ντβς^ 49. 8ιΐί<ΐΑΒ. Ε•1 ΑΗβΙορΙΐ. ΡΙΐιΙ. 

ίψης ω :^φόηΙας [ΑίλΟ. 301} το* 1065. α. ηοΜ. λά ΜίΜΓ. VII, ββ. 

άν&έρ*Μ09 &€ρΙζοψτ€ς, τό ίη 50. Α|ΚΜ«.νΐΙ,78: ΖβΐΙθΒ.ΙΙΙ,β2. 

της ψήμμον αχο^νίοψ ηΧίη^Ρ' Α^«1Ι. Ν. ΑβΪΒΙ. *ΧΙΙ, 40: ^ΒΛμί»ς €0»; ]^06^. ΟΒΗΤϋΗΙΑ ΟΙ. (115 

ίηΐ το χ^ϊϋ^ν. Μαρί(ίαβο1α€:.γ€^]ρ*τί^ %άς, ηυτάς &ύίίίας,^^' 

το μ^ψ ηρύ%ω^. ,ϋ»» ρ^ύζ /&υο9, %6 Λ, ό^ύτέρ^ν 'ηαρ βνα^ 
,%τοι 4τ$/ία^>'>η§ρ49Χάόρ%ος α τον τ^ίψσυ άφβίλβτο Ά^ρον^'^ 
Μα)ί.ον^ Ηύίάφ^ ίίά %ύρ έξηβ ί^αυτύψ ^ατίατι^ ^Ις ίηίθ(μ!αψ. δ. 

51 ΈηΙ ηαλάβΐρ άροί: <π2 τώι^ «ν «α} ιιαΑιίβ /««0Ην;ι^τμτ. 

52 *ΈηΙ όλμου έηο^^ιζσ^ζ^ίηΐ τάψ μαντείας ηορέζο^ 
μί%^99Ρ Αι %ίνω$^ ίνυηψί^^ν* %οψ\ολ§ιθ9 ψάρ \σρμβνίΧΆαβ'αί 
α{]τηο Λρος,μΛΤ'^^ίαί. • 

53 Ζ€νςΊιαί€ϊβ9 χροΡίός Μίς "^άς ί/φρ-ίρα^: οτι '^ 
ονη άηρονοητος• τον γαρ ///α φαόϊρ ίΐς Λφ^έρας γράφ^ιν ' 
τιί ηραττομηνα τοις άν^ρωηοίς. 

54 Ζ^ίΨΐ ηί^ον: ίη\ των μετρίως ζώντίον^' άηο Λο^^εΡονς 
τον φίΧοϋόφον, ω ηί&ος^^Ιϋτη δ^ατριβψ 15 » ί • τ^'^άιϋβ ΐ|ΐλΐά. 3. »α(»' 7να\ ι. β. άβΰβίη €%β^\Ά ιιιμι, άβιηρίβ αιιΐι: 
Ι^αβϋα. . €«111^1, $ί 4: τ««νάρ«(ΐ. «« ^^ η(^ς νους χ$Χΐ9•ς $χ$Λ ΐτ^ βό^ 
βοΐορ ίγχίχαραγμίψονς* αν όί μο$ ηαρ' ίψα ηηπς αγ9$ΐβ\ ΡΙαίΑΓοΙί. ΡπρΗο. 
9. Οβί. ΜίηοΓ. 20: βΐίλ βορρβάίΐΑίιΙ Υαΐοίβηληυβ αΑ ΗβΓοθ. IX, 33. 
Κτρίϋη• Α<1 Ρβηΐί ΕριβΙ. II βά εοΗηΐΙι. 11, 24. 6. ηαλάμίί] ηαΐά. μ^ 
Ά. 7. ίν Ζΐ^, Ρ«ιΐ8&ηίΑ8: τ. ηοΟ. «θ ,ΖβηοΚ ΙΙΙ,^ 63. ϊποψήθψ 
ΡΙαΙ«πλϋ8 , ΐΜοέμη&η ^πλΑμ , %ννάσω ΖβηοΒίηβ. Εχρ1ίε«ϋο θΓ€§[όηο .θ( 
ΑροΜοϋο ^6οιί1ί8η8. ' 11. χατ<Γ/€ Ιί. 

^1 «α^ οντβΙ^ί ι^•ιοι)^τ6 χρνσίοψ χίοη ^ιίώς Μ€ΐ^αΙουςίΗΊρ4φΐί Ί^ονζΜα^ηονς* 

ιύψ ηρόβατοΦ '(ΐΓηΓρ<, ηαΐ Ι^χΛ&μ'ψ ως ^η ηατ Ττος τοί'ς ΰηί(^μαα^ αο- 

Μαψόραβ^υΧος ό \Σίκ^ος τ^ *Ήρ€^ 'λΡιΌ. ΑυαΙα<: 1)ί τδ ηρος^ ^ον' Π^ 

πρόβατου ανά&ημα «ν^ν'^' ' ' «β* το λιμον [Πολίμωνα Ηθ6ΐ8€^6Γα8 (Ιβ V. 

μ^27αΙ^«τ [ΐ^.ΜΡιΜίΙίμί,'^ βΙ ΒοηρΙ. Ιτ8. 196.] Αά^4ι ΙΤ«<^Α- 

1^|•τ^^ο^^>ν3 ιΙΙ Ί.^^Μ^<η^^^υ^^'^1^ ^«ί- Χων πψά τΑ αηΧηοτων γίω^ά¥,τά 

«1^1» : «ϋΜη £ΐΙρ1|θΗ6η τίιΙβΚΐ^ΊιβίΙΟ Ιν τ§ γβ' Ηα^χ^^^ύμ{*0¥ ύαΐ^ ήατ Ψτος 

ιιηηιΙΚΜλΟίΒηΐΜΐίΜβ: Τ. Μ«ί<ΐΜΐ1α8 ϋίΛναΧίσΜοτί^ν^* 1(ίχνν αντζς, ψη- 

•Α'£ιιρ1ΐ0Τ.Ιτ.123. βροΜίρρϋΚ•^ αίρ- ΟύτοσΙ όί ηυρόΐΙ^ Μ Μαλ4ίμ)^ 

Ιο^αβ ΜανόρόβονΧο^ίίαβΟήρίΛΛ^Λ άροΤ^ τοντίστίφ υ^ί^σπίίρΜ^ όνόϊμίαρ 

Ο&οψΙ^αφΒ'ϊφιινάι^βον^^^^ τφί^ β ^Λ^αη^ '^ϋ γζ '^^ωϊίιΨΛ Λ &ΙΒ ρ€ΐ^- 

Β^ο^,.I.Μ»ή. ΐίν:,.5.,β| Αή|Ιο{; Λ ΑβηΙ Ζοϋβη Θ02. ΒβΙιΙι. 'ΑΛβ<ϊΑ»•4, 

)^(0φ|. ]^ιι«ϊ^ 45^ 14, ρ- 174 »»• **β, 25. ΡϋίινοΗιιαβι •θά. Ββΐιΐ. 

^^τίρίν», . Αΐταιη ομιη , ρτργβΓίιίο Αήβ'ιΛίΑ 291, ί3ί ηνροί ΙιπηάΧ^ 

^χ^^^^ί'η^ ιβ», .ίη ίιΐιθβΗ^.ν0* μ»ιι . . « ? οί^ «λ» τβ#βίττ^ς ^^ς^, ί;»•ς 

Κΐί^οβίΜίοΙίίΐ ,68(• , ΙΙμμτρΜιΡΝίΟ €^ άνάηαυμα νυ* ^αχίψ, άΧΧά ϋΨτος ίκΐ 

Βΐίοι»: τ.ηοαλ<1Ζ«η9^, Ι/ε.4:.•44 ϋΐτα^ίαηάρη, Ηίηβ 8ρρΑΓ6( ο«α^ 

ΝίοβρΙι. Οτβ§θΓ. ΗίβΙ- Βτί. ;ΪΙΙ/14 ββιη.ιιΐββββ, ^Λτ'ίΐβ ΙαΙβίρτίΙΜβ €Χ- 

βο.: »« ^^αρ ΐΛί Μάν^ρ^β^Xου 011081101118 * ΟΓβ^βηο ρΓοθίΐββ <Ι«- 

τά Μίίψν ίιηνίηώζ ^χωρίί. ' Ι>Ιΐ6ΐη«ΐΒ. .„ . .,. λλ 

51. ΑρσΛΥΠ,ΤϋνβάΜ/: ί«2Ί.. 52. Αρο8ΐ.νΐ1,77:€ί.ΖβικΛ. 111,68. 

0^ον^: Ι'^ο<? ΙστΙτο)< ^Μ#^>^>ιν«α^' 53. 1 Π, 19. 

Ιν*αι^τοιτ «(}^οχ ΜαταλίΙηαν τήψ 3^#, 54. 1» II, 20. 

8* Α16 :6ΆΒβΘΒΙΙ]8 ^ΟΥΗΙΐυβ/ > 

56 Ζνίθ£ ^9^ηο]ΐ η^ομμνψυ μοίραρ λΜβύ^ψ^ ίηΐ^ν 
ίΜ μφρωρ 9Λ%Λ¥ μ^γίΧην ϋίαν »Φψ$(η/μ^Ρ^¥^ .•' - 

57 ΖύμΈ¥ ονχΜ^ ^έλομΜΨ, άλλ* ύ§ Λυράμεύ-ά» 
56 • Ζψ^τύρ οψί^ρ &οΙμάτ4ύΡ άηύλ€θΦΐ4ηϊ ΜI^*α«ι^*^ 

χ99%ϋΐΤ4ατ,* -ν • " ». ;..\ ' 

ΑΡΧΗ ΤΟίΉ' . — :« ,- ^ . "^ 
59* :*Ηίίξ ιίΧίηϋί %ύρΊΛ8%. 
60 ^ΗΧος %ορ ηΧον^ ηάτχαΧοςτοψ ηάτ%ΜΧθΡ ^^^^^ 

ηρονίρ: ίηΐ ^ώρ ίηΜίτ^ άι 9ψαρτημά%ηρ ά/ιάρ«φ/ι«• 10 

51 *Η Χέγ$ τι Οίγης %ρ€ΐ%%ορ ^ Όί]^ήρ ί)^€• 

52 '^Β ην ων ίρ τ^ φαχρι^: ηρος τού^ μη%€ έαντούίχβητ 
μένους, μι^%9 αΧΧονς έωρι^ας. ηάροοορ η ηνωρ ηρί&ην ούη 
έξι -|- μένονοα Ιρ φά^Ρ^ ^^^ τον ΐηηορ ον» Μοί• 

53 ^Ηοάρ ηοτ ηααρ αΧπιμοί ΜιΧι^οιρί• 15 

54 *ΗΧί&$ωτ9ρος *^ί^ώρί(9ο^ τον ΏραξιτέΧονς: 
"ΑίιοΡίς γάρ τΐβ ΠραΙι%έΧονς νΙος άηο&αράρ ηαΐ ίροη^^Ις 
ηρρς τώρ ίρ Αΐ9ον , %ί ηάΧλίοτορ αρω ΗαζέΧίηβν, άηεχρί• 
ρατο' ηλίορ, ϋβΧ^ψ^^ ονηά %αΙ μήΧα^ Αΐο{β )^ονρ ^^ίΦ^ος 
ταύτα ίξιοάρ ηΧΙφ• .20 2. μοΧ^ι^Ι μοψον Ρΐθ^6ΐίίΐΙΙΐΙΐΒ. 4. ζΰμ*Ρ^ ^'β^ Ρ ΜβΟΑΙκΙοΤ.., ^V 

ζητ•»ρ γαρ ΜβηβηάβΓ. 9. ^λος]^λω Βίο^βηΐ&ΐΐΙΐΒ. πάτταΐίς], ηάτ- 
τάΐψ ώβηι. ^{^κροι/σας Μβηι : 8ιιι*ά88 ΙοΙιιηι βίο ρΓοΓβΗ.-' ηΧψ το ψ 
ηλορ 1*Μρονι*χ παροιμία^ μρτί τον, άμάοτημά τ* τ^ άμαρτ^μίχη. οη^&Γ 
όας ίξ§λάσα§ ' το όϊ ονχ οΐ^ρ τξ\ 12• ηυτονς Βίο^βηίΐΐΐΐΐΑ. 13. 0|ιμ 

ί^Ί γ, <|ΐΐΑβ άίχί ία ΑηηοΙΙ» β<1 ^ ^ ^• ^β. αι^β] ^ρ ^ί^ό^υ Μ. 

55. Ι^ Ιΐ/21. τ.Ι,ρ.94ΐν«ί|8η«, <|ΐιί οΓ«Ιίοηβιΐλ •4 

56. Ρ II, 57: ΰΥ II, 80. βκ•ηφ1ιιαι Ιοοί ΟίύβτοΒΜΐιί ιμ «»^ 

57. Ρ υ, 58; ΒΥ II» 81. ηοαίιοΜ ^ιηΙ ΙΗο|^ Ι β. ιιΙΐΜί 6ο«• 

58. Ρ II, 59: ΑροιΙ. ΥΙΙ1, 33: ρθΜί(:/%α0ΐΡΐιΑ•Μ#ονΙίβοΙαϋαιηο4. 
ΖβηοΙ). ΙΥ, 13. ΓΜΙ:ΜΙΜ^••» ιΜιογ« •α•ο βιιΜ Λλ^ 

59. Ρ Η, 1; ΒΥ ϋ, 88. ρι^ οΜ^ μ^Ο^τ^ 

Α^,^νιπ* ^•' Ιίν^ν.^ν^- 61.ΡΙΙ,2ίΜ.€•Γ.ΙΥ,44.Α)^<Ηΐί. 

Αροβί ΥΙΙΙ, 62. XIV. 45: Ι)ιο]|. .γΐΙΙ. 48: Αρρβηά. Ρτσττ. Ιΐί, Τ: 

V. 16. . 8^ηβ•ιιι• ρΐ3τηιριο •οτ»- ^^ρΗ Λί•-ι'^ΑιιΙο*ίιϋ ιΑ Ι<ΐΜβ 

*«?* ΕριβΙ 43, ρ. 186 Α άΐΛϋι Ιν• «οβιμλ^: ν. ϋΐ. 93. ρ. 154 ΚΐΛί, 

η^υα^χηρ ^αΗίησίαρ ^Ιοτρ,οι ηορη^ θίϋΚϋβΤ ΑβΜΐι. ββρί. Ο. ΤΙίθΙΐ. (ΤΐΟ, 

^^ ό,αβηά^ κατ αυτωρ. ρ* «β». ^^ ρ,^^,, ΒΚΗβίββΜο• ΰ^Β^ϋ: «Μ. 

ταλο,γ^ρηατταΙο,.ςΙηηρ<^^ Α»^•1. ΥΠΙ, β*ί>. 
ο»τα«:ΡΑα•4ΐια»Ι««ιΐ8ΐ&€.32, ρ• 82 £!> τ η οο 
Μβοη.: άΜΜλΙΗίρ Λ [Ηβταιι] *1« ^ήρ Ι^ « „' Τ; ^ ιιτ ^^ 

'-^^ανιΤρικ*» τα^^α ίαΐ τοϋτ• »«*« . 63. Ρ Π, 62: Μλο». IV. 58. 

^αρ <^^^ρομΙα9 χ^ 04 λ^τ^μ^ροψ ^λφ ΛροιιΙ. ΥΙΠ., 69 : Βίο^βη. V. 3. 

χον}ΐορίν»ρουσίρ:ν&^ταηγΐΒ,ΕΌίΒΐ 64. Ρ Π, 63: ΑροΛ VIII. 53; 

«ά Κιιβίίο. ΜοΜοΙι. €ΧΧΥ, ο. 14 Ζβηοΐκ ΓΥ. 21. ι Όφζβό όγ ν^005ΐ€ εθΙ>. Μ0$^. ΟΕΝΤυΚΙΛ ΠΙ. 113 

65 ^Η άφνη ηνα^ Ιηϊ νύν Ταχέως** ίαμβην6$^9ί^χ*' ηα- . 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ θ. 

67 θυμός ίαχατον . γ^ράν^ε,ί; Χίγίταί Λ Λιά Λονς ^ 
ηξ^αβντέφή)^^ οσοί' γά^ γηράσκοννί , ψο$^ ^ψιον ί^^φ/ξ^ψί- 
ξί%6ρο9 ίχουοί• 

6Θ θαλάτψίΟΡ ί% χαρά^ρ^ις ^9^/ρ; ίη\ ^ιμι^ το/ρ. /'«* 
στάλας %ά μηρά φίλο%$μονμίψων. . . '^^ - - / ,\ 

69 θάοος άγα&ύψ: Ιηϊ %ών ^νδάΐμονα χο} Χαμηροψ \(^ 
άηοΛ^ίξαί %ινα ίηα^$ίλομίι>ωψ:' ' 

70 θίτμύοοφος^: Μ ^Λν 4^μά&ί£$^ ΐίάΐ ΒζΙφνύρ: '^' 

71 '^> θά)ίυρ^ς μάΐν^τύα ίηΐ %ώι^ ονψ^νώς'ρ^βώύρ^ 
%»¥, \9ο*β4ι^ιον Μ η0ί' μΜίί^€0^ΐϊ θάμϊίρίς γά^ τις'ΐδά^ 
μαη^γ^^μ^ή^ον ύΜτψ^ ηχίρά ' τον "Λοπόίοι; αυτού έρ τφ ΐ5 
ί^ρφ «β) '/ιι; ^^ Λροί ^^ι^^/^ο^τος %ην ^ννοΐαρ «Λιϊ 4^ 

ΑΡΧΗ τοΎ ί 

72 ''4%ψβ)^^9^^Κφ^ ίο%ίΡ Ιμ,ψρα:γφΰΙν^ς:, ^Οί.γάρ μηο-^ 
%ροηαία %ών φαρταομάτωρ %ραγγ)ίοΙ^,βίίΧΙσρ.αρμ6%%6ί. . 

73 'Ιλίάς ηαηώρ ίη^€ί: ίηΐ %α1ς μ9γΙο%αίς Όνμφοραϊς, 

74 ^1ηη6Χν%0Ρ μίμήοομαι: ίη\ χώρ ϋωφροΡΒϊρ βου- 
Χομίρωρ» ΖβαοΙ»ίιΐ8. 3. ασνμβάνχωψ Μ. 5. (^ Ι• οηι. : <]ηίά (Ιβ βα βίαΐαβηάιιιη 

ΗΚ, ^ΙβΙ «χ Ιΐ6ΐΐ•1ΐ•§ϋΐ βορλΜΚί•• «θ ία λ Ό. Ι^βφτίρΙΟ. θ. &αατνΐΙ 

ϊος Μ. • ' ■' ••-■' ^••' 

■-.' :* ίΛ ■** ..ί 

65. Ρ η, 65 : ΑίΜΐ. \ νΐΙΙ, 40 : «ϋβοβΙΗΐ , ήαΐΜ άοΰβ ^λΪΛ . υ#ΐΐΓ- 

Ζ^ο^Κ ΙΙ« 82* (Υ« 2λ Μ '» « ρ«& ΙιιοΜίι. Ι ο. Τι^ίΧοΙ^β^ι» 

Κ'.»ίί^Λίί}ΐ^ηο\Λ9^νί»Άί.$.^1 -.07. 1.11, 2Θ« / : • ^: 

ά^ Β««*ι«ι«ιΐΜ ΑΪ60Ι4. Η» 33λ 68. 1. Π, 24; 

33: 'Ηρα^Ιη^ «^' ϋαΖ,|Ε<^9. β^• Ι Π, 25. 

*9ςι ηηα^ίμία^ίβΐ %Λ^ ηάτ^ •7ΐ«^ 70. Ι> II, 26. 

]^ΙΐΛγμ4ψρν Μ^ αα(([μβίτΦίψ.η^^γίβΛΓ "Ιί, 1> 1% .27.. 

τ»ν. Μ^<ττΐ; 9«#« /ι1» '^^1|^ι]7« ««α : ?2.«Ι«ϋ, 30*! • . . ■ - " 

αύτοχοηΐΜ αψβρ^^Λ' ^ ιΜηΛΦ•^ ^ϊ >73. Ιι II, 2Θ• 

ο$τ< ΜρίΙαψ };χο9τ9ς^ΜφΜ0^β^^λα^ 74. Ρ 11,7^. Ρ 11, 8: Μ|Ι««Τ. IV, 

•^Μ ^αΙ <ιν«««ΤΜ- «ιΜ^<Μι^ ι;;^»^^ 78. ΑροβΙ. IX, θ; Βίθ|;. V, 32. .Αβ• 

ψ€ύ^ΛΦ^ςαγ•μίψρ*χ ΙΙβτ^^β τίπΜ• Κλϋ* ΕρίβΙ^ &<»<. 12, |ΐ^ 419 €αηβ«: 118 ί βΚΕβΟΚΙϋδ^ ΟΥΡΚϊυβ. * > » 

^ έηίατανταί• 

76 'Ιαλέμον ψυχ'ρότΒρο^^ ΊάΙ^ί^ν %^¥^ρη¥^9 φαϋί*' 
λίγονοι δι αντοψ υΐσν ΚαλΧί^η^ίί γΒνέο&αι, ηαηοδαιμορα 
ηαΐ νατίρουμίρορ ηαΐ ορφανον^' ^ 

77 "Ί^ρά αγ%υρα< "η μ^γύΧη βο'η&Βία* 

73 ' *Ιηήίάΰ ^^ Τηπόρ ^Ις η^δίον 'ηροζηαΧ'ζ: ο^<ρ 
έοτί* %ούς ενδοκίμονντας βίς αηβρ €νάθΗΐμοΰύίρ• /^ 

79 ' ^Ινός η6λ$μορού ηαί9ΐ. ^ * • ' 

80 Ύυοτης φίΧοτης• * 10 

^ίΡΧΗ ΤΟΤ Κ.^ . ; . -^ ■ 

81 ΚαΜον ηρί^^ο^χ ^αηίβ^ φ^ρ: α%$ ίβρξίίτάρ. ίΰ^ίΡ 
Λύ%μ^^ο ζφορ, άλΐά,άη 9αΙ%6 ψρρ αύτψν• η^4^ο Ιζύρβηος•. 
ξν^αρος τ^τον Αίάξαρτο^ ^^ν φΛ/τοριμ^ίΨ" %^ρ ψίίρ /«?Φ^ 

.. τ^ρ αντΌν,μίο^ορ άηα^%αύρτος, ρίς .%ο ύ!μια«(^<οΙ^^ ^^«ι^ 15 
ό αυτός μα^^ίβης^Χωμ^ρ* ΐίο)««ί μΙι^ρ$ψηο^, ον -/ιβ/μί^ 
ϋψιά. ίΐ Λ ηττιι^ηοιι, ον Χ^ψ^ΐ μιο^βνς. . . \.^ ^ 

82 ΚοΌμ^ι ϋηάρταρ^ ιηρ ίΧαχ^ς: ο%ί ίεΐ οτίρ^Η^^ β^ 
Μομέρψ/ %νχυ ηαΐ άρέχεο&αί. 

83 Καδμεία ρίηη: η ίήΐ'χάκφ τώρ ρβΡίηηηότωρ. 20 
Μ Κύκρ^ίορ ^αμα:^ ίηϊ χώρ εγγύς &αί^ά'$ϋί σΡτ^. οΐ- 

γάρ ιηηίΡΟί ϋ^ρηυηϋΡ^βς ψίό^ίρ. * ^ 7. χα* ϊπηνν] 6( μτιοψ (Ις τκ. 'ιτρ. βΐ Ιιιηίαζ ' «Ις χ. ηρ. (ϋοί 6Γ69θπα3 ' 
βίαηϊβοΑΓβ τηΐΐ. 9. Χαα ΑροΒίοΙΐαβ : τ. ΡΙυ1«Γο1ιηιιι ίηύτβ «11«1ιηιι. 13. 
αντοϋ οη§;ίηβιιι οοάίοί δαίαββ ηο^ΐβιρβηΐθτ βοηρίο «ΙβΙιβΓβ τι<1β(ιιτ: τ. 
δυίώΐιΐ. 15. αηαλτδν \^ι νπο γαρ τούτον, ως φακίΐ^ μα&ητης . . μ•α&ο9 
απαιτούμενος 8ιΐί(1β9| ΖβΒΟλήβ. ^ 16/ ^4<^ς Ι.. 18. ψ] απ^θβΐβ δ^ιΜββ. 

^. 1 ..■ Ι -^ . .) ϊ < .: ^ .} . • ; ^•. . ■ . : .' '=•■ . χ 

αυ ό\ ^ ου &η^η ν^ « Υ^οτ/Ιβς^ , .; ακτΙ^^α^, τύ^ μ\9 • ^ά^ ί «<α> "Υ'^/Τι 
ημΧψ αΰτ^χρημΰ^' /ι»ΐΐ«^ΐιτ#(. ορα Ι τδ» Λϊ μ^^ψ λλΙ άρίθ-μψ Αο ίίοψ 
δ ή τήρ ^Αφροάίτην, μη ηαΐ 0ο« ό$ά ί%Ηψ προςόοκώψτων, Ο 

τήρ νποφίαρ μψίοη. 80. Ρ Π, 70: ΒΥ Π, 94. 

^ ;Ι7Λ Ι.• II, 32/» > .) . « '■''.' ι 82. Ρ 1ϊ,7βί Αρι>βΐ: 1X169. ¥11^ 

77. ΡΙΙ, 69: Μ40ΐ^ΐν;7ΐ;Αρ!ΐΜ4 59ί:^λΑ«Μτ: νΐΐ;78.'Βΐ6«.νΐ1Ι, 16. 
IX, 1: Ώϊοζ. V, 29. Χθό Οίλ- υβιιίρΑΐ Ι^'έβρΙι^ Οι. Ιΐι βο!«β^ηβ<11 
€οη. νΐΐ,^ 4 ρ. 73 Α: μή'η^ο^τήν Αηβΰάβ'. Νοτ. «: έλ^* Ψ^>ο\ηί^ τονζ 
Ισχάτηψ αγκυραψ, *• ί ' ορονς'^ηϊ'τής όφ6ν Λ^τΛ^ γΧώττης 

78. ι. II, 33. ) ' '. .' ^η»Κ9ρο^ηΛΐ 9τίργίτ»ϋέ'μ^ν\1ήαρτΗΐ^ 

79. Ρ Π, 71: ΑροβΙ ΙΧ,16.' ΕβΙ τ^^Χτίάρχαν ^^^»'2ιΑ«;^ον,**^^. 
δοΐοηίβ (1ίο(αιιι: Ρ1«Ι& $«>1<<η.ί[4: ^ιιτο•^ 4^V^ι>^ν ^Μ *^ ""^^τηιης 
λίγίτη$ ό\ ΗαΙ γωνη-^ Ιι^ίν ιάρι- 'ύκΜΛψψΛς (ρηχορ^ύένΐ^* *»*' ^ • ' ' 
^ίομί^η^ηρο^ί^'ον' εΙ^ορτός'^* «[ς. το 83. Ι.•. 1 1; 45. ' > ... .» « 
^Οθ¥ ηό1§μσ^0 )>«; Κοφιγ/ «α» 84. Ρ 11,78: Μλ€1(. ν|'4θ. Αρθ6!. 
τοίς'^ιηιι^4$ονζ α|^«Μ<*> ΐ|<ι» ι^ •Χ, ΤΙ: ΒΙο^. V, 37; * ΡΗιΙ. δ/ιι^κ». €0ί>. Μ0$^. ΟΚΜΤυΗΙΑ' ΠΙ. 11^ 

86 ΚίΧΙη^Φΐ τράγοι: οί ίΜΟ^Ις. ο&€¥ ηα\ €ά ίη ΛρίχΛν 
ίβ$ά$ηί Μ$λίηϊΛ:ΧίΤΦΐηαί. 

87 ^ξ^ηψΙ^$ρ:^0^1^:ύΰ'φεύίίίΦΜ*ψ9έύ6τοί]^ρύΐΚ^^ 5 
86 Κα&άη^ρ αΐ %ί%^η$ ατίζ^ις ί^ακύζ^ ' ' ' 

89 Κα%όη$ψ:έο(^ψ'ή^^η9ί£: ίη^ΐίΛ^ %Λλί>υ ηράγμοΛος^ 
αηοΐίμηαψομίψωτ. 

90 Κνωψ ίηϊ %6ρ Ι'ίίύΨ ίίμ'€*οι^. \ ^ 

ΙηΙ βίΜγάλωρ ηραγμά%ί»9 ηάϊ βέβαιου φ^φ^υ• 

92 Κα¥ ίηΐ ^β»ρο4Λ Μ$ρΛΜΐψ0&νί'^ ίηΛ ' %Α¥ %9^9άίί^οψ^ 

93 ΚαρηίΡος λαγωον μΙ^βϊχ ϋίΙ'ΐίύΫ άάνράτέ/ρ. ^ 

94 Κατά ^ουν φί^βΨύί: ίΗΪ %ύρ ^νηΧόούτ$ω¥.' 15 

95 Κε^9ρ€υς ^ΐ7^νΦν>«ι; .<»} %Λψ Ααι/ιι^*!^* δηληα%ορ ' 

96 ΚΒψά ιιβί'•* /ίονλ«ΐί•^««ι. . 1. 8ΐιί<ΐΑΒ: ΙώΧ τ$Λ9 ,4ν0χ9^{α» ηαΐ βλαιβ§ρ9ίς Ηι^^μ^^υντ^ίψ, 5. τμ- ■ 

οιττλ] «χατ^Αο* Ρ. 6. Ιβ^β «^^• 5(/ΐΜ^ βχ Ρ1. €Ι ΑΓίΒίορΕβηβ. 9. 
«νΜν ^π^ατ^Ιψας Ι< Γβοΐβ. 1 0. κοΛοΐΝ^ν^α χ α κ «Γιτ ΑροΒίοΗαβ. 

5. 8. 18, ρ. 161 0: 'ίφΐΜ ί\ *αΙ Αη6€θ^. ρ.307 £ρίΒ(.'28': »ς τοΧς 

τψ βίω πΙίί'τΛν *αΙ μη γΜψέσβ-αι άιψ6σιψ ηόύ γίγνηα* τ• ηοτ^, ^* 

««τα τοντο τνν ΜνκνβΝ^ άγίΨ94στ9(ΐ9ς ι τ»ς τρΤς ύνψχν^Ιας . ^ρδσ» το γζά~ 

ιιΒΐ τ. Ι^γΙΙθίΐΒβοΙίΐΐΐ' : 87η68.Βιοη. ν<•^9 ^«'^' ταντι;^ς »ατό;ϋν Ι'ρ;ι^οκτ(Μ. 

54 Α ΡβΙ.: *αΙ γαρ ψΐ μη η&η^Μ-^ 90. I^ Π* 80. 

μ^ ηαί «αίαττίς τ§ς ίίιίίς• ηαΐ 91. Ρ Π, 86. Ρ 1, 97: Μ«€«Γ. Υ« 

ίμον 7« «νι«α μηόίίς η•τί «ι/χι^βς το 23. ΥΠ!, 54. ΑροβΙ. IX, 92. XVI, 

ϊβχατ•ψ Λ«•ί»« «Ιί• Τ. «ρηά^ΙιιΛ 08: Τ. 1/ Π, 17,^ 

Μα»βι «ΑρΗύϋϋί Τ. III, %Λ; 15. '92. Ι. Π; 37. Ρ Π, 26. 

Η«βο 1 >^β1»ο οοοαρλίΑ βηηΐ: 93. Ρ II, 88. Ι. II, 39.. 40. Ρ 

ΜΐιΙοΡαΙτΙ». XXX, 4, 7^ 1ί« ό^ Π, 15. Αροβί. IX, 47: Μοφ V, 96, 

ΜΕΤα 'φ ηαί^οφΛίν τοην9^ψΜίϋ¥ 94. Ι. Π, 38. 55* • 

Ι6αϊίβιΛ<^ ^»«^ Λτ#*^ΑίΛς ♦ο.^ 95. V II; 90< ϋν III• 1. . 

«&^> βΙίί^ΧΧ» 20, Ι: ίϊίσΛΤτί 96. Ρ 11,89: ΑροβΙ,ΙΧΓ^ 66^: 1>ί<^. 

^^β^Λψ : /'.ΐιΐ 'π '\.•^ ,ΊΊοιίΐΊΐ' ν, 100: «άά. 8αι<1. Ι« ηβψοί, -νϋ- 

85.'Ρη,79:1ίΜ!«Γ:ν,ίΟ.•Α»οΛ Λί ΡόΙτΒ. ΚΧΧΙΙΙ^8, 3: τ^ 'μ*ίβ 

ΙΧ,98Γ«άΑ)Ι»^ίν, βΛ>ΙΜ«>ϊ(. ν^5ί>/ 2Τ•Ι4^ ^^άίτΛ ίπ•*ιι;«/β^ «* •^ Ι» !>*»«* 

66. -^ ΙΙ^'8θ: 'Βν ΠΙ , ίΚ • ί Ιοχ/ίοΐττύ*, ««τ« τ^ ΛΛρ^Ημέαψ, 

"'βΙ^ί'Ρ^ΙΙ; 'βΚ'Ρ Η;• 25» Α|^6έΐ1 φκιη > 1<Αϊαιη 8αίθλβ '\ΐ€^6ο:' *Αά, 

1Ε.'6- νϋύ^ί ν;'58;. -^ ^' ' '* ^ ία^^ 'Ι^' Βχ((έπ>(ΐ8 ΙίΒη^Χ^ΧΙΧ & 

88.ΊΓ5Ϊ; 85. ••'■:■ ' •• Μβίο ^5άία.Μ?. 459: ^λλά^μ^Η &<ήαν 

89. ΡΉ, 85. Ρ II, 29. ΑροΛ' ηυ^ϋ-φ ιάίρόψίαψ »«ν>βίί Ηί^ά 

IX, 44:€•ιηρ.Μ«ο•Γ.ΙΙΙ,9βίΑ^ο•<1 λβ/<ϊβι»τβ*- Α•»?Λ$» *1ι«•τ•? ιί•« 

XIV, 50. XV, 56: ΙΗο^• V, Βίί τ••(^'ηας χα η^όόη Κα παράδοξα ι/ΛΟ^ 

ΛέΑ. βοΜ. β. ^ΧΙ' ?. ϊη ιηβιιΐβ Ιι•^ «τβ» ι Κ#νι^ βίΛΡΐ^ΙίίύΒηί ιΐΐζϋ ^I1«χ{ 

Βιιίηβ τίάβΙην Ρίπηνβ ίη 1Ι«νιΙ; Τ^ν. ΙΚβββηΐ. ΧΙΙΙ^ 6, ρ. 243« ^' ^ γαρ Ηριοϊ ααϊ τάς φάτψας ηΧηττονοί %αϊ τους 1ί^^'ψα«!^ΜV 
98 Καηά μίν ^ριηδς, ηα^ά ύ\ 1η\^β*^Λμφ» γηί λν- ί» 

μαντιηοί* ηάϊ οΐ μίν %ά ΙνΧα, οΐ ά^ τ4 πίρ^ίτ^ .έ9^^νθΛν^ 
99. Καψ&ά^ον μ€λ4ψιτ9ρ:ΰς^ ιίαι'Γ^0ΐ^*«€οι# ,#ι>ν>»- ί> 

100 . Χαΐίο} τί/ς Λοι^ι^ρία^ Λΐν«νβ« )%ν^λ.ά'μίχλην: • 
έηΐ ^ών ηαταξίως τίμωρονμ4$^ωρ* 
1 Κακών ηανηγνρις\ ίαϊ ηΐ^^όνίί ιι&κύρ.- ι 

ονντααν. • .•. . \;;»)»• •? -χ'."^ •, » 

4 ΚερΗωηίζείν: άρτΙ τον. ί0υλ9ν$Ρ.&α$ μμ ο99«•ά•^* μ^^ 

τΒνηψ8Η^$ ^, άηο τά$^ ϋΤβριιώι^• ι -, . . . 
,.ξ ΚατΜβ94^^νχονί.έηΙτωρ.μ$]^βοωητωρ. . 15^ 

6 .. ^'Κφ>ψ6τ9ρ0ς. ηίχΧηα η^ρόαορ £ψ»να%^•.9ϋ ζάκη^^ . 

7 Κα ν^άρον αηιά: έηϊ τωρ φοβούμενων ι Ιν&ϋΐί ου ίέξ• 
θ Κορνάέως €ΐί€χ&έοτβροΜζ. ίηι 9^μο^ΐ^\ οντος 

ύι^βάλλ^το• 
9 ^ Κεηρλίότ,αί αηΐ&ύ^: ίηϊ/$ώί> πατά μ)μΐ]σίν ϊτϊρωΛ^ 20 
μάτην τί ηοΛού,ντξ^ν^ . ι .,;... .' 

10 Κΰρβζΐς **; ξύλα- ηίναηοΗίη , ^ν οϊς^ %ονς^ νρμονς 

11 Κοινά τ^ τ'ών φΙΧών^ .^ .-.ι.., , '/ 

12 ΚοσηΙνφ βΐβψτ^$νίββαί: έηί %ών ^ύζφον. μαΡβ^αψ* . 25 1. ιιρ»ος τα τ^^ψίϊβ 2(61|^1ηιΜ^ .' .13; ίΤ^«^*ι(>4^<Χ.^«^ Ι^^Ι® Ρ Η, 

19. ^ιτ37ΐΐί7«β.Μ^ . ; ΙΤί (ί¥^Λί Οίο^^Μβημι. . : 18.. ί^^^νύΗ^.}|^* . . • 

.. 97. Ρ 1Ι^91;Αίιιβ4Γ. ν^Ι. ΑροΛ ^ιΟβ**. ι^ροτα^^ιττΐΤ ^βτβχ.βΜΛτί^ι.ΛΡ- 

Χ, 7: Ζβηοΐ). IV, 634" .' ? .• ί νκίν^κ'^ί^ τοϋ Χό^τίΛί,^ φι^ψ^^μ•^ 

98. Ρ 11, 92/ί« ' Αροβΐ^ Κ^ 62 : α»*»ο<<κ. ««ν^» «ι^λ«Χ«^Μ«Μί»#^. 

9|. ι 1^ 41• < '^'* Μ'Γ .= / τίΐΙβϋοΐΐίΒ §^β1Ι6Γ6 1)Γ6Υί(6Γ . . ^ΚΜΙΟί 

100. 1 II, 424'://^ί. Ι^.Μί 434 ί» ι«ΐ(*ΐι.«4. Αλ^ 1?Το;ίΥ.»ίν. 2: 

2. Ι^ η, 44•. « λ Χ* II, 46. η^#ΓΑΐΐιτ: ίαβη ϋΐι: ΡΜ^^ΐτ^ Υ^ 

, 4. Ι« 11. 47. . ^ 5. Ι. ΙΙ« 4& ΑροΙΙ VI, «ϋ, 24β. Α«1ί4». Ν. Αη. 

ι Ιλ Ι- «^ *9 .7.1 ΙΐΙΙ. δ«* \ΐη>' 5< Ατΐι«ιί*)Γ. Οη^Γ/{Ι|» <9 

,^1/0,51. :> .9».Ι« 0) 52^ Ιιο<1ί6<ιαβ « θΓ.•«οί9/ 9«ιιΗ} <«μ|Κ 

10^1.11,53. .; «Μ^ Ι^ 11, 54; οπΒΓααι βαρβπΐίΐίοΒ^ ΜΐίΙΙΒβΓί ίΐι- 

.. Χ%, Αροβί. IX, 88^ 8<ΒΐιοΙΙ«άΙ^ιι- χϋηΗοπιηι 4ΙιοΙογ^, ϋβητ•»!: ▼. 

οί«9. ΑΙφΧ• £. 9« Ι^ τβ^ν %ίτ€ΐίαψΛ^ Νοιφ Τ>4Μφι^ «ι ΊΙΙ>Γρ, ιφαί ΐοβοπ^ 


^ο^.;Μ08^. εΕΜΤϋΒίΑ ιν. αι 

13 ΑημΨϋΜ %α%ά: αηο ^ώψ Ιν Α^μνψ,^φνμί%Λν^ αϊ τονς 
αμάρας αντύψ άηέί^τανον» 

14 Λαγωος η6^\ κρ9ώρ: ίηΐ χώ^κιψάνν$ν6νίν>τ ψμΐ άχω^ 
νίζομέν^αν. ίηαάη ηαχξΐ^ας η^ρί {ψύν•^ ίίχν%ον ηρ^ύν^ ^ίί^Χ^'- ^ 

1^ Α.ν»ος μάτηρ χαί^ών\ ηαί\^νηοί, ίΐξρΐ ^φρέαρ 
χορ^ύα: ίηΐ τών μάτην ηονονντωρ*, . 

16 Λίνον Χίνφ ηλφ&;€ί^: (α) %άρ %ά αιττα ηρατχ,άντων 
η λ^χόψτων ^ των η^ί^^άΧληλα. / ... 

17 Αναοβ α,9%ον φ£νγ£$: ίηΐ,των άφύητωρ. . 10 

18 Ανϋιον.αρμο^ι Ιμϊ τφρ- ίρίζόντων έν αγύοί ηαϊ ηοΧύ 
αηο^μμηανρμίνην \ ρ γμρ ΠέΧοψ Ανίος ων ίνίηηο$ τον 
Οίνόμαον %ψ Ιϋω ίί^ρ^<ι^%ίΐίθίΙ .£κτα%9. ι^ ηβροψια* Παρά 
Αΰδίον άρμμ ,&Ιε,ίν» ν . \ 

19 Αβυχώ λί&ω λ^υΜη ϋτά&μτ]. . ^. 15 

20 * * *; ίηϊ των τί^μέν^ν %ά^ ψήφους άοαφ^Ις ηα• 
φ^ροναας Ιη άμφ6τ$ρα *αϊ άαβ^^^ιίς αννό&^ν» , - 

21 Ααγως ηα^^ρδ^ί: Ιηϊ τών , 9ΐργίηοα^νμίνφν $ ,ι^τρέ 
ηανουργ^νομένων• χ%»τ ΖβΛύ^ΛοΜ^ %,^Αν*&ς «';^«ΙΜ«:• ^λΙ «μ* ^ν^ 4ΐΜί^9ς 'οΗηνχ^ 
χανόντωψ ϋίο^βιΐΐλίΜΐΒ. 8. Μλν&9*ς] συναπτής ΖβηοΒίηβ. 9. »«- 

ταϋήΛονς Μ. παροιμία Ιη* τών τοΓ<ς πρ•τ^ρο«ς <τ<ρα συναρόψχ'ων 6ΧΒΐί-^ 
Μ( δ€ΪιοΙ Αήβύά, 190 ΡΓοηιιη. 10. φάγ*ί/Μ^ - 13. ί*τύτή ψύά Κ σ$ ι Μ ΐΜώΜΐ, ηοη ρ1«η6 ούΓΐΙιηι ββΐ. ί^. φ§^υ Μ. ^ αν^ο^ίν^ Μ, 18. 
βαύ^^Μων Ζβηο^ηβ. Λροςίίοί^υμίηιρί ;ΐκΐι^Κ;^ι*#. «ΜΗ ΖβηούΐΟβ: τ. 

Κ ίη ηαΟ. οηΟ-Ίά ρΐοβ-ΥΙ, 1. .. , ^ 

13. Ρ υ, 93: Μη»Γ. V, 60. ΑροβΙ; . Οτ« 11^ 2/ ρ. 777 : «Μ. Βναφο. Λά . 
Χ, 64 ϋιία. τ, ηοΙΙ.: ΖβηοΚϊν,ΘΙ. ΑηβΙοΙ. η Ρΐιτβ.,ΑοΓθβ8.ΐν,ρ.:165ΐ>. 

14. ΡΙΓ, 94; Βν 1Π, 8. Τ*^: ό <Τ> ^Αύξαράρυς φάονΗ»ώρ ' 

15. Ρ Π, 95. Ψ II, 38. Αύηοζ ΐΙ^ζξα» νοό Ι7Αιίτι*«4^ ^β^ «λΆ*» 
^. /.] Μ^εΑΓ. V, 76. ΑροβΙ. Χ, 84 : τηρ λίγονααν χρόρο» ίίρο* την τον 
Μο§..νΐ»20. ΟγΙιιιιι ββ^βχ ί*- ρνρ!ίVξ9ν,,φο^άν.^ιη^ίί^χΛ9, μ3^¥.;νοίζ Εν- 
1>ιι]«: ▼. Β«Βηι ^ί. ΐύ. ΙΙβιιτρΑΐ ,44Μβ«'./<αβτι>ρ»τ«Α{4ν'>''Τ<>^», ΐ'^^^ι*-* 
£ιιΐΗ]|αι ΑΛβρ- ΧίΥ, 622,Ρ,/β..,;#,Ι«>ν?* »4«^,^^ 

χαηίν ΚαΙ τωνό αμαρτωρ ν9τ$ζθΡ ι^ον γίρίσ&αι φηοΐν ηίνησιν α,νά^ ατα- 

ον/νοϊ^ ^άμΐ^ς, Αίηίός :Λ.Λφ.Ί^,] Μ^ν'* α^ \ ΙΙψο.9' ^η 1$ν}φΊσνΛθ^ 

ΑροβΙ; II, 85τ: Ζ6ηοι]|. ΙΓί, ΙΟα 3Βγ<*/ «Ωηρ ιη«ίτα ιι^ν1»σβ^ ;^ ;ί0^^¥* 

16. Ρ II, 97. Ρ 0, 48.>^Αρ«Β(. ^ ΐτ Ρ II, 98. Ρ 11,^ 44;.Λρθ8^' 
Χ, 72': ΕβηοΙ>.ΐν, 90. ϋίβ^βαόοβ ΧΓ83β.Βίο«. ?Ι, 19.. ν ^ ^ 
ρηβηιίβια «ΜΓΐ'Μ^&βϋΙι^Λ^»^» .16. Ι^^ΙΙ, 5& -, 

Ιίνα^ ΛηρνπταςΛ ^νύί 'έωψ %ά ■ 1λ 1ι Ιΐι 674< ' 

βντα μήΙάΜ τ&ν α('Τ«κ η^ατνην- 20.: ΧχϋίάΗφΙ^^ίυΜ ύέ \Λη^4• 

τ«»ν, οντω ^τράττίαΙν.ηο^μΙ•*ς, ΓαΠΙΠΙ Ιΐΐ^Ο ΜΙ^ίρΙΟΟί. ' '. 

<ΐ€ ^ο Τ, ΜλΙηβΙ^β Ρηί^ηΐ. Οοίη. 21. Ρ II, 33 : ΟΥ ΙΗ, 61 ί22 ' ΟΚΕΟΟΚΙϋ* ςγρκίϋδ; 

22 Λημνιον βΧέηΒΐς:^ η^ο$' ηυρύόες' ίη€ίάη %ο Λη- 
βνίύν''ίΐνρ αη6 χον ^βφαΐστον• ' 

23 Αέανη %α%ών! λίμνη ην^ ΒΪς ην τα τια&άρματα'^-^ 
λην^ζ^ΙβάλΧον• ' "" *• ' 

24 ^ί^τίΗί^ϋ' ήΧϋΒί: ίήΐ '4δν ηΜνιχρών• *^ ' '5 

25 Λίβύΐίον &η^1όν: έηϊ τω^ ηολυτροηνιρ* 9έ6 %6%ην 
Αίβύην ηολύ^ηρον ύνάι. • ' .•.•.. 

26 Αυγηέως ομοίο^ι ηγοννο^νίερχής. 

27 Ανάος έν μΒοημβρία: ίήΙτΰνάχοΧ&αρων,ωςταν^ 
τοας ταϊς ωρύας άΐίοΧαόταίνόντών* ^Ιγάρ Αν9σΙΐίωμφίούν-\^ 
ται τάΚ χιρϋΐν αύ^ών'ηληρονντές τά άφροΚύια* 

28 Άη&αργος ηνων: Ό ηρο^οο^νών μϊν;9άην0ν 9% 31α^(ία• 

29 Αύ%ον ήτβρά: ΙηΙ ^ών άδυνάτωι^• ' ■ • ^ 

30 Αύχνον Ιν μβαημβρίοί αητ'^εί'ς: ίηΐτύν ίν ηαίρώ 
αν^ηιτηίβίω %ί ηοίθύντΐ»ν• "^ * • ^ ^ * 15 

ΑΡΧΒ ΊΌΤΜ. 

31 Μία λοχμη 9ύ6 ίριΰ^άίΐονς ον τρέφει: ίηϊ %ύν 
ίπ μίΗρσν περδάίνειν οπονϋαζοντων• ίρίϋϋχοζ ύβ ίσην ορ- 
νέον μονήρες %αΙ μονότροηον• • . • ι . •. 

32 Μηίιπη τράπεζα: έηΐ των ενη^ρφν• ., . . 20 

33 Μη μελαμηύ)ίου.τνχρς: μη τίνος άνόρείοεβ > %αΙ 

ΐοχνρον. ■ •; • // "'"■;'./;. ' .;."''>^"""''".;'.^'...! 

34 Μη ηύρ ίηϊ ηύρ•^ , .' 

35 Μν ^^Ψ^.^^ ηαχο^ εγ ηε,ίμενον• ... , . , ^^ 

36 Μη ηαιύΐ μαχαίρα ν: μη τοις αηπροι^ .ίγχΒΐρεΐΗ2& 
πράγματα , ίνα μη χα&* έαντων χρι^αωνταί• ' 

37 Μέλιτος μνελόύ: ΊπΙ τεύ^ άγαν ^Λεος• 

38 Μη 91 μεΧίμη9^ μεΧίααας : ίη\ των 7$'αραι%ρνη4- 
νων. άγα&ον τι.ηα&είν 9ιά τον %ίν9ννον τον έν αίχτώ. .. ^ 

' 3. £λ(ΐ6ΐη ρΓ*«ϊ1)€ΐ Κ ίη ηοϋ. οηΟ. ^θ 1)Ίο%, VI, 7. "ΕΧΙην*^} οί 
!^ι«>« Μϋοί άθΙ>«1ι^Ι. 8. Αϋ/^Ινη:Μ. •. .11. αντν* Μ: ' 12. ΛέΒαρ-^ 
^οςΜ. 18. /ί»)τ(>ον -τλνο« ΖβιιϋΒίαΒ. '2&.- ίγχ^^ί^ρ I^. 2^. -Μ 

22* Ρ 11^34: ΜβΜΓ. V, 60- ΑροΑ 24. Χ Ιϊ, 59. 25. ί II, 60. 

Χ»<66; <$<^Η. λά Ατήίορίι. Ι/μβΙ; 26. 1 Π, 61. 27. £ II, «3. 

ΤΒί^^Ι^ίήμί^μΙ'^αίϋρί άρτί τ•ΰ ηάνν 2Θ. Ι II, 62. 29.^ Ι 11^ 64. 

γίΐη^Λίον' η αιΐ!ά τϋ^ Αημρίωή'^γν^ 80. Ι Π, 651 ' • 31. £ 11^ 6θΐ 

ρα$*ωρ, ηορψωρ ονσ^Ϋ^ ^ ά^ίο \μψ 32. Ρ III, 2: ΟΥιΙΗ, Μ. • 

ηαμίρφψ τον ΉφαΙοτονί ο£ ΐ*>α 8(1 3λ Ι. II, 73. • 34. Ι. II, 74. 

Αροβϋ 12^04 6ΐΑρρ;|^οντ. ΠΙ, 66. 35; Ι, Π, 75. 36: Ι. II, 70. 

23. Ρ Π, 30 2 ΑροβΙ; Χ, 56: 37. Ε Π, 69. 
ΖβηοΙ). IV, β6. ί : • • 38. Ρ ΙΙΙ> 4: 0ν ΙΙΙ^ 25• ΟΟΒ. ΜΟδρ. ΟΕΝΤυΚΙΑ IV. 123 

39 Μη ηρος λ4οντα ίόρτίάς &φ»μαί μάχης• 

40 Μυαάψ ΧΒία: ^ γάρ.ηερίοίΜΟΦ τονς Μνοίήββ Άήιΐζοψ. 

41 Μη ηΐΨΜ^ι Καμάριναψ: λίμτηί ην άηη]^όρ%υ9ψ 6 
ΧΟη^μοβ μ€ΐοχ4^4νααί* οΐ Λ χρηοαμένοίτ τηϋροηού^Μτ^Λϋ 
ίβλάβηοαν. 5 

42 Μωμηοβ%α$ μάΚλθ4^ η,μ$μη0β%α^: ίηϊ %ών ηΗαί^ Ι 

43 Μία χ^λίύωρ ϊαρ 4ίύ ιι•ι«Ι Α^νόί μ{α μίλέοοα «•. 
μ ίΧί• 

44 ΜααχάΧας αίραψ: Ιν^Λων ηοΧΧωης.π^ΟΦ^^^Ρί Μ 

ΑΡΧίΤ ΤΟΤ Ν. * 

^ Νέμβοίβ α γ6 ήαρά ηϋα βαίνηί: ήαρόαον μέ%^ 
είΟί ταχί9ίβ η 9αΙμων τονς ημαρτη^ίότας*. 

46 Νφ ηβΐ&ον: ό/ιοια ψη* &€φ ξηρν.' 

47 Νβηρφ μν&ον βίς ους ΙΧί^ΜΡ:^ ίηΐ %ον ι»ηέηαΐον' 15 
%ος. ηρΐ ίηΐ %άρ άναίοϋ-ητωρ. 

48 Ν^φίΧας ΙαΙψΒΐς: ϊηϊ %ων ά9ννατι»ρΛ . 

49 Νανς 1%%%ζύΒί ηίτραρ: ίηΐ '^ύν αφοίρα (/ΙψαίΟ&η^ών. 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ &' 

50 εύΧορ άί^ηύΧοψ ονϋηοτ ορ&όρ: ίηΐ %ώρ άλορ-20 
&ύτωρ. ," ••.. '"\\ \' ' •; 

51 ανράς'βίςάηάψηψ• . 

52 £'^ρ %ψ9Μύηαςΐίαν^^%&ηά.Λύρ^%'αϊ: άνΛ ^ον* 
^Μού. βονΧοβίέρου ηαΐ, %α ΐίοΐία! '/Μ^/σ?ανα4 ,^/^ ,τίρψίρ• 3. Εζρ1ίο«ϋο ηβ§1β|ΤθΐιΙβέ β 8ιη^ «αΙ Ζ^Μο ίη.'ΐιτβτίαβ'τνίνκ^φ 
ββΙ: τ. Αρθ8(ο1ίιιπι. 6. ΜωμήοίταΙ τ$ς Βίο^βηίληαβ. 10. Α•ασ;^α- 

^ΜΟίτΜΟ&ίη ])ιρ§βιιί«ΐΜΐβ. « . 20. ΛΤΜύΙη}[άηα0βοΜΐ&ύΜάη\ .^;• ηαϋ. ΙΜΜ. 

•4 ΙΚβΜΙ• Ια Ώ• «χρΗαιΙίοΒ^ τ. ΑροβΙοϋαιη. 23. σνρ Ι,..^ , Μ 
^ . / .-» ... ; . - , ......ίΛ .ί•.• .11 '! >;• .Γ• •» .41. 

39. Ρ III, 5^7 Ον III, Μ^• ι .>•ί^ Ρ.1Π, .13!3>Ι>Υ ]ΙΙ,:85..:ϋ/ 

4α ΡϋΐΓβ: ΒνΐΙΙ, ^β^ 49. Ρ ΠΙ, 14: ΑροιΙ. ΧΙ^, 94^ 

41. Ρ η^ Ί4 ΑψοΛ.ΧΙ^^ν^Έ^ Βηφά^, ΎΙ, 99:1 .^ ) .ϋΐ *> 

ηοΐ». • V, 18. < Οαο Μοέσιήκη^ΐΛβ 60; Ρ111Ι; Ιθ: ΜΐΜρ£ Υΐν 17: 

Αβ ρτοτβτύϋ οιί^β ιΐλϋ'<ϋν έίάΜ Αρί6ι^ )ΧΙ1,'Μ{!|)ιο^. ^\ί} 92:"^• 

ϋΐβνβ Μά^Ι 'ϋΛχι•^^ * ^Ιΐβ- '^^Ι-^Ρ 11>< 15:- Αροϋ. ιΧ4<ί 29ί 

ιιβ« 1,290 ία... ' .' ' '':.1/ Βίοβ^ιι^ νΐ^ 94. - 

42. Ρ III, 8: Μιο». VI, 7. ΑψΜ. ν 52ν 8«Μμ«Χ 41Γ, 10^ Ρ 1Ιγ5Θι 
XI, 93: Ε^Ιέ. νΐ,:74: <>: > Αροβλ. XII, 2$^^: βίοΙ». Εοΐο^; Ρ1ΐ7«^ 43. Ιι II, Τΐ4•^ ν44ιϋ- 11, 72. Ι Β^^^ρ. ΒΑ ήοά•.: μ( '8ορ1ιο«Ββ 
45: Χ ΊΙ; 81. ' 46. Χ «ΙΙ^ 80. Αιμ. 383. ΟοηρΑη! ΡβιιΐίΙιΐΜ Ειιΐ«& 
47. 1^ III, Ιίϊ: Ον. ΙΠ, 34. Ιρ1ι•.ΑιιΙ 31. 154 ; ΐΒΙΙΕ60ίΙΙΙΛ$ ΟΥΡΜϋΑί γ 

,ΑΡίζΗ τον ο. . ; ; 

53 ' Ο^Φ η^αρα βωμον &μΙ ^άς^ έφΐ>^σ•/4ΐν*' 09$ ηψ6' των 
ηροψμά%ίΐψ όίΐ βουλ^ύεο^αί ηαϊ μη^ Ιν ^ν^οίύ ψοϊ^ 'ήρα- 
γμνηίψ* ωσηίρ ηαϊ '-φξ τά; ηρΕία η^σςάγοψτ^ς σν /Μνο» %ο 

' &νϋαι βονλεύονταί• ... 5 

54 ^ Ονη- αν ανΛ-ι^ άΧάη^ί^ Λ,^ίηπ %ά άλώαε^οβ• ^ντη 
γάρ αηαξ διαφυγοναα ηάγαζ, ον ίΒντίρως άλίακ^τοί• 

55 ^"Ονος αγ9$ μυυτιιρίΛ: ίηΐ τών αναξίων η βάοτα- 
ζοντων. 

5^ "Ον^ν γνά&οί: ^Ις ηοΙνφόγΌν• 10 

57 "Οηον ίΧαφοι %ά^ πέρατα, α,ηοβάλλονοί: τόηοι 
όύ^βατοί. Χίγεταί ονν έηΐ τών εργώδεις τάς διατριβάς 
ηυιον/^ίΐ'ωι/. ' • '. — - . . . ^ "" 

58 οι μϊν γάρ ύν%έν έΐϋΐν* οί δ\ οντε'ζ %αηύΊ• 

59 Οίχοί τά Λίιλ^σια* μη γαρ ΐν&αδβ: έάϊτ&νοηου 13 
/ι)Ι]"ηροβηηδί "^ύς τροηους ίηϊδείκρύμένων* Μίίησώ^ γάρ 
ίλ&ών €ΐς Αα^αεδαίμονΐονς Ιδημηγόρηοε ηοΧΧας 'τρνφαί 
ίχων Λο ηαϊ ήκονσε ταντα.' . ^ " \ ^ '. 

60 ^ Όίνος ω ηαίδβςάλ^&$ίά.' '' '"^^' ' ' 

61 "Ονος €ΐς άχυρα. , ; \ / 20 1. ΙηοοπυρίΑ ρΓΟτβΓΒϋ ίοηηβ, φΐ«ιη βκ οοηιρνλΐίοηβ ▼«ηβηιοι 
Ιβΰϋοαηαι Λά ^βηοΐι. Ι, 66 ρΓοροβίΐΑΓαιη βΐίοηίοιιιβ^ ιι«βο €ίΙ: αλλ* ον- 
όίν όίί π^^Ι το9 βωμον βαστάζην τας Ιηνψ^ία^ί τ^ΒΟί^ ύχΛΑοί ΥΙβηβΒ βτ «η- 
ϋ^ΟΑ βριρρβάίλ (ΙββαοορΙιιβ, Ιά^βι τί^ϊΐ ΜβίηβΜαι Οοιηιΐ)^ &γ. ΕοΒ. IV, 
ρ. 697. 4. *<ς(ΚκΊ ί<9<^ ΜΕ. 5. βου}Λνοψταΐ\ ηι^Ι αυτών Ρ βθβΙίΙ. 
7. όίντίοο» ονπ Ζβήο&πίΒ. βί α^^ΟΜ^'βιΐίΐΙ&β^ 1(λ γρά&ός Αΐ^Μο^ 

Ιίυβ. 16. τονς τρόπους] τους τροφούς [βίο] Μ: τα η&η Ρ, τψ τ£9ψήψ 
Ρ: την τρυφψ ΖβηοΒίιιβ. 18. ^χπν αΙ. Μ«ϋθΓ• 1^, Ζβηοοία•, Αυί 
ρΓΜ^«ιι(<Γί 19. 'ΐ2] Μ» Μλ μ^Ο.' Ι)μ>«α μ. . 

. - . '.:' ,^'. . .. . ■•»» .. • ■ •. .• ".•■.•• * . ' . 

, 5λΡ. 111, 17. Ρ 11, 59: ΛροίΑ.. Αγομί»^ι βαονάζ^^τ^ς, ^.^«ίν» ^χί 
ΧΗΙ, .Θ9ί ο£ Ζβιίό1)4 1, «6. ΛροβΙ; ΝΤ«ν μ»Ίλου ^^^Μ^^9»ι.#^2^» ^τ» .•*«- 
II, 44. ! > « " »' .' φαπΛ^Μτ .ανινν τότβ. .1 Ο»— μ|πι— 

54. Ρ III, 18. Ρ II, 60: ΑροβΙ. τβοΐβ ΡπίΜοΙόυβ «θ ΑηβΙ. Ηλη« 159 
XIII, 7Θ: Εβ 2«ΑοΙΐ:/Ι,'•7.'ΐΑ|ΐ^8ΐ. ϊηΙβτψτΜΙχνΙί^ ΑΜμ. ηιφ$^^%^ η^Ι^^ 
Π; 441/ ' 1^ '* < '•- Ί ••'• ^ταί: (ΜΐβιΙίβΙ'βΟ: #6ΐΐ8«,: αίλβαι 

55. Ρ1Π, 19. ΡΙΙ,.•ί:.ΜΜϊηΙ. «ι3ΐ((«ύαΐν«χ ]Μοβ;ι»ιυλΑο «ΙβΓΐ, 
ν( 31/ ΑψΛΑ ΧΠ| 74κ{Ι>Ιο{μνΐ, Ηΐΐ0τ«Ιιίι«*'.4ιοίι.:|^(ιΐΜ«6, ηβιηο 
98." ΐν^τβτΜϊ '^η^οΑι / β^ρ%Α ιββίηβιίέιίΙ. ': 

Ρ|(ρα«Ι/ ΙαΛ. 'ρ.. τ; Γίπι^/έΐα^' ίηΐ ^ .«6. 1Τ Ιϋι20. Ρ Π, 62): Μ•β«Γ. 
τδιτ ίτίροις ηαΜ07ΐα&ΜττΙ»Φ μλ^9§^ VI, 33. ΑροβΙ. XII,. 90: ΟΪΟ^ΜΙ• 
ηΐ6ψτ^4νψ94ούΙ^'/>άβά^ι^9'^ΜΛ»ρ^ VI,. Ι00« 
Μ»» ./Μ^ώΜ' ιΜτττΡίΐ)^ ίΙΙ ^ί«τ«ι^ 57. ρ III, 31: ΧΧν 1ΙΙ,.48. 
"Άη^έβΜί'τ^νς.ίΜΙς ^μίί^^ραν-ί / 58. Ρ ΠΙ, 22. Ε*1 Απϋ. ϋβιι. 72. 
νρ« ^«^;Ιιΐ«^ΐ«α*.*Μ» >τ<ι^ ^ΑΑ 59^X11, 82. '^Ο-'Χ Π, 83. 
^?ο«τ«» μ«ΐ1^ον, τα* τιροςί 7Γ> !^^^ι^ 61. Ρ ΙΠ» 24.* Αρο9ΐ. XII» .77. εο& >ιιο$ρ. €ΕΗτυΗΐΑ* «ν. αη 

63 Ονη ίηαί¥9ά€ίης ονϋ ηαρά ί€ΐηρύ^)η1' ^Λψ 
ψανΧοτά%ωρ\φαΙ ίίνΛ0ψφςά{/ώρ. ^^ϋί^^α^ξ γΛφίψ'ψφίς^ Μ ' 
9ωτ άηοΛΜψέψΨ9ίψ''ΰ€ίήρθί}ί .«κΑτο^ς' ίηΛίΨΒϊ^^ ηαψ 'Α^χορ ^ 
οτ%Βς φαυλότατα• ι. ι>.>ι 5 

64 ΟΐΜ9&ύ¥ 6 βίάρτ ν^ι έιύ ^ ^ψ Ίκν^' έφϋχύρ ΐρ%^ν%ω9 • 
μάρτυρας• ■ .. . . ν . ; . ^. • . 

65ι ^Ονος ίν μ^ΧΙοϋαίς: ίηΐ %ων ί$^ Ηααοίς η^Ψ$$ο6τηί^. 
66 ^Οψος λύρας «»ιμ;#'^.* ^ηΐ %ων ᣫι^'•€Η«• 

^2 των άνοήτων• 
66 *Οΐίΐ^1^^ι^χωρ9ί: ^^1 τωρ ταχέως μ$ταη$ητ6ψτωρ. 
ητίφ γαρ 9ηρίον ξνλρψά^ρν* : ; 

69 Οϊη^ί γ^νοίμ ηψ-: ίηΐ χάψ ίηφυγτίΐψ «ρί ί%ί¥ά (ύχομίνωρ. 

70 ^Οοτράΐίον μ^ταηίάόντρς: ίηϊ των άηροφασίύτως 15 
μ€%αβΒβλημένων• 

71 ^Ορνίϋων γάλα.. 

72 Ονϋν προς έ'ηος* .: .. 

73 Ονδϊψ ηρός τι^ν χυρδήν. ^ς, θ. ^ Αρ98ΐό1ία8' ί{^0ΓΑΐ ^^ ά1ννίτωψ\ άη^αό^υτψψ Ρ, Οίο- 
ΙρβηΐΜίτι•. 10. ^Λίίαα'Λ ίαίψίΐ Όϊο^9Λ\»μα8^ αμί (Ι^^ άψαίο$ψί{ξΐ^ η^ωρ 

«ζρϋΰ^Ι. 12. χνΐζ ΥΑβ Μ. ' 13. ξυλύψάΫη ίάοι% . ' , , 

XII, 33: 8αΙ4. β. ϊ^ος, β. Ιι/^ός: 74. ΟΥ ίΐ,ΊΛ. . Γ* .. 

ΙΗο^. VI, 91,^ Αηβΐ. Υβ». 1310: 72..8«Μ.ι «^1 Μί, 4β ίτν]τ«ιτ, 

;ι^τ] νχοάί^ρακοτΐ^^ 111)1 δοΗοΙί: .««ς άνοήνως ^ηβαλϋ^ Π^ψ ΜηνθΜ" 

Λαρα τψτ πα^οιμίαν ^Ονος | )'( αχ ν -μΛί ίΛν• «» Λ^ον/^' 9ίΗ»ς ίχη ι < ΑηβΙ, 

^«να^ ΟΛίόρα: 'άέ ίόπηί» α/ι;. ΕύβΙβ•.: 746» ΐφί Μΐρΐΐβ Ι§•ηΐ1βΐΒ 

οός^ ιίχνρύν. αχϋρόΐβ τ, ΜβίρβίίιαΒ 4|ΐΐΑΐιΐ «Χ βιιίάΐι «ρροβαί, β^1ΐ€«- 

Οοιη. βτ. ΙΥ, ρ. 6!ίδ. Ειίαιή ϋι Ιιοκέιη «κ^ΐΜηη 8ά<1•Ι.αΦίλΐι.ΡΙιί* 

ΒΑΐ»3^οιιίίί ρΓθΤ6Γΐ)ΐο Αη8(ορ1ΐ8η6ίι ιορβ. $* Χι,^ό\ρ προς Χλ^κ χβ9%•9 

χα\Ά 6Μ6 τκΐβΐπτ: οί. ΒβΓ^κίυβ ιη ψαοΐν,^ νί^ϊ η%ρΙ "^ντΛη νρόμην, 

Μβία. €οΒΐ. Ογ. π, 2^ 9Θ0 »&: όβόοΜ μτΑ. , ο1>ί ΙηΙβτρίτΜ (*ηθΐ}ιιβ 

62. Ι« II, 84. 68. I^. 11,65. βιρίίοβίι »ρχΙ «ο» ο(2<^• πτρο^/Μν 

64. Ρ ΙΗ, 27. Ρ II, 70: Αρ6«(. ^•ήι», βτ^ό/49«« Α αο1Ι« •Α Μ». 
Χυ, 39: Οίο|θΐι. ΥΙΙ, 29. «^. Υΐϋ^ 30. ΑΟ^ι^ιιγ «Ι» £ηηΑ> 

65. Ρ III, 28. Ρ II, 71: ΑροΛ Ιϋ5ι 45 ΙΙ1»ΐΑΐιΜβ 5, 12* Βί«Μΐ* 

XII, 79: Γίύ|έη. ΥΠ, 92. XI» 1: ««ύ #«Ιμι οϋ ρτιμΑη-, 

66. Ρ Ι1Ι> 29: οΐ ΑοΙΙ. «<1 Αροϋ. ««•ιι•«•^ η^η ν€$ι/0η^1β$6^ |μ>- 

XIII, 27. #Ι»Γίοτέ» 410 ^«βρ^ηιιιΐ, ^ μμιμι» 

67. Ρ ΙΠ, 30: Αροβΐ XII, 80: η•η Τ€$ρ9ΛΜ$η ιμΙμιΙητ, φ» λΟλ^ 
Ζβαοί». V, 42. : 4ηΎθ9βία «Μι ι-^ΐΜΐιιβΙ, μΙ μι» ον- 

681 £ Π, 87. 69. ί Π, 88. ι)»^ ««ο« ^»««. 

70. Βν ΗΙ, 54: βί. Ε Π, 9λ 73. Ι^ιφμιι. <ΐ€ 8«1Κβΐ. $. 80 : »ο;ΐ. ίη ;ΟΚΒ60ΒΙϋ5 εΥΡΕΙΙΙβι ; > μ^«ί^9νσ.α•. . .. ^• ^. ν ... 

75.. Ούί* 1^%α^ βά^λ4ί:.αΨ%ι^9ον* '^ύνΛ\ {γγύζ• 

76 . Ούϋβίοτ Ισ%9ί ^ ^ρα^ ίηΐ 9ω$/ ιηίντας νιίο^ρ- 
μένην %αϊ Ι^νιζόντων. 5 

77 Ονί[ ϋίν*Είηη$α%αιιΐ{^ Μυροί τ^ν €ν&άίαψ όύοψ: 
Ι&ρυλλιίτο 6 *£ξψί9ϋ%ιίης ως ηάοαψ ϋον γίγνώαηωρ όίά 
%^^¥ 5[βόκ#οι^ βΐΐάτην• ; 

78 Ο Ταιχ^όΛοι) Χ ίύΙΌς νη^ρ%9ψαΧι^ς ταλαντεύε- 

^ 3Μ^.: άν%ϊ τ^ φόβος ημ&ςί%%ι ίιψν^ι^ς• 10 6. ^υΰ^ίϊαψ] ίνθ-ή Μ. 10. Οα^β ρο8( Ιιοό ρΓθτβΗ>ίΐιιιι ή ιη6<1ί> 
ΐ6ΐο ρβ^ηβ ροβιίαιη ΐΗΐ§ρΙιιιιβ<ρ«ι ιβφΐΙΐνΓ, ?^€α« ΓβϋοΙ• 61, Μΐ:ίρ80 β«- 
^μβηΐίβ ρβ^ηβθ ίηίϋο ρΓΟτβΓύίυιιι 79 €θ11θ€βΙιιπι 681. Ιηίϋιιαι ί^ΐ^βΓ Η- 
ΐ6Γβ6 π ιΐ68€ίο ({ΐΐΑ 4β 6βιΐ8Α 86ηΙ>Α οοιίβΐΐ; β Ρ III, 31-^37 βηρρίοη 

βΧ ρ8Γΐ6 ρθΐ6βΙ. λοί γαρ αΰτων νη αμαΰ-ίας ... <το- 
λοΜίας όϋψας Ιψ τ§ ορχ^θί$ ^^^•(^«^ 
ηννψτα*, οΐ μ\ψ άλογα κινοΰμιψοι »αΙ 
μηόίψψ ως φασι•^ ηρος την χορ- 
^ήψ, <τ«ρα μ\ν γάύ • ηονς^ ηίρα 
ό ο (νΟ-μος λ4γί*ι νΛΛ δοΐιοΐΐ. : τοί^ο 
ρΐ; Λορο^μΙά^- ηλΧ* ^x ηαροψίας μ9%^ 
ίίληπταί τηζ^ ον^ίν φααΐ ηρος 
τον ^'^9ννϋον, άβ φΐο τ. Αροβΐ 
Χ11Ι,Θ7. £Γβ8πιο 1,5, 46 ίυ^Φβ 
ίη 608 άΐοίΐητ, φίοπιιη τίΐι Τ6ΐΐ6- 
ιη6η(βΓ 68( ίηββιριΙιΗβ, Αΐιοηιητθ 
■ιοτβ8 αΒ οηΐΐοηβ <1ί8η€6η(. £α- 
€ΐ•ηα8 ΠμΙ. Μ6Γ6Ιγ. ΓΙΙΙ, 2.]: '»«<1 
οτ* IV ηρος' τψ^ κί&αροη'^ ο ηαύς, 
ΥΛυΛκτύοΛ ίη €0ΐηιη6ηΐΑηο:Α6 Υθ- 
τβοιιηθίβ [ο. • 16, ρί. 534 Ε] : - %αΙ%•* 
οι; όύΑ την τύΰ ιιο(Γ•« ηρορ τή¥ Χ^- 
ρ«9 Λμίτρίάν^ ως ■ Πλάχωψ \Ιλ%%• 
VII, 812 0} ^1«^<, ηαΐ ηόμ^ς «^ 
λίοι ηαΐ φΙΙοΛ φίλους άΜφ§ρ6μ§ψο$ τφί 
ηάηιστϊί &ρί^1 ίτι• ηαΐ ■ αάσχον0*ψ^ 
αλλά άίά νηρ πψρΐ τα νόμΛφία' ,λοΛ 
-^ηαΜ ηλημμΠϋίΛν, ' Εΐϊβοί . «ϋτάβ 
Αιι«ΐ8ΐίη«8 «4 Ιιοο ρΓοτβΗΐίιήι βΙ-» 

1081886 1^<16|ΙΙΓ ΜΙ- 6ρΐ8Ιθ1• 4Ι<1 1ιί«- 

€6ΐΚίιηι 26 [Γ. II, ρ. 51 «αίΐ. νβηβΙ^ : 
βιιί «<- €^ υαηΐο , Ι« αηΛαιη αά λΧμμ 
νοο6Μ «βΙίΜ, ηβο ηε ρήάϋΛ ιηβ 

ρ Θ €ΜΜ : Ηαίφί €Λ%Μ ΜΗΟΜ λϋΜ* 

ΙαΐΜΐ ίρ$α ναίΟαϋά, οΦίαι» ««μ» οΛ 
βιΐΜ ιηεηώτα ηοη Μοοβί, ομ ρί€9ία 
€αηίαΗ9 ΜθΜαίίαΗ€ ομλΜιιτ. 74. Αρο8ΐ.ΧΙ1Ι,46. Ι.αοί«ιι. βάτ. 
Ιη<1οοΙ. %. 25: ωστι ^Λψ γαρ μη^ 
ι$4τ$ ίρχοίΗΐ&α*^ τίς αρ ^<τ«^<ίσ#«^ 
04} όνόϊ γαρ ηύωψ απαΖ ηανσαιτ* αν 
σΜντοτραγ^Τν μαθ-οΰοα: «Κα τίάβ ία 
•ηηοΟ. 8<1 Ρ III, 97 «ΙΙαΙα. 

75..1ίνΠ!, 46. 

76. $€]ιοη. «4 Αηβΐ. ΑόίΜνη. 127; 

τορς όϊ ^νίΐ^ιν ονόίιητ' ϊσχ** γ* η 
0υρα\ παροιμία ΙηΙ των ηοΧΧοχς 
φίνους νποόίχομίνων,• μίμνητω* Ευ- 
Λ9λ^ς' }ν\ Φίλοϊς [Ιτ. )Χ^ Μ^ίο.] * 
νη τοί' ΪΙοσαάω , κουι^/ιιοτΙ γ* ϊοχίΐ 
&νρα. ηαΐ Καλίίμαχος ^ν Έ*αΙΐ] 
Γίτ. 41 ΒβηΙΙ]* τΐον βί ί ηαντίς 
ο$Ρί;α* Ηρα ψρίο'ξίνίης *' Τυ9 ^μρ τ/- 
γος αΛίηΐΰτον ΤοΓ. Νβέϋι Οριιβο. II, 
101.] ν Μαί Ι7^»ιΤα^ ο« ΓΝβΜ, ΙΧ,4]; 
ίνΟ•* άναη^μταμίραι ^ίΐνων νονίχαν^ 
τ«* &ΰρα$» ' . ' 

77/Αρι^ΐ: ΧΪΙΙ, 14. 8ιιι4. β. 
^βΙ^ημ§σι^όης; ... τοντ/ον, γαρ^ ως ξί- 
νον 4»αβϋΐ4λονρΛ ηαΐ πί4ρ»9^ #Χ , όί 
ξίνοΛ μάΧλον . ί0α0$ τάς ' οόΦνς. \ ίξ- 
αηΜησα^τξς μί^ της οόρνί ηψιΐ οίπο^ 
πΧαρη&4ννξς *1*0ν\ Ονά^ ,αν 'βξηηί- 
ατί^ης ^νιρρ^ ν^Τ »ν&*Λ$9ΐ α4ον, »»- 
ρηται ουν ίπΐ των ό<^ο0 αποπΧΛνψ' 
^^^τ•^» ΛΑά» Αροβΐ VII, 50•. Αρ- 
ρ6η<1. Ργοττ. III ,70. 

78. ΑροβΙ. XIII, 10: βί. αοΙΙ. βά 
Αρ«8ΐ. ^ΊΙ, 60. XVI, 54. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ εΟΒ. 110$^. ΟΕΝΤυβΙΛ IV. 427 

79 Πολλά. ^^^%^1ν ,Μ,4.λίη^£: $ία} χ^ΙΛ^Φβ ίί^Λ^ίΚ^ ίηΐ. 
τώρ €ΐς χρόψον μα%^ γ^τ^ψη^ μύΧίψ%9^•ι 

81 ΠολτλοίΛ^,μί 9^0.0^0 1^^^& ν 9αν%&$^ φ$λρβ*'%ρν%6^ * 
φααι Νύμφας προς Νάρηίοοορ 9ΐη9ΐ¥ , άηοβλ4ηορ%» «^ 5 

82 Πάψϋ"* νηο μίας Μνη^α^ος: ΰ^ί %Λτ μ$^ ϋ^ «α- . 

βαψσν%9$ψ τα ηράγματα• , ., ^ 10 

84 Πονηρά %α%ά νρ«;/•^^ι.^«Αλ«4β•^ Φίλ %9ίν ίη^ιηό^ . 
ψ9Βς ζώψτων• ' _. , ■ . ^ ο . • •, • , '.\ 

85 Πολνηοδος ομοίοψ^^: ηροβ, ι^νς έΙομΟίΛνψχας 
ίαντονς» ■ » • • >■■;''' 

86 Ποταμοςηρος&άλατταψ ίρίζίΐ: ίηϊτύν άίϋνάτωψ. \1^ 

87 Π9^ρίη. αοφίηψ ίλαχ^: έη^^ν οΐ ηίνψ^ς ,ηρλλάς 
ψέχτας ίηβτηί^&&»9αρ. » * 

88 Πολλών ^^1^0.^,^, ολίγον ηα4ίήρν ά^ήγαγον• 

89 Παρά ηηφώ,ίίΊίΛλέγψ 

90 Προς 0%μα μ'ητζνίάς Μλαί$$: Ίηϊ των ηρύςιίοί" 20 
ουμίνων^ 

91 Πολλαΐοί ήΧηγαίΊς 9ρνς ίαμάζέταί. : 

92 ΠρΙν τους Ιχ^ΰς Ιαβ^Ιν %ηψ, αλμι/ν αυκ^ς: 
ίηΙ τώψ %ούς ηαιρονς ηρολαμβανόντίαν• * 
\, μηοϋ ηίλΜΛ' Ζ€Βθ1>ιιΐ8., 4. ν. ^. Η. ■<! Ι^ Ι ο. «ΙΙαΊμ. 7. 
μίοψ Μ9»9νόψ ΐ!0βΐ9 Κ ί& Αρρβηά. Ρτότγ. 1*^*, 52. 9. η^ο τ;^^] ίτ^αί- 

τψ: Μ. 15. τνρβς οη. Μ, άσλαττί^ ίρ^*ίς 9^ηάΜ, ηρος &άΧατ^ϋΡ Ρ 
ΑροβΙοΗαβ. 16. π*ψ{α, σοφίαν ΖβηοΒίαβ. 18.' Έη ΛοΙΧωρ 6ί νυψή-- 

γβγον 8αί4Μ'>:.'Βίΐΐη4 69φ1ί€|ΐΐΙβ: ^ηΐ τώψ'ηοΙΧά μ\ν Λύνοχίτνων ^ ολίγΐβ' ^\ 
χΛρττσνμίΡων.: : βΟ. μ^Λί09 .^χψΐίοβύοηϊ Οίο^βη.,νΐΤ, 66 βάίΐιιιχίΙ. 23. 
11 τγ £α8^ϋ1ιίιΐ8: (ρβπηΑΐΜΐ . ρΓ0Υ.βΓΐ»ίί ίοπηβ' «ρνά ϋίο^. νΠ, 5β' Ιβ^ί- 
(πτ: αίμψβ τ} ιίΜι^ς^ πρί0 ^λ^/ς τονς Ιχ&ναςΙ ' ■' 

79. ϊ. II, 95. Λ 89. Ρ σι, 32. . . 

80. Ρ ΠΙ, 39, Ρ ρ; 75• ϋν Ι1Ϊ, 9α Ρ III, 33 . ΒΥ ΠΙ, 65. 

52. Αϋοβί. XIV, 30; Βίο^; ^1,50. 91. Ρ ΠΙ, 34: Μ«€•γ. VII, 25. 

81. 1 II, 96.* 82. Ι ΠΤ, 1. ΑροΛ XIV, 39: Βίο^. νπ, 77«. 
83. £ II, 97. 84. Ί. ΠΙ, 2. 92. Ρ III, 35: Μβο». VII, 33. 

85. Ι- Πϊ, 3.* Αρο8^ XIV, 72. XVI, 50: Βίο^βη. 

86. Ρ ΠΓ, 50. Ρ Π, 89: ΑροΛ νίΐ, 93. ΟΒτβ«βΙ>βΐιΐΓ , βΐ τΜβίβΓ, 
XIV, 60: ΏΙοζ. VII, 74. ΑπβΙορΙιαίΜβ ιηίηιο νββρ. 1515: 

87. Ιί II, 100. αλμηρ »9»κί} ΐ:βΜΓο*σ*»,' ηψ ίγ•ί «ρβτύ^ 

88. Ρ III, 31: ΑροβΙ. XIV, 3(Τ: Βίαιίΐβ ^44ί( 8υ!<1. β. ηρίν: ηρίψ Ϊ4ΪΒ /: 6ΗΒ60ΙΙΙΙ}» €Χ911ΐυ$( ' 93• Π'ξΛΙ^ί ηίτ^^^ί ά)^§9¥!θΐί^'^έ<^ψίαίΓ4η^Χ(^ ηατωφ^-^ 

* 'Λωη* •.'.•."' '^' • .• .-:•-/ ν• ..: '.. ^ / • ,. 5 

97 - ϋύιρ ίηϊ ^αλόψ ίΙ^Ψί . , \\ 

98 Πολλ'οϊδ' άλώηηί, άλλ' έχίρος 6> /ι^ν^• >^ 

99 ΠϋλΧϋ4 ^^6ί Ρχίρ&^Μύψόρυ$, ήαιϋρ^ίί^Ι %€ 

β άηχο ί. 10 

ΙΟΟίΙ^Βς ηί^τ'^έι'ΧΗΜ%ίζ*ψ..' '\ . ν\ 

1 ΙΤροφάσ9ω6 δ^Ιται μόνον η ηονηρίΛ^ 

2 ' Πολλά φέν^ον%»ί ά-αί&οι. ^ '> 
^ Πολλών ίγώ &ηρίων άηήηοα ψόφους• 3. πολλάηι το* καΐ Οί6§;^βηιΐ8. ' 4. ον η/μλ^Ιανα» ΖύηοΙιιαΐ• 6. ' 
»θ4Χ*^Ιάτοι;ς Μ, 3Τ04Κ»Αότ97ς Ρ: πο«κ•^«τ«^ο( βΖ.ΛροβΙοϋο «Μι. 7. Ι^•* 

Ι^αίΙον Μ. θ. πολλά Μ. ¥>] τ Μ: το ί^ίΙαΓ τοίυίβββ τΐάβίατ. ^. 
πολλοί μίψ>ν\Λ\θ, Οοηίβηβ, 8/η68ΐ1ΐ8. . 11. λάηχέζπψ Ζβηοΐιίοβ , ΧαητΙ- 
(»ς ΑροβΙοΙίαβ• 12. Προφάσίης όίπτα* μοΰ9θ¥ .ή ποψη^ίκ ΒθτήΐΜηΙίυβ 

οοηίβΰίΐ ΗίβΙ. ΙιίΐβΓ. (ιΓ. Ι, 56, βίηΜ προφάσ^ως μοΰνοτ η π, Ν8ΐΐο1ίίυ8 
ίη δοΐιηβίάβνϊηι Ρΐιιΐο]. Π, 158. Εΐίβιη προψηοης Β€η1>ϋη(1ιιιιι ββΐ. δαηΐ 
βηίιη ίη ρΓ0Τ6Γΐ»ϋβ ίοηίοβθ ίοηηββ βββρθ άβ1β1«6: οί. ΜβοΑΤ* III, 45. 
ΒΥ Ι, 30. ΑροβΙ. Ι, 67. ν> 85. 14. &^ρ^^ν τ^οΐβ ϋίο^^βηίνιμβ. 93. Ρ ΠΙ, 36: ΒΥ ΙΗ, 67. 

94. Ρ III, 37: ϋν ΙΠ, 68. 

95. Ρ III, 40: ΒΥ III, 61. 

96. Ρ ΙΠ, 41 : ΜβοΜ. VII, 30. 
Αροβί. ΧΙΥ, 63: Πίοί. ΥΙΙ, 69. 

97. Ρ Πϊ, 4ί: ΜβοίΐΓ. ΓΥ, 47- 
Μαο^ Ργοττ. β. πυρ ι Ρίρ^. Υϋ, 82 : 
οί. Αροβΐ, XV, 12. ^ΡΙιίΙοβίΓ. Ερίβΐ. 

Ζΐι.ΐΛξΙ τοΐιτο αψ ηρ άλλο ηΰρ ΙπΙ 
χιι^Α χα^ (Ια^Ιος ίπ Ιη^Ιψω &ιπλορςί 
Άνΐ» ϋ(* Βοίββοίιαάυβ ρ. 106. 

Ϊ98.Ρ ΠΙ, 44:Ρν III, 69. 

99. Ρ ΠΙ, 45: ΜλΟλΓ. VII, 20. 
Αροβί. XIV, 57 : ΖβΑ4ΐι. Υ» 71, ΙΚο^. 
ΥΠ, 86; £χϋ8( ίη ΑιιϋΐΦΚ Ρι3. 

χ, 10^ οιπη ιΑβοηρίίοιίΟΐ 1•ας$φία 
ΙαΠηέ ιΤ Οβηι. Αΐβχ. 8μ1ει]*ι. Υ,3, 

17, ρ. 236 8^I1)ι. ι φ^λόοοφ^ψ μ\9 οΐΦ, 
ή9 ό* ΙγΦ»^ ηλΊ}&ύς άέύν«,το¥ ^φ- 
ψ^σ&α^ ηολίοΐ . , η^νρο» ηΗνά τ^ 
Πλάτωνα; Ρ1ΐ8«άθΒ. 69 €: «ά<1. 
Τ^ηίβΐ. Οηα. XXI, 254 Β: άλλα 
τ•» ου ηατά νομοψ μ^μνημίψψ τον ψΛρ&ηηοψο^οψ Βάιΐ^ή ^)^1^0^ι, ου 
ου^φρίϊ τά μυατήρ%αι %ΙΙ68, 1)ΐοΐΐ. 
46 Β: ηαΐ μίνουσιν ^η' αυτής [βο. 
της ορμής ^ν&ίου] οαον άνάρωπον 
φύσις χνο*Τ^ προς οΐ;(Γ(/ι*α9' άν&ολ- 
»ήν νζς φνΐϊί»ς ^«1«βφόμ<νφ•.. Πολ- 
λοί μί9 γά^ -^ βάκχοΛ* ονά'^ οΐιτο» 
μ49τοί ^αρηύς 'άψέχανηα τήϋ /9αχ- 

100. Ρ ΒΙ,' 46: ΜΜΜίίτ. ΥΙΙ, 44. 
ΑροΛΧΐν,97. ?1, 57: Ζββόΐι. Υ, 

70ί Π^ς χίιιτρα Χαχτ^ο*^» θΓβ{^. 

Νμ. ΟΙίΓηΐ: Ρβΐ..2266. 

1. Ρ 111,47: Αρο8ΐ.Χΐν,76.98: 
Βίοβ. ΥΠ, 87• ' 

'2. Ρ ΠΙ, 49: Μβ«•τ.' ΥΙΓ, 19. 
Αροβ(.. XIV, 37. Ι}8ΐΪΓρ«ΐ Ατί8(οΐ. 
Μ^(«ι^^β. ί, 2, ρ. 983;:)3 Ββΐϋί.: 

άλλ* οντ( το &ίίόρ φ^ψ%^09 ίν^ίχί" 
τ<Μ ίίΡΛ*^ άλλα ηαΐ κατά τηρπαροί" 
μία¥ πολλά ^ΐιί^οψτα* μο•<^ο/, ο•ττ< 
της τοΜντης αλλην χρή ί^ομίζ*ΐΨ τ•- 
μΛΛχίροΐίΡ, 

3. Ι- Π, 99. . . ' . οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ ΐεΟ». ^Μ08^. ΟΕΝΤυΚΙΑ ν. 129 4 
5 
6 Λά^^τα η^'ίρο^ Ηίψησω, ηά^'^ύ ηύΧφψ. !.'-> 7 Χαμαίλεωψ ζψον ίατιν Βίς αηαντα %^ν χρόαν /κτο* 

8 Χίλωψη μνίώψ: ίηΐ %ών άφρο¥%ίϋ%ονΡ9ωψ Χιρος. Τφ 
9* ^Αγαμίμνονι τ^ς θ^ρσίνον ηα^^ηοίης ίΧατ^ 
%οψ ίμελ^ρ η χελωρυ μνβύρ• 

9 Χ•$ρώψ9ίθρ ίληος: ^τρι άρηηΒ0%ί^ρ• 

ΙΟ Χ&όνία λον%ρά: να τοίβ ΡΒηροί^ΙηίψΛρόμ^Ρα* έχό* 10 
βϋζορ γάρ ίΐς τάφους λουτρά• 

11 Χντραρ ηοίΗίλλΒίρ: ίη} τωρ άδυράτωρ. 

12 ΧυτρΒούς: ί^ια οστράηίρος , ίντβλι^ς. 

13 Χρυαός ΚοΧοφάρκ^ς: οΐ ΚοΧοφωρίΟί τορ χάλλίοτορ 
χρυοορ ίΐρχάοαρτο. παϊ γάρ ηοΧν φαα ηαραΧΧάτταρ τον ^^ 
αΧΧον τορ ΚοΧοφώνιορ χρυαόρ• 

14 Χαλίηορ χορίου ηύρα γΒν$ίΡ• 

15 Χρ^ματ άρ^ρ* η^ριχρος ί' ούάίηοτ έα^Χός» 

1. Μ^χ^τύι* Βΐο^βηίΜΐΐΜ• 2. κ*ι^σι»] ροβΐ 1ι«ιιο τοοβηι «αί βχ- 
€κΙί(. 3. λ^ιι«ς αητηαί ^άχι/ς ρίο^βηίβηα•• ΡοΗα ηοηηαΠβ Ιιίο ρβΓ* 
ίβπιιιΐ. Α» πά»τΦί 8ίύΟΛΒ. /μυ^τ^^τιο» ίάβηι: 8ο«Ι Α£ οαηι ιιο«(το 
ΙμιιιιιΙ. ^. μνωνΜ, Ί. ηϋί^οΙαςΜ. θ. Ρμιλλιρ Μ. μνωρ Μ» 
13• ζντψί^νς] ΛάύνΛάαοϊ «0•* ΐια( &έος «αΐ α»^^«»Φ9 6Χ ΑροβΙοΙϊο ιρρΑΐ^ΐ. 4. Ρ ΙΕΙ, 52: ΑρονΙ. XIV, 23: 
ΙΧίο^βη. ΥΠ,. 91. 

5. Ι- ΠΙ, 4. 

6. Ρ ΠΙ, 56: ΟΥ ΠΙ, 57.. 

7. Ι ΠΙ, 32. 8. 1 ΠΙ, 33. 
9. Ι ΠΙ, 34. 10. ί. ΠΙ, 35. 
11. Ι. ΠΙ, 36. 12.1. ΠΙ, .37. 

13. Ι III, 38. 

14. Ρ III, 97: ΟΥ ΠΙ^ 94. 

15. Ρ III, 98: ΜαοΑτ. ΥΠΙ, 85. 
Αροβί. ΧνΠΙ, 23 : ΖβΒοΙ). Υ1, 43. 
δοΙιοΙΙ Αά ΡιικΙ Ιβύιηι. II» 17: χ^ή^ 
/ι«τα, Χ1ίήμ«η' &ι^ρ• «βντο άψαγ^ά- 
ψηαΛ μ^ν ίΐς χας • π»ρ»μίΗς νη 

όήμου , κα&άπίρ φησί Χρνσιητίβς 
Ιν χψ πί^Ι ηριροίμιΛψ, τον^τμν ά^ Ίίον 
Ά^οτόάι^μύρ ία^άύρο9, μ\ψ',οΌ'.τΙ$ν-' 
ο$9 ί^ ονόματος , •»( ^ηΚον^ίΦχΦς ^ 
Ιοτκτ 4 τφΰτο ίΐηων^ μοροΐί ί\ ίύη- 
μπωσατο χήν ηατοΐάα , οτ» ^Λργ^ς ' 
*ΜΜαρ>ς [Γγ. 41 δελρΒίάβιτ.] ό\ ηαΐ 
τ» όνομα ηΛί χήψ »α^(/<Ι<ι τί^φ««ιτ,. ρι/» "^Ιρχος αλλά Σηάρτι^ * "Λς γάρ 
άή η§τέ φαοιψ *Αθίοτί4^μον *£^ 
Σ»άρη^ λίγοίβ ον» οΛάΙαμνορ ίΐ^^ζψ, 
^ρήμαχ* άνήρ' η§ν»χρ^ς ό^ ουάέΐς 
Τίίλν% Ιολο% οΰό\ τΐμέος * . . . Σην^" 
τ^άτηψ δϊ ^Αρ^9τ90ημορ Ιν τοϊς Ιατά 
σοφοΓς άψαγρά/φίτα* *Άνόρο»ν ο ^Εφί- 
αίΛςι Βίύά, •. χρήματα χρήματ 
άψήρ: αΐτη άαοφΘ•ίγματική Ιατιν^ 
ως τα ααραγγίλματα τω* ζ' οοφΰν, 
μίμνητα* αντης ΠΜαρος *αΙ ^Αλ'^ 
ηαϊος^ ομοία τ^ ψ ως καΐ άξ^χή αψ^ 
δρα δίίχνρσ* [ου βαρ. Ι, Θ0]' 
χα^ τ^, τηψ Ματά σαντορ Ιλα 
[Μ80βΓ. VIII, 21]* «α» Τ//* γρ^^* 
οαντοψ [Ι> V II, 1 0.]. Ραιιάμβ •6α- 
Ι6η1ί86 80 ΑτίβΙοάβιηο ρΓοηυηοί8(8• 
6β1 Η981Ρ(1* Ορ. βΐΡ.^686: χρήματα 
γάρ ^νχη π/ΛίταΑ δίίλοΐσ* βροχοΐαιχ 
άθ 68 άΐ8ρι«(8ηΐΥ8ΐο]&6α8ηΐ]8 8<1£ιιγ. 
Ρΐιοβη. 438. Ο. ΜοβΠβΓΟβ Οογ. 11,10. 
^βΙοΙκβηιβΡΓοΙββς. 8(1 Τ1ΐ6θ0ΐι. ρΧΐΥ 

6|ρ.99. Οθ«α1ίθ^Η18 8ά Ηθ8ίθ<11,€. 

9 130 ΟΚΕβΟΚΙϋδ ΟΥΡΚίυ». 

16 Χωρϊς τΛ Φρν^^ών %αϊΜυύωψ δρίβμαχΜ^ 

17 Χροΐ άήλα: -φαίαΙ,.ΦΒρΒηύίηρ τον φο,φορ, φ&$ίρί€ί9αντα 
τίλεντηϋοα , εΐη^ϊρ ϋ ηρόβ Πν^αγόραν ηΒρΙ ,^Όντον ^ηνν- 
ϋ^ανομενον , προβάλλοντα τον δάκτνλον• 

18 Χντραις λημάν %α\ ιιιολο%ύνταις: ίηΐ των α/ι* 5 
βΙνωηούντίΛΨ. 

19 Χρνοφ ηαταηάττων ημάβ ον γίνωοη€ίς: ίηΐ 
τ&ν €ΐΗΤί Ι^ιΛοροΛίμέναν. 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ 'ί^ , 

20 Ψνρα τον ^ίονναον: τα Ψύρα εντβλ^ης νζαος έοτι 10 
ηαϊ μιχρά ηληοΐον Χίου μη δυναμένη οίνον έν€γη6ίν. λε- 
γομεν ονν την ηαρύίμιαν έηΐ των έν ανμηοϋίω άναη^ιμέ- 
νων %αϊ μη ηινοντων^ Χέλ€%ταί δ^ χοί ΐηΐ των εντέλ^ιαν 
οημαίνόντων. 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ Ω. , *^ 

21 *ΙΙαϊν έατώοιν: ίηϊ των προς το άκονσαι ωτα ^ντρε- 
ηίζομένων• 

22 "Λδινεν ορός, είτμ μνν άπέτεκεν :οταν εληίαας 
τι^^ι^γάλα μίκροϊς έντύ^ττ» 

23 "ϋς ηρως έν άαηίσι Ιενίοα^.βονλομαί; λ£/6<αι 20 
εη\ των τους φίλονς τοίς έαντων ίργοίς εύεργετονντων• 1. τα Μι/σων χα* φρ. Αρθ8(ο1. 2. $ΐιί<ΐΑ8: οηφασί,,, τ$Χ{ντζσαι,%τ( 

τ^ς &Όΐίας τϋψ &άηχνλθΨ ι*π<1>, χροί άηλα• μλΙ τονττίνΟ^ίΨ πα^ά τοις ψ%^ 
Κολ6γοί^ ή λίξ»ς Μ των χ^ίρόνων τάττίτα*. οίά^Μ τ6ψ β*λνίστωψ χ^^ί^ 
μίνοι ^ί«μαρτάνονϋ$ι Τ. δοΗηβκΙβ^η. «4 ΗβΓβ€ΐ. ΡοΙίΙ. ρ. 73. 7. χιχνωσχης 
ΑπίίορΙι. 16. Γο βίταϋιο^ύη. 20. «σπ^^Οίο^ο., αΛΛ'β}ο»ι«ρ ΖβηοΒίυβ. 

16. Ρ 111, 99: Μαο«Γ. ΥΙΠ, 83. ηα^άίν&ίΐζ, φηαΐψ ονρ ο ^^ΐός Γ^η- 

ΡΓα§;ιιΐ. ΜβοβΓ. Ι, 33. ΑροβΙ. XVIII, γόι^ιος οτ* Μίχω^ιστύΛ τα 9ο&ά των 

36 : Αρρβηΐΐ. ΡΤΟΥΤ. V, 35. Οΐί-- %νγηών * ηαΐ οΐ ψίνάοάΛΟ€ίαχ«λοι των 

ηιΐ6ΐη ρτΟΥβΓΒϋ 8θ1ΐθ1ίΑ8(λ 8(1 (ιΓ€^. αλίξ&ως όίάΐΜΟπάλων <^Μχ^κρ*ντα» * 

Ν«2Μΐιζ. Οαπη. 18 ιη Οαί8ίθΓαί πίχρητα^ ά^ ύηοβΗγματ^ τ^ της Μ*^- 

€81α1. €ο(1<1. ΟβΓίίίβη. Ι, ρ. 37 6Χ- ^ας νι^ωρ ααΐ τοΰ £ίλωμμ: Ηβιΐο 

γοηϊΚ: "ΕλΙην^ς Μ την Τ^οίαν άνα-^ Ββιτβϋοιίθΐη €θ8ΐηα8 βά Οι-β§. Ναι. 

ηλίοντ^ς ΙηΧαντ^&ηίίαν ηαΐ Φριιγίαν Οαηη. ιη Α. Μβίί δρίοϋ» Κοηι. Η, 

ηαχαλιΐιόνης τ^ Μνσίί^ ηρ^ςέβηλον, 296 οϊΐαΐ. Οηΐίοιίί ιηΰΙαββΓΟηΐΟ^- 

Τηλίφος όϊ ο τον '//ρα«λ^οιις ηαΓ« ιίΐΐ. αάτ«Γ8« ΙοΙίΟΏ. II, 67 Α ΡβΙβτ., 

τούτους όίώκων ^'Ιτγίν• Κ§χώρ»ύταΛ ΡΙιθΙ.£ρίΒ(.243,ρ.367 ΜοΒί. : ίηιΜαΙιΐ^ 

τ&ν Φρντών ηαΐ τών Ηνοων τά ΟΓβ^ΟΓ. ΝΐΕίβΙΙΖ. Ερί§[Γ. 23, ρ. 1 174: 

ορ'ιη" τούτον έν ανύτά^» ^α/|7 τ*-^' Χ^ί^^^ '^'* χίχίων ΗαΙ ηαΐίΑν οοίαματα, 

τρωσχονσιν 'ΑχιΧΜς ηαί ^4ϊας, αλ- 17. Ρ III, 100: ΡΓ8((ηι. Μ«Γ«. Ι, 

χονντα ό^ όανώς *Ηρα»Κίοι^ς νΐον 29. Αροβί. ΧΥΙΠ, 26: τ. Οίο^βη. 

αΜν ίίνα^ μαθ-ίνης καΙ μίταμ*λί^ Ιλ^ΤΪ, Ι, 118. 

&ίντίς οί των * Ελλήνων 'βαό^λιΐςΐη*• 16. Ρ IV, 1: Ον ΠΙ, 10. 

σηώητοντα» ηαΐ λο^^^ς τίαραπαλουσιν 19. Ρ IV, 2: ΑροΒί. XVIII, 31. 

Ιατρούς οίκ^ίονς , ως Μν Ιη^μίλού* ΕβΙ ΑπβΙορίΐ. Ναΐκ 912. 

μίνο^, τον ^ χρηματ$σ&4ντος μη ^- 20. Ι. ΐΐΐ, 40. 21. Ι^ ΠΙ, 42. 

σ&ζνα» τον ΆχιλΙ^ώς ανίυ, ηρος 22. Ι^ III, 43. 

αντον άφ^κόμίνος &(ραη(νηα*, ην 23. Ρ IV, 3: ΜαΜΓ. VIII, 96. 

γαρ ;ατρον *^4χ,λλ/ύς ύπο Χ€ίρωνρς Ρη^. Μ»ο. Ι, 72 : Πιο^. VIII, 73. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΠΑΡ Ο Ι Μ Ι Α Ι. ΑΡΧΗ ΤΟΤ Α, 

1 *^ρχαίΗά φρΟΫβΙς: ^^τοί Βν^η&ψ 

2 *Αβυ9ηνον ίπίφόρημα: %6 ατ^9ίς, Λα το τους 
^Αβνίηνσνς /ιετά ίίίηνον ηροςάγαν τους ίαυτωψ ηαιδας 
χοίς βνωχονμίνοίς ηΒπραγότας ηαΐ ^ρνβονντας χοι άτ^ϋς 
ίμηοίονντας %οϊς όαίτνμόοξ. '5 

3 "Άβ ρωνος βίος: 6 ηολυτίλης* "Αβρωρ γάρ τις ίγέ" 
ητο ηλοναος* ο&βν %αϊ άβροδίαιτος. 

4 ^ΑΙβΪ γεωμόροβ ές νέωζα ηλούοίος. 

5 Ά&β^ς δέος: ίηΐ τών μάτην Λβδρίχοτων» ' 

β ^Αγαμ$μν6γ9ΐα φρέατα: ^^γαμέμνων γάρ ηαρα ίΟ 
%φβ Αυλίδα ηαΐ την ολην * Ελλάδα φρέατα ωρυξεν• 

7 ^Αγαμέμνονος &ναία: ίη} των άνςηα^ων παίσηλη^ ^' 
ρΛν ιόντος γάρ ^Αγαμέμνονος 6 βονς φυγών μοΧις 
έληφ&η. 

8 *Αγα&7] καΐ μάζα μετ άρτου: έηΐ των τά δ^ντΒρά 15 
»ισ# διδόντων• 

9 Άγα&ωναος ανληοίς: η ηδιατη %αι ΒνφραντίΗψ 
10 ^Ανδρίάς σφυρήλατος: έηΐ των άναέσ&ητων• 

Π ^Αγέλαοτος ηέτρα: Ιηϊ των λύηης ηροξένών. έφ* 
^ Αημήτηρ δτί την ηόρτ^ν έζητεί έκά&ιαεν. ' '20 

12 ^Αγα&ών &άλαοσα' %αί* *Άγα&ών^ &ηύανρ6ς* ' 
χα/• *Αγα&ών άγα&ί δες' πάί' ^Αγα&ών μΰρμηηίά: 
ίηϊ ηλη&ους άγα&ών λέγεται. κό^ος Ρ.^ 10. παρά] π4θΙ ΖβηοΒίαΒ. 11. νφ^ -^ *£ΧλΜα] ηολλαχ^β^ ι 

της Έΐλαόος Μβηΐ. 15. α^ονΜ. 20. η ^ημ^ι^ηρι>. 22. μυρμηχνιά Ρ. 

1• Ι- Λ Λ5. 2. Ι- Ι, '2β. 7. Χ ι 31. β. Ι- ί;'> 32•; 

3;. 1 Ι, 27. 4. Ι. Ι,ί28. 9. Ι- Ι. 33. 10. V Ι, 34. 

δ. 1 Ι, 29. β. 1. 1, 30. 11. Ι- Ι, 35. 12. Ι. 1, 36. 

9* 132 βΕΕβΟΒίυδ εγρκιυ& 

ηηάάλίορ αττο9 κα&αρον εστίν. 
14 '^4γροί%ον μη ηαταφρονβί ^^νορος: 6%ι ονϋ 

%Λ¥ ^ύΐΒΧώψ χρη καταφροψΒϊν• 
15: ^Αίώνιδος ηηηος: Ιηϊ των οΧιχρονίων ηαΐ άάρ»ρ χαϊ 5 

μη ίρ^ίζομένων. ^ 

16 "ΑίΧος^οντοζ *Αρκηλ^ν6:'ΐηΙ τάν /(ίχι/ρόη \ 

17 "Αλί 6 βρνόςι έηΐ των «ις τίνα ϋαίταν βϋλτιονα με- 
ταβαλλόμενων, ηαναάμενοι γαρ των βαλάνων οΐ ηαλαίοϊ 
μετΒϊχον αίτον »αΙ οϊνρν• 10 

13 "Αλα %αϊ ηύαμονι Ιη\ των ΒΪϋναι μίν ηροςηοίονμέ- 
νων, ονα εΐΰάτων ίέ• οί γαρ μάντεις αλα ηαϊ ηναμον τί&έαα• 

19 "Αχαίρος Βννοί* ούϋν ίχ&ρα'ς διαφερεί: ταντην 
'Ιηηόλντος προς . Φαίίραν εΐηβ φάοΜονααν φιλείν' αντον 
αφοδρα. ' 15 

20 ^Αϊδος χννηι ίηΐ των έηίχρνητοντων έαυτονς Λα 
τίνων μηχανημάτων, τοίαντα γαρ τού "Αιδος• 

21 Αντοϊ χελώνας έα ΘΊετε εϊηερ ίχετε: άλίεΐς ηΧι^ 
ευααν μεγάλην χελώνην χαΐ άνααηάοαντες αύτί^ν ίμίριζον 
την ηαρονοαν• τον ίέ 'Έρμην ηαρίοντα έηΐ την έατίααν 20 
ΐΜαλουν» 6 ά^ το ηροϋειμενον εΐηε. 

22 'Άν οίνον αΐτ^^ χόνδνλον αύτω διδον: ίηϊ των 
άγα&ά μίν αΐτονντων, δεινά δ^ λαμβανόντων• 

23 Αίρονντες ηρήμε&α: ίηϊ των ίληίοάντων νικαν, 
είδ•^ νη ίχεινων άλόντων• 25 

24 ΑΙάντείος γελώ ς: ίηΐ των ηαραφρόνως γελωντων• 

25 ^Ανίητοις χεροΐν: έηϊ των βεβηλοις χεραΐ τά Ιερά 
μεταχείριζομενων. 

26 ^Αχόνην αιτιζεις: έηΐ των τροφ^ ηολλ^ χρωμενων, 
μηδενΐ δί εΐς αώμα ίηιδιδοντων- 30 

27' 'Αχεφαλος μν&^ς: έηϊ των άτελη λεγόντων• 
28 "^ Αλλως οίδε$ς: ίήΐ των μάτην ηορουντών. / 5. ολιχρόνων Ρ. ίί, μ^ τ$ ΖβηοΒ. Ι, 25. ΐ1. τ^^^ασ*] ηρο τώ» 

μωτηομΙν^ΛΡ Ζβηθ1»ία• βά<1ίΙ. 13. ΜννοΜ Ρ. 17. τα τόϋ Μ. 18. 

ίΙχν%Μ Ι/• 19. Μο•ζ9* Ρ. 22..»ό»ι^«ητ Ρ. 24. τ»ν«ς ψίΛ&ψ Ρίο2•ιιί«- 
«I. 29. α Ον Ι, 28. 

13. Ι- 1, 37. 14. 1. 1, 3. 21. Ι Ι, 41. 22. Ι- Ι,' 42. 

15• ϋν 1, 12. 16. Ε Ι, 38. 23. Ι. Ι» 43. 14. 1 Ι, 44. 

17.11,39. 18. ΜΙ, 11. 25. Ι.Ί, «. 2(111,34. 

19. 1. 1, 4α 20. Ι. Ι, 12. 27. Ι. Ι, 46. 28. Ι. Ι, 47. €Θ0: ίΤΑΤία ϋΕΝΤυΚΙΑ Ι. 133 

30 '^ν^ρ 6 φίύγων ον μέρΒί ητνηον λνρά^: ίηί 
9ύρ^ ταχέως ηαΐ οξέως αφβίλοντωτ §%αΌ%ω ηράψτείΡ. 

Μν^ ηΒΧαργσύς γ^τηρίοΛτως 9ονς γον^ ^ρέφαί^. * 

32 -^ηληατας 'ηι&ϋς: Ιηϊ %ων γαυτρίμάργων• 

33 *^νέμονς γεωργΒΪς: ηρός τους ηονίίύρτας μλΙ μι/τ 
^Βνσς μΒ%ΛλαγχάροΡ%ας. 

^ ^^^^9^^^^ ^ν^ρώηον Λαιμοψ^υν: ίηΐ^ωράηρο^ς^ 
ί0η%%ως νμ' άν&ρωηον νωζ^ίίρωρ. 10 

35 • "^ξίος τον ηα^^τός: Μ τώ^ αφϋρα τιμίων. . 

36 "Αβ\ γέροντί νέαΡ ήστί βάλλει κονρι^ι^: έηΐ 
τάρ ^ίρεςβυτέρων βουλομένωψ ψέάις ουνίίννϊίζΒΟ&ϋΐι. ^ 

^^ "'^ίξίος Βίτης έΡ^'^ίργΒΐ ^σηι&ος: ίηϊ των ευγενών• 

38 '^νέ/ι^ίον ηαιδίον: ^ηϊ των ενμεταβόΧων ΐίο) η^ύφων. 15 

39 *^ίν^ητοές ήοαϊν άναβαίνειν έηΐ τό Ό'^έγο ς 
έηΐ των άμά&ώς ίηί τίνα (ργα έρχοβίένων* 

40 *^4η6 βαλβίδύς: ίίτοί άη αρχής 9εΙ Μλον είναι. 

41 *ΑντΙ κακής πννος νν άηαιτείς: ίη\ *ίων κακά 
άντϊ κακών έηιίιίόντων. 20 

42 "^Ιηαςίχίνο'ς τραχνς: ίη\ των ^νςκόλει^ν και όϋς- 
τροηων. ίξαιρετώς ΰ^ ίηΐ των κακωτικων η ευνούχων. 

43 *^4ρχαιότερα της διφ&έρας λέγεις: ίηϊτώνμωρά 
Αιτουμένων ' η γαρ όίψ&έρα^ έν ^ 6 Ζευς έηεγράφετο τά 
γινόμενα , παμπάλαιος. ' 25 

44 ^Αφ υψιιιλού μον καταγελ&ς: έηιτύν έξ νψους 
διαλεγομένων * ώοανεϊ , ηάνυ μου καταφρονείς• 

45 *Αργούντων χορός: έπϊ των «αχα ποίόύντων. 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ β. 

46 Βαοίλειος οφθαλμός:, τον έπι τινβ άρχή^ ηεμπο* 30 
μεψον ούτως έκάλουν* 

47 Βάτραχου ΣερΙφιος : έπΐ,τών άφωνων. 1. άρονμφψω^ Β. : - .ί2ί'ΛοΐηφάλΙίΐ Μ. 22; ηΟΗΟΤΜωψ Ρ. 

29. ί Ι. 48. 30. 1 1, 18. 39. Ι Ι, 55. 40. Ι. Ι, 56. 

31. ί ι 49. 32. 1 1, 19. *'41. 11, 57. = 42, 1 Ι, 22. 

33. Μ Ι, 49. 34. ί Ι, 50. 43. ΕΙ, 58. 44. Ι. Ι, 59. 

35. Ι. Ι, 31. 36. 11, 52. 45. Ι. Ι, 60. 46. Ι. Ι, 65. 

37. £ Ι, 51 38. Ι Ι, 54. 47. Ε Ι, 66. 134 ί ββΕΘΟΚΙϋδ ΟΥΡΚΙϋθ.ί 

48 ΒάΧλ* ^^ νΰωρ: άττΐ τσΰ ηαταηοψτίΟΟΫ•- έηΐ τΑβ ολέ- ' 
&ρον α{/ων. 

49 Βορβόρφ νίωρ λαμηρό^' ονηο&' Βυρηο^ιο: 4ηΙ 
%ύ¥ τα η&λΧίοτα μιγνύν%ω¥ τίΟ^ αΐϋχίσνρίς• 

50 Βηξ άρτϊηορί^ς: ίηΐ η$ρίο¥%ωνΜΛΪη^ςηβΐονμί!ΐ/ί»¥* 5 

51 Βονς έ¥ηο)^ζί: ίηϊ τάν ^4ζνμαζομένηι^ . Ανοιας γαρ 
ίφ άηρ^ηόΧΈί βονν ί^%Βν.• 

52 Βατράχψ ν9ωρ' παί"^ ΌτέαργαΧ^: ίηϊ %ύ¥ %ν%Β^ 
&ν ίρώοί β9υλομίρων• 

Μ ΒαΧα9^9νς: ίηΐ τον η^ΧνηράγμΌν^ς* οντοί γαρσχβΧ^ 10 
άγοντες ηοΧνηράγμύνες βΙόιψ• 

ΑΡΧΗ ΤΟΤ Γ. . ' 

54 Γ ν ώϋι^Β^ οαντόν: ίηΐ τύν νηϊρ ίννα^αν η^μηβζονταν• 

55 ΓψΛάΊ ααντορ: άησφ&εγμα ΧιΧραψος• τάττ$ταί ϋ η 
ηαροιμία ίηΐ τώψ ύηΐρ ο $1βί ηοβ^ηαζοΫτωρ• 15 

83 *£η η α ντο ς ξνΧον: Λΐηί το ηΧ^ρες δτι *Εη η α 9^ 
τός ίνΧον ηύφων αν γένοιτο• Αίγηται άί έηΐτύν %6 
μ^ν ΛΪύύς εντ^Χών^ ^Ις ^^ χρείας άναγκαιην• 

87 *^^ μίΧιτι σαντον ηαταηρύητβις: , έηϊ τ^ών ηίυ^ 
ηα&εΐας μ^τα^ιωχόντων- 20 

88 ΕϊΧηφ^ν ηηαγϊςτον μνν: έη\ %ών άξίως έαλωηότων• 
93 ΕΙ ς ΐίόΧηονς ητνειν: ομοιον τω' ον μεγαΧορι^η- 

μον£ΐν. 
Π49 Κερηωηιζβιν: άν%ϊ τον ίοΧαύ^ο&αι ιιαίαηατάν. /ιβ- 

τ€ν^ν€%ται ί^ άηο των Κερκωηων. 25 

24 Κρι^τ Ιζειν : έη) του ψ9υΛ$σ^αι• άηατί]ΧοΙ γαρ οΐ Κρήτης. 
70 "Ονος Χνρας ατονεί: ίηϊ των άηαιδεντων* 
97 ^Τηηνέμια τίητει: τά φ^νάή χαΐ άβίβαια• ■ 3. λαμπρον μ βαίνων βΙ ινρήύίίς ττοτόι» Οιο^βηίβηοβ. 5. προς- 
ποιονμίνωιτ] βήχ§ιν η ^ίλάν 1» ΛάόΙΧ, 16* «^»^ το ηληρ^ς] κατ ΐί- 
λίίψ^ψ αυτή λίχίται* το γαρ ηληρίς' *Ε* ηαψτοζ χτί, Β. 19. κατα- 

ηΐαττας Οίο^^βηίβιιαβ. ^ 22. ητυας Μ. ον Μ ΟΒΙ. 24. 4οΙΐ9ν9σ0η^ 
ΐηΐΐβ Ιι άουλ*νία&αί : βίο άπατ&ν καΐ άολανομ^ψος ονχ «ν μι Ρίπηαας ηαρίλ- 
θ^ί^ς ΕαβϋιΐΗίαβ άίχίΐ βά Ηοιη. Π. ^4, ρ. 65, 45. 27. αηονων Μ. άζννίτ ων ΜΡ. 

48. Ι. Ι, 67. 49. Ι. 1, 68. 87. Μ III, 10. 

50. Ι. Ι, ^. 51. Ι. Ι, 70. βθ, βαίι&ιβ: Ε Ι, 96. 

54* ί ί 7β ^^' ^ ^' ^^* ^^• ^ "^' ^'^' ^^• ^ "' *'''• 

5δ! »αΜ«$:*οΓ. ηοα ΕάΒΥΙΙ, 10. 2^ Μ ΜΙ, 87. 70. Μ ΐν,βθ. 

83. Αροβί. , :Βο<11ίιι«η- 97. Ρ 111, 91 : Αροιί. 

ηοΟ. 8(1 ΖβηοΙ). IV, 7 : Οτβ^• ΟΐρΓ* 8«6ρθ άίοϋο «ραά ΡβΙτ6β ϊητβηίΐυΓ : 

Ηοη{. Π, 100. τ. υο(4^ΐ€ηΐΒ«<1ΡΡ.Α^θ8ΐ.Τ.Ι»571. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ 

ΤΟτ ΧΡΤΣΟΚΕΦ^ΑΟΤ 

ρ ο ^ Ω Ν ί ^. ΠΑΡΟΙΜΙΑ! ΚΑΤΑΣΤΟΙΧΕΙΟΝ. 

ΤΟ Α. 
Α Β, 

1 Άβνδηνοψ έηιφόρ'ημα: έηΙ%ώ¥ α^«^ ηαϊ οχλι^ρύρ. 

2 'Άβ^9^¥^^^ βίος: ίηϊ %ά¥ ηοϊίϋτΒλΑν' %ίΗύν%ος γά^ ο 
"Αβ^^οψ, 11 ον ηαϊ %6 α/9ρο£ χοί άβροϋαίτος• 

3 *Α/ρον ηνγψ ίηϊ τύν λίηαρώς ηαΐ έπίρόνιος φτι- 
νίονν /ργω ηροςηα&ημέρων. 5 

4 * Αγορά Κ$φ%ώη9$ν: ίηΐτών πορηρώρ ηαϊ ΐΛαηοηΰ^ωτ* 

5 *Αγα&ώρ αγα&ά: η<χΙ* Άγα&άν άγϋΐ&ιόδ^: έπϊ 
των οφούρα βνάαίμονούντωρ• 

6 *Αγα&ά Κιλιηων: λίΐηΒί το ^χβι. ηρο^άτης γ^ρ 6 
ΚίλΙ%ων ΜίΧηοίος* %α\ ηροόονς ΜίΧιμον Βνη6ρησ^ν• 10 

7 ^Αγα^η και μάζα μΒτ* αρτον: ίηΐ τώντά ί*ι;?«- 
ρβΐά τΐΌΐ 9ίδοντων• 

8 * Αγαπάν &άΧαθΌα: έηϊ ηλη&ον^ άγα^^ώρ• 'Ι^άωνιαΙ 8 : ο<ητ6»1 ΥϋΙοίιοηυ• Αιιβθ(1<Ι. Ογ. Τ. II, ρ. 4. 
ββηίηβ. λίΛΛ^ώρ 8ιιίάΜ. 9. 8€πΒθ ΚίΙλ•»&¥, 

ί. ΌΥ Ι, 1. 2. ΟΥ Ι» 2. Β, %ατ« ^οχάτωρ Αη•(ίά. ν. τ. 

3. Αρο•«.Ι, 24^. Αρρ6ΐι^4 Ργουτ. τ«ττ. 11,322 Ιβ1>1>.; βΐ» βζβηιρίιι Ι, 4: Λάά, ηοΐΐ. 8(1 Μβον. VI, 56. Ο. Ηβπηληιιαβ αά ΑηβΙ. ΝυΙ>. 915. 

4. Ώ\ Ι, 3. Μ«ί06]άα8 Οοιηαι. 6ιτ. <γ. Ι, Ρ. 69 

5. ΑΓίΒΐορΙι.Β5<. ν^^αιη.ΑτίβΙορΙι. οοΐΐβ^βηιηΐ. ν^/. αγα&ίόΐ^] Οτθ^. 
ϋοΙ. 10: τόίρ ό^Λτα^ωρ^ΐΨ τατΛ^άι ΟγΌΤ, Ι. Ι, 36: θΙ ϊηίτ. II, 10. 
ΜκΙοη ιηο<1θ τά ηαλα «ών χαλΑν 6. €996^. ^^ψ^^ Μ Ι, 5. 

61χιΐ Ρ1ιβτ6<ν«ΐβΒ ΑΟιβαββί VI, 269 7. ΟΥ 1, 4. 8. ΟΥ Ι. 8. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 136 ΜΑεΑΚΠ 

9 *^ίγαμέμνο¥θ6 &υαια: ίηΐ %ω¥ άνςηΒί&ύρ ηαϊ άνυ- 
ηοτάητων. ^ημΦν γαρ ίατορΒϊ, ως * Αγαμέμνονος &νον%ος 
Ιν Τρο!^, ίφυγ%ρ ο βονς ηαϊ μόλις λι^φ&βϊς ηχΟ•ΐ]• 

10 ^Αγαδ-ών αωρόςι έηΐ ηολλής ευδαιμονίας. 

11 *^ίγορά λνηιος: ίηΐ των ταχέως ηιηραοΜομένων. 5 

12 '^4γα&οϊ ό* άριάάχρνΒς ανόρες: έηΐ των οφόάρα 
προς -έ'Χεον ρΒηοντων• • ' • ^ 

13 ^^4 γαά'ών μν(^μψικ$ά: έη\ ηλ^^^ορς ίύίαίμονίας. 

14 *ΑγνοΒΪ ί* άράγ^νη ηαΐίας ώς ηαιίίύ^ταί* &ρέ^ 
φαοα γαρ τέ&νη%Β ηρος* τώψ φιλτάτων: έηΐ των ίΟ 
παΰ-* έαντων τι ηραγματενομένων• 

15 *Αγ6 μ^νος όίά φρατέρών %ύων: ίη\ των οηον μη 
δ^ί (νρίοηομένων ηαϊ τιμιηρουμένων* ηαράαον^ ηι^ων εύρμίκο- 
β^ενος ίν φράτεροί μαοτίγονταί• 

16 ^Αγών γαρ ου μέλλοντος ά&λητού μένεί ^Αλ- ί5 
ηην: έηΐ τον μη υπερβάλλοντος, 

17 *Αγροίχου μη καταφρονεί ^ητορος: οτίονό^των 
εντελών άεϊ ηειταφρονείν• 

13 * Αγάλματα ^Εηάτης: ίηϊ των οΙςτιΟΦε^νν^άί^λλο- 

μένων• κύνας ^ λέγει ΐη παροιμίεΐ• •\ 20 

19 *Αγνή γ^μων: ως'- το ηανονν της,&εον φβ^ειν* 

3. ηχ&η] ίΐς ^νϋΜατ Οβ •<1<1ίΐ.' 5. Λν»•«ς ιβύΐβ Ι>Ι.^ 9. άγψοή 
8• 10. ΎοίΙ φά,τάτο^ ΟΥ. 12. φ|ρατ«ρ«ιτ Ββ, λΚί. »ν«ν /»αστ *- 
γονχα* δαΐάββ. 14. ι^ράτ<σ* 8. ΐ5. ου μίλοι^ος 8. 16. μή ΐη— 

(Ιαΰβηθαηι 6886 8€ΐιη6ίάβιπ]ΐιΐ8 βά 1\)γ€ί Κ«Ώ: ρ. 165 οοηίβικϋΐ. 21. 
άχνη] άρρη 8. 9/(><* 1)8. 

9. Ον Ι, 5. 15. ΑροΒί. Ι, 20: Ώίοζ. Η, 45. 

10. Ζ&Λ<ώ. 1, 10; ▼. ίηίΓ. ΥΜ, 73. Αρρ. Ρτοτ. Ι, 97. 

96. ΑροβΙ. Ι, 5. £ωρος άγα&ων 16. Ηυηο τβΓβοιη 6Χ Αη8ΐορ1ΐΑ-> 

ΐ6^1αΓ ίη ΑοΗίΙΙ. Τβ(. VI, 4, ιώι ν. ηίβ Τ1ΐ68ΐηορΙιοη82α8ΐ8 ββευηθίβ ρβ- 

ΙβοοΒβίιιβ: 8(1(1, ΟβοΗηιιβ Οηιηβή ϋίαιη βββο €6η86θ βΐιιαβ 6χ 8οΗο- 

Αιΐ66(1(1. Οχοη. III, 225, 28: «Ι μή Ιϋβ ΡΙβΙ. ρ. 370 ΒβΙΙι. β. ΟΓβ^.Ο^ρΓ. 

μίλίο^ ηάοης ίϊάωλα χααίας ίνηΰ' £ 1, 11 ηυο Γβΐΐΐυιη. 86η(6ηΙΐΑ0 

θιν ίν&ίμ$νος τρ ι^νχρ, ίηητ^ «αϊ. ^0*^ 60ΐιΐξΑΓ0 £ιιηρ. ΗθΤΒοΙ. 720: 

ίαντφ μΛ τ§ πόλί^ χαηύν άναη*• οπΙ»9 μίν.ηβη *ήτ^ ορ^ς ηανην- 

φάψ&α* σ ω ΩΟ ς ι 8ίΐηϋί« ΒΙΙΙΙΙ Λοχων -χίαψ , Φ^ΛΨο*ς ά αν ο|ΐχ αν τοίςάί 

χορός ΡΙβΙ. ΚβΙρ. VI, 490 € , ηααων συ/χρνατων άίμας, 'Λς Ιγγνς άγην^ 

οομάς ίϊ%η4μαοίψ Ι§ΙΙ«1. ίη ΟοΙβΠβΗ ηαΐμάλιίιχ* "Αρης ϋτν^ίΖ ίέίύοντας : 

ΡΡ. ΑροβΙοη. π, 101, ^ρμασ^ς λ»- «(14. ίηί. 21. 

γων^ καχ&ψ^ <Ι6 (ριο ΓιοΒβοΙιίιιβ 17. ΒΥ Ι, 11. 

Αβ^ΐβορλ. Τ, 643 86πρ(0Γαιιι Ιοοοβ 18. Αρρ6ΐΐ(1. Ρτοτ. Ι, 1. ' 

ΐιΐ(1ί€•τίΙ. 19; ΑροβΙ. Ι, 15: Βίοβ. II, 46. 

11. ΑροβΙ. ι 17: ΙΚθ96ΐϋ II» 49. Βιοιΐ78.Ήβ1. Αιτίι. 1,21: ¥ν»α ΜαΙ 

12. ΒΥ Ι, 9. 13. ΟΥ Ι, 8. «δ» &υηηολ»ωρ ο τροηος «/ι•Μς ψβ 
14. ΒΥ 1, 70. ηϋΐ γνναη^ς ίίραΐ &§ρ93κνΦυσ«Λ, το εΕΝτυκίΑ Ι. ιβτ 

ΙηΙ %Αβ ϋ«ΐ9)(ότ»τ γν^€αηύρ* «α* ^(μτλΙλψ Λ κιιΐ ίηΐ ^ύψ ' ' 
23 Άγ¥αη%^%α%ας^βμ9ος ανος: έηΐ Ψ•ν ^ηλη^ύ μΙ νΌ&άίοί^ \ 24 ^^ίγαια μίλίττα: ίηΐ %ύν σςρό^ρα ηβΦΡφβ^ ^ ΛμΑν• 

ΑΔ. 

25 Ά9α%^υς ηόΧβμος: Μ %ών ωανάννιας %ά ηράγμα%α 10 

26 Άδν^ανα ΰ-ηρψς: ΙηΙ %ύρ .%^Ϊ6 άίνράτοίβ ίηιχ$ί•' 

27 ^^ίά^ίβ ϋος: φ^^φ. 9 ηαρωμίί»• 

28 *Αδράο%£ΐα ΝίμΒΟίς: έηΐ τάν ηρά%€ρον μίν ^ν* 15 
δοίμονηοάντ^, ϋοη^ρ ό "ΑίρΟΒτηβ^ ν^τ^ρορ ά^ δνο%νχη- 
οάντίορ• 

29 ^^ί9$λφ.9ς.ηαρ9ΐη: οτί ηρο^ί^Ηβί^ τους αΙ»€ίΐϋνς ηΐς 

ΑΚ-^, 20 

30 '^βν,ον γψ^ρας^, Μί^ρνύον ρ^ότι/ς: ηαρόοορ κα2•|Μ7- 
ράοηωψ άβ^ άβί9ΐ¥ωψ ίονί ηαρ%4ς ** ορη^ς. 

31. '^βΐ νοί ηέρυοί β^ΧνΙω: ταντο έη€φάρουν*^^ψ^Λίθί 
%αη€ίΡθνμ9Ρ0ί ηρος τώρ Μακ€9ονωρ• 6. αχψαμπτνιατος ΖβηοΜυβ, άγραητοτατος ΑροβΙοΗαΒ. 7. αΐ'>α- 

^οχ»^ τοψ τρόπο* Ζ^ηούίΐΐί. ' 18. α «^ ηαρίΐη 8ϋΛϊθ]ΐΆ9ΐΛ, άνόρΐ παρ^ίη 
ϋβ. 22. ηα^ος] ρο8( ΙΐΑηο Υ006ΠΙ βχοΜΙΙ τ«ά{:οι^ος: τ. Ζ6ηο1>ια8. 

τίμτψος^ η τ9 Χίγομίψη καη^ψόρος, |η68ίο τ. ΒοβοΙίΙιία• ΐη4. 1«611. ΐιιιίτ. 

αγνή ιτΛμωψ* ηΛίς *οΛαρχομ4^ ΒβΓΟΙ 18^ ρ. 4 8<ι; 

τύτ 0νμΑΐω¥ΐ β1 886ρο ί<ΐ6ΐιι άβ 25. ΟΓβ^. ^^γ^. Μ Ι, 14; 

VIII. 840 Β βΐ οΐ: 8οΐΜ«<«^αι «<! •®^; *' ίτ; ,, 

20. ΏΥ Ι, 10. ' . 28^ Οί. ηοΟ. «ά ΑροβΙ. Ι» 31. 

21. 6τθ9.€3τρτ.Ε 1, 1Ι:τ.8αρ.ΐ6. Ι•αοίιιιι« ΒΙβΙ ΜβτβΙ. 12: Ι^στ» τ«ς 

22. ΏΥ Ι| 66. ^<ο« ^ΑβράσπΜ *αΙ τα το$αντα όρ^. 

23. ΑροβΙ Ι, 21: Ζ6ηοΙ>. Ι, 16. 29. δοΐιοΐΐ Ρΐβΐ. ρ. 398 ΒβΙ^Ιί.: 

24. 8τάά9Λ. ΡΙμκογ^ 12^ 3 : Ηβ- ΒΥ Ι, 91. 

87θΙι. 8. Λγ(^μΆιθθ9τΛ 'ΉτΨΐοίας οντά» 30. Ολβ%, ^^^* ^ Ι* ^* 

1%*Μύαντίίχ 4λ Ηβ^ββίλ «Μογθ Μβ- 31• Οχ^%• ντρτ* Ι' Ι> 17. 138 ΜΑ6ΑΕα 

ψωτατος. 

33 Ά^Ι ^ί£οντΐρσί ηέρΐ ΐΒον§ ηρατηρα^^: ίί^ϊ %ών 
ηβρί τι οη6Ραν%ωΡ'.ΜαΙ\ίίά' τούτο άλ€σηομΒνωψ. Φ^άλαρίς 

. γάρ Ηοτι^χμαΙωτΒυα^ ^τούέ. έη Σίηβλια Λ^9%ινρνς.μ9ρί ηο- 5 
«:οι;^ ίύηιο/νίαηότας ηαϊ «ο#( %ρα;%7ίροι %7ΐζ ^Ηψης-ίνέβνίΧΒν. 

34 *Αβ\ γεωργός βίς νέωτα ηλοναίος: έηΐ τοίνϋΐίαί^ 
ίληίύί Μουχωμέρων. 

35 ^ΑβΙ ηολοίός ηαρά ΗοΧοιον Ιζάν^ι: ίηϊτύψομοίοίς 
ουΡΒβριαζόντων. ^^ 

36 ^Λ^τον ΗαΨ&αρος μαί^ύοομαί: ίηΐ ^ώρ τίμωρον- 
μένων τους αρξαντας• 

37 Ά^ϊ γάρ €ν ηίητουνιν οί ^ιοα πνβοί: ίίύ των 
άξίως Βνάαιμονονντων. 

38 *Α€ΐ τρϊςεξ ηίητονϋΐν οΙ ^ίος ηύβοι: Ιηϊ τών\.^ 
[«/ς] ά'ίΐαντ« ^υάαίμονύύντων. 

39 *ΑΒτ6ν ϊηταο^αι ίίίάσηαςί ^Χη η ηαροΜ/Ηα• 

40 '^£Τ0£ έν νβφεΧαις: ίηϊ των δνςαΧωτων* 

41 *Α£τος έρ ηοηρίϋ^ ούχ Ι^ηταταέ: ίηΐ τάψ μη ευτ£- 
Χέϋΐν εαυτούς έηι9ι96ντωψ ηραγμαοίν• 20 

42 ^Αύ φέρΒί τι Αιβύη %α%ονζ ίηϊ των ΐίαχονρ/οϊά- 
των» &ΨίρΙα γάρ των αΧΧων χαΧ^ηάτ^ρα τρεψΒ$ ι^ Αφντι* 

43 ^Αετος &ρίηας ορύν: ίηΐ των άφροντίάνούντωρ ηαί 
χ^ταφρονούντων* 

ΑΖ. . ^ 25 

44 ^Αζάνία ηαηά: έηϊ των καϋοίβ προςηαΧαίοντων» ^Αζανία 
γάρ τοηος 'Αρηαϋας Χ^ητόγ^ως %αΙ γ^ωργοίς άουντεΧης. 

6. ^>ης 8. 9. τ» ν] 8 «σίς. 16. <1ς 8 οίη.: <1« πόττα 8αΐ<1&8, 

Α][>θ8ΐο1ία8. 24* χαταφρο^οίτ^το^ των μ^κρωψ ΖβΔοΗΐΐβ. 26. ^ζανία 
8, <{αοά οοητβχί: άξαψαΐα Αροβίοΐίαβ. Αζανία 8, *Αζάνη ΑρΟΒίοΙίαδ: 

32. ΑροβΙ. XVI, : Ζβηο1>. Π, ό ψιΗητη^ίιος βόλοςχ Υ. Οίο^. II, 60 
42. Βίοβ. VIII, 42. βΙ ηοΟ. «Α Αρρβηά. Ρτοττ• IV, 99. 

33. Αροβί. Ι, 43: ϋίο^. II» 50. 39. Ογ69. 0}φπ Ι. 1, 9. 
νβΓύαιη ηατα^χμαλωτιν» 8ΐ6ρ]ΐλΐιί 40. Οαη^ ^ΤΡ'- Μ 1, 20. 
ΤΙΐ688υΓ0 βάάθηάυιη 681. 41. ΑφίιίΑ 96^β^^ιβιIΒ «νήιαι γοκ 

34. Ζβηοΐ). Ι, 43: 0γ6^. Ουργ. Ι' ιι( ίη Ι«ΐΗΐ1ί8 8ΐ& ία ρΓΟΤβΓίιηβ ρΑΓΥ» 
Ι, 2& 86η(6ηϋ8ΐη βϊαιϋί ηιοιίο βΐ) βΐφιβ τίΙΪΑ οοηΙβηιηβΓθ . βη^ΙυΓ: 
8ΐιιιοηί(1β Αοιο^^ίηο θχρΓ6β88ΐιι 088θ Ιιίηο Είύβη. Ερί8ΐ. €€€ΧΧΧ ζ ηαί- 
Μβία6ΐίίυ8 Οοιη. Ογ. Τ. IV, 717 νο* βέ^ο^κα^ ^ή τόψ αίτών ΐ9β^α* 
άοοβί. λαβών νη^ρΐ^ι^ς τ Αν ιιολο»ύκ: ΙΡιηθ. 

35. Οτββ. Ογρτ. ί Ι, 7. Οίνηιρ. Π, Θ7 8ΐι. 

36. υν Ι, 65. 42. 0Γβί. €^ρΓ. Μ Ι, 27. 

37. 0«!β. €?ρΓ• Μ Ι, 18. 43. Οηηρ ΟνρΓ. Μ Ι, 24• 

38. ν€Γ[Η8 τ^( έ^ 8ίβηί6θΑ(αΓ 44. ΑρβίβΙ.. 1, 54: ΖβηοΒ. II, 54. ΟΕΝΤυΚΙΑ 1. 139 

45 *^4ηύ6ψ^£ λ4^χί€ψς ίγηα&ί^μ•ΡΛί^ η^^ τίηκ άάο^ 
λ€ϋχόνΐβ9αίΒ ι 

46 "'αί^ως ΐίΛλνη%\8ί ηλ^νρό ^ι^/ι^ιας. βφός: έηϊ 
τάψ βΧαη%6¥%Φν ί» γ99^τΡίά9£η^ 6η€^ την έρ Α^^$ψω ίκ 
μ^ρμίρον β^Λ^ τα θ^ο^ 6 "Α&ων ίη$ακι»ζδί. 5 

47 ^Α&ηνοί %Όν αϊ λ ούρο ν: Α«ιιι«ι τό* ηαραβάλλ9$ «ΐ€^ 
ΙαΙ %ύρ άονγιαρίτως νη%ρ%χ<ΛηΛαν• 

^ ΑΙγνητον γάμος: ,{ηΙ. %άν αϊ,νοίτ^ά^ γΰψ&νψτ^ι^. 
Αίγυη^θ¥ ψάρ ηαταλίηόψ^α ^ψ γΛ/ΜΦηρ δί ηΐαχρότιμα 6 
ηψίβσ%η^ αν€ΐλ9 ^αψα6ς• ' ^ 10 

49 Αϊ ματ ί %λαί%ιν: 9ήλη• 

50 ΑΙ ^Ιβνηου γέρανοΐί. ίηΐ %ύρ αηροςίοηψίης ά$ρ&* 
ωψ ημαρτο¥ %οΙαοϋ^ί¥€ω¥. "Ιβυηος. γάρ νηο λιμιτών άναί^ 
ρούμ^ρ^ς ηαΐ γ%ράνον6 νη^ριη^αμίρας Ούν ίμαρ^ύρατο» 
χρόνου Ά ηαρβλ&όντοβ οί λ^οταϊ ίν &οά%ρφ ^%άμ^¥θΐ, ίψ 15 
Κορίρ^.γίραψονς υη$ρίη%αμέρας Ιό6ν%β£ ί$ρός αλλήλους 
ϋβ^Ό^* ΑΙ ^Ιβυηου γερανοί. 9Ϊ%α ίη νονν<Η; άλόντίς 
έχολάα&ηααν. 

51 ΑΙ^ίρα ν^ν^μον ίρβθα$ις9 Μ των μάτην ηο^ 
νούντ^ψ^ 20 

52 ΑΙλΙ α γίροντί νέαν ηοτίβαλλ^ ηόρην: ηαρίγ- 
γυφ ο λόγος ί^ςβυτίροις τάς ά^μαζούοας ουννυνάζβίν. 

53 *Αί9ος ηυν^: ηρος τους ίηίηρνητοντας εαυτούς διά 
τίνων μνΐίο^^μάί^^^* τοιαν^9 γαρ η τού^Αίάου ηυνη, ^ 
γ9 χ/ρψιάβΐίνος 6 Π^ραους. ^ Γοργόνα ΟείροτόμψίΛν• 25 δίβρίι. Έγι. •« ^^^ζα9Iαι ^ρος,της Ά^ηβΜίς^ άη• ^ΑζφΜανς τοδ '^ρνα- 
$0ς • ο* ^ητορίς Άζανίΐς ηαΐ ^Λζηης * κ«2 ^Αζάρ^ος χαΐ *Αζαρία ααΐ 'Αζά- 
ψΜψ» ]^όοξος όί έρ ξητη γης ηίρΜον ψι^σΐρ, ίστ* »ρήρη της *Αζηρίας^ 
η τύύς γ%υααμ4ρονς τον ύδατος αο»*ν Α*9^^ "'^ψ' οαμήψ του οίνον αρίχίσθ-αι^ 
Λς ηψ Ιέγονϋ* ΜΜμ»οΟΛ, οτί τάς ίϊροιτίόας ίηάΘηίρίρ, Ιμβαλ^ν τα 
ύιοπαθ-άρματΛ» ϊοτι ά( μοίρα ν^ς *ΑρκαβΙας ή *Α^αρΙα' ό^-ηρητά* δ\ Λς 
τ^ , Πα^^ασίονς , Άζΰνας , ΤρΰηκζοΌΡΤίόυς. ηηΐ Ι/(» γ ^ΑζαρΙα ηόΧ^ις 
ίπτΛΛΛίάίΜΛ ας ίλαχ99 *Αζήρ: τ£ί Ύ. ίηΐβτρρ. 

3. ηλίνρ ΛημρΙας 8. .5. νο ορος\ ορΟ-ος 8. 10. ηηόίτης 8. 15. 
^Η•^»νο«] θ•4μ§90* 8. 10. αίύψηις ϋβ. 2^1. ποτφάλλιο κονρην 8υΙ- 
ύ»Β: Τ. ηο((. ΰπΙΙ. «^ Οτβ^οτ. 1. ο. 25. χ< Πβ οοα. 

45. Οη^. €7ΡΓ. λί II, 29^ Οβ %9ίό 1|•6«ϋ ιηιηϋοιιβ Βΰΐιηβΐ- 

46. ΟΓβ^. ε^ρΓ. Μ Ι» Τα• άβιπηαβ αά Ι1>. ΒβΙΙ. ρ. 25 <1ί8- 

47. ϋν 1, 63. ''*!Ί*'ηνϊΛ/ 

48. ΑροΛ V, 24: Κοκ• Π, 55. ^1. ΒΥ Ι, 15. 

49. θΓβ^ €γΐμ, ί Ι» 14. 52. αΓβ^. ΟτρΓ. Ι- Ι* 52. 

50. ΑροβΙ. Ι, 659 ΖβΒοΙ). Ι, 37. 53. Ον Ι, 16. 140 ΜΑΟΑΚα 

ζβι: ίηΐ των ονηω τ9χ&€ρτων χαΐ ομοίόν τι λβ;^άτνβ«τ. 

55 ^ί^^%^^.ΒίΟ^ ^έΧως: έηΐ %άν .ηη^ίχψρά^^ς χελάντων. 

56 ^^^Βί'^€τά Τέλλη^ο^-: έη1τάν\σηηη%0ίάν^ ΤέΧΧη^ 
γαρ ηοιητης ων μέλη^ ηατ4λέη^ ηλβίατην χά^ν \ίχον%α ΊίαΙ 5 
οηωμματα* . \ . . ^ 

57 ^4ΐξ την μάχαίρανί ΊίΜίη^ί τ6 4η9α9ίάλ8να6ν. ηαΐ ϋϋ* 
/«ναι '^ ^ων έαντοϊς^ τά*χα9ίά έη%αηωμίγων* 

58 '^ιΙ Σηνρία9 έηΐτφρ' βίναΐ9ρβηόντων τάς ^Βρ]Τ99ΐ^' 

: αΐ γαρ %ατά Σηνρον αϊγες ηολν γάΧα άφίδϊσαί , «2η» άνα^* 10 
τρέηουσί το άγγ^Ιον• 

59 . ΑΙ ΟΙΛΙη^Λος άραί: Μ'τών μβγίλως ίνςτνχονρτων• 

60 ΑΙϋώη^ίΟΨ αίμϋίΐ- ίΛί'τών ένςαηονίητ99ς ,ον^ίάΒΟί 
«α} ΗΜίοΙς ανν^χομίνων• ηοΧλά γάρ φασ• ,τίί &Β9ον-%$μ€αρ'{Γ 
υαα&Λί ψονς ά$^Χ6ντας τον Αίοωηον* 15 

61 ^Ι έν "ΑιόοΌ τριαχάύΈςί έη\ τών ηβρξ4ργων Μτί τα 
άηόηΒχρυμμίνα γινώαηειν ί^βΧοντων* η τρίοπάς 9ϊ μνατη- 
ρια της *Έκάτηβ• 

62 ΑΙ^ίαηα αμ^χΒίν:^ ίηϊ των μά^ην' η^ναύψτύ^* 

63 ^Απαρηοτ^ρος ^Αβώνιδος ηηηον: ίηί τών /ΒψΆν^Ο 
γ^νναΐον τ^ηέΐν άνναμ^νΰπ^• » - 

64 "Αΐίαίροί εννοί ο-ύίϊν /χ&ρα^ ^^αφέρ^ί: ταντα 
ΊηηόΧντσν φαα§ν ^Ιη^Ιν ίίά την Φ^ϋραν• 

65 !Ά% βυΒ τάηό ηαρ&ΛΟ^: Μτύν α ψρΜηκΰοί ^η^^οντΜ. 

66 Άηινητα ηίνΒΙν:, ηΜ* ύη^ρβοΧί^ν* στί ου όα τά25 
ορίο&εντα ηαραβαίναν. 

67 ^Α%έο€ως καϊ ΈΧίαώροβ ίργα: έηϊ των &ανμά%ος 1. άωματ* ΖβηοΚ Ι» 42. 2. Ηοί, χτϋ,] .▼• ηοΟ. οτίκ. «4 Ζβιιοί), Ι. Ο. 
4. α4* .5, ί}όί Αρο8ΐοΐίιΐ8 : ααάί ΖβϋοΙ^Ηι•. ΤίΙΙηψ ΖβηοΒίνβ, " 14. 
ηαΐ καχοΓς ρνίίόβο* ΡΥ: οΐΐιη ιιοβίτο $ιΐΑ<ΐ9β .οοιΐοθΓ<1«Ι. 17. ν *:^!Ε*Ογ 
της] ΥΒ ίη ηοΐί. οηΟ. «ά Όΐο^ Υ|Π« 39: .Τ.ΐ|•«τ«».^ Ψΐ^ιακας ^ν ξ^ον 
ΟΜ τψβ *Εχάτη9 μνοτ^κιίτιρΛνι αηάβ ηοβίΓβ θΓ(« βιββ τίάβηΙαΓ. 20. 
αμαρπόη^ος *{ *Αά» «ι^ηνιτ Ζ'εηοΙμίΐΒ. 22* λι'ΤΟμ $» ίχ&ρον 5. 24. 
ΓοΓί'] αηαραΜαλύητως.Ί^Β Λ,άάΜ. 25. κ^νίΤςΌΥ. , 27. Α*ίσαί•ίς Β. 

54 ΑροβΙ. Ι» Θ8> Οη«. ι, 40. 60. Β¥ Ι, 20: Μλ^. νΐϋ 47. 

55. ϋΥ Ι, 17• 61. Οίβί. (>ρΓ•Χ ΙΗ, 14. 

56. ΑροβΙ. Ι, 28: Ζβηοΐ). Ι, 4λ 62. ΟΥ Ι, 19. , 

II, 15. . 63. Ζβηοΐ)^ Ι, 49: ϋΐ ])Υ 1; 12. 

57. Οτββ. ΟτοΓ. Μ Ι, 13. 64. Οκ^. Ο^ογ. Ι ί, 40. 

58. ΟΥ Γ, 62. < 65. Αροβϋ 1, 100: ΙΚθ£. II, 59. 

59. Ώ\ Ι, 67: ίαίΐ. ΥΙ, 24.. 66. ΒΥ 1;25. 67. 5υ 1,26. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤυΒΙλ Ι. 141 

68 *^1»αν^ιψ\γ^%ίζ€ί^: ίίύ %(ί9Λ ^ροφβ μ^ψ η^Χλ^χρω- 

70 *^ίηίφαλος μν&οα: Μ ^αη^ Μ^ύίΐί λ»χόνχΜ^, . 

ΤΙ *^ί'ηα^ηάτ9ρΌ^ ά/^ρΐηπουζ ίηϊ^Ανηά»υη€Μμένων. 

^ίάη»Ψ9ς γά^ %ψ^. άγρί€(Ρ^έλαίαρ αγρ$ηηοψ ^ίολοΛίί^* 
Ώ "Άΐίρψ αψαα&αι Λαητύλφ: έηϊ νώτ όν»^ ιά^ρίβύα «ι 10 

τ^ακημμέψ^»¥* 

73 'ΆΧας ηαϊ %ράη9ζαν μη ηαραβαιν^ιν: νηψ θέ^ 

τού^ωρ φίλοις χρή^^Λ^-Λϊ• , ' ' - 

74 */ί&υμονΡνβ^ . νΙ^&ρ€^ οΰη»ν^6ηαίον ίντη-ί^ 
οαψ: άηλη, 

75 ''^λμη>υν%9νΒΌ%ίν ίχ,ντψ: ίί^ϊ νών άηόών• 

76 *^ Α 1 •» ρ άραλίαηβις νάωψίφηΐ γιιΜ* μα9αιολ0)^φόν9ΐοψ• 
τι "'^ίΧΧοι ϋάμον^ αΧΧοί ώι^α^νο•* ίηϊ %ών ηαρ έΧηίία 

ηΧηροψομηομντην. 20 

78 ^^ΧΧ^ί μ^ν νηείρόνοιν , αΧΧ4^4 ϋ^ ά μηαονοίί^: 
ίηΐ %ών οιίχ ίαυτοΐε^ άΧΐ έτεροις ηονΰνΡτωί^. 

79 *^ίλΧ* η Χύΐίϋ^ ^άς αίγας, αΙ%άλΧΒΐς μοΧύν: έηΐ 
των ύηο%ρίψύμένωρ %α\ ηέιρώμεψων ίΐαηανάρ. 

80 "^ΧΧρ γ,^ανξ^ μΧ^Ο ηαρώνη φ»έγγ$%αι: έηΐ τών %^ 
%ρΒί%%οαί¥ίρίζ6ντ9βν\ 

Θ1 *^ίΧ Χότρίορ^μ^ς &ερος^. έηϊ τώη τα άΧΧοΤρια παρ- 
η&νμίνων• 4. «κ το ο6^Μΐ ΖβηβΜιιβ. , 12. τ^ Β^μ^β — ^μ€] ρΙυπΒι» Ιιαβο 
ββηΙβοΐΜ η € «ζροηίΐν ι τν ηοϋ βιίΜ. βά Ζ«βοΙ). Ι, 62. 15. ΑηΙβ- τ. 
α&νμοΰττ§ς οοιΐβΒίιΐΒ «8ΐ ^ί^ γάρχ^Ύ. Ρ1«Ιο. 18. *Άλ»ς 8. 20. χλι^ 
99Τ9μψίά9τ•η'] τα 4Χλ9τρ$» ίΛάΐί Ζβηοΐιίιιβ οιίιη «Ιίίβ: οΐηίβίΐ €ΐί•ι» 
διιίιίΜ. 2ι. <^* άμψΐ99τα* Μ^ 23: 7 '^' ' '^ηύλΗζ 8^ οοιτβχίΐ Ενη^ 
ροποβ. . Μ ιύ» }ψ^ ύχοκρ*ϋ*$ ίΙ^ΜηατάρΊΐίΐ^ωμ^^ Β* 25. των τ'^ίςΌί. 

68. Βν Ι, 28. 75.(^6^. ^^ρΓ. Μ 1, 25. 

69. βΓβ^. 5>ρΓ. Μ Ι, 78. 76. Αροβί Π, 50: Βίοκη. 11^61- 

73. 6τβί. ςτρΓ. Μ II, 25. 78. Ογθ^ Οιρη Μ Ι, 53. 

74. ΜιιιιΙ. ντοτψ. β. άλλα γά^ : 79. ^^βηιΐ. Ρτοττ. Ι, 18. 
Αρρβη(|. Ργο?υ. Ι, 16. δαηιρίαιιι 80. ΒΥ Ι, 31. 

βϋ βχ Ρ1«(. €πΐ. 108 €. 81. Αροβί. Π, 51 : Ι)ίο$. II, 75. 142 •• ΜΑεΑΒΠ 

82 '^ίΧάψ ρϋίμρορ η^ναφαγών: ίηΚ %Λρ άμνημυ-' 
νονντων %ών φίλων. 

83 *^λ^ΧΒσμίνον^ βίανχ ηαί* - Μβμαγμί^ορ βίον: 
ίηΐ τοϋ έτοΐμον ηαϊ η^οχέίρον ηαΐ Μοησυ. ^ 

84 *^ίλ^^^σ96^α τιώψ ίηΐ Σάγ^φ: ^β/^ ^ον βηϊ 'Ιτα-^' 
λίαρ ηοταμοψι -Σα^^ν νικησάρτων μάχί] Αακ^ίΜμαρί^ρ, 

85 ''^ίλλος οντυς ^Ηρ^ηληςτ ίη^%ών βΙψ%%η^%%θ¥%ων. 

86 "^ίλλΘς βίος, αΧλη Λιαιτα: ^ίύ τύν ύς ^άμ$ΐ¥ονα 
βίον μ$ψαβαλλόν%ων• ίΟ 

87 "^λλην δρνν βαλαν ίζβ: έηϊ των ένίβλ^χ^ίς αΐ-^ 
τούντων. . !• ο . ,. . 

88 "Αλί ς Λρυος^ ^ιύ ^ τύν αίαχρως μίν ^ »αΙ ά^άώς 
έα& ιόντων, νστΒρον Λ βέλτιον τι ^ύροντφιτί • ^ 

89 Άλλ* ^ηου χάρν-β τρόποίς: οτι ίδί'^χύρα^ έκύοτ^ς 15 
μιμΒϊα&αι τα ί&η• 

90 "Αλλοί^ε μητρνιη ηίλεί.ημέρα, ολΑοτιτ μ^τ^ρ: -■ 
ίπΐ τάν ηοτ^ μ^νάνςηραγούντων, ηΌίί^ άβ ^ν ηρηττοντων. 5. άλι^ίτ(ρα δ. <1ς πιΟΓβ βοηρΙΟΓαιη «βτί Β}τζ«ιιώι ρτο ^» ρο- 
βίίαιη 6886 γί(ΐ6(ιιτ. Ρβίββ Ιιοο Ιοοο αΙ> Μαοαπο τ^ίβϊή τίχ ορίΜ «βΐ αΙ 
■ηοηββίη. 10. μιταβαλλομίρων Αρθ8ΐθΙΐΐ18, μ€ταβαλ6ηων $αί^«8. ^ 14« 
ί/στίρον] *τ(ρον δ. βίλτιον τ*] τ» δ οιη.: Τ. £α8ΐΑ(1ιιαιη . ίη «ηηοΐΐ. «ά 
Ζβηοΐ). II, 70. 15. Ιηάσχψ^ ίψ ίαν τις $^ίνηνα*^. ^μ€ΐσ&ίΜΛ κτλ. 
δαίάΜ. 17. ήμ4ζη Η68ίθ<Ι. *ν?ρ>^. 823| δυϊά». ίΒ^ ξΰί^ρα^ούρτνρ &αχάΛΒ. 

82. 0Γβ{ρ. ΟτρΓ. ι» Ι,- 23. τας οΜψίΜ ΌνμμαχΙΰ» "^ούζ Λα»^ 

83. 0γ6§. €^ρΓ. μι, 21: οί. ηοϋ. ^αιμοψίονς' «ς <^2 ^κ(Γ»•« στ^«τον 
«ά Μ80Γ. III, 40. μίν ον* ίχΗΨ νψασαν, ^^άοναΛ^ ά' 

84. ΑροβΙ. Π, 12: Ζβηοΐ). ΙΙ,' 17. αντοΖς ταιις .^»ο?χοιΓρ•ι;; ^Όΐό>»<ΐά/««- 
διιίάβ8, ρΓορθ8ίϋ8 118, ({αλβ βραά νο« το κίρτομη&^ν οΐ Αοη^ί\ Ας 
ΖβηοΒίυιη 6( Αρθ8ΐοΗιιιη Ιβς^ηΙυΓ, φησι Παυσανίας^ την τ< ^ανψ 
βάάίΐ Ηββο: ΙηΙ των ηάνυ αλη&ιυόψ^ άη4<ηρΐψανχαΙ των ^ιοςχονρων ^ίή^ 
των, λίγΜται γαρ την πιρί της νίκης ^ησαν οΜχλτΙΚ ^ατί^^ΐς, ως ά ' ί^ίηη- 
φημην 'ίΛύΰ-ημίρόν «πφ ΙτιιΜίς ϋ- οαΫ αυ&ημ^νί ψη^^ ^ ^ '9ψβψ 
&ΑΚν ίΐς την Σπάρτην. ^^ΐν χαΐ §1ς όιηχγ^λ&]^ *1ς £»άρτηρψ το ^«ς ηρ^ 
»αρ•Η*Ιαν Ί^νίχ&ήν^* ταν λίγ^ρ, ίηΐ Τ0ΐ> άιπατία ην* 1»ίΙά*ίν^ί^η άλίΐ&ή^, 
των αλη&*9^ων τίραγμάτωνι ΐαβ1ίθΓ8 ^^Ι^βη ^ηιΙ&•%ν η ρη&ίίΰα παροΐβΐίΛ, 

ρΓβ6ΐ>βΙ £θ8ΐ&ύιίιΐ8 βά Ηοιη. 11. Β^ . 95. ΟΓββ. Ονρτ. £. 1,-38. 

533, ρ. 278, 3: ή ό^ Ιστορία ¥χη 86. ΑροβΙ. Π, 43: Ζβϋοΐϊ• Ι, 22. 

ΗαΙ'Ε7ΐ^*ψυρΙονς,0ς^ίί^,Μ^ 87. ^Γβ^. ΟνρΓ. 1 ί, 5*: ίηίΓ. 

χρ<ίΐ'9, ^Ι ων ίΐς ΕΧληρας ^λ^« ?»ΐ|ρ- ΠΙ, 37. ' * 

α•^/α τ^, *Α. τΰν ^Ι ^ά|^, Μ ^ ^ Ο^ρη Ι 1, 39 : θ£. ίηίΓ. 

των αλη&ίοτατων μ\ν, ου ηι,σηνο- \\1 λ(ί ° «"^ 

μίνων όέ' ϋ&Φαμος ό\ της 1*'ίτ Αο- ' *"' , «• . » «λ 

κρίάος ή Χάχρα. ηαί φΜι τοίίς τ•^- 89• Αροβηά. Ργοττ. Ι, ,20: οΓ. 

οντονς ^οκροι)ς 7ΐόλίμ<^ν μίΙέτωΦίΛς "*βΜ• Μ•Γ0. !> 34. 

ηρύς 'ί•νς ηΚησκη^ώρ^υς Κροτω^ίά- 90. 6γ6§. €γψτ» Μ Ι| 59. 

« ΟΕΝΤϋΒΙΑ Ι. Π. 143 

91 '^ΙλωηέηίζϋΨ η{^ος έφεραν νίΧάη^κα: Μ τύν 

92 "ΑΧΧως ξίίίίς: Ιη^ %ώτ μ&ψηψ η^^τϋ^• . 

93 *Αμ^%νόψΦ¥ οίωψώψ %υχΒίψ: ίηϊ%ω^ ίη ηαηώ$^ εΙς 
άγα^ά μΒταβΗ€ψ6ρτ9$νί * ^ 5 

94 "Αμ €ηΦ6, ίβ$ Ίργονί^λψ/. 

95 "^μνρ^ς μαίΨ9ταί: ίηϊ %ύψ ηά^ηηϋψ μέψ τί ηρα%^ 
%σν%^ΛΨ , ίΐζαψ α μανίας %ιόϊ ίΜιηω^• 

96 Άμμο ν μ^τρ^ΐρ: ίηϊ των άίννά%ων» 

97 "Αμα ίίάου ηαΐ λάμβαν9: ίηΐ %άν άηίίηΦον χο< 10 
άγν^μόνύ^ν. * 

98 Άμφοϊν χεροΐν: ίΐήΧψ 

99 ΆμαΧ&βίας ηερας: ίηΐ των 9ναθίνονψτων ηαϊ βν 
ηραττόντων* *ΑμαΧ&€ίοί χαρ τ£ τροφφ ηίρας> έ'όωη$ν δ 
Ζ^ς 9 ηαραηΒλίύοας γ^νέΰ&αι αύτ^ ο αν ηαρά του κέρατος 1& 
αιτηοηται^ ϋίοτί μη ίχονοα αντ^ γάΧα αΙγ\ αντον νηέβαΧ^ν* 

100 "Ά μ μες η ο τ* ί}μ9ς: άντϊ του• ψί€ΐς ηοτ^ ^μ^ν. 

1 "Άμας άη^τουν, οΐ ϋ" άηηρνούντο οηάφα£2 Λι^η• 

2 *Αν9ρϊ Αυ9φ ηράγματα ούη ΐ]ν, αΧΧ* αυτός 
έξ€Χ'Θ•ων ίηρίατο: έηΐ των χαηα έαυτοίς έηιοηωμίνων 9 2(^ 
ηαρόοον Κροίσος έαυτψ ηοΧεμιον ίη^οηάοατο Κύροψ• ομαον 
%α\ τό* *Ανάγνρον χέν€ΐ, 

3 * Αντρών ίοςονοςί ίηΐ των ηαμμΒγέ&η οωματα εχόντων. 

4 'Αντ Βυ ΒργΒ0ΐ7ΐς*Αγαμέ μνονα Ληοαν^ΑχαιοΊ: 
δηλψ 25 3. αίΜ^ 8. 8ΐ μΛγϊας δ. 10. Ιηίατωψ 8. 13. Αμαλ&Ιας δ. 

ΙλΙ] πΐ 8. 14. ^Αμαλ^Λία δ. 17. α^(ς ποχ* Χμίς δ : Τ. ΑΙίΤβηβίΐΐβ 

(16 ΟίβΙ (1οπ€« ρ. 326. 18. όήΐη] ήΐη δ. 22. *^ρίΐν ΖβηοΒίαβ. 23^ 
^Αν^^ω9*ος δΐιί^». ηαμμίγίθ-η ηαΐ ψωθ^ρά δυίάαβ, ίη βηβ «ά<1βηβ: 7; 
β*α το ^«<Γο• ηαμμίγέθ-ας ηαΐ νωθ-ρονς ονονς γίψ^Ό&αι. 

91. Ον Ι, 32. 3: 8ΐιί<1. •. ά>βρ^ΐβΐο<ιι ΗββγοΗ. β. 

92. 0Γβ§. €}ΓρΓ. £ Ι, 47. δ^ί •^*•^βί«οί: ηΛρ6ο•ν ίν ν*- 

93. Βν Ι, 35. 94. ΟΥ Ι, 36. τ^«««» της; ΘίβααΙίας IιΌ^ /η^«Αο* 

95. βΓβ^. ΟτρΓ. ι. II, 27. γ4ψθψτη: ΛροβΙ. II, 90: Οίο^. 1, 26. 
9β. Ώ\ Ι, 3& Υοββ οψος ίηο ηοη «βίηιιιη, 8β(1 
97. 6τβ§[. ΟγρΓ. Μ Ι, 60. ]«ρίιΐ6ΐη ιηοΙβΓβηι άββί^ΜΠ ΰυιη 

96. ΜωαΛ, Ρτοττ. β. αμψφν^ : ΌΊύ$, δίβρίιβιιο Β^ΐλαΰο •Κίβ({υ6 ΡτβΙΙβ- 
II, 77«. ΠΜ βίΒΐυϋ, ϋ^€$ βΦ ΡίτΦβρΗ, 27: 

99. Οτο§. €τρΐ'• Μ Ι, 16. Ι< 1,8. ά^ φΐ• τοοίβ ή^ραϊβολϋοηβ ▼. ιηϋ. 

10Ο. 6τ6|τ• ΟτρΓ. Μ 1,45. Ι^ 1, 16. ΗββτοΙιη ▼. μύλη είΜβίιιβΙίίαιη Οοπι. 

Ι. ΟτοΛ. ΟχρΓ. Μ Ι, 42. Ογτ. Ριτ. ΙΠ, ρ. 387. 

2. ΒΥΙ, 42. 'Αψάγ. Η.] Αρο•!. 4. Αροβ*. Π, 85: Ζβηοΐ). Π, Κ. 

IX, 79- ΗβΓροοΓ. ί. Έρμαν ... Μ^ηηλης ? 144 ΜΑΟΑΗΠ 5 ^^ί^ίρος γέροντος η γψά^ος βϋίπτηρια: ίηΐ τωρ 
ηρος νο γ^ρας ηαλλά ία&ωρ%ξΛ$β* 

6 *^ίράρό.£ ηβηώβχηράϋΟΟΡ^ρς ί»ηο9ω§^ φΙΧοι: 

7 "^ίψω ηοταμώψ χωρονοί ηηγαΐ.: ίηί %Λτ ν« ίαν- 5 
%οϊς ηροςοντα ίΧα%%ώμα%α ί%ίροίς ηροςανατι&ίντωρ• ηαϊ 
ίηΐ των ,%^ ίναίΐ^τία %ίά ηαρά ,φνσίν ίχχ€βρούρτ9»ν ηράττ€ίν. 

θ Άνερ^ιφ^ω ηύβος: ίηΐ τώρ έαυτον^ ηα&$€Ρ%ΰ9Ρ. Φΐβ 

Ηΐρίνρορ• 
9 *ΑρΒηαριαοαρί Ιηϊ %Αψ μβ^αγίρωσηόντων. Πάριοι 10 

γάρ ύηοπΌψαρτες *^ί&ηρα^οι^ 9ι άϋ&έΡΗαν^ ανβ'Μβ Άρααν 

τά ομοΧογ'η&ίντα ονμμαχίας ενηορηοαρτ^ς• 2. π^ος τω γ^^ Β: οί. Οίθ§^. Ι» 76^ • 3• '* ηοόωψ 9« & χορ9¥<Η 
5. 6. ηροςαψβτι&Έμίψμν βαίάΒβ. Μ(* κτλ,] Μ τώρ Ηο^α ψύοιίβ αν§^ 
ατραμμίί^ων την τάΐι^ψ βχρΙίθ«1 δοΗοΙ. ΓΐΐοίληβΙΐΒ ίο «ηηοΙΙ. αά Βίθ§. ΙΠ, 

30 ρΓθροιίΙ«8. Καλλίαχρατος ίν τω ηίρΐ ^Αθ-ηναΙων 
γράφψΛ χαντί* *Απ^ γαρ τ^ς Πσιηί- 
λης χ«* της ταυ βαΟΛλέως ύτοας ιΐ- 
οΐρ οί^Έρμαν χαλονμινοι' ,όιά γαρ 
το ηύλλύύς ΗίΤσΟ-αι *αΙ νπο Ιδιωτών 
χαΐ αΐ^χορτων ταύτηρ την προς^ρ^ο- 
ρίαν ΛληφΙναΛ σνμβίβηχίν, Ιψ* ίνος 
ό^ αυτών έπϊγίχραηται, γράμμααιν 
αρχαίος* Άντ* §ν§ργ*οίη ς κτΧ,ι 
(1β φΐο Ιθ€θ «οοιίΓβΙβ δοΐιαβίάβινί- 
ηαβ άΐβραΐλΐ ΟοηίβεΙ. 125. Κβ- 
βρβχϋ άιείυιη £ί1)8ΐιίυ8 Ογ«11. Τ. Ι, 
ρ. 556 Κ. : ων ου τιροςηχοΰσας άμοι^ 
βάς άτιίβωκαν* άντΙ γάρ ίνίργ€θιών 
οι/κ ^όηοαν [^^ίηϋαν Κβίβΐίίΐιβΐ κατά 
την ηαροΛμΙαν, άΐλ* ίβουλη&ησαν 
άποΗτ*ΐνα^» 

5. Ρν Ι, 44. 

6. Ον Ι, 45. 

7. ΟΓβ^. ΟτΌΓ. Μ Ι, 28. 

8. Μ•€«τ. IV, 13. ΑροβΙ. II, 93: 
Αρρ. Ργουτ. 1,28: Είγιηοΐ.ίιΐ €γ•ιιι. 
Αα6ο4<1. Ρ«ηβ8. Τ. IV, 94, 24 β. 
αόύνατονι. ..*• οΓ#> η γη ϊπτατα*, 
ηάόννατα ξγοι^ος τον στρατηγού κν- 
β^ <ϊνα^ψα* ,ηολέμοϋ τοσοντοιι», 
ίη «υο Ιοΰο ςαββ βχοίάβπίΒΐ βρυά 
5ιπ4. 8. άόιΊνατοψ ίογβιΐΒΐηΙατ. ϋβΟΓ- 
ρ«ιιΙ Αηβϋάθβ, €αίΗ• τθΓΒλ . ▼. ία 
Αρο6(. VI, 55β! ΡΙιοΙ. Εριβί. 90, 
ρ. 133 ΜοηΙ.: ήμ&ς όϊ γίνωνηί λίαν: 
αΙσχΰνπί&αΛ ηοΙ υχΐραλγινν^ ονχ οτ« 
ρϋν ηάρτας κύβους κη&' ημών άψα^•' (ΙητΗς, αΛΧ' οτ* καΐ αΰτος <Γς ίόο~ 
Μπς πάλΛ$ νών ψιλονντωψ ημάς *Ιρα* : 
οί. ηοΟ. «<1 6γ6;[. ΟγρΓ. Μ III, 43. 
ΑΚααι ρΓ0Τ6ΓΒίι ίοπηαιη 86ΓΥ9τί( 
8ολσΙ «ά Αη'βΐ. 189 ΡΓΟιηηι.: ιίς 
.νηίρ πάντων ηνβοςι η^ρο^μία 
Ιλϊ των άπο*ΐΡΟυν(υόντων οί γάρ 
ηνβίνοντίς ίνα κύβον ^ίικτουοιν η #1ς 
ητχαν η ίΐς νίκην, ^ §αί^τη η ηορ^ 
οιμία ίϊρητα^ ΙχΙ των ού* ^Ιόντων 
μ\ν το ίΜβηαομ^ψον^ ίπΐ όί τζ "^^'Χί^ 
τοίμώντων, 

9. ΑροΒί. ΙΠ, 19: ΖβηοΙ». 11,21. 
ΗίβΙοπΑΐη, ({ΐΐλβ Ιιυίο άίοΐίοηί 1ο~ 
οαιη <1β(ΙίΙ,ιι•ιτ«1 βχΕρΙιοΓΟ δίβρΗ. 
Β7Ζ. β. Πάρος ί νζαος' . . οΛο ταυ- 
της ΧΙγηα$ παροιμία «• άναπα- 

ίκά^ί*», Λ;ς Εφορος ίν ό*ηύτψ 
&. 107]. Ό 6\ Μαχιάΰγς των μ\ν 
άλλων νήσων τινάς άαοβάσας πο$η^ 
σάμίνος, Ιπορ&ησί, . Πά^ον ύ^ 9ν^ 
όαιμονίσχάχην *αί μίγίατηρ ονοαν 
τοτί των ΐΚυαλά^ων, χαΟ^ίζομΛνος 
Ιπολι6ρΛξ$ πολύν χρορον^ της &αλάτ- 
της ιϊργων *αί κατά γηρ μί/χΜΡη- 
ματα άγων, ηιδη των τίιχώρ ««ητ•ν- 
τωρ ηαΐ ΙηΙ το παρα^ίάόροΛ την ηό- 
λιρ όιωμολογημίρων^ νλης τ»»ος ^( 
αυτομάτου ηίρΐ τηρ Λίνχονον «ξ4κ- 
φ&ίΐόης^ οΐμ'^ Ώάγ9θΐ τον Μχιψ ναά~ 
τοϊς πνρσίύαΜ νηοΐαβσνχίς^ ίφδν- 
σιβτχύ τάς ομολογίας τμϊ ±ηρ ηοΐ^ρ 
ουΛίτ^τφ ΜιλτΜ^^ ααρ^οσαρ, "00 ^ψ Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΚΙΑ Π. 146 

11 ^ύ4ψίμου ηαιϋον: Ιηϊ των ΘνβίΒ^αβολωτ. 

12 *.^ι^τίη9λαρ/9Ϊν: ΙπΙ ^ων χάρηας αΦταηούΜρτων. - 

13 *^ψίρ6ς γίροί^τος άο%αψ}ς το ηρα^Ιοψτ ίηϊ τύρ 5 
«/ί μτ^9^¥ χρηοιμινοντ^ν. 

Η. '^ΐ'ίρί η%ινύνχί %λέη%9ίν ίο% άναγηαΐίύς 
ίχοψ: ΙηΙ τώρ ίξ άναγηΐ^ς τι ηόίονντων. 

ί5 ^ΑντλΒΪν άμφοτέραις: ομοΐα τβ' Πάντα ηάΧων 
σ€ί€ίν. 10 

16 "^ν&ραη^ς ο ^ησανρος ηέφυη^ν: ίηϊ των Ιφ οίς 
ηληίοαν 9ίαψ€υα^έντων• 

1'7 "^ίιος του ηαρτός: ταύτης ίναντία.' Ον Λινός 
αξίος ηαΐ "^^ξίος τριχος. 

18 *^4η6 γραμμής: ήγουν $ αρχής. "Ομοίοντφ* Άηο 15 
ηρώτης αφετηρίας• * 

19 *^1η όνων έφ ϊηηους: ίηϊ των 9ίς τα μ^ίζω μ9%ω^ 
τι&ιμίνων. 

20 "^ηληστρς ηί&φς: έηΐ των άηόρέοτων, 

21 *^ηο ^αΧβΐόος: ήγουν άη αρχής, 20 

22 ^Αηαντα τοΙς οοψοΐοίν €ν%ολα:' άηία^. 4. ν ο ς χα^Λζ ΖβοβΙιίιιβ. 7. ΥβηοΑ ΙτοΰΠηουβ. Ιλ%, άνβ^Ι ^^ πα^ 
9ύψτ$ χλ, £χ οοοιίοο φιο<1βιη« Β η γ ο* Εββοβτίβ 6ΐϊ«αι Ββιηηυιη 6ανι 
6ηβ ηιρβιίορβ τ«ηιιβ, .Β.βτη^αΓ<1ί«8• . 11. πέφι^κΜρ] η^/φι^νίν ^ο^ 
ηοΐΐίΐΐ*. 15, $^(1α8: οϊον άη άρχζς, Ιη., μααφορίίς της τφψ άρομ4ϋΛν 
άφψτηρίας.χαΐ. γραμμής ^.'ην,Λψΐβ^ν ηαΐ βαλβϊ^α Ηϋ^λοναρ, , 

φααΐν ήμ&ς 'ίτ» ηαΐ ψνν χρψι&α• τη η¥ος 4}•όννος*' Πύί^των. Ασ^ος ίστί 

Ιογίας άναΐ9αρ»άζίΐ¥ φάϋχοντας, σ^ωηξς ύνάίΨος αξιός €»'. Άάά. Αΐί^ 

ία €1 Μμάτ. ι, 5. ον Ι, 71 βΐΜ. ν. τ, ητν. Π, 326 1«1ι1)., Αββορ. 

Η. Βν ϊ, 47. Λ1).258ΡιΐΓ. ^Αξ.τϋ,χόςλΏνΐΗ. 

12.Βνΐ,48. αΜββΒΓ.ΥΗ,ΙΟ. 18. Αροβί. ΙΠ, 48: Οιο^. Π, 83. 

13. 6Γβ9• ^ΤΡί*• ^ 1> 39. ϋοη8ΐ»η(.Μ«ιΐΜ8. €1ικη. 6173: ον- 

14. Μ•η1. ΡτΟΥΥ. 8. άν^ρίι δαΜβΒ. '4τΜς ^υ&ύς άηο γραμμή ηρώτης ήα- 

15. Βν 1,50. Πάττα χ.σ.] (ιΓβ;. ηνς ίφάνη* οΐ. Μτ. 21. " "ΑΛο-^άφ.] 
€τρΓ. Ι. ΠΙ, 4 : τ. Μβΰ«Γ. ΥΙΙ, 4. V, 5. «άΗίΙιαίΙ δνηββίυβ : τ. »ηη. αά €τΓβί. 

1Θ. ΌΥ ι, 52. Ο^ρΓ. 1. Ι, 56. 

17. Οτβ^, £γντ. Ι. Ι, 51. Ο^ί- 19. ϊ>ν Ι, 55» οΓ. ΜβσβΓ. VI, 28. 
*ος αξ.] Αάίήίνάί Α|^8, Γ6Χ Ι^βόβ^ 20. (χΓ6§^. ^γρτ» Ι^ Ι, 19. 
<Ιιΐ6ΐιιοιιίοηιιη , ιιΐί τβίβΠ ΡΙαΙβΓοΙι. * 21. (^τβ^. €}φΓ. Ι^ Ι, 56. 
ΛρορΙιΙ^. Ι^α^. 215 Ε: οαψιατοχ όέ 22. βι^^ρ. Ογρτ. Μ Ι, 63. 

10 146 ΜΑβΑΚΙΙ 

23 '^ίηο ΝαννάτΛΟΒί: ίηϊ %ά¥ 9φρίρ» ηαλαΛί^* 

24 "Άηαγ ές %6ρακας: ά^ ΒοίήτΗΟ^*^ ^ 

25 "^Ιηαντα τοί^ 9ίαΧ9ΐθί9' ά^ίράοί. ηρέηΛί^^ηΧη. 

26 *Αηο),ογ9ς ^ΑΧ%ινον:ίηΧ %άν φλνάφΛΨ.μ,^^ϊ μα%οον 

27 *Αη6 %α%αδνομένης: Χείπα,, ο %ι^μ^ ^^Ρν9 ^9^• 

2β *^4ργ8ίθί φώρβς: ίηΐ των ηροΛ^Χως ηον^^ρών^ οι γαρ 
*^ίργεΙοι Ιη\ ΐίΧωπΒΐ^ %ίΛμω9οννταί. 

29 ^^ίργυρίαις Χόγχαιοί μίχον %αϊ ηάντα νί%ψ\^ 
θ€ΐς: τηψ Πυ&ίαν φααΐ τούτο χρψμφό^σοί ηρος ΦίΧίηηον* 

30 ^ΑρΒοηαγίτη^: Ιηϊ των οηυ&ρωηώρ %αΙ ύηεροίμψΰΐν 
%α\ οιωπηΧών• 

31 "Αρεως νεοττος: αάϊ "Αρεως ηαιίίον: ίηΐ των 
^ραοντάτων• 1^ 

:\2 ^Αρμοϋου μέΧος: εηί τών αηοΧίών* 

1. Ώβ ΑΟΟβηΙα ηοπιίιιίΒ ΆΙαρνακύς όαίϊ Εούβοΐύυβ Ρ«ΐΙιο]. ρ. 308. 
ηϋΐ αρχαίωγ δΐΐί(ΐΜ ΛάάίΧ, 6. δαίΐΐΜ: απ ο ... *ί^^ος. α»ο γαρ 

ίμπόρωρ ή μίταφορά^ οϊ *ατΛΟυομέψης της Ψ9ως ο τ* αψ 
λάβωσα, κέρό ος ηγοϋψτα*, 9. κίοπ» 9νάάΛΒ, ίη βαβ 8ά(ΐ6η8: 
ΆρΛΟτοφάρης 'Αψαγύρψι 'ϋτ.. 153 Βίΐΐβ. 10< Μρχυρνίαις λογχ^ϋί 
8. Ηρατησπς ύίο^βηίληυβ, «Ιϋ. ίΑ.*Άρίος Βίι δυίά«8, ίη βαβ ><!- 

άβηβ: ηέχρηταί τώ μϊψ ηρώτφ Πλάτωρ Π^ιοάρόρψ [Μβΐη. 
εοαι. Ογ. Ργ. II, 2, βΐ1* τω βϊ όαηίρψ 'ΑΙίξαρ^ρίάης ΠπαΜρΛ/ , υλί 
^^ίψαΐανάρΐόης Πανόάρψ "Μβίηβΐάιιβ Ι. ^. 111, 181 οοπβζίΐ. 16. ^πί\ Ι* 
ΒβΓηΙΐΑΓ(1ΐιΐ8. δαίάΜ βχρίίοαΐ: ^ηΐ των ^νςαολωρ, τά γαρ ^Ις Άρμοά^ορ 
μέλη το^αΰτά Ιστιν* 

23. δαιιΐ! 8. αηο ΑΤαρ^άΜον, Ζ^οΒ. 25. Αροβΐ III, 3 1>: ΙΚθ£. 111,28. 
VI, 10 ϋ)ί(ϊ. ΥΒ. €ί. Μβο«Γ. ΥΙΠ. 26. ΒΥ Ι, 79. 

4. - Ββ ΗβΓθά« α1> Ζβηο^Ιιΐο οϊϊλΙο 27. διΐίά«8. Αά τ. ηαταάνομέρης 

ν. Μβιη6ΐοιΐ8 άβ €ΙιοΗλΐιι1>. ρ. 151. βυρρίβ >«ώς, <1β αιιο βΐΐίρββοβ |^β- 

24. €ί. Μ«οαΓ. II, 72. Εοάβαι ηβη β|ίΙ Βοβιαβ £11ίρ8. Αγ. 314. 
ιηοάο Αη8ΐορΙΐΑη68 άίχϋ ΕφίίΙΙ. 28. διι•Α«8. 

1151: α;ια/ ?« μακαρίαρ ίηπο^ώρ β( 29. Οτβ^. ΟτΡΓ. Μ Ι, 64. 

ΡΐΑίιΙαβ ΟιρΙ. III, 1, 9: ίίϋοΗ ρα- 30. ΑροβΙ. ΐΐΐ, 100λ:Βίο9. Π, 91: 

ηΛβίϋοΛβ αϊϋ ηΜΟΛίΗΟΜ ίη «α/βιη βάά. Η687€ΐι. 8. ^ΑριαηΛχίτης ' ο άι^ 

ΟΠΙΟΜΙ: €β8ίη. 111» 4, 21 1 ΟΜΟΟλ; κάζ^^ρ. ΗοΙ σ^βώΡί ά^ όλον *«■$* μραγ' 

ΒβΜξνΛ ίη ηΜχνηύΜ «ιαίαιι» οηιο^ιη. »ηρ. υ8ΐΐΓρ«τί(, ιι( διιίά«8 ΓβίβΓΐ, 

5ίιηΟΙ« βυιιΐ Απβίορίι. Ρβο. 500: ΡιαΙο ία Ρΐ8«ηθΓθ: ν. ΙΑνοβΙιίαβ 

ου» Ις Μορακας Ι^^ήσηι; βί. Υββρ. €οιη. Ογ. ΡΓαηη. II, 2, ρ. 651. 

51 : '? κόρακας οΐχηοηαι: Ααιίρ8ίβ8 31. δαί(1. 8. Αριοπαγίτης: ΑροβΙ. 

ίη Αύιβη. Ι, 8£: ^ΐ}^* ^ς ηόρα*ας; Ι Υ» 7. ΡΓΟΤβτΜιιηι Αηβίάρΐι. Αν. 

ΑηβΙββα. ΕρίβΙ. II, 12 6η:: ^ς »ό- 834, ηΐ τκΐβίατ, βάΙιίύιιίΙ: δ€ΐκ^• 

ραχας ΙηηίμψίΟ&αιΐ ΤΗ60ρΚΐ7ΐ. δί» 8(Αβ βίΤληΙ. ^ Αρίος τροφίμου ^Ζ,^ί•- 

ηθ€. ΕρίβΙ. 50 : ^ς ηύραηας χώρη ι οΓ. Οβ|«0 λίβΐ. Ο. 307 Μθΐηβΐιίαβ ΰοπί- 

«ηηοΙΙ. ΜΐΖ6ηοΙ>.Ι1Ι,87. ΥθΓΐΜΐαρ« ρΑηνίΙ. Αάά, ίηΐτ. 39. 

ΒοίώτΗος «(ΙίβΦίΑ βοηΙ βά ρ?ονβΓΐ)ίί 32. ΑροβΙ. III» 82: Βίο^. Π, 68. 

οη§;ίηοιη ίη «ηίηιαηι Γοτοοαηάβηι. Ββ ββΓηυηβ (ηϋΐ δοΐιοί «ιέ ΑτίΜ* ΟΕΝΤϋΒΙΑ Π. 147 

33 *Αράς ίβρίρ: ίηΐ %ων ηηΙΧα άοωμέψ^ο^• 

34 *Αρίγψωτος ομάραγίος, ίν %ψ οηότ^ί φαΜίΨος, 
έν %ώ φάβΐ οηοτΒίνός: ηρίβ ΐί^β άηοηρυη9θ¥τ€^ ίαυ- 
%^νς ίηου μ» ^Χ9^^* 

35 ΆργαΙέαν φρ^νί^ψ%% ηαρ άφροα$ τιοΑΑ' άγο- 5 
ρΒΌΒΖΨί 9ηλη. 

36 "Αρτι μυς ηίττης γΒνΒται: ίήϊ τύν σψίίίςαΐο^^ 

37 *Αράβίος:αύλ^'%ηςί ηαΐ *Αράβ ίος δγ^έλος:- ,ίηί 
%Λν άηανοτως βίαλβ/ομίνωτ. 10 

38 *Αργ9ίονίς ορφς: έηϊ %ων [ηρος] οτίονν άηοβΧ^ηοψ- 
τωρ ηα9ΰΰαλψΜ;ίηύτα%α• %αΙ ίηΐ τών ίηϊ χλοη^ ύτιονοουμί- 
νων Ιϋως, ηαρόαον 9/ς ψούτο ηωμφΛονρται ^Αργ^Ιοι. 

39 "Αρης %νρα¥ν9ς: ϊηϊ τύν μ^τά βίας %ί ίίαηρατ- 
%ομένίΛ¥• 15 

40 "Αρίοτα χο^Χος οΙψΜΪι ίηϊ ιών τά οίηύα ηαηά μαΧ- 
Χοψ αίρονμένων η τά άΧΧότρία αγα&ά• ίη τών ^ΑμαζόρίΛν 
ανρτ€&Λϊσνι• 

41 *Αρηά9ας μιμηοομαι: Ιηϊ τών έτέροις ηορονρ^ων• 
*Αρηάί€ς γάρ ΐΧϋ^ ούδίνα ένίηηααν, έτίροίς ϋ ηροςτί&ί- 7Χ^ 
μίροι ΜαΙ ούμμαχοί γΕνομ^νοι €ύΰθΗΐμονν. 

*2 "Αρητου ηαρούαηί; τά ϊχνη ζητείς: 4ηΙ τών ,ηρο^ 
άήΧων. 2. ίν μί» τψ ψάί* οηοτανρς , (ΐ^ ά^ τγ ϋΐκοτιι. ψω%α¥9ς Ρ. \ & ίρ^ 

χομίτων ι ψ ύϊς %ΙοΐΨ βυΜββ, 10. άπαυστί δΐΐίθ«8. 11. προς β 

ΥΒ ΐηββηιΐ 12. 4ς *λοαήν ΥΒ. 8ΐιΐ(1β8 βχρΚββΙ: ίηΐ των άτ^νώζ μΙ 
ΜαταΛληητίΜως ορώντων, 14. ΗββγάάαΒ: "^ρης τνραΡ9ος: ΐίαροιμία: 

βχρίίολϋο άβββΙ. 19. μ*μονμίψος ΑροιΙοΗιιβ. 

ΑοΙί. 977: ^> ταΤς τ&ν Λοτων ουνό- "Λ^««ς [Λ". VI ^'^<ϊ•]•^ *'•'*«* ^^ »7' 

^ακ ^^9τ 1* μίί^ ΆρμοβΙου ηΛ- βλάβψβ λίγΗν αντόρ Μμ^σαν : ΑροΟ, 

λονβίψ^^ου^η αρχή: Φίλτα&* ΠΓ, 99; Βίο^. ϊί, 92. 

Άρμόό^^ βυτ* ηον τί&ψηηας 34. ΑροβΙ. IV, 5: ▼. (ιΓθ2. ΟτρΓ. 

[Αΐΐιβιι. XV, 695 Α, 8Ληβίάβν. ρ. ΐ, $5: Οί. Μβολγ. ΠΙ, 87. 

ίΜ^ί. ρ. 456]• /^νο, ό\ αΜ ,Ις 35. (ΐΓβ(ί. ^^ρ^. Μ Ι, 82. 

^^;.οιΤ*ατ *α.Αρ,ατη^£τ<^α,ωςηα^ 36. ΒΥ Ι, 72: ▼. ΜβΟλΤ. ΥΙ, 6. 

4^Ιΐρηχοτας τηντωι,ηηα.οτρατ.βωι^ 37. ΟΓε^. Ο^ρτ. Μ Ι, 31. 

^^^^1^^7^:^^.Τ"^ΛΤ - ^β. Αρρβηά.'^ΡΓΟτβΓί,Ι). ΙΠ, 35. 

2:ο.^?7ίν?«^^^^ .39;ΙΙ^ΪΓ0Η.8αί^^^^^ 

Ρί»1τ. XIV, β1 ΒβΓ^πΜ κέ ΑηβΙ. •'^^' ΧΗ^^^" ^ ^^^«^ •** *^*^•*"• 

ίτβίβίΓ. 1264 οοΒβΜπιίλΙ. 40. Αρ<ΑΙ. III, 92: Βίο^^. II, 2. 

33. ΗβλΥοΗ. β. Αρα ς Ιίροψι 41. Αροβί. ΙΙΙ,73ίΒίφ τ. λΐιηοιί. 

Ι^ρον αράς Α^^ψηαιψ. Αριστοφάνης 42. βΓβ|^. Ρ^^Γ• Μ Ι, 54. . 

ΙΟ* 143 ΜΑΟΑΚη 

43 '^ρχν Σηνρία^ Μ %Λν Μ9Ϊάι^• ηύΡίχρά γαρ ρηαος 
1} Σκύροςι, 

44 *^9χν «^ίρα ίβίηρυαίρ: 9ηΧη. 

45 ^^9χν^ μίΐΡ ^Μ^ φνραι έηίχ&οψίρΐύίΡ αρίϋ%ορ^ 
μη9* έη€06ΐν ανχάς οξέος ^«ϋα«* φνντά ΰ] Ο9ΐος5 
ώχιστα ηύλας *Α'ί6αο ηερησαί: θ^όγρ^ίοί* έηϊ %άν 
9νς%νγύς βέβίωκότωρ* 

46 *Αρ6τρω άκορτΙ ζειρ: ίπΐ %ωρ ηα&* έαηύρ ηρι»- 
γμαι^9υο μένων* ηαρόοον οΐ αρότροίς άηον%$ζσν%€ί;; «κ}ς ηέ- 
λας βάλλοναιν. 10 

47 Αρχή ί^μιαν παντός: ίηί %ώρ 9ΐδ τί ηρο%οητορτ$»ν» 

48 Αρχαιότερα ίίφ&έρας λέγβις: ίηΐ τώρ οα&ράηαϊ 
ηαλαιά Χεχορτων» 

49 *Αργ^α$ότ9ρος Κόάρον: ίηϊ υπερβολή αρχαιο%ιμος 
ΐΛίχι ευ^ΒΡείας. 15 

50 "Ασ^ροίς Οί/μειούα&αί: ίηϊ τώρ μξηίραρ οΛορ ηαΐ 
ίρημοΡ ήορανομέρωρ. 

51 *Αα%6ρ ίέρας: έηϊ τώρ άροητως σφόάρα τι ηο$^ 
ονντωρ* 

52 ^ΑοΗψ μορμολνττ9α&αιι έιίϊ τωρ Βΐκή ^βλ^*- 20 
τομέρωρ• 

53 Ά% ρέίο ς όμματα: ίηΐ ^ώρ άραιδών ι^αΐ άόίΗΜαζων. 

54 *ΑττΐΗθϊ τά ^Έλευοίρια: έηΐ τώρ %αϋ? έαυτ4ίύ^ 
τι ηοιονρτωρ• 

55 *ΑττΐΗος εΙς λιμένα: έηϊ τώρ ιύτονητέρω^ ίιά2^ 
τιρας ήάρίρτας ΙργαζομίρΐύΡ. έηύ τονζ Ά^^ναίονς φαύϊρ 4. αρχ^ν] ηάττωψ Ύϊι^ρύ». 5. ίς^ιΡιτ ϊάβτα, 6. πα^ηαα^ & 
11. άρχη ^^ το* ημ*ον Ββ. 12. τ^ς Λί»^/ύβς £. 14. άρχαιότί^α ^ 
16. σημαί>*σ&α$ Αρθ8ΐο1ίϋ9: τΐ)ίμα£^(σΘ•α* 8ιΐίαβ8, αάάβηβ ίη βηβ: κ α 2 
αστροις σημίΐουμέψωψ τά$ Θ-έσί^ς τωρ ηατρίάύέψ, 20. «Ικ^ 
ηαΐ ά Λαχίψης 8αίά88. 25. ΡΙΐΟΐ Τ. <ς τον Χ^μίΡΰ^ι όταν γάρ ορών 
τα» άηο της ηολίως^ σφόάροηρον ίρίσαόυσιιρ. ο&ίψ ύάροιμία ύατά το ^ΧΙλ- 
ηίς' ΆτχίΛος Ι ζ τον λιμένα, ΙίΙπί^ γαρ Ισχυρός ι οΙ.ΑροβΙ. VI, 70^. 

43. Αροβί. 1Π, 80 : Ζεηόΐι. Ι, 32. 49. Μβον. VII, 41. Αροϋ. XIV, 

44. βΓίίί. ^ΪΡ^. Μ 1, 80. 71• ^^' ^^ «<1 1)ίο«βΛ 11, 71. 

45. ΑροΛ III, 85 : ϋίοί. ΙΪΙ, 4. ^• ΑρΟβΙ. IV, 12 : ϋίο^^βη. II, 66. 
ΤΗβοβη. 425. 51• 1>ν Ι, 84. 

47. Ό V Ι, 83. 54. Αροβ!. ίν, 21 : ΖώΐοΒ. II, 26. 

48. Οτθί. ΟτρΓ. Χ Ι, 58. 55. Αρο•1. IV, 20: ΖβηοΙι.ΙΙ, 10. εΕΝΤϋΚΙΑ II. 149 

ηΐψίον Όντας τσν λίμέψος βύτονωνέρως Αά τον ς άηό γης 

56 *^τ9Ρίς οράς ωςηβρ αϊξ τηψ &όλααααν: ίηΐ 
%Αν ψίΧτ^9ύν¥%ΦΡ τίοϊν ως ^ αίξ τ^ &αΧάσορ. 

57 "^τλας τον ονραρόν: Χ^ίη^ί άηδίέξω, ηαϊ Χίγ*ταί ^ 
έηΐ τύν μΒγάΧψ μ^ν ηράχματι ίηφαΧΧοβίίνων, κΜψ ίέ 
η€ρίηιητ6ντων. "ΑτΧας γαρ Ονρανφ ίηιβονΧ^νοας καϊ 
ουΧΧηφ&βίς «/ς το ^ΑτΧαντιηον ηέΧαγος άηΒρρΙφη^ 

58 ^^ίτης Χόψος! Μ τύν βαρνονμφορ^^άτωψ. 

59 *Αττί%ος ηάροιηος: ίηϊ τώρ ααχώρ γατόνων. .^ 

60 ^Αττική ηιοτις: ίη) των βββαίαρ φνΧαττόρτωρ την 
ηΙστίΡ• 

61 Άττεηος μάρτυς: ίιΛ τύν ηιοτοτάτου ^αϊ άΧί^&Β^ 
οτάτον. 

62 Αντος αντον ανΧβϊ: ίηΐ τώρ ίαντονς άβίηνυόντωρ* |5 

63 Αυτοί *Ρ69ος, αντον η^ίι^μα: ίηΐ .^ώρ άΧαζο- 
ρενομένων έηΐ τιρί. εϊρψαι Λ άη6 *Ρύ91ου η^Ρίεά&Χον 
αΧαζον^νομέρου έηΐ τψ αλΑβο^αι* 

64 Αυτό ίβΐί^ιτ Ιηϊ τύν άηίοτονρτωρ ^Ί μ^ γΙρ^οϋ•αί* 

65 "Αφά-οροί Μοναώρ &νρίχί: έηΐ τώρ^ηπίοτα φί^0Ρ£^ 20 
ρώς Λαηαμέρωρ, 

66 *Αφ ύψηΧον μου^ηαταγεΧφς: οίορ^\ ηάνν μου 
Μ&ταφρορέίς•* ."■ .^•'» .■ ,^ .,;' 

67 *Α^ έ'ύ'ΐΐας'&ρχίύ&αι: ΙηΙ τώρ Ιρ. δύνάμΒί^^ί^ο- 
μίρφΒΛ' ηαΐ ηρώτονς άίίϋούντων τους οΐχβίονς* 25 

3. «σ»«ρ ή οΓΕ Ββ. 5. νηίόίξ» 8αΐ(1β8. *αΙ λίγίται οιη.δαίϋββ. 
6. μίγάλοις πρά^μαυι 8ιιΜ«8. καχώ Λ] χαΐ καποϊς ίθβΐη. 7. *Άτλας 
γαρ κτλ.] ίη 8τιί<1• ΛββυϊΐΙ. ί\. τι^ν 8υίάβ8 οη. 15. όηκνυόντωψ «ν 
τοΤς Λ^α^μΛσ^^\ οηο^ο» Τί9€ς ίΐσίν 8υί<!«8. 21. ί•» λ6χοιζ ίύ 

&Ι6 ΙΗο^βηίβηΐΗ «άάίΐ.: 

56. Βν Ι, 87. ΜβίηβΙϋΐΐΒ €οιιιιηβη(€. ΡΒιΗ. ίη Αύι^. 

57. ΑρββΙ. IV, 28: Ι)ίο§. 11, 67. 8ρβο. Π, ρ. 17. 

^Ϊ^ΒίΜ'Ιδ'*^*"*^ 63. Οπίί. (^η^' Μ Ι, 86. 

59. 2^οΚ ΐί, β8: 8ΐβρΙΐΒη. βά ^' ^'««• ^^^' ^ Ι^' «2. 

ΑπΒίοΐ. ΒΙι^ΐ. II, 21 [τ. ΟτβιηβΓί ^ 65. ΑροίΙ^ IV, 54. Ρίο», 111,23. 

Αη^οάά. Ρβηιβ. Ι, 292, ^]:ή^ά^Λ 86ΐι(θΐι(ί» β ΒοίββοιίΑάο ΠΙνβΙτΑΐοτ 

ο«^*α Μ τ&ψ ΗαχονρχονντωΗ, Α(1.Αβη* Οΐ|Ζ. ^6 ίαΐοΐοΐΐ «ϋίΐΐΐί ρ. 

60: Α•0^1. IV, 261 ΙΗο^: Π, 80. 357: «1λ .Ογο^. Ο^ρϊ, Χ Ι, 24 βί 

61. Βν Ι, 86. ' ' ^ίοϋο ίν Μψ^όψοίς ηάβι όΜ^ηψ^ <16 

62. ΑροΛ IV, 48;'Βίσ$.αΐΙ,:ΐβ. ^»« Βίβββιιίιιβ. «ά Ββιιιθ8(Ιι« ^. <!• 
Εββρβχίΐ'Μ^ΰΙιοιι βρυά ΑΐΗοη. νίΠ» 0<»)Τ' $ι 80 ^φ, . , 

349 Ρ: οζ άίηος αιιτρ». οιϋ κι^^^'. '66ίΌΐ«9. Ο^Γ. £ Ι,. 59.^ ' » ι 
ζί* φ€ηβΙος &τ]ι Ιβοαοβιη βχρ1θτι4 ''67. βη9|^< ϋ^ρτ. Ι» Ιί 63; 150 ΜΑΟΑΒΗ 

68 *^ί φιλοχρηματία ^ηάρτα^ ^Χα, άλλο ^^ ού- 
ϋν: Ιηϊ των άργνρίζίο&αι ηροαίρσυμίψωψ• μΒτΜ^ηΡ€η%α9 
9^ άηο χρηομον. 

69 ^Αφροβίαιος ορηος ον% ίμηοινίμος: ίηΐ των Α* 
ίρωτα έηίορησνντων. 5 

70 ^^ίφροίίοια άγρα: έηϊ των βρωτί άλίΰ^οβίίνων• 

ΤΟ Β. 

71 Βάττου αίλψίον: έηϊ των μεγάλων ηαϊ ηοΧυ^$λων» 
τον γαρ οίλφίον χανλον Κνρηναϊοι * * ίΐαΐρατον ίίοοαν 
Βάττφ• 10 

72 Βάλλ' ες ΰίωρ: εηΐ των ολέ&ρον αξίων, ^γονναατα-- 
η6ντ$σον. βάλλ* ές ολε^ρον' καί» βάλΧ' ες φ&.ορον* 
ηαϊ^ ΒάΧΧ' ες ηόραηας: όμοια. 
2. αργυ^ίξβύ^^'] ^1 αΜαψτρος Μ§^όα{99» Ζ•ηο1>ία8« Οτβοιιίαηι 8ρ•ΓΐΑ- 
ηί8 ΑΙοΑωβϋβ 6ΐ Τΐιβοροιηρο Γ6(ριι«ΐλΐϋ>ιΐ8 <1«1αιη 69ΐβ . ΡΙυΐΑΓο^αβ ΙηβΙ, 
Ιιβοοη. 239 Ρ ηαπλί, «<1 ({αβιη Ιοοαιη \ν7ΚΙβη1>9θ1ιίιΐ8 ρΓοΜίΑΐβιή ΙβοΙιο- 
ηΐ8 ΙΜυΐΑΓοΗβΜ ολίΤ ρΓΟ €λο$, αμοά πάτο οοηββηβιι οοαιιβΒ άβ^ΒίκΙιιηΙ 
ρίΓΟβηιίοβίΓλρΙιί^ τίηα^ονβ βΐιιαβί. ΑηΙί^ιιιι ΙβοΙίο. ίλίν β88β' .ΥΐάβΙατ. 
μίτήνίπτοΛ^^, 5. ϊρωτα ομψνόψτωψ πολλάκις »αΙ δυίάαβ. 9. 

τρψ ητλ,] οί γαρ ΚνρψαΤοιτο ύίλ/φ^οψ μ4γα τ* χα Ι ^Ι^αΙρίτσρ ^χ όψ- 
ης κτλ. €. 

' 68. ΑρΟΒί. IV, 54^. νΠΐ, 77: ι^ς όηλοΐ Αίσχνλος'{ίΐ. 329 ΏίηάΛ 

ΖβαοΒ. II, 24. Ι)θ ρΓΟΤβτΙιίο ροβΐ ίψ τψ' ΠρΙψ α ψ ηαλαγμοίς α^ 

^^116η1)β^1ι^υIII θοείβ 8€ΐΐ06ΐιιαηηιΐ8 ματος χο*ροκτο9ου Αντός σ< 

βά ΡΙηΙ. Α^ίά. 9, 1 βχροβώί. Χ9^^η^ [τνΛ^ο χραναι] Ζ^νς «α- 

(ιΤΒζ, €νρΓ. Ι*1>1. τΛΟτα^ας χ^ροΐν, λί^ίΤΛ§ . ϋ^ 

'η_ ■-? — ϋ^_.^.•>.Αΐ^ Λλ. ^^Λ,ί „») *^__-^_*_ *? 

ιίταΐυαι : 

ΓοροΛΟψ [βΪο] μήΐ 

οίαν αχ ρ αν. οΐ μύρτους α4ρόι*ας, σ*οψ χαΐ *άπραι>α γννή ^ ορνωσα 

οϊ β η προς τον κα&αρμον άρμόζον- προς μίξΐ$ς καΐ καπράν κτλ,: οΜί, 

α^ν τ^ (^ [γ6οΙο /αρ Ηβίηιίτιβ] θ^ψ- Αηβοάά. Ι, 472, 22: ^Αφροόια Ια 

Α«^ ]ΐα^Ι«νοι^ις [θΓ« Αρρ. ΡγοτΤ. ΐΑ, αγρα\ οί πίρόικίς, Ομ το τονς 

α\αίροναίναυτονς• ηακωςόί' χοίρψ &ηρώ^9^ '€§ &ΐξλίί{^ ίηιβ•νΙίύ99η[ας 

γαρ κα&αίρορσ* καΐ αρνίφ, αλλ* ον αίρ^ν αυτούς. ΚβΙ[^βχίΐ ΑίοίρΙΐΐΌ 

πίρδ^*^ λίγη ουν τήν τ&ν ανων, άιά αριιά Οοητίΐΐ. αά ΟλβήΙ. ρ. 539 Μρβ. : 

το καταφίρ^ς ίίναι το ί^ωον ηρος ηολλά μ^ρ τα^ς Ι)ίύμψα§ίς.^ »λ*ί^ ^\ 

βυνουαίαν [τ. ηοΙΙ. 8(1 ΒΫ Ι» 89]. ^ ονκ Ιλαττ» τ^ *^Λφροίί4τρ »ΜΜνα<^ 

Καπραν γί το* παΐ καπραΐν^νν αηο μΛ9 ολοΌψολ τν*α ημίν 4ροβ9*Μ^ν 

««ντοι/. δυνατά», ύί *αΙ τήν τ9ρ αγραν, 

αλγών γονήν ^λονν. ΜΪ γαρ ίΛίΙτου- 71. ΑροβΙ ΙΥ, 76: Αρρ. Ρποττ. 

το τ• ξόίον λίαν ίητόητα* προς «^' Ι, 51. 

ύφροάέαια, Αβτί καΐ ίίς Αη^Ί'/Τρί*. 72. ΟΥ II, 4. βίλλ' ίς ολΛ 

!:μ: ΕσβίΑύι. «θ Η^α. II: Τ, 2^1, Αρο8(.ΙΥ,76«: Ηββ^οΙι. 8. ?« ολ^^ρ•^ 

ρ. 1183, 17 1 ά^μ9••^αα$ ,όΐ οτα^^ι- ιΐς ξ^ηνι οί. ΑροβΙ. ΥΙ, 65. βΙ «η^ 

τήβαος Μχ%$ η^ος Λαθαρμί* α.α£7ς, ηοΚ. «ιΐΐ ΒΙο^. III» 51. ΑβίφβχίΙ €ΕΝΤϋΚ1Α Π• 151 

73 Βα%%η^ια %αϊ Όχημα %α\ ψρίβωνίορ: Μ«ίνοθη£- 
θΜ9$η%ορ %ονς *Α^ψψι όίηαατάς• 

74 ΛάΑλ' 9ΐς Ιχο9^%η τηρ ίη^οτημηρ: εηΐ τώρ λοί- 
ά9ρονρ%ωρ τ^νς οβ^οτβχρ^νς. 

75 Βατράχφίς οΙνοχο€ΐς: ηρος τους %αύνα νέμον^ας,^ 
ωρ 0ϋ χρρζ^ραίΡ οΐ λαμβάρορτες. 

76 Βατράχφ ϋΛωρ: ως, Γαλί} ατέαρ: ίηϊ τύρ ταύτα 
Λίορτωρ, ο/^ρ χαίρουοιρ οΐ λαμβάρορτες• 

τι Βάτραχος Σ^ρΙψίος: ίηι τώρ άφωρωρ• 
7Β Βίος μεμαγμέρος: Ιηϊ τώρ άηορως τρ^φομέρωρ. 10 
79 Βοίωτία νς: Μ τώρ άραία&ητ»ρ «αϊ άηαίί»ντωρ. 
δΟ Βοίωτιος ρόμος: ίηΐ τωρ τάς αρχάς μ^ρ ηρβμούν* 
τ^ΛΡ , νοτ^ι^ 9ϊ ίηίτ^ράρτωρ• 

81 Βον^ος ηερίφοίτ^: ίηΐ τώρ ^&ωρ ηαΐ ήαχντάτΰη^• 

82 Β ου Χ ία ς Λίηάζ^ί: έηΐ τώρ νας ηρίοας νηβρτί&ίμέρφρ 15 
άεΙ ύίηαοτώρ• 1. •ι; τ^&βωψιορ δ: »αΙ τριβώριον ΤνβΙζίΐΐΒ, δοΐάββ. τριβωρϊον^ η 

5ιΐί(ΐΜ. 10. ΤΜΐ' ΙΙ'ξτοίμου χαί άαοτ«0ς ΙάϋίΛ. 11• Β9&ωτύα [βίο] 
5. 13. }η*τΜοντων] τοΤς χαποίς ίπΐτΎ*νοψτων ΖβηοΙ). II, 65, αφυόρα 
ίπ*γΛΨομίψω9 ΑροβΙοΙίαρ V, 4 ονη θιιίάβ , ιια4<^ ^τφ^'ηιψομίννν Οίάβ&πΐιιβ ' * 
λΑ $αί<1• >• ΒοίίΦηψζ χοοίβοίΐ: τα^συομίνων Η• - 14. Βον&οξ 8., ίηί 
ταίιτ άαννίτων ηαί ηαχυφρόν«ν ίϊοητα$ δΐΐ}<1β8• Ηβ8^ΰ1ιία8 : Β. π. : τκα^ο*- 
μ£α ίηΐ τώψ *'νηθ•«ίτ χαί ηαχνφ^ότω* , α»ό Βόνθ-όυ τ»ψος μίΤίηχθ-ίϊαυί %οο 
ΙΙνθ-αΛ ψιχηηηντος , ον άψαχράψη ηαΐ ^Αρ^ατοτέλης ν€ν$Μη*ότα, 

Τιιηο€Τ6οη«ρα(1ΡΐΗΐ.Τ1ι«ιηί«^21ι:θ: ά^ ηοτύΐ ίυάκηχη ρ*14 β<ΐ<ΐ. Ροτ*^ 

^βα Λλ*^ρ «Ις ολι&ρύνι 8(1θ. 8όρΙι<Η}1 (Αβ86 οοΙιαβΓβΙ οαια ηοβίτο αυοά β 

Ο^ά. Τ^Γ. 438. 1156 6ΐ «ϋα ΐφ«4 οο<ϋ€θ Μ6<ϋββο ΡΙιιΙ. ΙτΥΠΙ, 24 

8ρ«η1ΐ£ΐιιίαΒΐ β(1 €&1ΰηι. 1ι• ία Αροϋ. ^«Ικΐαβ «ά Αη^η. ρ, 493 ο^ίιΐίΐ; 

113• β. ^« ψ&όροι/] Αρρ6η(). Γ, 35. Χχαμα χα 1 τ^^ν/ίβΑοΐ' ί[8θή1ΐ« 

β. Ις Λοραηας] Αρύ8ΐ. Υΐ!, 96: Τ. α;τ9#α]* τψ^ύρρψτ^ ηα^ρρίβ ^ορχη^φς 

βΐφ. 24. ^χί^^ τ^ΛίΦβολοψ Ιβίό^α^ «&λοψ, 

73. Αρρ6ηά.ΡΓθττ. 1,47. βαΙάββ . 74. ΑροβΙ. IV, 85; Όίθ9..Ι1Ι,56« 

8. βφΜτηρία ΐίαΐ αύμβολον, ο* λαχόν• 75. ΒΥ II, 8. 

ης όΜίάζΗ» Ιλά4^βμ»ον 9β^ά ■ %νν . 76. ΟΥ 1Ι> 9. ι 

δημο^Ι^ν. ^ϋηρ^τΑ^ ^ύμβοΧίίρ ηαΐ 77. Β Υ Ι, 98. ; . 

βΛΗτ^ρίΛΡ^ ηβίοντνς ίά,ίήφζρ^, νίτ^ 78. ΑροβΙ. ΙΥ, 93: Ζβηοϋ. Ι, 21 : 

χρ4α» ομοίορ «»/< τ^ βαιητ^ρΐί^ ,τί βάά. δυίά. 8, βίοψ 'μ^μαγ μίνοψι 

ύ$καατήρ*ύν, τ« μίν^^ ϋΐ^μβΛίον ιμΐ'βα ΙήΙ χωψ ίν^αιμοηζοτνωψ Μ 'ησλυπ' 

τψ^ ΛρΙσ*ν αηοδι^άη^ς ί^Λάμ^ξβ^το Χίϊ *αΙ ήβίΧ βίω. ^ -^ \ ' 

τριωβοΙ•ν' ^Μρ »«* όιηασ^ΛΐΫβ^γμ^ 79. Αρθ8ΐ. V, 11, Ηΐίφ Τ. ΙίΙΙΙΙΟΗ 

γΌΡ*>, Ρ1αιϋιιΐ8 Κ8, ψ|β«. Ιιΐιο «Γ- 80. (χνβ^• ^ΪΡ^ Μ Π, 47. 

ϋηβηΐ» 8ο1ι9Κα «4 Ατηίορίι. ρΐυΙ. . 31. Ι^ηφ, ΐΓ, 66. : < 

277 8<|. 6χ ΑΗ8ΐοΐφ 8ΐϋ8^ βΧτ 82. Αρο8(. Υ, 11*3 Ζβ|ΐο1». Ι}, 

ροηιιαΐ : 4ΐί8ρμ(Μ ^ .(|ί(ΐ Ϊη|ζ8β1|ίυ8 86.67. \• ' ί\\ 152 ΜΑΰΑΗΠ 

83 Βοί^ΧίζαΒταίΤίς μάλλορ η άννι^ϋ^ταί: .έηϊ των 
ηροαίρουμίνων μίν άόίΗ^ααι , <η? δυναμένων ϋ• 

84 Βορβορψ &* νάωρ λαμηρον Χαμβάν^ΛΡ Λυηοϋ'* 
ΒνρηοΒίς ποτόψ: Ιπϊ τών τά ηαΧά μιγννψτων 'νοΐΰ «/-> 

85 Β ου ς έηΐ φάτνην: ίηί ^άρ ίβ τά οννή&η Λμϊ τ,άι^ 
ατα άφίη^^ονμέρων• 

86 Βοιωτία αίριγματα: έηϊ τώρ άουτύτφν. έ» μεταφο*- 
ράς της Σφιγγος* 

87 Βούς ίναύλίος: ίπΐ τάρ €ΐς μίΐ9ΐ¥ χρψίμενορτωρ. 10 

88 Βού€ έηΐ γλύοαψ ίηϊ τύν μι^ άυραμίρωρ ίη λιρο- 
ίοηιας ηαρρηαιάζΛΟ^αί^ 

89 Βονς έ'βίομος: έηΐ τώράψαίο&ητωρ• οΐ ^ρ ηίρη^ 
Ί€ς τύν ^Α&ηραιην ίΐ άύ ^ύοντες ^ψίηιμ ηρόβατορ, νν, 
αίγα, ορπψ^** %Ψ^^» έβάομοψ *^ έηέάίβΟΨ , ηεμμα\τί%ρά' 15 
γωνον. ίηειάη τοίνυν άραια&ητον ϋόχβί το ζψον, βηι•* 
ο%ώητοντες τους ανόητους έηάλουν βοϋρ έβδομορ. 

ΤΟ Γ. . 

90 Γα Χ η ΤαρτηύΙα: ίηϊ τώρ ηορηρώρ ηαΙΧΙαΡ άραίόωρ. 
Τ€ίρτ$)ΰα6ς• γαρ πόΧίύ' με^άΧη ηρίος τφ ωκεαρφ. '" 20 

91 \ΓαΧ^ χιτω^.$0Ρ9^ηΙ τώρ αχρι^ατωρί• . ., . . 

92 ΡαΧΧίϋτ] τεμεΐρ: εη\ τάρ άφρορτίϋΐ^ύ άηαΧΧαχ^ 
ηραγματωρ ηοίηΰαα&άι βουλομέ,ρωρ. ΓάΧΧοί γαρ ηα^οινρ- 3. ΧαμβάψΛΦνΙ μιαίνην Γ6θΐ6 Οβ. 4. ««ΑΑΜίτα δυίάΑΒ. τοΓς ίη δαίίΙ& 
(1«68|. 10. ΙνάΧίος ιΑ$Ιβ 9ηϊάΛ9ι Ι1.> βο^ρ Ββ. 4η ά•»^ο&α*ίας ίάβιη 
Οίη. 15. ο(^$ν^ βύνν' "Β: Ό^ν, ίΙΛτΗψύΦ Κ. ϊβόομον] Ιοβιιβ ΙΐΑίΙΟ 

ίετα ίη βρβοί^ιη Γ6άιηΙββΤ>ηθιιι τίίΐβΐιιτί ίψ&^μοψ ^οψ βονρ Ιηί&νορ ^ η$μμα 
ητ^άγ«0¥όρ^ 9ί4ρ§ή^Φί Ρχον ι Έί^γοΙί. 9,€βάομ•ς βονς: ίΐ^ος η4μμΛτοζ χ^ατα 
ίχ^Ηηος: οί. ηοΙΙ. οηΙΙ. βά ΙΗο^. Ι ο,^ 16. ^η^Ι ά^ δ. ζων δ. ^ |9. 
ΤΥΐΟ^ν^σίβτ 8. ' ^ 20. μί/άλη] 2|« τΛν ΉοαίίλίΙωΡ' στηΧωρ δυίάλβ. ωκ^αρώ] 
ϊρ&α μ$χβανά*'γΙνοΡΐίΛ• γ^ύίζ δυΜββ «άαϊΐ. 21. αχρήοτωρ] άπριΛώρ |ύ: 
ί*1 νώρ άόΐΛ9ί¥ ηαΐ 'μη^ Φΐρ*ίψνωρ άίΰί β<ΐΔθΙ«Ι δυίάλβ. 

83. € ϊη ΡβΓ06ΐΐϋ0{;Γ.Τ.Τ,ρ.466, 89. ΑροβΙ. V, 8: Βίο^. III, 50, 
2: Βίο^. VI, 74. υΜ β(1(1. ▼6ηιΐ8 ^^οτβτύίλϋβ ,* ^αοηι 

'84 ΰΥ Π 7 «ββΓ« δώά. 8. ίβόσμαΐόχι Τ^ρΊίβ^ 

«ΜΙ Μ «8: σ.».ο;»ί^ « «-, ^^-^ ΙνΪ;^^!:». "£^^^, 

'^Τ'^"*^^ ^ ^,Τ.^^'" η•ΤΓ«»<1«ί.Λιί^.Ερί.!. 68(183). 

8β. Οκβϋ€)ΐ)Λ Μ Π, 46. «β. ΑροΛ'ΐν, 20: ^ο^.ΊΙΙ; ΤΙ. 

87. Αροβηά. Κοη. Ι, 63. €ί• 91. ΑροΜίΎ, 21 : Μκ: ΙΠ, 82. 
ΑροΛ "^,-10.-'! α. 11*. VI, 64. • ι • 

88. Ον Π, 2. ' 92. ΑρρβίΜΐ. Λοίττ. Ι, β7. ΟΕΝΤυΚΙΑ II. ηι. 1 53 

ιαι ύΐ άη^ί%μιΐ4»ίνοί , ΐ7Τ0< άηο τυύ ηστημαν Γάλλου ί} 
€%ί άηοηδητωηαΟίΡ Βίς έτίραν φύοιρ. 
^. Γέρων 6 βονς, %ά ό^ ίρ]^α ηολλά τω βΦΪ: ίηΐ 
%ύν γ9γηραηά%(»ψ ηαΐ $%ήηέ%ί χρη^ιμβυόντωρ* 

94 Γέλως *Ι»¥ί%6^: ίηϊ τύν ηίψμϋητ %αϊ ίηλ^λυμέρων* ^ 

95 ΓΒψψαΙοχ %1 ίη βαληρ^ιον: Βηϊ των- 9ιά ηλούτοψ 
{ν9ο%ίμονψ%νΐ¥* 

96 ηΧφς ^ν^γΜρον€4ος: 6 άηοϋμος ηαΐ «ναντο^Ν 'οτιο 
του %ρον€ίΡ τάς ΐμϊρ^^• 

97 Γέρων ίρίνός βύφρανεί τους γ^ιτοναςί ο λ6]το$ 10 
έηΐ γιγαμηίάι^ός γέροντος* 

^ Γης βάρος: ηγονν άχρηστος* 
^ Γής Ιντ^ρονί έηΐ %ών βη^νός άξιων» 
100 Γλαύκου τέχνη: έηΐ των λίαν έντεχνων• 
1 Γλυκύς άη^ίρω ηόλεβίος: ίηλψ 15 

^ ΓΧαύηΒς Αανρίωτιηωι: έηϊ των ηολλά χρήματα 
έχοψτων* έν γάρ Λαυρίω της *Α%τί%ης χρυοού μέταλλα ην. 
Ιχάραττον 91 γλαύκας ίν τοΙς νομίομααιν. 
3 Γνω^ί οαυτόν: Χείλω^ς -δίβίαί φααι το άηάφΛ^γμα. . . .1, Γ^λΧφ^ ήί/νχως ξίοΫΤος Ο'βάηοίΐ. ^ 2.^ Μ^^ο^^^Λτωχβίό^ν ΥΒΟ. ' ' 
3^ γ^^(Φ0τ ο βήίς] γη{ί4 β^^^ ΟΓβ^οηαβ. ; 7. βνόύΧΛμΛϋΡτνν] ^υ^^*ιΛτ ι»τ«μ 
ό•Μ9ύ9ΤΛν ονάάβΛ, 8. ανχηρουατος δ. ' απο η^λ.] ίη μ^ταφο^ίζς τον 
^ά ηρότον χίϊύΛν ΜΰίΙ %οό6ν ν99ομίνον γϋωτος 8ΐΐίαβΙ. ίΟ.\ΰφραίνη ' 
δ: οοΓΓβχίΙ Μβιηβΐάαβ Οοιη. Ογ. Ργ. Τ. IV, ρ. 674. 12. διιίά«8 6ΐ^ 
ρΗολΙ: ^ηί τΰν 9ΐς μηόϊψ αννηλονντων, 13. ^ντιρα 08. 14. Οβ δοΐΐο- 
Ι»8Ι« Ρ1«!οηίβ τ. ηοΙΙ. βηΙΙ. βά Ζοηού. 1. ο.: ροβΐ ▼. χΗζονρ/ινΜ ρβη^ίΐ: 
η§βΙ άηΛ τινηης τ^ς ηρφητμνβηέας Ϊτλ %αΙ ψνν λίγί9θνί^^ή¥ ιΐΜίΧονμίνηψ 
Γλαύκου χ^Ρψ* Μμψηζα* Λ Μντον *ΙΛ ρ ι-ίΡτ Φ^ίγος 4ψ '*». τΗρΡ «^ μου-^ 
ΟΜΜίξζ άηροασΜως [οί Α&ΙΐηΙιΐβ αά ΑτίβΙ. &«1Ι; ρ. 14ί] ηαί- 1^*>ίθΜΐής ^9 
τφ ΛέρΙ &ινφας. έσν» <ί^ μεΖ Μρα τ^χ*η γρ^μάτ^^ψ ^ρ . αιτατ«^^ΐΜ» 
Γ1αύ»ψ Σαμίω^ άφ ης ϋσως ηαΐ η τίίχροίμία β%9ΰύΘη' :β^«9 ^^ *αΙ ϋΐ^ψ- 
ρου ηόλληοίψ ινρίν^ ως φησιν Ηρόδοτος: Ι, 25. 15• αταίρων δ. ^ 17. 

χρναΜ διίίά&Β. 18*• ίν^χάραττον ίά^ίο, ψομίσμασ^ν] χριΐύοίς' ίά»ίΛ, 

93• (λο9^ Ο^ρη 1 Ι, 80. 99. ΑροιΙ. V, 42: Κ)ιο«, Ιϋ, 91. 

94. Οκτ. ΧγρΓ. Ι. Ι, 75. 100. ΑροβΙ. V, 45: δοΙκΑ «ά 

95• ΒΥ 1^22* 96. ϋΥ ΙΙ> 12. Ρ1«Ι. ρ. 381 ΒΛι,, ΖβηοΙ». Π; 91. 

97^ Αρρ6ΐΐ€ΐΡιογγ^^73.« Λ(ϋιιιί« Οίααοί «Γΐβπι οαη ΐΜΐ<1θ':ιη^ιηοΓέλ 

ΙλϋοαβίΒ τβηιιβ ρΓθ'^1>ιι1ΐ8 ροοίΑ Ι.ϋΜΐιιία8 ΟτλΟ. Τ. ΗΙ, ρ. 864 Κ.: 

•ρ«1 ΜιΙ•- «η 8^ βί( Α^ιηίηέβΐ ονχ α» μίν ηρύτ^» «ι)»!* «Αχμμ •ν «Γμ- 

«•^ 9, ρ. 789 Α 4ί«ί:> γαμΦ^γί* ψίροψ ηαλνβης^ μ^^^^ΰ όιί¥4 ^^'^ 

^»«2 ο»^α.Μΐ^>τ•ί«•.;τ«^οσ«ι^^•1ί«ηΐ οψομάζορται .,,τί^ϋ}^ ΓΆαι^χοι/ 

βοαΜίάολ" «<ρΓΐ«ΐλ .Τβηΐώ 'Μ^ ^Β Χί^ν^τίχνί^ κατ* αρχάς ψί'* 

ηνηΙ» Μααο^^ ίΟ^^^^άμιΤρ <» 'Μ^ 1. ΒΥ II, 10. • ' ^ 

Ιοί^ ΒλέψΛ»! ίΐ^^'^νς^ Τ*ίτορας. : '•• 2. Αρϋβη^. Φγοττ^ Ι, 75." 

98. Οβι«. €1ΡΓ. Μ II, 55, 3. ϋ\^0,'1«. 154 ΜΑεΑΒΠ 

4 Γρανς βϋίηχ^νΛί: ίηι τώρ ηαρ ώραρ τι <Κταηρατγο•* 
μέρωρ• 

5 Γραωρ ϋ&λοί: ίηΐ τών μάτηρ Χηρούντιαν» 

6 Γραΰς άραηροτ'ηοαϋα ηολνρ κοΡίορτορ, έγ^Ι-^ 
ρ4ΐ: έπί τωρ δι έμηαρίηρ ηολλά ηράγματα ηιρονρτων. 5 

7 ΓνμρότΒρος λββηρϋος: άρτι %νφλ6%9ρος. έηϊ 
των ηάρν η€νητωρ• 

8 Γυμνότερος ηαττάλου: έηΐ των σφϋρα αηορφτάτωρ* 

9 Γνγου ίαητύλιος•- ίηϊ των ηολνμί^χάρ^ΛΡ ηβΑ ηα^ 
νσνργω9'* 10 

10 Γνηος απίά: έηϊ των μηδενός Χογον άξίωρ^ 

11 Γνρη Βίς ^ΗραηΧέονς ον φοιτ^: προς τους άνα- 
ξίονςτίρώρ πράξεων* παρόαορ* Ηρα%λής ϋσύλεναεν* ΟμφάΧψ^- 

12 Γυρτ} ατρατηγεϊ: παί* Γνρη ατρατενετεα: Ιηϊ 
τωρ παραδόξωρ. 15 

13 Γνραίηϊ μη ηίοτηνε- μηδ* άρ άποθ^ίχΡί/ι Ληλη 
η παροιμίν• 

ΤΟ ά. 

14 /ίαίόάΧου ποίημα: ίηϊ τώρ τεχρίΐιως ααταοπινα- 
ο&ίντων• 20 

15 /ίαιδάΧον πτερά: έηϊ των άα» το άπορον τον Χρ^ον 
ηαρεΧηονα^^ χρωμενων προς^ηκη. 

16 Δαναΐδων ^Ι&ος: έηΐ τωρ άύ Μίήοντων καΐ μη 
πΧηρονμεναν• . .• 4. δοΗΙΐβ αναΛ0γτησασα. 6. άννΐ €ΟΤΠΐρ4ΐΐιη ββΐ 6Ζ Άρέστόψάνι^ς^ 
ηϊ διιίάββ βΐ ΖβηοΙι.'ΙΙ, 95 4οο6ΐιΙ. 13. τ^νών] τύν βαΐιΐλΐ. 19. 
9ο$ήματαΒνάάΛΛ, 2 Κ ό* αηο^ίαν η^ος&ή»ης χρ^ίμίψων ΜΛ^λΛυση 8αί- 
άεε, 23. ^α9ΰάάωψ^ ^ανα»<^ΰ«τ 8. ΝοίΑτίΐ αοοβηΐηιιι δαί^. β. ^^αναύς: 
ν. άε 6ο ΗβαιβΙβτΙιαβιιιβ «ά Ιιαο. Τίιη. 18. 

4.Βν II, II. 14. ΒΥ II, 36. 

5. ΑροβΙ. V, 63: Ώίοζ. 111, 79. 15. Ώ\ II, 37. 

Παλαμψοίο^ ν^Αο» άο θΓ6§οηί Ρβ- 16. ΡΓ0Τ6Γΐ)ί1 οπ^ίη^ιη Βλη*•! Ζ6- 

1«ηΜ άοο(ηη« (χΓ6(ροηαι Αΐώκΐ. ηοΐιίαβ 11^ 6, ιιλί τ• «ηηοΙΙ.: «ά<1. 

ι1ίαϋΐ:-τ. Ι^βοαίβ Αΐΐβΐϋ Οηβο. Οιν 8αί<ί• β. έΙς Χίτ^ημίρο^ κΐβ-οψ 

Ιΐΐοά. Ι, ρ« 756 Υλ 11. άψ%1ίϊιι.ΐ .^ίι^οΛ η ηα^^μία ιΙ»ο 

.6. ον II, 18. • τ^ν π*(^ τας ^αψβ^^νς μύ&ο»^ ιητφ•- 

7. 6x69• Ο^Ρ'• Ι' Ι> 77. α•νΜψΐΛμύσα» ΟαίΗίΛ ν^»ρ Λε Λί&ψν 

& ΌΥ II, 19. *βαλλον. .πάο/•»σ• ^^ πτψΐ «το^ι 

9. ον II, 20. ... 'ΟΜ η/^^ αί ,τ«» άμ»ητ99 ^νχβίί 

10. Αρ4»Ι. V, 74: Βίο^.Ιϋ,ΙΟΟ. βΙ οί. Μεοετ. ΙΠ, 47. Ρΐαΐ Ρτοτν. 

11. Αρρβηά. Ρτοτη Ι, 88. . 4 Βοϊμ. Α|(αά• ^τψ^ιο^β η•ρβ 

12. Οτβ§. £γψί.Μ II, 60. ίηγβοίΙΟΓ: τ. 1υ€ηη. Τίαι. ^ 18: 

13. ϋΓβ^. €γψτ, Μ II» 61.: δστ< ^^ τιίι ν•»», ^ιία^αί^ψ η^ον ΟΕΝΤϋΜΑ ΠΙ. 155 

17 ^αφ¥ΐνί]ψ φορΛ βαη'ίηρίφίψ: τον'ίο ^Ιωάαοί Ιέγ^ιν 
οί νηό τίνων ίηιβονΧινόμΒνοί , παροοον άλ$ξίφάρμ<ΐ(ηοψ 
η ίάφνψ 

18 δαίμων Κίλίη$ος: ίηΐ %Λι^ άηοτροηαίων. ηαϊ ζ/α»** 
μ ων ^ίΐψδίος ομαον^ άηο ^ίίνον ηίλ€ως θράηης. > ^ 

19 ^€χ€9αί «ο2 β&Χοψ ^ΑΧήτ^ς: ίηΐ χάν^ ηάντα 09^ 
χομίνωΐ'. 

20 //ίντερος ηΧονς: έηϊ των αοφαλώς %$ ηραττνντων* 
παροαον οΐ Λιαμαρτόντες πατά τον ηροτίρον ηΧσνν άαφα^ 
Χίζονται η^ρί τον ί^ύτερον• 10 

21 ^ίί^ίψοί ηΧέηαν τοι μηχανάς ^ίίγνητιοί: έηϊ 
των αφοόρα ηα%ονρ}^ο%άτων* 

22 ^βλψίΗη μαχαίρα: ίηΐ των φιΧοχερβων. 

23 ^8ίλ9ν μητηρ ^ν ηλαί^ι: ίί^μωίίης ηαϊ φανερά• . 

24 /ί$Χφός άί^τ/ροτέφανοι^μ^ν ^'Χ•'* ίι ψ^7'ί* από- 1δ 
Χωλβρ: ηαρόοον ούτοι Αά μϊν το Ι^ραο^αι έοτεφανωμένοί 
ηοαν, των Λ ίηηηάίΐων ^ηόρονν• 

25 ^εΧψΙνα. ρηχ9σ&αι 9ίάάσ%$4ς: ΐηί %ών ίρ έη^ινοίς 
τίνα ηαίόοτρίβονντων , έν οίς ηοϋψαι. 1. ^αψψιν 8. 6. ΐιάνχα ηρίς το Λριίττον ί* ά^χομίψων 8υΜλ8. 
9. άσψαΧίζονης 8: ασφαλΜ^ »αραοΗΐν(αΐ•ττα* τοψ όιντΐρον* ΙμνήοΟ-η ά\ 
ταύτης χαί ^Αα^αχοταης Ιν τψ άινΤίρω τω¥ *Η&ίκών [ο. 9] 
ΜαΙ Μ(ραψόρος ΚίίύρνψάΧφ ηλΙ ΠλομΙφ *αΙ Βίοφορου μΐ^υ 

δόλοι Ρ1«(. 381 ΒβΙϋΕ. 14. όημ^* 8. 15. &ίψ^^ όί άΛολλντα*. ΒύΨ^ 
άΛΒ. ί^. *§ρΛα&α»τψ ^ίψϊΑΒία. 17, ηύαν &νάά9Λ οία. ηπόρονή 

ώιο^ονι^κ οι/» οΛαλΙάαί^ίβσ* δαΙάββ. 

νάρ^φοοηαΗψ μοι όοηΜ «^ μητψ δίαύΐίν 6ΐΙ Άναγυζά^Φος όαίμωψ: 

Ιπαντ^Ι^αηρ: Αίοίρΐι. ΕρΜ«» Ι, 2: Ι>ίθ£^. ΙΠ, 31. 

ζαΐ Ύο λξγύμίψορ όΐ νοντΦ ίΐς. τον 19* Ώ\ II, 38. 

τ»¥ ^α•9ίά4νν το^ς αμφορέας ίϋχ4θ' 20. ΒΥ II, 45. 

μίρ Λί&9Ρί ΡΙαιιΙ. Ρββικί. Ι, 3, 134. 21. Ογ€9. Χ^Ρ'- Ι^ Ι* 88. 

ΗοηΙ. €Λτφ. III, 11, 25;: ΤίΒιιΙΙ 22. Αρρ. Ρτοτγ. Ι, 94. Κββρβι^Ι 

Ι, Η, 7•3 βί Όαηαί ρτοΐ€$, Υ^ηεηΦ ΑηΑσρίΜηββ Αΐΐιβη. IV, 173 Β: 

ψίοά ηΗβήηαΙαβΛίί^ Ιη ϋοοα ΙλΛολλμ 9ίΙΧ* « ^ίλφ&ψ πΐίέστας αΜονωρφοΐβ^ 

άοϋα ροΗαί Λφια$ , υΜ ι>ί..0ίηβιιίΐ18• μηχάίρα^, 

17. Β V Π, 28. 23. €οηι. Νβρ. ΤΊιηβ^Ιι. 2, 3: 

Ι& *ΑΙηοτρύΜΛΛ•ς Ιΐ. Ι νΐ•ΐΑ «ββ» ΐΜΟ ηηβ οομμι Λϋί: ΜλΙτβμ <ί*- 

Γβηΐβιιΐ ' Βουαι «^αίβφαΐ: 7. ΒΥ ιλ%4^%' [Ι^τβ ηοη βοΐβνβ^ ςιίΑβ, 

II, 51. Ζ(ηιο1>. IV,, 53. Α{ΐρ. Ρυοτικ. ηί Μοτ, βχ Τΐίθοροιηρο βαηΐ ά«^ 

Π, 7. ΡΟΓίΜββ Ιΐ«€ ρβΐΐΗΙβΙ ΡΙΐΟ^ Π¥•ΙΒ : Τ. Ιιίβ1ι•Γΐιιιβ1ιιιίαβ . άβ ΙΗΙΟΙ. 

καΓΒίβηηι: οιΐ ποΘ'* ιξμϊ9 ΙγηύαψΙ* τίΙ«πι«»ν <}νΑβ βιιΙ>Χοι;ιι. Ν^ρ. ηο- 

ςονβ* οί &^ο£, άβ φΐα 7. Μβίαβίυοβ πιίιιβ ΙβγοιιΙιιγ 148. 

Οοαι. βτ. II, 1, 351. ΑΙ^ι^ς <Μ άβ 24. Αροιί. V, 94 > Οβοτ^. Ι,^αιι- 

ιιτΒβ Ύ. β1βρ1ι.Β|ρΕ«Β(. β^τ. β(Ιΐ6Τ^ ρβη. ρ. 58 Μ•|ΐΙι. : Βίο(^«ιι. ΐν,.26. 

ιιίααι ίη £χο. Ι βά Υβτ^. ΑύΒ. ϋΐ. 25. ΒΥ II, 43. ι. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 156 ΜΑΟΑΒΠ 26 /ί9ίλ6'$€ρος 6Ϊ αυτής τί^ς ίαλίας: έηϊ%άρ οφόίρα 

27 /ίβίλορ 6 Πλούτος: ηαρόσον οί ηλούοίΟί τάς οΐπίας 
άοφίίλιζοντ»ί %άί ηννας τρίφουοίρ. 

28 /ίΒΐνά %ά όείΦΐά: έηϊ %ών οφόίρα χαλ^ηφν. το ά^ %έ-^ 
λπον^ Μ$ίρά τά ύ£{$'ά ϋαΐ 064ρ6τ$ρα ^^ίνίου^ 

29 /ίηλόρ έατί %αϊ τυφΧψ: ίηΐ των ηροφαρών. 

30 ^ίίΗ«ίάτ€ρ^ς σταχαι^φ^: ^ηΐ τώρ τάόίκ^α άγαηΐΛΡ- 
τωρ • οταχάρη γμρ. ίο%ΐρ 17 τρυτάρψ 6. τωΐ' Μιρίου• 0: 
τιςοψ 5ιιΐ(ΐ88. $ΙΐίάΑ8 8. Αίΐνίας-, 9ψομα αΰί^^ον, ^ 8. όικαιό- 26. ΑροβΙ. V, 93α. 

27. Ον II, 33. 

28. δαίιΐ. 8. ϊαχατα ίβχ^τωψ. 
»αηά ό*ααέ7ΐρα*τα*: ομοΐία *<ττ» 
τ// 4 * * * ό τ ί ρ α /ί ι Λν ί όν^ *αΙ Κΰψ~ 

των αηρων καχω*»: € ίη ηο(1. οΐΉΐ. 
8(1 Ζβηοΐ). III, 9. ΑροβΙ. VII, 99 
ίΐήο. ΑηιιοΗ. '8ίΐηίΚΐ6Γ ΡΙιιΙαγοΙιιμ 
^χιΐ αάν. 8(010. 42, ]^. 1082 Βιτ9 
ΰ^ όπνων^ φασί^ άανότατοψ. ΐΐ τω 
ζωντ$ κτλ, ζ ηβαιιβ Αϋίαιίαηΐ δορΗο- 
οΐ6& Αηΐίς;. 332: πολλά τά ^{*ψά 
χονόιν ίχΐ'&οωαον όίΐνοηοον 'ττΐ^ΐ*! 
ί>Ιοηγ8. ΒλΙ Ι^\ϊ, Τΐϊ, 43: Λ^»" 

29. δοΗοΐί. β(1 ΡΙΛ δορϊιίβΐ. ρ. 371 
ίΜ^,ι.Μ,Ι τνφλφ άξλοψ^,Μ τϋββ 
ίψα». ^αψίοτάτ^ν. μ4μψ^ται "ναύτης ^ 
παΐ Μίνανόρος 4ασ$άαίμον$ ΠΓ. IV,. 
ρ. 103] »αΙ 'Ραηιζομίψτι [Τ. IV, ρ. 
200Μβίιι.] Μχ» ^Αραο^οφάνης Πλϋύτφ 

ίτ8. 48]: &<1 συβιη Ιοοβίιη, οΐί Γβ* 
6Γ( Βοί88οηΑύιΐ8 «ά ΤΙιβορίι^^Ι; 8ί- 
ιηοο. Οριΐ8ο. 189, ίη πιβΓ^ιηβ ^ο- 
άίοίβ 2720 α4άίΙιυιΐ'<»βΙ: τά^ρ τονς 
τνφλ^ΐς ' ό^λύί τοζς βλίΛύ»σ^ αοφέ- 
σ^τα όφόάρα:. 8ϋ)ϊθ\\.Λά ΑήΒΪ,'ΡΪΌί, 
Ι., ο,: παροιμία ά* ίατί^ τνφλψ 
β η λα τ ά μαρτνριαι £ΐ1β(β(1ΐ'. Α<1 
Ηοηΐ. 04 Θ/Ι95νρ.,15ΘΙ,45&.το* 
Λ' ^χ«^(τάσ^νΐΜ' νάτωψ^.αλλω» 
σημο;%α το•»" *«/ '*0άυασ4ω'ζ ^^όΐ&ήον^ 

Καί >ι'•ΐν ^^ι ϊί 429* τν(Α»' !<!»»'« !<^» Φ*• 
ηρ^ι^4'^^ ^'Ο'^η'μ'α '^μψαφίωρ' 
ηγονψ όαρηίψωμΛΛ^ ύΐφβ * . φ^λοΜρι- 
νΰ¥,' ίαρφίίπομ^ύς. άι.\ «Ι παροί^ν 
ύαράφράίίί* νήν ' .ί^νοίχρ ώ% ηαί 
τνφλψ άήλοψ. < ΙΐΒάήρηίΙ Ατίβί ΡΙαΙ. ι €., ΡΐΛΐ. δορΙι.241 Ρ, Ηβίρ. 
V, 465 ϋ, νίΠ, 550 Β: ΑηΙίξοηαβ 
κβχ Βρα<1 ΡΙαΙλήΐι. 87Βροβ. 1ΐ, 1, 
9, ρ. 633 € .' ηαΐ χάο ^Αντίγονος 
αι/τος μίν Ιαυτον Λς τον οφ&αλμον 
^ΟΗ^πτί• καΐ ή&η Λ^^ϊτ αξίωμα μι- 
γάίοις γ^άμμαα* γίγρα^μίνσψ * ΤαντΙ 
μίν^ ϊφη, *αΙ τνφλφ ^ηΑα; ΡΙιΟίρ• 

ρηβ Γβχ Αραά ΡοΙ^Β. Χνϊϊ,'^4, 4: 
ό ^^ Φίλ§ηπος ριέίτκο ,4ι> καψοΐς ωψ 
όμως ουκ άπίσχηο του κα&* αΐ/τοι» 
Ιβίώματος ^ αλλ* ία$ατραφίΙς^ χοντο 
μ\νψ ^φί/ί^ίν, ω Φα$νία^ ηαΐ τνφλω 
. άηλοψ , ςμαβ Ιλύ. , .ΧΧΧΙΙ, 34 . βίρ 
Γβάάίώ: ρϊοΐ^ί^^ ΡΗα^αί ,•ηΐ^- 

ΟΜί ΒβΙΙο ^ηηοβηάΗΜ αάΐ ιηβίίοη&ι» 

Ί)0^ο«;..ΜθβΙιι« 111 οαίβ<ιώΜκιι» οον^- 
ΙοτΗίΛ ΡΗαβηβαβ: Ιυηΰϋ8 8(οΙ>&6ί 
ΡΙοηΙ 116, 49: άμ* ονγά^ Ψ^τηχα 
βονλδμινο^ μαχαρίαο* το•ί9^« τους 
Ιογους Ιηοιηαάμηψ* άήλα γαρ Ιατιν 
οίμα^ ιμΛ τνφλω νά ϋυνοττα αντ^ 
παΐά %(.ηαΙ άγα&άί ΡΙαίΒτϋΚ•. ηααι 
8αΑτ. τίτί ρο•8. 8βο. Ερίεόταΐη 17, 
ρ. 1098 Ρ: ο γαρ ύυτω 4^αΦύς '^τ^- 
^€%»ς , ωαχ€ *αΙ ι^άίψίϊν καΙ ράννντ- 
σ^α» *αΙ 'η•ί^999• ανασ^» μι^ -χρος* 
αγορίΰσα*, όηλος /^τ*- καΐ τνφλω 
μψγαλαςϊ^ωρ ^ Μηκφ, ηαΐ χαοΛον- 
μινος ή^όοράςί Όΐύ 0λΒ8ι*1•Χ.Ι^ 5( 
ννφλΛ ^, βηλώ^ ,. ίτ* Η 'ίύν π3ύη&ον'ς 
τ6» όάτΜκΦ^μ^νν/φ '^^Χ^ 1"^^ το» ς . . 
^>9ανρονς ' ί^ήντληϋί γ ταχύ •ιΓΙ ^ατί, « 
ΟηηΙ. Ι. ΟιαΙ. Χΐΐν 7, 9> €α^€%4 

ΑΜΡ1ιιυΒοίΙη.27•ϋ>Ια. ϋοα, Μ»^ 
ΟΓ.ΐν; 9|4 1 30. θνΐΙ>39. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΒΙΑ ΠΙ. 157 σ%αμί§β»ν^ 

33 ^ι άχνρον ηαϊ &νμον η^Ι τρυτάνης: εηΐ ιών 5 
φ€ί9ωλών %αϊ γλίοχρων. 

34 ^ίά η^νης: λείπα καίηης: οΐ ϊί Ψ€νρας τόξου• 

35 ^ουλοτ^ροΰ ΜΒοο'ήψ'ης: ίηϊ «ώίκ ί^χάτ^ι ηηϊ η^)ΐ^ά 
ίουΧΜία ίνεχομένην. ^ίαπε^αίμοι^ξΟί γαρ τοις Μεσαηνϊοίς 
ο» άσνλοίς χρώμ^ν^ι %η\ Βμαατίγονν ιλο,ϊ %ών αΧΪΜΡ ηο^ 10 
λ€9η^ ως Ιάιονς οντάς δούλους ίηηγον• 

3β ^ϋνλ8, άβοηοτώψ αχουβ ηαΐ άίκαία ηάδικα: 
αυτί/ των η9ριφΒρομένων• 

37 ^ίόϋυ^ος σηίάί ίαΐ τον μηδενός• 

38 /ίόρυ %ί2ρυη9ίθν μάλλον δά%νΒΐ: ίηΐ των ανοτψ 15 
ρότ^ρον ηροςωντα^ν τοίς μ'η δια ηει&ονς είκουοίν. 1. ηρρς τψ ^ήρα 8:^ β§ο 8υί4&η ββοϋΐιιβ βαιη. 7. δαΐώιβ: ^*α- 
Μ§9^ςί.αην. τ*^ος προφάσ§ως, 12. βΐΦίιΙ αά^κη 8, 14• τ&ρ μηόινός^ 
15• #0^1; μλΙ ηηρν;^ίαρ Ζθΐΐοΐΐίΐΐβ. 31. ονυ,3ΐ. 

32. βτββ. €}τρΓ. 1 Ι, 92. 

33. ΤΙιτΒΐιιαι 1ιοτ1>& «βΙ τίϋβ» φΜ 
ΒοΗ ρι«ρβΓ6β τββοί ααΐ6^Α^Ι:•8€ΐιο11. 
μ1 ΑιηΙ. ΡΙαί. 223. ΤΙ^^ορΙιι. Οιιι- 
ηοΐ. IV, 1 ί^. .7. ΑΗίιιηι: «4ΐ(1θ 
Λ^ιϋρ1ηη6ι^ βριιά Αύι^η. Π,. 60 Ο; 

Ορά* 'οΐ ό^ηαΰντ^ς ^Μ/^α|κο^^^>«9 : ί<1• 
ίΐΜ(Ι.' Β: ιτο $ί$Λν•Ρ ίστ• μάζα ΜίχΟ" 
ρΛΛ9»μίηι '^ίχν^ΛΛ^ς^ Λρ•% ίΰτί' 
λίιορ ^ωη%βαμ$»ψ' 

3ι|^ Ηββ^ΐϊΙι. 8. ό$ά Ηίνήςι μο^ταίνς ; 
ΖαΜΤ. 535. βιαίάββ. ΒκΟο «Αβρβ 
•ρ«ί οοοιί€θ8 ίατβηίΐιιτ: τ^ ΑΙβώ 
Αΐΐιιιιι. IV, 170 Β, ΓιαίοβΙβ• ίΙ>ί(1 
VIII, 339 £, ΜβηηκΙβΓ 8ΐο1>. Ρίοτ, 
1^X11, (0; «χ «Κί• «ββιο Λϋίβϋιΐ. 
«• τ• «ητ. ρ. 175 Βίια^Ι.: λαΐΛο^ 
/Λψ ύίμοΛ άώ, ΜΡ^ς Α^^Ι^ ηαΐ ά^ 
μ^ΰ^ Οίον ϋΰώ άΛΟτρΙβΗΐί 'ΐψάλλωςΛ 
ΑτήΜΛ. 8(οΚ ΡΙοΓ. Ι.ΧΧΧ, 14 : ον;^^ 
Λ ό*βί χ§γής ηράγμαχά *χΗΨ φανίον 
τσύς ταντα ιίς άταγι»ιαα.νψ τονφ*•^ 
^9φ<Λβ • λόγψ ηγοςψίβΜτπίς : Ογ^^* 
ΝβζίΜΧ. ΕρίβΙ. 29 (1β): ου γαρ Μη 
ταντα φ^λύοοφ^ οΰά\ όιά χί»ης ηαΐ^ 
λωκ^ομαί. άίη^ςοΪΛή ιαοάο ΑχνΑο^ ρ1ι«η68 4ίχϋ νββρ. 929: (ίνα /ι// 
η*κΙά/χω ό•ά ΗίΡης άλλως Ιγω^ 
ά^ ({ΐιο τ. ΡΓίΙζ8θΙιία8 αιί ΛηβΙ. 
Τΐιεβιηορίι. 830: λάά. ΡΙαΙο ΑΐΙιβη. 
Χ, 442 Α, Τ8. 20: Λ δ\ μή,^ μάτηρ 
νξϋίτ^ν νμΧν όίά Μρής η^νητιαν, πίβΐ 
ο1)8€6ηί ({ΐιίιΐ ίιίο Ιβ16(. ^6η^({116 
*ατμ -ίί^ν^ΰ παίίΛψ άίχίΐ βίβηιβηβ 
ΗοιηΠ. 18: 7. ΟοΙβΠβη ΡΡ. Αροβί. 
Τ- Ι, ρ. 745. 

35. € ΐη ηοΟ. βά Ζβηοΐ». ΠΙ, 39. 

Μ«ηΙ. Ργοττ.Β. όουλόηςος. 1)& γο 
Τ, Τ^Γΐββυβ Λραά Ρβιιβ. IV, 14, 3 
ορΗ. €. Ο. ΜαβΙΙβΓο Οογ. II, 4& 
υβατριιτίΐ ]1.ί1>8η. Οτ&ϋ. Τ. II, ρ. 70 
Β•: χίνίται ό^ κατά την ηαροίμίαν 
αηηρ Ιρ^^Ρ ΜισσηνΙων όαυλόαρο^, 
ψίίοϋς μϊν ηαΐ γονίας αμί τον πά^* 
άν0•ρωμι>ίν ψόγον ν&λον ηγανμ»νο^ κτλ, 

36. Αρρ€Β(1. Ργουτ. ι, 100. 

. 37. Αρο8(,νΐ,33Α; Αρρ.ΡΓΟγν.1,99- 
38, Οι. Ζβαοί). III, 26. Ια ιηβιϋο 
)ΐ&1>ιιΐ4 ΕϋΐΝΐΙιίΑ οαιηίοαβ, βχ ({υο 
Α^βτ^ιητ ίη Ρ|μ)1 I^«x. 593: το ηη^ 
ρρμί*9Ψ η τ^ν μμχαιρανι λί- 
γόμίνφρ τκ Οοβοιαιιαιη (1β £ιιΙ)υ1ο 
Γ68 (ΙιιΒί^ 68(: ν. Μβίηβΐάυβ Οοια. 
Οί. Ργ. τ. III, ρ. 271 βφ Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 158 ΜΑΟΑΚη 39 /ίρυός ηεαονα^ς ηάς άνηρ ΙρΙ^ύ^τα^: ΊηΙ τύν 
^άίως λαμβανόντων α ηρότ^ρον μυλίβ ηίνναρτϋ* 

40 /ίρνος καΐ ηέτρας Χόγο^ι έηϊ %ώι^. άί^ΐΑ9)(μύν%(ον 
%α\ μυ&ολογούντων ηαράόοξα• 1. ηαξούσης δοΐιοΐ. ΊΙιβοοΓ. V, 65. ί: 39. Αρϋ>•(. Υ1. 36: ΑρΒ. Ργοτυ. 
II, 1. £χρΓ688ί( Ριι1)1ίιιβ 97ηΐ8 52: 
ανίοτβ άΗβοία %ηα ράνί^ ύοΙ&^, 
Κ«66ρϊαΒλ ββΐ θϋΑπι ίη Κβηνκΐ. 
ΜοηοβΙ. 123. 

40. δοΐιου. βά Ίηαϊ.^ Ηβαιρ. 414 
Ββΐ&ΐί. : το ^ρ τ^ ν' της *ΟόυοαίΙας 
[τ8. 163] νηο Πηψίλόπης (η&Ιψ 

ταϋ&α ΙηΙ τ&ν ηολ»,τ{Μψ ηαρωό^ΐ- 
τα*. *(7τ» ά^ το* Ο ν γά^ άηο 
όρνός ίσοι ηαλαιφ άνον ονά* 
άΐίο ηίτρης. οΐ γα(^ παΙα^Ι ίχ 
όρνων καΐ πίτρΑν τους ηρο αντων 
γί>νη&ηνα* νπιΧάμβανον , βίά το τας 
τικτούαας ιΐζ ϋτίλίχη χαΐ ϋπήλαια 
τα βρίψη ίκτ*^^#α», Ιηύ' %αΙ τνς 
μΰίΗς κατά τας ΙρημΙας Ιπο^οντΐο οΐ 
πάλαι ανθ-ρωπο*^ όρν&ψ η πηρών 
ηΧησίονι Ηβηο βζρΐίϋβΐΐοιιβηι , αιι«β 
βίβάβαι ίβΓθ γβΓίιΐβ ίη δΰΐιοϋ. Υβη. 
&(1 Ηοπα. II. Χ, 126 Ιβ^ΙτίΓ, 6 Όί- 
^/ιηί €οιηιη6η(&Γϋ8 (ΙαοΐΑΟί ββββ 
δοΙιοΗα τη1§^οη& &4 Ηοη. υ. 1. α, 
άοοεηΐ, α1)ί ίη βηβ αάιϋίαιη : ή Ιστο^ 
ρία ηαρα ^ι$νμψ. Είάβηΐφΐβ ψτύ-* 
Ιίχββ Ιοοοπιιη ΗοιηβτίΰοιίΕΐηι ίη- 
(6ΓρΓβ1β(ίοη68 8αρβΤ8ϊηιοϋΐθ βΐΐηΐ, 

2α«6 ίη Ειΐ8(ιι(1ιίο ΓβρβΗιιηΙΐΐΓ : β4 
Ι. Χ, 1262, 7: β Λ νονς *ο* ^Ιό- 
γον τοίοντος * ον» «οτ»» άηοΙϋΛος ο 
*Αχ*Ιίανς , άΧί^ . . , άρτκηης ηαΐ 
Μκλσπος μυθ^ωτ. οΐτχοι/ι» άπλύϋς το 
ηΟ-ός ίίτη ηαΐ ααχαϊχος ηαΐ (νι^ι^ς»^ 
οποίοι ηάλαι ποτ ηααν ^χίΓΐ'•*, ονς 
λόγος Χχη άπο άρυος ηαΐ 4λο 
ηίτρας γΙνίΟ&αι^ οτ< όηλα&ή ψο• 
μάόα βίον ίϊλχορ ο$ αψ&ρωποι ««Ι 
ωρηψομοχιψ Ίκαϊ άρνωψ ααΐ λί4Η»9 χ0«ί1ό- 
τ;7σΑ*' ψηΐίπαίοψ τα Ψ90γρά ίατι&4μί' 
ρ(» &ίά ηίνίαν τα ^^^Ιτατκ * [θβ ^«0 
«ηϋ(}αί88ίιηοπιιη Ηοηίηηη τίΙ« τ. 
δ€ΐιο1ί« Λά Αηΐΐι. Ρ«Ι. ΙΧ, 312 βΙ 
1&οο1>8ία• 'ΑηηοΙΙ. II; ί, 205} • • « 
οντν μίν ή πιρί όρνος *αΙ ηΗρης 
παροιμία, κα&ίσταται, (Ι ά4 τις 
το^ ααο άρυο^ ζ άηο -ηίτρης^ ΗΙ οκΧι^ροτψτος ηθ-ους λάβοι ποτΐ^ οπ^ρ 
ΙντανΘ-α ονά* όλως σνμβιβάζίται, ο 
τολοΰτος παραχράται τ^ 'Ομηριηί} 
ηαροιμίψ κα2 <1ς άλλο τι μ^Θ^ΙΙχΗ 
τορ^ ψονν • . , αολοικίζων οβτ» 
κατά τοί'ς παΑα*οι;9 τ^ νοήματι, 
ΐΜίγάρ καίτοΜντο* τιρίς ίλίγ9¥το αο^ 
λοιχισμοΐ^καθ-άπίρκαΐτο Ιππος 
ιΐς'πίόΐον άρτι του ίΐς ιι^•ά(^α 
ο* *»»•τα• χρήσιμοι [Αροΐΐ. IX» 13], 
ίάρ τις *αί ίπΐ ίψος ίππου ψοήοΐ^^ 
11*φαυλίζίτο παρά τοΤς αοφοϊς ' ... 
άλλ' ούτω μ^ψ ως ^^4^ ον» Χοτι 
λαμβάηα&α* ψΰψ ιΐς σκληρότητα 
ηθ-ους την .. παροιμιαν,., άλλως μίψ' 
τοι παοα^οι^^^α* ^Ότ^ < τ•ι^ ^οΟρ αυ- 
'^ϋ^^ ^^ ^^^ σκληρότητος ροηθ-γΜΗ 
ουχ υποάύσκολον^ ίπ^Ι ηαΐ αιτ^ορ • 
ποιητής . , {Ιπωτ το [Οά, Τ, 163] * 
Ου γαρ άπο δρυός Ιού^. ηα~ 
λαιφάτου οΰά* άπο πέτρης^ 
ίτέρως ίκ*ί χρ&τ9ίΐ τ^ παροιμίί/. * . . . 
βούλίται γαρ ίκίΐ ψ99Ϊρ , οτ« ^(1^ δΐ 
ίΐΗ9ίρ το σ^ρ γίΐϋος' ου γάρ πάντως 
άγ999αλο^^ος ι1*^. ΚαΙ 'ορα Ιψ τω 
λόγψ νοιή-Μ», ως οΐ παροΑμίοΜ προς 
δίΛψορονς }9Ρ9ίας άμ^μπτως Ιστ<ν 
0^9 στρίφοντμι , «»ς ηαΐ %πϊ της Καά^ 
μίΐας ψίηης [Οηζ. ^7Ψ^' ^ Ι'» 
45] Ϋΐτηαΐί Ιάβια «ά 0(1^8β. 1. ο. 
1859, 19^ *αΙ ρνν ά^ «ίς τοσο^ν 
(ητίορ, ΟΤΙ τ§ παροιμιώδης ο Χογος 
ηηΐ οτι-νιατωφατίΜως μ!^ν. άτ^ .'άρνος 
. . . §!ναΙ• τις Λ^;«^Τ1I*, οτ< «να «στ* 
γ^ρος «ι'τοΦ «»»«Α*. α'^^οφατικβς άύ 
ψωμη ως ον» Ι«τ> τις άπο • • ηέ* 
τρης^ (τ< ουη α* 1Γ/ο» σ«;^•α» »•9ϊρ 
ίστίρ' .; 9ΪληητΛΐ> δ^ ή παροιμία Ι» 
του ιιαΑα»ον βίου ψ ••. ι^^^^α* «11 το 
παροιμιώδες τοντο ^αΰ&α ίπ* ο^ριο» 
τητος ουχ 'Ομηριχόρ {στ•* ^αραχρη^ 
σάμ9Ρ9ς δ* αν τις 9νφυώς «οτ^ <*:το• 
αν-αιαο και ^Ι άγρΙου η&ους ^ ϊρα 
Τορ μ\ρ τοιούτον .ϊρ^ΐ άπο δρ^ς «^ 
να* ή άπο πΗρης^ τουτπηι ζνλιρορ 
η πίτριρορ' .... Εις δ^ το άπο 
δρυός «7ν«« προςίψ&υμητίον Ικ των Όφζβό όγ ν^005ΐ€ €ΕΝΤυΚΙΑ ΠΙ. 159 42 ^ωίωΨΛΪον χνίληΒίση 'ίηΐ %βψ αίαΧίοχων καΙ 
φλναρών• 

43 ^ωρα ηα^ &Βονς ηεΙ&Μΐ: 'Ηοίόάου «?ναι φααιν» 5 

ΤΟ Ε, 

44 *Εάν μη ηά&υς^ ου μη μά^ι/ς: ηαραηληαία %^: 
^ΑΧί^νς ηΧηγΒΪς νουν φναα» 1. ^νς^ητώπρ^ς 8. θ• φναας 8€Μί«ι4« , οΧσι$ Ζβηοΐήιιβ. ααλαΛωρ ηαΐ τοψ ως ψασιψ ίιΐίΡνο* 
βαλαψίτηψ βίοψ^ ος ι;βν#ρο^ Ι^ 
ΐΛΦββλίίας ηαϊ ινρίαπίς άληον ίξψ- 
ψίχκΜ «αρο»μΙαψ χψ^ άΧηλίΟμέΐΌΨ 
βΙ•9 ζ η, 2| άγρίσυ *αΙ άηαψϊ^ωάονς 
τον ιι^οτν^οτ Γ«ί• βυρ. Ι, 83]* ο» 
^ηλοΧ το• Ου γαρ αηαψ&αί \ύ, 

νκηοΚί. Άά Οτβ^. €7ρΓ. Μ Ι, 21], 
νΛομέρα^ηον τψβ τον 7ταίΙ««οίϊ /9/οι; 
μηαβοΧττν. Ιψΰ-ΐυτιν Λ χα« τό, "ΑΧ^ς 
όρυος [(η-βρ. Ο^ρΓ. Ι. Ι, 39], ίπΐ 
τώψ όναχ^ρΑς, φαο£^ χαΐ αηάως 
Ια&ΜΡτωψ^ νατ§ροψ ό^ πάΧλιόν τ» 
ίνρ09ΤΜψ, τω ^), ου γαρ Μχα»^α« 
ούτόρομορ «α«ιο, ΜιρΙξ ου π'νΐ^ 
[οί. Μμ;. Υ) 83], ;»« *αί αΧΧαχον 
ίγράφη» χο όί γί^ ^ΑΧΧην όρνν 
βαΐάψ^ζι [ΟΓβΚ. ^7ΡΓ• ^ Ι» 5], 
αΙ1«»ς ΙναΧΧαγην βίου άηΧοΤ, ου μην 
χηρ Ι» πάτΓΐ^ αγρίου ίΐς ημίρον, «τ* 
ΐίροςίν&νμηχίον χαΐ οχλ %α&ά χω, 
ΟΛ» όρνος η ηίτρης ίΐναί χινα, 
Μντ* ηαραχρήσασθ^ίΑ παροιμΜαως ίηΐ 
αγρΛοτηχΛ^ οχ*τω ηαΐ τ^ άηο χ ης 
αΧμης [6ίΤ%%. €7ρΓ. Μ Ι, 25| Χόγψ^ 
ηαθ•* οψ ί» μ\ν χής πιχρας ακράχο- 
Χός τκ αΐβ&ρωηος ΆΧμΙωψ [οί. 
ηοΙΙ. «ά Ζβηοΐ). Ι, 63] Ισχωφ&η, Ιη 
ά^ της 9Όσι 1/401/ αΧμηψ *χαν Χίγίχα^ 
ο ηάύς αρ&ρφΛος: Τζ6ΐ% €1ϋ1^ ΙΐίΜ. 
286. ΑΒ Ιιίβ ρ>«ηβ Γβοβιΐϋ 8(^οΜ. 
84 Ηββ. ΤΚιβοβ• 35, φιί τρηιιιη: 
αΧΧά τ^9 ^Μ» τνΰτιΐί Λ§ρί ό^ρ* η »9ρΙ 
ηΗρψβ 6χρ1ίΰ«α8 βΰπίίΐ: ΛΛρο^μίβ, 
οταψ τ<ς Μβ*ροϋ τ»ος ηντορ ηατιηίί- 
γοττος η*ρΙ λΧΧφφρ Χίγ9$ν^ ο άί τα»τα 
αψ€ΐς αΧΧο$ς χρητί»*: βΐ&ά ηβψΐβ 1υ€ 
ηβσαβ ΕαβίΑ&ιίαι €ιοβΙΙΙΐιι§ί• βΜιβ- 
ίβαΐ, ψή 9ίά Ηββ. Ίΐιβο^. Ιο. «ο- τλΐη βχρΗοΑίίοαιβ τίαιη ιηβϋϋΐ, φίαιη 
τΜβ βραά ίρβαιη. Οβηιαυβ ηηηι- 
1«η ηκΜίο Ι>6Βθ6ρίϋβ α4 ΐΐιβο^. 1. ο. 
ΙηΙθτρΓβίλΙαβ βΒ( ρΓ0Τ6Γΐ)ίυηι : Ολ 
ηΐΊΠΓβ, ιι( Π1Γ6 αιηΑΐιΐ68 βοίβηΐ 
ιυχία ιιπι1)Γ088αι πιρβιιι τβΐ οιιογ- 
οιιιη, αβΪΒΓβηβ ΊΊιβοοΓ. Ιά. ΙΠ, 8. 
Οτίά. ΗβΓοίά. V, 13. ΡοΓρΙιττ. V. 
Ρίοϋηί ο. 22. Ρτογβτΐιίαηι «Αβρβ 
Γθβρβχϋ Ρ1«1ο : τ. Αροΐ. 34 Β. ΡΙίλβάΓ. 
275 € ιΙ)ίαυβ ΑβΙίιιβ, ΡΙαΙ. Κβίρ. 
νπτ, 544 Ι): 8(1(1. Ι,ιιοίΙ. ίη Αηώ. 
Ρ8ΐβ(. XI, 253, 1 : ί* ποίωψ ο ηα- 
χηρ σι ΰρνωψ χίτμηηίν, *Αρί0τωψ, 
"Η ηοΐων σ< μΰΧον κόψατο Χαχο- 
μιων; Η γαρ ααο όρυος ίσα* παΧαΐ" 
φάχου η απο πίτρης 'Ορχηοχής^ Μό- 
βης Χμηψοοψ άρχίτυηονί ΡύΙίίΑΜ ί1). 
Χ, 55, 1 : 8ΐί8 ίοη. 8ά Ιιιτβη. δβΐ. 
VI, 12. ϋη^βηιβ Ρ8Γ8<1 Τΐιβύβη. Ι, 
ρ. 446 <ΐ8ΐ>ιιο(. 

41. Αβρ^τα Α\(Λα ΰβΐ ΐ68(υ(]ο 8 
Ρβοιιγίο ΟίΰβΓ. ϋίγίΒ8ΐ. II, 64, 133: 
κραχαίριψος ίη ατβουΐο 8ριΐ(1 ΗβΓΟίΙ. 
1, 47 : 8ΐί• Υπ^βτυΒ 8(1 Εαβεΐ). Ρτββρ. 
Ετ8ΐΐ{^. V, ρ. 212 Α 8αιι1ϋ. 

42. ΟΓβ^. ΟτρΓ. Μ II, 8ί. 

43. βΓβί. ΟτρΓ. Μ II, 83. 

44. 8ο1ια11 Ρΐβΐ. 378Β6ΐιλ. : ίΧίχ&ι, 
ύ\ ΙπΧ τιμωρός χοΰ μοίαρ^ρωαοντ 
μηκίτι ηρ^ς^ίμ^ου χους ηοΧΛκας : 裕 
ΑΟ». «α Αρο•!. XIII, 87. Ι^ηββ. 
0Γ8α. 48 Α Ρ€Ι8Τ.: *Αρ»στοψίΧης 
άξιοϊ χους χίΧίΧίβμΙνους, ον μα&9ΐγ 
τ* Λ*1ρ αΧΧά ηαθ-ίϊν μολ άίαχί&ψ- 
ψαι γίψομίνονς άηΧονότ^ ίηιτηΰίίϋνς, 
ημο Αβ 1.οΙ>6ΰ1ίίιΐ8 (ίίχίΐ Α{(ΐ8ορ1ι. Ι, 
144 β(ϊ. 'ΑΧαύς κτΧ.] Ό\ Ι, 61, Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΙύΟ ΜΑΟΑΚΠ 

45 *Εγί¥^%ο ηαϊ Μάρδρηψί ουκιρη νανς,: έη\ %Αν 
παρ* έληΐία καΐ άραξίως ενηραγηοάψ%»¥. 

46 *-£;^ώ. ηο'ΐηαφ .ηά¥%α %ατά Ν4%όο%ρα%ίίν; ίηϊ 
των ορ&ώς πάντα ποιούνταν* ην γαρ 6 Νιπόστρατος ύηο^ 
%ρη^ τραγιχος αρέοτοβ• ^^ ,, 5 

47 *Εγγυα, πάρα 9* αται έηΐ των ^δίως ίγγυωμένων 
%αι χαχώς άπαλλαττόντων. 

48 Ει ίγώ ταύτα ίποίονν, όσος αν %ν &6ρν^οζ: 
λνκοζ Ι9ων νηο παμένος π^όβατον ίο&ιώμενον τούτο 
€Ϊρψί€ν. 10 

49 Είπών α &€λ€ίς άηου9 ηαΐ α μη &εΐ6ίς: 9ήΧψ 

50 ΕΙχή τον^Αβνίον πατείς: έηΐ των μάτην τι φυ- 
λαττόντων. παρόοον έηιΐ αΐ γυναίκες προς την των ανδρών 
ομίΧιαν χαταφυΧαττομεναί ον ρψάίως έΐάγονταί• 

51 ΕΙς αρχαίας φάτνας: έπϊ των εΙς την άρχαιαν ίο 
ίηανελ&όντων δίαιταν• 

52 Είς άνηρ ονίεϊς άνηρ: παροαον ύφ* ένος οιύδϊψ χα- 
τορθΌνται• 

53 Εις πάγας 6 λύκος: ίπΐ των εΙς χίνάννον προνπτον 
ηχοντων• 20 1. ψαΰζ\ νηνς Μβίϋύΐιιυι 6ΐηοη<ΐΑ(, (1β ςα« ίόηηα θίχί(<(1Μθ86ΐιιιιη 
Π, 1 04. 2. ηαΐ πα^* α|»α> ίΰτνχησάττωψ^ {Ινα θ-^νητομίνων ΙπΙ τοίς 
ηαςονσ^ν δυί<1&8: τ. Αροβίοΐίαιη. 4. χωμψόΐας η* νηρίβοιτης $υΐ(1ιΐ8: 
πιαίβ: ν. Μ6ΐιΐ6ΐ(ίιΐ8 Οοηα. 6ιτ. Υτβ^. Ι, ρ. 347. θ. δοΙίύΗ. ΡΙβΙ.: 

Α ν α ο υ βήματα Γεί. Μ&ΟΑΓ. Υ, 73] : ΙηΙ τον χα* ίΙ^;Ό(? καΐ Χ^γοίς άόι- 
χονντος. Ιάών γαρ λνιιος ηο^μίνα ία&Ιοντα προβάτίΜ (Ίπιν *ΗΧΐχος α τ 
ν^^ν ^όρνβος^ ίΐ Ιγω ταντ^ ΙποΙου*: δΐιΐά. Β. καΐ το του λν- 
ηον: φασί λνχον Ιόόντα τον ποιμένα η χαΐ χΰνα τύν ποίμίΡίχώψ ηρο- 
βάτων Ιο&ίοντα ηπίΐν, ΙγώτοντοίΙΙποΙονν^ηόση κραυγή ίχίγνίτο 
αν; 11. άντόχονι €. 12. «κ#Γ 8. τι^ν "Αβυόον δίβρΙίΑηΐΐβ Ι^'- 

ζ&ηΐίιιβ , αΐϋ : τον ουιη ηοβίτο ΒΥ, ΟΓ&ιηιιι&ϋοαβ ΒβΙκίΕβη Αηβεά. Ι, 322, 
32 ββΓΤβηΙ, υοββ "ρ^Μ^Αβυόος ηοη ββοαβ βο Κοοιν&ος, ^Ορχομίνός^ Πν- 
Λος, Σι/ατός βΐίβιη ιηββοιιϋηί (ρβιιβήβ ίυίβββ. Εβάβιη ΙίύβΓίββ <!«(« ββΐ 
Ι.8(ίηί8: ν. 0Γ6ΐ1ία8 ΙηβοΓ. !.«((. Ι, η. 563. Υοββίυβ ΑγϊβΙβγοΙι. Ι, 314 
Η«1. 16. »| (νόα$μον^ας ίο βηβ € λάθίΐ. 19. δαίάλ8: ίπΐ των 
η ονηρων ^ όταν Μς προνιηορ ΙμτιΙαωα^ χίν^υνον, 

45. ΑροΒ(. ΥΙ, 45: Ζβηο1).ΙΠ,44. Ιοη. δβηΐ 67, ρ. 114 ΡαΙ>Γ. 3ιιίθ«8 : 
ι»Μ<η<1το ίθΓΐ888β ηοιι <1ίτοηθ8 ββΐ Αρρ. Ρτοττ. ΠΙ, 77. £81* ΓλΒοΐΑβ 
ϋ> βκ1ιίρίΓ&Ι« ίβίο Α Ροΐ^λβηο ΙΥ, Αββορίλβ ίτλ^ηιβιιίαηι , <1β 4|«ο εί. 
19 βΙ ΡΓοαΙίηο III, 3, 7 οοιηοα»^ ΙΥ^τΐΙβηΒλοΙιίαβ λά ΡΙαΙβτοΙιΐ €οην. 
πλοηίο.» Μβίηβΐιίαβ ιΐβ €Ιιο- δβρί δ•ρ. 13. 

Ηβιηΐ) ο. 176. Οβ 86η8α γ. σύκί- 49. Αρρ. Ρτοττ. II, 17. 

νύς ▼. ΜβοΑΓ. Υ1Ι, 82. 50. € ίο ηοΙΙ. «<1 Οίο;. Υ1, 53: 

46. Αρρ6ο<1. Ργοττ. II, 9«. ^ΐ. Αρο8(. XII, 53. 
« 47. 0Γβί.€νρΓ. Ι. II, 18. 51. ΒΥ II, 53. 

48. βοΗσΠ. ΙΛλΧ. 318 ΒοΙιΙι. Αη- 52. 1>Υ II» 52. 53. ΟΥ II, 55. ΟΕΝΤϋΒΙΑ Ι1Ι• 161 

54 £1αϊ ηαΐ πννάν ^ϋριν^νες: ηα^γγνά 6 λόγος, 
μψΐϋ ηννάψ άμ^λ^Ιν• 

55 ΕΙς ΰί^ρ Βη^ί^Βΐν: Ιηϊ τύρ μά%ηρ ηορούντ<»ν* 

56 £1ς ΟΡΟ ν ηόηας: ηρος τους «/ς «α άάύρατα αρα^ 
βαλλομίνους. 5 

57 Είς τον %%%ρημένον ηι&οψ: έηΐ %άν μά%η¥ αν«- 

58 Εϊι/ί μοι το μΒταΙν Κορίν&ον ηαϊ Σιηνωνος: 
Μ %ύψ %ά ΐϋάλΐίοτα ίαυχοίς $νχομ4ψων> 

59 ΈΙς αϊγας άγριας: ίηϊ των %ά χαηά άηοτροηίαζομένωτ» 10 

60 £ΐβ ονρανοψ τοξβυΒί: ίηΐ τάν όιαχ€ρής ηονούντων. 

61 ΕΙς ηνρ ζαίνΒίς: έηι τώψ μάτην ηαηοπα&ούντων. 

62 ^^ίς το δέον άψιώλεοϋ: λδίη^ι ως Πβρίηλης. Ιη^ϊνος 
γαρ ίν Χογιομοίς αατεχργ^το τ^ ύς το ϋορ ηροφάοα. 

63 ΈΙς Τροφωνίου μβμάντδνται: ίηϊ των άγελάατων» 15 2. μη^^ κτΛ.] μηάί των μι,η^ωψ καταφρονίΐν 0. 8. το] το Ββ. 1 2. 
}λΙ τ&ν ηαΟ•* ίαντων Τί ηοαττόντων μάτην η λεγόντων 8αί(ΐΑ•. 13. Τγ68 
ρΓθΤ€Γΐ>ϋ ίοπηλβ β διιίάβ 8. «Ζς άΐον βΙ 8. >1ς το οίον ιηβιηοΓΑηΙυΓ, «Ζς 
οίον , (2« το οίον βΙ /ς το Οίον : σιΐλΓίβ αΒ Μαο«ηο , αιιίη(« &1) Αροβίοΐίο 
«βίΒΓίοΓ. Εβιη οχροηίΐ βχ δοΙιοΚ. β<1 ΑγιβΙ. ΝαΙ). 857 διιιάββ α. οίον, 
εαΐυβ ΎβΛλ, αρροηο: ΤΤίριαλής *Α&ηναΙ«ν στ^^ατηγός^ Χόγον ατιαίτονμίνος 
νπϊρ χρημάτων Κλίάν&ρω τω αρμοστή ΑαΜί^αιμονίων ίπΐ ηροίοσίη^ τοΓτο 
ον* ίόήΐον, αλΧ^ 9ΐς το οίον *1ίγ(ν άναίωσαι οντά. οΐ ΰ^ αΧλως φασ£\ τιοΧ-^ 
Χων ο^τΜν χρημάτων ϊν τ^ αχροηόΧίΐ ^ ίΐς τον ηόΧίμον τα ηΧίϊστα ατάΧωοί* 
φασί ά% οτ* ααΐ Χογ^σμονς ά^όους τκντήαοντα ταΧάντων, άπΧώς (Ιπίϊν, 
ίΐς το οίον άνηΧωχΙνα^' μ9τά ΰί ταντα μα&οντίς Ααχιόαιμσν*οι ΚΧίανάρί- 
βην μ\ν (δημίυσαν^ ΠΧαητοάναητα ό\ ηίντ^ ταΧάντοις [κ' ταΧάντοις 8ε1ΐοΙ. 
ΑτίβΙορΗ.] ίζημίωοαν^ ΰηοΧαβ^ντίς άωροΰοπήσαντας αντονς φίίσασΟαι ιης 
Χοίηής *Λ&ηναίων γης καΐ τον ΠίρίχΧία^ "να μη γνμνως ίΧτιη ^ οτ» όίβωχα 
τοΓς Ααηι^αιμονίων βασιΧίνα^ ταντα^ όντως α»>/ίασ^α*: τ. ΡΐΐιΙ. Ρβηοΐ. 22^ 

54. ΑρροίΗΐ. Ρπιττ. II, 20. 58. Ον II, 60. 

55. 1>ν II, 59. 59. Α<ϋιί1)ΐι5ΐ ΑβΚβη. ΕρίβΙ. Κιΐίί. 

56. ΑρρβΙΜί ΡγΟΤΤ. II, 29. ^ π, ρ. 421 ΟαίβΟ.: «ν αΊχας άγριας 

57. ΑροβΙ. VI, 79: 8«η1. β. <*ς τραπίΐη ταντα χα* ίΐς το•*ς ίν <Τ»ίΐα- 
τβιτ τβτ^ν^^^^'^^ ΧιΙη»^, ηΙΘ^ον αχηρίοις ίήτορας: €ί, £ΐ]8(«ΐ1ΐ. ίη 
άντΧίΤτ' τβασίτα* όί ίηΐ των ίΐς ι^^^^ ,^ Ζβηοί. III, 87 βί ΑροβΙ. 
Μίνόν πονοννχων, καΐ γαρ μυ&ίύ- |χ^ ^], 

οναν Ι» αόον τονς άσ^βΗς «κ ηί&ον λλ ^γ || λ| 

τητοημίνον άντΧ»9νι οί. «ηΐΐ. «ά ΜβΟ. ^' ^-. - * ^' 

ΠΙ, 16. ϋιοτρΑΐ Χβηορίι. Οβοοη. 6^• ^^^ II, 61. 

7, 40: αυχ ο^ς, ϊφι/τ Ιγω , οΐ ίΐς 62. ΑροβΙ. VI, 74: ΖβΑθΙ>. III, 9 1 . 

τον τ$τογμέ»ον Λΐ&ον άηΧίίν Χίγό- Κθ8ρθχΗ ΑηβϋιΙ. ι;, τ. τβττ• II, 31 1 

μννοί^ ίζ οΪΛτίίρονται , οΤ« μάτην Ιβ1>£.: θ^μΜΤοηΧης ον μοννν Γ€?« 

ΛΛνΐϊν ιΤακοΰα»! Μΐ4ΐ.8ΐθ1>. Αρρ^ΡΙοΓ. χρ^ηΌΈ^^ τοϊς Ά&ηναί9ΐς ίζινρίν οΰό' 

IV, ρ. 30 ΟχΑ>Γ<Ι.: αν&ρωπος ΊτίΛ^' ... νιάρ των Η•ι»ων όίχαΐων χ«* #ί« 

Χήσμων 9(ί*ργ€αΙας ηί&^ς ητρημίνος το ^ίον λολ τοΓς "ΕΧλησ^ν ίχρήσ^το 

όίαάΑίΰνν τας χάρ*νας ^ 6( τ. Ϋ/^Β» αύταΧς^ άΧΧά χτΑ, 

8€ΐιι^α8 9Α ΙΜο^. Ι, 96. 63. Ον II, 50. 

η οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ 162 ΜΑΟΑΚΠ 64 ΕΙς μαηάρωψ ψψιοονς: ίηΐ των 9^^ Μνίαίμοψά τίψα 
τόηον άηοοτελίο/ίένωρ. 

65 *£!η %^ς ηΧ^ρ€Ό%άτ^ς εΙς την %€νότίραν: οτι 
χρη μ^ταλαγχάν^ιν τους ουκ έχοντας η'αρά %ών εχόντων. 

66 '^?^ί %ού γεύματος γινώαηωι όμοια τ^' ^Εη «βίδ 
ηραοηϋον το νφαομα. 

67 *Έητός πί^Ιον ηόάα {χαςι έηΐ των (ξω ιανάύνου 
%α&€ατηη6των. 

^ 'Έκ των //ίός ϋλτων 6 μάρτυς: ίηΐ των τάλη&η 
μαρτυρούντων• 10 

69 *Εη τού βοος η μάατίξ: λδΙη€ί' ηαί βονν ϋρ^ί* 

70 *Εμ λύκου ατοματος: έηϊ των ίξ άνβληίστου τ$ 
λαμβανόντων» 

71 *Εη %θίνον ηλ^ιοτη μϊν χάρις^ δαπάνη δ* 
ολίγίοτη. 15 

72 *Εη τον €ΐςοράν γΙν%τ άν&ρωηοίς ίράν. 14. μ^ν] όί Ηββίοάυβ. ι^'] τ ^ 16. δοΗύβ ^κ το? γά^ Ιςο^ 64. Μ&ολΓ. ν, 81. 

65. Αρρβηά. Ργουτ. II, 48. 

66. ΑροΒί. VI, 90. 91: Βίο^. V, 
15. Ρτΐαβ ΓββρβχίΐΙ'ΐιοίΑη. ΗβΓίηοΙ. 
§. 60 : η»ς ονν οίότη σο* ην , ά^ο 
τοί; πρώτοι; γίνματος ύβ^να^ τα 
πάπα ι Λάά. ίύίά. 58. 62. ΑΙίβηιιη 
ιιβαιρ&Ι £ρΙΐΓΐιίιη άβ ιηίΓλοαΙο 8. 
Οβιηβηϋβ 4 ίη ΟοΙβΙΙ. ΡΡ. ΑροβΙ. 
Τ. Ι, ρ. 812: .. θ'ανματονργιων, ^ν 
ψάνς μ\ψ το μί/ί&ος εννόησα* άτοψίΖ, 
λόγος ό^ το πλήθος ^ΙταΤν ηαΐ^ χιΐρ 
όΐΛχαράζα§ το £»«*ρΐΗ'• Χνα ονρ }μ 
τον Μρααηίάου το νφααμα ηατά την 
ηαρο^μίαν γνοίητβ Ιν νμίν^ ο *αΙ 
ντασχόμην ό$ηγηαομα*ι 6γ6§[0Γ.Ν78~ 
ββη. άβ τί(« €!γΓ69. Τ1ΐλαιη«(. Ορρ. 
Τ. II, ΐζ. 987 Α βθ. ΜοΓβΠ.: <?ς ίν 
«ατα την παρο^μίαν ο^Ιοι» ήμ%ν γίνη- 
τα* καταφανές ίη τον χρααπίόου το 
νφααμα. 

67. Όν II, 62. 

68. ΡτοτβΓίιίο ιιΙίΙαΓ ΙιαύΐΑίι. άβ 
Μ6Γ0. Οοηά. $. 12, ({ΐΐ6ΐη Ιοουιη 
Αηβηιυβ ίη ΥιοΙβΙιιπι ΓθοβρίΙ : τ. 
ΑροβΙ. VI, 67«. ΤβΙί^Ι ν«Ιΰλβιι«- 
ηαβ Βμ(γ. £ιιπρ. 185 ΙιΟ^^.: «άά. 
«οο. 8<Ι Βίο^βη. ΠΙ, 2. VII, 29. 
ΕΓαβηι. Ι, θ, 24: «λΐίαιαιη 681 ηί ίλϋοΓ 8(1 άίρΙι(Ιΐ6ΓΑΐη, ιη φΐ& Ιυρΐ- 
ΙβΓ οοιιιί& ιηοΓίΑΐίαιη &οΙ« (ΐ69οη1>6Γβ 
βοιί^υτ Α ροθϋββ. 

69. Αρρβηά. Ρτοττ. Π, 49. Εχ 
Αροΐο^ο ηΑίαιη: τ. ΑροβΙ VII, 51^. 
ΙτοΓθΰίΙ βχ 60 ΡΙαΙ ηοη ροΜβ βααν. 
νίτί ββο. Ερίο. 6, ρ. 1090 Ρ: αρ«'* 
γαρ ήφνας της σαρκός, νλην ϊχονσα 
νόσων }ν ίαντ§^ *αί τοΰτο ι$ή το 
ηαιζόμίνον, ίκ τον βοός τους Ιμάντας 
λαμβάνουσα^ τας άλγηδόνας Ι» του 
σώματος, ββηίβηΐίληι Βίιιιίΐ6ΐΐι ΤΙιβ- 
0^18 539 1ια1>6(: οντος ανηο, φίλι 
Κύρνί^ ηίάας χαληίύίτΜ οαττΰ, ΕΙ 
μη Ιμην γνωμην Ι^απατωσ^ &ίοί, 

70. Οτβ^. €7ΡΓ. Ι Π. 8. 

71. Αρρ. Ρτοντ. II, 39. 

72. ΑροβΙ. VI, 89: ΗοβχοΙι. β. 
όμμάτ»Μς ποβ-οςι ομ του 4» τοί7 
όραν άλέσηοί&αί ίροίν$, ίχ τοΒ γα^ 
^ςο^α•* γίνίτα* αν&ρωπο$ς 4ράψ, καΐ 
ίν *Αχ*λλέως ^^ασταϊ^ ομματοπάλργχα 
Γνν. ΒΟ. άβ 1ι«ο νοοο ία<ϋα« £1- 
ιβηάϋαβ 1>6χ. 8ορ1ι. Π, 314. βΐ 
ΒΙοιηββΜυβ «ά Αββΰΐι. Α{^Αΐη. 232 
ΓβοβηΒβηΙΙ φησένι Βίο^. IV, 49. 

Η6876ΐΐϋ Γθ60 <1ΐ16ΐΐΙ8 8θρ1ΐΟ€ΐί ΤΟΓ- 

8001 ίη ηοΙΙ. «1 Ώίο$, 1. ο. «άβοιίρβι : 
ο. ΙΌφονΑ^^ ^^ ^^™ ίβΐΝΐΐΑ« Ιι- Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤυΚΙΑ ΠΙ• 163 

73 1 ^Ε%%η ^μ^ραί ίηΐ τωρ άγα&Αν* ίν %αν%^ γάρ οί &€θΙ 
τους Π/αρτας Μηψιαψ• 

74 ^ΈΧίφ^ίος άψηρ: ίηϊ %ον Λαλον. 

75 *£λίφας μνν ον άοίη^ι: έηΐ των τα μ$κρά ηώ 
φαύλα νη^ρορύρτωψ• 5 

76' *ΈλΒν^%ραι αϊγ^ς άροτρων: ίηϊ τφν βάρους τίνος 
^ Μαηων άη^λΙαγ$9έψ$Ηβ. 

77 'Έμαντώ βαλαννοω: Μτών ίαίίτοίς 9ια%ονονντων. 

78 ^£ν άν&* ενός: ίηΐ τύν ηωονντων ηαλύς ανά" ύν 
Ιηα^οψ. 10 

79 *Εν γβ ηίν^ο&αί μάλλον ν ηλουτονντα ηλβίν. 

80 "ΈνΜπα οττης: ο φααι νυν οίωνοΰ χάριν. 

81 "-Ενεατί ηάν μύρμ^Μί χολή: οτι ούόί τύν μίηρων 
9%1 ααταφρον€Ϊν• 

82 ^ΈνβίΟίν ίν 0€ίΧοϊθίν άν&ρίϊοι λόγοί. 1δ 

83 *£γΗαάίζ6μ€νοί τρίηοίι Μουοώνι έηϊ των λό- 
γονς άοΗούντων. 

84 ^Εν αλω ίραοκάζας: το δραοηάζπς άντΙ τον αρνητ^. 
έηΐ των μη ϋνναμένων λα&ΒΪν. 

85 *Εν τοϊς ίμαντον (ίίπτνοίς άλωοομαί: ίηϊ 7ώ^20 
νηο των Ιόίων ηανονργιων άλιοηομένων• 

1. άγα&ωψ ημί(ί&9 Ο», 4. ι^««ίκ«*] οι/« αλ^γίξη Αρθ8(. VII, θ. 
18. όρα*άζ€Λζ Βίΐ 8. 9. κκϊΐδς] » α κ » ς €. 15. ά{*Χοϊσ* κα»α»(^^ο« Ζοηούίυβ. 

Ιιϋο ροβΙ τ. Ιγνψ βχοίιΐίβββηιίΐιί ρ€Γ- 81. Οτ«9• 9^'' ^ ^^' ^ 

ιοΜβηιη. €οοΐΓΑ(1Ιχίΐ Μβίηβκίιη 82. Ζβηο1>. 111, 73. 

Οοη. 6η6€. Ψτ. Τ. IV. ρ. 645 ΐφ, 83. ΑροβΙ. VI, 45«. ΡΙαχίΙ β 

€0βιο6«1μ6 ροΙίΐΜ Ιιιιιιβ τβηιιηι ΡΙβί. 1^99• ^^> Ρ- "^^^ ^• ηαλΜος 

ΐ(ΙβεΓί1)βηι1ιιιη ββΜ οβηββηβ. μν&ος .. ίατί .. οτ» π•Λητης^ «»ό• 

73. ΑρρβηΐΙ. ΡΤΟΤΥ. II, 46. ταψ ^ψ τψ τρίηοό* της Μου- 

74. βΓβ^. €Ι7ΡΡ. Ι'ΙΙ, 11. σης ηα&ίζητα$^ τότ« οι/» ίμφρων 

75. Βν υ, 66. ίστίρ πτλ. 

76. Βν II, 68. 84. Οιβ^. ΟτρΓ. Ι ΪΙ, 16. 

77. Οτβ|^. ^7Ρ^• Μ III, 5. 85. Ροηβ ^οΐι ηο1>ίΙΐ8βιαιιιηι ϋΐυιΐ 

78. Αρρβηά. ΡτοτβΗ>1>. II, 57. Αββοΐιτίβυιιι ββΙ: τάά* ονχνη «λλην^ 

79. Βν II, 77. άλλα τοις ^μύΤ^ πτ$Βοί^, άο οπο 

80. 8ο1ιο11 βά ΡΙαΙ. Ιβ99• VII, τίά. βοΙΙ. βά Μαοαγ. Υυΐ, 57: ββη- 
ρ. 452 Ββΐιΐί.: οττοη*, ψήμψ'^ μ^" ΙβηΐΜηι βΑπάβαι βχρΓββββπι ίητβηί- 
ηίαν άιά ηλι^όύνς , ηαΐ ϋττίνίΟ&Μ ηααβ ιη Αββΰΐι. €1ΐ06ρΙι. 221 : αΐ'τος 
το μβατηνΜ^Μΐ 8ΐΐίά. 8. οττα : φήμη^ χατ αντον "^αοα μηχαψοφ^αφύι Ι•11— 
βΜττίΐΛ, &ίΙα ηΧ^4ωτ, (|θθθθΐη Ρηο- οί&η. Ρίβοβί. $. 7: ος παρ ημώψ τα 
ύοΛ οοηββηϋΐ: Αΐί« Ηιι1ιιΐ1(6ηίυβ αά τοίήματα^ ως φ^ς^ λαβών καθ•* 
Ίΐπι. Ι<6Χ. Ρΐβί ρ. 197, ΙλΟοΜαβ ημωψ Μξ€υ€ς ψρλ τοντον νπο&ίμίψος 
Λά ΑθίΜϋ. ΝβΙ. Αΐΐίαΐ. XVI, 16 άβ τον ΟΜοηον^ «ηαντας ημάς άγορίυΗν 
Ιμο ΎΟϋβ ϋοΏβ^ΒταΏΐ, Κακήν οτ- ηαηως: 61. Βί<1. ΜοΗ. VIII 6η.: 
τ αν όΐύί ΡΙαΙ. ΐΛζζ, VII, 800 €. «σ«• ^όψίσμα κατά αανχοΰ ονντ4&Η^ 

11* 1«4 ΜΑ£ΑΚΙΙ 86 Έν κοιρφ *€ΐ%αι: ίπϊ τύν ηαρτ^Ρ φήφον φ$ρ6$^των. 

87 ^Έν ννκτϊ λαμηρός, ίν φάβι δ* άνηφ^Χης. 

88 ^Εν %ψ ακάψΒί τάί* ίν^ϋτιν άγνρτ'ηςχ λέγοιτ 
αν οτι έν ηαντϊ ηράγματι Α^στ< παϊ ουΜοφαντίκοψ %ί• 

89 Ένίν/ιιωνος ϋηνος: ίηϊ τάν έη§ηολν ηοιμωμίνων•^ 

90 *Ε^ ηί&φ %ηψ η^ραμ^ίαψ μαψ&άν9$ρ: ίηΐ των 
έψ τοϊς ηΐαοτέρας τα βίςαγωγιχά μαν&αρόρ%»ρ• 

91 *Εν ίιχοΌτααΐΨίαι παϊ^^ίψάροηλέης ηολΜβίαρχίί: 
Ιηι τών ^ντ^λώντών δια ηΒρίηί%§ιάν τίνα Τίμ^ς άξίονμίνων• 

92 *Εν ηανιϊ μν&ω καϊ το δαίδαλου μνοοςι ίηι 10 
τών έν τοίς άλλ9τρ{<^ίς ηαηοϊς καϊ τα οΙη^Ια διηγονμένων. 1. ΕχρΗεβΙίο €θπ*υρ(« ααΐ ηβηολ οβί. Κοιψή ^ρηφος αιιί(1 βίΐ 
ρ8ΐ6ΐ>ΐΙ βχ Αηβϋίΐ. Τ. Π, ρ. 262 Οίηά.: αλλά ναντα ηάντα ή θίμΜΧΟ' 
Μονς^ ως φηα* Πλάτων^ άΜπονίΰΐ χαΐ ηολαΐΜία, ως ό• ή Ηθ$ψί} ιρη- 
φος των Ελλήνων^ αοφία χα» πρόνοια όίΐ*ώλυσ€. 8* ίν όϊ β^χοατα- 

αίΐ] Ζθηούίαβ οιιιη 8ιιί4ιι, ιιηάβ ^ι^ <^) ό^χοαταοίτ^αι βεΓΐΒεηάαιη βββο 
ρβ(6(. 10. 8υί(1αβ βχρϋοβίίο Ιιαοο 68ΐ: ΠααιψάξΐΨ φασίψ ί^ασ&ίΐααν 

ταΐ/ροιτ ^αίόαλον ΙχίΤίνααΛ ποίήσαι ΙνΧίρην βονν 'ιααΐ κατασαίνάσαντα αυ- 
τηψ ΙψΘ-ίϊναι' ην Ιπιβαίνων ώς βονν ο τανρος ίγπνμοτα ^ποίηοίν, II ης 
ί^ίνρήθτ^ ο Μινώταυρος. Μίνως ^^ 6 μ τϋ^ας αΙτίας οργιζόμίψος τοΓς 
*ΑθΊ^ναΙοις ίπτά παρ&ένονς ηαΐ ϊσους νίονς ίζ αντων ίάναμοΐο/ινιο , οΐ' 
ηαρίβάλλοντο τω θ•ηρίω, ίΐς /ίαίάαΐον ούν ^ρχηγοι^ τούτων των χαχων 
χαΐ αΧτίον γ(νόμίνον χαΐ μνσαχ&ίντα ί^η^^χ^ ή παροιμία, Ρβΐιΐΐΐβΐη 
Ζβηούίυβ υέβηιιβ εχροηίΐ. χας: Αάά. Όιο^βίΐ. 111, 18. IV, 66. 
ϋΓβ^. ΟτρΓ. Ι- π, 57. ΜβοΛΓ. IV, 
50. £ ίλϋπίβ αρροηο Ρΐβιιΐ. Αιη- 
ρΒίΙ. Ι, 1, 170: ίΙΗϋ Κομό α νΜΜϋΛ 
ΐΛαΙαίΛ Γβιη ατοβΜήί ίιίΜΜηΙΟ «μο: 
Τ6Γ6Ι11. Αάβίρΐι. V, 9, 1: «110 ιίΜ 
αίαάίο Κηηο ίν^νίο, αΒί τ. ^ν^βΙβΓ* 
Ι^ονίιιιη: ΡΙιΟΓίη. III, 2, 6: ηβίκο 
Ιβοηει», ηβ φάά — 0^ 9¥θ αψίή 
[ηαΐ: €ίο. 0Γ. ρΓΟ €ββ€. 29, 82: 
^νΛά αά Ηαεο «ί•οΐιη•»? αιι/ΐΝο, ^ηιβ«ι- 
οάιηοώίΜ άί€ίέ^9 $Ιαίϋο, αηί ηο$ίτο 
άεβηήο Ημ ϋοηβοίαίατ $ίϋ€β$9€τ β$ί: 
Μά. 83: λίο €9ί ηηιοτο Ηβ/'αιαοηΜ 
ξηα€: %η €ν$Λ ίρ$ν9η €αΗ$α Ημ νη- 
ύΗτηϋ ηβ€€»$β β##: Είτ. XXII» 16, 4 : 
ηβο ΗαηηϋκάΛίΛ β^Μΐ^ «μμ μ ατΑ^ 
6ι» ρβϋ: 8(1(1. \V^^(6I1^>&^11^υ8 &ά 
Ρ1ιι(. άβ 86ΓΑ ηιιιη. τιηιΐ. 548 Β. 
Ν6({υ6 Αΐίβηααι ββΐ βΒ Ηίβ β Ρΐβαίο 
ααο(ί αίίβΓΐ δβητίιι* Βά ν6ΐ|^. Αεη. 
VI, 205 : χρ$α χϋΛ αοί« ιηστί^ηι οτβαί^ 
αΒί Γ60ΐβ τ. οτβαί ίη οαοαί ιηιιίλνίΐ 
£Γ88ΐηαβ Ι, 1, 55: (Ιβ γίβοο βηίιη 00£;ίΐ8η(Ιαιη , <ιιιο<1 ({αυια ηοη ρΓΟ* 
τβηίβΐ ηίβΐ βοαιβη ιη τβοίτβ Ανίιιιη 
ιιχ8ΐυΓ&Ιαιη οβηιπΜΐυβ ρβΓ «Ινουηι 

Γ6ά(1ΗυΐΙΙ 811, ΚΟίβ βΤ€8 ίρΜβ βϊΒΐ 

ιηοΓίβηι ΟΑΟλΓθ (ΙίοαηΙαΓ: ν. Αΐΐιβο. 
IX, 394 Ε. Ρΐίη. Ν. Η. XVI. 93, 
247 ί1>ί({. ΗβΓάιιίηυβ. 

86. ΚλΙτο* 4ίοΙιιιη α( ίη ρΓοτβΓ- 
Βίο : &§ωρ ίΐβ γονναα ΗίίταΑ^ άβ (ΠΙΟ 

V. ΖβοοΒ. III, 64. 

87. Αρο8(. VII, 47». α. )Λλ€. 
II, 34. Μαχ. Τ^τ. ΙΗββ. 40. 4, 265 

Κ. : ονχ ορ«].ς καΐ την αίλήνην^ αοτρον 
άμφίβιον προς ψύχτϋ χαΐ ημ4ραν, Ιν 
μ\ψ ννχτί Ιαμπράν^ μίτά Λ ηϋου 
άμανράν} 

88. ΒβρΓ868(ί£;ί«(θΓΐ1>ΙΙβ, ({Ιΐΐ αχύρ- 
ται ηοιηίιιβιιΙυΓ, ▼. ΑροβΙ. Ι, 19•. 

89. Βν Π, 48. Μβον. VIII. 51. 

90. ϋν υ, 65. 

91. Αροβί. VII, 16: ΖβΒοΙ». III, 
77. Αΐΐί^ΐ ΜβίηβΙίαβ €οαι. Ογ. 
IV. 698. 

92. ΖβηοΒ. IV, 6. οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ ϋΕΝΤυΒΙΑ III. 165 93 Έξαίρά λόγου: έηϊ %ύν Λα τ^μην ίξαι^ν/ιίνωρ καϊ 
άτίΧβΙας ^νγχανόντων. 

94 *Έξ ένος ηηλον: ίηϊ τον ομοίου %οΙ ηαραηλ^αίου* 

95 *£ξ ονυχος τ6^ λ$ορτα: όμοια %ζ• Έη %οϋ /«ιί- 
/•βτο^ η ηηγψ 5 

96 *ΕΙηηάτΐ]α€ν ή χάραΐ τ^ν άμη^λορ: οταψ ύηο 
τον οωζορτος το αωζόμίψορ αηατ$]ϋ^. 

97 ^ΕΙ άμμου αχοινίοψ ηλεχΒίΐ ίηϊ των άάν^άτων• 
96 ^Εορτής ηατοηίψ ηάνοματα φέρων: ίηϊ των 

τίνος ύσ%€ρίζ6ντων. 10 

99 ΈηαΙνων αηιαιζ ΙηΙ των μάτψ^ ίηαίνονμένων^ ]. ϊξα^» δ. 7. *1απατη^η δαίάαβ. 
9^» €• 10. τΑΐ'ος € οη. 8. πΧέΛίΐς 6τ6^ηιΐ8. 9. 93. Εβί ΡΙβΙΟΒίΰΑ άίοβηάί ίοΓ- 
αιαίβ: Ιϋηο βχ δοΐιοΐίίβ ΡΙβΙοηίοίβ 
Α Μαοαγϊο 6ζρ1ίο«ϋοο6ΐη Ιιαο Ιγαπι* 
ΙβΙνη β886 βροπίθ 8ρρβ^βI. Ε Ρΐιι^ 
Ιοηβ Ιιαο ρβΓίίαβηΙ Κβΐρ. VI, 49^ Ε: 
θΟοψ μίντο* ηατά την μαρο^μίαν ίξ- 
α*ρΑμίΡ λόγον ^ νώί ττ. ηατά την 
ααο•»μίΛΡ Λά βθ1« Τ6γ1)< ίΙοΛ^ύμίν 
Ιίτ•υ βρ€θΙ«'θ 1θ€ΐΐΒ ηοβίβϊ άοφβΐ: 
^ηροβ. 176 € Χιμ^τ^ ι^' ^(α«ρ« 
Ιίτουι ΡΙι•6<1γ.242 Β: Σ^μμΙαψ θη- 
βαϊοψ *ξΛ$ρ& λόγου ^ χύή «Ηίοοίαιη 
τον οΐι ΰοηβίΑΒίβαι ΡΙβΙοηίβ ιιβιιιη 
ΐ6€ΐβ ενιη ΰοάά. ορΟ. δΙβΙΗΜίαιηιαν 
τβρτΗϋΑτίΙ. Ροηιιιυ& Μ6ρ« μΗογοβ 
αΙααΙοΓ ηιοάο βάάΗο ιηο<1ο οαιίιιο 
ηΐί€θ1ο: Ατίβϋιΐ. νηί^ τ. τ. 269, 3 
Ιβΐΐΐ». : ΙΙλάτωψΛ όί ίξαιρΑ του Ιό^ 
γον' ΐΜαψος γά(( ηαΐ άμφόηραι ϊά. 
ιΐίγί τον ηα^αφθ-, ρ• 393, Αι^Ομη^ 
ρον άΐ 9 9* βούλη, η^ίητύψ ϋαΙρΗ 
Ιίχουί ί.ί1>ιη. ΕρΪΒΐ. 304 6( 1522: 
Σιοηράτη γάρ ^ξα»ρ£ τον λόγου ι ΐά. 
0Γ311. Τ. Ι, 379 Κ.; ΦοΙν^χα <Τ* ί|- 
α*ρω του Αό^^ου: Μαχίιη. Τ^τ. Βίββ. 
Χ, 4: *ΕηΙχονροψ ό% 11§λώ λόγου 
χαΐ ΐίΟΛητιχοΰ ηαΐ φιλοσόφου : ί1)ί<1. 
ΧΧΧΓν, 2: τ(^ίχας 3ί ηαί ορνχας 
ΐ%α$ρω λόγου ο»ς *αΙ των δίνάρων 
τα φνλλα, €£ 0. Ργ. ΗβΓαιβηηΠΒ 
ΡΙβΙ. ΡΙιΠοβ. Ι, 326. ' 

94. Αρρβηθ. Ργοτυ. II, 60. €ο- 
1ι&6Γ6( 8ΐηβ <ΙοΙ)ίο εαιη ηοβίτο ([ΐιοίΐ 
ββίβΐΐ ΡίοΙ, Ιιβχ. 9, πηλός οντος: 
αττΐ τον άναίσθ-ητος ίΐς ύη^ρβολήν, 

9δ. ΑροΒί. VII, 57: Βίο^.ν, 15. Αηοη. ίη Οηπιβη Αηβοάιΐ. Οζοη. 
III, 215, 28: ϋ ογνχοίψ μόρων ίΐόέ- 
ψα$ τον λ4οντα : «άά. Μίΰΐι. Αοΐιΐηίη. 
79 ΕΙΙίβ•. ΑΗΐβτ Μη. Τ^τ. Οίββ. 
XXXIV, 2: ?» γαρ Μχο»ν, φασίν^ 
Μ την χίφαλήν το άλγηνόν Ιν αχα- 
ρφί θ^*ν, Έ* — πηγηΙβ^ίοΐίΛΛρτο^ 
Ύ^Μί Λ Μαοαπο ΙιΙ, 66 οοηιηιβ- 
ηοηΐί 6886 τίιΙθΙιΐΓ. 

96. ΑρρβηιΙ Ρτοττ. 11, 71: Ον 
υΐ, 90. 

97. αΓ69. Ο^Γ. Μ III, 46. 

98. £ ίη ηοΟ. &<1 Βίο^;. V, 73. 
α θΓβί. Ο^τρΓ. Μ III, 89. 

99. 1.υοί«ιι. Ηαπηοα. $.4 : ηάντα 
ίΜίΡνα νηηνίμΜ ον»ίρατα^ φααί^ ««1 
ίηαΙν»ν α*ιαΙ : V. Αρο8(. XVII, 57«. 
ΙΙιηΙίΓλίη Γβί (ΪΓ&6€ί ηοιηίιίΑΟί, αιιαβ 
ΙαΚβ ηοη 681, ({Ολϋβ ββββ άβΒβο&Ι: 
1ιθ6 ββαβο αηΜν φίλου ΜβχίΑηάβΓ 
άίχίΙ , Ρΐιιΐ. άβ £γαΙ. «ιηοΓβ 3, ρ. 479 
€: αρτνν α*%άς ΟΙιβθΤβρΙιοη βρυά 
Αίλβη. VI, 246 Α: Ι.ί1ι«η. Ερΐ8ΐ. 
304: αλλά τάγί των αλλωψ σηιά: 
ίό. Ερίβΐ. 505 6η.: ως οδ κλίος πς 
ημάς άφίχ0αι λ^9ΐς , σ*$α λόγου 
μαλλόν Ιατιν η λόγος. Ν6({η6 αΒ- 
Ιαάίΐ ρΐ8η6 <|αοά βά Ο6ηιοοήίαπι β 
Ρΐηΐ. (16 βάΐΗλ ρυβΓΟΓ 14, ρ. 9 Ρ 
βΐ Όίοζ. Ι,ββΓί. IX, 37 ΓβίβΠιΐΓ: 
λόγος γάρ Χργου ΟΜίή; άβ αυο 
<ΐυί β^ρβηιηΐ Ββηύβίαβ £ρί8(. ΡΗαΐΑΓ. 
104 €ΐ ΜηϋβοΙιίυβ βά Ββιηοΰτ. Ρη*. 
ρ. 285 8φ, Ρΐιίΐοηθίη ηβ((1βχβΓαη( 
<1β ηοπι. ιηα(8ΐ. Τ. Ι, 615 Μ&η^. : 
λόγος γιΐρ ίργ^ν^ φασ>, σχιά, οχιάς Όφζβό όγ ν^ΟΟ^ΐ€ 166 ΜΑεΑΚΠ 

100 *£πΙ τάλλό'^ρία Πανοανίαςί έηΐ των άρηαζόν- 
των βΙα τα αλλότρια καϊ ληϊζομένων. 

1 *]ΕηίΌην6ΐΌον: Ιη\ των άηράτφ χρωμένων• οί γάρ 
Σην&αί άκρατοηοταί. 

2 *£η αντον ηηεις τον βατήρα της &ύρας: ^οι 5 
ίηΐ την αρχήν* ή Ιηϊ την άΧή^^ίαν. 

3 *Εηϊ ^ιηος ηΧεϊν: ίηΐ των εΙς ηίνόυνον έαντ^ς 
έβίβββληηότων• 

4 *Έηϊ τεγα ληϊον : ίηϊ των άνωφ$λων. 

5 *Εηίδανριος ί'ηηος: ηαι' ΈρΒτρίαηος ανων: ίΟ 
ίήΙ των άξιων έηαΐνου• 

6 "Έπ^σ&ε μητρί χοϊροί: έηΐ των ηολαηεντίηως τιοιν 
έηομίνων τροφής ϋνεκα. 

7 *ΈηΙ ξνρον €οτη%Β το πράγμα: ίηΐ των ίοχατα 
ΐίΐνίννΒνόντων• 15 3. Ιη^αι^ν&Ιοίη ΑΐΙιβηβ6ΐΐ8 ίη Ηβτο<ΙοΙο Ιοβίβιβ τιάβΙαΓ ηοίβηΐβ ΥβΙ* 
οΐ^θηβηο βά ΗβΓ0<1. 1. ο. θ. ίμβίβΙη*οτας 8. 12. Μΐοηντ^^Φς 8. 

ό\ βΐίοιτονσης π&ς ου το ^^γο9 φάά [αϋ%»^ ΟβηοηΛΫ ψιηά ατΒηαβ 

βλίΐβ9^ωηρον, $βηί%ηα πίαηάα$? ία. ΤηβΙ. V, 4, 

100. Ββ Ρβυηηίαβ, ΟβοηιύΓοϋ 47: μΐ&ηα Μ αο ίαηϋί ν^ετϋΗα• φτα- 

βΐίί, ΓβρΒοίΙβΙβ ηοΐλ οηιηΜ: οί. Ηα /αο<ι# Ν€ϋ ήηϋ ϋΙε ίνο$ 1%ίΜ9 

Τΐιΐιογά. Ι, 130 ο. ίηΐ6Γρρ. ατατ€ Βο^βλ: ϋ>. 6, 43: Αμ ^ 

1. ΉβΓοά. ΥΙ, 84: Κλίομέν^α όϊ οαΗίβη§Η» ηοη €Μί, %η ΙϋπΜ ατε^ 
ϋ^ονα*, ηχορτων των Σχν&ίων ΙηΙ ηα$^ Ιη ΜβρεΙα» «ρίοΜ, «η ιηατε 
ταϋχα ομιΧίπν σφ* μίξόνως, ομιΧί" (^ηάαί α^ν^α: Αυβοη. ΕρίβΙ. 4» 
οΐΎ« ό^ μαλΧον τον ίηρ$υμί*ου μα^ 3: φηά ^βη#, «νΙτβιΐΜΐ ροήΗα Ιβ^ 
&ία9' την άχρητοπόοίηψ ηαρ αντωψ, Ιντ%$ \η οτ%$^ ΟίΐΙίοτ αΓβηαΓκιι» να- 
ίκ τούτου ά^ μαψψαί μιν ^ομίζουοί ί€Λ? Οηί ΙίΙηΜ αταηάηΜ, ΟύΒοηί 
ΣτίαρτΜητοΛ, ί» τ( ιοί/, ώς αυτοί βηβΜ ίνχία 8οΙείΛφιβ οαά^ηέβΜΫ 
λίγουα^^ Ιηίάν ζωρσηρον βούλωντα^ Ουαπιπι Ιοουϋοηιιιη βΙβηηΙΪΑοι ί1- 
ηίέαν, ΈπΛσ*ύ&$αον Χίγουσ»-: 6Ζ ΙαβΙτΑΓΟΟΙ Ηβίηβίυβ Α<1 Οτίιΐ. ΕρίβΙ. 
Η6Γθ(1οΙο βΙ ΟΙιαηίΑβΙβοηΙβ Ηβτλ- βχ ΡοηΙο II, 9, 29. ΒτλΙιβιιΒοΓο&αβ 
ο1βο(« άθ Ιιοο Ι.Αοβ<ΐΑ6ΐηοιϋθΓαιη α<1 δίΐ. ΙΙαΙ. V, ΙθΟ. XIV, 23 : «έΐιΐ. 
ιηοΓθ Αΐΐιβη. IX, 427 Β ΓβΙαΙίΙ. Ββ ηοϋ «ά Ρ1υ(βΓο1ι. Βοίιβ. 1 οί 10. 
8ογΐ1ιί8 «τκΙίββίιιιίΒ ιηβπ ροΙοΗΒυβ κ ο••.ι. νιιι ο ι « οοα η 
οΓϋοΙίβΓίιιβ αβο^Γ. τ. III, 2, 299. ..ί^^Η^**** )?"'Λ .*' Ρ' ^^ ^?" 

2. ΕβΙ ΑιηιρΒίβθ οοηιΐοί τβΓβαβ, ""\^ '^^' ^Κ^^^/' ^^'^.' ^«^ •»- 
ίτ. ίιιοβη. V ]έ6ίη.: τ. Ροϋ. II, 200 """^ «(?*^'^^,^<' -4ρχ«ιΤ*χον•^ χα^«. 

3. Εχ 8ορΗο6ΐβ άββαιηρίαπι 68ΐ: ^««'.,^ί^^'•• ^^γ». Οθογ^. ΠΙ, 44: 

4 Ι^β Λ«<ι ΐΛ,ά^ Αρο- 7; ^'^'ΡΡ• ' « ",""•• ^^λ^' ?• 

Ιοί. 8. 11 ρ«)ίβιίι ;» ^«^ τοσ.«- φώρρβ•ψ..β .!> Αροϋϊαβ οη- 

Γ "."ν ΓΓ' 'Τ^•" τ; ^Γ'• ρηβίη ίτΛ•»»: Ρο"• V, 40. 
ως την ΚυλλαραβΛψ — Μοίλην Αρα^ « . , -^ »» 

βίαν ϋάίΐΙ. τβΙΙ. — αη^ΐΜΐίν ίπ*χ$*- β. Αρρβηά. Ργουυ. II, 79. 
^<^^: Λάά. Οήά. ΗβΓΟίΙ ν, 115: 7. ΒΥ II, 63. ΟΕΝΤυΚΙΑ IV. 167 8 £ρφέ%ω μίλαίΡ* οηώρα' ηάοί γάρ χαρίζβψαί: 
έηΐ τάν ^ϋως ^υγχαν6ν%ων %άί άηοοΗοραΗίζόρτων αυτό 
το ^Χης τύγχαναν, ηνρίως Βηϊ μάχλων γνναιιη^. 

9 "Έρ^Μί τά %αλά* ΛΙίνάαρος άη9ααύα: ίηΐ των 
καηόν τί γεγονός βουλομένων ονντόμως δηλάοαί. 5 

10 Έρμ%ν μ^τ άλΒίψ^ς μητ άπαΧ^ίψι/ς: ίηΐ των 
Λα ηροςηοίητης χάριτος αφαιρουμένων τ$ μάλλον η διδόν- 
των, έν βαλαν^ιφ γάρ τινι * Ερμής ηψ Ιδρυμένος^ ον οΐ 
ηολλοί των λονομίνων ηλβιφον * ηίνι^ς ϋ τις ηροψάοη τού 
άλβίφ^ίν ίη^ίνον η^ρ^αιρουμ^νος το Άαιον ίαντον ^λβιψΒν• 10 

11 'Έργα ν^ών, βονλαΐ ϋ μέσων, ηοράαϊ ϋ /«• 
ρόντων: το ϋ λέγειν δνχαι γερόντων %ρ€ίττον %αΙ 
€νφημότατον• 

12 Έρ^έτω φίλος ούν ίχ&ρφ: ίηϊ των δ^ ίχ&ρόν ηαΐ 
φίλους βλαητόντων» 15 1. μίλα^να δ. ηαντί "^ύζίνυι. Αΐβχίάί τβηαιη ϋτίΒαβικΙαηι 6886 
6( *Οπ•ίρα βοπΒβηάιιιη ίη 5οΗη6ί(ΐ6πΐ]ΐί ΡΙιϋοΙ. ΠΙ, 572 οοηίβοί. 4. 
άχΛσαανα £ΐιβ(«ΐΙιίιΐ8: αη4σστα ι. 6. άηίοτη «1» £ϋρρ06ηΐ6 ΒοηρΙτίΟΐ 6886 
Α1ΐΓβιΐ8Ϊιΐ8 <16 Βίλΐ. ΟοΓ. 147 ρΓθ1)&Γ6 βίαάβΐ. & Οηβίαβιη «!> ιηβτβΐΗοίΒιιβ αο- 
οβρίΐ, φΐββ ϋαηΛ οϋτίο ουχχη» ίΛετ- 
οαΜ» ΜΓβ, Ηΐ «ι Οτί^ ΑιηοΓ. Ι, 
10, 21 : βτιηβ βηίιιι 6886 8οΐ6ΐιΙ 61 
ΒοΓβηΙβ ήιτβιιΐλ ρβοαιίΜβ οοΙ1ί§[6ΐι- 
άίΛ 8ΐιιιϋθ8ίββίιιιβ6 : ΑΙβζ. «ρυά 
ΑΟιβη. ΧΙΠ, 568 Α, Αβϋλο. Έρίβΐ. 
ηιβΙ. 8, ρ.4ΐ8 6ΐΐή6. : ξως ονρ αημά- 
ζη [βο. το ηάλλος των σωμάτωρ] 
ΜοΙ την νιύ^ αντον χά^ΐ'Ρ η^οςηχο^ 
ΙστΦν άντιχΛολαμβαν€*ρ * ίάν όί άηο^ 
^V4I^79 τΐ αν άλλα ίϊη το ήμίτΐραν 
ζ όΜρ•9 ΜΛ^ηων αμα *αΙ ψύλλων 
γυμνϋΨ* ««^β* γΜ ^κί/νοΛς μΐ^ν η φν- 
ύ*ς όίάωα» άνα&ηλοΛ, εταίρας άΐ 
• πω ρ Λ μ Ι Λ» ό*τ τοίψυν ίνηΰ&9ν 
ταβ4€ν9α&Λ* ηρος το ^ρας: φΐο 
£ια]ίθΓ68 Τ6Γ0 το^βιηΙίΒΐΗ 8ΐιηΙ, βο 
«€«Η>ίθΓβ 60ΐι1«ηιΙιι β γίη8 ηρα- 
4ϋ«ΒΐαΓ: ΑηΑχιΙ ΑΟιβη. ΧΠΙ, 558 
Α« ΤΒ. 27 βαα.: βάιΐ Αηΐΐιοί ΡαΙ&Ι. 
V, 46. 

*9. ΑροβΙ. ΥΠ, 85: Όϊο^. IV, 8Θ. 
*ε^^ τά πάντα ροβίΑ βρίΜΐ €τβιη. 
Αιΐ6€<1 Ρβή88. ΙΥ, 269, 13 θίχϋ: 
€ίτ^0Γ. Ν«2ί«ηζ• £ρί8ΐ. 80: ϊ^ρη 
τά ηαλα^ γνμνά τά χαχα, ο ηλονς ίν 
ηηττί, ηνρ^ίος ού^αμον ^ Χριατος κα&Μί$: €Ϊ. Βοί880ΐΐΑ<1α8 λά Αβο. 
(ΐ8ζ. 163. 

10. Νοη 8θΙαιη ΐΑρί<ΐ68 ββραΙαΓΑ* 

168 86<1 6ΐίβΙΙ1 Μ€Γ6Ιΐηί 6( Γ6ΐΐ<ηΐ0- 

Γαιη ΒβΟΓαιη 8ΐ&(αΜ < Υ6ΐ6ΓΐΙ»υβ 
ηη^^βηΐο ιιηοΙ«8 βββο Γ6• ιιοΙα: 
ΑπΑΟΓ. 33, 11 Β6Τ£^1ί.: τί ο% όίΐ 
λί^ον μνρίζΜ ι^ ΒβΙΐΓ. ίΐώΐ». 48, 3: 
χαΐρΜ πρώτον, ΈρμιΙα * 'ΉΐΜίΤ α^ιΡ- 
ψα* /9οΐΜο/<α^ σ«, μηά* οντω θ(ορ πα- 

ίίλ&ίΐν^ καΙ Θ•ί09 παλα^στρίτηνι 
;ΐ6ΐη. Αΐβχ. δίΓΟίηπι. ΥΠ, 4, 26, 
ρ. 302 87!!).: οντρ* πάν Ιΰλνν ηαΐ 
πάντα λί&ον το όή λίγομανον λιπα- 
ρον προςχννονντβς *ρ*» πνφ^ά ηαΐ 
άλων χίινόρους ηαΐ ό^ας, αχίλλαν 
τ« παΐ &§ΐον (ίιάίαα^ προς των γοψ- 
των ΜαταγοηηυΘ'ύντις ηατά τ^νας άχα• 
&άοτονς ηα&αρμονςι Ιΐίηο &9ων 
α^τοΑ/ιατα άλτίφαν Λ ΑτΙβΠΐΐάοΓΟ 

ΟηβίτοοΓ. Π, 33 Ίηίατ 80ΐιιηίΑ Γβία- 
Ιαιη €81. ΑΙίΑ ά&ΐιϋ £β€ΐλ6ΐι1>&ο1ιία8 
ιΐβ ιιηοΙίοηϋ»υ8 8&6ηβ ^βηϋΐίιιηι ΐη 
ΙΗββ. Αοβθ. 378 8<|<{. 

11. Αρρβηά. Ρτονν. ΙΥ, 6: οί. 
Αηιι. βά ΑροΒί. ΥΠ, 90. 

12. ΡΙαίΑΓοΙι. ({υοιη. βΙ> βηιίΰο 
Β^υΙ. ίηΙ«πΐ080. 5, ρ. 50 Ρ: ημ^ΐς Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 168 ΜΑΟΑΚΙΙ 

13 'Μ^ριφ&ω ηνβοβ: έηϊ τώρ 9ία%ινύυρ^υον%ων• 

14 "Εργον δνον άηοτρέφαί κρώμενον: έηϊ %ύρ 
άπάγαρ τιράϋ βονλομένίΛΡ , αφ ωρ <(αλοναίΡ {ργωρ. 

15 *Ερ9βι^&ΐΡος ζωμός: έηί τώρ ^ν^βλών χαϊ μ^ηϋ^νος 
άξΙωρ• 5 

16 ^Έρειρίπος παχάλογος: έηϊ τώρ βφοίρα :π)ίί>υαίωρ* 

17 : *Έρμώρίσς χάρις: έηϊ %Αρ Κί^τά χάρίΡ έκβίψα ύίύόραι 
άοΗονρτωρ 9 ωρ άαμίνως άηαλΧάττονται, 

18 "Έαο %αϊ Χέων οηον %ρη χαι ηί&ι^ηος έρ μέρα: 
έηϊ του ηρος τά ηράγματα ηαλώς βίεταβαλλομέρου^ 10 

19 ΕύριηϋΒίος όρκος: ΐαως τά ηατά. χ^ός Μαϊ ηννός. 

20 Ενγβρίϋτδρος Κοάρον: έηι τώρ ηιχρν ^ύγ^ρώρ• 4. ΜβΟΑτϋ Τ6Γΐ»β ΙτιβΙιιτ Ηβ•^^ο1ι.8. Έ^*β£ρ&$9ός Α*09νθ9ς: οΰ- 
ΟΜτος αζ«ος, παρά τίνα ηαρο^μίαν, Έριβίψ Ο-ινος ζωμος^ ΑΙίΙβΓ ΡΙΐΟΐ. 
8. Έρ(βίνΟ^Λνο^ Διόνυσος ζ αντί τοΰ Ι^ωμός* παροιμία* τάτηται όϊ 
αντη ιπΐ των αφορμάς των <*τ« χρηστών ηπ μοχ&ηρύν ίχβάσίνν παρ^χο^ 
μίνων, 6. ΙηΙβΓ ίοΓίη&β ^ΕρίτρΜΛος 6ΐ *Ερίτριχος βλβρβ Τλΐί&ΙαΓ: οΓ. 

Τζβοΐιαοΐίίϋβ 8(1 8ΐΓ8ΐ). Χ, 1^ 10, ρ. 447. 7. Έρμώ^πος Ζβηοΐιίιιβ. 
§αί<1&8 βχρίίοβΐ: η κατ* άψάγαην άιόομένη, ονχ ιχ όιαθ-ίοίως ^νχζς, αΛΛ* 
}π$πλάστως ηαΐ ηατά ηροςποίηαιν φιλίας , ου χατ άΧή&ΐιαν, *0 γαρ "Ερ- 
μων ο Πίλασγών βααιλιύς^ ^αρ^Ιου ίπΐ Θράχην Ιόντος χαΐ πάντα χοίρου- 
μίνον , παρίχώρηοίν ΆΟι^ναίοις της Λήμνου , τ^ μίν όοχίΐν χαριζόμίνος, 
τη όί άλη&ίί^ ^αρίΐον φοβη&ίίς. 11. Ενριπίόιος 8. χινος 8. 

ό^, Λ μη&αμη μηάαμως ΙπαινοίΙμίν φήν^ ^Εριτριαχος χατάλογος, Κβπΐ 

το Ι^Ιτω φ. σ. ί. , όιά πολλών ομοιΟ" Αΐ1>6Γΐίυ8 8<1 01 84, 3 ΤβίβΓί. 

τήτων τον χόλαχα τω φίλψ ανμπΜ'- 17. Αρθ8ΐ. VII, 8Θ: Ώίοά. £χο. 

πλίγμίνον άηοσπάσαι ξητοΰντις: β8( ΥλΙ. ο. 43: οτι οί 7\;(}ρηνοΙ άιά τον 

Τ6Γ8α8 ίηΟθΓΐί ροβίΑβ, αΐΐβιη €ίοθΤθ των Ωίρσων φοβον ίχλιηόπίς την 

Ι&ΐίηβ ρρβίΐίΐ ίη ογ. ρΓΟ ϋβίοΐ. 9, 25 : Αήμνον Χφαοχοι» ως άιά τινας χρηα- 

ά€ ΏοΐΜΐίο άίχίί ΌβτΙήΐαη (ΤταβΟΜίη μούς τοντο ποαΐν , χαΐ ταύτην τω 

€αά€ΐη Μβηίβηίία , ρια βΗξηη ηο» λα- Μιλτιάίι^ παρέόωχαν, ταντα ό§ πρα- 

ΐ€$ηη8 ίαΗηνΜ: ρβΓβαηί αιη%ο%, Ιαι^ος τον προίστηχότος των Τν^ρη- 

άηΐΛ ηηα ίηίηιιοί ίπί^νοί^ νών ζΈρμωνος α(1άί<ϋ( Μαίυβ] αννίβη 

άαηΐ: οί. Μαοαγ. ΥΙΙ, 95. τα^ το^αι^τας χάριτας απ ΙχΗνων 

13. ΜΐοβΓ• II, 8. 'τών χρόνων *Ερμων{ους; ηροςαγοριχ^ 

14. δίιηϋβ ρΓΟτβΓύίιιιη ίη ΑροβΙ. &ηναιι ρβυΐο «Ιί^βΓ οβιταΐίοηβιιι 
XII, 75^ βχ8ΐ8( , ιώί τ. ιιοΐ88. ^81 Ηββ^ΓΐιΙυβ βΐ Αηβιιίαβ ίηβΐίΐαβηιηΐ, 

Ροΐ79ηο€ί ββίηο βίΑίιιβηάαβ ββΐ: εί. ύί. Ζβηο1>. III, 85. 

ΖβηοΒ. V, 38. 18. ΑροΒί. VII, 98• ? €ί. ηοΙΙ. «<1 

15. Ζβηοΐ». III, 83. ^ βιβί. Ο^ρπ Μ Ι, 83 «Ι τ. Μ•<»γ. 

16. Ρΐιοί 8. Έριτριχος κ.: Μ νΐΐΓ, 16. ΡθΓ(888β οοΙοΓοαι βχ Ηοο 
^ιφίλον άρχοντος Ιη^ραψαν ψήφισμα ρτοτβΓίιίο ΡΙβΙο άαχίΐ Κβίρ. IX, 590 
τοΓίς ομήρους χαταλ^Ιαι Ιξ ^Ερηρια- Β: ί» νέον α^τΐ λ4οντος ηί&ηχον 
χών πλονσιωτάτων : Η687θ1ΐ.8. ^Ερ*» γίγνΜθΊΐι, 

τριάχός χ.: Ιπι ^ιφ^λον ψήφίομα 19. Αρρβιι«1. Ργουτ. II, 91. 

«ι ^Ερίτρίας άγραφη χαταλίζαι ομη- 20. ^^^ξ• ^7ΡΓ• Μ 11, 94. ΑροβΙ. 

ρους τους των πλονσιωτάτων υΐονς, VIII, 6: 0τ8πι. Αη«ο<14« Ρ&τίββ. Ι, 

τοντο ονν το ψήφισμα *χίΐ ίπιγρα^ 398: Ζοηο1).ΐν,3. ϋβΓβΥ. ΟΥ 111,56. €ΕΝΤυΒΙΑ IV. 169 

21 ]Βνμ9%ί$βολύτ£ρος %ο&6ρνον: η %νρίηον: ίηϊ 
τΑρ €νμ€ταβόλ»ρ ηαΐ βύμβτα&ίτων» 

22 Εν πρά%%ε* τα φίλων <?* ον^ίι^, βΐ αύ ύυςτυχ^ς: 
τούτο Ενριηϋου ίατϊ Φοινιοοών. 

23 Έφέσια γ ράμματα: ίηΐ των ααύι^ετα 1$γ6ντωρ. 5 

24 ^Ε^Ινος έν χΒίμώηΐ ίηΐ τών ηαρ ωραν φαινομένων 
η ηραττομένωρ• 

25 *ΕχΙνος τον τόπον άναβάλλίταιι ίηΐ τών Λα το 
αΨΛβάλΧιοϋ^αι κακώς άηαΧλαττ όντων• οί γαρ ίχΐνοι ίοκονοι 
ηιντονμζνοι άνίχειν τον τόχον , «Ζί^' ύστερον ηαχντέρων 10 
γινομένων τών άπαν&ών ύηο τοϋ εμβρύου χδίρον αηαλ- 
λάττ€ΐν έν τω τοπω* 

26 "Έχ^ται ό' ϋοη^ρ ηοΧνηους ηέτρας: ίηϊ τών 
οχυρού τίνος έχομένων ίηϊ αωτ^η^Ια. 

27 Έχ&ρος ηαν χρ^οτά ηοιηοί] χαηά ίστίν. 15 

28 ^ΕχΙόνης ηαρδίαν ϋηδοη^ν: ίη\ τών οργίλων ηαΐ 

χαΧεηών. 

ΤΟ Ζ. 

29 Ζ α Χτύπου νόμοι: ίηϊ τών άηοτόμων• Ζάλ^υχος γαρ 
ΑοηροΊς ωμότερον ίνομο&έτηϋβν. 20 

30 Ζίΐ χύτρα, ζιΐ φιΧία: έηΐ τών άηο ίειηνου ουναρ- 
τώντων φιΧίαν. 3. το ^&1»α•. ζ* €, ΕΐΗΪρίιΐΜ. τ»ς άνστνχ^ ΈΛοηψιάα. 8. 
αψοβΗΐΧ»* Όβ, άνΛβάλλρ 8ΐΐ!<1αβ. 9. ηαΐ γαρ οΐ χίρααϊο^ ίχϊψο^ Ββ. 
δαΜ». 11. ι*ηο] ρτιβροβίΐίο «ΙβΙβηιίΑ ββΙ: γ. Βίο^^ίβηυηι : δυιάββ 
ύβ 1θ€ΐΐΐΙΐ 6ΐι1ιί1)6ΐ: ηΘ"* ΰστί^σν νηο τ^^χυχί(^%»ν τώρ ί/^βξ^νων ηαηίοψ άη~ 
οΙλάσσΗΡ Ιν τ«• τόκοιΐ οοηββηΐίΐ ΡΙλοΙίυβ. 16. ηραόίαρ 8. 19. νό/«09 
Χν«1ζίιιβ, ΖβηοΒίαβ. 20. Αοηοοίς τοΤς ^Εηίξιφνζίοις Ζβηο1>ίιΐ8. 

21. ^]|7 ν^^^ βυκίαβ, ιι1>ί ν. Ββπιηαπίιιιβ. 

21. Οτβ^. ΟτρΓ. Ι II, 12. νν. 27. Αρρβη4. Ργουτ. II, 94. Αά 
η ίνρΐηον Λά ρΓθτβΗ>ίαιιι (ΐ'^τα/9ο- ββηβιιιη οί. Ζβηοΐ). IV, 4: Μβηνιά. 
λωζίρφς §νρίΛον βρβοΐΑΒί: οί. ηΦΐΙ. Μοοββΐ 325: ίΐό^^οι» ηαρ* ίχ&ρον 
9ύ 6ΐ^• ΟΤΡ"". Μ Ι, 76. μ^ηο»" ηγήο^ ψίΐον. 

22. Αρρβηά. Ρπ>ττ. 11,91. £ιιηρ. 2& £θ(1βιη βοηβα «ΙίοΙαιη ίηνβηί- 
Ρΐιοβπ. 403. ΙιΐΓ ^χ^^ηγ^ ο^»Ιώηρον •ρα(1 ΡτοβΙ. 

23. Αρο•&.νΠΙ, 17: Βίο^.ΐν,78. ίη Ρ1«<. ΑΙείΙ). Τ. Ι, ρ. 89 €γ., τής 
(ΙορίΟΐβ ά» Βία ΒΐΙθήβ δβχΐΐΐβ Αίη«- ^χίάψης χά όήγματα υήά. τ. II, ρ. 
€«ηηββ$6ηιΙ: Ύ,^νάάΛΒΎ.^ΑφρίΜαψο^, 113: «ιΜ. Ειιηρ. ΑηάΓοηι. 271: « 

24. Αρρθηά. ΡτΟΤΤ. II, 95. ό* ίοτ ίχίόη^ς χαίηοοβς τι^ρα^τίρ»^ 

25. Αρο•1. VIII, 21 : Βίο^βη. ΐν^ ιιΒί Ρβα^ΐιηιβ οοηίβΓΐ Εατίρ. Α1ο68ΐ. 
91. ΗββΤΰΙΐ. 8. ώς ίηίί^ος [ΜίηΛ^ 310 4χίό^ης ^^^ό^)^ ηηιωτίρα άβ ηο- 

_- _**_-• 3.... •_Ί * Λ'ΙΙ -». .^.^^ 1^« 4<^ο «'_ >•^.Λ^ 'Λ' βΐ Ιυαίαβ ^Χ^»^^] ΛψαβάλΙη'τον Τ6Γ0β, ΙοΒ. 1262 «ΜΧ¥ νχιόν«¥ ιήψό' 

τροΜορ [τσκορ βΜφίη]: ηα^ιο^Ια ίη* Ι'φνοας άβ €Γ6α8Α (ΙΐοβηΙβιη. 
τ&ρ προς το χ*Μί^ χρορίξ^ρτ^ρ, 29. Αροβΐ \^ΗΙ,27: ΚβηοΙι. IV, 10. 

26. ΜβοβΓ. VII, 21. 30. Βν II, 79. 170 ΜΑεΑΚΠ 31 ΖύμΒΡ ούχ ως ί&έΧομΒΡ^ αλλ* άς ίυψάμΒ^α• 

32 Ζωπνρον τάλαντα: ίηϊ των φορτινα τίνα άίά ηλον^ 
τον νηομ€ίνάντων• 

ΤΟ Η, 

33 Ή άμαξα τον βονν πολλάηίς Ιηφίρίξ: ίηΐ των^ 
ηασχοντων, α ηολλάκίς αντοί έποΐουν• 

34 *Ηβώντος άνίρος ου βραόέα άρομήματα: ίηϊ 
βύσ&δνονντων- 

35 'Ή Μαλώς ζί]ν η τ6ϋ•ν7]η€ναΜ 

36 *Η γλώττ* άνέγνωχ*, η άί φρην ου μαν^άν^ι: \^ 
Ιήϊ των άμα&ών. 

37 Ήάυ τάηόρ§ψ]τα λίχνΒυΒίν: ίπϊ των πολυπρα- 
γμόνων. 

38 ^Η όέος ζ λύπη παίς πατρί πάντα χρόνον• 

39 Ήΰν περϋείπνον πατρός: ίπΐ των μαηρότΒρονί^ 
γηρωντων πατέρων %αϊ χαλεπών. 1. Ι^Λμνβ γαρ 8ιι]<Ια8• &ίλομίΡ ίθβαΐ. 5. ηοΧλάηις ίχφίρί* Αρο- 
βίοΐίυβ οπα. 10. γλωττα 8. 14. ϊ^( οαη Ιόηη ΡΙαΙβτοΙιιΐΒ , η φόβος 
ζ λύπη ΗβηηίΑΐ. χοόνορ] βίον ΗβπηίΗ. Ββ ττ. «1(1. οοηίβοΙιΐΓΐβ τ. 
η8^6Γα8 (Ιβ Εηβηίβ ροβΙ. βίβ^• ρ. 22. 15. η^^Ι άίΠτνορ 8. % 31. ϋΥ II, 81. 

32. ΑροβΙ. VIII, 35 ιΒίφ τ. λάοοΙ. : 
Ζβηοΐ). IV, 9. ΑΙΙαάίΙ Οίο ΟΙυτ^βοβΙ. 
Ογ. Ι,Χΐν, ρ. 339 Ε.: ηρατήσηχάρ 
Μήόωρ Κνρος χοΙ Βαβυλωνίων Ζώ^ 
ηνρος ηαΐ Σορό ίων Μάρόος *αΙ 
Τροίας ο ϊπηος, 

33. ΑροβΙ. νΐυ, 41: οί. 6γ69. 
ρΓ. Μ Ι, 74. 

34. ΗοηιβΓοβ II Ν, 484: ηαΐ ά* 
ϊχη ήβης ανθ^ς^ ο τι κράτος ΙστΙ 
μί/Λ^τον, 

35. 8οο1ι. Αίλο. 479: αλλ' ^ κα- 
^*>ς ί§ν η ηαλως τι&νη*ίνΜ τον «ι/- 
γίνη χρη^ <{α6ΐιι Ιοοαηι 8οΙιοΙΙΡ1β(. 
ρ. 142Κιι1ιη., 8υί(1.'8. αλλ* ξ α ». 
^ν^^νης οίίΛηί, ΕρίοΙβΙαβ Αραά Κ•ζ. 
β( ΑηΙοη. 248 €ΐ 273 Ρβ&Γ. «ΙίζίΙ: 
ο αυτός ^φη ^νχήν σώματος ανα/- 
»α»ότ«ροιτ Ιϊίοθα&* του γαρ ηααως 
ζ^ το τί^νάνοι κρί1!σσον^ ψιοά Ββ- 
Βΐθ€πΙο Αηβη. XX, 41 αϋ>ιιί(: 
•ΙΪΑ ΐΛΐ>βο]άιΐ8 &ά 8ορ1ι. Ι ο. €θ1« 
Ιβ^Ι: βά<1 ΑροβΙ. Ι, 67^. 

36. ΑρρβΒ^. Ρτογτ. Π, 100. Ευη 
Ηίρρ.612: η γλύτν ομωμοχ\ ή ό\ φρην άνωμοτος^ υΐιί Τ. νλίοΐιβικήυβ. 
ΡΙαζίΙ Μ&ο«ηί τβηαβ ιίιιβ άαΒίο β 
0Ο]ηοβ(ϋ&: τ. 8αί(1. 8. αναβάόην. 

37» Οΰάίν γλνηύτίρον η ηάντ* §1^ 
όίνα^ α€6Γ0. βά Αΐΐίο. IV, 11, 2: 
ΤΗβιηίβΙ. Ογ. XXI, 262 €: ον« ^τ». 
γάρ^ φασί^ γλνΜ§ρωτίρσν η ηάντ 
ίίάίνα*, 

38. ΡΙιιΙ. <1β &ιη. ρτοΐ. 4, ρ. 497 

Α: ίπα^νίΡταΐ »αΙ μνημονίύίταΛ του 
Εν ην ο ΰ τοντο μον&ν, ως ΐΜίγραψίν* 
ϊάί *νλ.ι ΗβπηίΜ ία ΡΙαΙ. ΡΙιμ(1γ. 
1Λ: Ενηνος μοΙ τον Χαμβ^ν τον- 
τοτ ίΐτκν * η φόβος κτλ, ι βαρρκΜΟ 
ρο6ΐΑβ ηοηιίηθ ΑΗβιηίά. ΟηβίΓ. Ι, 
16. η οίος »νλ. νίάβ ΚυΙιιιΙ»ιι. «ά 
Καΐ. Ι«ιιρ. Ι, 10, υ1>ί Οι«ηβίί Ιιβββ 
ΙβυάλΒίοΓ: ΝΜιηηΛ η^Βο σοηΜο 
βίο$ μτοϋτύΟΜΜ, Νμλ «Μηοτηι• 
ραΓίεΐΛ €χ ίΟΪΜ άοΙσηΛ «Ι «οΜίκΜβίΜΐ^ 
ϋορΜΗ»: Α(1(1. 8ΰΙιη6ίάβιηΒα8 Ββ- 
ΐ€€ΐ. ρ. 135. 

39. Οί. Ζβηοΐ). V, 28. £ΐ φίΜΐΙβ 
ατΙβ βΟίβθπιίαιιι ρ«Γ&η 8θΐ6«4 η•Γ- 
ηΙ οοαααβ Η«τθάρρί «ραιΐ Αϋιβη. 
VII, 290 Β. οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΚΙΑ IV. 171 

40 "Η^η φίλων γινωοηβ, μιμι^αρ όΐ μη: ογι ου ϋεΐ 
ηαψτός φίλου ίη^α&αι %ζ γνάμ^• 

41 *Η ηέρηος τ^ άλώη^Μί μαρτυρεί: ίηϊτώρΟΒίηρύρ^ 
%ην άηο μ$χράν ηράξίωτ νο αυτών η&ος. 

42 *Η %ύων Ιν τψ γάμφ: ίήϊ %ών η ηαρ^νοχλονρτων ^5 
ανοίκειορ τι ηραττόντων» 

43 Ή κύωρ ίν τ^ φάτρ^/: ΙηΙ %ώρ μ^τβ ** χρωμέρωρ 
μητΒ αλλουβ ίώντων. 

44 *Η λέγ9 %ί ϋίγ^ς ηρ€ΐτ%ον ^ οιγην ί'χ*. 

45 Ήλ ίάάων ϋηρυα: Ιηϊ τάν ηολλά έχοντα^ Χ^/^βτα * 10 
ηαροαον αί τού Φαέ&οντος άό^λφαϊ άηοί€ΡΟρω^€ίοαί ηαΐ 
^αηρύονοαι άηέσταζον το ^λ^τρον• 

46 Ήλί&ίύτδρος Α^υηολόφου: οννο^ άηοίομ^νο^τί^ν 
οϊ*ίαν άν%€ηοΐ8ίτο του φρέατος. 

47 ^Ηλον ^λω ίηκρούίί: ομοίον τβ' Πάοοαλος ηαο- 15 
αάλφ ίηηρούβται• 

48 Ήλιί ^λίηα τίρη^ι. 
^Ηλίβατον %α%6ν: ίη\ τώψ αφόίρα άβί^ων• 
"Ην τίς ίμαξΛ μάζαν ταύτην %α\ έο&ιέτω. 

51 *Η Π^ργαία"* Αρτεμις: έηϊτώνάγυρ%ών%α\ηλανψάν. 20 

52 Ή η€ΐρα 9ί9άο%αλος. 

53 *Ιΐρα%λης %αϊ ηί&ηχοβ: έηϊ των ανόμοιων. 49 

50 4. νυτ*»ρ Α ΙΜο^βηΪΑίιο ιιΐιβιΐ. 7. £ζοίάί( αντωψ* Ιάβιη ιηβη- 
άαια ία Ρΐιοϋο ίητβιιίΙιΐΓ. 11. άόιφαί 8. αηοίίόρωόίίσαι 5. 

40. Αρρβηά. Ρτοττ. 111, 4, ιιΗ 49. Αρροηά. Ρτοτγ. III, 9. 
φΐββ οοπιροβαί ΜθιιμμΙτο τβηααι 50. Αά ιβηΙβηΙΪΑίιι €(, Μαοαγ. III, 
ΙπΒαβΒάιιιη 6Μ6 ^οοβηΐ. 85 ίΒίσ. «ηηοΜ. 

41. ΒΥ υ, 87. 51. ΑροβΙ. ΥΙΠ, 62: Βίο^. V, 6. 

42. Νοα. ΜΑΓΟβΠ. ρ. 60 Μ. : ίαάθ ^ 52. ΡΙιοΙ,Ερίβΐ. 186, ρ. 274Μοη{. : 
€ΐ δβΠΐΗΐίηβ: οαηίηα^ ία αϋ Λρ- η τάρ των ίν βίψ »<;ρα ααφή^ τ Αν 
«Μ» , /αοηηάια €αίβν€β6αΦίίν: τ9λοντ#ρ ΟΛ^4χσκαΧος : αιΜ. δοΐΐοΐΐ. βά 
ΡΙήι.Ν. Η. XXIX, 5, 102: «ναμ Ρίο<1.ΐ8ΐ1ιηι.Ι,56:'^^1«/ιάΐ'•»ιΐ^ά τμ 
Αββ ηύτβΗίΤ φά ^ο^ιΜ, Ιβρ^ΐΜΐ α μα^ήα^ος άρχά' »ιχ« "Ομηρος [οί. 
ϋοηε ^Λοτηαη η$φ§β ίη ρτονβτΗαιη ηοΙΙ. λά Βίο^. II, 31] * ηα&ων όί 
Λ%»€θτΛ*αβ ΜίΜΜβ. τβ 9ψ$Μςίγνω: βΐ ΜΑχίιη. Τττ. Βίββ. 

43. ΟΥ Π, 83. Ι, 5, 4, ρ. 73: η&, Μ τους 3^μ(^ 

44. Οτβ^* ^^'* ^ '^^' ^^* ^"^ *^^ν^9 ηνβ^ρψψΊ/ν ^νΨϊ!* ου τον 

45. Αρρβηά. ΡΤΟΤΤ. III, & υη^ίρΐίν χι^μωνος ^ ... αλλ' ίκ ηολλωρ 

46. Αρρβη<1• Ρτοττ. III, 10. σφαλβ$άτ»9 ά&ροίσαντα την τίχνην, 

47. Οψο§. €γψΤ. Μ III, 60. ί» ηιίρας ΜΟΜΰν. 

48. ΟΥ Η, 88. 53. Ογθ^. Ο/ρη Μ III, 66. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 172 ΜΑΟΑΒΙΙ 54 Ήραηλβία Χί&οί: ηρος ^ονς έανχοίς τι ίηογο μένους, 
ηαρόαορ καϊ η Χί&ος ίηίοηάταί τον αίύηρον. 

55 ^Ηρινος ηό%0£: έηϊ των ηαϋ'* ωραν δρ^ηομένων. 

56 ^ΗραχλίΙα ψοοος: έηΐ των μΒ%ά ηολνν ηάματον 
έμηίητόντων ^Ις νόβον• ο γαρ *Πρακλής μ$τά μνρισνς χα- 5 
μάτους τ^ 1$ρά ίνίη^ο^ν, 

57 ^Ηράηλ^ίος ψώρα: έηΐ των όνςαηοτρέητοίς οννιχο^ 
μένων χαηοΐς, 

5β ^Ηαάν ηοτ' ^οαν άλκιμοί Μίληοίοι: ίηΐ των 
άδοξι^αάντων» 10 

59 *//- 2^ι;ραχοι;σιθί δΒϋάτί]: έηΐ των αφόδρα ηλουοίων 
χαϊ ηολυτδλάν• 

^^ *Η Φάνον &νρα: έηΐ τών μΒγαλοφώνων• ΤΟ θ. 
β1 Θάλασσα χα\ ηνρ και τρίτον κακή γννψ 15 1. Ή^^άκXιΜς Αροβίοΐίυβ. 4. Ή^άηΧαος ί<)βιη. 11. Σν^α*(Λ»αω» 
δΐΐίάββ, Σν^αηουαίων Γβοΐβ Β. 15. ηαΐ γιη^ή τοίτορ χβχόν ΜβηβαθοΓ, 

6( 810 ροθίΑ ΙοΰβΓϋιβ ίη Ολοιβιί Αηβο^. Ροπμ. IV, 320, 14: «αϊ τρί- 
τον γννή χακόν ΜοηοβΙ. οοιί. ΟαβΙΓθΓΐ). 6( νίιιά. 3. ΑηΙβ ΜβίηβΙίαιη 
({υιιιη χα* νυρι^ , *ακά τρία Ιβ^βΓβΙΟΓ , ΰ. ΗβπηλΑαοΒ «ραά £ΓΓαΓ<1ΐίυαι 
βά 8ορΗ. ΑχΛ€. ρ. 630 ίΑθΐ1)ο^«ρΙιΐ Ιιιιηο τβΓβαιη ββββ βυβρίοΑΟι• 6βΙ. 54. ΑροβΙ. ΥΙΙ1, 67: ΖβηοΒ. IV, 
22 ίϊ>ΐ^. ▼. Αηη., ({οίΙιυΒβάάΒβ 8Τβιιι- 
ηιβί. βραά ΤίΙ(ιη8ΐιηυηι «<1 ΖοηβΓ. 
Τ. Ι, ρΓΒβί. Ονΐ. 06 Ι«ρί(ίο τ. ΑΠ- 
ηο((. &ά Όϊο^, V, 2 6( ιιαί β€οιιγ«- 
Ιίυβ άβ 60 σιίΒεβϊγβηιηΙ , Βοίββο- 
ηαθαβ λιΐ ΝιοβΙ. Ειι^ρη. IV, 137, 
δοΙιηβίιΙβΓυβ αά ΤΙιβορΙΐΓ. Τ. IV, 
541 8({. ΡΓθτβτΙ>ίο υιαβ ββΐ ΕυΒα- 

1ΐ18 ΑΐΗβη. III, 112 Ρ: μαγρητ^ς 
γάρ Αί&ος ως ΪΑχη (ρΑηίβ ^^ρΓ^α8) 
τονς ΛΗΡωρταςί Α<1ι1.1•υοίΒη. ΙηΐΒ^^. 
^ 1: α;ιά|«* γάρ σ§ αραβηηαμίρη 
ΐψ&α αρ ^^^^/^, οηίρ χα» η λΐ&ος η 
ΉραΜίίΙα όρα τον αίάηρορχ Ρίβία. 
&. 106 Ρθ9^. 6 8αίθ«8. ΉραϋΙίΙά: 
«άρτας ό * νφΟχωρ , οία μαγψηχις 
λί&9ς, Ή μάλλορ &Ιλ*^ *Ηρα»1*Ια9 
τηρ λί&ορ^ Φύο»ρ γαρ α^τύς «ΑχηχΜ- 
τίραν *χα, €(. Μβοβγ. V, 79. 

55. Η6οΙθ €οηίαηη γΐά^ΙνΓ βοιη 
ηο8(Γθ Ιοοαβ Ηβ^νοαη β Μβίηοΐιίο 
€οιηηι. Ογγ. Τ. IV, ρ. 637 βπίΒΟΐι- 
ΐΒίαβ : ήρίρον ηοηου\ αηο τωρ 
ηοιμρίνρ, νύρ σνμμάχωρ χατ' «τος φόρους ηΧοΰψχο^ρ Χαρ$ : λάά. ΡΗοΙ. 8. 
ήριροΰ η 0*0 VI ίη^Ι *αρος οΐ φόρο^ 
Ιφέρορτο. ΕΐίΒΠΙ Β^ ΙίΙθΒ βΟΟΙΟΓαΟΙ, 

({υΒβ ΑΐΙΐ6ηί8 ΙγβοΙβ&ββΙιιγ, Γβίβπτί 
ρο(6η(: δοΗοΙΙ. Λά ΑτίβΙορΗ. Ατ. 
1465: τ£ γαρ Μοΐτρνχ%ΰρ$ μψτί τοί7 
Ταρος άίκόξοηταί α» ηρος τονς ξί- 
ρους όίχαι: 8(1(1. ΑηβΙ. Ατ. 1043. 
ΤΙιβορΙΐΓ. ΟΕβγ. 111, 2. ΡΙβΙαβΓαβ 
άβ Ηΐϋ). ΑΙΙ. Ι, 113. 

56. Αρο8ΐ. νυΐ, 64: Ζβηοΐ). IV, 
26. 06 ιπογΒο τ. ΕγοΙϊβιιι'* Εχροβ. 
νο€. ΗίρροοΓ. ΠβίΗη. ΕυβίΒοΙιίιιιιι. 

57. Αρο8ΐ. VIII, 68: Ι)ΐο§. ν,7. 
5Θ. Οη^. ε^ρΓ. Μ ΙΠ, 63. 

59. Αρροαά. Ργοτυ. ϋΐ, 14. 

60. Ον II, 84. 

61. Έλ Μ&Λκαάήι τ. ΜοοοβΙ. 
231 : 8ίιιιϋ68 8ΐΐΔ( τ6Γ8α• βίυκΙ. ίΐιίιΐ. 
264: Χσορ ^οτίρ οργ[ι ηαΐ &άλαααα 
*αΙ γνρή'. 575: 190Ρ ίστίτ ίΐς ηνρ 
χ«2 γνψαΐηας• ίμηπίίίΡ• ΜλΓβ ΟΠΓ 
ηοιηίηΒΐυιη 8ί( οχ Ηββίοά. ^^(^- ''' 
μμ, 101 οΐΒΠβΙ: ηλίΐη μ^ γαρ γαία 
ηαχύρ, ηΧίίη όϊ θ-άλαασαζ Εοτιρ. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΒΙΑ IV. 173 62 θάλατταν αηα'ρ^ίρ: ίηΐ τύν μάτ^ν ηα^ούι/των. 

63 θάαος ηαίς ^ ΑγΧαοφώψτος: ^ηϊ ^άρ &αρρονρτηρ 
Ιφ οϊς λίγανβίΡ η ηράττονοίΡ* 6 γίρ '' ^ίγΧαοψύρτος ηαΐς 
θάαιος το γίρος αριατος ηρ γραφ^νς• 

64 θαΧά%της χό^ς: Ιηι τώρ άμίτρίορ και αριφίχτων• 5 

65 θ^ος η ^^ίρα^^8^α: ίηϊ %ώρ ό$* άραίδ^αρ €νΰθΗΐ- 
μονντωρ* 

ββ θ^τταΧορ αόφισμα: ίηΐ τώρ τι αοφιζομέιωρ η 

τεχναζομίρων• 
6^ θετταλίπη ίρ^^οις: έηϊ τωρ άίηφαιγούρτωρ. ίΟ 

63 θ^τταΧιηά ητβρά: ίηϊ τώρ εύπαρνφωρ ηαΐ χαλλω- 

ηίζομίρων έΐί&ή%ί * η^ρσαορ αΐ θεττ^ΙφϋαΙ χλαμύδες ητ^ρά 

69 Θεον ^ελορτος χαρ ίηι ριηος ηλέοίς. Ζ.ίρ&. θ• θίτταΐωψ Ζβηο^ϊΟΛ, 3ιιί<ΐΜ β. θηταΙΒψΐ Μά δυίάββ 
ι. θίασηΙ^Ψ ΙιλύβΙ θ*αααλ•ρ ο^ψίομααΐΒϊ Ιιβο 9ΐρΙίΰ«ϋ•η6 : Μ των μη ψν&ν^ 
μαχονντωρ ^ν ταίς παρητάζίΟΐρ^ αλλά ααΜονργα^ψτωψΐ θίτταλέχον €. £«ι»- 
Μΐη ρτθΥ6Γΐ)ϋ 8υί4ΐΑ8 β. θίοααλωρ βϊο ΓβΙΙαΙίΐ: *ΑρατΙ^ γαρ χατΜττ* Ι 
^<ος ίφη φνλάΐασ&α*^ μή λάθ-ωοίΡ αντοψ οί Ιξ «κβιττ^φ ίνχβ μίίξο*^ καΐ 
λαμαροτίφ^ *ατ αυτού χρησάμ4Ρο»» ο ά^ ίΜονόμβην άνόρωρ «ιι|<το ϋ^νοΗΨ 
τψ *ΑηΌλΐΜΡΛ. ηατορ&»σας ό> & ίβονλίτ• τψτ 4Η*9ίαρ ά$ά τ• μή ΐ9ροηρ9ηή 
ίΙροΛ ά*1 άρ9βάλληο: ν. ΖβηοΒίαβ. 11. θ§τταλΜαΙ ητίριγ§ς βαίιΐββ. 

14. ηϋικ 5. ΙρΗί^. Ταπτ. 1193: θάλασσα κλύζη 
πάρτΛ τάρ&ρωπωρ ηαχά , τιΜ τ. ΡοΓ- 
βοοβιη θΙ ΟαίΒίοΓάηπι. 

62. ΡΙαίβΓεΙι. Βοίββ. 41. 

63. Ημ)το1ι. 8. θάσ*9ς, Οολβ ία 
ΗΜχβ^ο βχρϋοβϋοηίβ ^βΐίβ «ά* 
«Ιϋλ )β(|;ιιιι&ιΐΓ, βλ, α( ΗβπιβΙβΓίιιιβίοβ 
ΤΗϋΙ, οιιιη ρΓθΥθΗ>Η> ηοβίτο οοη- 
ηβχιιαι ηιιΐΐααι ΙίλΒβηΙ. Τΐιββίιιβ 
Α|;1•ορΙιοηΙί8 βϋυβ Ροΐ^^ηοίηβ 681, 
Γηίαβ κύ βΙ ^Ιοτίλβ βϋλΐη βΐίλ 
οΓοτβΓΐ)ίΑοη|^ιΐ6ΐιι<1ο1>6ΐιΙ: τ. ΜβηΙ. 
Ρτοτγ. 8. ΠΛνγι^ον, 

64. ΡΙιιχϋ β ΡΙβΙ. Τ1ΐ6«6ΐ. 1730, 
ΰοίιιβ ^βΗ)Α ίη 6γ69. Ο^^γ• !> Π, 
76βΧ8««ιιΙ. Ιηιί(8ΐαΓΤ1ΐ6ΐιιίβΙ.0η(Ι. 
262 Β: 0υό\ γά^ Α *α*ως τ« γ^ο^ 
ρ^ Ιψ ν^ πόλη η τα τί «βχόν Ιοπρ 
ί* ηροχότωρ γ^γορος η ηρος άράρωρ 
^ ηρος γννιαηώρ μάλλορ αντον λί^ 
λ^&ίρ η οί της ^αλαττης λίγ6μίΡ0§ 
χόίς: βί. Ογ. VII, 97: (ί*α τοντο 
αρα 6 Πύθ-Λος της μ\ρ ψάμμον τορ 
άοιθ-μοτ ον» ΙόΙσταξίΡ οτιόαη 4Ϊη 
ουόΐ της Β^λαανης τους χόφίςι βΙϊ& ίαιίίο•! Ι&ΰοΒβίαβ ίη ΕβοΙΙ. δΙοΒβηβ. 
6. Αάά. ΒΥ Ι, 38. 

65. Ώ\ Π, 91. 

6^ ΜμιΙ. Ργοττ. •. β<ιτα;ΐότ: 
Ζβηοΐ». IV, 29. 

. 67. Ρΐιοϋι» 8. θ^οσαΧιϋή νρ&τύις : 
ο μέγας (ω^ός, φΐοΰοηι Ρ•Π. VI, 
43 ΦοηββηΰΙ: ΕοβΙβύϋβΒΐ «Ιΐοβφΐβ 
ίη «ηηοΙΙ. λά Βίο^. V, 20 Ιβαιίβτί. 
€οπιιη6ηιοητί1 Ηβτηίρρ. ΑΐΗθη. Χ, 
418 Β, ο Ζ9νς . . . μΐΗορ ζυρίηλαττι 
θ*τταλίκηρ τηρ ^θ-ίί/ίρ: βο«Ι«πι Ιοοο 
Αΐΐιβηββαβ ρΙϋΓβ άβ ΤΗβββαΙοΓαπι 
ΙαχυήΒ βχροηίΐ, οηιββ «Β νοβηιβ- 
Ιίο ίη ρΐοΐβ^^. εά ϋβπιοβίΗ. ΡΒΠίρρ. 
II, ρ. 13 ίΙΙυβΙπιιΚιιτ: «θά. ΑηΙι- 
ρΗληβα Αϋιβη. II, 47 Β : ϊρ ρόαημα 
τουτ */**. *ΑίΙ γαρ ο^ύΐΗΐΡος ίστί, 
Β. θηταλορ λίγας ηομιβή χορ δ»- 
όρα: <|αββ άθ ΗβΓΟίΐΙθ αίοΐθ 6886 
Μβίηβΐϋοβ €οηι. Ογ. III, ρ. 142 
οοηίβοίΙ. 

68. Αροβί. VIII, 88: Βίο^.ν,20. 

69. ΑροΒί VII, 64«. ΑάΙι»)υίΙ 
ΐΛοίλη. ΉβταιοΙ. $. 28: ήμας ^ί , . Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 174 ΜΑϋΑΚη 70 θράη^ς ορχιο ονη ίηιοχαν%αι: ίηΐτώρ τοΙς ορ- 

ΤΟ /. 

71 νί« ηνρ, ϊδ* άφνη: ΙηΙ των οΐύ τέλος λαμβανόν- 
των* ηαρόοον αφνη ταχέως έ'ψεταί. 5 

72 * Ιερόν ουμβονλ'η: ίηΐ των ηα&αρώς ηαΐ άίόλωςανμ- 
βονλ$υ6ντων• 

73 'Ιδρά αχκυρα: ιηγονν ίαχνρά ηαΐ γενναία. 

74 "Ι&ι ορ&ός: έηΐ των εητρεηομένων τον ίιηαίου• 1. ο^η^ 0οΗ1>ί( 6ΐ «ϋοίαιη •<1 Μπιΐιο^ηρίιηιιι λΐιοΙΟΓβη ΓβίβΗ Μβί- 
ηβΐκίαβ (Ιβ ΟΗοΚλίηΙ». 176. 4. ϊό^ ηΰρ άφνας Ώβ, 6. η συμβουλή 

8νάά9Λ; οϋ ιοΓγ. 81. δαίάλβ βχρϋολί: Μ τ&ν όπψων ουμβουλ^ην. ονη οΊμα^ όίΧψ . . Ι ς σπψον Μομι&η 
χατα*λ*1αψ την ίΧηίόα ΙηΙ ^«ηος, ως 
4 ηα^9*μία φησί^ τον ΑΙγαΡοψ ή τον 
Ιόηοψ ά$αηλίναα* θ41θ9τας^ ηΒΐ 
8€ΐΐθ1ίλ: ίϊ()ητ«» ίηΐ των πάνυ οηιό- 
^ων καΐ &§ω μόνψ «Ις λνα$ν ίπιτ^ι^ 
πομένων. Ι>6 τβηΐΜ «υο(θΓ6 Τ6ΐβ- 
Γοιη ββηϊβηΐίβθ γβπβηΐ: ΡίαάβΓΟ 
ηοα βίηβ άαΒίΐΑίιοηβ ΡΙαΙλΓοΙιυβ άβ 
Ργύϊ. Οηα. 22, ρ. 405 Β ΒάβοΓίΒίΐ, 
€υί ρΙυΓββ ο1) οβαβββ Βοβοΐιΐιίυβ «ά 
Ρίιΐ(1. II, 2, ρ. 554 βάβιη θβηε^βΓβ 
<ΐ8ΐ)βΙι«Ι: Μβηλπώτο ΙτίΒαίΙ, ψή ία- 
ΙβΓ Μ6Ι1. ΜοηοβΙ. 671 τβοβρίΐ: 
Οηοη ιίβηίφΐβ ΑηΙΙιοΙ. V, 6 ί» 
τον θνίονου 8ΐιηιρίηιιι ββββπί, ιακίβ 
δοΙιηβίιΙβ^ηΓίιιαβ 0οηί66ΐ.€Γί(Ι. ρ.78 β<{. 
8ορ1ιοο1ί0 Τ1ΐ768ΐββ τβοΐβ τίη<1ίο«τί1. 
Αΐιβοι οΓοτβτΒϋ ίοπη«ηι οο§;ηο8οί- 
ιηιΐ8 θ 9οΗοΙΙ. &<! Εοτ. ΡΗοβη. 395 : 
μαρτυρίΖ ό^ χαΐ η παροιμία λέγουσα 
Κίρ&ους «χατ» *αν ίπΐ ^$ηος 
ηΧέοις, ΙπΙ των *1ς ηινάννονς η4ρ» 
όους χάριν ίαντονς ^ιητονντων Χαμ» 
βανομίνη, "Εστί όΐ ^Ιφ ηΧίγμα χι 
ψια&ω&ίς. έηφίρίται &^ οΰτως, θ9θΰ 
^ϋοΐ'τος καιτίηί ξιηος πΧέ^ 
οις: Ηββο α1> Αήβίορύυιβ ρΓοίβοΐΑ 
τϋβΙυΓ, Ρβο. 698: οτ* γίρων »ν 
ηαΐ οαπρος [8ΐπΐ0ΐιίά6β] Κίρόονς 
4 Ματ ι καν ίπΐ ^*ηο( ηΧέοι, 
ΐΐΒΐ $€ΐΐ<^: Χίχιται όϊ ηαΐ αΧΧως. 
&§οϋ &έΧοντος ... πλίοιςζ Γβοβ— 
ρί( ΑΓββηίαβ: τ. ΑροβΙ. IX, 7β«: Λάά. 
9111(1.8. ίυιος, σαπρόν, ΒΓβτίοΓβ ίοΓΠίΑ 
•βΤβη ΑΙαοαγ. IV, 3. δίπιίΗβ άίοΐίο 
681 ιιυβιη 6 Ρίη<ΐίΓ0 Ιϋ>αιίιΐ8 £ρί8ΐ• 144 <ΐ60βΐρβΐ(: μηό* όντως οίον τα 
ημίτίρα κατά Πΐνόαρον *ΕπΙ λ<- 
ητψ όβνόρίψ /9α^ΐ'<*ΐ', άΧΧα τι 
καΐ άόάμαντος μβτίχηνι οί. ηοϋ. 8<1 
Ζβηο1>. ΙΠ, 47, β<1 Αρο8ΐ. Χ, 55. 
7α ΑροβΙ. Υ1ΙΙ, 911 : ΖβηοΙ». ΙΥ, 
32, υΜ Μίνίίνόρος ίΐι Μαίανδρος 
ιηυ(«ΐ(1υιη 688β Μβΐηβΐύαβ ιΐβ €Ιιο*- 
ΚβοιΙ). 177 οοηϊβηάίΐ: Άάά. βίαβά. 
ΡΗίΙοΙ. £ζ6Γθο. ία Αΐΐιβη. Οβίρο. 
δρ. II, 16. ΡοΙαίΙ βαίαι Μ8βΑηα6^ 

ίη ]Μ[ί1β8ίβθί8 άβ ρΓΟΤβΓΜο β&βΓβ. 

71. Ον Ι, 64. 

72. ΒΥ II, 92. 

73. ΟΓβ^. Οτρτ. Μ III, 77. 

74. ΑρρβικΙ. Ργοττ. III, 26. Εχ 
βροΐο^ο πΑΐααι τΜβΙατ: τ. Αββορ. 
ίλΐιΐ). 205 ΡαΓ., ΒαΙιγ. £ι1>. 109 ίΒί<|. 
Βοί88οη8<1ί «ηηοΐΑΐίοηβηι. Αηΐβ 
οβιιΐοβ ίυίΙ ΜβΐΜίικΙτο: τ. ΜοηοΒί. 
62: βάάιζί τήν ίν&ίίαν ^ ϊνα όίοαιος 
^ςχ Ρΐηΐο ΟμΙιι. II, 8, 34: ηιαηο 
ροΐ €ρο ά^ΜίοΛ %η νβοίαιη τ^άϋ «β- 
«Μΐίΐιιι: ΡΙιϋοηί άβ ΗυηίΑη. Τ. Π, 
383 Μβη^. : οάον γαρ οία Χίωφορον 
αγονααν 4φ* οσιοτητα ταύτην ψιί^ 
στασο: «άά. ΜλΟβΓ. ΥΙ, 79. Ρπ>~ 
ρηο Ββηβα βοοβρίΐ ΑτίβΙίά. ν. τ. 
τιττ. Τ. II, 118 ΙβΜ».: Ιη^ννος [Ρβ-- 
ποίββ] τοίννν Χέγηαι • . . οντά» ^^ 
(Ιναι σώφρων ωατι καΐ βαό»ί^9ΐν τβ- 
ταγμίνα καΐ την ορ&ην οό οψ 
σώζ§ιν κατά την ηαροιμϊανψ όαχί• 
της ό^ τάξιν την μίσην ηροτ^ρήσθαι ι 
ΓβοΙβ («ηβη δοΐιου. α<1 1ι. Ι ρ. 289 
ΡΓΟοαίη.: όηΧοϊ ό\ η παροιμία ηαΐ 
τον όίΜΟΐσν^ ονχ οτ» ά^ %άς αΧΧας Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤυΚΙΑ IV. 175 75 Ί1$άς ηαηώψ: Μ τύν ηοΧΧώρ ΗαΙ σφοδρών• 

75 "Ιμβρίος ϋηη: ίηϊ %ών ηροψίχοίζομέψων ίρ %αΙς ϋ^ 

ηαις• οΐ γαρ τάς άΐκας φνύγύΐΧΒς έν Λήμνην ^* ^/μβρορ 

έσηιήη%θ9^ο• 

77 "Ιμβρίος η Αημνιος: οΐ τάς ίΐηαβ άηοφενγορτ^^ 5 
^Αϋ^Ύ^νηοίν ία}ίηη%ίή^%ο έν "Ιμβρω η έν Αημνφ ΒΪΨοα. 

78 ΊηηόΧντον μιμηαομαίΐ ίηϊ τύν αωφρορ€Ϊν έηαγ" 
γελλομέραν• 

79 'Ιηηοίάμον 'ψέμΒΟίς: ηρος τονβ ίηΐ το χείρορ /κ* 
9αβάΧλθΡ%ας. 10 

80 "Ιηηον γήρας: ίη\ %ύν ηρος %ψ γι^ρα ίυοτνχονρτωρ• 

81 'Ισχνρορ η άλη&€ία• 

82 *Ια6%η£ φίΧ6%ηα• 
οδούς ηγψο(^^ αλλ* ίϊόως οωφ^^οψως 

δΛξτ€9. 

75. Βν II, 93. 

76. Εοάβιη ββηβυ 2*υρΙα όίηη 
(ϋθ6ΐ»αΙιΐΓ: ΡοΟ. Υ1ΙΙ, 81 : δυίά. η. 
Σΐίν^ΐΛΨ δίηηψΐ ο* αιιιηίηύμ*9ο$ Ιν τα^ς 
ό£Μ9ί$ς *φαο*ο9 ίΐς Σην^οψ άηοόη^ 
β»Τν, Σχυ^ος άϊ ρήσος ^στί ι οΓ. ίηΐτ. 
77 βΐ Ζβηοΐ). Ι, 32. 

77. £ιιβ(ΑΐΙι. λά Ηοηι. II Φ, 43, 
ρ. 1222, 33 : ί« της τοΜίι/τ^ς ^Ιμ» 
β^υ χονς φνχοΟΜονιηας *1μβ(^ίονς 
παρο^μ^αχώς βάλουν, ψηαΐ γοΰψ 
Αϊλ^ος ^*οψύθΛος ούτως* "Ιμ^ 
βρ*ο* οΐ τάς ίΐηας νποφ(νγοντίς^ 
!»«< ταρίς ίΐς όΐκην *αλονμ9Ρο* ^αηψ• 
9τοττο ι» "Ιμβ^ψ ΐΙ^ΟΛί Ηββ^τοΐι. 8. 
^Ιμβριος η Αημιηος % οΐ τάς όιαίτας 
[Β€Τ, δΐηας] άποφ^νχοπίς Ιϋ*ήητοττο 
19 Αημψψ η Ιψ "Ιμβ^φ ίΐηΐι * *Ίμβρος 
όί νήσος θρψ^ηςί τίοάβ 6ηιβη<Ιαη-> 

<1ΐΙ8 6£ΐ ΡΙΐΟΐ. 8. "Ιμβριος, ΙβΑβαίΟ 

^ϊΤβτΒίο υβαηι ββββ ΗΗοάΐυβ Ηθγ. 
πΐιιΐο. 50 οοηίβΰίΐ: βιτθΓ6ΐη βρβ- 
πήΐ 8€ΐιθ6ΐιΐ8ΐιιιιΐ8 «α Ιβλβί ΟταΙΙ. 
ρ. 329. Οθ Γβ γ. ΗλτροοΓ. β. ναω- 
μοσία^ ΜβίβΓί βΐ 8ο1ιθ6ηι«ιιηί Ιί1)Γ• 
άβ ΙίϋΙ). ΑΙΙ. 695 βα. Οο^ηβΙτιτα 
68( φΐο(1 Ιι&ΒβΙ δαίαλβ: ^9^^^^ 
δίηηι η χαΐίίϋτη, 

78. Οι^. ε>ρτ. Μ III, 74. 79. Ηββγοίι, Β,'ίπηοόάμον »^- 
μηϋίςι τον Πίίραια 'Ιπηόόαμος £*«/- 

ίνβοοψτος [Γθ€(β ΕνρνΛονννος €. Ρ. 
Ιβπηληηηβ <1θ Ηίρροιί. ΜΐΙββίο 
(ϋβραΐ. ρ. 5] παις, ο βαηωρολόχος, 
όανλέρ ^Αθ-ηταίοις, ούτος δ% ηψ ηαΐ 
ο μίτοιηήσας ίΐς σατνρ^ηονς {θούρι- 
ους ΥαΙεΒίυβ, ΣαμΙονς €. Ρ. ΗβΓ- 
ηιαιηιαβ Ι 6. 7 : ίόΗββββ «Ις Σαμίονς 
ηΛΪ ΒονρΙονς] , Μιλησιος ωψ : ΡΗοΙ. 
8. τ. Ώβ ΡίΓββο 8ΐ> Ηίρροάβπιο γίίβ 
άίβΐίιιοΐο Αη8(ο(.Ρο]. Ιΐ, 5, 1 η8Γ- 
ηΐ-: *Ι«ποΟΛμος . • ος χαΐ την των 
ηόλίων όιαίρίΟΐν ίνρί ηαΐ τον 77«•- 
ρα«ά ηατΗ(μ€, γίνόμίΡος κτλ,: οί. 
0. Ρ. Ηβπηβηηυια Ιιββο 1. ο. 27 
ΑοοαηΙβ ϋΐηβίτληίβηι. 

80. Αρρβικί. Ρτογγ. III, 29. Αά- 
ΗίΒβΙ Οίο ΟΗτ^οβΙ. ΟτΛϊΧ. VI, ρ. 
212 Κ.: χαλίηον όί τυράννου γήρας^ 
οΰχ οίον ϊηηου φασίν, 

81. ΑββοΜιιββ οταΐ. ο. ΤίιηβΓοΙι. 
$.84, ρ. 107 Κ.: ίσμιν, .. ?τ. οι/' 
όίν γίλάν τούτων εναντίον, αλλ* όντως 
Ισχνρόν ίστ^ν^η §Ιλή&*Μ, ωστι πάν- 
των ^π<κ(>ατ#^ των άνθ•ρωπίνο»ν λο- 
γισμών: 8ΐθ1>. ΡΙΟΓ ΧΙΠ, 2: τάλη- 
&>ς γαρ Ισχνρον τρίψω ^ ψ»θά αά 
8ορΙι. Οβά. Τ}ΠΓ. 356 ΓβίβΠιιτ: τά- 
λη&^ς γάρ ϊσχΰον τρίψω, 

82. Βν Π, 94. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 176 ΜΑΟΑΚη 

ΤΟ Κ. 

84 Καΰμεία νίκη: ίηΐ των ίαντοίς άλυαηβλή %ήν νίηην 
ηοιονμένων. 5 

85 Καϋ^ αυτού ΒΒίλ^ροφόνη^ς: ίηΐ των ίη όλέ&ρφ 
οίηβίω ΛίαηονοννΊων. 

86 ΚαΙ Ηβραμίύς Η€ραμ€ΐ ηοτέεί: ίηϊτών 6μο%ίχνωρ 
διαφ&ονον μένων. 

87 Καηον γάρ άνΛρος ίώρον ονι^Όΐψ ονη ^χβι; ίο 
όμοιοψιφ ηαρά Σοφοηλεϊ * *Έχ&ρών αύωρη ίώρα η ου η 
ονηοιμα. 

88 Καηον κόραηος ηαηον φ6ν: έηΐ %ών ηακών χαϊ ίη 
γονίων κακωτίρων, 

89 Καχον Τ^νέδιον : ίηϊ των ηάνν οκλι^ρών ηαΐ \ό 
άηαραηητων. 

90 Καν&άρον οοφώτερος: ίη§ των οφόδρα αογ-ων ηαϊ 
ηανονργων' Κάνϋ-αρος γάρ %ίς ^γένηο ηαηονργος %αϊ ηο- 
ν7;ρός , οβ ίηϊ ηρόίοοία κριούς ^ ^ί&τ)ν%οιν άηε&ανβί'• 

91 Καί'%νφλω όί}λορ: έηϊ των άγαν ααφεοτάτων» 20 

92 Καν&άρονοΗίά: Ιηϊ των εντελών > 

93 Καρηον ον εοηαρας άερίζβ: 'εηϊ των τοίαντα 
ηαοχόντων , οία εβραοαν. 

94 Καρηά&ίος τον λαγώ: ίηϊ των ίφ* έαυτοΐς έφ^λ- 
%ο μίνων τα καχά• 25 

95 Κα&* ύ'^ατος γράφει: έηϊ των άνοντ^τα ηονονντων* 

96 Κά&ιζε έηΐ κώηην: ηαρεγγνά ενεργον είναι* 

97 Κατά ηούος βάοιν: ίηϊ[τών] κατά μικρόν τι ηρατ- 
τόντων• %ον 10. ^ώ^οι*] όϋ^ £ιιπρί(ΐ€8. 28. %ωψ 6 δαίάβ ίηββηιί. 

83. Ογθ^. ΟγρΓ. Ι- II, 31. Ιί*- 90. ϋΥ II, 97. 

ιτ χτλ.] (ιΓθκ. Ο^ρτ. Ι. Ι, 9. 91, Μβο•Γ. III, 29. 

86. Αρρβηί. ΡΓΟτν. ΜΙ, 36. 93. Οπίί. Ο^ρΓ. Ι Π, 57. 

87. Μβηβηθ. ΜοηοβΙ. 292: ββΐ 94. ΜβηΙ. Ριόττ. 8. Κίκ^πά&^^ι 

£υπρ. Μβιΐ. 618. ^Εχ&αΑ^ «τΑ.] Ζβηοΐ). IV, 48. 

^'^'^^'οΐ^^^^^^ ,95 ^ν Π. 50: Μ.Ο.Γ. V, 50. 

89. ΜβηΙ Κοττ. β. χ««άν: οΓ. ^ροβί. Υϊ, 80. 

ηοΙΙ. &(1 Βίο§;. ΥΙΙΙ, 58. 8ίιηί1ίΐ6Γ 96. ΑηβΙ. Κβη, 197. 

Τήν^α »α««: ΟΥ Ιϋ, 76. 97. Αροβί. IX, 46: Όίο%. V, 95. ΟΕΝΤϋΚΙΑ IV. V. 177 9β Καϊ άαχολίας ύηίρτ^ρορ: ίηϊ ^ώρ ταλλα μίν ηαρ- 
αέταυμίρωρ , βρ ϋ %ί ηροκρίΡορτων. 

99 Καρ τοϊς λ^ίψά^^ας {ψ9θ%ίν ευωχία: οτι και το 
μιηρορ αρ%άξίθΡ μ^ίζορος. 

100 Καηοψ ίηϊ ΜαΜφ. 5 

1 ΚάμηΧαρ ίη} ηαμι^Χφ: ίηϊ %ώρ μεγάλοίς μεγάλα 
ηροθ9ί&έρ%ω¥• 

2 Καρ&αρΙάας ϋηόοηας: Ιηϊ %ώρ άνβϋες ίχόρ%ωρ 
στόμα ΜαΙ ηά%οϋμσψ• 

3 Κατά φούρ τάγα&ό: ίηΐ τώρ εϋαίμορια ηολλι^ 10 
χρωμέρωρ. 

4 Καηροΰ οηιάρ ίεύοικέραα ίηΐ τώρ τα μηδενός 
αξία ψοβίή)μέρ9»ν• * 

5 Κα\ χείρΐ ηαΐ ηοδί βοη^εϊ: ομοία τ^' Πάρτα 
ηάλΛΡ οείείΡ. 15 

6 Κα) βούς άρότης χεγορα: ηαί έηΐ ηολνβία&ονς καί 
Μ/ ηολλά ηοψι^οαρτσς• 5. ηοΜον ίηί ηα»»ΐβ 8. 6. χαμηΐΜ\ ηάμηλον 8. 96^ ΡίιιιΙ Ιβΐΐιιιι. Ι, 2: το τ^ον •• 
α^αγμη, ηαΐ ασχολίας νη4ρτ§ρ9ν θ^" 
οΦβο^ι φΐο ροβΙιιαΑΐη ΡΙ«Ι. ΡΙμμΙγ. 
227 Β ιιβαι ββΙ, α•! βαηΐ ρβτιηαΐϋ: 
τ. ΙΚβββιιίυβ λά Ρίη<1 Ι ε. 

99. €οιηρ•πιη σαοάληιιιιοιίο ροΐ- 
6βΙ Αήεύά. Ρληβΐΐιβιι. 175 Ο ΙβΒΙ».: 
άλλα ταντα μίψ ίϋτιν ωσηίρ άηο 
τΑν τραγημάχ9»9 τηψ §νωχίαψ Οίμψύ' 
νιητ, ηΐιί τ• 8ο1ιοΙί« ρ. 328 Ργοπιπι.: 
8(ΐ€ΐ. δοΐιοΐΐ. Α<ί ΑΠϋΡΙαΙ. 190: τα 
μ9χα την ίνωχίαν τη τραηίΐ^η τ*&4* 
μίνα ηαλονο^ τ^αγηματα• οθίν ηαΐ 
πα(^*μΙα, *Ε» τραγημάτων τήν 
*νωνΙαν, 1^9τα$ ό^ η ηαοο$μία 
9*1 τ«ττ ΟΛΟ χΛψ ητχννων τα μίίζω 
&ανμαζβψτ99ν, 

100. Ζ6ηο1>.ν,69.^ Ι^1)8η. Ερΐ8(. 
653 : »αΙ ψνν άή Μα*φ τοηακον φασ«, 
^Ψ ^7 Ι'ίβ^'•^ »• /•7 γ^γραψίναί, 
δίοαΟΐΙβτ ΟΓβοαΙυηι ίη ΗβΓοά. 1, 67, 
3: *αΙ τνηος άντίτνηος *αΙ ηημ* 
λπ* ηήματ* η§Τται : Ηοίη. 11. /7, 1 1 1 : 
Λαντη ά^ χαχον χαπω ίστήρ*»τοι 
εάά. Ά. Τ, 290. α Μεοετ. V, 11. 

1. ΟβιηβΙιΐΒ άβ ρβτιηα^ο Ιιοηιίαβ 
άίΰβϊίΒίατ: ΡΙιίΙ^ΙΙίοβ οοιοίοοβ ίη 8οΙιο11 λά Ατίβΐ. ΡΙυΙ. 179: ηίρί όϊ 
τον μβγίθΌνς Γιο. Φ^λωρίόον] ΦΜλ- 
Ζλός φι/ϋίν' ^Η ης κάμηλος *ταί§ 
τον φΛννί^ην. 

2. δοΐιοΐΐ. Α<1 Νίολίκΐ. Αΐβχίρΐι. 
115: χαν&αρίό*ς (ΙσΙ τα Ηοηροφορα 
»αΙ ΟΑτοφόρα ζφα, οΐ λ^γόμίνοι χάν- 
&αρ9$, ων η /ΪΛν οομή ομοία ^ΙσχΙ 
ηίβϋ^ χντ^9 ο ^στ• τψ υγοσπίσαφ , ή 
ό^ γίΰοις χίόρία^'. τ. 8ο1ιιιβί<1βΓαιιι 
λα Ιι. 1. 61 λα Τ8. 117. 

3. Ογθ^. €ιργ. Ι' π. 38. 55. 

4. Αρρβη<1 Ργοττ. III, 44 : εάά. 
6 8<ΐί<1α 8• ηαΛνού σκΜ : . . «α* »αρ- 
οιμία• Καπνον ίΐνα^ ηγούμηνι 
Μ τ&ν ονάαμινων χαΐ οΰόίνος αξίων, 
ψιοά βχ Αη8ΐ. Νυΐ). 330 άυοίυιη 
τΐάβίατ: 8ορ1ι. Αιιϋ^. 1170^: Ιάν «Ι' 
αηβ Τοντοίν το χαίραν, ταλλ* ίγω 
ηαηνοΰ σχ*άς Ουκ αν πρ^αίμψ/ άνόρί 
προς την ηάονην, €1, ΜβΟβΓ. ΥΐΙ, 67. 

5. Αρρβηά. Ργοττ. 111,38, 8ορ1ι. 
ΕΙθΟί. 1195: τι όρύσα; ηότίρα χιρ- 
σίν η λνμτ^ βίου} Ηλ. *αΙ χ*ρσΙ ηαΐ 
λυμαιΛΛ ηαΐ ηάο$ν κακοΐς. Πάντα 
κτλ.] Μβο«Γ. II, 15. 

6. €11 Βν II, 6. Βοϋς άρότης 
(ϋοίωΓ ίη ΑηΚΗοΙ ΡΙληαιΙ. IV, 101 , 2. 

12 Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 178 ΜΑΟΑΚυ 7 Καηορ άραγΗαίον το η^ι^βο&αί ;^αστρι: ΙηΙ 
τώρ βί ανάγκης ηαΐ οίς ον χρη η€ί&ομέρων. 

8 Κακός μίν κόρος, 9€ίνος 9ϊ λιμός. 

9 Κάριος αίνος: έηΐτώρ άηορούντωρτί ύίαηράζααΰαί' 
αλιέα γάρ φασι τροφής άηορούψτα χ^ιμώρι ^Ιηεϊρ* Κο- 5 
λνμβ^σω, άλλα ριχηαω' μη κολυμβηοω^ άλλα ηειράοω. 

10 Κακώρ έόντωρ 9^1 κνμιρα ηριοτΒίΡ'\': ότι ίίΐ 
τον ίρ κακοϊς ορτα άκριβολογ€Ϊα&αι. 

11 Κακορ κακώ έ'η€Ται> 

12 Κβρηρ ψάλλεις: ίηι τώρ μάτηρ ηορούντ^ρ* 10 7. 3ΐ^«στ<ΐ> οοιτυρίιιαι 681 : βΙ ββηβαβ βΙ οαβίτί οαομ βιιΐ κνμί,ψα όια- 
π^Ιαν «υ( Λυμένα αρίίθθ•α$ 8θηΙ)βη(1υιη 681. 10. η^ος κΛνην 08. 7. Ηοαι. 0(1^88. Η, 216: οι; γά^ 
τ» στυγ(ρ^ ΙπΙ γαστίρι κύντιρον αίΙ^Ιο 
"Εηλίτο^ ητ Ικΐλίνοίν ίο μνήσασ&α$ 
άψάγηη : ί1>. 0, 344 : 68( βηίπι (1ιιηΐ8 
1^Γ8ηηα8 τβηΙβΓ, ηο ορϋιη88 ({αί<1βιη 

β<11ΐΟΓΐΑΐίθη68 Γ68ρίθίβΙ18, ΟΙΐίρρβ 80- 

η1)ΐΐ8 €ΑΓ6α8, υΙ €«(0 αίχιΐ «ραιΐ 
ΡΙυΙ. Αρορίιύι. Κβξ^. οβΟ. 198 Β, 
υ1)ί γ. η τΙϊβηΒβοΙιιυΒ : Ιιΐηο 6ΐίβιιι 
Μ6η8η<1. Μοηο8(. 321: λιμφ γά^ 
ονάίν Ιστΐ9 άψτηη^ϊν ίαος : βθά. Μα* 
ΟΛΓ. VI, 73. ΡτοτβΛίί 8ρ6ΰίβιιι 
▼6γΙ)Β ηααον αναγίΐαϊον η8€(λ βαηΐ: 
Ηγ1)Γ688 8ΐτ8ΐ). XIV, 2, 24, ρ. 659 

βη.: Εν&νόημι^ χακοι» <? της πό* 
λέως «ψαγηαΐον: Μ6ηΑΙΜΐ. ΜοηοβΙ. 
305: καΐ ητωμ{&* αΰτάς [ίβιηίηΜ} 
ωςαναγηαϊον ηα*όν: 86Υ6Π18 ΛΙθΧΜΐ• 
(16Γ «η ΑβΙ Ιιϋΐηρηά. V. 8βτ. ΑΙ. 
46: ταΗσηαΙί* οϋο πηΟα^αί^ ϋα «Ι 
η^ίΛο η%Η αηη«9η οοίΗρΙα-Βΐ: βο«- 
φίβ 9β/ η Βοιή βΜ^ηΙ οάβταΐ, ιηβ- 
ΙιΐΜ ηβϋ€Λ»αΓ%ίίηί υόοαη»: ΒΪιιιί- 
Ιίλ 1ΐ8ΐ>6ΐ ^6ΐθΙ(6ηΐ8 8<ί Τ1ΐ60ηι. 
275. 1202. 

θ. ^ΐ. βηηοη. «α ΏΊοζ. VIII, 22. 
Μβηβηθ. ΜοαοβΙ. 310: 1»μος μίγι- 
στον άλγος ανθ-ρωηοΛς ί^φυ: £λΙΚηΐ«-> 
οΐιυβ υΐ τίάβίοτ λρυιΐ 8ιιιά. 8. λι- 
μός ; Γαστίρ• /«οί/ΐΌν ^χοιμι η απ ης 
άίητηρ^α Χιμον, 

9. Βίο^βη. Ρτοτν. ρηβί. Τ. Ι, 
ρ. 179. 

10. Ιηάοΐβιη Ιιοιηίιιιιαι , ({αί Κν- 

μίψοπρίαται• θί66ΐ)ΒΙΐ(ΐ1Τ , «66ΙΙΤβ(ίΐ18 

ιΐββοϋΐ Απβίοΐ. £ϋι. 8(1 Νί€οηι. IV, 
3, 8ΐ1 ςοβαι Ιοουηι ΑβρββίαΒ βίιηί- 
Ιί8 το€8ΐ>ιιΐ8 οοΙ1β§^Ι, ({ΟΟΓΟίη ηϋ- ιη6τα8 6χ ΡοΙΙ. III, 112. £ιΐΒΐ8ΐ1ι. 
8<ί Ηοαι. 0(1 Ρ, 1828, 10 6( 6Χ 
€888υ1ιοηί οοιηηι. 8<1 Ί1ΐ6ορ1ι. ΟΙίλτ. 
Χ ίηίΐ. 8α^6η ροΐββΐ: 8<λ1. Ηβιη^ 
8(6Ηιιιβία8 8(1 ΑπΒΐ. ΡΙαΙ. 590. 1•ο* 
Ιΐθο1(ίυ8 8(1 ΡΗΓρι. 399. νβηυβ 6χ 
Ϊ8ΐη1>ο§;Γ8ρ1ιο (Ι68αιηρ(ιΐ8 : ουηι 6θ 
οοηΐ6η^ο ΤΙιβοοΓ. 1(1. Χ, 54: κάλ- 
λιον ω *πιμ(λητά ψ^λάργνρί , τον 
φαχον €ψ(*9. Μη *πιτάμ9^ς τάν χΜΐρα 
χαταηρίων το κύμινον, Λΐ 8€ΐΐθ1ί8: 
χα^α ίΐω&αμίν τοι)ς άγαν φαόοίλονς 
κυμννοηρίατας «αΙ^Γν: Αΐ6Χ. Αϋίβη. 
VIII, 365 Β: άλΐ' ιυ ο^' οτ« Κυμ^^ 
νοηρίοτης ο τρόπος ίατί σου ηάλαιζ 
ΡΙΐΟΐ. 8. ΐ(ΐί/«•Μ»( ίπΐ μίΕρολογου" 
ΜΙνανόρος , (Ιβ (|αο Ιοοο ▼. Μβίηο- 
λΐιΐ8 Μβα. 61 ΡΙιΐΙ Ργ. ρ. 285: Ια- 
1ί8η. 08688Τ. 312 Α: <2ς ίΐναί μο^ 
όοΜίί τνρ όιαπριόντων το χύμ^νον, 

11. €Γ. Μ868Γ. IV, 100. 

12. Λίνράν 8υρρΐ6η(1αιη 681: τ. 
διιί(1. 8. ν^άλλω. Ώϊο%. VII, 60. Αρρ. 
Ργοττ. V, 38: Μ80βΓ. νΠΙ, 91. 
Εατίρ. Μ618Ι1. ία £υπρ. νίΐ8 8ΐ» 
Κοββι^οΐο 64ίΐ8, ρ. ΧΙΧ \¥ίΐ86ΐΐ•: 
μάτην αρ* ίΐς γυναίκας ίξ άν$ρ»ν 
ψόγος Ψάλλ*» *§ψοψ τόζίυμα καΐ κα- 
κώς λίγη: Ιι^οορΗ. €888. 1454: <(« 
άνηχόονς ηίτρας ... βάζω^ η(νόν 
ψάλλουσα μάστοΛος κρότον: Τ1ΐ6θ— 
ρΗ8η68 €οηΓ. Ι, ρ. 13, 16: κ^νην 

το άή λιγόμίνον κατά την ηαροιμίαν 
Χψηλαν^ άνΘ-ρωτιου ίντυχόντις στίρ- 
ψο^ς: ΙοΛηη. ίη Βοί88• Αη66ά« Ιν, 
316: χα» πρότίρον γαρ ... τί μΪ9 
ον λίγων, τί ό^ ου ηο*ων, όίστι τον- 
τον έηαναγαγίσ&αι ^ ηινήν ψάλίαι^ οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤυΚΙΑ ν. 179 13|ΐ Κέρδος αίαχύη^ς αμείψον• 

ΤΓ\ Κηφηψβς μό-χ&ονς άλλων %α%έ9ον%αί: ίηϊ %άΐβ 
αργών %αϊ %ά αλλότρια άαηανύντων. 

15 Κίλίηίοι τράγοι: ίηϊ των άάαυτάτων ηαΐ ^ραοντά- 
των «αϊ αγροίηων• 5 

16 ΚλΒίτοριίζΒΐν: ίηϊ των παιά^ραοτουντων» οΐ γαρ 
Κλ€ίτόριθί Λίς αντο Λι^βάλλοντο• 

Π Κοττάς Μάξιμος: ίηΐ των νη^ρ το οίον φρόνημα^ 
Ίίζο μένων. 

19 Κοριν&ιαζ€ίν: έηϊ των ηορνινομένων * άηο των ^ν 10 
ΚορΙν^ εταίρων. 1. ΤοΙαοί Α0(ΒΤΙ Ζβηοΐ). IV, 67: κί^όος άΐσχυρης λΐ/4«•70>. «Αχ< μοι- 
Χ9Ψ Ις μνχόν^ <16 φΐο ▼. ({ΐΐΑβ άίχί ία $οΗηβί<ΐ6ΐπιιί ΡΙιίΙοΙ III, 570. 6. 
οί γάρ Μτλ. Τ)8 ι^ηοΓΑΐ : Γ6ΰ(β : ηιηι η6§;Ιί|^ο1ίλ Ιιοβ γθΙιιΙα βαηΐ βχ ηι«1β 
ίηΙβΙΙβ€ΐβ ^ηιηηίΑΐίοί άβ τοοβ »Χ{ΐτορ$οψ βχρίίοβίίοηβ : £{7111. Μ 519» 50: 
ΚίΜτό^ίοη οψομα ηόλίως• ... οημαίνη Λ ΛαΙ το οΜοΤον της γνψαιηος' 
ο&ίρ ηαΐ ηλίτοριάζί^ν λίγη α* ^ το αίσχρως αητίσ&ΟΛ. 7. Κλητόρ$οΛ 8. ΙψΚί* καΐ (Ις ωτα λίγί*ψ μή αΛουόν- 
ΙΗοβ^ΙΐΐΓ βΙΪΑΐη *€9α ^άλλω: 
Τ1ΐ60ρ1ιχ]. ΙηβϋΙ. Κβ^. 1 ίπ Ββηθαη 
Ιΐηρ6Γ. ΟτίβιΚ. Ι, 165 Α: οηούίΐς, 
Αντο*ράτ9ρ^ ον γαρ μάτην ταϋτά 
μο* ^αψωόηται ονό* $ηί »§νά ^άλλω 
τούτο όή της παροιμίας. 

13. Αροιί. IX, ^: Οίθ9. V, 42. 

14. 8ΐΐί(1. 8. ηηψηρ• ... λίγ9τα^ό\ 
Ιη τούτον ηαΐ αν&'ρωπος [βο. ^ηφήι^]^ 
ο μηά^ψ όραν όνψάμίψος : φΐβπΐ ΐΐΒΐΐηΐ 
ΒηληΙιβιιίιιβ «1 ΡΙ&Ι. Τίιη. Ι^χ. 158 
Ιλ^ ίΠαβΙητίΙ. «Ραεΐ βραιΐ Ϊλ^ 
Ιπίβν «1ΙΓ68 αΐ ηηφψίς βρυά 6ηιο- 
βοβ ρτοτβτΜλϋΙβΓ άϊβύχχίητ^ ({οΐοαιπ- 
σηβ βΚβιιί• 'ίαβΜίλΐιΙιΐΓ Ι«1)οη1>ιΐ8. 
Ρτοοορίηβ άβ ΙιβΠο ΟοΟι. [II, ή 
ΒβΚΜτίί (ΚοΙαιη Γβίβτβηβ : σον γ^ 
ϋ«τΓ« «»η<ν, Οιι όΐηαιοψ^ τους χηφη^ 
ψας μ^ψ νφ* ίτίρ^η ηόνψ μίγάλψ 
αχόλλνσ&αί^ αλίονς ά^ τον μίλ^τος ον^ 
άΐμΛς ταλαιπωρία ονίνασθαα ΤΙιβθ«- 
ρΙιΤί 8|ιΐΐ00. ΕρίβΙ. {23):ουό>ν ηη- 
ψήνωψ ήμΡρ ά**ψήψοχας : Ηίρρθ€ηΐ6β 
ίη ρΓΑ6€6ρΙΪ8 ΒΙβάίΰί• |Ι, ρ. 85 
Καβηη.] άβ «πιΐιίΐίοβο: η§ρΜο»ηϋΐ^ 
γαρ ηηφψος μηά ηαραπομηης ηο^- 
μΟΛΟΛίηψΙ Ηβ8ίθάα8 ΙΟ θρ€ΓΘ ΟΠί 
ύΐαΐην ΟρβΤΒ βΐ Ι)ί6• [304] : ηηφή- 
ψίσαι ΜΟ&ονρομ: ί1ίκ9λος οργηψ: ψιο 
ΙοβΟ ηό&ονρος βρίΐΐιβίοη 6ΐ6(|^«ιΐ8 Γβ- 
ηάωα άβηοΐβΐ, φΐΐ Ιβπιρυ• οΙ>8βΓ- 
τβΐ , ({πο Β^βΛΜ βρί1)α8 οίβηι βηΙ)- β>( «1Τ6Αη8 ΠΙβΙ ΐΐ6ρ88(αΠ18. ΥΐΓ- 

^Ηυβ (ίβ βρί1>αβ [Οβοι^. IV, 168]: 
ίρηανηιη /ν€0$ ρεοα» λ ρταβ$ύμί^ 
ατ€€ηΐ, ηϊ>ί ΟοηβΙαβ: /ϊιγιμ ρβηοί 
αίΜΑΜίί» ηοη Ιβηίιιιιι ϊψ^θπ €ΐ <<βι»- 
άίοβΗΐη, ν^ηαη ϋΗαΐΛ αΚβηα όβηβ 
ρατία ϋοψίηαηϋ. « Ι υ'η ί α 8 Αάηζ. V, 
15. ΑΑιΙ. 1.ιΙ>Αΐι. Ερί8ΐ. 351 : ψ^ν 
μ\ν γαρ καν οαύμμα &ίζα*το, τρ»- 
φόμβνος Ιμ βαΟίλίως Ιν αργίίζ , ηο>- 
τως άί ον» αγνοτνς, ο τ» τονς τοι- 
ούτους καλοΰμίν ^ 80. κηφήνας, 

15. Βν III, 2. 

16. ΑροβΙ, IX, 84; Οίο§?. V, 77. 

17. Ώίοζ. V, 46 ίΙ»ί({. ΥΒ, υΒί 
Κοττάς ΓββίίΙαί άβΙ^Ι 

18. 8ΐ6ρ1ΐ. Β7Ζ. 8. Κόριν&οςι .. 
»αΙ χορινΟ'Μζομα^ το. ίταιρίΤψ άπο 
των ¥ψ Κορίρ&ω Ιταιρωψ' η το μα" 
στροΛίναν Άρ$ατοφοψης ίν Κωχάλν 
[ίτ. 133 Οίηθί.1: ΕιιβΟΙΙι. «^ Ηοπί. 
II. Β, 572, ρ. 290, 22 : ίΰ&ήνηοί όί 

ηοτι τί} των Ηαιρίάων ίυφορί*^, ο&ιν 
καΐ *ορίνΘ•*άζίσ&α» το μαστρο" 
ηιΰην η ίταιρίΐν άηο των (ν Κορίτ^ 
&φίταίρων: βλάβπι ί€Γθ ίη ίοΓίηαιη 
^ΓβτίοΓβπι ΓβΑβοΙλ ΓβρβΙαηΙ 8€ΐιοΙ1. 
Ι^βίά, Λά Ηοαι. Ι. ο. βΙ Η68νοΗ. 8. 
Μορ$ψ&$άζ€»ψ. Ώβ Γβ οί. ίηίτ. 
26 β( ικΐηοΐΐ. Αά Ζβηοΐ). V, 37. ΥβΓ- 
Ιιαιη 118, συλβ ίη ηοΙΙ. αά Αρρ. 
Ργοττ. IV, 73 οοϋθ^ί, «(Ιάβηάιιπι ββΐ. 
12* 180 ΜΑϋΑκη 19 Κορώνη %6ν οκορηίον: λ€ίηα ηρηααερ. ίηϊ των 
Μάηά οφιοιν αντοίς έηαγομένν^ν^ 

20 Κοοηίνφ αντλείς: ίηΐ των άνηνντως παϊ μάτηρ 
ηορονρ^ων. 

21 Κοίψά %ά φίλων* 5 

22 Κοηος ηόηον ΧνΒί: ίηΐ των άγαν ΠΒηοηωμένων. 

23 Κολοφώνα ίηέ&ηηΒν: Ιηϊ τον Ιοχνρον ιιοί αδυνά- 
του* ΚολοφωνίΟί γαρ ούν%αγμα βίχον ηολεμίκον, ο τοίς 
ύβομένοίς έηΜουρπν έ'ηΒμηον. 

24 Κολοφώνια νβρις: έηΐ των άίά ηλοντον ύβριζαν ίΟ 
ίηαίρομίνων• 

25 ΚοοΜίνον γήρας: έηϊ του άχρι;οτου ηαί φαύλου• 

26 Κορίν&ίον κακόν: ίοως 9ιά τάύ έτα/ρας» 7. χα2 άόνψάτου άβίβ. 

19. 0Γβ9. ε^ρΓ. Μ III, 85. 

20. ΡΙαΙ. £οί8§. θ. 50 : α^(1. Οίο- 
I1^8. ΗλΙ ΑηΙ. Κοαι. II, 69, ρ. 383 
Κ. άο Ταοοίβ ιΐλίΤΑα•: ταίττα ό* 
ίΐαοϋσαψ χαΐ %ήψ &*0Ψ ίαΛκαλ»σαμ4- 
ψην ηγίμόνα της οάοΰ γ^ψ^οθ-α*^ προ- 
άγ€ΐψ Μ τον Τ1βίρ$9^ ίπ^τρ€ίμάντωρ 
μ%9 αυτή των - Ιίροφαντόίρ^ τοϋ όϊ 
ηατά τηψ ηολ^ν ο/ίον ύυμηροπίμ• 
ιιορτος' γίνομίνην ύ\ του ηοταμον 
ηΐηοίοψ το παρο$μιαζόμίΨο ψ ίν 
τοίς ΐίρωτο$ς τύν άόιι^άτωρ τόλμημα 
υΛομ9ν>α^^ άρνααμίνην ί* τον ποτα- 
μού κ(9ψ ΗοΟΗίνψ *αΙ μίχρ^ τηςάγο- 
ρας ίρ^γκασαψ παρά πόόας τ&ρ Ι«ρο- 
φαντων Η9ρίνσα$ το νάωρ, 

21. Οτβί. €γντ• Ι-. Π. 54. 

22. ΟΙ«Ι ΤΙιβορΙΐΓΒΐΙ. Γγ. πτρί ιιό- 
πωρ 7, 6 Βοΐΐη.: α* όϊ &*ραηίία* 
όόίαιίρ ^ραρτΙα$ πως «^α« »αΙ των 
»α^(»ΐ' καΐ ίαυταίΐς οΖα» η τβ χα^ι/- 
γραίρονοα καΐ Αοΐιτ^οΡφ ηαΐ ποτοΐς^ 
ίϊπ^ρ ^ρ νγροτητ* ηαΐ αυρτηία το 
ηά&ος^ ΜαΙ τψ ηόπω λνονοα τορ 
Μοπορ ηατά τηρ παροιμίαρ : Ιΐ1>ί λρΐθ 
8€ΐΐΑΐ6ί<ΐ6Γυ8 Αηϋρπβηβιη ΑΐΗβη. II» 
44 Α οοιηρ«ΓΑΐ: οϊρψ ** τοι^ οίνορ 
9ξ»ΙανΡΜ*ρ . . . *όπψ χόπορ, ψοφψ ν»ό- 
Ψ^% τριωβόΐω όΐ ηόριτ7*': (ι«1βηαιη 
ιίγ^^ρωρ III, 8, 250 Βββϋ., Τ. VI, 
204 Καβίιη.: αχοί/σα^ γονρ ίοτι τωρ 
μϊρ φαΟΛΟρτωρ, ως ηόπω χρή λυί&ρ 
χόρ ηοποιρ^ ίτίρωρ ό\, ως άράπανσ*ς 
*άτα» τον Νανατο«τ : ί1)ί(1.204Κυθ1ιΐι.: άλη&\ς γοΐιρ «στ• ΐίβ2 το *οπψ λύ- 
ίσάαι τορ κόπορ^ οταρ γι όη ψαίρη- 
ταΐ ποτ* όίορ «λα» τοΙ^ ίρ τβ προ- 
τ§ραί^ γυμρααΐοίς ϊσα *ατά την 
ύατ^ραΐαρ γυμνάζίσθ-αι ηαΐ το την 
ϊαα^ρ Μοηων ηηνχίαρ νπάρχηρ, 

23. 0γ6^. ΟτρΓ. Μ ΙΙΙ, 91 : Μ«- 
08Γ. VIII, 54. 

24. Αρο•!. IX, 94: Οίο^. V, 79. 

25. ΟοπαρΑΓΑ Μ«ο. IV, 80. 

26. α Μ«6. V, 18. »Ν8ΐιι «1> 
8τί1« ΗβτλοΙίάβηιιιι τίΓίαΙβ, φίνη 
α8<ια6 84 Μΐηπι Ρβηίοιιιη ίαΙορΑπι 
86ΐτ8τβηηΙ, (ΙββοίβοβηΐΜ ΟοηηΙΙιη 
φ$Ιη&ορο* άίοϋ (Μ«χ. Τ^τ. ΙΗββ. 10, 
ρ. 44 Β. οοΐΐ ΗβΓοά.ΙΧ,105) «Αβο- 
([ΐιβ ηΐ0Γ6β 81108 Ιβτββ 6οη, οογ- 
ΐΌΐηρί 6ΐ (ΐ6ρΓ8τβή ρ888ί 8υηΙ, αΙ 
ΕιιίΚτηιαβ ιϋοΑοίΐβΓ ίηνβηλ Ειιτϊ-- 
ρί(1ί8 ββηΙβηΐΜΐ (Μθ<1. 217) ιηίϋΐββ 
11οηιιύιίθ8 ίβιιιίη88 άίοοτβ ιιοη γβ« 
ΓβλΙιΐΓ (ΡΙυΙ. ΤίπιοΙ 32) , λίαιιβ ϋι 
ίρ8« Ιίη^υλ ιηοΐΐίϋβί βΙ Ιίοίϋηΐ» 
οοπιιη 6χΐ6ΐ ίη οιηηί ρο8ΐ6η1«Ιο 
ιηοαιιιη«αΙηιιι. υΓΐ)8 βηίιη ίρ8« «α^ 
(1ί( αηο(8 (Ιατβο. VIII, 113), €ο• 
ιίηϋιίλ τοΓΜ Ιάβπι Υλίβη! 80 ηιοί* 
Κα, ίλΰΐλ, ο«ΐΑΐιιί8(Γ8ΐ8 (νίτ^• €•* 
Ι«1. II, 1), εοποΐΚΰλ ριιβίΐβ 8ρα<1 
ΡΙλΙοαβω (Κβίρ. VIII, 404 Ο) 8ί($ιιι- 
6θβ( πόρρην^ ήαΐραρ ζ Μορίρ&αΆίοΘ^^ 
<ΐ6οί<{υ6, ςυοθ οηηίηηι Ιυτριβαϊ- 
πιυιιι €βΙ, ί<ΐ6ΐη οβΚ βΐιρίθ πα^ο«^^» 
μαοτρο7ί4να ρ: 9ί ^'β^αβΓυβ ΚβΓ. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΚΙΑ V. 181 

27 Κολοφώνίος χ^VϋΌ^: Ιηϊ των άοΗέμωτατων. 

28 Κρης ηρός ^Ιγινήτί]ν: έηΐ του ομοίου πατά τήρ 
ηΛψουργίαν. 

29 Κράμβην αλείφει ρ: ίηί τον μιηρολογου ηαΐ φείίωΧοΰ• 

30 ΚρητΙζίΐ ο αρετής: έηϊ των ίν τφ ηρΙναν ψΒν9ομίνων• 5 

31 Κριός τα τροφεία: έηϊ των άχαρίατωψ, ίηα&η τους 
τρίβοντας ΙνΙοτ^ ηυρίττουοιν οΐ κρίοι. 

32 Κύων σηβύΰουοα τυφλά τίητα: ίηΐ τώρ ύίά 
οπουδην άμαρτανόντων» 

33 Κρότωνας νγί%ιν οτ Βρος: έη\ των ηάνν ίρρωμίνωρ ίΟ 
ηαέ Ιοχυρών. 

34 Κύων έν ψάτνί]: (τιΐ των μψ απολαυόντων μη%^ 
άλλους έωντων, 

35 Κύων έν ρόάοίς: ίηϊ των ίν μείζοαιν ^ %»&" εαυ- 
τούς ίίαιτωμένων, 15 

36 Κύων Ηυνός ούχ αητ^ται: έηϊ [των] τους όμοιους 
φυλαττομίνων• 

37 Κυνός ους: εηΙ των οξέως άκουόντων» 2• ΛΙγ^νίτην 8. 6. «ρ«ος τ^οφ^Κα απίτισι Μ. 8. ΙπιαΛίνδουαα 

Αροβίοΐίυβ. τ*»Γ#χ] γίννί} ίάθΐη. 10. νχ$ίατί^ος ^ βΐ Οηπιβη οοθοχ. 

12. ^ "*^^'' ^^* ^λΙ φάχψηψ 8υίΐ1. τ. X1'«»^. αΛολανρόντωρ 8, 14. 

τύρ^9]^9 8 οιη.: αάίβοίΐ Εηαρβηυβ, 16. των 8 οιη.: ίθ86Γυίΐ Μ^βίζίυβ. 

(Ιοιίιιύι. 8ρ6Γ. 26. Αάά. ΚοοΛΡ&Ια οΐ &νμοΙ, χαΘ'άη$^ αΐ Μυρίς^ τνφΐά 

παΐς Λ Ευπρίιΐβ βρυά ΡοΙΙ. Χ, 35 τίχτονσιψ ^κλήματα ι ΠΑΠΙ Οβαιο- 

[δΦίΓοη. Γγ. 1] άιοΐβ : Κορίρ&$αι οηΙο Ιιαηϋ ίοουιη λΐιίαάίοβικίυιη ββββ 

ίταΐοη^ Μβχ. Τ^Γ. Βίββ. III, 3. Μαΐΐβοΐιίιιβ βιΐ ΒβαιοοΓ. ΑβΙΙ. ρ. 328. 

27. 6γ€{^. Ο^ρΓ* Ι• 1Π> 38. άβηοηβΙτΑτί!. ΝβΙαιη ββΙ 6χ Αβ- 

28. ΑροβΙ. λ, 6: Βίο(^. V, 92. >ορί ίΆΒ. 69 €ογ. ΟοοιΙ ιΐοοίηηβιη 

29. Ργοτ^γΙηιιπι βΜλ^ ίη ληηοΙΙ. άβ β«ηαιιι ηλίιιη ίη ρΓΟτβΓίιίο ρτο- 
•θ Ρΐβΐ. 48 Βο»8• «ϋΐΑΐη βΙΙίηβΙ, γ€0(6 άίχΗΟι-ββ. Νβ- 

30. Οί• δοΙιηβΜβινίοηβ «4 ΖοηοΒ. ζίβηκ. ίη Ιοληηίβ Ββιηββο. ΡβηΙΙ. 
IV, 62: Μί<1. Μ«ΜΓ. VII, 35 8αογ. Τ. II, Ορρ. 531 Α: τηη^ηρ^ 

31. Ογ6§[• &ρΓ' Μ III, 97. τ«* οΐ τ&ρ Α<ό»τα»ν αηνμροι ηα&άηψ(ΐ 

32. Αροβί. Χ, 23. ΑιΐβΙορΙι. Ρβ€. ηαΐ οΐ χνψίς τ*Ντ«α^α* τνψΐοέ» 
1078: «ίς ... χη ηώάνρ αααλαρ&Ις 33. ΑρρβηΐΙ Ρτοτν. 111, 51 : Ογα- 
Ιπ^^γομίρη Ίνψλά τίητη^ οΒί ΓβοΙβ ηΐβή Αη60<Μ. Ρ«ΓΪ88. Ι, 398, 17. 
δΰΐΐοΐίβ : ηα(^ά την ΛαροιμΙαρ η κνωρ 34» ΜβΟβΓ. IV, 43. 
σα*νόονοα τυφλά τ/χτ«*: Οβίβηυβ 35. Αρρβηά. Ργοττ. III, 54. 
ΜρΙ σπέρματος II, 5, Τ. IV, 639 36. Αρρβαά. Ρτοττ. ΠΙ, 55. 
ΚαβΙιη.: τάς ά\ Ηϋρας ηόη ηον η 37. ϋιθθ1)8ΐαΓ (16 618, ςυί αΐ Ρίβυ- 
Λαρ^ιμΙα φηαΐ τνφλά τίπτηρ %>ηό 1υ8 Μίΐ. 01. III, 1, 176 άίχίΙ, ρβτ* 
σηονόψ: : ▼. Αρρ. Ρτοττ. Ι, 12. Κβ« ρητιμαίΜ α^Ητϋήα «Ιίοαΐ ορ€ταηί άαηί:: 
βρβζίΙ βϋβιη Ρΐιι(8Γ€ΐιυ8 ίη Μβχ. β<1<1. Ηογ. £ρί8ΐ. 1, 1, 7, ηΒί ν. 01}- 
<:οηί. 86ΓΠ1. 19, ρ. 593 £οπι1>6ί.: 1)Αηη8. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 182 ΜΑΟΑΚΙΙ 

38 Κννίκός &άνατος: εηϊ τον χαλαηον' ηαροαον οι 
χύνβς ου άάητορταί» 

39 Κνωρ ηαρ βρ^έροις: εη} %ών μη δυναμένων άηο^ 
λανείΡ των παρόντων* αγ^ρτ^οτα γαρ ταύτα ηαϊ άνςβρωτα 
ηαϊ Λνςηατάηοτα τοϊβ πνοί• 5 

40 ^ν ηνειον μ έλος ι έηϊ τών τάς τελευταίας φωνάς 
αψίίντων. 

41 Κυλλου ηι^ρα, 

42 * * *: ίηΐ τών μη Λυναμίνων ων εχοναν άηολανειν• 

^3 Κύματα μετρεί: έηϊ τών ανωφελώς τι ΰίαηραττο μένων• 10 
44 Κυηλώηιος βίος: %αϊ έηΐ αγρίου ηαΙ έηΙ ετοίμου, 

1. χννηος ΗββγοΙιίαβ. 3. ΑοοατΑΐΐαβ δυίάββ 6χρ1ίο«(: παροιμία 
(ΤίΙ τών μη όνταμ4νων απολαύα-ν τών ηοραπημίνων* η ίηί των αχρήστων 
οφό&ρα καΐ άνωφιλών' όύςβρωτα γαρ τψ ηννΐ ηαί ^υςπατύπονα• 5. τςν 
χυψΐ ηβίζΐαβ. 6. Ην*νιον δ. θ. Κύλλον ΤΒΟλ δ : ηΐβίο Κνλλον 

δτιί(ΐ88, λΐϋ: τ. ΑτοΑά. άβ ΑοοβηΙΙ. 56, 23. δυίά. β. Κνλλον ηήρανι η 
Πήρα χωρίον ηρος τφ *Υμηττψ' ίν φ Ιίρον *Αφροόίτης^ ηαί ηρήνη^ ^1 ^9 
αΐ ηιονσαι ιντοχονοιν^ χαΐ αΐ «^^ο^ό» γόψ$μοι γίνονται. Κρατίνος όΐ Ιν 
Μαλθ-αχοΙς Καλλίαν αχτήν φηαιν, ο« ό^ Κνλλονπήραν [τ, <1β Ιΐΐβ ηοίηίΐΐΐ— 
1)111 ΡΗοΙίυηι β. Κνλλον πήραν 6ΐ Μβίηβΐιίαπι βοή. Οιτ. II, ], 79]* 
τάτνηαι ό^ ή ηαροιμία ίαΐ των την φνα^ν β*αζομ4νων ίξ ^κβ* 
ηχνησιως. Ηίηο ρβίβΐ σαββ α1) Μαοαπο ρΓοροηίΙιΐΓ βχρίίοβΰο , 6«αι 
Ηυο αοη ρβτϋηβΓβ. Ι^Ιυτ Ιβουηιΐθ βί^ιι ροβαί. ΕχοίάίΙ ηνων παρ* ^^- 
τ^ρο«ςι τ. βυρ. 39. Αυ( *νων ίν βαλαν^ίωι ίοαβη. ιΐβ Ρβηβίΐο 
$. 51: *αΙ ίμο^γ* όο%η^ 4ν αυμποοίψ φιλόσοφος τοιοντόν ίσην οίον ίν βα- 
λανίίω χνων ι ηάά. Ι^υοίβη. βιίτ. ΙηΑοοΙ. $. 5. ΜιιοβΓ. VIII, 34. 

38. Ηββγοίιίυβ. Αη8ΐ.ν68ρ.893: κάρα»» [Μαοαγ. III, 64] ην τις «α* 
θίίνατος μ^ν ονν »ννί*ος, ην αηαξ αΐιτη ^ ηίρί^^ηα* γαρ ίν ηαροιμίαις 
άλψ , υ1)ί δοΙίοΙίΒ : παΐζπ ως ίν «μ- ίη 9νόαιμονΙΐ{, ηαΙ ή των Κν*λωπων 
μωόί(} καταό^Μαζων τον Ααβητα χι/- ως χαΐ ή της ΑΙγνητον γη καί ή 
νίίω $^ανάτψ, αμα όϊ οτ« χαΐ χαλί- τών *Αράβων^ ίκτί&ίτα* ητλ, : δαιά. 8. 
ηός ίστι ο τον ηννος &άνατος' όυ- Κύκλωπίςι αγρ*ο$ αν&ρωτιοι' «αί 

• οχίρώς γαρ αφίηα» το ηνίνμα, ΚνΛλώηί•ον βλέμμα: ηίΤΛψΙΒ 

39. Βίο§[. V, 673 , ιιΜ ιηοηιιί, ίη* ^8I^ο βζ Ηοιηβη Οά. /, 105 Λψ{, 
ΐ6Β(ίηα 08ΐιΐΙ)ΐΐ8 ρ8ΐ)ΐι1υηι ^8ΐί88ί- ύαβίΛ ββΐ. Αά 1)β8(8πι τίΐ8ΐιι τβΐυ- 
ηιαια 688β: ίάβιιι ιηοη8(Τ8( ρΓονβΓ- ϋί δ(Τ8ΐ>. XI, 4, 3,ρ.502<ΐ6Α11>8ηί8 
1>ίυιη, {{ΟοΑ ίο ΟΥ III, 97 ΐ6§[ίΐιιτ. βζροηβηβ: τνγχάνη ό* ίηΛμτλ*Ιας[ή 

40. 6γ69. ΟτΡΤ. μ πι, 84. γή] ον4\ μιχοας^ άλλα τ άγα&ά 

41. Αρρβηά. Ρτοττ. III, 52. ααηαρτα χα* ανήρντα [<]β 1118 τοοί- 

42. Οί. ηο(8β οΓϋίολβ. 1>ιΐ8 τ. ηοΙΙ. 8<1 Βίο^. Ι, 18: β^θ. 

43. ΡΙυΐ8Γΰ1ι.Βοί88.17. Αοοη/ιη. Ι8θο1)8ίυ8 βά ΡΜΙοβΙγ. \χλλ%%. Ι, 9, 
ία Αηϋι. ΡβΙβΙ. XII, 156, 5: τνφλά ρ. 256. II, 18, ρ. 502] αηαντα φυ^ 
ό *, όπως «Ίχιιζ/^ος ίν οϊόματι , χνματα ονται^ ηα&άπίρ οί στραηνσαντίς φασ$^ 
μέτρων ^ιν^νμαι ητλ, Κναλώηαόν τίνα όιηγονμ^νοΛ β*ον^ 

44. Αρθ8(. IV, 92^. Ειΐ8ΐ8ΐ1ι. 8(1 (|Π86 ΕυβΙβύι. βά Βίοητβ. Ρβηβ^. 
Ηοη. Οθ. /, 109, ρ. 1617,35: Κν- 730 βζρΟβγίΙ: Βίο Οΐιτγβοβί. ΟΓβΙΐ. 
κλωπίς αντοφυ^Τς νίμονται χαρπονς* 64, ρ. ο30 Τ. II Κ.: το ντο ην αρη 
χαί οΐ'τιο την Ιό»ότητα φράσας της χα* χρνβονν γένος »αΙ νήσο* μαχα> 
γης ο ποιητής, ως η και νήσος μα- ρων τ<ι•)ς αντομάτας ϊχονσαι τ ροφάς ΟΈΝΤυΚίΑ ν. 183 45. Κωφότ^ζος χα] αφ(»νότ9ρος Ηίχλης* 

ΤΟ Α. 
46 Ααγως Μα&βύδβί: ίηϊ των ηροςηοιον μένων. 
^γ Αά&€ βίύαας: Ίίαρ^γγνά ι9ίοηραγμον€ίν• ί'α^ί άε 

/ΙημοηρΙτον. ^ 

^ Ααγων πατά ηοίας χρη ύίώκαν: εηΐ των κατά 

τρόηον οφαλόντων γίνεο&αι. 
49 ΑαλΙατβρος χ&Ιιδόνος: χαι ' Ααλίατ ^ρος τ ρν- 

γόνος• 1. 8οΜ. χωφότ^^ος ηίχίηςι ηαο Εν[1ονλψ 1> ^ιονυαίψ Χίγιται αφ ω• 

ος 

ίιίβηι. 4. σιώηας Αηβηίαβ \¥«Ιζϋ ρ. 494. 8. χίλέόορων 8. γρν- 
γ09ύς 8. ηαΐ Ήοαηλίονς κ/ρβί^ [θΓβ^. ^^ψτ, 
£ Ι, 8>] *αΙ Κνηλωηωψ βίος^ ο 
τ• τοΡς κο9ψίασι χοψ βίοψ ΙηΙ της 
&ξζ*ας /»Ρο$ όί&τ/ΧωΜ(ψ, ως αυτό- 
ματη λο$ηορ ή Ίωρ α/α&ών άφ$•ορία 
ΐίαρίητί9ίτα$, Αΐ <1θ ίηίβΐϊεί νί(Α 
(ΰχΗ ΜιχίιηιΐΒ Τ^παβ Οίββ. 21, Τ. 
Ι, 410 Κ.: ηρος τικντα άηιόην ο 
φιΐόσοφος^ μη τον ^$ά μψ(ίσ&ω, . . . 
άΐλά /?•οιπ-•» βίορ άράρος ίρ Ιρημίί^ 
γίρρηθ-^τος, μορ^^χήν βίον^ οι*χ αγί•- 
1α0τ$*ορ^ Κνχλώπαορ βΐύρ <, οι*» 
αρ&ρωΛέΡύΡ, 

45. Οτβ?. ΟτρΓ. Ι. II, 49. 

46. Ον III, 16. 

47. ΒΪΛΛύ ΐΗΐΗΐίΙ Αηοη. ίη ^ναΐζϋ 
Αηβο. 514: ΡτΐΗβι^οΓβίβ Μβηηυβ 
V. ΡγοοΗ ο. 15: ηαΐ ταί/τα ;ιά^τα 
όρίίρ ηαί πατά ταΐττα ζωρ τοαοντορ 
ίλάρ&αρίΡ, ο&*ρ ονό^ οΐ ΐΐυθ-αγό- 
ρηοΛ το Ιά&ί β ιώαας παράγγελμα 
τον ηαΟηγίμόρος άαάλιυχορ φυλάτ- 

,τορτίς. υβατρ^Ι Οβοιβαοίαβ βραά 
8ΐιί<1. 8. λά&ί 6ΐ 8. Σαραηίωρ. δβη- 
ΙβηΙΙβιη βχααιίηβΙ ΡΙιι18γο1ιιιβ ίο Κ- 
Ιΐ€θο φΐι ίηβΰπΒίΙιΐΓ ι» Λαλως ηρη» 
τα* το λά&Έ βιωοας. 

48. ΧβηορΙι. Μοπιογ. Π, 6, 9 : 
&ηρατ4ος . . . ον χατο ηόάας , ωςηερ 
ο ΐΛγ»ς^ ονό* αηάτ/^ ωςτϊερ αΐ υρ- 
ΡΛ&ίς^ ονάί βία, ωςη9ρ οΐ ίχ&ροί, 

49. ΤΙιεοριΙΐΓ. ΟΙιΐΓβο!. VII, 5: 
χα* »ς ονη μ•^ οωπήσπίΡ, ονό* η 
Ύ&ρ χίλιόάρΜΡ όοξαί&ρ ηρ *7ραί λα- 
λ£στ9ρος : οΒι ▼. €ιΐ88ηΒοηα8. ΤββΙβ 
Βίο§^. Ιλ^Π. VIII, 17 βχηιΙ>ο1απι Ρ^ΙΐΜ^Ηοοηι ίυίΐ χψΧίύορα Ιρ 9ΪΗίη 
μή ^χηρ ΙΙΐΙ ομοροφίους χ(λ•άόρας 
μή ^χ9ίΡ, γΐοΑ €0ηΐΓ8 1θφ180€8 (ϋοί 

Οβιηβιιβ ΑηχΑΐΜίηηιΐΒ 8ΐΓοηιιιι. V, 5, 
27, ρ. 238 8711). οοηΙβηιϋΙ: ηαρα»ψη 
γονρ ό Σάμ$ος /«ϋκ^όνα Ιψ . • (χ^ίΡ^ τ ον- 
τ^στ* Ιάλορ ΗαΙ ψΐ&νρορ καΙ ηρόγλ^Φϋ' 
0ΟΨ αρ&ρΦΛΟρ μή όνράμ^ρορ οτίγαρ 
ωρ αρ μίτάαχι^ μή άίχίύ&α*: 60ΐΪ6ΐη 
ίβτβ ιηοάο βχρΙί€8η( ΡοΓρΙι^Γ. <)6 V. 
Ρ3η1ι. 42 ΚίΜ., ΡγοοΙ. ««Ι Ηββίο^. 
Ορ. 6ΐ Ο. 742, ρΓοΒβηΙβ ιη τίθο- 
ΙαΓ €γη1Ιο ίη Ιοβιιη. Βαββαβο. 8•ογ. 
ΡηβΙΙ ό, 1, Τ. II, Ορρ. ρ. 422: 
μή χίλίόορας ίΐς οΐχίας όίχ(σ&ί, του- 
τέστι ϋάΑονφ άρ&ρώηαιις »αΙ τονς 
ηίρΐ γλώσοαρ άκρατίνς ομοροφίονς 
μή ποκίαθ-Μ : <1ΐ8€Γ6ρ8ηΙ φΐίθβιη ββη- 
ΙβηϋΒβ Ρ1αΐ8Γθ1ιί Ο. 87100. VIII, 7 
61 ΙβηιΒΙίοΙιΐ ΑιΙΒοΓί. β<1 ΡΙιίΙοβ. 22: 
8β(1 €1βπΐ6η(ί8 Γβΐίοοβοι 8 6γβ6οο- 

ΓΟΟΙ ΟΟΟβαβΙοθίπβ αΟΟ Γ6€€<1βΓ6 
ΟΓΟΒβΟί 1ΐ860: Νί€08νΤ8ΐ08 8ΐθΙ). 

ΡΙοηΙ XXXVI, 8: εΙ το ανρ^χως 
Μαί πολλά καΐ ταχίΐΛς λαλ^ρ Ηρ 
τον φρορ€ΐΡ ηαρόαημορ^ αΐ χελί^ορ^ς 
Έλίγορτ αρ ήμώρ αωφρορίστίραι 
ηολν ι ΡΙιίΙβπιοο βρυά δοΐιοΐ. »ά 
Αγ. α υ. 39: ή μ\ρ χ^λιόωρτο &Ιρος, 
Α^^^νΐΌ*, λαλίΐι ηωτίλη χΐλιόωρ ΑηΛύΤ. 
XII, ρατηιία Αίπηκίο νϊΓ^. (λ^οτ^. 
IV, 307: ΟβηιορΗ. 8ίαιί1. 11 ΟΓβΙΙ.: 
ο* α^ολίσχα$, ωαΛ*ρ αϊ χίΐιΰ^νίς^ 
τω ονρίχίΐ της λαλιάς χήρ ηΰθΡΐ]ρ 
της ό^«Α/ας άηοβάλΧουαίρ^ ({υβπΐ Ιο-* 
εαηι Μ&χ. €οοί. 8βοΙ. 47, ρ. 648 οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ 184 ΜΑΟΑΒΙΙ 50 Λέοντα ξνρ^Ιν: όμοια τ^ Αΐ&ίοηα ^νηχ^ίν %α\ 
Εις ΰδωρ γράφειν• 

51 ΑΒνηη ημέρα: ηγονν άγα^ι^* 

52 Λευηάβ ηορώνας: έηΐ %ώρ αδυνάτων. 

53 Αενηος ^Ερμης: Ιη\ των άίικα μηχανωμένων χα} 5 
λανΘ^άνειν μη δυναμένων. 

54 Λέων ξίφος έχων: ίηΐ των ηρος&ηχην Χαβοντων ης 
ειχον άνδρίας. 

55 Λευκών ανδρών ούδΐν όφελος. 7. λαβ(»ιηος 8. 9. ούό\ν λ*νηύν άψό^Αρ οψίλος ΑροβΙοϋαβ. €οοι1). ίνοοϋί ιιά8€Γί1)ί(: Νοηη. 
Οίοη78. 111, 13: ΕαβίΑίΙι. &<! Ηοιη. 
Οά. Φ, 406 ρ. 1914, 32 : οποΤος 9η τκ •ΛυΧ ο της χίλίόόνος βαττα^ ιαμος 
.^. — -.^, ^^^ ηρος μνήμη* 

Τηρίως κατά τίν μϋΟον ^οίζήοη^ ου [Μοϊ. \^ χι 

ία. γΐυηύ ζίοναα, λαλαγοΰσα όί α*αλΧ^ς 
ως οία θρ^οσα [ΑτίβΙ. Ηιία. 680.] 
*ατά τοψ μΰθΌΡ, ό^ο ηοί ο κωμ^ος^ 
ονς Ιΐίίΐΐ'ος ψίγπ ως τάς Μούσας 
αφανίζοντας^ χΜ λ ίό όνων μουοίΖα 
[ΑροβΙ, νΠ, 66, ιι1)ί τ. ηοΙΙ.] Ηαλα:, 
ο «στ» νηοβαρβάρονς χίλίόόνων ^ίκηψ^ 
ου μην ίμμουσους^ ωσ§1 ΗαΙ Σ($ρή' 
νων [ηοΜ. «ά Αρθ8(. XV, 36.] «αί 
άηάόνων μουοΜία^ οΛον γί αυτό το 
χατά 09$ρήνας ζόην ^ «* μη τα τον 
μύ&ον νοιΐ τ*ς» άΧλά τάς της ζωι^ 
λ7/ ς Ιστορίας ^ ου λαλίίίτα» προς ίποί^ 
νονχ ψύ]}η8 Β<ϋαιι^Α8, βριβΙοίβΒ 1ο- 

Ϊ[α&β€8 61 1)606 Ιοη^Αβ β Ι^ϋίΒηίο, 
αΙΪΑηο λΐΐίβαιίθ χίλ^άόνων ηοιηίαβ 
ίηβίίηϊΗ , α( η οΐβαβ βά 1•ϋ)ΐιη. Ερίβΐ. 
XI^I V, 6 (1οο(6 ά6ΐιιοη8ΐΓ«1. Ου«ηι- 
ιΐαβοι Κ866 οβίβηάαηΐ οπιιιί ίβΓβ 
ΙβιηροΓθ βΓΑβοίβ ηοη ιϋβρ&Γββ νΐβιιβ 
6886 ρΓορ(6Γ αιοΐββίοιη ^Αΐτίίαιη 
Ι^ηιη<1ιη68 Ηοιηίηίύα8 ο1)8ΐΓ6ρ6ήΒ 
6ΐ ίη6ρ(6 Ιο<{υΒ€ϋ)υ8, (ληΐ6η ηοη 
(1β8υηΙ «υοίοπιιη 1ο€ί , α1>ί Ιιίηιη<ϋ- 
ηυοα 68η1υ8 άβ βιΐΒτί 6( ραΙοΙίΓο 
ροηίΙυΓ: Μο8οΗιΐ8 Ιά. 111,47: άόο^ 
νίό^ς , ηάααί τ< χ^λιόον^ς , ας ηο» 
*τίρΛ€ν^ *Άς λαλίαν ίόίόααια ητΧ.: 
οΓ. Μ6η8§[ίυ8 βά ΙΜο%, Ι^ββιΐ. VI, 
78 οΐ ν. ιιαΑ6 <ϋχί ίη δοΙιηβΜθνπηί 
ΡλΠοΙ. Ι, 131. Τρνγ. λαΐ.] Μ‫Γ. 
VIII, 59. Οοηίαηχίί Μβ6&ηυ8 Ιΐ866 

ρΓ0Τ6Γΐ>ί8 ρΓθρ(6Γ ΙΰΓβΠΙ. 8, 7. 

' 50. ϋν Ή, 61. ΛΦ. ί] Ηβ6€ ρΓ0Τ6ΓΒη ίοΓΟίιι ηλίλ τίιΙβΙαΓ 6Ζ 
Α6βορί ίβΐ). 204 ΡαΓ. ΟβΙβηιαι τ. 
Βν 1,19. ΕΙς υΛ γρ] ΜβοβΓ.ΐν,95. 

51. Αρρ6η<!. Ρτοττ. III, 60. Τί- 
ύοΐΐ Ι, 3, 93; Κοο ρτβοοτ^ Ιηκηο 
{β^η ηοΙή$ Λντοτα ιηίβιιΐβιιι ΐΜοί^β-^ 
πα» Γθ«βΜ οαηάίίΐα ροτΜ €φά$. €£. 
Μβοαγ. VIII, 21. 

52. Ολίβη. π^ρΐ όνναμ» φνσ» 1, 1 7> 
τ. II, ρ. 71 Κα6ΐιη•: ωο^' ο Αΰκος 
οντ αλη&η λίγων φαίν^τα^ » • • • 
ηοΐύ ό^ μάλλον ονθ"* ΊπΛοηράη^ίΑ 
λίυκφ τοίννν, χατα την ηαροιμίαν^ 
*0Μί κόραχ», μήτ* αύταΐς τοίς »ό- 
ραξιν άναμ$χ&ηνα* όνναμίνψ άιά την 
χρόαν, μήτι ταΐς πίριστ^ραΐς άιά το 
μίγ%&ος, €ί. Ζβηοΐ). 111, 87. 

53. ^'^ίρ^]7?ορρ08^(υ8 ^ίννητος 
οηωπητήρ^^ αυβιη ^βηαίΐ ΙυρίΙβΓ 6Χ 
Μβια νυκτός αμολγψχ Ηοηι. Ιΐ7θΐ. 3, 1 5. 
18,7. £ζ 6οιηο6(1ΐΒ Βαιηρίυπι νίιΙβΙυΓ. 

54. Αρρβηά. Ργοτυ. 111, 64. Ρβ- 
1)ιι1β6 οη§[ίη6ΐη <)6Β6Γ6 τίάβΚιΐΓ. 

55. Αρρ6ηθ. Ργοτυ. IV, 35: οΓ. 
Αρ08(. λΙΙΙ, 34. ^Άνάρίς λίυκοί 
<)ίουηΙυΓ Ιιοιηίηββ πιο1ΐ68 61 ά6ΐί6β- 
Ιυΐί: Αη8(. βΒη. 1091. ΤΙιββαιορΙλ. 
191. 8ο8ί€ΓΒΐ68 Βραά ΡοΙΙ. IX, 57: 
όταν γαρ, ο2μαι, λ§υκος Μΐ^^ρν.τος, 
παχύς , ^ Αργός, λαβ^ όίκιλλαν §1ω0ως 
τρυφαν κτλ.: ΡΙαίΒΓΰΙΐ. (16 <ϋ866Γη. 
Βάΐΐΐ. ρ. 56 Β: ως που καΙ Πλάτων 
[ΡοΗΐ. V, 474 Β] φηοί, τον ίραστήν 
χολαχβ των ίρωμίνων οντά τον μ\ν 
σιμόν καΑιϊι» ίπίχαριν^ τον ό^ γρ$^ 
πον βααιλικον μίλανας ό^ άν^ροίονς^ 
λίνηονς 4\ &(ών ηαΙ<^ας : ΙιαοΪΒΟ. άβ 
^^η1η38. 25. 29. ΡΙιιΙβγοΙι. Α§68. 9. 
0868. 17. £ο<ΐ6ΐη ηιοάο αΙυηΙαΓ 
ΕΒϋηίτ.&Ιίιυβ: Ηογ. 56ππ. 11,2,21: οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΒΙΑ V. 185 56 Λέων ίν ηϋαίβ• 

57 Α€ν»ή ψ^φας: ίηϊ %ών ψ»ηών%ων• 

58 ^1^^να^α χοΧψ ίηϊ τών όργίλων χαι τραχέωί^: άηό 

59 Λήθαργος ηνων: έηΐ νβίν Χά&ρα ηαΐ Οίηη^ ηακώς ^ 
%ίψα ίιαηραττομένων. 

60 Αημριον ηαηόν: ίη\ %ύν οφόίρα ωμών. και* Λή- 
μ^ίοψ βλέη^ίβ: ^^ ηρο αύτης όμοια. 

61 Αί^φ ΧαΧΒΐς: ίηϊ %άν άναισ&η^ωρ. 

62 Λίβνηον &ηριον: ίηΐ %ώψ ηοιπίΧην ηαϊ ίοΧίων. ίΟ 

63 Αί^οψ ίψβίψ: ίηΐ τών άδυνάτοίς Ιπίχειρονναον• 1. Μόαις 8. 3. Ήι^αηλίΐη οογ^όίθ\Χη%: ▼. «ιιΐιοΙΙ. 8(1 Ζβηοΐ». 

IV, 86 οοΐΐ ρ. 471, 4. Ειρίκλϋο βΒ Ηββ^οΙιίο β&ββί. 7. ΡοΓίββββ 

ρθ9ΐ Αήμψίοψ χαχόν 6Χθί(ϋΙ: ηαΐ Αημνίφ χί*'^1: Ηββ/οΙι.: Αήμψ^α' 
φοβί^ά' βοχ&ι^ρά. ΛημνΙί} ;Τ«*ρί.^«Χ7 »«* ηαρανόμω' άηο της μοχ&η^ 
ρίας, Αήμψ^ον βλίηί^ Ιπ(^ή το ηνρ Αι^μνιορ, Αήμψιον χα««η 
πα^ογία^ γ ΟΜΟο^ναΙ φασιν αηο των ηα^ανομη&ίψτωτ πς τονς αν(Τρας 
ί9 Αημνψ υηο τωψ γυναιαων. Εΐ 810 ίβΓβ Γβΐίσοί. 11. ί^ήν ΛνβΙζίαβ : 

«^σα• δοΐιοΐΐ. «Α ΡΙβΙοη. 466 Ββ1ι1[.: ΐψας δυιύββ οαιη Γβϋ<)ΐϋ8. ^•Ν^ΙΜ ΜΐΗΙ <ιΰ«Μ^ηιβ, ιιΙ>ί V. Ηθίπ- 
θοηοβ. ^ β Ιζ ί υ 8 βά Αηβη. 391. 
Χάά. ρίοη. αιΐ7808(. Ογ. IV, ρ. 177 
Η.: ο ό* ίη μ4αΜν άναβ^αχ» τ&ψ 
γνροΛΛύν οξνηρον καΐ άκράτίοηρον 
λατΜος Ιόίΐν ΛαΙ τρυφερός ^ αίθ-ρίας 
«α* ποΜίιτ Μ»(ΐ^οφ| ΜΟΛλίρωρ τον 
τράχηλαν κτλ, 

56. ΡοτΙ«886 Ιιυβ ρβτΐίηβΐ Αββορί 
(Α. 14β8€ΐιο., 98 Ραη 

57. Αρο8ΐ Χ. 62: Ώίοζ. VI, 9. 
Ε ΤΙλΓ&ουπι ιηοΓίΚ>α8 ΟΓΐυιη: ΡΠο, 
Ν. Η. νΠ, 40, 131 : υαηα ηιοΓία- 
Κ6ι» βΙ αά άΓ€Ηΐηί€τίΒ€Η4ίΗ9η »β ίρΜα$» 
*η^€Μθ9α, οοαψ^Οαέ ιηοτΒ Ί%τα~ 
«Μβ ^€ηΗ$^ φία€ ϋοΐονίο» σοίοτβ άί^ 
Μΐίη€ία ρηο βαψϋτίιηβηίο ύίΛίοςηβ 
άίή •» «ΠΜΧΜ οοηάίί αο ΒΗρτ€ίΗο ολβ 
ί€ραηαα$ ΑηανΜταί αίφ>β %ία άβ 
ριαριβ ρτοηνηϋΛέ, Ούίά φίοά ίίέβ 
ϋαΙοΜ οαηάατβ ίΟο ΙαηόαΗίΒ ά^βί 
οη4ΐβηεΜ ψλοΆ ΗαΜίΤ Ηίηο ΙιΑίίαί 
ροΐίββίιιιαιη τλπββ άίοβηάί ίοπηα- 
ι«Β άβτίτβτβπιηΚ: ▼. Ηοη(. Οβπη. 
Ι, 36, 10 ίΜΐ}. ίηη., Ο. ΙλΙιηίυβ «ά 
Ρβη. 8«Ι. II, 1 βΙ «άά. ({α«6 ηο* 
ΐΛίΛ 8ΐιη( «ύ ΖβηοΙ». VI, 13. Αρρ. 
Ρτοψτ. ΠΙ,60.' Μ«ιι(. Ρτοντ. 8. /</α. 

58ΐ Ιΐ687ΰΙϋθ8• ΡΓονοΓύϋ οπ^ί* 
ηβιη ίηύίεΜ Βιοά. IV, 11 6η.: οχιτως οίν χί^ρωσάμ^νος το ζφον ιΐς 
τ^ΐ' χολήν άταβαητ% τας ΟΜίόας, ϊνα 
το βληθ\ν βΙΙος ϊχ^ την ίπ της 
άηίόος ηληγήν ανίατον. 

59. 0Γβ|?. ^^ρΓ. Ε II, 62. 

60. &Γ68. €)τρΓ. Μ IV, 13. 22. 

61. Αρρβηιΐ. Ρτονγ. III, 68. 

62. θΓβί. ς^ρΓ. Ι. II, 60. 

63. Αρο8ΐ. νϊΐϊ, 26. Χ, 68, XIV, 
17: Αρρθίκΐ. Ρτοττ.111,67. ι»υ8ΐιτ- 
ρβηιηΐ Ατίβϋίΐ. νπ^ρ τ. τίττ. 230: 
ΐλίλήί^ίΐς ό^ «ρα σαντον άηάσα»ς 
τηίς παροιμία*ς ί^χόμίρος, *1ς ηνρ 
ξαίνων καΐ λίθ-ορ ιφων χαΐ ση^ίρων 
'^^^^ηΗρας. Ανηίορϊι. νββρ. 278: 
αλλ οηοτ άντφολοΐη τβς *άτω «ιί- 
ητων αν ούτω, Αί&ον *ψί*ς, *λ*γ4ν,9 
^λίζίαβ «4 Αηβη. 336. ΑιΙάο 
ΙυΚληιιηι ΟμΙΙ. VIII, 249 Α: $ 
τοντο μίν Ιστ* ηόη ΛαΙ προςόμοιον 
τφ γράφαν^ ίφ* νάατος Γβαρ. 50] ηαΐ 
τον λί&ον 9ΐρΗν χα* των ορνίθων ίρηι- 
ναν ϊχνη της ητήα^ωςι 6Γ6&.Ννβ8βη. 
νίΐ. 8ΐ.£ρ^«βοιί Τ.υΐ,603 Ρ•π8.: 
μ*λλούαης ανταποόόσ^ως λί&ον <ν<»ς, 
η των Ιξ« ηαρο$μΙα ίηΐ τών άόι*νά^ 
των η9ρ$(ίληφ9νι ΤΙίθοιΙ. Μβίοοίι. ο. 
46, ρ. 275 ΚΐβββΙ: τ^ς γαρ τον μη 
ηαροντα ΗαταΟραμ$Ττα$; τΙς όιωξί- 
τ«* τον μη φηγοντα; τις ηατά τοί Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 186 ΜΔεΑΚΙΙ 64 Αίμου πεδίον: ίηΐ των νηό λίμοΰ ηιεζομέν^^ν• 

65 ^ίο%^ο\ %άς ονν&ήηας: έηϊ %άν ηαρ{»βαίνόν%ων τάς 
ονν&ηηας. 

66 Λοκ^^1ΛΟ^ βονς: έηϊ των ίντβλών• 

67 Αόγοί Χογονς τιητονοίν: έηϊ των /« ηολυλθ}^ίας 5 
βίς ερίν %α&ίσταμενων* * 

68 Ανηον ητβρά: έηΐ των μηδενός όντων αξίων χα/ 
αδυνάτων , όταν μεχρί των Χό)^ων ο φόβος οτ^. 

69 Αύκου οτε]^ί]: έηϊ των ηενομενων. 
'^^ Αύηων φιλία: η ηροςηοιητος• 10 

Αύηος έν αΙτία γίνεται καν φερι^ »αν μη φερψ]. 
Αύκων αύλη: έηϊ των ηονηρών ηαι λεητών• 
Αύκου ρήματα. 

Αν Η ου δεηάς: ϊηϊ των πονηρών και προδοτών• 
Αυδία λίΰ-ος: επϊ τών ακριβώς εξεταζόντων καϊ δια- 15 
κρινόντων τα πράγματα. 
^^ Αύκος εχανεν: ίηΐ τών μάτην ίΧηιοάνιων• 71 
72 
73 
74 
7δ 4. δ ίνγίνων, 8. α%ί}] 37 Όβ. 11. «1τ*ν«1 φιλίτι Τν^Ιζΐαβ. ΡοΓ- 
(8886 8οη1)6η4αηι ββΐ: Χνηος ^ψ αΐτ&α^σ&ν <<ιτ«, καΐ' χτΛ. 12. Ιίπτων] 

χΧίΤίτων Λ^βίζίαβ. 15. ίξίτοίόιτ δ. μή π^άγματ ^χΗψ αι^τος α^^ήα^^α^ 
κατά σΗΐάς άνααπων λόγοχ/^^ 'ως 
φηα*ν ή ποίηαις [δορΗ. Αίΐΐβ. 299], 
χα* λί&ονς ί'ψων της παροιμίας χα* 
άνάριάοί ηροςάΛαλί/όμινος. 

64. Ζβηο5. ΙΥ, 93. 

65. Αρο8(. Χ, 76: Ζβηοΐι. V, 4: 
Α<1<1. £υ8(ιι!ΐι. Α(1 Ηοιη. ϋ. Β, 529, 
ρ. 275, 44: φ^ριτα» <^^ «V αΰτω^ 
ηαροψία ηόί * Αοπρώνονν&ημα, 
ίπΐ άηατίωνων. όοχονσ* γαρ ΛοηξοΙ 
Π9ΐόπ9ννηαίοίς ουψ&ίμίνοί ηοτι ι£ΐα 
Ήραχλίίάαις βοη&ηοαι^ 

66. ΑροΒί. Χ, 78: Ζβηοΐ). V, 5. 

67. (τΓθ^. Νλζίαηζ. ίη• ΟβΟΓ^^. 
ΟηοιηοΙ. 8ρυ<1 Βοίββ. Αηβοά. Ι, 55 1 
ΛΟΤΟ* λόγους ηΐαννον • οί ά* ηοαψ λόγοι, 

68. ΌΥ III, 7. 

69. Αρρ. Ρτοττ. III, 78. ΝβΙυιη 
τίάβΙαΓ βχΑββορΐΓβΙ). 154 δοΙιηβΜ., 
103 ΡαΓ. : οΓ. ίηίτ. 72. 

70. ΟΓίαιη βχ ΑβΒορί ίβ1>. 257 
ΡοΓ. βαΚ 8ίιηΐΗ. Α11ιι<1ι( ΜβηβηάβΓ 
Αραά ΕυβίΑίΙι. βά Ηοιη. Π. Κ, 334, 
ρ. 809, 44: <^»ο παρά Α*λίω ^•ο- > 
ψΐ'ΟίΛ» χ'ΓΓβ» το λυκοφιλίως άψτΐ 
τον υηΟΛτο»ς, νηονλως, ος φίρα ηαΙ Μίψΐίνάρου χρήονρ ταντηρ * Αν»ο^ 
φίλιοι, μέψ (Ισ^ψ αί άίαλλα- 
γαί: οΓ. 6«(β€ΐ(6Γ 8(1 Η«Γ6. ΑηΙοη. 
328 Β. ΜβίηβΙίία8 &<1 Μβηβηθ. ΒβΙΙ. 
ρ. 254. 

71. Αρρβηά. Ρροττ. 1Π, 74. 

72. ΜβοβΓ. Υ, 69. 

73. ΟΓβί. ^π^' ^ Μ» 66: γΓ• 
Ηαο. III, 48. 

74. ΑροβΙ. Χ, 93. ΥΙΙΙ, 49. 

75. Ηβ87θΙι. ΡΙιο1ίυ8: ▼. ΟΓβ^. 
Ο^τρΓ. Ι. 1, 64. Αρο8ΐ. Χ, 99*. Ββο^ 
0ΐΐ7ΐί<1θ8 δίοΒ. ΡίοΓ. XI, 7: Ανόία 
μϊν γαρ λίθ-ος μαννι^ Χ^^οόρ, άράρώρ 
ά* άρ4τάν σο^^ΗΧ τ< ααγχρατης τ* 
ίλίγχΗ Άλά&9ΜΙ^ Τ1λ6Ο0Γ. Μ. ΧΪΙ, 
35: Ανόίη Ιαορ *χ*ΐ9 ^^^^,7 οτόμα^ 
υ1)ί τ. δοΙιοΗβ: Αυο(. ίηοβιΐ. ίιι 
Οηιηβή Αη. Οχοη. III, 158: ν* *^^ 
Ανάίας^ τ09 χίβόηλον χρνοόρ χαΐ 
τον μή τοιούτον ϋίλ^γχουΒαςι αΐία 
ρηΐ6[)6ΐ>ί( Βοίββοηλάυβ βά Νίο^Ι. 
£ιΐ96η. Τ. II, 414. α.Μιιο«Γ. ΐν,54. 

76. ΟΓβί. ΟνρΓ. Μ ΙΥ, 15. Αροβί. 
Χ, 85. €(. Ρη(ζ8€ΐιια8 β<1 ΑηβΙ. 
ΤΙιββιηορΙι. ρ. 620. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΒΙΑ V• 187 77 ^ίύλλος βΙ: ηγσυρ μωρός* τοιούτος γαρ 6 ΑνλΧος ην- 
<8 Αυ96ς άηο&νηοκα αοφός άρηρ: έηΐ Κροίαου 
τούτο ίίρηταί• 

ΤΟ Μ. 

79 Μαγνητις λί&ος: ίηϊ των προς έαντονς ίίασπω/ιέ--^ 
¥ων τινάς• 

80 Μαντίηορ ψνχή: έηϊ των τα μέλλοντα ηροορωμένων» 

81 Μα%άρων νηοοί: Ιηι των ί'κηλεα τάγα^ά δοκούν- 
των ίχβίν. 

82 3/Βλαμηνγφ ουντνχοί: οί Λ^ ίαουηρωητφ. ίΟ 

83 Μβρϊς ου ηνίγ^ι• 1. ΜνΧΧος Μβίηβΐύυβ €οιη. Ογ. Ργ. Ι, 27: βίηβ ΟΑΟββ: τ. Ίΐιεο- 
ρίοΟχΛ ίη Ο&ιη. Αιΐ6€(1<1. Οχοη. II, 61: Ανλλος: Ινομα χνοίον, 7. 
ματηπή Ο. 10. βαάνπρωκτψ 8: β^ρΗοϋο οιηηιιΐο ιηίιΐβ 1ιΐ1)ίΙ&. €β^ 
16Π1Ι11 Οτβ^ΟΠΙΐΒ μη μίλαμπύγου τνχι^ς 6( >1ϋ λΙίΙβΓ. 11. δμίάλβ: /»<- 

^Ις ο ν ην ίξ, τωψ όνψατωτ4ρων αρπαζόντων τάς τροφάς των άσ&ίνίατί" 
ρ«ιτ, »αΙ ίπί νοντψ ίη^ίνων ηνιγομίνων ^ ία^Ι αρα αύτοίς βοη&ίΡν ον» ^'^ι!*- 
«ταντο , έπινοή&η ο ό*ΛμίρΛσμ6ς * »αΙ ίηαϋτος ίΛαστφ το Ϊ09ν λαμβάνων 77. ΡΙιοΙ. 8. Ανλλος • ποα^τής Μ 
μωρ£^ κωμφάούμίνοςι Γ6θΐίΐΐ8 Ηβ*- 
8^^η. 8. Αύλίος η Αΰλλοςι ουνος 
ΙπΙ -μωρί^ι^ ίκωμψάίϊτο. ΕγΙΙαβ ηα- 
ηιβπιιη λΐι^βΐ Ιιοιηίηυηι 8(υ11ίϋβ ίιι- 
βίςροάιιαι : οΓ. «ηηοΙΙ. «ά ΑροβΙ, Χ, 3. 

7& ΡΓΟτβΓΒίιιαι Οοββαιη βρβείθΐ 
ία ίρβο ηαοΓίίβ άίββιίηιίΒθ 8ο1οιιί8 
88ρίβιιΙίιαι ιηβιιΐθ ρβΓοίρΙβηΙβιη. 

79• Ββ Ιβρίάβ 6Γ. ηοΟ. «ά Μαο«γ. 
IV, 54. ΡΰτίΐηβΙ Ιιαο £υηρί(1ί8 Ιο- 
€1» βζ Οβηβο « δακίΑβ. 'Ηρακλιία 
λί&ος Ιΐ1ΐ8ΐ08: τιτς βροτων Γνώμας 
ΟΜοηΑν 4- *^οτ€ μαγνήτις λί&ος Την 
όοξαν Άμ** ηαΐ μι&ίστψίιν ηάλ^νι 
άβ φΐο 1θ€θ τ. Λνβίοΐίβταηι ίη ΙιΒγο 
άβ Ιηβ. αι. II, 587 : α^<Ι. Οίο Οϊτ^β. 
Ογ. Ιν, 170 Κ•: ουχ ωσηίο την 
μνγψηην λί&ον ί'λχΗν φαοί ηρος αν 
τηψ νον σίόηρον, 

80. Αρροηά. Ρτοττ. III, 80. 

81. ΗαοβΓ. III, 64: Ζβηοΐ). III, 
86. »ΡίΔ<1 01 Π, 77: μαχάρων να- 
αος. Ηΐτοά. III, 26. υΐ>ι άβ ΒΪηζ. 
6ΐ ρΙοΓ. τ. αηηοΐΐ. ίηΙΙ. 6ΐ βαβρβ 
ΡΙβΙΟ 8ΐϋφΐ6. Μακαρίων νηαοις 

βαίρΐυιη «ρ. ΗίβτοοΙ ίη Ρχύιβ^. 
ρ. αϊ Ο, <|ΐιθ{Ι 11181 τίΐίοΒίιιη, ρ&πιιη 
€6ΐ1β ιιβίΟΙαιη 681. ΟβιηοΒίΙι. 1400, 
1 : την αντήν τά^ιν ϊχονης τοις 
πζοτίροΛς άγα&οίς άνόράο^ν ιν μα• ηάρων νήοοις. Αρ. ΡΙίη. ^υοφίβ 4, 
22: Εχ η^ιΐοη€ ΑττοίτέΙοηοΛ ρτο- 
ιηοηίοηΛ $Ηηέ ΏαηΊΐΜ $εχ ίηήι/β«, 
2ΙΜΜ αΙίφΛ /^οτίηηαία» αρρβίίαοεη. 
£θ8ΐ. {Οά. ρ. 1509, 23 8<ι<{.) βζ 

δΐηΐ). ΓβίβΓΐ τάς των μαηάρων νή' 
σους 8. το ηλι^οιον η%όίον 6880 8ίΐΑ8 
ου ηολυ απω&ίν των αχρων της 
Μανρονσίας των άναχαμίνων Γαάίί- 
ροές: 688Θ βαΐβιη ^νηνονν τον τόηον 
χαΐ {νάίρον , άΜ τον ζ^φυρον» Ηυο 
ροΓίίηβΙ, ({αοά ΑρυιΙ Αηβΐ. Α8ΐι.85 
ΗθΓ€ΐι1Ι φΐβΟΓβηα ποΐγής 6 τλήμων 
ΒαοοΙιυβ Γβ8ροη<1β( : ^ς μαηάρων ψΰ- 
ωχίαν^ ψΐΛΐΆΐΐΕ ηοηηιιΐΐί βίηΐ [▼. 
φΐββ ιηοιιαί ίη 8οΙιηβί(1βΜτίηί ΡλϋοΙ. 
ΐ. II, 32.] <Ιΐιί ρβΓ /ιάχα^ας ί1)ί ΑΟ- 
οίρΪΑηΙ Αυ1ί608 ορα1βη(08 οΙ 1»08- 
108, ίηΐβτ φΐ08 ίη το^ρΐλ Ατοΐΐθΐβί 
βοηββηαίΐ. ΡΙαΙ. ΡΙΐ86<Ιοη. 115 Ο: 
άπίών Ης μαχάρων άή τινας ίνόα*- 
μονΙας,Λ δίβρΗβηΐΐβ βΙ Ι<. Οίη- 
άοΓίίοΒ ϊη Τ1ΐ68. Ι.. Οτ. Τ. IV, 
511. Αάά. 6τ6§. Νβζίληζ. ΕρίβΙ. 4: 
α μ\ν ο¥ν ήμ9ΐς ανν^σμίν^ ταΤς των 
Μαχάρων ψήίίονς ταντα^ς , «?γ' ονν 
των μαχαρίων νμων, ταντά ίση: 6( 
Τ. ηοϋ αά 6γ6^. €τρΓ. Ι^ Ι, 8. 

82. ΟΓβί. €γρΓ. £ II, 73. 

83. Αρο8ΐ. Χί, 27: ΖβηοΙ).ν,23. 
Α<11ιΙ1)υί< Ειΐ8ΐ8ΐ1ι. Ορη8€. 22, 43 Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 188 ΜΑ€ΛΒΙ1 

84 Μέλίζος μυελός: €ηΙ τού ηάνυ ηϋος• 

Β5 Μετά την έν Μαρα&ώ$^ι μάχηψ: χαί' Μετά 

τον ηοΧεμον η ουμμαχία• 
Β6 Μέγα φρονεί μάλλον η Πηλεύς ίη\ τ^ μ»Χ^'99' 

έηϊ των έηΐ τοϊς τιμίοις μεγαλαυχούντων * παρόοον σωφροτ- 5 

οννης ^νεηα ηαρά &εων ηφαίοτότευπτος έδωρ^η&η τω Πηλύ 

μάχαιρα. 

87 Μεγαρέων δάηρυα: έηϊ των αφό9ρα ηλαιόντων• 

88 Μηδέν ύηΐρ τον ηαλάηοάα: ηαρεγγνά ^ μηβίν 
νηΐρ το μετρον ηράττειν• 10 

89 Μη αηενδε ηλουτεϊν και ή;- ταχέως ηλοντεις. 

90 Μη9ϊν άγαν: ένος των έητά αοφών το άηοφ&εγμα. 

91 Μη ηινεϊν ηαηον εν ηειμενον: έηϊ των έα«;γο/^ έξ 
άγνοιας πράγματα έγειρόντων• 

92 Μη μεγάλα λέγε: ηατά ηαραίνεαιν. 15 ίπίφωψι*^ ΜίοΙς ον ηνίξ. η ούτω γςαψ9, Μβ^Ις ου ηψίγη. ότ< οι/ν ο» 
βνψατοί ηρπβίον^ ψ ηνί^' οτ€ άί ΐΐανοήΟ-η ο μίρ*σμος, «Ι^ον οΐ ηίνψας, 
Μί^^Ις ον ηνίξ, 

2. διιί<)&8 εχρΗοΑΐ: ^ηΐ των ίπΐ ύπο&ίοα• τ*νϊ κα&νστίρη•- 

αάντων, 4. μιγαφ^ονίΤ 8, μίΐζοψ φροηΤ ^ ΑρΟΒίοΙΐαβ. χηρ μά- 

α 
χαΐραρ 8: τ§ ΑροβΙοϋαβ οιη. Ηββ^ΰΙΐίυΒ: Π η λέω ς μάχαιρα ι ηαροί- 
μΐω ηψ Ι» πλήρους ^Αριοτοψάψης άναγράψί* οντω Μίγα φρονίί 
μάΧλοψ η ο ίΐηλίνς τ^ μαχαίρ*^* Ιάόηη γοίρ σωφροσύνης γ^ρ^ς '*- 
ληφίνϋΛΐ Τ. ΝααοΙιίιιβ -ΑήβΙ. Βνζ. Ργ. ρ. 240. Οβ τ. ^κ ηλήρονς βί^6- 
€«ϋοηβ γ. ({αββ άίχί ίη δοΙιηβίαβΜτίιιί Ρηϋοΐ. III, 568. 9. τα χαΑ«χο^α €. 
\\, μή σηίΰάί ηλουν*ν¥ , μη ταχύς ηίΐτ9/ς γένυ ΜθΟΙίΙΜίβΓ. 14. α^ οία ς 8. 

ΤαΓ. : ηννί ου μπίΐς άνηστροψως «αρ• μηά την ζάληψ ο κνβ^οψητης , ηαΐ 

οιμι,αζόμίνο^ι ίΒΜ. 16, 21: οι/x^^• άΐον βουλίύοαα&ΟΛ ηροχίροψ ^ ίΐτα 

πνίγος ήααρ^ αλλά μιρίόίς^ το χαρ- πράξα», τηρ τά^*ρ αρποτρΙφαμίΡ ' 

ο^μιαζόμίΡΟΡ, Ολτοϊ βίΐΐΐίΐί^υβ αΒ μιτά τήρ ηραΙ*ρ βονλ*ιιομ*&α• 

ΕαβίΛϋιίο οοπιροβίΐιιαι ιητβηίββ ίη ^^ ΑροβΙ. ΧΙ, 18; Ζβηοΐϊ. ¥,20. 

ΛηηοΟ. βά Μ•03γ. ΠΙ, 40. δβοαηάιιιη βΐίοβ βηββιη θοοο Λβάβ- 

84. Ό V ΙΠ, 20. ^ ΓβΙ ΡβΙβο Υαΐοβοαβ : δοΐιοΐΐ. «θ Ρίηθ. 

8δ. ΑροβΙ. XI, 31: δακίω. Οβ ρ-^. ΠΙ, 167: οί. Κοα1<« β(Ι Ρίο- 

Οίο^βηβ Ογηιοο μγγΜ Όιο^. Ι^ββΛ. ι^πι. Ηορίίλββί. 138. 

VI, 50: ρ,ογαμον ίη,γράψαρτοςίηί ^ .^^ χ, ^^, ^βηοΐΐ. V, 8. 

ηλης ΚαλλΙν,ηος ιν(^αά^ ««το*«ί, ^^ ^^^^^^^^ ». 30. 

μηόϊν (Κ^ΤΜ «αχον,Μ ίπ*γραψ9,Λ λλ «>_ * ^ τιτ αγ» 

Μ(τά τον ]ΐό;ΐ«/(ο» η συμμαχία^: <1θ 88. Ρτοτγ. Αρρβηά. ΠΙ, 90. 

ουο ίηβοπρίίοηαιη αβιιβΓβ βαβηοιΙ 89. ΜβηβηΑ. ΜοηοβΙ. 358. 

Α^βΙοΙιβπΐΒ ίη ΕίΙβοΜ. Μη*. ΛΙιβη. θΟ. ί^Γβ^• Ρ)Τ;• ^ "» 79. 

Ι. 219, Ο.ΙβΙιηίαβ δ^ηιΐοΐ. ΑΓοΙιββο. 91• 1>ν ΠΙ, 23. 

Ιοκ. 148 βα. ΡΓοτ6Γΐ>ίι1ί(6Γ βΚβπιπι 92. ΑροβΙ. XI, 39«: Ώίο^ΛΧίΟ^. 

βάηϊΒηίΐ άη%, Ν8ζι&ηζ. ΕρίβΙ. 217 Ηοπι. II. Ρι 19: Ζ*ν πάΐίρ^ ον ^^^ρ 

[224]: μίχά τορ πολιμορ η συμμαχία, ηαλορ, νηίρβΜΡ (ιν^<τάασ/^α•. ΟΕΝΤυΚΙΑ ν. νΐ. 189 

03 Μη ηνρ έηί ηύρ: ηαρεγγν^ , βίή κακοις ίη^οωρίΌΒΐν 

04 ΑΙ'η ηαί9\ ξίφος: έηΐ των τα ασύμφορα %*οι ίίύορτων. 
Οό Μηϋ μέλι^ μηΛϊ μβλίααας: έηΐ τών μη βουλο- 

μένων ηα&€Ϊν τι φανλον μιτά άγα&ού. 5 

06 ΜηηροςέμΙτάηοίηίΧα: άντϊ τον, τάς τέχνας. 

97 Μη λόγους άντ άλφιτων. 

98 Μη ηινΒΐν άπίνι^τα. 

99 Μίκρος όνος αβί πάλος: ίηϊ των 9ίά βραχντητα 
ηλικίας νέων άεϊ λογ»ζομένων. 10 

ΙΟΟ Μία μ έλ 100 α μέλι ον ποιεί. 

1 Μια χελιόών /αρ ου ηοιεί. 

2 Μιηρόν ηαηόν, μέγα άγα&όν• 

3 Μνοών ίσχατος: εηϊ των εοχάτων καΐ αίοξων. 

4 Μν&οι Καμαριναίων: οΐ μακρά λόγοι ηαϊ ληρωόεις. ί^ 

5 Μυοών λεία: εηΐ των εύαρηάητων. 

6 Μνς ηίττης γενΐ]: εηϊ των νεωοτΐ κακοϊς ίντνγ- 
ΐανόντων. 

7 Μωμηοεταί τις μάλλον η μιμηοεται• 

8 Μωρότερος ηροβάτον: καί* Μωρότερος ^3ίορ1;-20 
201;.* εηι των ενη^ών καϊ άλογίοτων• Ι. ίχ$σ•^ίνί»¥ 9. 3. ξίφος] μάχαιραψ βη^οΗοΒ, βΐϋ: οαιη Μ«ο«- 
ΠΟ Η€8^θΙΐίΐΐ8 ίΜΪΙ. 8. Αί^ χ^ι^'Γ» ακίνητα^ μη^* ^'9Ψ βακτΰλψ 
δΐΐίΐΐΐιβ. 9. Μίος] ό σος Οβ, 8ΐΐί(1β8. 10. ψ^ων χτΑ.] ψιάζπν λ*χ6ττωρ 

$11η1«8. 13. 8ΐΐΐ«!β8 βχρϋοβΙ: ^ίοτ€ γάρ το μ^ροψ χακον μιγάΐωρ αϊ- 

χ&οψ γΐνίχοΛ άγα&ύν• ναη^ρ καΐ το άνάιηιλίν, 15. Ιό)τοίς 8. 16. ίηΐ 

των ΗΟΜύς όΜρτιαζομίρωψ 8ΐΐί<1β8. 17. γίύίΛ ΡΙΐοϋαβ» ^€ν(τα$ 8ιΐί(1α8 

8. Μνς, εφηά φίοιη βχρίίο&ϋο 1ι>β€ Ιβ^Ιΐΐτ: ΙηΙ τΰτ ψίωστί απαλλασοόρ- 
τωψ μττά *6ηόυ» 20. < » Μωρύχον Ζβηούίοβ. 8τιί<1β8 ιΜ,Μ.: παροιμία, 
Πολίμφν ψηοΐ ΧίγΗΤ&α* ταντην παρά ΣίΛίλΜ^ταις όντως• Μωρόηρος 
ι1 Μορυχον, ος τα)τ<^ο)τ άψίΐς ιξω τζς οίκ/ας ΜαΘ-ηνα^, Μ6^ 
ρνχος όϊ παρ* αΰτοΧς ο ^»ό»νσος, %ατ ίπΐ&ίτον' ομ το μολνρ(θ&α* αντον 

93. Οτθβ. ^^ρ^. Ι- II, 74. 1. Οτβιτ• €νρΓ. £ II, 71. 

94. ΟΓββ. ΟγρΓ. Ι II, 70. 2. ΒϊοΙ VI, 62. 

95. ΒΥ ΐυ, 25. 3. ΒΥ II, 47. 

96. Μβηΐ. Ρτοττ. β. μ» προς: 4. £χ Ιιοο Μιιοβηί Ιοοο Ιαοβιη 
ΙΚο^. ΥΙ, 70«. €ί. ΜβΟ«Ι. ΥΙΙΙ, 32. «ΟοίρΗ Ηββ^οΐΐϋ ^Ιοββ•: Καμαο»9ως 

97. Αρθ8ΐ. XI, 56: Οίο^. ΥΙ,60. λέ/ηι παροιμιαχως* Χέγα αποτίμως^ 
9β. θ€ΐιοη. «ά ΡΙΐΙ. 456 ΒβΙΟί.: άρόρ^ίως. 

παροιμία ίπΐ τ&ρ χαλως βοξάρτων η 5. Β Υ III, 16. 

γ9γονότωψ Χίγομ^ι 8ιιίάΒ8. €ί.ηοΙΙ. 6. Μ«ο«Γ. II, 36. 

&(Ι Βίο^. ΥΙ, 54 β( τ. ΒΥ Ι, 25. 7. βΓβ^. €νρτ. Μ 1Υ, 42. 

99. Αροβί. XI, 61: Βίο^. ΥΙ,β4. θ. ΑτΐβΙ. ΗίβΙ. Αιιίιιι. IX, 3: τό 

100. ΥΒ ίο ηοϋ. <ά ΖβΑΟί). Υ, 12. τ< γαρ τώρ π^οβάνωψ η&ος, 
(ΐΓβ^. Ογρτ* Γ• II, 71. Άσπίρ ^1//«τα«, ΐΜ^&ίς καΐ άροητορ* 190 ΜΑΟΑΚΠ ΤΟ Ν. 
9 Νανς ηαλαίά ηοντφ ονχϊ ηλω'ίμη: εηΐ Ίων ^Ις 
μηδίν ανντΒλούρΊωρ. 

10 Νβηρφ λέγονοα μν&ους §1ς οίς: ίηϊ %ωψ άψαί- 
ο&Ίμων. 

11 Νόμος ααΐ χωρά: έηΐ των Ιϋοις η^χρημίνων η&€θί. 

12 Νους ου ηαρά Κεντανροίς: ίηΐτων ίηίληομόνων* 
13} Ννζ νγρά: έπΙ των ονμ βαινόντων χ«λ«Λώ• 

14 Νω ίΐβί&ον: ομοία %^' θ^ω ^ηον. 

ΤΟ Ζ 10 

15 3ένον Ιένιζ^ ηάηιχώρίον ηοΐ€ΐ: ηρος τους άφ- 
ους ΗαΙ φιλόξενους. 

16 Βυνος Ένυάλίος: ίηΐ των ηοινρ τι ^ύριαηομένων. το πρόςωηοψ Ιιτ τί} τι^υγι^ γλέόκα Τ{ ηαΐ σύχό$ζ, μορΰζοΛ (^ το μολΰψία. 
"Ομη^^ος γοΰν το μιμολνσμέι>ος μίμορνχημίνος ψησίν. ίΰη&ίΛαν άϊ τούτον 
κατ α^τνωα θ-ηναι , παρόσον ϊζω του ψ(ω ίψ νπαί&ρφ αΰτον το άγαλμα »αθΊ- 
όρίται ααρά τί} {Ιςόάω. ταττ<τα» <^ί ίηΐ των ίΰη&ίς τ* ^Μηραττομίψων. 
2. ιιό^τον Γ6θΐ6^διιί(1β8. ηΐώσι» ίάβιη: τ. Οίο^βηίΑίιαηι. 4. 
Ι^γον μΰ&ος 8. 
7. οι; ηαρά Κ,_ 

των άόυνάτων *α• ανόητων ταττομίνη, 
ηοι* δ. §. 6. 8ΐΐί4Α8 : <^»α το ίκαοτον ιθ-νος Ιάίοις νόμοις χρησθΌΛ, 
^] οι*χ Χψί Κίντανροισι 8υί(1>8 , φΐί 6χρϋθΑΐ : παροιμία ΙηΙ 
, » ?_- ,_ Β, χαλιπων Ώβ, ^ΒΐήΌβ, 11. . αάντων γαρ τΰν τίτραποόων «ομ- 
οτόν ίστ^ καΙ ί'ρπΗ ίΐς τάς Ιρημίας 
προς ούόίν *τλ, Ουί οοηιιηιιιιί υτ«&- 
€0Γαιη ίικίΐοίο ββββ βορϋοβηβ Αή- 
8ΐορ1ι«α68 άβ 8ΐυ11ο ΡΙαΙ. 922 η^ο- 
βατίου βίον ζην άιχΗ, η1>ί 8ΰ1ιο1ι«- 
8Ια: ηροβατίον βίον Κη^^ ^ηΐ 
των μωρών χαΐ ανόητων, $ιά το 
αάρανϊς της όιανομής των πραγμά- 
των, τα γαρ ηρο^ατα ούάίν ίργαζο- 
βΛτνα Κ^ : 810 οβΓίθ 6^0 Ιοοιιιη βοιΐ- 
Ββηάαίη ββββ ρυΐο : τ. 8αί4. 8. ηρο- 
βατίον, Ν6<{υ6 ρΓΑθΙβτβιιικΙααι Ιιοο 
Ιοοο, ({υο4 Απ8ΐορΙι«η68 Υββρ. 32 
Αύιβηίβηβίαηι τοοοπϋαιη Ιβχβηβ «υ- 
8αβ ββΐ: ί^τ τρ πνυχί *ΕκιιλησΜί*ιν 
πρόβατα σνγηα&ημίνα: 9ίάά. ΟίοΚ&* 
ηββ Ογηίοιιβ «ιραά Ώίο$. ΪΛατί, VI» 
47: τον πΛο((σ*ον άμα&η ηροβατον 
{1α§ χρνσόμαλλονι ΡΙΐίαΙ. Ββοοίΐ. V» 
2, 5 : ο. φΛά Ηοο €9ί ΝβροΗΫ ηαιη 
ίΟΛοΛο φίΜ Ηα$ Αιιο οοβ8 αάε^ί? 
Ν. Ον€$ ηοΜ νοϋοηΐ ρβιιίιιιιιβ. ϋβηί- 
(|α6 οοηβηβ ββΐ «{αοά ΐ6^(αΓ άβ 
βίαΐκο ιραά ϋβηλβίτ. άβ Ε1θ€υΙ. $. 172: θ•αλάοσ$ον προβατον, 
β ρί8ΰ6 ΙτβοΙυηι , σαβιη βχ Ορρί&ηο 
1, 146. ΠΙ, 139. Αβ1ί«ιιΐ8 Ν. Α. IX, 
36 οοιηοιβιηοηΐ. Ιάβιη Ιιϋιιβ βχ- 
ρΥ688ΐιηι ηιβιηοηΑβ ρΓ<ΜΐίάίΙ δβηβοβ 
άθ ΟοιϋΐΑηΐΗ δλρ. 17: Ολτ^Μ/νρι» 
αί< ςΗ9ηΑίΐΗ ίπάί^ΛοΛαη, φΛοά «ΐΐκη» 

ταΛ: τ. Ββ^αθϋυβ άβ ΟΙίΓρ. Υ. 250 
βΐ Ρνοβιη. Τ. Ι, ρηβί. V. Μωροτ. 
Μ.] ΑροβΙ. XI, 91 : ΖβηοΒ. Υ, 13. 
ΜβηΙ. Ργοττ. 8. τον Μορύχον, 
9. Αροβϊ. XI, 96: Οίοιτ. ΥΙ, 78. 
, 10. ϋΥ III, 34. 

11. ΑροΒί. Χυ, 12«: διιιάΜ. α. 
ΖβηβΙ). Υ, 25. 

12. Αροβί. XII, 12. ΧΥ, 100. 
ΧΥΠ, 376: ϋίοί. ΥΙ, 84. 

13. Αρο8ΐ. ΧΠ, 15«. ΧΥυ, 39 : 
Βίο^. ΥΙ, 89. 

14. ΒΥ ΠΙ, 31. 

15. Μβηβηά. ΜοηοβΙ. 400 : (^ους 
(«»<(« ι χαΙ ού γαρ ^Ινος γ* ΙΌΤ]^: 
ρηβίνίΐ Ηούι. 0(1. Ε, 447. 

16. ΑροΒί. XII, 28. Ηοη. II. Σ, Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΚΙΑ VI. 191 17 3νΧον άγηύλον ονίίηοψ ορ&όν, 

ΤΟ Ο. 
1δ *0 βωμός ηρός το Ηρον: ίηΐ %άν άλΧηλοίς αζίωψ 
χαΐ ομοίων• 

19 *Οβολον τάριχος, δύο ^' οβολών αρτύματα: ^ 
ίηΐ των ϊνα μίηρά κατορδ^ώαωα ηλιιονα ίαηανώντων. 

20 *Οόνσοδύς Σιανφφ αυν^λ&αν. έηϊ των έν παν- 
ουργία ομοίων• 

21 'Οίον ηαρονοης την άτραηοψ ζητείς: έηϊ των 
ηροίηλων. 10 

22 Ό έν Πάρψ βωμός: Ιηϊ των ηολντ^λως ηατ^οη^ν- 
αομίνων. 

23 Ό ^11 διαμέτρου βίος* 1. ΙνΙον — ύοθ'Λν; 9τ^ άνσχίο^ς ί» φαύλων άχα&ονς άηίργάσασθ^Λ 
δαΐάββ. 9. τοψ 8. μή ζήτ($ €. 11. δαίΙ>6 Πα^Ιφ βΚ τ. Κλϋι- 
(ΐ;€ΐιβηιιη ίη ΕηοΙιη 6ΐ 6πι1>6η Εηο^οΐ. III, 3, 134. 309: ξννος Έννάλιος^ *αί η ητα• 
ψίοντα κατ/»τα, ιΐ1)ί ΕαΐΐΑίΙΐ. 1144, 
43: το ^), ζννος Έννάλ^ος^ «>τϊ 
Γ09 Μ^$ψη η χοΰ ηοϋμον τΰχη ηαΐ 
ο Μη* αννθ9 ηίνδνψος ηαΐ ου μάλ" 
Ιλψ τοντηβ ζ Ινιϋτον. ΑΙ> ΑτίβΙοΙ• 
Βλβί. Ο, 21 ίηΐβτ τυΐ^ιιήβ ρΓοτβτ- 
ΒΪΑ ΓβίοΓίιιτ. ΑΙμ τ. ίη οοΙΙ. ιιά 
Οίοβ• V, 38. α ΑροΒί. ΥΙΙ, 94. 

17. βτβί. €γψτ. Μ IV, 50. 

18. ΜαιιΙ. Ργοτυ. 8. ο βωμός, 

19. ΜνιΙ. Ρτοττ. 8. οβολον, Οίο- 
βαΐ68 €7ΐιίΰΐιβ «ρικΙ ύΊο%, 1»ΛΒτϊ, 
VI, 57: όιαΧίγομίψύυ ηοχί αντοΰ 
τβψχον πρβτΦας η{ρ$έαιιασί τους 
αβ^Μίτάς* ά^^αναίκτουρτος ό4^ την 

Ιον τάρ$χος ό*αλίλν>α¥. Χά ΟΠ— 
αΒβηι βηοθβικΙ&Βΐ βοηίβτΐ Ρβιηοβϋι. 
ΡΐΌΟβίη. 53, 1459 Η.: νΰψ ^^ δραχμή 
ηαΐ χοί *αΙ τίτταροιιψ οβολοίς ωαη^ρ 
ασ&ίΡϋΛντα τοι^ άημ^ν άΜΜ^ονα$η Ιιυ— 
Ι9Μ1. ΗβΓίΒΟΐ. $. 61 : οίνον μ^9 γάρ 
ψΛΰΧορ ηρίαοΟ'α* ί9 όνύΡι^ ΖβολοΙν ο 
ηίψόυρος : τ. Βοβΰΐιΐιίηβ Οβοοη. ΑΙΙ. 

I, 113. 

20. 8Ϊ8τρ1ιί Α8ΐα1ίβ ίηάβ λ1> Ηοοϋ. 

II. Ζ^ 153 οβΙβϋβπίιηΑ : τ. ΤΙιβο^ιι. 
703. ΑτίβΙ. ΑοΙίΑπι. 390, αΙ>1 8ΰ1ιο- 
ϋα: δ^Λμνρ τιρα *αΙ παρονργον πα-• 
ραδίόωπαΠΛψ οί ηοιψίΛΐ τοψ Σίαυφοψ^ άίά μΜς λ^ί»ς παρ* Όμηρου άίό^- 
όαγμίψο^ "βψ&α δ^ ΣΙ αυφος κτΛ.: 
οί. Νί(χ8€ΐιίιΐ8 Αηη. βά Ηοιη.Οι1..^, 
597. Ιάβηι τβίβΐ άβ \^^^ΒΒβ : Ιαιιο ηβΐβ 
ρΓοτβΓίΐΜ ρΐιιηι: 8ιιι<1. β• Όόύο- 
Οί^ος μηχανηχ Μ τωρ ηαψούρ^ 
γωρ χ Όόυοοίως ϋυρίτώχίρος 
€πιαι. ΑηΜάά. Ριιηβ. Ι, 398, 17: 
Εοηρκϋβ βζ Τβίβρίιο τοπαιη [8(ο1>. 
ΡΙΟΓ. 29, 55} οΰ ταρ* Όόυοαύ^ Ιατ^ν 
αίμύλος μόνος ρΓΟΥβΓ^π 1θ€θ β<Ι1ΐί— 
1)ΐιί1 ΡΙυΚ. Ι,γΜηά, 20: β(1<1. Ι.ίΐΜΐιι. 
£ρί8ΐ. 78: ηαΐ ταϋτα ου» «V ρήαιος^ 
οΜ ούόί ^Οδυσσέως λπηομίρος Ιν 
όόλο,ς. α. Μ«08Γ. VII, 90. 

21. ΑροβΙ. XII, 34: Αρρ6η<1. 
Ρτοντ. IV, 12. 

22. Αρρβηιΐ. Ργοτυ. IV. 13. 

23. £αοί«η. €βΐΑρΙ $. 14: ίίλλως 
τ< ονά* ομο»α τάμα τοίς των πλον^ 
αίων' Ι» όΜμίτρον γαρ ήμΡρ ο» βίο$, 
φαοίψ'. χΛΑ δοΗοΙή: το Ιόγ§Λρ ία Ι 
των ηάνυ ΟΜφ*ρβρτωρ, ίίληατα* ά^ 
Ιρ τψ ίΛΛΤίίόψ [ί* του ίπ*ηΐόου 8ο— 
Ιληΐΐβ] σ;)τ]7/Νΐιτος τον ηύηλον' ίπ 
^ΜέΙρον γαρ πασών των τίμνουσωρ 
αΰτορ ίυΘαων μείζων ή δια του ιλ$ρ• 
τρουψ ήτις ηαΐ όιάμίτρος Ιέγίτα^ 
άαο τοιτΓοι; ουν τα πάνυ διαφέροντα 
λέγίτοΛ ίη διαμέτρου : Αϋι«ηβ8. άο 
<1β€Γ6ΐ. 83πιοάί Νίο. 26, Τ. Ι, ρ. 231 192 ΜΑΟΑΚη 24 ΟΙίιηοίος άραι: αΐ οφοόραί. 

25 Οίνος αψ\ογ€ γέ\ζοντξ)ΐ %ϋί\ ούη ί&ελορτα χο- 
ρεν δίν• 

26 Οίνος ηαϊ αλ^&αα: έηΐ των ίν ί^έ&'ΐ] την αΑι^;- 
^Βίαν λεγόντων. 5 

27 "Ολί] χΒίρΙ: λείηα η ^υΒργίτύν η άδίΜΪν, 

28 Ό Ανδος την δνον Ιλαύνβί: έη} των ηαρ άξιαν 
τί ηραττοντων* ηαρόοον ίηηίκώτατοί οΐ Αυόο!• ομοία ϋ 
ταύτΐ] %αϊ η ^Αφ ϊηηων ίπ όνους* 

29 Ό λα]^ώς %α&' εαυτού τά ηίύοματα^ίηΐτάν ηα&* 10 
εαυτών ηραγματιυο μένων* έη^ίπ^ρ 6 λαγως αυτός έαυτφ 
γινεταί ηάυσμα• 

30 "Ομφακας βλέηΒίΐ έηΐ των Λριμύ βλεπόντων κα/ 
οργιζομένων. 

31 "Ονος ίΐς *Α&ήνας: έη) των άηαίίβύτων καϊ ηλη- 15 
ααζόντων οοφοίς• 7. Τ01Τ €: τήν οψον Βα1>γ. £«]>. 55: ή όνος Αββορ. ίβΐ). 371 Ρυτ. 8. Β βά. Ρβπβ. : οϊ ηατα όίάμίτ^ν^ «« 
Χηος ύΛίϊΨ^ άντίΜαντα^ τη Σαβίλ^ 
λΐου γνώμΐι * Αηοη^ιη. ιη Ηβαβ. 
βηη. βά Ιθοη. Ομοοπ. 257 Β: νυν 
ό* ωσπίρ /» όιαμίτρον άό&ηία του-^ 
τοις ηαΐ αμετρία ηατά των νπψιόων 
ζυνέστηΗί, 

24. ΜβοΑΓ. ι, 59. 

25. ΑΟιβη. Χ, 428 Α. 

26. βτθί. ΟτρΓ. Ι^ II, 83. ΑροβΙ. 

VII. ζτ 

21•*Όλαις χ90<ίΙ ηοταμ•ύς αηαν- 
τΙ(Τν άίχίΐ ΝίοβρηοΓ. Οιαηιι• ίη Βοίι* 
8οηα<ϋ Αηβοά. Νου. 178: τάς βα^ 
σιλίασας ίηζητονν ολαις χί^σΐ χαΐ 
γνωμΰας ΟοοβΙ&ηΙ. Μβηβββ. €οιηρ. 
€ΙΐΓοη. 6197 : ιηβ^ηα όοοβ $αηα» 
ιηαηνςνβ Μα ΜβηίβΙ Ερ. VI, 19, 8. 
α. ΑροΒί. XII, 62. 

28. ΑροΒί. XII, 65» : Αρρ.Ρτοττ. 
IV, 18. '^φ' 1η.] ΜαΜΓ. Π, 19. 

29. Ηοο ρτοτ6Γΐ>ίααι ηί ίβΟοΓ 
ΤβΓβηϋιιβ Ευηυβλ. III, 1, 36 βηΐβ 
οουΙοΒ ΙΐΑΐ>αΗ: Ι^ορΜ Μβ μ, βίγ^Ι* 
ΜΜίΜΜ φΜβή$? ιι1)ί ΟοηαΚαβ ροβΐ 
τβηοβ οοηβίαβ Ιληιίοιιι τοτΑΐη βχ-* 
ρΚοαϋοηβη ϊητβηΗ: Λψ»οά %η Ιβ Αα&β», Ηοο φΜβή$%η αΐίετοα: Ιβριι& 
βηίιη , α( ρΗ^ίοί τβΙβΓββ €Γβ«ΐ6ΐ>ΑΐιΙ, 
ίηοθΐΐί ^βηβηβ ββΐ, οκμΙο ιηββ, ιηοθο 
ίβιηίηβ! Ρϋη. Ν. Η. VIII, 55, 218: 
ΑτοΜοΜΛ ΟΛΚΙοτ β$ί, . . . «Ιταιη^Μ^ 
«ΙΜ ΜΛ^/ύϋ» «ιβΜβ αο ηηβ ιηαΓβ 
α«η<β ρίαηβτβ: ν. Αθϋλη. Ν. Αηίιη. 
ΧΠΙ, 12 6( €{. ΝίοΐΜ «ά Οβοροη. 
XIX, 4. Μβοβηίαβ βά Ββπιβΐ). ^ίβΐ. 
ρ. 33 ίη ΟοΚθΙΙβηί ΡΡ. ΑροβΙ. Τ.Ι. : 
8ί1>ί ί^ΙοΓ §;ί^( 6ΐ ΜοναοΛ ροΗβΙ 
οοηάίιηβιιία , αααιη ονο ΙβροΓίιίΑ 
ϊηΙβΓ οίΐιοβ <ΐ6ΐιοβϋββίηιθ8 ηυηιβΓθ- 
(ατ: ΗίρροηΑχ ΑΟι. XIV, 645 (1 
ΑηβΙ. Εσηία 1 197. Ευνι^^βίοι ΑϋιβΒ• 
XIV, 644 Ε : ιιη<ΐ6 βίηιιιΐ βρρλκΐ 
βηίϋηιαιη ηοβίτο βαββ ϊΠαΑ όααύ^ 
πους η(}ΐ»ν ίπ^&νμ^ϊ, άβ ψΧΟ τ. 
ΪΗο^η. IV, 12. ΑροΒί. V, 8λ Οβ-- 
Ιβπιηι ρΓθτβΓΐ>ίαιιι « ΊΛύϊο ΑιμΙγο^ 
ηίβο ΤβΓβηΙίοηι βοοθζίβββ β νο~ 
ρίβοί V. ΝαιηβΓ. 13 I^1η<16η1Μ^09^υ8 
ιηοη6ΐ 

30. Αροβί. XII, 70Λ : Αρρ. Ρτοττ. 
IV, 21. 

31. Αρρβη<1. Ργοττ. IV, 22. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ €ΈΝΤϋΒΙΑ νΐ. 193 

32 Όνος ϊηηον μιμούμενος: έηΐ %ών άμα&ϋς τίνα 
ζηλονντων, 

33 ^Ονον γνάθος: έηϊ τού άάηφά^ον. 

34 "Ονος άγβ$ μνοτηρία: έηΐ %άν έι%^{ς χαιιοηα- 
&ονν%ων »αί βνφροοννην ηαρ^χόντων» 5 

35 "Ονον ηόηοι: ίηΐ των άχρηατων• 

36 "Ονου ηαραηύφ^ως: ίηΐτων μάτηνονηοφαντονβήνων• 

37 "Ονον ΟΜίά: έηϊ των μηδενός αξίων• 

38 "Όνος λνρας άκούων χαϊ αάΧηίγγος νς: ίηΐ ^ών 
αν(ηα9η%ων ηαΐ ωμονοων• 10 

39 "Ονος λνρίζων: ίηϊ των άμούοων. 

40 *Οξν%£ρον οί γείτονες βΧεηονοί των άλωηε- 
%ων: ΙηΙ των Χαρ&άρε§ν μη δυναμένων• 

41 *Οξντερον Ανγηέως βλέπει: έηΐ των τά ηόφρω- 
^εν ακριβώς βλεπόντων. 15 

42 Ό ηερί ψνχης άγων: έηϊ %ων εαχατα η ηερ) των 
μεγίστων %ιν9ννεν6ν%ων. 

43 *0 Πέροης την &ναίαν: έηϊ % ων ληώς ενόντων. ΝνηΙίοαβηι Βοΐιπιιι^ίΐ 8ιιμΙ«8 Ιιαηο: φναί ι^βίρ, οτ< χ^^αμίνς τ«ς, ο* ά^ 
κογύπΙά&ος^ ^πλατη ηολίάς ορης ίψ τω ^{^γΛϋτη^Ιω. όνος ό\ ηΛριων άηο- 
Ιαί&ύνννς »μ§Χως τον ορ^Χβτου^ ηαραηνψας ΟΜ της &ν(^ίάος αρ4νρ€ψί 
τνς ορ9*&βς λλΙ τά Ιψ τψ ίρχαστηρίψ σν^ίτ^Λψί σηη'η' ό τοίννρ ηνρ$ος 
τσΰ ίρχαατηρίον ίαΐ Μςία»ρ ηχ^^Μ τ^κ ίνηλάτην, ίρωτήμα^ος ύ^ ίκίίνος νηο 
των απαντωηωψ, ιΐνός ηρίνο^το^ ίΐ^χίν, οψου ηαραχνψ^ως, V. ΖβηοΜαπί. 
8. Εβάβοι βχρίΐοβϋοηβ αϋΟΐγ 8ο1ιο1. «^ Ρΐβΐ. 317 ΒβΙιΙκ., οιιι 6ζ ΑπβΙίάβ 
•ο1>ί«]ΐ^Ι η&ιτλΙίοιιβΒΐ ίηβρϋββίιηο β€ΐ«η. 9. α*ονωρ] ^«οΐ'β 8οΪ(1α8. 

32. Νβίαηι €χ ίβΐιαίι: τ. Αββορ. ΤΕβοά. Ρτο^Ιτοιη. Αηιίΰ. βζαΐ. ίη 
83 Ρατ. , 140 Οογ. €ί. αηηοϋ «ά 8ΐο1>8βί βιΐϋ ΡαΒγ. ρ. 625, 42: αΛΛ' 
Αρρβηθ. Ργουτ. IV, 25. «)? ψικρονς τά μνρα τής παροιμίας^ 

33. (ιΓβ^. €}τρΓ. Μ IV, 56. "^ίλλ' ιΐς Ι^να ή λύρα χους ηαρ&η^ 

34. Οτ^. ^^ρΓ. Μ IV, 55. λίους. 

35. Αρο8ΐ.Χίΐ,89: Ζ6ηο1>.ν,38. 39. Οιο|^. VII, 33. 

ϋΐιαπιιβ ΒχρύοΛί 8ιιίά. τ. τές: . . . 40. Αρρβηά. Ρτογτ. IV, 31. €ί. 

τίς ίΐς οψου ηόχας; ουτΜ λ4~ Μ8€8Γ. τΙ, 90. 

γονσ* το αχρηστοτ. ούόίν γαρ άίιοΰ 41. Αρί^βηά. Ρτοττ. IV, 30. Οβ 

ονν ηόπαι, χρηα$μίν•υσ$, ί1ήτ«τα» όί Ιι^τοοβο άιβραΐλΐ ΒβΓ^Ιύαβ ίη Μβΐ- 

7 παροιμία ίηΐ τ&ψ άψηνντωιτ * ^ 4 ^^^^ €οηΐ. Οτ. II, 2, 1048. 

τροηω ψαμΗ^ χύτραψ [οί, Αροβί. 42. £ΐιΗρ. ΡΙΐοβίΐ. 1330: όοΜώ ά' 

XVIII, 34.] ]>0Μ/Α;ΐ««ν. ΤβΙΐ(ρΐΝίΙζ• άγωνα τοιτ η*ρί ψνχης, Κρέον , ηΰί^ 

8€ΐιϊιΐ8Αιιιιοΐ84Ηοηι.04.Τ.Ι1Ι,334. ιαηραχ&α$ ηαισΐ τοΡηρ ΟΙάίηονι βΐ 

36. Αροβί XII, 87: Ζβηοΐ». V, 39. ΟΓββΙ. 847: Ρΐιοΐ. ΕμΙ. 185 ίοίΐ.: 

37. Βν ΠΙ, 43: ΜβΟβΤ. νΠ, 8. τψ μ^ φ/λ^», ύπ^ρ ου ηρ^β^ύω ... 

38. ΑρΟΒί. XII, 91«: Βίο^. νΠ, η§ρΙ ψνχηψ ίσ^ιτ ο' άχώη οοηήωΛ 
33: οοΙιββΓβηΙ ΰΐιιη ηοβίτο ΑροβΙ. τ. ία 8ΐιιιο(Ι. 8<1 Αρο8(. XVI, 90^. 
XII, 82. 83. Ώβ ΐ8ΐ)θΓ6 ίιτΗο άίιίΐ 43. Εΐιιβάβπι ι^βηβηβ βήΐ Καρ^- 

13 ΟίΟίίίζθοΙ όγ (^οο^Ιε 194 ΜΑΟΑΚΙΙ 44 "Οηον αί Ιλαφοί τα ««ρατα άηοβάλλουαίρ: ίηΐ 
τών ηα$^ωΧ€&ρίθί Λίαφ&αρομένων• 

45 "Οηον γαρ «ν ηράαοεί τις, ίρταυ&οί ηατρ/ς. 

46 "Ορτυί ίοωοϋ^ *Ηρα%λέα %ον ηαρτερόν: ίηϊ 
των άναοωζομένων νφ &ν ου» ΐ]ληίαΛν. 5 

47 "Ορκος ^^ίφροβίτης ονγγίΡωσΗίταί: ηα^οον οι 
ίρωντες ευχερώς έηίορκονοίΡ• 

48 "Ορκους γυναικός β/ς νΛωρ χρη γράφ^ίν: 2ο- 
φοκΧέους αντη ίοτίν• 

49 *ΟρΡί&ίον γάλα: ίηΐ των άάυνάτων καΐ αμήχανων* \0 

50 "Οατίς [9^] ηρος τνραννον Ιμηορενηταί Κει- 
νου^οτϊ δούλος, καν ίληύ &βρος μόλ]^: Σοφοκλέους 
καΐ αντψ θ. ο^κοι/ς ίγω γυψα^αος «κ νόω^ γφίφω δορλοοίββ. 
ΐΑΓβΙΐΟ «€068811. 11. ^\ βΡΙη- II οχ &ΰμα^ άθ ({υο ΰί. Ρΐυί. Ρτοτ. 
Ι, 73. Ν^ιη Ρβηαβ ίη βλοΗβοβοάο 
060 ΑΓ88 βή^αηΐ ηβ^ιαβ ί{;η6ΐιι ίη- 
66ΐι<1ιυι( ηβααβ υΙίΑΐη τίοϋαΐΑθ ρ«Γ- 
Ιβηι Βίίβ τβαοφίυηΐ: Η6γ<μ1. 1, 132 
ο. ίηΜ., δΙη1>. XIV, 3, 13, 732. 

€θΙΙβΠΐί( ίβΓΘ 1108(Γ0 ΤβΓΒΙΙβ ΙλοίΐΟ 

αιιο(ογ6 βΐ) ΑΐΙιβη. Ι, 8 £ ΙιυάαΙιιβ : 
αχαηιτα γάο α\\ν άο»όοΙ 0-νομίν: άΐοίί 
60101 Εααβιι. Αοιοτ. 4: βουφάγ•ς 
μϊιτ 6 όαίμωψ, ω ΑνΜί;η ^ καΙ ταΐς 
α«ά»ΜΚ9 «€ φασι, τ&9 ^σ*ύρ 
ηχιστα τΐ^ηίμ^νοςι βίο ΙιΟείΑΟΐΙβ: 
βΐίί 8οηρΙοΓ68 Αΰΐ6Γ. Ναοι ίο Αϋιβο. 
ι. €. οοΐβοΐθ €α8Αα1>οοο 86θΒαβ β8ΐ : 
ΙοΝίβ βμνίαηιντ ηνΙΙο ηοβΙτο 
9ίίΐΛρ{Η: <16 ορϋηιο ΟΟΟίΤβ 6ΐ ^β- 
Ιίββίαιο ββοτίβοίο (ϋοίΐατ ία £α8ΐ«ϋι. 
ΡΓ86ί. €οαιαι. Ρίοάλτ. $.31: ΜΙ- 
φόσ( άϊ ίρωτη&ίΐζ τί ηάρ«ατ» Θ-νοων^ 
Πα^άψα^ ίΐηί [Ρίοάβπιβ]* μονοψ^ιχΐ 
λίγων ίκ τωρ ίΐλογίμω» άνάρωρ &ν~ 
σίαν (?»<α Ιόγονς τίί Ηρίίττορι, Προς 
ο σνΙΙαΧίί ααΐ ο γοάψας^ ως άπα•^ 
ηρα θ-νονα^ρ αοιόοΐι οΒί Υ. 
8ο1ιθ6ί(ΙβιΗοαοι : ΕαβΙαϋι. Ορυβο. 
235, 30: ηηροΰ όί ϊζαμμα ούόίρ 
αίλο Ιαχίν, η φως αΛιιποιτ ωίραιφρίς ' 
ηαϊ ϊχα Λαλα*άρ ηαροιμίαρ 
ηαραζ4ϋας ο τορ χηρορ ανάιιτΜ^, 
ηα&* ψ^ ταΙ< ΜούσοΛς οΜαπρα ^νου- 
σιρ ύΐ ααιόοί^ ϋγηρ «αϊ αντος, οτ» 
ηνρ ίχκαία οΜΰΜΡΟΡψ »αΙ μήρ ηαΐ αΑΐ';ι<Η> ^ς το παρ. Α11αάί( Ι•60θί<Ι. 

ίο Αούι. Ρβίβί. VI, 321, 3: ΚαλΙ^. 

ηης γαρ αΜαηρορ μΙ &νος, Ρ86ηΐ 
Ιοοααι €α88θ1>οοο8 αάβοηρβίΐ. 

44. Ρν ΠΙ, 48. 

45. ΑΗβΙορΙι. ΡΙαΙ. 1151 : ταηρίς 
γαρ ίοτ* ηάσ' Ϊρ* ιΓρ ηράττ^ τκ «ϋ, 
οΒί 8θ1ΐθ11•: ηαρά χήρ ηαρ^ιμί^ι^' 
9ηου γαρ αγα&ορ ^στ^, Ι«ι7 μο* πκ- 
τρίς: (τβΟΓ^. Ρίβίάββ άβ ν«ιίΙ, τί- 
1β6 206: τ^ όϊ φρορονρτΛ πααα γη 
ηρο^όρίαι οί. ΜλΦν.νΠ, 1» ΖβοοΙ». 

V, 74. 86οΙβιιΙί« «ά Ββαιοοηΐιιηι 
τβΙβηαΓ: δίοΒ. ΡΙογ. ΧΕ, 7: άρόίίΐ 
αοψψ ηασα γη βατή* ψνχης γαρ 
άγαθ-ης τΜτρΙς ο ξύμηας χόσμος^ ά^ 

2υο Ιοοο τ. ΜαΐΐΑοΙιίιΐΒ Ββοιοοτ. 
16Ι1. ρ. 200. ΐΑΐίιΐ6 βχρΓβββΗ Ρα1>1. 
δ}τ. 623 Ζ6ΐΙ: ραίήα βηί ίί^Μ^τα^ 
ΜοίηφίΛ 9ίχ€ήαΛ &βιι«.* 543 Ογ. 
€ί. Αροβί. II, 84β. ΜαοΙ. Ρτονν. 8. 

πάσα γη, 

46. Ον III, 49. 

47. Αρρ. Ρτοττ. IV, 33: οί.αΓ6^. 
07ΡΓ. Ι. Ι, 1. 

48. δόρΗοοΙ ίο ΡΙιοΙ. ΒίΒΙ 530, 
Α, 16 Ββ^ν.: οί. οοΙΙ. βά Αροβί. 

VI, 56. 

49. Βν II, 15. 

50. Ρΐαΐ. V. Ροαιρ. 78 βη.: ό^^ 
αυμίνωρ αυτορ ΓΡοπιρ6ίααι] ζόη %ώρ 
ηίρΐ ΤΟΡ *^4χιιλάρ ίη της άλ$άάος^ 
μηαστραφίΐς ηρος νηρ γνραΡΗα *αΙ Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤυΚΙΑ VI. 195 51 Ό Σηίωναϊος ηολνμβζ: ίηϊ %Λν 'ίμηαρίαρ εΙς 
ηζάγμαχα Ιχον^ων, 

52 Ό ΣίηΒλος άς ίοιηβ %η¥ ίξωμίία: παρίοορ οί 
ΣίΜ^λοΙ ηωμψΛϋύψταί ως κΐίηταί• 

53 "Οοφ ηλβορ ημιου ηαψτός: βονλ9%αί λέγ$ίν οτι ^ 
μ99ά ίίζαίΟϋνψι^ς μείζον τον όλοηληρον %ό ημιον• 

54 "Οταν το νίωρ ηνίγψ]^ τί δεΙ Ιίηίη¥ΐψ€ίν: οη 
ον 9έί ίη9μβαΐΨ6ίν τοις ίνςτνχοναα^• 

55 "Ο τί οοΐ φιλον ούΛ* έμοί ίχ&ρόρ: έηΐ τύν τα 

■ οντά φροΛ/ουψτην. ^^ 

56 Ού&αρ άρούρης. 

57 Ούχ εϋδϋί ηοιμην* 5. δΐιΐ<ΐΜ βχρΠοβΙ: τοιττ/στ», ιο ύλίγοψ μιτά όιηαιοαΰψης τον ηοΧλον 
μ§τά αδικίας π^^ρνα *χΗ την ονηαιν» το9 νΐον βΊλμ Σοφοκϋονς ΙαμβίΙα' 
"Οβτ^ς ό\ ιιτλ: 8ορ1ι.ΐΓ.711θΗΜΐ 
£ιιΐΜΐβι& τβηοη ΙΗοηγκυβ ΐ7ηιι-< 
ηΐΜ οοηΐτβ Αηιϋρριιηι ιβ€ί(, ΐ|αί 
ααί^ικη «αοΙοη 1>ιοοΐ6 «ριίά Οιο^. 
£α«Η. II, 82 τ«8ροη(1ίΙ: «ο» ίίττ* 

Τ€τ«α8 ιηιηιιιΙ&Ιίοηθίη Ρΐαίλκλυβ άβ 
Μΐάί6η<ϋ8 ρο6ΐ, 11, ρ. 33 Β ίη 
Ζβηοιιβιη ρηίΐοβορίιαιη εοιιίβΓί. 

51. Ρο 8οίοηΑ ογ1)6 ίη Ρ«11βη« 
ηΐα τ. Ρορρο &<Ι ΤΙιαο. Τ. 1, 2, 374. 

52. ΡτορΙβΓ ί<1βιη τίΐίυιη ιΒ £ρί- 
ΰΙΐΜπηο διοαίί ηοΐιΐί βαοΙ: Μ«ο». 
VII, 64 οοΠ. ΖβηοΚ V, 84: Ιοηο 
οηΛλΙζπψ Ηββ/ΰΙιίο βοοΙΟΓθ Μβιη 
φΐοά ηαρηρίίπα&αι τοίβί. €αΓ /(«»- 
μίςηούΧΛΕϋ, Ρβηχοηίαβ β<1 Αβϋλη. 
V. Η. IX, 34 «ρβΓΪΙ. 

53. 0γ6£[. ΟτρΓ. ί Π, 89. 

54. Αρρβηά. Ργοττ. ΙΥ,34. δορίι. 
ΑηΙΐ||^. 1017: τ*ς άΙ»ή τον ^-ανοψτ 
Ιπινηί!ν§Ί!ν ι οί. Βηιηοΐιίιιιη «4 οΙ. 
ΡΙλΟοοΙ. 946. 

^55. ΡΙβΙ. ΤΙΐΜβΚ. Ί62 €: άΙ£ Α 
Λτως ^ ο θ^όόωρΜ, σοί ψίλον^ ονό* 
ΙβΛΐ ^χθ-ρόν^ ψασίν οΐ παρομοαίόμ^» 
ψ•*^ νώϊ 8β1ιοΙ]. ρ. 361Β6ΐκΙ&.: παρ^ 
ο^ία ΙηΙ των Ι'ν τ«σ* σνμφ§^ 
Ούμίνο^ν, Α11α<1ιΙ £αηρ. ΡΗοθο. 
386: α γοΐρ σν βούλί*^ ταντ* ίμύΐ 
μψΛρ φίλα Ι «1» βζρΓοηβϋ ΙλιιιΙ)!- 
ηηβ «ά ΗοτΑΐ. Οαπη. II, 17, 2. 56. Ηοοι. II /, 141 : Λ ά4 η^ν 
^Αργοζ 1»ο£μβ&* ΆχΟίΟιον, ον&αρ 
αρονρης^ ιιΒί ΕυΒίαώ. ρ. 742, 16: 
Ο. «ρ. τ• ηιότατον ηαΐ τροφ$μοηα~ 
τον χαΖ ΐνς, ίΧιαΧν ο μασιος ή της 
Ιν ΠίΙοηνννήαψ μητρός γης της τον 
βΛύΛϋο^ς ηατρίόος η της αηλως γης ' 
• . . ηαΐ οντω μίν ^^ Ομηρος την μη» 
τίρα γην ως οΐά τ&να γνναΧικα &ί- 
μινος *ατά την μνθ'ίηην ^Ιηω ηαΐ 
^ήμητραν η *αΙ τι ίτ/ρον ζ&ον γά' 
ίίαΜΤ* Ιητρίφον τα νίογνά η^ρί το 
ΆχίύΛίον * Αργός ΙΘ-^ώρηΟίν ϊν τι ον* 
0-αρ αυτής, ίάσας τ^ ^τ^τορΗί^ το 
ηίροιν οίτ^αρ -η τα ί^ίρα ΙαιλίγΗν 
νόηοις ή:/^ο»(| ί^ ηον Οίμνύνην αν- 
τ•ι)ς ως τροφίμοι»ς βούίοιντο: οί. 
Α]1>6Γ(ία8 Αά Ηβίγοίι. β. ονΘ^αρ 6( 
τ. Μαοαγ. ι, 3. Ηοηβπιηι βχρτββ* 
•ίΙ Υβτ^. όβΟΓΐ;. II, 185: φά^Η€ 
ίτ€φι»Λ9 ΗβτΙΛί €ί ίβτίίϋί ιιόβτβ οαη^ 
01», ιι1>ί τ. €βπΐΑΐιι: «ι14. ΟοβθβΓ- 
ιβίιιΐιιβ ίη ϋ1>Γ0 συβηι (}β 87000. 
Εβί. οοηροβυίΐ IV, 333. VI, 382. 

57. Οοιηηιοάαιπ αήΐ οΒί βί^ηίβ- 
ο«1>ίιιια8 8ΐ«]αθηι (οΙο 8ηίιηο «Ιίβη- 
4ηηι 6886 ίη 8α8πι Γβιη. ΑηβΙ. ΝιιΚ 
705: νπνος β* αη4στω γλνχν&νμος 
ομμάτων ! Οθ. ΕρίβΙ. «ά ΙΚτ6Π. VII, 
30, 1 : Μϋ «βιηβιι ΟαηίΜό €&η$«ΐ€ 
ΜοΗ ίΌϋίκΜ €ίί: /ΐΜΐ μλμ ηΜτίβσα 
ο^ί/ιιηΐία, ^ ηίο έο(ο οαηίνΙΰΟΗ 
«ΟΜίΜΐιιι ηοη ιη<<βηί. ϋηοιη 8θίΙίθ6ΐ 
<ϋ6ηι οοηβιιΐ ίαϋ 

13* 196 ΜΑΟΑΒΙΙ 58 Ονη αν γίροί%ο χωλές εύσχημων άνηρ: Ιη) ιών 
άηρΒηώς τι ηοίσνντων• 

59 Ον^' οαον κντ/οαα&αί τό ους αχολην αγ^α έηϊ 
των ηράγμαοι ηολλοίς ονμη$η%%γ μένων• 

60 Ού9ϊν οφβλος άηο^^ητον ηαϊ αφανούς Μοναης.^ 

61 Ουϋ πυρφόρος έλείφ&η: ίηΐ τώρ ηανωλβ&ρΐψ 
9ιαφ&ίΐρομένων• 

62 Ούϋν ηέηον&ας ίβίνον, αν μη ηροςηοι^: ίηϊ 
%ων ύηοηρίνομένων δεινά ηεηον&ίναί• 

63 Ούϋ ηύα&ον τόλμης ^χβ<* ίηι των άνανίρων* 10 

64 ΟντΒ φύχδταί οντ€ &$ρμαίν9ί: ίηϊ των εΙς μη- 
91ν λυοί^Βλούντων, 6186 86ΐΐ6Πΐ8 ΑοΙ. 8οοίβ!. (ϊγ. Ι, 285 εοηίβοίΐ. ΟΙιβίΑΐ Μ&οιηαβ 6ΐ 
Ευοίληαβ ίρββ , ΒΙιβΙ. Ργαβο. $.11 άίοβηβ : τω ^αχτνλψ αχρω την ««φα• 
Χψ κρώμίνονι Βίβ Αεουβ. 34. δ«11. 2: »άά. ΜβΜΓ. IV, 14. 58. Αΐϋη ίη «ηηοΟ. «ά ΡΙιιΙ. 
Ργοττ. II, 24. 

59. ΑροβΙ. XIII, 60ί. 8υιηρ(ααι 

681 6 Ι«110. Βίβ ΑοΟΗβ. $.1: αντίηα 
γί το* ο μ\ν"Ηλ$ος οντούΐ ζινίάμ*- 
ψος το άρμα . • τον ονρανον η9ρ** 
πολ§ν ... ουό' όσον ηψψ/αα&η^ %ο 
ονς^ φασί^ οχοΐήν άγων, 

60. Αρρ. Ργοττ. IV, 37. δβο- 
ΙβηΙΐΑ Ιβιη ΑηϋφΐίΙαβ οβΙβΙιηίΑ: τ. 
£υΓ. Μθά. 536 βΐ «{αββ ΒοίβΒοαβάυβ 
λά ΤΙΐ6ο§ρι• 770 (16 βα «ϋβραΐΑΐ. 

ΡτΟΤβΓΒίΐΙΙΙΙ &Ι> ΜΑ€8Γίθ οοιοηΐθ* 

ιηοηΐυιη ρηηια8, <|υ8η1αιη ββίηιιιβ, 
νβιτο ροΒοΐΙ, :οαία8 αΐ6ΐιιοη•ιη (χβΐ- 
ϋο Ν. Αη. Χΐυ, 30, 3 <1β1>βιιιυ8: 

110<ίί, ίϋ^Ιίαΐ», ΜΐΙ^Μ^βΤ, «βΓ^ΙΙΜ 

%ΆμΛ 90%ί€Η β Οναβοία ν€ί^$: 
ΜνήοοΜ φΛοε ιίΙ ίΛ9οοηάίία βαΐΛ βηβ 
ηΜβ%ν$ νβί? στο εηο Ιβ, Ιβ^α» Ηοβ 
«βτηιι Ο» νντοιιΪΒ δβϋη Μ6ΐιίρρ6« 
Ύάροηνων ίηβοπρίλ) ρα^ΐ€ίάθ9 είρτο^ 
Φβτλη %99ίΜ$ . . 86ηί€ηϋαΜ Λϋοβ ηιίΜί: 

ρ08ΐ68 8(11ΐϋ)1ΐί( ΝβΓΟ, αΐ η8ΓΓ8ΐ 

8αβ(οιι. Ν6Γ. 20 : ρτοάίη ίη ΜϋβΛοη^ 
ϋοηοιφίΜΐ, ίΜηββ %ηΐ6τ ίαη»1%ατβ$ 
(τΓβββιΐΜ ρΓονβΓ&ιιΐΜ ίβτίαηι, 
οΌΰηΙίαΒ ιηη$%€αΒ ηηΙΙηΜββΒβ 
τ€»ρΒ€ίΗη: 8(1(1. Ι.υ6ί8η. ΗβΓ- 
ηΐοαΐβΙ, $. 1 : ίπίΐ τό γι αυΐ^ϊν αντο 
αρίν τον ΐνάοξον «»κα» άι* αϋτο ονη 
αν όίΐαΐμηψ Λχν»οτφ μο$ ηροςγ^νό- 
μ$9θρ^ ... οι^^^ιτ γαρ οφίλος αιτο^- ^^οΐ', φανί, ««' αφανονς της /κον- 
0Μής, Ιη ηιβηΐβ ΙιβΙιιιϋ Οτί^Οαβ, 
({ουοι 8οη1>6Γ6ΐ ΑγΙ. Απι. III, 399: 
<ιι Κ€€ί €ί Ί%αΜ!/ταΜ ηφ€Τ€$ β# Λβωβ-- 
6βα οαηίΗ; Νοη «Ηί ί^ηοΑίβ ^αϋη 
Μ^αρηα ΙψτΟΛ: Ηβη τ&ΙβΙ <16 ΡβΓΒ. 
881. Ι, 28 βφ, ιώί τ. 86ΐιο1ι& 6ΐ Ο. 
Ιβΐιηΰ βηηοϋιϋοηβηι : 6ί άβ Μκααι. 
ΤχΓ. 1)188. Ι, 7, 2, ρ. 100 Κ.: ι• 
μ%ν γάρ Ιοτί τ»ς χρόνος βίου ίψ τ« 
μαηρψ τοι'ιχφ ηαΐ ^ίην^ΜΜΐ «ΙδΜ 
άό^ης ψίλοοόφον λόνον^ ούόΐν άιν 
της ηολνμίρονς ταντης ηαΐ ηολυ* 
τρόπον μούσης τ< χαΐ αρμονίας, 

61. Όν ΪΠ, 50. 

62. ΏΙοζ. VII, 38. Μβη. Μο- 
ηοβί. 689. 

63. 0υ8(ΐΓ8ΐ)ί1 ιη βοβ , ({αϊ ίη ρα- 
1ίοΪ8 πιοτβυ Ηβτοαίβοι βτεπαηοαηι 
ίητοΰβηΙ: Αββορ. ίβΐκ 230 8ο1ιη6ί(Ι. : 
«αΙ οπιηίβ Βΐ6ΐηαη(, 8ί τβΐ ηιηβ 
οΒβΙτβρβΙ: ΑτίβΙοΙ. Εύϊ. Λά Νίοοπι. 
VII, 6. Οβ τ. ηναθΌς τ. Η687(λ. 
ο. ιηΜ. βΙ ρΓΟΤβΓίιίυπι ιη 8ηη« 8(1 
Οίθ2. V, 56 βΗβΙηπι. 

64. Οη^ο 18(6Τ6 τΜβΙΟΓ ίη ί8- 
ΙκιΙβ: τ. Αββορί ί. 35 8€ΐιη6ί4. 
8ίιηί1ίΐ€Γ 8οη8€ ««Ι. ΡΙι86<1γ.268Α: 
ίχω ίηίσταμαι τοιαντ αττα βώματ» 
προςφίρ^^ν, αατι ^%ρμαΙνΗν τ*, ίβ» 
βούλωμοΛ, ΐΛαΙ ψνχην, ηαΐ Ιαν μ^ 
όόζη μοι^ ^μ^νν ηοϋΧν ι «(Μ. 61. Ρ1ΐ8β« 

<1οή. 71 Β, 8ηΒ. 8ά ΰν ΠΙ, 45. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΚΙΑ VI. 197 65 Ου ηρέηα ί^αλ^ ηροηωτος ούτε ηορφνρα: ηρόβ 
τονς νη^ρ %ηρ %νχη¥ %οα/ι^1ο&αί άέλοντας. 

66 Ο ν ηατρι%ά μέλη αύΧει: έηϊ ιών ονχ ΟβίοΙωςτοίς 
γονενοιν άλλα χείρον βίονντιηψ• 

67 Ονί' ού%9ς Ερμής ονό' ί%Βΐνος Ήραηλής:^ 
ηρος τϋύς ίέαμαρτάνορχαβ έν οίς οϊονχαι Ηα%ορ9ονψ• 

6β Ον% α£< ηο%9ίμός άξίνας φέρ%ι: ίη\ τύν οι/ν άεϊ 
ία αυτά δωρονμενων, 

69 ΟύΛ* ά η 96 ν $9 ν ηατέδαρ^ον: ηρος τους φίλα- 
γρυηψονς. 10 

70 Ου ταύνα ηώηίΐς έργα %αϊ άραξνρϋος; αηο ηο^ 
ψούντος ηρος "τρυφώντα. 

71 Ου χρη λέοννος οηΰμνον έν ηολβί τρέφειν* 

72 Ούίβϊς ίκων ηον^ιρος ούό^ άηων β$άηαρ: ίηί %ύίβ 
%ατά ηροαίρεοίν ζωψ%ηρ. 15 

73 Ού^βϊς ηανών παλά αίει* 

74 Ονβεϊς κομήτης οοτις ου β ι νητ ι ά : ως Ιρ 
δίαβοΧ^. 1. 9ντίηο(ίφν(^ δαίιΐΜ βοηι Γβΐίαυίβ οιη. 3. ανλ*Χ μίλη Οβ. 11. 
5ΰπ1>6 ηηψαΐναίΰος, 1>«6β1 τβηαι β^ΑιΙ». Π. βινψίΐΓ}} ψψΙί^•τΛ$ 8^- 
Βββ. ΕριβΙ. Ι. ο. ι 8ΐΐί<1. 8. ίμηψίζίτα^} ηιραΙνηΜ $αί<1. β. ονδίίς βΙ Αρο- 
•Ιοϋιιβ: 86(1 ββηιρβτ ηληβΐ ββηβα» ο1>8€6ηιΐ8. 65. ΜβοιίΓ. II, 91. ΥΙΙΙ, 17 ϋιίφ 
«ηηοΙΙ.:.Οίο^ΙΙΙ, 82. 

66. Αρο8ΐ.ΧΠΙ,65:Οιοκ. Υ11»40. 

67. ΏΎ ΜΙ. 64. 

68. ΑροΒί. ΧΙΠ, 64«. ΝλΙαηι « 
ίβ1>ο1<: τ. Αθβορ. ι 129 Ρογ. 

69. Β^ύί.Αη6Φ(1(1. 349,8' «ν^^ό- 

αποάαρθ'οντα αι, Αύτος σΐαννον 
ΛίτιΛ: Ιιιιιΐΰ ίη αιοάαπι Ιοοιιιη Μβί*- 
ΒβΙάιη 6γ. Ρπ-. II, 2» 846 Γββΰΐαϋ. 
α. Αρρ. Ργο?υ. IV, 41 βΙ ΑροβΙ. 
ΧΠΙ, 49. 

70. Ηοΐ^τώ. 8. άκα^υρίά^ς- φημ*- 

ποόΑ9^ ύηο^ήματα βα&ία η βαΟί-^ 
λίπά^ τάά. τ. ίοΙΙ.: α<1<1. ΑροβΙ. II, 
75. δίαιΟίβ βπηΐ Ον Ι, 74. 55. 
Αρρβιιά. Ργοττ. ι, 3β. 

71. ΑΗβΙ. Καο. 1431. Βίβριιίβηΐ 
άΒ τβηο» βιΐ€ΐι6ρθ (χ. Ηβτηι&ιιηαβ 
Ο^αβο. υ, 332. Ο. Βίη<Ιοτ6α8 άβ 
ΑηβΙ. Ιη^ιη. 27 8ψ|., Ρήΐζβοΐιίιιβ 
9ά Απ8ΐ. Β«ι. ρ. 429. 72. ΟίβΙ Ρΐ8ΐοη. 4β ία8ΐο374Αι 
^•/ι* αν ό* ον; Οι;«ι <1^ γ* η ό%% 
τψ η99ητρ πίίθ-η/θιΐΛ. Παψ ποΛητβ ί 

73. ΟΐΜΐιΐΜ|ΐι«ιιι Γβηΐφβ, ιιΐ ίη ρΓο- 
τβΓΐ>ίο ιϋοίΙιΐΓ, ηΗϋΙβηΐΒΐ «τΐίαιιι 
ιΐΜΐ^ί•^* 6β1: Μΐιο«Γ. VII, 24, Ια- 
ηίθη ρβτΒΑβρβ 6Ι, αΐ ίναψτοίΛ λ^ 
ψΛβ ιηοΐββίβ ιηΙβτρβΙίΑΐηχ οχίβΙβΙ: 
Ιρ. Μνη γάρ γαστρί νώψ η α Ιων 
ϊρης όνχ ίοτ& ΑοΙΐ86ΐιβ άίχίΐ Αΐΐιβιι. 
VI, 270 Β: «Ιά. ηοΐΐ. αά Μ&οαγ. 
V, 7. II, 14. Ι.ο1>6ο]ίίιΐ8Α9ΐ. 11,955. 

74. 8ιιί488. Αρο8(. XIII, 29. Αά- 
1κί1>αίΙ δγηββ. ΕρίβΙ 104, 244 Α : 
χθ'{ς τοι ηάνν λαμπρ&ς αννηγορήκη 
τρ ηαρο*μ(ψ, μάλλον όΐ νψ χρη^ 
θμώ• χρηομος γάρ ανταιρνς, τοντο 
γ9 ηάπΜς οίσ&ϋ^ τ• ΟνόίΙς »τΑ.; 
ΓββρβχίΙ ί<1. Οιίτίΐ. Εηοοηι.^ 85 Ό 
ΡβίΑΤ•: τΙς ονν ηον* ίΰτίν ηΟ€ ηαΐ 
τί βούλίται; ΟνάιΙς χο^ι^'Τ^β 
οστ»ς 1* — το όί άκροηλέυπον, 
αντος αν ηρος τψ ήχά του τρ^μί" 
τρον ϋντνρμοαον οΰ γάρ ?γο>γί Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 198 ΜΛΟΑΚη 75 ΟντοςτονοβλίΡου 9 είτα ι: ίηϊ τάν ηά^ν γ%θορ- 
των καί έΐηο^^νηηίηοιν• έν γαρ τοίύ ηεν&$θί αελίνον στ^- 
φάνονβ ίφόρονν. 

76 Ονϋρ χαηοψ ροίϋωβ άηόλλνταί. 

77 Ονά* οοον έν μαλάχΐ] %9 χαΐ άσφοϋλω μέγ^ 
ονΒίαρ: έηϊ τών ονϋν άηαρή χρησίμων γενομένων. 

78 Ον ηοίήαείς λείον τον τραχνν έγ^νον: έηϊ του 
άόυνάτον. 

79 'Οΰτε τον ηαρΗίνον ορ&ά βαϋζείν ΛίΛάΙεις. 

80 Ον% Βοτίν εν νηί ηεοοντα ξνΧον άμαρτεΐνί^^ 
προς τον ίη παντός τρόπου τυγχάνείν βονλόμενον. 1. σιληνου 8. 4. »Ρογ(α886 γά^^ &η1β ζί^όΐωζ ίιΐ8βΓ6ΐι<1ααι«. Μβί- 
ηβΐιίαβ Οοοι. Οτ. IV, 666. ΡΙΐΓ^ηίοΙιιιβ βχρ1ίοβ( : ίηΐ τωρ ^^ η^ιητοψτ^ν 
πονηρών, 6. δοΐίΐΐβ οι;^. 7. ονάέΛοτ αψ &έίης λ^ίον τον τραχνν ίχί• 
«τον ΑτίΒίορ^ιηββ. 9. βοόίέζαν: [βίο] όΜξι^ς 8. Ιη ΑτίβΙορΙι&ιιβ «Χ8ΐ8(: 

οναοτί ηοΛήσπς τον χαρ*ίνον ορθ-α βα^ΐζαν* ψΘ'ίγ^ομΛ* το όίινον ^χ<*>ο κα^ }ν^α- 
γμα *αΙ όνομα, 

75. Οίο§[. VIII, 57. Εχρίίοβΐ 
ρΓ0Τ6Γΐ>ίαιιι ΡΙαί. ΤίιηοΙ 26: ανα- 
βαίνοντΛ [Ταηοΐβοαϋ] ... ίμβάυ^ν- 

σιν, ήμίονοΛ οίλινα χομίζονης' ΛαΙ 
τοις στρατιώταις ιίςηλθ-ί ηονηρον 
ίΐνα^ το σημίΖον ^ οτ* τα μι^ι^/^ατα 
τ&ν νιηο&ψΜ^αμη Ιηΐίΐηως Όπφα- 
νοΰν σ^Μνοις ' ηαΐ τιαροιμία τις ίκ 
τούτον γέγονί^ τον Ιιααφαλως ν^ 
αυΰι/ΤΛ όίΐα&αι τοντον του σ^λίνον, 
Βονλόμινοζ ουν αυτούς άηαλλνί^αί 
της όπα^α^μοψ^ς . . . &ΧΧα χ§ πρί• 
ποντα τφ «α*ρ^ άαλίχ&η *αΙ τον 
οτίφανον ίφτοίς Χφη (ΤίΐηοΙβΡίΐ) ηρο 
της νίκης ηομ*ζομ(νον αυτομάτως ίΐς 
τάς χ9ΐ!ρας ηηην, 01 γαρ Κορίν- 
^ίοί σηψανονσ• τονς "Ισθ-μια νικων^ 
τας Ιτρον χαΐ ηάτριον ύτίμμα το 
σίλινον νομίζοντας» "Ετι γαρ τοτί 
τ&ψ *Ισ&μ{ων^ ωαη^ρ ννν των Λί- 
μ*£ων το οέλινσν ην στέφανος• ου 
πάλαι ά^ ή πίτνς γίγονίνι βί. ΑροβΙ. 

XVII, 9. XV, 34. Οί»ί άβ «ρϋ 
118α 8ριι<1 ΟηββοΒ ίη «ηηοΙΙ. βά 
Βίο|^. 1. ο.: Α(1<1. Μβίιιβϋαι Αηβΐ. 
ΑΙβχ. 82. 

76. ΡίίΓνηίοΒρβ ίο Ββΐιΐι. Αη6ε<1, 
Ι, 53, 21. 

77. ΕβΙ 06810(1. '^Εργ, 41, α1>ί 
ρηΐ6€6<ϋ(: νήπιοι^ ονόί ϊσααιν οσψ 
ηλέον ημιαν ηανχοςχ ρνοιηιι ιφχα ΑοΙβηιιεηι ροβίβ οοιηηιβηάΑΐ τίύίαιιι, 
ιι( ΓβΰΙβ ίαιϋοΑίιΙ δοΐιοΐΐ βά Ηββ. 
1. ο.: τα ιυτίλίϋτατα των βρωτων 
παρϋαβίρ άφ' ων τρέφ^σΟ-αι 4ννα~ 
τοψρ την μαλάχην καΐ τον άαφό4ίΙον • 
ΗαΙ γαρ Ικ τούτων χυλον Ιαη§ναζο¥ 
«2ς βρώαιν, ^ . • 'ΈρβΛίΛπος Ιν τψ 
των ίητά οοφων . • ΈπιμινΙάην φηαΐ 
μικρόν τι ϋίομάηον πρφςφ€ρ6μ*νον 
Λ^0€ όιά ολην τίΧίίν την ήμίραν* ηψ 
ά* ίΐ άσφοάίΧον ηαΐ μαλάχη^^ οικρ 
αντον αλιμον ηαΐ α&^ψον Ιποίίιι βα— 

άβία άβ Εροηβηιΐθ βίηιιιΐ γβηα 
Ηββίοάΐο 1«α<)Αΐο ϋβπηΐ Ρ1ιιΙ«γ(^« 
δβρί, 8•ρ. Οοοτ. 14, ρ. 157 Ε, «ά 
φΐθΐη Ιοοαιη τ. φΐββ η3τΙΙβη1)«ο1ιΐιΐ8 
οοιηηιβηΐ8ΐυ8 ββΐ. Ρβ ιβρίιοάοΐο τ. 
ΑροβΙ. IV, 14ο ί1)ί<|. ηοϋ: άβ ιη«1γ« 
Αϋιβη. II, 58 Β, οαί αΙ Γβΐίαιιί «ροβ 
1«υά8τί ίη «ιιιι. «α ΑροβΙ. Ι ο. τ&• 
16Γ€8, Ηββίοάί τβΓβυιη λββΓί. Ββ^ 
ιιί(|υ6 ιηοηβο ίηΙοΓ τβΙβΓββ ίαί88β, 
σαι αΙ> ΑτίβΙορΙίΑηθ ΡΙαΙ. τ. 253 
Η68ί(Μΐί γβηααι φΐβιη Ιύο ίτλοΐΑ- 
ηιυβ, ΙβοΙβ ίπτίάβη ροΐΑΓβοΙ: τ. 
8ο1ιο11. 8ά Αη8Κ. 1. ο. 

78. ΑτίβΙοοΙι. Ρλο. 1086. 

79. ΑτίβΚ. Ραο. 1083. €ί. Μαμγ. 
IV, 74. 

80. Ιιι(θ([παβ Ιβ^ίΐα' ■& Ι^αοίληϊ 
Βΐ8 Αοοαβ, $. 6: &στ€ κατά τ^ 
παροιμίαν , &5ττον αν τις ίν πλοί^ 
πίοων όιαμάρτοι Ιύλον η Χν&α αν οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΚΙΑ VI. 199 81 Ό φαλαηΐίος %ορ ητένα εύζών, ούη ίμίν το 

χ^ημα, {φη: ίηϊ τον άχρι^οτου^ 
8α Ό χρυσός ον μίηίνίχαί: Ιηι τών μί] ηαηονμίνων. 

83 ^Οχλψ^ρος ϋ ξίίΌς οψίος μολών: αντη Ενριπί-- 
9ον ίοτίν• 5 

84 "Οψίς άδηλων τα φαίνόμ^να: ίηϊ των τά μέλ- 
λοντα αηο τών ηαρίληλυ^τωρ οτοχαζο μένων. 

85 ^Οψϊ &9ών αλίονοΦ μνλοί^ άλέονοί ϋ λιητά. 

ΤΟ 71. 

86 Πάγην Ιατάς ίν ηάγγ^ ληφ^ψ^ο^ι. 10 
3'7 Παρά μϊν ηίόίον, ηαρά ί' ϊηηος: τούτο φαοι 

τον θ$τταλον τνραννοί^ 9ΐη€Ϊν ηροηαλονμ^νον Βοιωτούς 
ίίς ηολβμον. 
88 Παρά χ^λωνης οοτρακον; ίηΐ %ον ούπ αν μ^τα- 
ύόντος, ωοη^ρ ονάί χ^λώρη μ9ταάοΐίΐ τον Ιδίου οατράηουΛ^ 11. 4^1 ΪΛΛ•ζ 8. 14. μη μίταάί^ϋρτ^ς Ατββηίαβ. σόψον, 

81. Ρτοττ. Αρρβηά. V, 12. 

82. Βίοι^βηββ €7ΐιιουβτ βριΐ(1 Οίο^. 
1.3η1. VI, 63 : τίρος τον οναάίί^οννα 
«ς ίΐς Τύτίονς αχα&ίίρτονς ιΐςίο^^ 
Καί γαρ η Χίος ^ ίφη^ §1ς νους αηο- 
Λατονς ' αλλ* ον μίοΙηταΛ, 

83. ΟβρηγλΙυηι βχ . ΕυΓ. ΑΙοββΙ. 
540: λνπουμίνοίς οχληρος^ ίΐ μόλο^ 
ξίρος, 

84. Αρρβηθ. Ργοττ. IV, 50. 

85. ΑρρβηΑ Ργοτυ. IV, 48. 

86. Οη^ο τίιΐβίατ ίη ί^ΐιυΐίβ αυ&β- 
Γβηάβ: τ. Αββορ. (ίΛΛί. 225 γιιγ.» 
114 8€ΐιη6ί<1. 

87. α. Αροβ(. IX, 13. Εφίοβ 
ΤΙιββΜΐίοο• Γ6ΐί<{αί8 οιηηίΒαβ ογα&• 

ϋβθΐίθΓ68 68ββ, ΥβΙαβ ΑρίΜΐ υΓ««Η• 

ΟΜ ορίιιίο 68ΐ, φΙΑβ .βχ «ϋΐΜίαιβ 
«^οααιη πιοηιιιιιβηϋβ βοηβίβΐ: ■£- 
ΙβΓΟ οηουΐνιη αρ«1 ΤζβΙζ. ΟΙάΙ. IX, 
ΙιίβΙ• 291 : γαίης μ*ΐ' τιάαης το Π** 
λαογΐΛ9ν Α^ξγοζ αμ^ί,νον ^ *'ΐΛηο* 
θίτταλίκαΐ^ ^Ααη§όβ^μόψΜΐ όϊ 
γνψοίίΐΗη ίη οαο «ρτιά ΕτΐΜΐ».Ρι«βρ. 
Βύλώ$. V, 29 β1ίοη)υβ ρϊο θίττα- λιπαΐ ΙβνίΙΙΐΓ θρη***αι: τ. ΑΙΐη. «<! 
ΖβιιοΙ». Ι, 48 αίαιιο ίηρΓΪιηίβ Ργοοι- 
ιηβΐίαβ «ά δοΙιοΙΙ. Αηβϋ^. 208: β& 
ρΓθΤ€?1>πιιη τβΚαβΙυιη ιιΒ Ευ•4«1λ. 
μ1 Ηοιη. II. ^Β, 761, ρ. 340, 8 βί^ηί- 
βοΐίΐαΐη: ΡτΛ ψααίρ οΐ ηαλαισΐ^ . . 
στ* τάφ Εύμήλον %αηονς ηροκρίψίΐ [ο 
ηοίίρτης] β^α την παροιμίαν, ίν ^ 
ίηικρίνηαι *ηπος .θηταλ*»ηι άϊ-* 
οβίΜΐυΓ ιιυΐβιιι Ιιοο ίρβααι, ϊηΛος 
θηταλΜη ρΓΟΤβτύΪΜΐΙβΓ : ΕιιοίΙ. 
ίη ΑηΙ^. ΡβΙ. XI, 259, 1: β«τ. 
σαλοΐβ ϊηπον^ *Χ'*^9 Έρασίστρατί » 
Αριιΐ. ΜβΙβιη. Χ, 18: η6<|α6 ρΓΟ* 
1>•η |^(68(, φΐοά 6Χ ΕαβίΑίΙιϋ Ιο. 
βίβηχιΐ £Γ88ΐηιΐΒ IV, 1,22: ίηιχρ*- 
9§ϊτα$ 7ππος θίτταλ^κη. ΕικΙβΟί 
<ϋοΙίο ρτοτβΓίιίι^ βχοίάίΐ, ηί ί«1- 
ΙοΓ, ίηοιιπΑ 1ϋ>Γ8ποπιιιι β 8ιιι4α β. 
Ιπη*νς λ{ν»ο&ωραΛ§ς» ηαΐηαρ- 
ΟίμΛΛ' **. Ιηΐί*νς /!Λψ Ιψ θ^τταλί*} 
κα» βρ^χ^, τοξότα» ι^^ καί τά κον- 
φότ^ρα τωψ οηλων ^ρ*Ιΐβόί<^καΐΚρήτρ 
*αΙ Καρ4φ. ΑΙία ίικϋοΐ νοβηιβ- 
ΰιΐ8 &ά ύύπιοβίλ. ΟΓ. ΡΙιιΗρρ. II, 
$. 14: αΑ4. Ροίχΐ). IV, 8, 10. Ευ- 
ΙΑΙ. Αά 8(β(. ΤΙιβΒ. IV, 42. 
88. Αρο8(. XIII, 95^. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 200 ΜΑΰΑΒΙΙ 89 Παρά ηωφον άηοηαρά^ίν: ηαί' Παρά νφ^^οι; 
&νρας άλδίν : έηϊ τώρ μη ηροςεχόντων• 

90 Παρά χωλόν οίκων καν ίηιΟΗαζΒϋί μα&ηΌ^: 
ηρος τους ηαραηολαύοντας των γ^αλεηών. 

91 Πάαα βονς άροτριφ: έΌΐΗ€ν έη αίαγ^ροτητί ηρος τάβ ^ 
γυναίκας βίρηα&αι. 

92 Πάντα άγα&οΐ τολμώαι: καΐ* ηάντα κακοί τολ- 
μώαι. 

93 Πάντα ηΧοναίοις καλά κονδ^ν αύτοϊβ ηράγμα• 

94 Πάντων τα μέτρον ίοτϊ το έηαίκές. 10 

95 Πα γη ηαρ ονας: ηρός τους δι άκονης &ηρώντας 
τινάς. 1. π. κ. αποα,] 8ιιί<ΐΑΐ οχρίίοβΐ: π^όόηλος της παροιμίας ^ άΙτία ' 
ον γαρ άκοΰη ο κωφός, ΙπΙ ανα^σ&ήτ»9 ό\ ΙΙγ^χαι, 2. αλαν 8ι 

Γ^άαν ^λίζΐαβ. 3. ηαψ] βοηΐΐθ ηαύτος, Ιη^απά^ηψ 8. €θΓηΐρΐ6 Τ6Γ8ΐΐιη 
Αρθ8ΐθ1ίΐΐ8 6ΧΙΐί1)6ΐ. μα^ή^ιΙ] 8θΗ1>θ /*αέ^ο«ς. 9. ΡοτίΜββ αίσχρον ηραγμα, 

Αιωοη ΗοΙ Ιφ* ήμ&ν Χαως ζη&ήναι 
ΈΪΗοτως , οτ* ηλίί ηάντα ομοίως ακσ^ 
τ$α ηαΐ ηασα βοΰς άροτρ*^, 

92. Εα8«8ϋι. 8(1 Ηοη. α<1.^,θ44, 
ρ. 1519, 55: «ν^α τον Τηϋμαχορ 
ίμ€¥ον λοχώντές '^αιοί^ τοίμψιαντ^ζ 
το κακόν ' κατά την παρο*μίαν χήν 
λ^γουααν Πάντα καΛοΙ τοίμων^ 
Οβ ΙοοαΙίοηβ ηάντα τοίμάν Υ. Ια— 
οούβίαβ Β<1 Αοΐιϋΐ. Τβ(. 1,8. δίιηί- 
Ιββ 8βιιΐ6ΐι(ίΑ8 «ρυά 8ο1ιοΗ. Υβο. «ά 
ΗοΕο. II. Η^ 93 ΓβρβΗιηαβ: Ναί 
παροιμία * ο το* &ρασύς ηρος 
ίρχον ίκ ηολλοΰ κακός' ό^ηί-- 
χαρμος [Γγ. 153 Α1ΐΓ6η8. , ({αϊ το* 
άβίβΐ εΐ α»ωθ^(ν, ϊπητα ό^ φ, 8€η— 
ΒίΙ.]* ο το* «ακος ϋ^αΐ^ρίΐ μά}^ αΐ/τό~ 
9•%ν , ^ηπτα φ4νγη. 

93. ΤΗβο^. 717: άΧλά χρή ηάν^ 
τας γνώμην ταντην χατα^/βτ^α« Ίΐς 
πλούτος πλ^ίστην πάΟίν Χχπ όύνα- 
μιν; Μβοβηά. δίοΐ). ΡΙοΓ. ΧβνΐΙΙ, 
19: ό πάντα βονλη^ίίς αν αν0^ρω^ 
τιος πονίΐν Πάντ ορ )4νο§το• πλ•ν» 
σ*ος τρόπον τινάι 8<1<1. ί1). Χ€Ι, 29 6| 
τ.ν•1ο]^6ΐινίαηι Λά Εντ, Ρ1ιομι•441. 

94. ΑτίβΙοΙ. £|^ β<1 ΝίοοΒί. Χ, Α : 
ίστιν ίκάστον μΗρον η άρηι} καΐ ο 
άγα&ός, Όβ Τ. έπιηκης «ϋβρυΚβτίΐ 
ΡηΙΐ8ΰ1ιίυ8 α(1 Αη8ΐο(. £ΐΙι. •4 Νί— 
οοηι. VIII, ρ. 64. 

95. Ρ^λ. 8. »ά]^ ! 4^ηρατίΜθ9 ο^•. 
γανον' χα* ιστ* τηράχννον. 89. Παρά χ. ά.] Αρο8ΐ.ΧΠΙ, 95: 
Οίοβ. VII, 43. //. χ. άλιΐν] 811111- 
Κλ ίη 81111. 8(1 Ογθ^. ΟγΡΓ. Ρ III, 
32 8ΐΐ8ΐ8 8ΐιιι(: ΡΗοΙϋ 1οου8 68ΐ 
£ρί8(. 103, ρ. 149 ΜοηΙ. 

90. Αρο8«. II, 94. 8ΰ1ιοΗ. Λά^αά. 
Νθβι. VII, 127: ^Αρίαταρχος όντως ' 
ίη*ί άϊ κατά τάς αχινουσίας χαΐ γ**- 
τιτ*άσγ*ς ίτίρος άνθ-ρωηος αφ ίτέρον 
γίύίταί τ* χα* α:κο^Ια('ΐ* άφομο$^ 
ονμινος^ ωαταρ η παροιμία ^χ(ΐ' χ ωλφ 
;ϊα^ο«χι;ς χαν ίνί αΗάζ^^ν μά- 
0•οις [80π1)β: χ. παροικών καν ίτΐΐ" 
ακάζίΐν μά&οις]^ έίποιμιν αν τον 
ωφίλη&έντα ^γιίτονα άηο γήτονος 
άξιόχριων *1ναι χάρμα, ηαρο καΐ 
Ήσίοόος [Ορρ.^6( Β. 346]. Π ή μα 
ηαηός γΗτων^ οαοον τ* αγαθός μίγ 
ον§ιαρ: ΡΙαίΑΓοΙι. <1β βάϋΰ. ΙϊΒβΓ. 6, 
ρ. 4 Α: καΐ οι παροιμιαζόμτνοι όέ 
φαοιν^ ονη από τρόπον λέγοντας, οτ* 
*Αν χωλω παροιχήσης^ νπο^ 
σ*άί§ιν μα&ησρ: οί. Μαοαγ. VI, 
40. Αρρβηθ. Ργοττ• 1, 60. Αά 86ΐι- 
(βηΙΐΒΐη ρΓορ6Ρίιι<!.ο.ο.86 800Θ88ΪΙ: 
({αοουηι Οΐ886ηίυ8 ΠΙοά ΑΙοιη•ηί8 
00ηΐ6η<ϋΙ μίγα γΗτονι γίίτων^ μμοά 
ίη δολοΐΐ. νβη. βά Ηοηι. II. Χ, 305 
6Χ8ΐ8(: αάά. Μβϋβηθ. ΜοηοβΙ. 274: 
χαχοΓς 0^*1»» χαΐ'Τ^ς ^^βή<ίίί κακός ι 
ίΙ>. 738: φβίίρονσιν η&η χρήσ&* 
όμιλίαι χολα*. 

91. Βίοη. €λΓ78θ8ΐ. Ογ. ΕΧΧΙΙ, Όφζβό όγ ν3005ΐ€ εΕΝΤϋΚΙΑ VI. νη. 501 

96 Πάηηος άηάρ^ης: ίηΐ %ον μτ^άϋνός. ηάηηος γάρ 
ίο%ι το ψνομιψοψ ίη %ής αηάν^ης, ο ψίροαην4ωτ 6 αημος 
οη•όάζ9$ ηαρταχιηί• 

97 ΠάντΜ Αι/ηβι %όν τυφλοί^• 

98 Πάν%^ Βίς Χ'ην %9ρ9αίνονοαν ηηραν ω^ίΐν:!^ 
έηΐ %ώρ ίκ παψτος τρόηου κ^ρδαίνείν βονΧομίνων• 

99 Παοης αητεσ&αί χώηης: ηαρέγγνόί ί$ά παντός 
ίχεα&αί ίργον• 

(00 Παρά ηοταμον φρίαρ ορνττειν: ίηΐ των μίτ'ίΐν 
ηονονντων• 10 

1 ΙΤάοα γη ηατρίς• 

2 Πάρων άηύδημΒΪΐ έη\ των αία&ησιν έίχντάν ούίε^^ 
μίαν παρεχομένων• 

3 Πσλαί ηοτ* ηοαν αλιιιμοι Μιλήο^οα ίηΐ των 
ηρότερον μίν έη άνδρίαν ύόξαν εχόντων, ίλαττω&εντων 1^ 
άε νατερον. 

4 Πάντα ΧίΰΌν ηαΐ ηάντα ηάλων ίανεΐ: ίη} των 
ηαοψι χρωμενων ^ρο^νμία. 7. Βχρϋοϋο τίΰΟββ. 12. ^ν^οίς μηβ^μίαν Λαρίχόντων 8υί(Ι«8. 

96. ΜλΐιΙ. Ρτοττ. Β. ηάπΛ9ς» Ηβ* λ&^ ιμΛ€9λ βΙ «6 €$Μηβη9€ βί α ηϋβιιΐβ, 
β^ΓοΙι. β. ηάηηοζζ άηάψ^ης αψ&ι^μα^ είαΒοιίΗη ^<ηη%ηβφί€ΜαΚφ§ατ€$υτ%ί. 

το-χον βίχαβάΧλίΛΐ ΡΙιοΙ. ηαηηα: αί χπιοιιΐ. II, 4,63: βΜ βηιηι φΐΪΒσοθ 

τωψ ακαν&Αν ίζαν&ήβ^ίς : βρβοΙλΒΐ ββΐ ρΓοηηυβ : ΑηβΙοΙ. Ε(1ι. •<Ι £η- 

ΙΐΜβ 8ορΙιθ€ΐίβ τβπαη α ΡΙυΙλίιλο 4βιη. VII, 6: ^οκ»; )^ρ Μο^ς μά- • 

ίο ΗΙίΓΟ ({αο 6ΐροηί( ηοη ροβββ λ»ατα «Ίι«ο^^ο^ αντος αννώ ψΙλος. €ί, 

ιαβτίΙβΓ τίτί •θβ. Ερίο. 19, 1100 ΑροβΙ. IX, 68. €οβΙτ<γμτ. ίη «ββ. 

86ηΓ«Ιηιιΐ : γραίας α*άψ&ψι ΐίώίηος •α ΜβηΙ. Ρτοττ. β. Μίρ^ος, β. η^ράία. 

ύς ψνϋ^9^ος ι 1^. 748 1>ίιι<1ί. , «Χ 99. Μβύ<η<1. ΜοηοβΙ. 448 : ττ^ήττβ 

οΒΟ β1 ρτοτβΗΝΙίΒΙ βνρΓΑ ροβίΜπη τα ααυτον^ μή τά τωι^ αλλωψ φρό' 

βαζίΐ €( 86ΐΐί§[ΐΐΐβ ίη ηάπηον αη ψηι ί1). 583: ηολνηοαχμοψίνρ αλλό- 

αηάψ&ης βΧ ΕαΒίΐΙο βΒ Αΐΐίβη. Χ, τρία μη βούλον κάβα. 

450 Β «ΙΙλΙοιη. Οαίά ηάηπος βίΙ» 100. 8ίιηίΚβ ηιαΙΐ8 βζβΙβΒΐ: Ηογ. 

ρ'βΗίαΐΑΐίοί τβίβτββ βάρη βχκηρίί δβπη. Ι, 10, 34: ίη. ΛαΜ «α» 

ηοη Μΐίβ ΜοαπιΙβ άοοοηΙ: πιοϋοη Η^ηα ^βτομ ιηβαήίτΜ, αο ή Μα§ηα» 

ρηθίΜΐ 8ο1ΐΒ€ί4ΐ6Πΐι ΐιά ΝίθΑη<1. βΐΥΜβοηιηι ιιιαϋι ΜψΙ^η ϋαΛβτνα•: 

Αΐβχίρΐι. 126, €|αί οβΙ^η^Η, ρ«ρ- Ηίβτοητπι. «<1τ^ ΕαίΙη. ο• 17, Τ. 11, 

ραιη 6610 ββηώηβ ρίληΐνααι βΐιίαηι ρ. 472 ΥαΙΙαπι. : ί» «Ακη» Ιί^ ροτ-^ 

αιη βΙηηιβΒίίΒ Ιληηξίηοβίβ ΪΒβίάοη- ιμ: οί. βηη. «ά Οίθ{(. VII, 68. . 

ϋΚο•, φή οαηι Μοιηο οιαΙοΓΟ οχ- 1. Μαοβγ. VI, 45. 

«Ηΐίΐ τβηϋΐφίο ιϋΒΝρΒίοΓ «ηΐ ιι 2. Αρρβηά. Ργοττ. IV, 55. 

ρυοη• 1υ<1οηΚίΙια8 οχοαϋΙηΓ αΙ •ρηά .3. €ι1 «ηηοΟ. «ά ΑροβΙ. XIII, 82. 

ηοβ β1 ρ«ρρο 1οοηΙο<ΙθΒΐί8. 4. Ζοηοΐι. V, 62. 63. Μ8€ΒλΙ1,15. 

97. δοΒοο. άο ίη III, 10: ν€9ΗΜ €οη8ΐ«η(. ΜληΜβ. Οοπιρ. 2502: 
ιϋϋίΗΜΘΛί,Α Ια$90 Ηχα» 9*'*^''*** ^άρτα *άλων σνγ*ιν§ν. 202 ΜΑεΑΚΠ 

5 Παραπνητωρ λί&ος: ίη) %ού ίηλον. 

6 Πέτρας αηβ{ρ€ΐς: ίηΐ τώρ μάτηρ πορούρτηρ. 

7 Πίνκ^^ς τρόηορ: έηΐ τώρ ηαρωΧΒ^ρια ίίί)ίφ^9ΐρομέ^ 
ρωρ* ηαροσορ ^ η^νηη τ/α^^δίοα ϋυ%έ%ι άραφύα. 

8 Περϊ ΟΡΟ ν οκιάς: έπΙ τώρ ίη βύτελίσι μαχομέρωρ. δ 

9 Περοιη^ τί μωρία: ίηΐ του άργαλέου ηαϊ αποτόμου. 

10 ΠελαργίΗοΙ ρομοι: ίηΐ τώρ τάς εύεργίσίας άμειβο- 
μέρωρ' παρόαορ οΐ τώρ ηεΧαργώρ ΡΒοττοϊ τούϋ ηατίρας 
τρέφουαι γΒγηρααοτας• 

11 ΠΒζ'η βαύίζωρ μ^ φοβού τα κύματα: χρ%θμ6ς \^ 
οντο£ ^ΙάοοΡί άο^9ΐς• 

12 ΠΙ&^^Ηος 6 ηί&η%ος %αρ χρυοά ίχρ οάρύαλα: 
ίηϊ τώρ ονϋρ έΐ έπείοάπτον κόαμον ύφελουμίρωρ. 5. δυίθ. 8. τκρί ο^ον σ*ιαςί ααροιμ»α*όι^ ' πίρΐ τ£ν ΜΜτ^ίβ•ιχα»ρ 
Ίοΐς μηόίνος άζίοις, Οπ^ίηβΐη ρΓ0Τ6Γΐ)ϋ βχροβυίΐ 8ΐΐί<1. 8. ονον σχιά. »α«, 
ΠιρΙ οι^ον α»ιάς, Σοφοκλής ΚηόαΙίωψι' *Ό τ« αν η γΙνητοΛ^ τα ηάψχ* 
οΎου αηΜ, Αριστοφάνης ^αιόαλψ * ιιτρί χοΰ γάρ νμνν ο ηοΐίμος Νν» 
ίατ$} πιρί όνου ϋΜΐάς, *Αριϋτοτίλης ό' ίν ^ίάαακαλΙα»ς μοΙ οράματος τί- 
νος φίρ9ΐ ίπ^γραφήν^ ^Ονου σκιάν ' οΐ δ\ ηρωτον φ&ίγίασθ-α^ τοκτο Αημο- 
ϋ&ίνην^ άπολογονμινον νπίρ τίνος ίχί μ^γάλαις αΐτίαβ,ς κρί,ναμίρου^ ω^ ί»ρ€Λ 
&ορνβονντας τους άκροωμίνονς. ηαρακαλίσας γαρ αντονς μικοά ηροςίχ%ΐψ^ 
ηρίατο βιηγίνα&ΟΛ^ #β Μίγαρά4ί άπιων μ$σ&ώσα»•τ0 ονον ιται;/ισνΚ <^^ ^^ 
τ^ ούψ γίνομ4νύυ^ νπό τφ^ σκιάν του όνου βονλη&ίίη άναηανσ^σ&αι , οιΐ 
ηαρίΐναί γιΐρ οντ* όΜρον ουτ αΧΚο τοιούτον ονάίν τον άϊ ονηλίίτην 
κωΐύίΐν, φάσκοντα ομι^ αντφ μίμια&ωκένα* μόνον ^ ου μην καΐ σαιάν «σκ 
άιατριβην αντοΐς καΐ φιλονίΐκίαν ηολλήν τ^ρΐ τοι/τον γίρ4σΒ•α$. ταντα ό* 
ίΐαων ώς ίΐΰι τους ^Α&ηναίονς »ρος4χοντας σφόάρα καΐ ηίομίννς καΙ πα- 
^οί/ι^ας τα ίζης άκοναοΛ, ΜηληξξΡ αΰτοίς, ίΐ πέρΙ ο»ον μ»ν σκιάς αιι^ο- 
αοΘ•α¥ όέοντα*^ καΐ 3α^α«αΑονσ«ΐ' , ύη^ρ 4^ άνόρος ικρι τ•¥ ζην κινό^χννίον- 
τος ουκ Ιβ^Χουοι» άχοίΛΐν, όήΧον ό\ οτ« ίϋγομίνψ τούτψ Ιχρήσατο ^ημ»^ 
σ&^νης, όιόη^ρ καΐ ίν τοϊς ΦιΙβΛΠίκοϊς ηαρψόύν [άθ Ρβοβ βΐιΙ) £π.] τι}» 
ηαροιμίαν φησί^ <^4αφ^ρ<α^«* το»•« *Αθι/ναΙους η^ρι τής }ν ^(Χφοίξ σκιάς. 
Αΐϋ «ΙΙΙβΓ: οΓ. ηο((. αά ΑροβΙ. ΧΥ1Ι, 6(λ 12. ^τ^ΐ'σ«α Ι^αοίχηιιβ. σα'»• 
ι^αϋα] ανμβοΧα ίάβαΐ• 

5. Ι••ρίβ 8Ϊ([ΐΐίβθβη τίάβΙαΓ βηΐί- μ^ινί ημωρίαν καΧ τον όίρματος 
Ββιιβ βχίτλ Ιβιτ«ιη: βίο Ιιαοίβηαβ' γνμνω&ίΐς ηαρΐό6&η χι/ο^: ο£ Βιίβ- 
ιΐίχίΐ Τίιηοη. $.13 παρακνψαι ^Ις βοοΐοβ <1θ Γβ^ηο ΡβηβΓ. 323. 

τ• φως ι Λάά. βίαβιΙ. Ραηβ. $. 42. 10. €ί. Μ«€«γ. 11, 12 «1 ηοΟ. «4 

Αββορ. ΡιιΒ. 67 ΡοΓ.: «Ιίβ Ιβοίΐ8ΐ ΑροβΙ. XIV, 11. 

ΟοΓτιΗίαβ «ά £Ηβή(. 307. 347ΐ.ίρ•. 11. Οί. ηοΟ. «ά ΑροβΙ. XIV, 111». 

6. Ον ΠΙ, 71. 12. ΑροβΙ. XIV, 29: Ι,ιιαιιι. μΙτ. 

7. Ον III, 60. Ιηάοοΐ €. 4. ΡΓοίβοίΙ βχ Ιιοο ρτο* 

8. ΜλεβΓ. VI, 37. Τ6Γΐ>ίο &Γβ§θΓ. Νβζίυιχ. Οβπη. 40 

9. Ί1ΐ6θ<1θΓθΙ.ΙΙββΓβ(ίο.Ιι1)λ.€οαι- [4], 173: τίς χάρις ην σ» »ί&η*99 
ρβικΙ. Ι 6η., Ορρ. Τ. IV, 1, 322 ^ΧΙ^ς, βρστθ9ΐό4α λωβγν^ χρυα^ίοΦσ^ 
δοΐιαίχ. : σνΧΧηφ&ίΙς (Μλΐΐββ) νηο βρόχοισι άίρηρ η^ριγυρωφ-ίντΛ ; . Οί. 
τον βασιΧέως την Πίρσικήν νηί^ ΙΜο^βη. νΠ, 94. ΟΕΝΤυΚΙΑ VII. 203 

13 ΠΒ^ψάψτί α νηνος ονη ίηίρχ€τ᧻ 

14 Πί^ηηος ομφαησς οιτονμίΡΟβ : ηαρόϋον ηοι^φ- 
ροί^ μϊψ %6 ζφοψ, ηοψηρά ΛΙ οηέΙ%αί• 

15 Πί^ηηφ ηάτταΧονι ίηϊ %άν %α% άξίαψ %ί 9ΐα- 
αχάντητ» * 

16 Πανώντοβ άψδρος Ισχρά ^άντίπνημία. 

17 ΠΒίνώψτι ηίν έα%€ χρνμο έ9(»84μον• 

18 Πλούτος ΧΒραμέως: ο μη βέβαιος ^ άΧλά σα&ρος 
παί βιΟΗ9νος. 

19 Πολλά ίρεύβοψταί άοίίοί: ίηΐ %ών ηίρδονς ^νεηα 10 
ηάί φνχαγωγίας ψ^υάη λεγόντων• 

20 Πολλοί ψαρ^ηηοφοροί, ηανροί ά^ βάηχοα ίηΐ 
%ί9 ηροςηοίονμένων τι εΐάέναί ηηϊ μη ^ϊ&ίχην. 

21 Πολνηονς ωοη^ρ ηετρας ίχετμί: ίηΐ τύψ λιπα- 
ρως τιοί ηροςηα^μίνων• (5 

22 Πολλά μίν άλώηηΐ» άλλ^ ίχίψος δΡ μέγα. 

23 Πολλώρ &ηρί9ίψ έγω ψόφους άηηκοα: ίηϊ %ών 
ηίψϋίψ άηΒίΧύρ* 

24 Πολλών 6 λίμος γίνεται Λ$9άο%αλος• 1. Ιηά^χ^τηι^ι Ηοιη. (Μ. Ε^ 472: γΧναα^ος άί μο» νηψ^ς ίπέλθ-^* 
7• δοήΒβηάααΐ τΐάβίατ: ηπψνητί τη ηαν ίστι ](ρημΊ^ωό$μορ, 11. ^ν^ 

χαγ9§γίαψ 8. 12. ϋοΧλοΙ το* ΖβΙΙοΜαβ. όί τ 9 ίάβαι. 16. μ^ν\οΐ4* 
Ββ. 17. δοηΙ>6 &ρίωρ• 19. ηολλύρ ο χαι^ος γ, ό. Μβηβηά. οβηΐ 
Μοη. 449 Μβίη. 

13. Οιιαπι φη ί«η6 ΐΑΐ>0Γβ(, οοη^ ι^ο«ς, ^βιη 8ιιί<ΐΜ ήο βχρ1ίο«(: 
Ιίηιιο ιηοΓίιαιη οοηοιρήΙ : \1^μ6ν ομον Μ τοΰ άραγηαΐου ο Ιριτφς, ο* γαρ 
»αΙ λο^μόν Ηββίοάι "Εργ» 243.] ΕΙοιο. ηολιορη&νμίψοι ηολλοΜΛς ηα* ^ ου 
Οά. Οφ 407 ϋιίφ £υ8ΐβ11ι• : ί<ΐ60^β ά§Τ αητορται, €ηπϊ ΐιτ§;β( ίΑΐΒ€β, 
6ιΐ5ΐΓΑβοιιιηιιιη ρβΐΗΐ: ιηοΓΐ)αΒ«Βΐιιι, ηιΐιίΐ ηοη οοηιβάίιηιιβ : οί. ΜβΟΓ. 
αΙ <1οΰ6ΐ Οβίηιβ III, 18, 80ΐηηαηι VII, 24^ 

ίπιρβάίΐ: ίϊΐιι^ΐίοι» Β«ηο ιηίββηί• 18. Οίο^βη. V, 97. 

ΟΟΟρβΤΐηβ 6•(: ΙΜΐη νΛνος ηίφνηβ 19. Ογ6(^ ^ΤΨ^' ^ ^> 2. 

σωμάτνν αωτη^ια^ Μ^ΟΛηά. Μοποβί, 20. 0γ6^. ^^^Ρ^• ^ ^^> ^^• 

520. ΟβΙβηιη οΐ ΜαοΓ. VI, 73. 21. Μ«οβΓ.ΐν,26. Τ1ΐ60^.215: 

VII, 16. 24. ηονλνπον οργην "ίσχι ηολνηλοΛοΐβ^ ος 

14. *ΟμφαΜ€ς Αβ ΓβίΜΙβ τϋί1>11Β άί« ηοτΐ ηίτρι/ , Τη προςομιΐηύη , τοΓο^ οαηΐητ: Μ«€βΓ. VI, 30. VII, 64. 1^*1^ Ιφάνη. Ηβιη βχρίιοβΐ Αθϋβη. 

15. δαρρίβ Ιμβ^ΙΙί&ρ τβΐ Μπίίΐβ V. Η. Ι, 1: ν»ο ταϊς ηΗραις χα- 

φήθ. ϋψηα^ καΐ ίαν^ονς »1ς %ήν ίηίΐνων 

16ι ΜαοΙ. Ρτοττ. 8. ΐΜ^η»ντιΐ οί. μιταμορφονο* χροΜψ »λΙ νοντο ιίψα* 

ΜβΟΑΤ. νυ, 13. όοποΰσ•ρ, οίκο ονψ χβί ηίφύκαοιψ άί 

17. Ιη ιηβιι(6 Ιΐλΐιαίηβ τί<1«1ιιτ ιατραΛί οί. Μ«08γ. VII, 28. 27. 

Α€ΐΐ86ΐΐ8 Αϋιοη. VI, 270 Ε,^αβη (ντο;- ΟτρΓ. I^ Ι, 4. ΑροβΙ. II, 39. Α€ΐΐ86ΐΐ8 Αυιοη. VI, '11\} Α, ^αβη Ιντο;- ^ΤΡ'- ^ ^* ^ 

ίη&ιιιι••άΖβηο1).Ι,12«1β€ηρΜ: βάό. 22. Βν III,. 69. 

▼«ηοΒ βχ ΑροβΙΙΙΙ, 58«: «χαντ• 23. Οη^. ζ^ρη ^ », σα. 

γάρ τοι βρωτα ηολ^ορΗονμ^^ 24. Αροβί. XIV, 36•. ΜΑΐΐΙ.ΡΓθντ. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 202 ΜΑεΑΚΙΙ 

5 Παραπνητωρ λΐ&ος: ίη) %ού Ληλον. 

6 Γϋτρας οηβίρεις: ίηϊ τ£ρ μάτην ηονσνρτ»ρ. 

7 Πεύκης τροηον: ίηΐ τώρ ηανωλβ&ρία ίίαφ&9ΐρομί^ 
ν»ρ* ηαροοον η η€νηη τμη&6ϊσα 6ν%έ%ι άψαφύα, 

8 Πβρϊ ΟΡΟ Ό σκιάς: ίηϊ %Δν ίη €ντ9λέσί μαχομέρωρ. δ 

9 Πβραιηη τιμωρία: ίηΐ τσυ άργαλέου %άϊ άηοτόμον* 
ίΟ ΙΊεΧαργίΗοΙ ρομοι: έπΙ τώρ τάς ζυ%ργΒΌΐας άμ^ιβο^ 

μίρωρ' ηαρόοορ οΐ τώρ η^λαργώρ ΡίοττοΙ τσνο ηατ^ρας 
τρεφοναι γΒγηραηοτας• 

11 Π^ζν βαάίζωρ μη φοβον τα κύματα: χρησμός %ο 
ον^ο^ 'ΙάοΌΡί όο&ίΙς• 

12 ΠΙ&ηηος 6 ηι^ηηος ηαρ χρυαά ίχη οάράαλα: 
ίηΐ τώρ σύόίρ έΐ έη$ίσάχταν κόομον ωψΒλονμέρωρ. 5. δαίθ. β. π«^2 όνου αχ*άς: παι^οιμΜαοψ' πίοΐ τ&ρ Μαηρίβίίτων 
τοις μηόινος αξίοις, Οπ^ίηβΐη ρΓ0ΥβΓΐ)η βχροβαίΐ $αί<1. 8. οψον αχιά, χα«, 
Π(ρΙ όνου σ«*άς. ΣοφοηΧής ΚτιόαλΙωρ^* *0 τ» αν τ* γίνητα^^ τα πάντ* 
όνου α*Μ. Αριστοφάνης ^α^όαλω * τιτρί νοΰ γαρ νμΤν ο ποίίμος Νυν 
Ιστ^Ι π§ρΙ όνου σ«*ας. Αριστοτέλης ά' ίν ^ιβασκαΧίαις ηαΐ οράματος τι^ 
νος φίρίΐ ίχ&χραφην , "Ονου σκιάν ' οΐ ό^ ηρωτον φ&4γζασθ•α^ τοντο ^ημο^ 
ϋ&ίνην^ άηολοχοΰμινον ύα4ρ τίνος 4x1 μτχάλαις αΙτίΰί*ς χρι,νομίνου^ ως ί»ρα, 
&ορνβοΰντας τους ά»ροωμίνους. παρακαλίσάς γαρ αντοΐ/ς μίΜοά ηροςίχ^,ψ^ 
^ρξατο όιηγ§ΐσΟ•€α^ »ς Μίγα^ά49 άπιων μίϋ&ω9ατ0 οψον' ιται//ι«ιν•< όΐ ίν 
τ§ ούψ γίνομ4ν0υ% υπό τ]}ν σκιάν του όνου βονλη&ίΐη άναηαύσ*σ&4Αΐ ^ ου 
ηαρίΖνα^ γαρ οϋτί όΜρον οϋτ αΙΙο τοιούτον οΰάίν τον άϊ ονηλίΐτην 
κωλύπν» φάσκοντα ονον αντφ μιμια&ωηΙνοΛ μόνον ^ ου μην »αΧ σαιάν ωσγ< 
όιατριβήν αυτοΐς *αΙ φιλονίΐκίαν ηοΐλήν τ^ρΐ τούτου γίν4σ&αι» ταντα ό* 
ύηίύν ώς «»<^« τους Ά&ηναίους ηροςίχοντας σφόδρα καΙ ηίομίνονς ηαΐ πο• 
θ-οΰντας το ίξης αχοί/σβΜ, Μηληξξν οι/τοΤς» «Ι ιαρί μόι/ μίν σκιάς αιι^<-. 
άοΘ-α* όίοντα^ καΐ αα^ακα^ονσ^ΐ' , υη^ρ άί άνάρός ιαρί του ζην κιν$νν§ΰον~ 
τος ουκ ί^Οουσι» ακοΜ*»". όήλον ό^ οτι Ιιγομίνψ τούτψ Ιχρήσατο Αημ/Φ^ 
σ&ένης, όιόπψρ ηαί ΐν τονς Φύία^Λίκονς παρψόων [άβ ΡλΟβ 81ΐ1> 6π.] την 
παροιμίαν φησί^ 4ιΜφέρΗί&αι τονς Ά&ηναΙονς ηψρί τ^ς ίν ΜΧφοίς σ««άς. 
Αϋί 8ΐί(βΓ: οΓ. ηο((. βά ΑροβΙ. ΧΥ1Ι, 6(λ 12. ;ιτ^νσια Ι^ααβηιιβ. ,σάν^ 
ι^αϋα] σύμβολα ί<1βιη. 

5. Γι8ρΪ8 8ί{;ιΐί6ΰβΗ τίΐΙβΙΠΓ βΐηί-^ μ^ινί τιμωρίαν καΐ του όίρματος 
ηβηβ θχίτβ ί6ΐΤ8ΐη: βίο ΐΑΐοίβηΐιβ^ γυμνω&ίΐς ηαρ^ό&η κναί: ο£ Βπ8-- 
άίχΐί Τίηκοη. $.13 παρακν^μα» ίΐς 80ΐιίθ8 άθ Γβ^ρίο ΡβΓΒ«Γ. 323. 

τ• φως-, Λάά. βίαβιΙ. Ρ«γ88. $. 42. 10. €ί. Μβοιγ. 11, 12 «( ηοΟ. μΙ 

Αββορ. ΡαΒ. 67 ΡαΓ.: 8ΐί8 ΙίιοιΙβΙ Αροβί. ΧΙΥ, 11. 

ΟοιτιΙΙίαβ 8^ εΐιβηΐ. 307. 347ΐίρ8. 11. €ί. ηοΟ. «ά Αρο8(. XIV, 111». 

6. Ον ΠΙ, 71. 12. Αρο8ΐ. XIV, 29: Ι,αοίβιι. μΙτ. 

7. Ον III, 60. ίηάοα, €. 4. ΡτοίβοΐΙ «ζ Ιιοο ρτο^ 

8. Μ808Γ. VI, 37. Τ6Γΐ>ίο &Γ6§;θΓ. Νβζίβηι. €&πη. 49 

9. ΤΙΐ60<1θΓθ1.ΙΙβ6Γβ(ίθ.ί&1)Ιΐ.€θΐη- [4], 173: τέ^ χάρις ην συ »ί&ηησν 
ΜίκΙ. Ι βη., Ορρ. Τ. IV, 1, 322 ^//7^, βροτο9ΐό4α λωβην^ χρυΜίονσι^ 
δείιοΐκ. : συλΧηφ&ίΙς (Μ8ΐΐ6β) ύηό βρόχοισι άίρην ηΜρίγυρωό-έντΛ ; . Οί. 
τοίΐ βασιλέας την Πιρσικήν νηέ^ ΙΚο^βη* Υ''> 94. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΚΙΑ VII. 203 

13 ΙΐΒΐνύ¥%ί 91 νηρος ονη ίηίρχίτ᧻ 

14 Πι&ηηος ομφαηας οιτονμΒνος: ηαρόαον ηονψ' 
ρορ μΐ¥ %ο ζφοψ, ηοψηρά ό^ σινβινοι• 

15 Πί&ηηφ ηάτ^αΧορι έηΐ ^ώρ ηατ άξίαρ %§ 9ΐα- 
αχσρτηρ• 5 

16 Πβίρώρτος άρίρος Ιαχρά %αρ%ίΗρημιαη 

17 Πβίρώρτι ηίρ ίο%ί χρημο έ9ύ84μοΡ• 

18 ΠΧού%ος %Βραμέως: ο μη βέβαιος ^ άΧΧά οα&ρος 
ηαΐ 9ιά%9νος* 

19 ΠοΧΧά φβνδορται άοιίοί: έηϊ %ώρ %έρ9<ήίς ένβ«α 10 
%α\ φνχαγηγίας ψ$νίη Χδ^όρτωρ* 

20 ΠοΧΧόϊ ραρ&ηηοφόροί, ηανροί ί^ βάηχοα ίηΐ 
%£ρ ηροςηοίονμέρωρ τι ^Ιϋραι ηα\ μη ίΐάότωρ* 

21 ΠσΧνηους ωαη^ρ ηέτρας ίχ^τμί: έηΐ τύρ Χίηα^ 
ρως τια ηροςηα&ημέρωρ. 15 

22 ΠοΧΧά μΐρ άΧώηηζ» αί^λ' έχΐρος ερ μέγα. 

23 ΠυΧΧωΡ &ηρί9ίψ έγω ψόφους άηηποα : ίηΐ τώρ 
%$ρίρ άηαΧύρ• 

21 ΠοΧΧώρ 6 Χίμος γίρΜται ϋιδάοκαΧος• 1. Ηά^^χ^ναι^ι Ηοίη. (Μ. Ε^ 472: γΐΜαζος άί μοι νη96ς Μλ&ι^, 
7• δατίΐιβικίιχηι τΜβΙοτ: ηαιρ4$η:ί τσ* πάψ Ιση χρημ' Ιάωάιμοψ, 11. ψυ*• 
χαγβητίορ δ. 12. Πολλοί το$ Ζβηο1»α8. όέ τί ίάβΐα, 16. ^ν] φμ^' 
Οβ. 17. δεΗ1)6 θ-ρίωρ. 19. ηολλωρ ο καίοος γ, 6» Μβη&ηίΐ. δβηΙ. 
Μοα. 449 Μβηι. 

13. Οααπι ηιιί {ηηθ 1α1)ογ6(, οοη^ ι^ο«ς, ^οιη 8ιιί<ΐΜ βίο βζρΗοβΙ: 

Ιΐηιιο ιηοΓύαιη οοικιρήΙ : '\1.^μον 9μνρ ΙηΙ τοΰ άναγκαίον ο Λό|^•ς. ο* γά^ 

ηαΐ λύ^μορ Ηβ8ίθ€ΐ. α^γ* 243.] ΕΙοιο. πολΐορΜ•ύμί9ο», ηολλοΜίς «α* »ρ ον 

(Μ. Οφ 407 ί1>ί<{. Ειΐ8ΐβϋι« : ί<Ιβο^β όη αητορται, Οαα ιιτ§;β( ίααιββ, 

ΙταβΙηβοπιηιιπιρβΙαΙ: ιηοΓΐ)αΒβιιιιιι, ηϋιίΐ ηοη οοηιβάίιηιιβ : οί. ΜβΟΓ. 

οΐ άο€ΒΧ Οβίηιβ III, 18, 80ΐηη«ιαι VII, 24. 

ίπιρβάίΐ: ίΑηΐ6ΐίοη8 Μηβ ιηίββηΐβ 18. Οίο§6ΐι. V, 97. 

ΟΟορβΗοβ β8ΐ: η&ιη νηρος η^φυηί 19. Ογ6(Γ• ^ΤΡ'* ^ ^> 2. 

οωμντωρ σωτηρία, Μβίκυκί• Μοηοβΐ 20. Οτβ^. ΟΥΡΓ* Μ IV, 99. 

520. αβίβπιιη €£ Μβ€βΓ. VI, 73. 21. Μ>οβΓ.ΐν,26. Τ1ΐ60^.215: 

νΐΐ, 16. 24. ηονλίρπου ο^^γην ϊσχι πολυηΧοΛοΐβ^ ος 

ϊΑ,^ΟμφαΗίζ <1θ ΤβΐΜΐβ τί1ΐ1)11Β άί-^ ηοτΐ πίτρι^ ^ Τή π^οςομιλήσι^ ^ τοΓος 

εαηίατ: Μαολτ. VI, 30. VII, 64. ^^«7» ίφάρψ Ηβιη βζρΐίεβί' Αβίίαη. 

15. δαρρίβ ίμβ4λλί•9 τβΐ Μΐηίΐθ V• Η. Ι, 1: νχο τα^ς π/τρα•« «α- 

φήθ. &ηρτα^ καΙ ίαν^ούς «*ς ^^ρ ίιαίρωρ 

10. ΜβηΙ. Ρτοττ. β. ιι<*)^6τγ»: οί. μηαμορφοΰσΛ χρο$αρ ΛαΙ χοντο ίίρα* 

ΜΐΐΟΑΓ. VII, 13. όο*ονσ•ρ^.οηίρ οι^ν χα* ικφνκαύιρ αΐ 

17. Ιη ιηβηΐ6 Ιι&Βαίβιβ τί<1«1ιιτ η4τραίΐ οί. Μλολι. VII, 28. 27. 

Αΰ1ΐΜΐΐ8 Αϋιβη. VI, 270 £, φίοιη βτ^. €τρΓ. Ε Ι, 4. ΑροβΙ. II, 39. 

ίη «ηιι. βά Ζβηοΐ». 1,12 «(1β€ή|ΐ8ί : «ά^. 22. Βν III, . 69. 1<τρΓ. Ιβ 
ΒΥΙΠ, 
τβτΒοβ «Χ ΑροβΙ,ΪΙΙ, 58«: αχαι^τβ 23. βη^• ^ν^' ^ ^'> ^^- 

γά^ τολ Ρρωτά η9λ*•ρ*ουμ4^ 24. Αροβί. XIV, 36•. ΜΑΔίΡΓΟΥΤ. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 204 ΜΑεΑκη 25 Πολλαίς ηλι^γαΐς Λρνα ΰαμάζ€%αι: ηρος χους 
όνςαλωτονς. 

26 Πολλοί σ« μίο^οονοίν, ίάψ α^αν^ον, ψέλ^β• 

27 Πολνηοόος % ρόηορ• 

28 Πολνηοϋος ομοιοτης: ηρος τονς ίξομοίονρτας 5 
εαυτούς οίς άψ ηλψαάζωοα^» 

29 Πολλάια %04 ηα$ μωρός άν^ρ ηα%ά μοϊραν 

30 Ποιηιλύτ^ρος νίρας: ίηϊ των ίολ^ρώρ, ^τοι &αα^ 
μαζομένωψ* 10 

3^ Πολλά μεταξύ πέλει ηνλίηος ηαΐ χβίλΒος 

αηρον: έηΐ των τα Μήλα ίληίζοντων• 
32 Πολλάηι 9η ξύμηαοα ηόλίς ηαπού άνάρος 

άηηνρα• 1. πολΧανοΛ Μ• κ(λΙ ^υνηη{ί/αϋτονς ^ίηά»Μ ϋάΑιϊ» 3. σ α ν- 
το ι» 5αΜΐ«8. 7. *ατά μοΐ(^] «αταχα^^Μ» <*ικ»])β. 13. ^7] ιβΖ Ηβ- βίοάαβ. 14. αντι^^^ν** δ• 

Β. ηοΧΧύρι Μβη. δβηΙ. ΜοηοβΙ. 282 
Βηιηολ. ΡΙιβοάη ίβ1>1). β1> Α. Μ«ίο 
βάία. 21, 7: Θτ$ο βϋβιιι $ί¥ΐίΛ» ααήί 
•ΐΜβίΜίΜΐ ίοΛΛα: δθοβα £ρίβ1. 15 ; 
αίηαΛβ ίίΙοΜ, ^9»ο$ ηονα ατΛβααάο- 
οΛέ ία»Λβ$: Ρβη. ΡγοΙ 10. Μαοαγ. 
VI, 73. VII. 13. 

25. (ιτββ. ^Τν^' Μ IV, 91. 

26. ΟΓββ;. Ο^ρΓ. Ι II, 96. 

27. 0α8<1η1)ί( ίη Γβριιθ6Βΐ ιιΙ<|ΐιβ 
ατναιη: ΡΙαιιΙ. Ααΐαΐ. II, 2, 21: 
β^ %Ηο$ ηοη ροΙ^βροΜ, ψΛ μι» φΛά- 
φάά ίεΐίρωνηί, Ιβιιβια.* ηβφΐβ ηοη 
ία οαΗιάηαι: τ. Μλοβτ. IV, 26: 4ΐβ 
βίαΐΐο Αοείρι ροβββ ιΐ6ΜτίΙ Μοί- 
ηβΐϋιιβ €οιιι. Ογ. Ργ. II, 1, 471. 
Α( άβ ροΙ^Μ 8(ιι1ϋϋβ Φ6γΙο ΟβΑΓοΙιί 
ΙββΙίΐΜηίο οοηβίΑϊ: ΑΐΙιβη. νΐΙ,317 
Β: ό ^^ ηονλύηους ίατί αυηητίηίίος 
ΜαΙ ΧΙλψ ανόητος• ηρ•ς γά^ την 
χίΙ^Μ, των όι»Μ•ψτ99 βαδίζη ηοΛ 
όίωκόμίψος ϊσην οη ονχ νηοχωρίϊι 
ΛΟί^^άΛΐ Ρ1ο(βΓο1ιιΐ8 άβ βάαΐ. βίβιηίοί 
4ί8€Πΐΐΐ. 11, ρ. 52 Ρ: τάς όί τϋ€ 
κό/Ιαχος, νοαίρ ηολνποόος^ τ^οκάς 
^ηανα φω(}άθΗί9 αν τ$ς: άοΟΛψΙΒ 

ΕΓΟΥβτΜαηι ηοΐνποόος δέκην [^Ιηορ 
[ββγοίι.] αύτος ίαυταν Ματαφα/ων^ 
συοά σιΐΑΐιι<{υβιη υΐ β1^ Ηββ^οΐιίο 
810 Α ΡΙιοϋο βΐ 8αί<1ΐί •ίΔ6 βχρΗ- 
οβίΐοηβ ροήΐυιη «ιΙ, ΐΑΒβη ίχι •ΙαΙ- Ιιιηι Α^β ίοηρΜοολ <ϋ6ΐα«ι ββββ 
ρΓθ1><1)ί1ι(6Γ άοΙβηάίαΐΓ ΡίιβΓβοηΙβ 
Αϋλβη. VII, 316 Ε: ό»όταν ό^'Ήδη 
ναΐρΑα^ αψοό^α 'ΛαΜ4ρ§1 τους πον- 
λύηοΰας ** ννητωρ ταρ^τρώχΜ αν» 
των τους δαχτύλους, Οοββ αΐΐαΐη 
ίΙ« 8ίηΙ, ηοι^ τίάθο ΐ]ΐικΙ οΕβΙβΙ, 
«ΐυο ηιίιιιιβ ΕαροΗάίβ λΙ<ιν« ΑΙοΑβί 
οοηιίεί τβηιΒυβ βΒ Αϋιβη. 1. ο. € 
•βΤΤβΙί•, α!^γ ηοΧίτης ιιοι^^ι;>^ο|(« /ς 
τοιις νροΛονς β1 ηλ*&•ον <λα« ψονν 
τ< ηουλυηοόος ^ην , β(αΚθ8 ιίβηβοβ 
βΜβ Βίλίοβίατ. ΟβΙβπιιιι άβ ηοίγρο 
οίιΐΜ|αβ παοηΐιαβ «ί. Μβηβηοβ «4 
ΒλΠΜϋί». ΕρίβΙ. ίη ΟοΙβΙΙβηίΡΡ.Αρ. 
Ι, 32 : «άιΐ. ΖβΒοΙ). ϋΐ, 24. Μβο«Γ. 
VII, 21. 39. «ηηοΟ. Λά Ζβηοΐ». 1, 
24, ϋίοκ. VII, 76. 

28. 6γ69. ΟτΡγ- Ι' Ιϋ» 3. 

29. Ον III, 68. 

30. Οτβ9. £ΐρΓ. Μ IV, 96. 

31. Οτβ^. ετρτ £ II, 95. 

32. Ηββίοά. όρρ. 6( Β 240, αΒι 
1ιβ60 Ρτοοίαβ: τοί>το άοΜ^ν μίν οι»» 
ίίναι χατά δίηην^ το 9¥ος β«(χα «ο• 
νηοοΰ αολ^ν ολην δ$δόνία ηοΛΡηψ* 
δύναται όί Χέ/(ιιν^ ο«* μοχ&ηι»ον 
ίνος οντάς ψ ωοαιρ νοσήματος^ η χμ- 
1«ς ηα^αποΐοαιουαα , πολλΛ*$ς «κ 
ολην ίαντήν αναμάττηα^ την πονη» 
^ίαν ίζομοίονμένη τ ψ Ινί,. Αννατα^ οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΒΙΑ νΠ 205 33 ΠρΙρ %ονς Ιχ&νς Χαβ^Ιν %ηψ αΧμηψ ηυηςίς: Ιηί 
τύρ τονς ηαίρανς ηξ^Χαμβαρόι^ωρ. 

34 Πράοον ψύΧΧω το %ιϋψ ίρύρτωρ- ίέίβταί βα- 
Χάρ%ίθρ: οτί οΐ έρώρ%€ς ηοΧΧά άραΧίοΗίήβΟίΡ. 

35 Προς Κρήτα ηρη%ίξ$ις: ίηΐ %άρ ηρος τονβ ομοίους ^ 
φ^υόόμίρΦίΡ. 

36 Προς Κάρα χαρίζεις: ομοιορ• 

37 Πραότερος η^ρίοτεράς: ίηΐ τωρ ηάρν ίπιακωρ• 

38 Προς οημα μητρνίάς ηΧαΐΒίΡ: ίηϊ %ον αφρορτίοτον* 

39 Προςίχεταί 9* ωαη$ρ Χ€ηάς: έηϊ τώρ τιρος ίχο- 10 
βΐ4ρ»ρ• 

40 Προς Χέορτα Λορχάς αητ^ταί μάχης: ίηϊ %ύρ 
ηρος τους χρ^Ιττονας ίριζορτωρ* 

41 Πρ$αβν%Βρος Κο9ρον: η%θί Κρόρον. ίηΐ χύρ 
οφό9ρα ηαΧαιώρ• 15 1. λαβξνρ^ ίλίΐν 8ιΐί<1«0, 0ν τ^ ίά&ϊη^ 3. ^^ωτ^ν δ«ί<1«ΐ. 5. 
χοητίζωψ 5αί<1«8, <ρΐί βχρΚοΙ: Μ τωρ μάτην ηονουψτωρ, 7. 9μθΜρ] 
ρΐβοίη• δαίάββ: ίπί τον ομοΐον' ως ηαΐ το* προς Κ ρητά κρ^' 
τίζ{$ς, 9. μητρνάς 8. 12. όορκάάίς αητονα^ β^άχηρ δΐΐίάββ. (^^ ηαηίΤψο ϋημαΐνπρ, οτ» Ι^ος οττος 
πονηρού^ όΐάνοιψ ή ηασα ηοΙ$ς 61- 
»7^> ως Ηορ ηωλνίίΡ μή χωίνοναα 
τψτ τον ^ος πορηρίαψ. ΑββτΙυΓ •Ι> 
Αβ8€ΐιίιι. ΟΓ. ίη Οΐββίρΐι. 324. 525 
Η., 8οΙιοϋ. Υβη. Λά Ηοιη. II. Α, 
42, Καβίιιΐΐι. 8<1 Ηοιη. Π. Α, 410, 
ρ. 12βΙΐιΐ.: οιιιη βΐίοηιιη <1ίοΙι• €οιη> 
ΙβΒάΚ 8€ΐιο1. Λά Ψϊηά. ¥γύι. 111, 
64: μλΙ τωρ γατόψων^ ΦΤ^^ι ηοΧΜ 
αηηλανσαν τον ηΛηον τον η^ρΐ τη* 
Κορωνίδα * λο^μις γάρ ίγίνίτο^ αΧν»ό• 
&ί τον Χύ$μον ^Αηολίωρ ηαΙ^Αρτ^ 
μ»ς, Ιοιμον ουν γ^ψομίνον ϋνραηψ 
ΙβυοΛν ηαΐ οΐ μη^ν αΡγ»μ» 'ΗοΙοόος' 
Ωολληη» ηαΐ ητλ. ΚαΙΙΙμΛχος 
^ [ϋτ.θΐ Β^ηύ.]^φψιίψ* Ο^ηάψτ^ς, 
μΧΙ ονς νσχ9Ρ ατίρος ίαίμωψ^ Α» 
ααο τβπα τ. Μβίηβλίιι• ΟλκιΙηιιιΙ». 
έ. η. 163. 

33. Οτββ• ^7ΡΓ• Μ IV, 92. 

34. ΒΥ 111, 66. ΡΙαΙ. δχιηρο•. 
Ι, 5, 1, ρ. 622 Ε: ωατ^ τοντϊ το 
ηα$ζόμίΡ0Ρ μή ηάρν ψαίρίοΒα^ γ9- 
Ιάίαρ^ οτ» ηράσον ψνλλψ το τωψ 
ίρωντωψ ό$09τΛ•. βαλάρΐίοψ, 

35. ΑροΒί. XIV, 95: ΙΜοα. ΥΗ, 
65. α Μ‫τ. Υ, 30. 36. Αρο8(.ΧΙΥ,95: Οίο2.ΥΙΙ,65. 

37. Αοοβΐ XIV, 94: Όιο^. VII, 
64. ΟοΙαηιΙ)•!!! ηρος ««ροι^ ηκ¥»ν 
πρηότητος ^^τ^^Άη» αίζίΙ 1. άβ Αάο- 
ηϋοηβ XV : ίβϋβ «ηίιιι βχ τβίβηιηι 
Β6ΐιΙβηΙίβ ρΓοηηβ οβτβΙ: τ. ΒοοΙιαγ- 
Ιαβ Ηίβτοι. Π, 553. δαίοβπη Τ1ι«•. 
Εοοίββ. τ. η$ρ%9τ9ράη 

38. ΒΥ III, 65. 

39. Α1Ια(1Η ΑιτιβΙ. Υβιρ. 104: «£. 
ηπτ ί*9ΐσ ϋ&ων ηροΗα&»ύόη ηρψ 
ηάνυ^ *'ΛστΜρ λίηάς ηρος^χόρανος τψ 
κίοψϋ 61. ΡΙαΙ. 1095: »« ίΰτόρως.,, 
το γρ^^Μψ ^Λσπτρ λ$πάς τψ μί^ρα- 
ηίω ηροςΙσχηοΛψ «α φΐβιη Ιοΰαιη 
8«ΙΐοΙ. α Β: λ$Λάς ίστ^ν ^Ιάος 
ο&τρίον , οηίρ λαβόμ^νοψ ηΗρας ίη*- 
σχνρίζίταΛ ηαΐ ^νςωαοσηάστως *χη' 
ΜοΙ Ονη αν τις αντο ^'όίως αηο^ 
<ηΐ€χσ«»« ΠρΙν αν τ* της πέτρας 

41. ΟΥ III, 56: ΜλΰβΓ. II, 49. 
Πρ. ΚρίΦον] Ιιοο ρΓΟΥΟΓΒίο αβυβ 
€Β« ΡΙΧο: τ. ηοΜ. «<1 Βίθ(^. II, 71. 
Βϋλΐη <1θ βίαΐΐιβ (ϋοΗατ: οί. Ώϊολ. 
Υ, 64 ίΐιίφ τ. αηηοΐ.: «ι1<1. 8ύ1ιο11. 
«ά Ρ1•(. 319 Ββΐίΐί.: αροτΜ^ίηρα] η Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 206 ΜΑϋΑκη 42 Προς 9νο ού91 ΉραηΧής. 

43 Προμίρου χννβς: έηΐ τώ¥ αφόάρα άγρίίοψ• 

44.1 Προς %έν%ρα λακτίζ^ίψ: ίηΐ %ύν μ9ίζσβίΫ άί^%§- 

45 Πτωχού η^^ρα ον ηίμηϊ.α%αι* ^ 

46 Πν&ώίβ οάός: ίηΐ των τα αυτά ηραττορτων* ως* 
^ίος Κ6ρίΡ&ος• 

47 Πνρ ίηΐ βαΧά: ίηϊ των ταχέως γινομένων• 

48 Πυρ ^η^ ηύρ* 

ΤΟ Ρ. 10 

49 'Ρα9αμάν&υος ορχος: ίηΐ των %ατά μιηρον τίνος 
ομννντων , ήγουν χριού, κυκνον^ Χαχάνων καϊ των ομοίων. 

50 *Ραδαμάν0•νος ηρίοις: ίηϊ των Λιηαιοτάτων• 

51 ^Ρήγματα άντϊ των οχημάτων : ίηϊτον ηαραηο- 
Χανοντός τίνος, δι ο ηράττα• 15 

52 'Ρ^ματα αντί αΧφίτων• 

53 'ΡοΛίων χρηομός: έηΐ των ηΒρηργότ^ρον ηυν&α- 
νομένων• 8. Μ ολΙοψ ΙΙ^ον Μ. 9. Αραά τβΙβΓββ οοηβΙ^ηβ «Ι^α^ Ι6§[ί1ιιη« 
ίοπϋλ τχνρ ΙπΙ πνρ ΒΤΛί: Τ. Μθΐηβΐίΐιιβ €οιη. 6γ. II, 1, 26: πνρ ΙπΙ πνρΐ 
δυίίΐΜ. 12. ηνίίνου] (οτΙίΛΒβ κννος, 14• σχι/μάτων] οχημάτων 8. 

15. ιΤμ 8» ά* Λρ ΥΒ. π. π^ρ^ργώτ^ροψ 8. τα άρχα»νηρα χαΐ παΙα*α ^ %ά «ν- 
77^»: 8αί(Ι. τ. Κρονίωκ 

42. ην III, 44. 

43. Αροβί. ΧΙΥ,80 : Οίο^. VII, 52. 

44. Οτβκ. €τρΓ. Μ IV, 100. 

45. ϋν III, 61. 

46. ΑροΒί. IV, 36: I>^οβ^ III, 34, 
ηοΟ. «ά Ζβηοΐ). VI, 26. &6ΐιι βχ- 
ρΗοαίΙ 801(188 8. ν ς Πν&ώό^ ϋνα^ 
βονλόμ§νο^ Βοιωτονς $ίύβ•ν αΐτον- 
μίθα^ ψΛοΙ μΛταΙύ της Πν$^ΰς καΐ 
της *ΑτνΐΜής «λα» την ΒοίωτΙαν 
ΜαΙ ούχ οϊόν τ< ιίρα* ^Α&ηψηΙους «Ις 
Πνθ'ω άπίλ&ίΖν, ά μη ηαρϋ&ωσι 
Βοιωτίαν, όταν όί μοΙ στράηνμα 
βΜίγί^^ όΐοόον ^τανν• ΡοτϋηβΙ «ά 
ΑηβΙ. Ατ. 189.* ^^ος Κόρ.] Αροβί 
VI, 17. XII, 29: Ζβηοΐι. ΙΗ, 21. 
Οίβριιΐβτίΐ <1θ Ιιοο ρΓθτβΓΐ>ίο ηυρβΓ 
ΡήΙζ8θΙιία8 ίη Οοοιιιι. άβ ολτιη. 
ΑηβΙορΙι. ιη^Βΐ. 102 βσα. 

47. ϋΓβ». €^ρΓ. Μ IV, 97. 48. ΑροβΙ. XV, 12: Ζβηοΐ). V, 
69. Ατΐβίοΐ. Ρτο1>1 IV, 28: σνμβαΐ^ 
ψη γαρ ηνρ ίπΐ πνρ ψέρίίψι ΡΙΐΐΙο 
<1β νίΠαΙΙ. Τ. Π, 563, 40 Μβη^.; 
νφ* ωρ φλιγίμίρος «α* τρό;κον τ&να 
ΜοταβοΙ^ πνρετοΰ π»{σ&ίϊς^^ ^ίρμον 
χαΐ ατοηορ πρίΰμα ομ μνκτηρωρ καΐ 
στόματος §1ςίπ*μπ9, το Χ^γόμίρορ ηατά 
τηρ παροιμίαν^ ηνρ ίπ*φίρωψ 
πνρΐί 9Μλ ίη «ηη. 8<1 Ζβοοΐ). ί ο. 
ίη<ϋθ8τϊ : 8θ<1. Βοί88οη•(Ιιΐ8 8<1 ΡΗΙ- 
ΙοβΙ. £ρί8(. 106. 206. £οιιϋΓ8ηυηι τ. 
ίη Οτ6§;. Ο^ρΓ. 1* Π, 74.. 

49. ΑροβΙ. XV, 14 ί1)ί<ι. τ. 8ηηο(«. 

50. ϋν III, 74. 

51. Αρρ. Ργοττ. ΐν,66. νοοβιη 
ψήγματα Βίβββηΐαβ 84 Οβηιοβύι. ΟΓ. 
ρΓΟ ΟοΓοη. $. 198 ίΠυβίτβΙ. 

52. ΑροβΙ. XV, 20: Οίο^. VII, 
100. διηίΐβ 6χβΐ8ΐ ίη Ον Ι, 43. 

53. Αρο8ΐ. XV, 22; Ββο^. VIII, 4. οίοίίίζθό όγ ν^005ΐ€ ΟΕΝΤϋΚΙΑ VII. 507 54 "ΡοΛον άνΒμάνψ^ αυγηρίνβίς: ίηΐ τώνχάάψομοία 
ανμβ€Λλ6$^%ωρ. 

ΤΟ £. 

55 Σαμιαηη λαύρα: ίηΐ τώρ ίί£ τρυφην ίηκΒχυμένων. 

56 Σαράίαψος ηάηηΧος: ίηΐ των €ΐβ τα χβίρω ^ιβτα- 5 
βαλλίντων. 

57 Σαρβανάηαλος: έηΐ τώρ άβροόιαίτην. 

58 Σαηροτβρος τρνγός: ίηΐ του οφόδρα φαύλου• 

59 Σαρδόνιος γίλως: ίηϊ τώψ ίη ολέ&ρφ αφών αύτώρ 
γ%λωντων. 10 

60 Σιβυλλιά 6 γέρωψ: ίηϊ τύν παραχ€]^^ραη6των* 

61 Σιβύλλ'ης αρχαιότερος: όμοια• 

62 Σιηυώνίος ίηαηϋυ: έηι τών τολμηρορ μέν τι ηοι- 
ούντων , ούδίρ ό^ ανυόντων• 

63 Σιηυώηος δραπέτης: ομοία. 15 

64 ΣίΜίλος ομφαηΐζβταί: έηϊ τώρ μτ^δηνος άξια ηλε- 
ητ6ντ9»ν• 1. χά » 8ιιίέ1• βχαΐλΐ. 
αψνψ ίθβιη. 54. ^Γβ;• ^7Ρ^• ^ ^Ι> 7. 

55. Ρ1α1βηΙι.Χ 61. Ι,ί^ηι. Ερίβ). 
290: τοίίΤ0 ό% <1 καΙ μή ηροη^ν» 
^9οί», πάττως αν ψυν Ιψάνη πο$&ψ, 
αοΒ τάς πολίΐς ΣαμΙηψ αρ&ι^ [ΜβΟΑΓ. 
VIII, 2.] φασί χαΐ λαν^Λψ άποψή* 
ναντ^ος ΣαμΒΟϋήΐβ. 

56. Ιάβηι 8ίηιι6ο•1 ΑνΦος ηαπη»- 
λ<ν«*: ΖβηοΙ). Υ, 1. 

57. α.Αρρ.Ρτοτν.ΐν,68. ΑροΛ 
XV, 30. Μβχίηι. Τ^γ. Οίββ. Χ 6η.: 
βοΙ ό\ ή Α$ος ήόονη ααΐ τ^ς ^Εα^- 
όαραιιάλλου ίιαίνον αργοτέ^Μ» 

^ 56. ΑηβΙορΙι. ΡΙαΙ. 1086: αλΧ' 
«στ» Ηομιόή τρι% παΧαίά χαΐ σα» 
91 ρ β, αϊ)! δοΐιοΐίβ: ηολλάΜΐς καΐ 
τοτ νίον €^Ψ99 τρνχα ίηάλοί/ν* ψΰψ 
ο*'χ οντνς, αλλ ως ημίΤς τηψ 
νχοστΜ&μψτ^ αά αοβπι ίοϋοιη τ. 
ΗβηιβΙβΓΗαήιιιη. Ηιηο Ιιοιηίηββ 80γ- 
4Β4θ8 τρυ^•β(ονς ΏοναιηΑϋΒΛ ηο- 
1«η«β ΡοΠαοβ Οη. VI, 27: βΜ 
ΟβΙΙ Ν. ΑΙΙ. XI, 7: ΗοΜΜ ηοΙμ 
ρτΛβ»99Μ¥Λ νβΐΐι» ύ€Μταέ«$φίβ Ησηω 
Μ «βΐΜΜ . . . ^111111• ιϋοβτβ νάΐβί Ιη- 
ορ» φ»€ηάαβΛ 9η%$€τοφίΦ ΌΪ€ία μμτ« 
€ΐ (ντ/ητΒίαη ραηει» ββϋίάτβ υίηνη^ 4. Χνρα 8. 9. Σαρόάνιος 8ΐ»4η. τω ««Ι4 α^ρΐηάαν^ Βάιΐ €ΐ Ποο€$ 
Α•6•Ι.* ιι1»ί τ. ΟΓοηοτίαβ. €ί. Μι- 
ο<Γ. VII, 86. 

59. Βν ΐυ, 75. 

60. Αήβίορίι. £<)αίΐ(. 61: ο 41 
γίρωρ σφυλλί^ζ ίώι δοΐιοΐά: χρι/- 
αμων }ρ^ καΙ ίν*θ•νμ€ϊ, ηπαραληρίΤ* 
Ιια$όη η Σίβνλλα μαπροβΛος. η τοΤς 
χρηομ^ίς ηόπία^ η απαταται^ μαψ• 
ΤΜ^ς */«, χρρσμονς φαντάζηα*• 
χρψτμ9λότος γαρ *£ρυ&ραία ηρ ή 
Σίβυλλα• ί) μίγα φρ^ρίΐ *αί ίηαίρί- 
τα*. Οβ Τ6γ1}0 σιβνλλιαν ΤίΙΙιηβη- 
ηιιβ β^ίΐ Α<! Ζοιι&Γ. Ι^βχ. II, 1647. 

61. ΡτορβΠ. Εΐββ;. 11,2, 15: Ααιιο 
πΗηαιη ^ααίαη ηοΗί ιηνίανε «βηβοίια, 
ΕΐΗ ΟίίΐΛα^αβ ΛοεοηΙα όοΗβ α^βΙ; βί. 
II, 24, 33 : α/ ηιβ ψμη αβίοΜ «ι»ιι/α- 
ϋί ΙοΙα 8%^11αβ^ Νοη Μοτ ΑΙοί4α€^ 
ηοη ηί^βτ άΐβ άίβ9, €ί. ΙϋιιαΒβηιυ8 
ιΐθ Αβηββ Ι, 214. 

62. δυκί. β. :εί*νιάνίος, 

63. ΡΙυζίΙ Ιιοο υΐ ρΓΑβοεά^ηβ βίαβ 
€ΐα1>ίο θχ οοιηο6'(ϋ&: οΓ. Μβίηβΐ^ίαβ 
Μβη. 61 ΡΙιίΙβιη. Ργ. ρ. 154. 

64. ΑροβΙ. XV, 42: ΖβηοΒ. ν,84. 
Οβ δίΰαΐίβ τ. Μβοατ. VI, 52: <1β 
ατ» ί<1 VII, 14. Όφζβό όγ ν^005ΐ€ 208 ΜΑβΑΚη 65 ΣίΗίΧος ατρατίάτης μίϋ&οψ όίω&^βται: έηΐτών 
άηω^βϊα&αι ηροςηοιονμίί^ωψ , α μηίΒίς αν%οίς άιόωβίψ. 

66 Σηυ&ών έρημια: έηΐ των ίρημων %αΙ έξηγριωμένων 
τόηων• 

67 Σ%ιάν αβοίΗΒν: ίπϊ των οφοΛρα άόίλών. ^ 

68 Σπίά μορβίολύττεσ&αί: ίηΐτώνκενώςίηφοβονντων. 

69 Σηαμβον ξνλον οτδέηοτ 6ρ& όν: ηρος τους άχάμ- 
ητονς ηαΐ σχλ^^ρονς• 

70 Σχντί] βλέηα: έηϊ των ύφορωμίνων ηΒίσεα&Λϊ τι 
%α%ον %ίχΙ 9ίά τούτο οκν&ρωπών. ^^ 

71 Σπίά^ €ΐόωλον: ίηΐ τοΰ οφόδρα άσ&6νονς• 

72 ΣκορηΙονα βέβρωκβν: ίηΐ των αργίλων. 1. μισ&ον όΜθ'^ννα», ΖβηοΜαβ οίη. 6. τα ιανά Β. 7. το σχα/ι- 
βοψ V\νΛxί^)ϊν» ι φΐ8 «Β Μλοηίο βζΙιιΙιβΙιΐΓ ρΓΟτβΓίήυιιι ίοπίΜ Μ ίη ηοη- 
ηαΐϋβ 8αί<1ββ οοάίοίΐιιιβ ΓβρβτίΑ 6β(: τ. 6«ιβίθΓ<1ιιβ •<Ι δαίά. β. αηαμβή. 

9. σκντηψ 8: ΣηνΟην νίίΙιΙηΒ: οοιτβχίΐ δοΙιηβΜβιπηαβ ><1 Ζαιοί). 1. ο. 65. ΑροβΧ. XV, 44 : Ζβηοΐ). ν,89. 

66. Αροβί. ΧΥ, 51: Αρρ. Ρτοττ. 
IV, 75. Αήιίορίι. ΑοΙιαπι. 705: 
τω γα^ ΐίχος αν^ρα χνψόψ^ ηλίηοψ 
θονΗνόϋηψι *Εξολίοθ'α$ σνμπίαιιίψνα 
τι) Χχυ&ωρ ϊρημίί^, χΑϊ 8θ1ΐο1ίΒ: 
ίπίΐ ^-ηςίΜ^ης αΐ Ιρημία* των Χχν- 
0ϋ»ν* αψτΐ τοίί, ολίθ^φ ηλΙ χ««οϋ; 
συμπΧακίπα^ τονχο ^ί Ι^γα, <^» ^ 
Σηύ&Λ$ αοίκο* ^ις καΐ Μ τώψ 
α^αξνιτ φψ^όμένο^ αΡτβο* ίαντοΖζ οΑ#- 
&ρον γίροντα*, Χατ^ 4^ παρο$μ4Λ 
η Σχν&ων Ιρημία \ ΗίρροΟΓ. (Ιβ β6Γ6 
«φ 6( Ιοο. $. 93: 17 <^^ 2κν&4ωψ 
^ρημίη ηαλ^υμ^ η§β*άς ^στ» ««« 
ΧΗμΛηωόη^ χαί ^ριλή καΙ ϊννόρος 
μίτρίως : Υ. ϋοΙκβΗ. ΟβοαΓβρΙι. βηΐίσ. 
Τ. III, 2, 243. υβυΓρΑίιΙ υΐίλη. 
Ββιηοβώ. Αροΐ. Τ. IV, 284 Β.: το 
^) βήμα μο» της £κν&ωρ ίρημία^ 
ούόϊν άΜφέρανόοΜΐ: €οη8(3η(.Μ«- 
η^ββ. Οοιηρβηά. οΐιτοη. 2071. ΜΐΰΗ. 
Αουιηίηβΐ. 118 ΕΙΙίββ. 

67. Οτβα, ΟνρΓ. Ι. III, 18: οΐ 
Μ8€8Τ. νΐΐΐ, 14. V, 4. 

68. Αρρβικί. Ρτοττ. IV, 46. Κβ- 
βρβχίΐ (ΐΓβΙββ οοιηίειιβ, άβ <{ΐιο οί. 
ΜβίηβΙιίιιβ Οοιηιη. Ογ. (γ. Π, 1,235. 

69. ΑροιΙ. XVI, 78: ΡΙυΙβΓοΙι. Ι, 
18. Τβϋ^Ι ΟβϋιοίΕβηΜ βιΐ Μ<γ6. 
ΑηΙοα. 328 Α. 8ίιηίΐ6 ββΐ ({αο4 
βά Αρο8(. Ι. ο. Ριηϋηαβ β ΡΙαΙ. άϋ £άαο. Ρυ^οτ. 4, ρ. 2 Β «άβοηρβίΐ: 
τάς γι μην χαμπυλης %Λψ ι/»οχ^«- 
των βακτηρίας αηίν&ννην άμήχανον, 

70. Ζ€ηο&.νΐ,2. ΙΐΒΐιτρβτϋΕα- 
ροϋβ, <1θ ααο τ. ΜβίηοΙιιυβ Οοαι. 
Οτ. Γγ.ΙΙ, 1, 541. €^ Μβο. VII, 63. 

71. Αββοΐι. Αι^Απα. 838: «ί<Ιιι^ Χλ^ 
γο^* αν^ «υ γαρ ίΙ^ιηίϋταμαΛ Όμα^ 
Ηας κάτΛΤίτρ^ν ίϊόωλον σιι»ας 
^οκονντας Ηνα§ χόρτα• ηρ^νμ^Ρβίζ 
4μοΙί ββάβαι β^αη άίχίΐ Ρ